Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 199 Venres, 18 de outubro de 2019 Páx. 45769

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, convocadas pola Resolución do 24 de xuño de 2019, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento SI429A).

Mediante Resolución do 24 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2019 as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia (DOG núm. 127, do 5 de xullo).

Segundo o artigo 18.3 das bases reguladoras, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola Comisión de Valoración prevista no artigo 16.2 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino ás iniciativas empresariais lideradas por mulleres que se relacionan no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e de preferencia, no caso de empate, establecidos no artigo 17 da convocatoria, pola contía que se reflicte no anexo fixada en función da liña subvencionada e do número de empregos xerados segundo o previsto nas bases reguladoras, por un importe total de 1.699.000 euros con cargo á aplicación 05.11.313B.470.0, código de proxecto 2015 00143, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

Ao abeiro do establecido no artigo 22 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para as beneficiarias que así se especifica no anexo I, os efectos desta resolución quedan condicionados á presentación da renuncia ás axudas previamente obtidas incompatibles co programa Emega, así como, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibiran. Para estes efectos, outórgase un prazo de 10 días hábiles para acreditar que teñen presentada ante o correspondente órgano competente a renuncia e, de ser o caso, o reintegro das axudas previamente obtidas incompatibles co programa Emega.

De acordo co establecido no artigo 21.1 das bases reguladoras, a data límite para a presentación da documentación xustificativa necesaria para proceder ao pagamento da subvención é o 15 de novembro de 2019. Dentro do dito prazo as beneficiarias deberán presentar a documentación que se relaciona no punto 2 do mesmo artigo a través da carpeta do cidadán da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 22.1 das bases reguladoras, as beneficiarias poderán percibir un primeiro pagamento en concepto de anticipo con anterioridade á xustificación da axuda, que se fará efectivo a partir da presentación da aceptación da subvención e sempre que o soliciten expresamente mediante a presentación da comunicación de aceptación da subvención e anticipo no modelo anexo IV das bases reguladoras; o dito anexo está dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/) e na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade (http://igualdade.xunta.gal/gl/axudas/subvencions-para-o-apoio-ao-emprendemento-feminino-programa-emega-ano-2019). O importe do anticipo poderá acadar o 80 % da subvención concedida cando esta non supere os 18.000 euros; no caso de que os supere, prevese ademais o pagamento anticipado dun 10 % adicional sobre o importe que exceda os 18.000 euros.

Segundo. No anexo II relaciónanse as solicitudes que quedan na lista de espera segundo a orde de puntuación e que, de ser o caso, poderán ser atendidas a través do crédito que quede sen comprometer por producirse algunha renuncia ou ben por un posible incremento do crédito orzamentario destinado a estas subvencións. Para estes efectos poderán realizarse sucesivas propostas de resolución con anterioridade á fin do prazo de xustificación das axudas.

Terceiro. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 15.1 das bases reguladoras, ou ben por non cumpriren algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Cuarto. Informar as beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) Estas axudas están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo nunha porcentaxe do 80 %, a través do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, no obxectivo temático 8 de promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral; prioridade de investimento 8.4: a igualdade entre homes e mulleres en todos os ámbitos, incluídos o acceso ao emprego, a progresión na carreira profesional, a conciliación da vida laboral e a privada e a promoción de igual remuneración por igual traballo; obxectivo específico 8.4.1: aumentar a contratación de mulleres, especialmente en sectores económicos que presentan un alto potencial de emprego con escasa presenza feminina.

b) Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 3 das bases reguladoras, estas axudas quedan sometidas ao réxime de minimis nos termos establecidos no Regulamento (UE) número 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L352, do 24 de decembro).

c) A aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos ou das beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) 1303/2013, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

Así mesmo, as empresas beneficiarias deberán informar as traballadoras por conta propia e por conta allea tidas en conta para a concesión da subvención que a iniciativa emprendedora segundo o emprego feminino xerado está financiada polo FSE.

d) Estas axudas son incompatibles con outras axudas para a mesma finalidade nos termos establecidos no artigo 4 das bases reguladoras.

e) As beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, cos requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como coas condicións e obrigas establecidas nos artigos 23 (Obrigas das beneficiarias) e 24 (Obriga de permanencia mínima da actividade empresarial e do mantemento do emprego) das bases reguladoras e demais que resulten exixibles segundo a normativa de aplicación.

f) No artigo 25 das bases reguladoras establécense os criterios de gradación dos posibles incumprimentos que determinan, se é o caso, a perda do dereito ao cobramento da subvención, a minoración da cantidade concedida ou, de ser o caso, o reintegro total ou parcial da axuda percibida.

Quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a secretaria xeral da Igualdade, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de outubro de 2019

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Concesións

Nº expte.
SI429A

Beneficiaria

(por orde alfabética)

NIF

Iniciativa

Ptos.

Emprego feminino xerado

Emprego feminino preexistente

Liña/s

Incentivo

Total

Condición sobre os efectos da resolución

2019/000350-0

Acerico, C.B.

E94191970

Mercería/paquetaría

28

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

2019/000028-0

Adiante Mos, Soc. Coop. Galega

F27864198

Centro de día

45

3 cta. propia

Emprende

18.000

18.000

2019/000254-0

Advise Aora, S.L.

B70582465

Consultoría e asesoramento enerxético

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR807I (subvención á xeración de emprego estable) e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000118-0

Agra López, Natalia

***4590**

Masaxista

24

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000229-0

Alonso Costa, María Julia

***5490**

Tenda de produtos alimenticios e bebidas

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000094-0

Alonso Gándara, Celeste

***9106**

Tenda de roupa

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000048-0

Álvarez García, Eva

***9596**

Clínica podolóxica

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000194-0

Ameneiro Toimil, Berta María

***9134**

Tenda de roupa

23

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

2019/000431-0

Amoedo Asesores, S.L.

B94140514

Asesoría

21

2 cta. allea indefinidos

1 cta. propia

Activa
Concilia-acordo

12.000
3.000

15.000

2019/000068-0

Araújo Ferreira, Aurora

***9803**

Libraría

28

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000083-0

Ares Cabado, Tania

***0339**

Perrucaría

28

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000063-0

Armada Aragoneses, María Flores

***0717**

Farmacia

43

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

2019/000407-0

Arte y Comunicaciones Avanzadas, S.L.

