Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 199 Venres, 18 de outubro de 2019 Páx. 45837

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2019 pola que se adxudican as axudas para o fomento da contratación de profesionais de alta cualificación para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (Programa Talento Sénior), convocadas pola Resolución do 29 de maio de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 109, do 11 de xuño).

Mediante Resolución da Axencia Galega de Innovación do 29 de maio de 2019 (DOG nº 109, do 11 de xuño) convocáronse as subvencións para o fomento da contratación de profesionais de alta cualificación para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia.

No seu artigo 19 regúlase a resolución e notificación destas axudas unha vez que a Comisión de Selección establecida no artigo 16 seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme os criterios establecidos no artigo 17.

Na súa virtude e atendendo á proposta elaborada na sesión do 27 de setembro de 2019 pola Comisión de Selección establecida no artigo 16 das bases da Resolución do 29 de maio de 2019, a Axencia Galega de Innovación

RESOLVE:

1. Conceder as axudas para o fomento da contratación de persoal de alta cualificación para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia que figuran como anexo I a esta resolución.

2. Elaborar unha listaxe de agarda para as entidades relacionadas no anexo II cos restantes contratos solicitados segundo a orde establecida na convocatoria, de xeito que en primeiro lugar figuren por orde decrecente de puntuación os contratos solicitados que aínda non foron seleccionados para acceder ao financiamento e, en segundo lugar, os restantes contratos solicitados por aquelas entidades que teñan pedido dúas contratacións, tendo en conta que a convocatoria establece unha puntuación mínima de 120 puntos para ser beneficiaria destas axudas.

3. O importe total das axudas concedidas é de 960.000 euros, con cargo ás aplicacións orzamentarias que se recollen no seguinte cadro:

Aplicación orzamentaria

Ano 2019 (€)

Ano 2020 (€)

Ano 2021 (€)

09.A3.561A.470.0

288.000 €

144.000 €

144.000 €

09.A3.561A.480.0

160.000 €

80.000 €

80.000 €

09.A3.561A.403.0

32.000 €

16.000 €

16.000 €

Total

480.000 €

240.000 €

240.000 €

4. Estas axudas están financiadas con cargo a fondos propios libres da Comunidade Autónoma de Galicia.

5. O pagamento destas axudas realizarase conforme o establecido no artigo 25 da resolución de convocatoria.

6. Para a xustificación da subvención deberá presentarse a documentación indicada no dito artigo 25 da resolución de convocatoria no prazo establecido no seu punto 1.

7. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de outubro de 2019

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Relación de solicitudes concedidas (ordenadas por número de expediente)

Empresas.

Nº expediente

CIF

Entidade

Persoal de alta cualificación nº

Importe 2019

Importe 2020

Importe 2021

Total axuda (€)

Aplicación orzamentaria

Réxime de minimis (Regulamento (UE) 1407/2013)

01_IN858A_2019_1564261

A36876555

Iberconsa, S.L.

1

32.000,00

16.000,00

16.000,00

64.000,00

09.A3.561A.470.0

Si

02_IN858A_2019_1615208

A15148653

Desarrollo Técnicas Industriales de Galicia, S.A. (Detegasa)

1

32.000,00

16.000,00

16.000,00

64.000,00

09.A3.561A.470.0

Si

04_IN858A_2019_1642437

B27498146

AMS Biopharma Laboratory, S.L.U.

1

32.000,00

16.000,00

16.000,00

64.000,00

09.A3.561A.470.0

Si

07_IN858A_2019_1651812

B36927515

Inovalabs Digital, S.L.

1

32.000,00

16.000,00

16.000,00

64.000,00

09.A3.561A.470.0

Si

19_IN858A_2019_1698956

B70409628

Linknovate Science, S.L.

1

32.000,00

16.000,00

16.000,00

64.000,00

09.A3.561A.470.0

Si

22_IN858A_2019_1700340

B15964521

Mestrelab, S.L.

2

32.000,00

16.000,00

16.000,00

64.000,00

09.A3.561A.470.0

Si

23_IN858A_2019_1701170

B70559190

Blue Ocean Start, S.L.

