Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Martes, 5 de novembro de 2019 Páx. 47545

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (ETX 207/2019).

Eu, María Teresa Vázquez Abades, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento execución de títulos xudiciais 207/2019 deste xulgado do social, seguido por instancia de María de las Mercedes Muñiz García contra Adrian Badiu Antache e Fogasa, se ditaron as seguintes resolucións, cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:

«Auto

Maxistrada xuíza: Paula Méndez Domínguez.

Santiago de Compostela, 11 de outubro de 2019

Parte dispositiva

Dispoño:

Despachar orde xeral de execución da sentenza nº 392/2019, do 26.8.2019, ditada no procedemento ordinario 927/16, a favor da parte executante, María de las Mercedes Muñiz García, contra Adrian Badiu Antache e Fogasa, parte executada, por importe de 6.981,2 euros en concepto de principal (5.483,09 euros en concepto de salarios, 1.498,11 euros en concepto de xuros do artigo 29.3 do ET respecto da cantidade anterior), máis outros 698,12 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, de ser o caso, se poidan devindicar durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.

Contra este auto poderase interpor recurso de reposición ante este órgano xudicial, no prazo dos tres días hábiles seguintes ao da súa notificación.

Así o acorda e asina SSª. Dou fe.

A xuíza A letrada da Administración de xustiza»

«Decreto

Letrada da Administración de xustiza: María Teresa Vázquez Abades.

Santiago de Compostela, 11 de outubro de 2019

Parte dispositiva

Para dar efectividade ás medidas concretas solicitadas, acordo:

– Requirir á executada Adrian Badiu Antache co fin de que, no prazo de dez días, aboe a cantidade de 6.981,2 euros en concepto de principal (5.483,09 euros en concepto de salarios, 1.498,11 euros en concepto de xuros do artigo 29.3 do ET respecto da cantidade anterior), máis outros 698,12 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, de ser o caso, se poidan devindicar durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación, ingresando o dito importe na conta deste xulgado, aberta en Banco Santander, co número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (nº expediente xudicial 1589 0000 64 0207 19), con apercibimento de que, en caso de non cumprir o requirimento no prazo conferido, se embargarán os seus bens para cubrir a dita suma, logo de indagación destes a través da aplicación informática deste xulgado.

– Requirir a Adrian Badiu Antache co fin de que, no prazo de dez días, manifeste unha relación de bens e dereitos suficientes para cubrir a contía da execución, con expresión, de ser o caso, das cargas e gravames, así como, no caso de inmobles, se están ocupados, por que persoas e con que título, baixo apercibimento de que, no caso de non o verificar, poderá ser sancionado, cando menos, por desobediencia grave, en caso de que non presente a relación dos seus bens, inclúa nela bens que non sexan seus, exclúa bens propios susceptibles de embargo ou non desvele as cargas e gravames que pesen sobre eles, e poderánselle impor tamén multas coercitivas periódicas.

Modo de impugnación. Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que se deberá interpor ante este órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles seguintes ao da súa notificación, con expresión da infracción que contén a xuízo do recorrente (artigo 188 da LXS).

A letrada da Administración de xustiza»

E para que sirva de notificación en legal forma a Adrian Badiu Antache, en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de outubro de 2019

A letrada da Administración de xustiza