B32423485

Consultora de formación empresarial

25

3 cta. allea indefinidos

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

15.000

15.000

2019/000313-0

Aurecamp, S.R.L.

B27867233

Tenda de artigos de manga e superheroes

23

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende
Concilia-acordo

14.000
3.000

17.000

2019/000346-0

Balboa Alfaya, Diana

***7454**

Servizos educativos

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000385-0

Balea, C.B.

E94189065

Xoguetaría

30

3 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

18.000
3.000

21.000

2019/000266-0

Baltar Rodríguez, María Dolores

***9492**

Tenda de lambetadas

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000043-0

Barreiro Magdalena, Patricia

***1746**

Axente da propiedade inmobiliaria

21

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000051-0

Barreiro Varela, Sara

***3448**

Tenda de roupa

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000413-0

Barril Romero, Beatriz

***0669**

Decoradora/deseñadora interiores

25

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se e o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000251-0

Bernaola Mayta, Talía

****6738*

Servizos forestais

22

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

2019/000125-0

Bernárdez Iglesias, Jénnifer

***7389**

Centro de día

33

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000335-0

Bernárdez Míguez, María del Carmen

***7821**

Fisioterapeuta

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000261-0

Besada Valence, María Isabel

***0379**

Servizos de mensaxaría e reparto

30

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000067-0

Blanco Busto, Lucía

***4835**

Hospedaxe

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000091-0

Blanco Pereira, María Dolores

***8745**

Asesoría

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000018-0

Cabadas López, Dolores Josefina

***6181**

Perrucaría

32

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

18.000

18.000

2019/000160-0

Camacho Hellin, Warda

***9874**

Perrucaría

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000211-0

Carballa Pereira, Elisa

***6059**

Lavandaría

20

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

2019/000100-0

Carballo Nogueira, Raquel

***0963**

Café bar

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000301-0

Carro Crespo, Alicia

***2522**

Froitaría

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000205-0

Cascallar Torres, María Celia

***1716**

Café bar

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000429-0

Castro Ferreiro, Mariana

***8663**

Servizos de márketing e xestión de redes sociais para empresas

32

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000076-0

Cerreduela Touza, Bárbara

***3402**

Café bar

21

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000314-0

Chitigoiu, Mihaela

****6909*

Libraría

21

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

2019/000332-0

Cid Rodríguez, Erika

***2767**

Café bar

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000182-0

Coachella Nigrán, S.C.

J27870484

Cafetaría

22

2 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

14.000
3.000

17.000

2019/000389-0

Cobas Crusat, María Montserrat

***2096**

Ensinanza artística

27

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000132-0

Constenla Fontenla, Lorena

***4785**

Servizos técnicos de enxeñaría

35

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

ITEF

25.000

25.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000008-0

Contex, S.C.

J94188000

Confección de prendas de vestir

48

4 cta. propia

Emprende

20.000

20.000

2019/000183-0

Cosme de Souza, Nancy Marlene

****6076*

Tenda de souvenirs

23

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

2019/000371-0

CQ Asociados, S.C.

J70577663

Inmobiliaria

27

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira (as dúas promotoras).

2019/000176-0

De Luxán Vázquez, Idoia

***8569**

Deseño gráfico, ilustración e banda deseñada

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000016-0

De Oliveira Barros, Cristina

***9726**

Confección de artigos para mascotas

25

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000277-0

Diego Correa, Rocío

***7516**

Perrucaría

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000026-0

Doallo Álvarez, Rita

***5456**

Gardaría infantil

30

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000231-0

Duyos Castro, Raquel

***9986**

Aparcadoiro

28

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000060-0

El Pasaje Administración de Fincas, S.C.

J70582036

Promoción inmobiliaria

33

2 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

14.000
3.000

17.000

2019/000297-0

Encabeza Ferrol, S.L.

B70586219

Perrucaría

23

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

2019/000269-0

Espiña Comesaña, Raquel

***8872**

Deseño, fabricación e venda en liña de lencería

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000112-0

Feijoo Ocaña, Diana

***1829**

Tenda de roupa

24

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000388-0

Fernández Fernández, Rosa María

***3387**

Café bar

32

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

18.000

18.000

2019/000010-0

Fernández Limeres, Silvia

***8197**

Aloxamento turístico

21

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000227-0

Fernández Pose, Ana Isabel

***7004**

Servizos de xardinaría

28

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000109-0

Fidalgo Pérez, Natalia

***4501**

Froitaría

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000284-0

Floristería Bambú Carballo, S.C.

J70593520

Floraría

24

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

2019/000093-0

Fontán Riveiro, Nuria

***1405**

Perrucaría

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000187-0

García Dios, María Pilar

***5990**

Formación a menores e persoas maiores

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000037-0

García Fernández, Elena

***3441**

Restaurante

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000283-0

García García, María del Pilar

***9163**

Axente comercial

21

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000246-0

García García, Natalia

***2132**

Empresa de espectáculos

21

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000427-0

García González, María del Valle

***8111**

Estudo de arquitectura

20

2 cta. allea indefinidos

1 cta. propia

Activa
Concilia-acordo

12.000
3.000

15.000

2019/000137-0

García Vázquez, Eva

***0022**

Hospedaxe

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000009-0

García Villar, María Isabel

***8550**

Floraría

19

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000190-0

Garnica Porco, Maritza

***0984**

Servizos de información e envío de divisas

28

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000328-0

Gil Rey, Cristina

***0423**

Consultoría en intelixencia artificial

44

1 cta. propia

ITEF

16.000

16.000

2019/000235-0

Gil Vicente, María Fe

***9363**

Tenda de complementos

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000428-0

Glamping do Mar, S.L.

B27864735

Aloxamento turístico

31

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

2019/000012-0

Gobe Decaba, S.L.

