Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 200 Luns, 21 de outubro de 2019 Páx. 46000

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 11 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 10 de outubro de 2019 de concesión das subvencións ao abeiro da Orde do 24 de xuño de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento BS508B).

No Diario Oficial de Galicia núm. 126, do 4 de xullo de 2019, publícase a Orde do 24 de xuño de 2019, da Consellería de Política Social, coas bases reguladoras das subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (procedemento BS508B).

De conformidade co artigo 13 da antedita orde, a resolución dos expedientes de axuda, logo da fiscalización da proposta facendo uso das competencias conferidas no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, correspóndelle á directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social.

Así mesmo, o artigo 14 da mesma orde, establece que se publicará no Diario Oficial de Galicia de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, entre outras, a correspondente resolución deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Por todo o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución de concesión do 10 de outubro de 2019, ditada no procedemento BS508B de concesión de axudas para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado para o ano 2019.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 11 de outubro de 2019 esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Notificada a resolución polo órgano competente, as entidades beneficiarias disporán dun prazo de 10 días computado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 11 de outubro de 2019

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Resolución do 10 de outubro de 2019 ditada no procedemento BS508B de concesión de axudas para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e realización de actividades de voluntariado.

Vista a proposta de resolución do Servizo de Voluntariado e Participación, de conformidade co disposto no artigo 11 da Orde do 24 de xuño de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

RESOLVO:

Primeiro. Conceder a axuda ás entidades de acción voluntaria propostas no anexo I, ao abeiro da Orde do 24 de xuño de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado.

Esta concesión resulta de aplicación de conformidade dos criterios de valoración previstos no artigo 12 das bases reguladoras, por un importe total de douscentos quince mil cincocentos corenta euros e trinta e dous céntimos (215.540,32 €), para entidades de acción voluntaria, con cargo á aplicación orzamentaria 13.05.312F.481.0.

Do anterior importe, un 34,80 % irá destinado ás medidas establecidas no Pacto de Estado en materia de violencia de xénero. Este financiamento enmárcase nos fondos do Pacto de Estado en materia de violencia de xénero (Ministerio de Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade), correspondentes á Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

As axudas concedidas condicionaranse ao cumprimento de todas as obrigas establecidas na Orde do 24 de xuño de 2019 e, especialmente, ás establecidas no artigo 20.

A xustificación das subvencións realizarase de acordo co establecido no artigo 16 da convocatoria.

Así mesmo, o pagamento das axudas realizáranse de acordo co previsto no artigo 18 da mesma convocatoria.

Segundo. Denegar e/ou inadmitir as solicitudes que se relacionan no anexo II, con indicación da causa concreta que motivou a denegación ou inadmisión.

Terceiro. Esta resolución que finaliza o procedemento esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de outubro de 2019. A conselleira de Política Social. P.D. (Artigo 13 e disposición adicional segunda da Orde do 24.6.2019). Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO I

Axudas concedidas a entidades de acción voluntaria

Nº de expte.

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

2019/041

ONG Mestura, para la Integración Social de las Personas Inmigrantes y Emigrantes

G15940414

A Coruña

69

3.217,25 €

2

2019/023

Asociación Socio Cultural ASCM

G15161573

A Coruña

68,5

3.000,00 €

3

2019/099

Asociación Ecos do Sur

G15354483

A Coruña

67,5

3.771,73 €

4

2019/081

Asociación Centinelas

G70390745

A Coruña

65

3.000,00 €

5

2019/028

Asociación de Dano Cerebral de Compostela, Sarela

G15775604

A Coruña

64,5

2.191,07 €

6

2019/032

Asociación Integro para a Diversidade Funcional das Comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra

G15173263

A Coruña

64

3.300,00 €

7

2019/067

Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Psíquica das Comarcas do Barbanza e Noia, Amicos

