Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 196 Martes, 15 de outubro de 2019 Páx. 45328

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 3 de outubro de 2019 da concesión das subvencións ao abeiro da Orde do 24 de xuño de 2019 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa servizo de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

No Diario Oficial de Galicia núm. 126, do 4 de xullo de 2019, publícase a Orde do 24 de xuño de 2019, da Consellería de Política Social, pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa servizo de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (procedemento BS320A).

De conformidade co artigo 14 da antedita orde, a resolución dos expedientes de axuda, logo da fiscalización da proposta facendo uso das competencias conferidas no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, correspóndelle á directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social.

Así mesmo, o artigo 15 da mesma orde, establece que se publicará no Diario Oficial de Galicia de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, entre outras, a correspondente resolución deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Por todo o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución de concesión do 3 de outubro de 2019, para o procedemento BS320A, de concesión de axudas para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa servizo de voluntariado para o ano 2019.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 4 de outubro de 2019 esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben, directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Notificada a resolución polo órgano competente, as entidades beneficiarias disporán dun prazo de 10 días computado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 4 de outubro de 2019

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Resolución do 3 de outubro de 2019 ditada no procedemento BS320A de concesión de axudas para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa servizo de voluntariado xuvenil

Vista a proposta de resolución do Servizo de Voluntariado e Participación de conformidade co disposto no artigo 12 da Orde do 24 de xuño de 2019 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa servizo de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

RESOLVO:

Primeiro. Conceder a axuda ás entidades locais propostas no anexo I, ao abeiro da Orde do 24 de xuño de 2019 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa servizo de voluntariado xuvenil.

Esta concesión resulta da aplicación dos criterios de valoración previstos no artigo 13 das bases reguladoras, por un importe total de cento noventa e cinco mil euros (195.000,00 €), para entidades locais, con cargo á aplicación orzamentaria 13.02.312F.460.0.

Segundo. Conceder a axuda ás entidades de acción voluntaria propostas no anexo II, ao abeiro da Orde do 24 de xuño de 2019 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa servizo de voluntariado xuvenil.

Esta concesión resulta da aplicación dos criterios de valoración previstos no artigo 13 das bases reguladoras, por un importe total de douscentos dez mil euros (210.000,00 €), para entidades de acción voluntaria, con cargo á aplicación orzamentaria 13.02.312F.481.0.

Terceiro. Dos anteriores importes, un 38,46 %, no caso das entidades locais, e un 35,71 %, no caso das entidades de acción voluntaria, irán destinados ás medidas establecidas no Pacto de Estado en materia de violencia de xénero. Este financiamento enmárcase nos fondos do Pacto de Estado en materia de violencia de xénero (Ministerio de Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade), correspondentes á Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

Da contía prevista para entidades locais resérvase un 15 % para as solicitudes presentadas conxuntamente.

As axudas concedidas condicionaranse ao cumprimento de todas as obrigas establecidas na Orde do 24 de xuño de 2019 e, especialmente, ás establecidas no artigo 21.

A xustificación das subvencións realizarase de acordo co establecido no artigo 17 da convocatoria.

Así mesmo, o pagamento das axudas realizáranse de acordo co previsto no artigo 19 da mesma convocatoria.

Cuarto. Denegar e/ou inadmitir as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa concreta que motivou a denegación ou inadmisión.

Quinto. Esta resolución que finaliza o procedemento esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben, directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de outubro de 2019. A conselleira de Política Social. P.D. Artigo 14 e disposición adicional segunda da Orde do 24.6.2019). Cristina Pichel Toimil. Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO I

Axudas concedidas a entidades locais

Concesións conxuntas

Nº exp

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

BS320A 2019/047

Concello de Vedra

P1509000D

A Coruña

76

12.000,00 €

2

BS320A 2019/012

Concello de Monterrei

P3205100E

Ourense

55,5

12.000,00 €

Concesións individuais

Nº exp

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

BS320A 2019/053

Concello de Padrón

P1506600D

A Coruña

60,5

1.040,00 €

2

BS320A 2019/028

Concello da Laracha

P1504200E

A Coruña

55,5

4.800,00 €

3

BS320A 2019/044

Concello de Rois

P1507500E

A Coruña

54

1.800,00 €

4

BS320A 2019/033

Concello de Ames

P1500200I

A Coruña

53,5

4.800,00 €

5

BS320A 2019/054

Concello de Lousame

P1504300C

A Coruña

52

4.800,00 €

6

BS320A 2019/041

Concello de Val do Dubra

P1508900F

A Coruña

51,5

4.800,00 €

7

BS320A 2019/021

Concello de Boimorto

P1501000B

A Coruña

51

4.800,00 €

8

BS320A 2019/013

Concello de Coirós

P1502700F

A Coruña

50

1.700,00 €

9

BS320A 2019/050

Concello de Mesía

P1504800B

A Coruña

50

4.800,00 €

10

BS320A 2019/060

Concello de Ponteceso

P1506900H

A Coruña

50

1.800,00 €

11

BS320A 2019/042

Concello de Xove

P2702500F

Lugo

55

1.600,00 €

12

BS320A 2019/010

Concello de Ribas de Sil

P2705200J

Lugo

50

4.800,00 €

13

BS320A 2019/018

Concello de Viveiro (Oficina Municipal de Voluntariado)