B27856780

Gardaría infantil

32

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR807I (subvención á xeración de emprego estable) e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000348-0

Gómez Fernández, Almudena

***1734**

Café bar

23

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende
Concilia-promotoras

14.000
3.000

17.000

2019/000034-0

González Parapar, María Lucía

***9170**

Comercialización de peixe

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000105-0

González Rodríguez, María Ángeles

***0445**

Explotación ecolóxica cogomelos

31

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000245-0

González Solla, Nilsa Jacquelin

***0433**

Café bar

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000121-0

Granja Corzo, Melania

***3106**

Perrucaría

26

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

2019/000342-0

Guerrero Prieto, Cristina

***2839**

Café bar

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000425-0

Gulín Bejarano, Zoila

***4008**

Editorial literatura infantil e xuvenil

38

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000279-0

Gutiérrez Amorós, María

***4460**

Produción audiovisual

29

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000195-0

Guzmán Mercedes, Pascuala

****5940*

Restaurante

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000230-0

Hermanas Souto, S.C.

J70575972

Tenda produtos téxtiles para o fogar

25

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

2019/000234-0

Iglesias Cimadevila, Sofía

***7203**

Deseño gráfico e publicidade

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000196-0

Iglesias Penedo, Fátima

***1555**

Perrucaría

36

3 cta. allea indefinidos

1 cta. propia

Activa

15.000

15.000

2019/000033-0

Insua Insua, María Esther

***5444**

Café bar

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000378-0

Juárez Nava, Rosangel

****4397*

Restaurante

21

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000175-0

Justo Varela, Míriam

***7109**

Servizos de aloxamento web

32

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000352-0

La Particular BV Innova, S.L.

B70589130

Café bar

30

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

2019/000001-0

Lagar Pontevedra, S.L.

B94183720

Construción

28

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000309-0

Lago Alvite, Raquel

***0125**

Aloxamento turístico

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000406-0

Laotong, S.L.

B70558440

Tenda de lencería

20

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

2019/000225-0

López Fórneas, Martina

***4025**

Copistaría

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

2019/000004-0

López Pan, Eva

***7064**

Tenda de complementos

21

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000243-0

López Recarey, María del Carmen

***2140**

Confección de prendas de vestir

36

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

2019/000223-0

López Rodríguez, Patricia

***4412**

Deseño e artes gráficas

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000024-0

Luaces Adrio, Alba

***3887**

Ensinanza de idiomas

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000343-0

Lusquiños Barcia, Eva María

***7968**

Confección e arranxos de roupa

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000208-0

Mariño Sampayo, María Jesús

***6770**

Mercería/paquetaría

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000293-0

Marlau, S.C.

J32491318

Centro de psicoloxía

20

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

2019/000325-0

Martín Funes, María Mercedes

***5151**

Aloxamento turístico

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende
Concilia-acordo

14.000
3.000

17.000

2019/000147-0

Maruxaina, S.C.

J27864164

Café bar

33

3 cta. propia

Emprende

18.000

18.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira (as dúas promotoras).

2019/000258-0

Méndez López, Sara

***8553**

Taxista

28

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000017-0

Méndez Taboada, María Filomena

***5216**

Café bar

31

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000186-0

Míguez Tojo, Inés

***4188**

Hospedaxe

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000353-0

Mizabel Aquariums, S.L.

B27511476

Tenda de acuarios, plantas e peixes ornamentais

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000291-0

Mojón Suárez, Belén

***1012**

Tenda de roupa

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000338-0

Morandeira Díaz, María del Carmen

***4914**

Elaboración e venda de produtos artesanais

28

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000006-0

Moreira López, Noemí

***0111**

Óptica

23

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

2019/000180-0

Murias Taladriz, María Encarnación

***0552**

Restaurante

21

1 cta. allea indefinido

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

15.000

15.000

2019/000271-0

Naveira González, María del Pilar

***0667**

Comercio produtos de cosmética

28

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000046-0

Neira Ben, Paula

***3596**

Tenda de roupa

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000149-0

Nude Color, S.L.

B70583638

Perrucaría

20

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR807I (subvención á xeración de emprego estable) e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000126-0

O Faiado da Loba, S.C.

J94184298

Moblaría

25

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

2019/000011-0

O Recuncho dos Vila, S.C.

