Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 212 Xoves, 7 de novembro de 2019 Páx. 47841

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2019 pola que se dá publicidade aos beneficiarios das axudas concedidas durante o primeiro e segundo trimestre de 2019.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, o Igape publicará as subvencións concedidas conforme as bases reguladoras das axudas do Igape no Diario Oficial de Galicia, expresando beneficiario, finalidade, contía e aplicación orzamentaria.

Os beneficiarios das axudas cofinanciadas con fondos europeos están sometidos ás obrigas de información e difusión establecidas na regulamentación da UE, en particular as establecidas no anexo XII, punto 2.2, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013 (DOUE L 347, do 20 de decembro).

Así mesmo, o Igape tamén publicará as subvencións concedidas en vía de recurso ao abeiro das súas bases reguladoras, unha vez vistos os recursos interpostos contra as resolucións dos expedientes instruídos ao abeiro das súas bases reguladoras e tras propoñer para concesión os proxectos aprobados nos recursos estimados.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape durante o primeiro e segundo trimestre de 2019, que figura como anexo I.

Segundo. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape en vía de recurso durante o primeiro e segundo trimestre de 2019, que figura como anexo II.

Santiago de Compostela, 21 de outubro de 2019

Juan Manuel Cividanes Roger
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO I

Norma reguladora: Resolución do 26 de novembro de 2013 (DOG núm. 230, do 2 de decembro) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para proxectos de equipamento tecnolóxico das pemes no sector dos servizos cun investimento subvencionable entre 30.000 € e 200.000 €, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Finalidade: apoiar a adquisición de equipamento tecnolóxico das pemes no sector servizos.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7706 dos orzamentos do Igape e cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, en particular: eixe 2, tema prioritario 09, actuación 5.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG174.2014.1.288

Ónega Ares, S.L.U.

4.6.2019

200.000,00

99.120,00

Norma reguladora: Resolución do 16 de decembro de 2015 (DOG núm. 247, do 29 de decembro), pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións leiteiras, instrumentadas mediante convenio de colaboración subscrito coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: adecuar e reforzar a estrutura financeira das explotacións leiteiras galegas mediante dúas liñas de financiamento bonificado: liña de refinanciamento de pasivos e liña de apoio ao circulante.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-7700 e 09.A1-741A-8900 dos orzamentos do Igape.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG221.2016.1.46

Vázquez López, Óscar

27.5.2019

12.312,00

1.684,09

IG222.2016.1.81

González, S.C.

27.5.2019

68.500,00

10.455,00

Norma reguladora: Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 153, do 12 de agosto) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e coas sociedades de garantía recíproca (Programa microcréditos).

Finalidade: facilitar o financiamento dos investimentos en Galicia, por parte das microempresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-7700 e 09.A1-741A-7703 dos orzamentos do Igape.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG206.2016.1.22

Mag & Mag & Asociados, S.L.

31.5.2019

11.250,00

2.324,35

IG206.2016.1.28

Majlu, S.L.

31.5.2019

18.750,00

4.205,52

IG206.2016.1.45

Matera, Luigi

31.5.2019

15.750,00

1.971,09

IG206.2016.1.46

González Senra, Rosa María

31.5.2019

9.000,00

1.126,25

IG206.2016.1.47

Mariscos A Insua, S.L.

31.5.2019

18.750,00

2.335,46

IG206.2016.1.48

Caamaño Pallas, Jesús

31.5.2019

11.250,00

2.074,19

IG206.2016.1.69

Xitstudio Produciones Audiovisuales Galicia, S.L.

31.5.2019

12.750,00

2.338,66

IG206.2016.1.90

Rivas Pariata, Rene Amaury

31.5.2019

18.750,00

4.164,51

IG206.2016.1.93

Pulviplassiberica, S.L.U.

31.5.2019

18.750,00

2.695,59

IG206.2016.1.94

Antesola Fuentes, Adriana Elizabeth

31.5.2019

15.750,00

3.498,19

IG206.2016.1.29

Abeledo, S.C.

11.6.2019

18.750,00

2.111,56

IG206.2016.1.49

Fernández Cordero, David

11.6.2019

18.750,00

3.673,80

IG206.2016.1.50

Novas Reboredo, Marcos

11.6.2019

18.750,00

4.164,51

IG206.2016.1.52

Gómez Fernández, Dominga

11.6.2019

15.000,00

3.084,03

IG206.2016.1.54

Amodo Soluciones, S.L.