G15747678

A Coruña

64

3.475,88 €

8

2019/011

Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos

G15074743

A Coruña

63

2.140,11 €

9

2019/059

Asociación Solidariedade Internacional de Galicia

G36833648

A Coruña

63

3.576,91 €

10

2019/056

Cruz Vermella Española, Comité Autonómico de Galicia

Q2866001G

A Coruña

62,5

1.500,00 €

11

2019/040

Fademga Plena Inclusión Galicia (Federación Galega de Asociacións en favor das Persoas con Discapacidade Intelectual ou do Desenvolvemento)

G36620037

A Coruña

61

2.072,17 €

12

2019/071

Asociación Centro Xuvenil Abeiro

G15456700

A Coruña

61

1.627,50 €

13

2019/053

Escola de Tempo Libre e Animación Sociocultural Don Bosco

G15229057

A Coruña

60,5

1.800,00 €

14

2019/085

Asociación Centro Xuvenil Don Bosco

G15071566

A Coruña

60,5

1.600,00 €

15

2019/070

Asociación Xuvenil, Cultural, Deportiva e de Promoción da Saúde Integrad@S

G15973357

A Coruña

60

2.475,00 €

16

2019/092

Asociación Dignidad Galicia

G15500853

A Coruña

60

2.038,20 €

17

2019/068

Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra, AXF

G15121676

A Coruña

59,5

2.010,00 €

18

2019/073

Asociación de Vecinos Afectados por Infraestructuras en el Municipio de Cambre

G15928088

A Coruña

59,5

3.426,15 €

19

2019/020

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

A Coruña

59

3.518,63 €

20

2019/044

Grupo de Persoas con Discapacidade da Coruña, Grumico

G15038797

A Coruña

59

2.004,23 €

21

2019/045

Asociación Mirabal

G70312954

A Coruña

59

3.589,16 €

22

2019/005

Fundación Ingada

G70394374

A Coruña

58,5

3.379,25 €

23

2019/095

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

A Coruña

58,5

3.391,25 €

24

2019/003

Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector, Igaxes3

G15784978

A Coruña

57,5

2.624,31 €

25

2019/007

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, Aspas

G15031537

A Coruña

57,5

3.954,08 €

26

2019/047

Agrupación Xuvenil, Socio Cultural, Recreativa y Deportiva Brigantium

G15404403

A Coruña

57

3.150,00 €

27

2019/026

Asociación Socioeducativa para la Educación, Aseduc

G70067830

A Coruña

56,5

3.519,31 €

28

2019/061

Asociación Protectora de Animais do Camiño

G70459045

A Coruña

56

1.902,32 €

29

2019/065

Asociación Búsqueda y Salvamento de Galicia

G70420021

A Coruña

55,5

2.915,65 €

30

2019/035

Fundación Abrente

G70397849

A Coruña

54,5

3.251,37 €

31

2019/078

Asociación Tesouros de Galicia

G94065000

A Coruña

54,5

3.284,63 €

32

2019/038

Asociación Itínera de Voluntarios en Saúde Mental

G15983570

A Coruña

54

3.230,88 €

33

2019/043

Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA) da Provincia da Coruña, Aspanaes

G15048937

A Coruña

53,5

1.817,40 €

34

2019/012

Asociación Galega de Fibrose Quística, AGFQ

G15088396

A Coruña

53

2.000,00 €

35

2019/027

Federación de Asociacións Galegas de Familiares de Enfermos de Alzhéimer, Fagal

G15656739

A Coruña

53

3.800,41 €

36

2019/093

Asociación Proxecto Máscaras

G70401518

A Coruña

53

1.800,41 €

37

2019/018

Cooperación Internacional

G80829641

A Coruña

52,5

3.036,23 €

38

2019/054

Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional

G15052434

A Coruña

52

2.904,32 €

39

2019/015

Asociación de Padres, Profesionales y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual «Special Olympics Galicia»