J27870740

Café bar

32

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

2019/000041-0

Orosa Maseda, Cristina

***3739**

Confección de prendas de vestir

21

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000218-0

Otero González, Marta

***1349**

Tenda de roupa

26

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000117-0

Otero Román, María José

***7597**

Taxista

35

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000339-0

Outón Suárez, Dolores

***4115**

Ensamblaxes metálicas

37

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000361-0

Outón Suárez, María del Pilar

***8338**

Ensamblaxes metálicas

37

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000411-0

Palomar Manzanares, Susana

***4758**

Portal web turístico

29

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000414-0

Pardiño Orol, Clara

***8061**

Servizo de comidas

25

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

2019/000423-0

Parga Amado, Tamara

***3881**

Servizos técnicos de arquitectura

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000212-0

Pazos López, Leonor

***5036**

Servizos de apoio á silvicultura

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000029-0

Pedreira Regueiro, Cristina

***6701**

Asesoría

20

2 cta. allea indefinidos

1 cta. propia

Activa

12.000

12.000

2019/000138-0

Pérez Barciela, Ariana

***7728**

Deseño gráfico e publicidade

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000101-0

Piñeiro González, María Jesús

***4917**

Centro de estética

27

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

2019/000280-0

Popa, Ioana Irina

****0711*

Centro de día

33

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000370-0

Portomeñe López, Laura

***0167**

Ensinanza de idiomas

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000081-0

Prada Remeseiro, Elena

***8893**

Deseño, fabricación e venda de artigos de xoiaría

28

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000148-0

Prieto González, María Isabel

***1235**

Tenda de roupa

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000364-0

Prieto Purriños, Concepción

***6731**

Taxista

28

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000080-0

Quiza Fernández, Elvira

***1258**

Perrucaría

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000304-0

R. Buján, S.C.

J94188745

Perrucaría

24

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

2019/000044-0

Ramil Millarengo, María José

***3801**

Restaurante

28

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000311-0

Reiriz Pérez, María Esther

***5867**

Café bar

24

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000096-0

Rengel Urbaneja, Geneisa Karina

****3208*

Servizos de publicidade

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000099-0

Rodríguez Caeiro, María Eugenia

***7699**

Axente comercial

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000045-0

Rodríguez Castro, María

***7335**

Centro de estética

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000247-0

Rodríguez Ríos, María Luz

***5518**

Confección de prendas de vestir

23

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

2019/000106-0

Salazar Rodríguez, Claudia Milena

***6239**

Centro de estética

21

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000362-0

Salorio Estrada, Ana

***0438**

Servizos de restauración

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000345-0

Sambade Domínguez, María Carmen

***6090**

Arranxo de prendas de vestir e traballos artesanais

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000192-0

Sánchez Núñez, María Elena

****6497*

Confección de artigos téxtiles

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000064-0

Sangiao Díaz, María José

***2390**

Fabricación de artigos de carpintaría metálica

28

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000128-0

Sanjiao Fernández, Sara

***5277**

Perrucaría

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000401-0

Santalices Araújo, Montserrat

***1979**

Zapataría

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000257-0

Santiago Nores, María Dolores

***7709**

Tenda de roupa

25

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000025-0

Seco Fernández, Josefa Orlanda

***4639**

Café bar

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000238-0

Seoane Castromil, Mónica

***9705**

Edición de guías turísticas

29

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000241-0

Sepric Ingeniería, S.L.

B70592332

Servizos de enxeñaría

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000219-0

Sola Rodríguez, Susana

***2118**

Xeadaría

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

2019/000263-0

Suena Insua, Matilde

***1865**

Mercería/paquetaría

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000165-0

Taboada López, Andrea

***7304**

Psicóloga clínica

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000393-0

Tomé Vieito, Anabel

***0946**

Perrucaría

22

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000039-0

Un Par de 2, S.C.

J94186178

Mercería/paquetaría

28

2 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

14.000
3.000

17.000

2019/000116-0

Vázquez Álvarez, Graciela Noemí

***7090**

Axente financeira

24

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000059-0

Vázquez García, Melisa

***9743**

Centro de estética

20

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000422-0

Vázquez López, Ana María

***6149**

Café bar

23

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

14.000

14.000

2019/000288-0

Veiga García, Alejandra

***9907**

Servizos fotográficos

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000013-0

Veites Pérez, María Mercedes

***3709**

Patronaxe e confección prendas de vestir

23

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000435-0

Vila Nicarane, S.L.

B94158250

Panadaría

27

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR807I (subvención á xeración de emprego estable) e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000084-0

Viña y Garrido, S.L.

B70584156

Perrucaría canina

26

2 cta. propia

Emprende

14.000

14.000

Presentación da renuncia á axuda incompatible do procedemento TR807I (subvención á xeración de emprego estable) e, se é o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibira.

2019/000210-0

Yaniz Feijoo, Patricia

***8465**

Venda en liña artigos de lactancia materna

21

1 cta. propia

Emprende

8.000

8.000

2019/000135-0

Ziralla Formación, S.L.

B32496317

Formación a empresas e traballadoras/es

28

2 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

14.000
3.000

17.000

ANEXO II

Lista de espera

Nº orde

Nº expte.
SI429A

Solicitante

NIF

Liña/s

Iniciativa

Ptos.

1

2019/000027-0

Agullo Sueiro, María Ángeles

***1224**

Emprende

Terapias asistidas con animais

19

2

2019/000042-0

Hernández Téllez, Laura

***7264**

Emprende

Terapias asistidas con animais

19

3

2019/000049-0

Ferreiros Hernández, Silvina

***0353**

Emprende

Servizos técnicos de arquitectura

19

4

2019/000058-0

Guillamet Suárez, Raquel

***8541**

Emprende

Centro de fisioterapia

19

5

2019/000061-0

Rodríguez Taibo, María Sandra

***6948**

Emprende

Acupuntora/naturópata

19

6

2019/000074-0

Andújar Rodríguez, Ana María

***6348**

Emprende

Venda de artigos de detalle por internet

19

7

2019/000078-0

Bravo Figueira, María de la Cruz

***7817**

Emprende

Comercialización de produtos e servizos de telefonía

19

8

2019/000141-0

Otero Torreiro, Luisa

***1958**

Emprende

Ensinanza de idiomas

19

9

2019/000153-0

Sanmartín González, Fátima

***1441**

Emprende

Axencia de viaxes

19

10

2019/000161-0

Fernández Ferreiro, Aurelia

***4752**

Emprende
Concilia-promotoras

Maquilladora/esteticista

19

11

2019/000169-0

García Lamazares, María

***9033**

Emprende
Concilia-promotoras

Perrucaría canina

19

12

2019/000177-0

Fernández Castro, Alejandra

***8952**

Emprende

Masaxista

19

13

2019/000178-0

Pardal Seoane, Ivana

***4747**

Emprende

Servizos fotográficos

19

14

2019/000181-0

Justo Polo, Lara

***7893**

Emprende
Concilia-promotoras

Froitaría

19

15

2019/000188-0

Delgado Bastidas, Nathalie del Carmen

***7488**

Emprende

Confección de prendas de vestir

19

16

2019/000214-0

De León Ramos de Altieri, Marcela Beatriz

****0320*

Emprende

Tenda de produtos alimenticios

19

17

2019/000239-0

Roel Rilo, María Victoria

***1265**

Emprende

Decoradora/deseñadora interiores

19

18

2019/000252-0

García Calvar, Andrea

***9736**

Emprende

Mantemento e reparación de vehículos

19

19

2019/000273-0

Pérez Soto, Rebeca

***2397**

Emprende

Café bar

19

20

2019/000278-0

Domínguez Carrera, Beatriz

***7990**

Emprende

Asesoría

19

21

2019/000327-0

Gómez García, Amalia

***5871**

Emprende

Psicóloga clínica

19

22

2019/000418-0

Piñeiro Rego, Melisa

***9642**

Emprende

Clases reforzo educativo

19

23

2019/000123-0

Amor Varela, Ana Isabel

***2100**

Emprende

Floraría

19

24

2019/000156-0

Ferreira Dibuja, Tatiana

***5612**

Emprende

Maquilladora/esteticista

19

25

2019/000294-0

Prado Bernárdez, Sandra

***3303**

Emprende

Axente de seguros

19

26

2019/000302-0

Vilariño Iglesias, Jessyca

***1017**

Emprende

Tenda de roupa

19

27

2019/000307-0

López Almonte, Maribel

***9819**

Emprende

Restaurante

19

28

2019/000415-0

Toja Blanco, Susana María

***3273**

Emprende

Café bar

19

29

2019/000433-0

Natural Smart Beauty, S.L.