P2706700H

Lugo

50

1.200,00 €

14

BS320A 2019/024

Concello de Quiroga

P2705000D

Lugo

50

4.800,00 €

15

BS320A 2019/074

Concello de Cervo

P2701300B

Lugo

50

4.800,00 €

16

BS320A 2019/061

Concello da Veiga

P3208400F

Ourense

58

3.600,00 €

17

BS320A 2019/007

Concello de Castrelo de Miño

P3202300D

Ourense

52,5

4.800,00 €

18

BS320A 2019/026

Concello de Ribadavia

P3207000E

Ourense

50,5

4.800,00 €

19

BS320A 2019/027

Concello de Rairiz de Veiga

P3206800I

Ourense

50

4.800,00 €

20

BS320A 2019/071

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Ourense

50

2.720,00 €

21

BS320A 2019/030

Concello de Valga

P3605600J

Pontevedra

65,5

4.800,00 €

22

BS320A 2019/036

Concello de Ponteareas/Oficina Municipal de Voluntariado

P3604200J

Pontevedra

60

4.800,00 €

23

BS320A 2019/068

Concello de Mos

P3603300I

Pontevedra

59

4.800,00 €

24

BS320A 2019/059

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Pontevedra

54

2.400,00 €

25

BS320A 2019/039

Concello do Grove

P3602200B

Pontevedra

52

600,00 €

26

BS320A 2019/001

Concello de Cangas-Oficina Municipal de Voluntariado

P3600800A

Pontevedra

50

4.000,00 €

27

BS320A 2019/055

Concello de Tomiño

P3605400E

Pontevedra

50

2.050,00 €

ANEXO II

Axudas concedidas a entidades de acción voluntaria

Concesións individuais

Nº exp

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

BS320A 2019/035

Fundación Abrente

G70397849

A Coruña

65,5

4.800,00 €

2

BS320A 2019/083

Asociación Ecos do Sur

G15354483

A Coruña

64,5

3.450,00 €

3

BS320A 2019/072

Asociación Centro Xuvenil Don Bosco

G15071566

A Coruña

63

2.400,00 €

4

BS320A 2019/075

Asociación Centinelas

G70390745

A Coruña

62

4.800,00 €

5

BS320A 2019/019

Feafes Galicia, Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia

G15545353

A Coruña

59,5

3.000,00 €

6

BS320A 2019/049

Asociación Integro para a Diversidade Funcional das Comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra

G15173263

A Coruña

59

4.800,00 €

7

BS320A 2019/003

Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra, AXF

G15121676

A Coruña

56,5

1.200,00 €

8

BS320A 2019/052

Agrupación Xuvenil, Socio Cultural, Recreativa y Deportiva Brigantium

G15404403

A Coruña

55

4.800,00 €

9

BS320A 2019/070

Asociación Tesouros de Galicia

G94065000

A Coruña

54

4.800,00 €

10

BS320A 2019/025

Asociación Itínera de Voluntarios en Saúde Mental

G15983570

A Coruña

53,5

4.800,00 €

11

BS320A 2019/008

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

A Coruña

52

4.800,00 €

12

BS320A 2019/048

ONG Mestura, para la Integración Social de las Personas Inmigrantes y Emigrantes

G15940414

A Coruña

52

3.000,00 €

13

BS320A 2019/069

Asociación de Vecinos Afectados por Infraestructuras en el Municipio de Cambre

G15928088

A Coruña

52

4.800,00 €

14

BS320A 2019/043

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da Laracha

G15688922

A Coruña

51,5

4.800,00 €

15

BS320A 2019/080

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

A Coruña

51,5

4.480,00 €

16

BS320A 2019/009

Fundación Ingada

G70394374

A Coruña

51

4.800,00 €

17

BS320A 2019/023

Asociación Socio Cultural ASCM

G15161573

A Coruña

51

3.000,00 €

18

BS320A 2019/067

Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Psíquica das Comarcas do Barbanza e Noia, Amicos