11.6.2019

18.750,00

4.189,68

IG206.2016.1.55

Feijoo Fernández, David

11.6.2019

10.500,00

1.925,95

IG206.2016.1.56

Estévez Lago, José Ramón

11.6.2019

7.500,00

1.466,25

IG206.2016.1.57

Mariño Melo, Lidia

11.6.2019

15.000,00

3.331,61

IG206.2016.1.61

Feijoo Vidueira, José Manuel

11.6.2019

11.250,00

2.231,86

IG206.2016.1.62

A Meixoeira, S. Coop. Galega

11.6.2019

18.750,00

4.215,74

IG206.2016.1.65

Barros León, Rosa

11.6.2019

7.500,00

1.375,68

IG206.2016.1.68

Gircuri, S.L.

11.6.2019

15.000,00

2.008,24

IG206.2016.1.72

Grupo Innova Ferrolterra, S.L.

11.6.2019

18.750,00

2.347,01

IG206.2016.1.73

Cid González, Mercedes

11.6.2019

17.250,00

2.158,81

IG206.2016.1.74

Feijoo Casal, Miguel Ángel

11.6.2019

11.400,00

2.243,67

IG206.2016.1.75

Barcia Fariñas, José María

11.6.2019

15.000,00

2.751,36

IG206.2016.1.77

Seijas Criado, Roberto

11.6.2019

5.250,00

591,21

IG206.2016.1.81

Eiriz Castillo, Luis

11.6.2019

8.250,00

1.032,92

IG206.2016.1.83

González García, Azucena

11.6.2019

18.750,00

2.713,04

IG206.2016.1.84

Álvarez Gómez, Carlos

11.6.2019

11.250,00

1.407,92

IG206.2016.1.85

Rodríguez Aneiros, Miguel

11.6.2019

18.750,00

3.855,03

IG206.2016.1.89

Grupo Casa Alen, S.L.

11.6.2019

12.000,00

2.201,08

IG206.2016.1.92

Panadería Rabizas, S.L.

11.6.2019

8.925,00

1.117,01

IG206.2016.1.95

Escayolas Rodríguez López, S.L.

11.6.2019

9.000,00

1.998,97

IG206.2016.1.96

Blanco Sánchez, Montserrat

11.6.2019

5.586,43

629,20

IG206.2016.1.97

Formigo Pérez, María del Sol

14.6.2019

5.625,00

1.162,77

IG206.2016.1.98

Álvarez Rodríguez, Laura

14.6.2019

9.000,00

1.126,33

IG206.2016.1.99

Limpiezas y Mantenimiento Ecovapor, S.L.

14.6.2019

3.750,00

469,40

IG206.2016.1.100

Teñochoxá, S.L.

14.6.2019

18.750,00

3.885,76

IG206.2016.1.101

Bran Serigrafic, S.L.

14.6.2019

18.750,00

2.341,38

IG206.2016.1.102

Aqualecer, S.L.

14.6.2019

18.750,00

2.360,43

IG206.2016.1.103

Prada Núñez, Antonio

14.6.2019

18.750,00

3.855,03

IG206.2016.1.104

Ibergal 2014, S.L.

14.6.2019

12.720,00

2.486,77

IG206.2016.1.105

Pujales Lorenzo, Baltasar

14.6.2019

11.250,00

1.983,35

IG206.2016.1.107

Ramos Vilela, José Carlos

14.6.2019

15.593,42

1.983,90

IG206.2016.1.108

Parteluz Estudio, S.L.U.

14.6.2019

18.000,00

3.733,61

IG206.2016.1.110

Mouco Ricoy, Míriam

14.6.2019

6.000,00

1.179,86

IG206.2016.1.112

Méndez Lodos, José

14.6.2019

15.000,00

1.910,45

IG206.2016.1.113

Bicos de Toxo, S.L.

14.6.2019

6.000,00

1.144,02

IG206.2016.1.116

Martínez Romero, Beatriz

14.6.2019

18.750,00

3.855,03

IG206.2016.1.119

Papelería Norte y Sur, C.B.