B32460925

Activa

Comercialización de produtos de cosmética

19

30

2019/000030-0

Grela Fariña, Laura María

***2549**

Emprende

Centro de estética

18

31

2019/000032-0

Otero Carlotta, Andrea Beatriz

***3290**

Emprende

Servizos profesionais de reflexoloxía e quinesioloxía

18

32

2019/000036-0

López Abelleira, María Minerva

***2937**

Emprende

Axente inmobiliaria

18

33

2019/000040-0

Márquez Añez, Gabriela Isabel

****8966*

Emprende

Comercialización e distribución de medicamentos e produtos veterinarios

18

34

2019/000053-0

Fontán Ruibal, Andrea María

***1152**

Emprende

Servizos fotográficos

18

35

2019/000066-0

Seco Carrera, Mónica

***7541**

Emprende

Café bar

18

36

2019/000072-0

Corral Calvete, Laura

***2872**

Emprende

Café bar

18

37

2019/000088-0

Varela Álvarez, Ana María

***7569**

Emprende

Servizos administrativos

18

38

2019/000092-0

Casaldarnos Piñeiro, Ana María

***6122**

Emprende

Servizos administrativos a empresas

18

39

2019/000102-0

Villaverde Mezquita, Amaya

***7329**

Emprende

Café bar

18

40

2019/000107-0

Alves Pereira, Nascirene

****7836*

Emprende

Maquilladora/esteticista

18

41

2019/000134-0

Raviña Ferreiro, María Beatriz

***8638**

Emprende

Aloxamento turístico

18

42

2019/000136-0

Sánchez Méndez, María Luisa

***0021**

Emprende

Hospedaxe

18

43

2019/000155-0

Solange Capistrano, María

****6968*

Emprende

Centro de estética

18

44

2019/000163-0

Veiga Brea, Eva Paula

***1977**

Emprende

Deseño, fabricación e venda de calzado

18

45

2019/000164-0

Ferreira Pissarro, Adelaida de Jesús

***9559**

Emprende

Numismática

18

46

2019/000174-0

Chouza Pacheco, Yolimar Carolin

***4122**

Emprende

Xeadaría

18

47

2019/000213-0

Rodríguez Martínez, Alba

***5407**

Emprende

Centro de estética e tatuaxe

18

48

2019/000224-0

Veiga Pisos, Elena

***0412**

Emprende

Tenda de roupa

18

49

2019/000226-0

Pérez Aguiar, Josefa

***7561**

Emprende

Centro de estética

18

50

2019/000237-0

Cabaleiro Carreira, Ana Isabel

***9167**

Emprende

Panadaría

18

51

2019/000253-0

Baamonde Canella, Beatriz

***0149**

Emprende

Comercialización de aparellos de uso doméstico

18

52

2019/000255-0

López Rivas, Begoña

***0696**

Emprende

Tenda de roupa

18

53

2019/000260-0

Jariod Gómez-Aller, Ana

***8135**

Emprende

Farmacia

18

54

2019/000267-0

Teijeiro Soto, Ana María

***7892**

Emprende

Servizos fotográficos

18

55

2019/000274-0

Figueroa Alonso, Patricia

***1564**

Emprende

Tenda de roupa

18

56

2019/000275-0

Alonso Ortiz, Dolores

***0165**

Emprende

Café bar

18

57

2019/000290-0

Rocha Iglesias, Ana Belén

***2424**

Emprende

Herbolario

18

58

2019/000295-0

Pazos Martínez, Natalia

***0786**

Emprende

Tenda de artigos de xoiaría e bisutería

18

59

2019/000298-0

Penas García, María Jesús

***0726**

Emprende

Economista

18

60

2019/000303-0

Varela Queipo, Leticia

***4171**

Emprende
Concilia-promotoras

Restaurante

18

61

2019/000312-0

Coira Ferrant, Mercedes

***6020**

Emprende

Tenda de roupa

18

62

2019/000334-0

Pintos Veiga, Cristina

***1692**

Emprende

Instalación de máquinas expendedoras

18

63

2019/000355-0

Ferradáns Rodríguez, Laura

***7758**

Emprende

Psicóloga/nutricionista

18

64

2019/000360-0

Quintero Pascual, Lucía de Fátima

***4835**

Emprende
Concilia-promotoras

Centro de estética

18

65

2019/000373-0

Domínguez Vicente, Olalla

***4107**

Emprende

Servizos de publicidade

18

66

2019/000382-0

Reboredo Marzo, María

***4482**

Emprende

Ensinanza artística

18

67

2019/000384-0

Iglesias Nogueira, Andrea

***1840**

Emprende

Logopeda

18

68

2019/000409-0

Pazos Baena, María Isabel

***0559**

Emprende

Masaxista

18

69

2019/000419-0

Buján Costas, Lucía

***7695**

Emprende

Servizos técnicos de arquitectura

18

70

2019/000420-0

Giráldez Casal, Paula

***4170**

Emprende

Venda en liña de produtos de alimentación

18

71

2019/000144-0

Sobradelo Lesende, Berta

***8145**

Emprende

Clínica fisioterapia

18

72

2019/000262-0

Veterinaria La Guardia, S.L.