G15747678

A Coruña

51

4.780,00 €

19

BS320A 2019/029

Asociación Socioeducativa para la Educación, Aseduc

G70067830

A Coruña

50,5

4.800,00 €

20

BS320A 2019/002

Sociedade Deportiva Compostela

G70000385

A Coruña

50

4.800,00 €

21

BS320A 2019/015

Cooperación Internacional

G80829641

A Coruña

50

4.800,00 €

22

BS320A 2019/056

Asociación Medioambiental Amabul

G15925209

A Coruña

50

2.700,00 €

23

BS320A 2019/063

Asociación Centro Xuvenil Abeiro

G15456700

A Coruña

50

4.560,00 €

24

BS320A 2019/082

Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís

G15655285

A Coruña

50

4.800,00 €

25

BS320A 2019/005

Asociación Síndrome de Down de Lugo

G27202043

Lugo

56,5

2.400,00 €

26

BS320A 2019/022

Asociación Aliad-Ultreia

G27021120

Lugo

54,5

4.500,00 €

27

BS320A 2019/040

Alume Saúde Mental

G27198977

Lugo

51

1.800,00 €

28

BS320A 2019/065

Asociación Grupo Scout ILEX

G32466187

Ourense

65,5

4.800,00 €

29

BS320A 2019/038

Asociación para a Prevención e a Educación Social, APES

G32383549

Ourense

62

1.950,00 €

30

BS320A 2019/057

Asociación Cultural, Social, Ecolóxica e Económica Os Tres Reinos

G32345274

Ourense

60

4.800,00 €

31

BS320A 2019/004

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas

G32122384

Ourense

57,5

1.000,00 €

32

BS320A 2019/034

Natural Ardai, Terapia, Ocio y Formación

G32456097

Ourense

53

4.800,00 €

33

BS320A 2019/076

Asociación Amigos da Terra Galicia-Xuventude

G32242422

Ourense

50,5

4.800,00 €

34

BS320A 2019/006

Asociación Xuvenil Amencer

G32025405

Ourense

50

4.020,34 €

35

BS320A 2019/078

Asociación Sustinea

G32422834

Ourense

50

4.800,00 €

36

BS320A 2019/058

Federación Provincial de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Pontevedra. Cogami-Pontevedra

G36704195

Pontevedra

70,5

1.800,00 €

37

BS320A 2019/011

Down Vigo, Asociación para el Síndrome de Down

G36697324

Pontevedra

55

4.800,00 €

38

BS320A 2019/032

Asociación Acción Solidaria de Galicia, Asdegal

G27727593

Pontevedra

54,5

4.200,00 €

39

BS320A 2019/066

Asociación Xaruma

G27746486

Pontevedra

54

1.170,00 €

40

BS320A 2019/046

Asociación para a Protección dos Anciáns de Lalín e a súa Comarca, APALC

G36022762

Pontevedra

52

1.850,00 €

41

BS320A 2019/031

Apamp, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral

G36624120

Pontevedra

51,5

4.200,00 €

42

BS320A 2019/051

Asociación pola Igualdade e a Coeducación, Apico

G94088549

Pontevedra

50

4.800,00 €

43

BS320A 2019/073

Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, FGCMF

G36231561

Pontevedra

50

4.800,00 €

44

BS320A 2019/077

Asociación Protectora de Animais Os Biosbardos

G27753268

Pontevedra

50

4.800,00 €

ANEXO III

Solicitudes inadmitidas ou denegadas

Nº exp

Entidade

NIF

Provincia

Causa da inadmisión ou denegación

1

BS320A 2019/014

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer, AFAL Ferrol

G15620628

A Coruña

Presentado escrito de renuncia

2

BS320A 2019/016

Concello de Sada

P1507600C

A Coruña

Puntuación fóra de corte

3

BS320A 2019/037

Club Deportivo Inclusivo ENKI

G70505276

A Coruña

Puntuación fóra de corte

4

BS320A 2019/064

Asociación Protectora de Animais do Camiño

G70459045

A Coruña

Presentado escrito de renuncia

5

BS320A 2019/079

Asociación Erasmus Compostela

G70306394

A Coruña

Non respondeu ao requirimento de documentación

6

BS320A 2019/081

Asociación Extramundi

G70479902

A Coruña

Non respondeu ao requirimento de documentación

7

BS320A 2019/017

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Cualedro-Monterrei

G32465932

Ourense

Presentado escrito de renuncia

8

BS320A 2019/045

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Ourense

Presentado escrito de renuncia

9

BS320A 2019/062

Asociación Limisi, para a Promoción das Persoas con Diversidade Funcional da Comarca da Limia

G32302671

Ourense

Non respondeu ao requirimento de documentación