14.6.2019

13.500,00

1.690,11

IG206.2016.1.120

Rojas Guarin, Héctor Julio Fotoservice21

14.6.2019

9.000,00

1.675,72

IG206.2016.1.122

Grupo Raigame, S.L.

14.6.2019

18.750,00

3.456,10

IG206.2016.1.123

López Montero, Daniel

14.6.2019

6.000,00

675,67

IG206.2016.1.125

Fernández Gómes, Mario Alexandre

14.6.2019

13.500,00

2.510,99

IG206.2016.1.133

Barrio Vázquez, Antonio

14.6.2019

5.175,00

580,03

IG206.2016.1.135

Piñeiro Louro, María Ángeles

14.6.2019

15.000,00

2.786,86

IG206.2016.1.138

Ventanas Galicia, S.L.

14.6.2019

6.000,00

867,38

IG206.2016.1.139

Caaveiro Quintas, Cristina

14.6.2019

18.750,00

2.346,65

Norma reguladora: Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 154, do 17 de agosto) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pequenas e medianas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca (Programa de apoio financeiro ás pemes).

Finalidade: facilitar o financiamento dos investimentos en Galicia, por parte das pequenas e medianas empresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7700 dos orzamentos do Igape.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG204.2016.1.164

Eolnor Mantenimiento Eólico, S.L.

4.6.2019

180.000,00

11.747,09

IG204.2016.1.186

Hormigones Carral, S.L.

4.6.2019

52.500,00

1.808,08

IG204.2016.1.198

La Bulanxeri, S.L.

4.6.2019

150.000,00

13.048,55

IG204.2016.1.209

Fernández Prieto, Iván-Ifi Motor

4.6.2019

60.000,00

5.236,13

IG204.2016.1.232

Uceira, S.C.

4.6.2019

306.303,00

3.218,95

IG204.2016.1.233

Move Servicios de Ocio y Deporte, S.L.

4.6.2019

90.000,00

7.854,19

IG204.2016.1.234

Centro Veterinario Ancares-Courel, S.L.

4.6.2019

26.250,00

2.333,83

IG204.2016.1.235

Turema Gastro, S.L.

4.6.2019

22.500,00

2.002,46

IG204.2016.1.270

Bugallo Bermejo, Marcos

4.6.2019

150.000,00

12.532,50

IG204.2016.1.298

Castro Gómez, Rosa

4.6.2019

30.000,00

1.545,57

IG204.2016.1.137

Pose e García, S.A.T.

11.6.2019

45.000,00

2.281,70

IG204.2016.1.138

Segade García, José Manuel

11.6.2019

187.500,00

13.588,93

IG204.2016.1.142

Fábrica de Muebles Mato, S.L.

11.6.2019

26.250,00

1.299,69

IG204.2016.1.143

Iglesias Pérez, Santiago

11.6.2019

33.750,00

2.610,83

IG204.2016.1.147

Autocares A. García Coto, S.L.

11.6.2019

127.500,00

3.672,17

IG204.2016.1.153

Gallega de Manutención, S.L.

11.6.2019

63.262,50

2.768,27

IG204.2016.1.156

Pereira Carballo, José Manuel

11.6.2019

56.250,00

5.036,80

IG204.2016.1.157

Expendedoras Gerlo, S.L.

11.6.2019

22.500,00

1.963,55

IG204.2016.1.158

Textiles Celestina Diteix, S.L.

11.6.2019

28.500,00

1.428,23

IG204.2016.1.160

Pedruelo González, Francisco Manuel

11.6.2019

30.000,00

1.530,80

IG204.2016.1.161

Comida Japonesa, S.L.

11.6.2019

56.250,00

5.296,22

IG204.2016.1.162

Exon Dynamics, S.L.

11.6.2019

56.250,00

2.086,68

IG204.2016.1.163

Industrial Recense, S.L.

11.6.2019

75.000,00

3.191,89

IG204.2016.1.166

Ferreiro Sangregorio, Justo

11.6.2019

127.500,00

9.765,07

IG204.2016.1.167

Fraga Sampedro, Mercedes

11.6.2019

75.000,00

2.286,98

IG204.2016.1.168

Antobal, S.L.

11.6.2019

61.200,00

3.021,20

IG204.2016.1.170

Gómez Fernández, Guadalupe

11.6.2019

60.750,00

3.134,75

IG204.2016.1.171

Trisquel Compostela I.S., S.L.