G15771777

A Coruña

50

372,99 €

40

2019/039

Asociación Alcer-Coruña, para a Loita contra as Enfermidades do Ril

G15058647

A Coruña

48

1.630,56 €

41

2019/050

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

A Coruña

47

3.030,99 €

42

2019/063

Asociación Síndrome de Down de A Coruña

G15731466

A Coruña

45

1.528,65 €

43

2019/101

Asociación Barbancesa de Axuda e Solidariedade, ABAS

G70443247

A Coruña

45

2.053,80 €

44

2019/048

Fundación Odontología Solidaria

G81833667

A Coruña

44

1.494,68 €

45

2019/008

Asociación Por Qué No Ayudar

G70529870

A Coruña

40

1.358,80 €

46

2019/013

Fundación Ronsel

G15752660

A Coruña

37,5

2.829,71 €

47

2019/097

Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís

G15655285

A Coruña

37

1.450,00 €

48

2019/031

Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, Adisbismur

G15052137

A Coruña

27

2.149,47 €

49

2019/100

Asociación Cultural Xaquedrum

G27336353

Lugo

68,5

2.700,00 €

50

2019/022

Asociación de Axuda ao Enfermo Mental A Mariña

G27262799

Lugo

66,5

3.196,00 €

51

2019/066

Asociación Raiolas-Lugo

G27255991

Lugo

58

451,00 €

52

2019/016

Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Lugo, Cogami-Lugo

G27219773

Lugo

57

1.487,95 €

53

2019/055

Fundación Juan Soñador

G24452435

Lugo

57

3.000,00 €

54

2019/075

Asociación Juvenil y Cultural Ateibo

G27013309

Lugo

55

1.500,00 €

55

2019/046

Alume Saúde Mental

G27198977

Lugo

53

2.815,41 €

56

2019/030

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Chantada

G27320225

Lugo

43

1.460,71 €

57

2019/037

Aspnais-Asociación de Padres o Tutores de Personas con Discapacidad Intelectual de Lugo

G27018365

Lugo

33,5

1.138,00 €

58

2019/090

Asociación Grupo Scout Ilex

G32466187

Ourense

62

1.720,00 €

59

2019/069

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ourense, Afaor

G32198970

Ourense

58,5

1.987,25 €

60

2019/058

Asociación Limisi, para a Promoción das Persoas con Diversidade Funcional da Comarca de A Limia

G32302671

Ourense

58

1.970,26 €

61

2019/082

Asociación Amigos da Terra Galicia-Xuventude

G32242422

Ourense

58

1.970,26 €

62

2019/087

Valoresc Innovation

G70377585

Ourense

58

2.647,12 €

63

2019/051

Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense Renacer

G32306623

Ourense

57

1.936,29 €

64

2019/009

Asociación de Viudas María Andrea de Ourense

G32014334

Ourense

53

1.480,00 €

65

2019/019

Fundación Hospital Asilo de Nuestra Señora de Los Ángeles

G32008633

Ourense

53

1.945,95 €

66

2019/006

Asociación Orensana de Esclerosis Múltiple, ELA, Párkinson y otras Enfermedades Neurodegenerativas, Aodem

G32209983

Ourense

49,5

1.681,52 €

67

2019/010

Asociación Xuvenil Amencer

G32025405

Ourense

46,5

2.538,79 €

68

2019/001

Club Fluvial Allariz

G32102899

Ourense

46

1.285,00 €

69

2019/080

Asociación Nós Mesmas pola Loita dos Dereitos das Mulleres Homosexuais e Bisexuais

G27718907

Pontevedra

70

1.973,57 €

70

2019/057

Federación Provincial de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Pontevedra. Cogami-Pontevedra