B94093341

Activa

Clínica veterinaria

18

73

2019/000296-0

López Fernández, Sandra María

***1222**

Emprende

Intermediaria de comercio

18

74

2019/000347-0

Calvo Labandeira, María José

***1824**

Emprende

Lavado de vehículos

18

75

2019/000139-0

Ozores Nine, Rebeca María

***3305**

Activa

Clínica dental

17

76

2019/000142-0

Lorenzo Fernández, Gema

***6364**

Emprende

Autoescola

17

77

2019/000292-0

Cuñarro Méndez, Beatriz

***0618**

Emprende

Impartición de clases de pilates

17

78

2019/000318-0

Lojo Rodríguez, Ana Luz

***3507**

Activa

Inmobiliaria

17

79

2019/000110-0

Bacelar Bermúdez, Fátima

***0786**

Emprende
Concilia-promotoras

Actividades deportivas para persoas maiores

16

80

2019/000145-0

Garea Ures, Jessica

***4011**

Emprende

Froitaría

16

81

2019/000158-0

Fernández Mosquera, Marta

***0525**

Emprende

Comercialización en liña de produtos téxtiles

16

82

2019/000220-0

Romero Chay, Mailin Miledy

***8297**

Emprende

Restaurante

16

83

2019/000287-0

Baldomir Regueira, Lorena

***3724**

Emprende

Tenda de roupa

16

84

2019/000375-0

Loira García, María José

***1279**

Activa
Concilia-promotoras

Perrucaría

16

85

2019/000390-0

Bermúdez Silva, María de las Mercedes

***0365**

Emprende

Venda e instalación de extintores

16

86

2019/000391-0

Gómez Pardo, Rebeca

***6495**

Activa

Perrucaría

16

87

2019/000075-0

Adriano Ferreira, Sandra

***4878**

Activa
Concilia-acordo

Asesoría

16

88

2019/000014-0

Rodríguez Romero, Rosa Aricia

***4743**

Emprende
Concilia-promotoras

Servizos técnicos de enxeñaría

15

89

2019/000019-0

Podgoreanu, Liliana

****8741*

Emprende

Floraría

15

90

2019/000023-0

García Ferro, María Sol

***3728**

Emprende

Tenda de produtos alimenticios e bebidas

15

91

2019/000062-0

Gradín Martínez, Catuxa

***7014**

Emprende

Ensinanza deportiva

15

92

2019/000073-0

Milkovska, Martina Iliyanova

****8326*

Emprende

Tenda de artigos de regalo e souvenirs

15

93

2019/000082-0

Fernández Mira, Noelia

***5563**

Emprende

Café bar

15

94

2019/000114-0

Gómez Rodríguez, Silvia

***7091**

Emprende

Tenda alimentación ecolóxica

15

95

2019/000119-0

Quiroga Vidal, Ana

***5467**

Emprende

Avogada

15

96

2019/000120-0

Lorson Audiología, S.L.

B32496671

Emprende

Venda de aparellos de audioloxía

15

97

2019/000162-0

Shanks, Catherine Anne

****5838*

Emprende

Ensinanza de idiomas

15

98

2019/000173-0

Forox Innovación, S.L.

B27742014

Activa
Concilia-acordo

Consultoría de recursos humanos e formación

15

99

2019/000197-0

Martínez del Carmen, Sonia

***4504**

Emprende

Servizos de xestión de redes sociais para empresas

15

100

2019/000199-0

Pérez Botana, Silvia María

***6226**

Emprende

Clínica veterinaria

15

101

2019/000203-0

Galante Rodríguez, Carlota

***1191**

Emprende

Decoradora/deseñadora interiores

15

102

2019/000222-0

Folgueira Guerrero, Lucía

***4744**

Emprende

Perrucaría canina

15

103

2019/000248-0

Lubián Castro, Beatriz

***0816**

Emprende

Café bar

15

104

2019/000321-0

Moa Cagiao, Milagros Guaitinema

***3276**

Emprende

Psicóloga

15

105

2019/000322-0

Porto Corujo, María

***4146**

Emprende

Servizos de publicidade

15

106

2019/000326-0

Vilar Bello, María Elena

***9526**

Emprende

Economista

15

107

2019/000330-0

Oposiciones y Cualificaciones, S.L.U.

B70433503

Innova

Venda de cursos e temarios para preparación de oposicións

15

108

2019/000333-0

Sanjuan Quijada, Irene

***0001**

Emprende

Ilustradora

15

109

2019/000336-0

Cancela Martínez, Tania

***9528**

Emprende

Floraría

15

110

2019/000344-0

Fernández Alonso, Lucía

***9635**

Activa

Perrucaría

15

111

2019/000356-0

Nieto Pérez, Lucía

***3861**

Emprende

Clínica de fisioterapia

15

112

2019/000387-0

Annie Novia, S.L.U.

B27780543

Activa

Tenda de roupa

15

113

2019/000386-0

Bello y Martínez, S.C.

J70446059

Activa
Concilia-promotoras

Artes gráficas

15

114

2019/000242-0

Casas Amor, Teresa

***9341**

Activa

Tenda de roupa

14

115

2019/000201-0

Agulla Menduíña, Beatriz

***1806**

Activa

Centro psicopedagóxico

13

116

2019/000207-0

Gil Rodríguez, Noelia

***1255**

Activa

Centro de estética

13

117

2019/000329-0

Alfaya Pérez, Ana María

***6174**

Activa

Café bar

12

118

2019/000421-0

González Pereira, Raquel

***3625**

Activa
Concilia-acordo

Perrucaría

12

119

2019/000426-0

Barros Romero, Silvia

***7383**

Activa
Concilia-promotoras

Comercialización de pneumáticos e artigos para kárting

12

120

2019/000055-0

Cachafeiro Blanco, Fátima

***0798**

Activa

Consultoría en turismo

10

121

2019/000170-0

Cela Valcárcel, Yésica

***5509**

Activa

Café bar

10

122

2019/000256-0

Vega Domínguez, María Luz

***8737**

Activa

Perrucaría

10

123

2019/000002-0

Atlanta Foreign Trade, S.L.

B27773506

Activa

Intermediaria de comercio

9

124

2019/000079-0

Gómez Villar, María Belén

***4740**

Activa

Centro de estética

9

125

2019/000090-0

Chouciño Muñiz, María Carmen

***1066**

Activa

Centro de estética

9

126

2019/000337-0

Gestión Inmobiliaria Tucasa, S.L.

B94127826

Activa
Concilia-promotoras

Inmobiliaria

9

127

2019/000383-0

Rodríguez Nimo, María José

***3473**

Activa

Libraría

9

128

2019/000056-0

Álvarez Fernández, María José

***6750**

Activa
Concilia-promotoras

Tenda de roupa

8

129

2019/000159-0

Maylacor, S.C.