1

32.000,00

16.000,00

16.000,00

64.000,00

09.A3.561A.470.0

Si

25_IN858A_2019_1702321

B70437959

Qubiotech Healt Intelligence, S.L.

1

32.000,00

16.000,00

16.000,00

64.000,00

09.A3.561A.470.0

Si

27_IN858A_2019_1706131

B36161503

Grupo Moncho González, S.L.

1

32.000,00

16.000,00

16.000,00

64.000,00

09.A3.561A.470.0

Si

Organismos de investigación e centros tecnolóxicos.

Nº expediente

CIF

Entidade

Persoal de alta cualificación nº

Importe 2019

Importe 2020

Importe 2021

Total ayuda (€)

Aplicación presupuestaria

Persoal de alta cualificación (DNI)

03_IN858A_2019 _1630129

Q2823001I

Centro Oceanográfico da Coruña (Instituto Español de Oceanografía, IEO)

1

32.000,00

16.000,00

16.000,00

64.000,00

09.A3.561A.403.0

Pilar Díaz Tapia (DNI: ***4209**)*

05_IN858A_2019 _1647124

G15796683

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (Fidis)

1

32.000,00

16.000,00

16.000,00

64.000,00

09.A3.561A.480.0

09_IN858A_2019_1666731

G36606291

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste-Centro Tecnológico (Aimen)

1

32.000,00

16.000,00

16.000,00

64.000,00

09.A3.561A.480.0

11_IN858A_2019_1675453

G15305923

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia (ITG)

1

32.000,00

16.000,00

16.000,00

64.000,00

09.A3.561A.480.0

17_IN858A_2019_1697582

G15926488

Fundación Galega de Medicina Xenómica

1

32.000,00

16.000,00

16.000,00

64.000,00

09.A3.561A.480.0

20_IN858A_2019_1700159

G36997229

Fundación Centro Tecnológico de Telecomunicación de Galicia

1

32.000,00

16.000,00

16.000,00

64.000,00

09.A3.561A.480.0

* A candidata foi seleccionada polo IEO conforme á súa normativa en materia de contratación de persoal.

ANEXO II

Relación de solicitudes en lista de agarda

Empresas.

Nº expediente

Entidade

CIF

Número de contrato

06_IN858A_2019_1647327

Gerosalud, S.L.U.

B15672850

1

08_IN858A_2019_1661552

Alice Biometrics, S.L.

B27872217

1

Organismos de investigación e centros tecnolóxicos.

Nº expediente

Entidade

CIF

Número de contrato

16_IN858A_2019_1697484

Fundación para la Promoción de la Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico en la Industria (CTAG)

G36871424

1

03_IN858A_2019 _1630129

Centro Oceanográfico da Coruña (Instituto Español de Oceanografía IEO)

Q2823001I

2

ANEXO III

Relación de solicitudes denegadas por non acadar a puntuación mínima

Empresas.

Nº expediente

Entidade

CIF

Número de contrato

06_IN858A_2019_1647327

Gerosalud, S.L.U.

B15672850

2

22_IN858A_2019_1700340

Mestrelab, S.L.

B15964521

1

14_IN858A_2019_1694661

Carrocerías Rodríguez López, S.L.U.

B32009730

1

13_IN858A_2019_1694612

Redega, S.L.

B32318354

1

15_IN858A_2019_1695802

Esquío 2.0, S.L.

B27805001

1

28_IN858A_2019_1707770

Star Electrónica, S.L.

B94046455

1

18_IN858A_2019_1698916

Qubitia Solutions, S.L.

B94049624

1

08_IN858A_2019_1661552

Alice Biometrics, S.L.

B27872217

2

10_IN858A_2019_1670089

Evolution Europe, S.L.

B87297792

1

24_IN858A_2019_1701299

Eccocar Sharing, S.L.

B87359485

1

Organismos de investigación e centros tecnolóxicos.

Nº expediente

Entidade

CIF

Número de contrato

09_IN858A_2019_1666731

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste-Centro Tecnológico (Aimen)

G36606291

2

25_IN858A_2019_1702321

Anfaco-Cecopesca

G36625309

1

21_IN858A_2019_1700186

Fundación Centro Tecnológico de Telecomunicación de Galicia

G36997229

2