G36704195

Pontevedra

66,5

2.040,00 €

71

2019/042

Asociación pola Igualdade e a Coeducación, Apico

G94088549

Pontevedra

65,5

3.706,23 €

72

2019/034

Sociedade Amigos de Redondela, Soar

G94175544

Pontevedra

62

2.106,14 €

73

2019/021

Fundación Amigos de los Mayores

G83625509

Pontevedra

61

2.050,00 €

74

2019/077

Asociación Xuvenil Xentenova

G36636538

Pontevedra

61

2.072,17 €

75

2019/064

Asociación Xaruma

G27746486

Pontevedra

59,5

3.349,12 €

76

2019/025

Apamp, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral

G36624120

Pontevedra

59

2.004,23 €

77

2019/014

Down Vigo, Asociación para el Síndrome de Down

G36697324

Pontevedra

58,5

2.669,95 €

78

2019/017

Down Pontevedra Xuntos, Asociación Síndrome de Down

G36164887

Pontevedra

58

1.331,25 €

79

2019/004

Asociación Acción Solidaria de Galicia, Asdegal

G27727593

Pontevedra

57

1.875,00 €

80

2019/060

Asociación San Xerome Emiliani

G36018802

Pontevedra

57

1.936,29 €

81

2019/072

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de Galicia, Afaga

G36776920

Pontevedra

57

1.936,29 €

82

2019/076

Centro Cultural, Artístico e Recreativo de Valladares

G36617082

Pontevedra

56

3.752,72 €

83

2019/033

Asociación de Atención a la Parálisis Cerebral y Afines Amencer-Aspace

G36153757

Pontevedra

53

1.800,41 €

84

2019/074

Residencia Paz y Bien (Hermanas Franciscanas Hospitalarias de la I. Concepción)

R3600091G

Pontevedra

52

3.225,24 €

85

2019/079

Aspanaex, Asociación en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de la Provincia de Pontevedra

G36605905

Pontevedra

52

1.766,44 €

86

2019/098

Asociación Protectora de Animais Os Biosbardos

G27753268

Pontevedra

52

3.195,24 €

87

2019/096

Asociación Xuvenil Abertal

G36633394

Pontevedra

49

1.664,53 €

88

2019/049

Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual, Aceesca

G36021970

Pontevedra

48

1.630,56 €

89

2019/029

Comunidade de Montes de Teis

V36841047

Pontevedra

44

1.494,68 €

90

2019/002

Fundación Cume para el Desarrollo de Culturas y Pueblos

G36797579

Pontevedra

38

1.792,40 €

91

2019/052

Asociación Sociedade para o Estudo e Conservación do Patrimonio Natural e Etnográfico

G36999712

Pontevedra

37

1.256,89 €

92

2019/062

Asociación Cultural O Castro

G36116879

Pontevedra

35

2.786,35 €

TOTAL

215.522,67 €

ANEXO II

Solicitudes inadmitidas ou denegadas

Nº de expte.

Entidade

NIF

Provincia

Causa da inadmisión ou denegación

1

2019/024

Asociación de Pais, Nais, Familiares e Amigos de Persoas con Trastornos do Espectro Autista Tea Un Máis

G94046380

Pontevedra

Presentado escrito de desistencia e renuncia

2

2019/036

Natural Ardai, Terapia, Ocio y Formación

G32456097

Ourense

Non respondeu ao requirimento de documentación

3

2019/083

Asociación Doa, Saúde Mental

G36044295

Pontevedra

Presentado escrito de desistencia e renuncia

4

2019/084

Pontevedra Rugby Club

G94002078

Pontevedra

Non estar inscrita no Rexistro de Acción Voluntaria

5

2019/086

Asociación Sustinea

G32422834

Ourense

Non respondeu ao requirimento de documentación

6

2019/088

Asociación Auxilia-Monforte

G08317059

Lugo

Non estar inscrita no Rexistro de Acción Voluntaria

7

2019/089

Asociación Erasmus Compostela

G70306394

A Coruña

Non respondeu ao requirimento de documentación

8

2019/091

Asociación Extramundi

G70479902

A Coruña

Non respondeu ao requirimento de documentación

9

2019/094

Arquitectos Sin Fronteras España, ASF-Demarcación Galicia

G60192614

A Coruña

Presentado escrito de desistencia e renuncia