J36518868

Activa

Perrucaría

8

130

2019/000202-0

Rodríguez González, Sandra

***7291**

Activa

Asesoría

8

131

2019/000228-0

García Fidalgo, Laura

***3502**

Activa

Clínica fisioterapia

8

132

2019/000285-0

Nunes Matos, Ana Paula

***3358**

Activa
Concilia-promotoras

Perrucaría

8

133

2019/000115-0

Garrido Caramés, Rocío

***2470**

Activa

Servizos de restauración e comercialización de produtos alimenticios sen establecemento

7

134

2019/000193-0

Fuente Torrado, María Pilar

***5109**

Activa

Gabinete de psicoloxía

7

135

2019/000281-0

Leiro Duarte, María

***1621**

Activa

Servizos fotográficos

7

136

2019/000289-0

Touceda Rey, Sara

***3319**

Activa

Clínica podolóxica

7

137

2019/000035-0

Fernández González, Sandra

***7484**

Activa
Concilia-promotoras

Cronometraxe de competicións de motociclismo

6

138

2019/000232-0

Caramés Carracedo, Silvia del Rosario

***7107**

Activa

Herbolario e centro de estética

6

139

2019/000306-0

Culturalia Iniciativas Culturales y Pedagógicas, S.L.

B94130515

Activa

Educación para a saúde

6

140

2019/000368-0

Sánchez Rivas, María Carmen

***3451**

Activa

Café bar

6

141

2019/000003-0

Barbeyto López, Sabela

***6103**

Activa

Procuradora

5

142

2019/000065-0

Vázquez Mayo, Patricia

***4139**

Activa

Café bar

5

143

2019/000087-0

Rodríguez Cruz, Nuria

***6509**

Activa

Tenda de roupa

5

144

2019/000108-0

Castro Iglesias, María Mónica

***4348**

Activa
Concila-promotoras

Tenda de roupa

5

145

2019/000167-0

Terceryto Company, S.L.

B70439252

Activa

Elaboración de produtos alimenticios

5

146

2019/000216-0

Vidal Grande, María Dolores

***7772**

Activa

Masaxista

5

147

2019/000250-0

García-Boente Carro, Aurora

***6087**

Activa

Centro de terapia e relaxación

5

148

2019/000308-0

Núñez Fernández, Jennifer

***4770**

Activa

Servizos técnicos de arquitectura

5

149

2019/000341-0

Rafer Consulting Empresarial, S.L.

B15045933

Activa
Concilia-promotoras
Concilia-acordo

Asesoría

5

150

2019/000372-0

Hércules Formación, S.L.

B70226154

Activa

Formación e consultoría

5

151

2019/000392-0

Galytska Dikaya, Alina

***5887**

Activa
Concilia-promotoras

Ensinanza de idiomas

5

152

2019/000398-0

Gero Sonajero, C.B.

E27439686

Activa

Tenda de artigos de segunda man

5

153

2019/000400-0

Urdampilleta Pérez, Iria

***5259**

Activa

Servizos técnicos de arquitectura

5

154

2019/000402-0

Ramilo Iglesias, Mª Araceli

***5168**

Activa

Café bar

5

155

2019/000403-0

Melero Porven, María Olga

***7529**

Activa

Centro especializado en clases de pilates

5

156

2019/000416-0

Soto Touriño, María Isabel

***2188**

Activa
Concilia-acordo

Perrucaría

5

ANEXO III

Solicitudes excluídas e desistidas

Nº expte.

SI429A

Solicitante

(por orde alfabética)

NIF

Causa

2019/000154-0

Alfaro, Paola Alejandra

****6299*

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000191-0

Alira Salón, S.L.

B70587878

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000319-0

Allegro III Escola de Estudios Musicais, S.L.

B70561915

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta dunha das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2018.

2019/000098-0

Alonso Lorenzo, Elia

***9123**

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2019/000437-0

Álvarez Diéguez, María de la Soledad

***0925**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000240-0

Ardila Pinilla, María Fernanda

***1785**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000357-0

Argerey Bargados, Vanessa

***3994**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000410-0

Arranz Carrera, Maialen

***8864**

Artigo 6.1.a) e artigo 6.1.d) das bases reguladoras: o inicio da actividade económica e a alta no correspondente réxime da Seguridade Social producíronse con anterioridade ao 1.8.2018.

2019/000323-0

Asenova Krasteva, Iskra

****7723*

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000436-0

Badel Rodríguez, Nubia del Carmen

***2502**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000200-0

Badía Martín, Patricia

***3527**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000377-0

Barbosa Pérez, Erea

***8498**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000140-0

Barreiro Peón, Yaiza

***2020**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000168-0

Barrio Soto, Estela

***4944**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000050-0

Barrios Avalos, Liliana Elizabeth

****4590*

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000265-0

Barrios Azuaje, Leivicen Alejandra

***9828**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000359-0

Bouzada Novoa, Sara Violeta

***6935**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000408-0

Burgos Sánchez, Detsy Katyuska

***1764**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000095-0

Calo Toro, Milena

***0532**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000381-0

Calvo Caaveiro, María Verónica

***8718**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000143-0

Calvo González, S.C.

J70570882

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2019/000376-0

Candal Ferreiro, Paula

***2904**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000054-0

Cepeda Colmenares, María José

****7861*

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000198-0

Chavier Gaudencio, Valdete

****4840*

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000089-0

Consultoría y Formación Progreso, S.L.

B32500696

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000133-0

Correa, Natalia

****4241*

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000300-0

Covadanca, S.C.

J70348594

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000129-0

Cuchet Leyva, Janet

***8330**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000268-0

De Sousa Nascimento, Lucilene

****7702*

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000404-0

Diéguez Estévez, Tamara

***7063**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000367-0

Donvar Celanova, S.L.

B32468860

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

2019/000113-0

Dos Santos Gómez, María Elena

***5777**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000282-0

Dosaes Group, S.L.

B27726504

Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: unha das promotoras non está vinculada laboralmente á empresa desenvolvendo de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2019/000249-0

E-Lingua Language & Comunication, S.L.

B27869247

Artigo 8.1.a) das bases reguladoras: a sociedade limitada solicitante non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación.

2019/000236-0

Esezobor, Betty

****6953*

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000317-0

Estefanía Ríos G, S.L.

B70581889

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e).

2019/000379-0

Estética y Belleza Azahar Valmiñor, S.L.U.

B27856640

Artigo 8.1.a) das bases reguladoras: a sociedade limitada solicitante non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial na mesma actividade económica para a cal se proxecta o plan de reactivación.

2019/000127-0

Fernández Díaz, Carla

***4521**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000276-0

Fernández Lusquiños, Patricia

***0912**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000150-0

Fernández Veira, Ana Margaret

***1721**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000394-0

Formagal Formación y Servicios, S.L.

B36477677

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000430-0

Freire Rodríguez, Noelia

***8669**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000131-0

Galia Gallego Asesores, S.L.

B27845957

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000374-0

García Lorenzo, Valeria

***8522**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000412-0

García Pérez, Marisa Julia

***0030**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000315-0

Gayoso Babío, Carmen María

***1144**

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e).

2019/000395-0

Giadáns Garrido, María Aparecida

***4213**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000259-0

Giráldez Saavedra, María Dolores

***4453**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000085-0

GM Nails, S.C.

J70563481

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000111-0

Goas Cordal, María Carmen

***1720**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000172-0

Gómez Rivas, Lucía

***1802**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000233-0

Gómez Sueiras, María Elena

***6799**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000397-0

González Carballo, Jéssica

***8404**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000157-0

González Echezuria, Rosbel María

****0959*

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000151-0

Gregue Rey, Vanessa María

***0103**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000185-0

Hermanas Arias Buján

E27507367

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000070-0

Hernández Batle, Nuria

***3839**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000015-0

Iglesias Campos, María Jesús

***8363**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000189-0

Iglesias Cao, María Isabel

***6888**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000097-0

Iglesias Casas, Rosario

***1365**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000130-0

Iglesias Rodríguez, Andrea

***9137**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000340-0

Instituto para el Desarrollo Educativo y Cultural, S.L.

B36598613

Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: unha das promotoras non está vinculada laboralmente á empresa desenvolvendo de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2019/000077-0

Ipanema Estética y Salud, S.C.

J70590690

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000007-0

Iriarte López, Mari Carmen

***8266**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000365-0

Lago Rodríguez, María Pía de las Mercedes

***4148**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000179-0

López Yáñez, Sofía

***4728**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000316-0

Louro Lago, María José

***9431**

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e).

2019/000104-0

Lucero dos Reis, Elisabeth

***5768**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000358-0

Malagueta Inversiones XXI, S.L.

B93486868

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e).

2019/000022-0

Martínez López, Yoamih

***0286**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000354-0

Martínez Pérez, María Sonia

***9667**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000434-0

Martínez Vecoña, Rosa Erika

***1899**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000349-0

Mayve Models, S.L.

B70583687

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta dunha das promotoras no correspondente Réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2018.

2019/000021-0

Molina Fernández, Adelina

***9613**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000069-0

Murillo Cañaveral, Maricel

****9864*

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000399-0

Naranjo Pérez, Luz Myriam

***1821**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000320-0

Nieves Gallizia, Fabiana Magali

***8432**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000057-0

Nogueira Rodríguez, María Ángeles

***8107**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000396-0

O Forno, C.B.

E94187549

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

2019/000324-0

Ortiz Rodríguez, Mireil

****0304*

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000122-0

Otero García, Esther

***1043**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000405-0

Outeda Táboas, Rocío

***2680**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000351-0

Padarogo, S.L.

B27859164

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: a sociedade limitada solicitante non acredita a realización efectiva da actividade empresarial de forma ininterrompida durante un mínimo de dous anos na mesma actividade económica para a cal se proxecta a mellora. Artigo 7.1.b) das bases reguladoras: o proxecto de mellora non supón a creación dun posto de traballo para o cal se exixa unha capacitación profesional media ou superior.

2019/000152-0

Panadería de Vila de Cruces, S.L.

B94190287

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000086-0

Pedreira Rey, Isis

***2807**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000166-0

Pérez González, Ana María

***2176**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000146-0

Pérez Landesa, Rebeca

***7133**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000184-0

Profocus Imagen Ecommerce y Publicidad, S.L.

B32493512

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

2019/000206-0

Prol Oreiro, Venecia

***3665**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000366-0

Quelqum Servicios para Empresas, S.L.

B70265392

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000310-0

Quinn, Michelle Anne

****5833*

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000209-0

Quinteiro Crespo, Carmen

***5629**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000369-0

Retnova Proxectia Consulting, S.L.

B70470737

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000363-0

Reyes López, María Jesús

***7652**

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

2019/000103-0

Riesco Fernández, Sonia

***7511**

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

2019/000071-0

Rodríguez Díaz, Eva

***6991**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000272-0

Rodríguez Domínguez, Nilda Josefina

***8962**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000221-0

Rodríguez Roca, Alba

***5681**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000215-0

Rodríguez Vázquez, Ana María

***3178**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000305-0

Rodríguez Villadoniga, Sonia Beatriz

***9111**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000424-0

Rueda Ibáñez, Silvia

***4296**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000244-0

Sánchez Curras, Estefanía

***1456**

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000020-0

Sánchez Eijo, Sonia

***1163**

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2019/000204-0

Santiso Castiñeira, Mariana

***1199**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000264-0

Santos de Abreu, Laura

****5697*

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

2019/000171-0

Sendón Veloso, Marta

***5918**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000380-0

Seyba Rodríguez, Fiordaliza

****2723*

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000417-0

Siempre con Estilo, C.B.

E27469675

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000124-0

Solma Estética, S.C.

J70592746

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000047-0

Suárez Fandiño, Sandra

***7145**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000038-0

Suárez Palmeiro, María Isabel

***6792**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000331-0

Tecymak Galicia de Maquinaria y Accesorios, S.L.

B32497265

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: a sociedade limitada solicitante non acredita a realización efectiva da actividade empresarial de forma ininterrompida durante un mínimo de dous anos na mesma actividade económica para a cal se proxecta a mellora.

2019/000286-0

Timeline Market, S.L.

B94136645

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

2019/000299-0

Tobares Quevedo, Gemma María

***1629**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000432-0

Torrente Cabanas, Laura

***2923**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000270-0

Unidade de Memoria Lémbrate, S. Coop. Galega

F70406152

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000052-0

Videira Estévez, Nerea

***1575**

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000005-0

Weber Krause, Monika

****1743*

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).

2019/000031-0

Xerontoloxía Verín, S.L.

B32495871

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

2019/000217-0

Xiaina Cerviño Aguiar, S.L.

B32492167

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2019 (DOG núm. 170, do 9 de setembro).