11.6.2019

37.500,00

3.891,53

IG204.2016.1.173

Jocamade, S.L.

11.6.2019

373.575,00

17.644,74

IG204.2016.1.175

Celanova Motor, S.L.

11.6.2019

31.050,00

2.021,06

IG204.2016.1.176

Roviño 5, S.L.

11.6.2019

127.500,00

10.439,10

IG204.2016.1.177

Servicios Puente Liñares, S.L.

11.6.2019

112.500,00

3.666,39

IG204.2016.1.180

Excavaciones Benito, S.L.

11.6.2019

75.000,00

6.545,16

IG204.2016.1.181

Galtica Industrial, S.L.

11.6.2019

26.250,00

2.724,07

IG204.2016.1.183

Saneamiento Avanzado, S.L.

11.6.2019

37.500,00

4.386,69

IG204.2016.1.184

Aragunde Chaves, María Cruz

11.6.2019

22.500,00

1.963,55

IG204.2016.1.185

Comercializadora Eléctrica Niebla, S.L.

11.6.2019

270.000,00

15.144,84

IG204.2016.1.187

Baicha, S.L.

11.6.2019

57.000,00

4.238,96

IG204.2016.1.190

Recambios Ochoa, S.L.

11.6.2019

187.500,00

3.675,05

IG204.2016.1.191

Avicola Romar, S.C.

11.6.2019

258.750,00

14.720,12

IG204.2016.1.193

Amb Ypf San Antonio, S.L.

11.6.2019

60.000,00

2.623,05

IG204.2016.1.194

Silva Sánchez, Javier

11.6.2019

20.250,00

2.155,34

IG204.2016.1.200

Tesbo Agrícola Ganadera, S.L.

11.6.2019

19.050,00

716,86

IG204.2016.1.201

Disaules, S.L.

11.6.2019

30.000,00

1.731,21

IG204.2016.1.203

Cerdeira Barría, Isabel del Carmen

11.6.2019

45.000,00

3.927,10

IG204.2016.1.204

García Iglesias, José Antonio

11.6.2019

22.500,00

1.153,99

IG204.2016.1.205

Carlos y Diego Pernas Lamelas, S.C.

11.6.2019

75.000,00

3.847,52

IG204.2016.1.208

Distribuciones Narón, S.C.

11.6.2019

81.000,00

7.278,70

IG204.2016.1.211

Barquidis, S.L.

11.6.2019

52.500,00

2.661,92

IG204.2016.1.212

Barcia y Quintana Empresas, S.L.

11.6.2019

57.000,00

2.890,09

IG204.2016.1.215

Blanco Bermúdez, Juan Manuel

11.6.2019

52.500,00

2.741,89

IG204.2016.1.220

Carreira Vázquez, José Antonio

11.6.2019

22.500,00

1.128,91

IG204.2016.1.222

Pebegasa, S.C.

11.6.2019

22.500,00

2.002,46

IG204.2016.1.224

Vinilos Lugo, S.L.

11.6.2019

22.050,00

2.912,12

IG204.2016.1.225

Díaz Pérez, Manuel

11.6.2019

37.500,00

3.272,58

IG204.2016.1.226

Mantenimientos Técnicos Lucenses, S.L.

11.6.2019

67.500,00

4.456,44

IG204.2016.1.228

Embutidos Rivera Tapas, S.L.

11.6.2019

45.000,00

2.584,09

IG204.2016.1.230

A Campiña 726 Xuga, S.A.T.

11.6.2019

45.000,00

1.630,37

IG204.2016.1.236

Iemi Cabaleiro, S.L.

11.6.2019

60.000,00

5.372,59

IG204.2016.1.237

Iglesias Lago, Luis Miguel

11.6.2019

75.000,00

7.425,64

IG204.2016.1.238

Autocares Hermanos Toxedo, S.L.

11.6.2019

27.000,00

997,72

IG204.2016.1.239

Grupo Vevey Vidrio, S.L.

11.6.2019

445.851,01

19.976,55

IG204.2016.1.242

Jamones y Embutidos Elote, S.L.

11.6.2019

22.500,00

835,81

IG204.2016.1.244

Galimascota, S.L.

11.6.2019

45.000,00

4.669,84

IG204.2016.1.245

Insua Fernández, Gonzalo Manuel

11.6.2019

54.000,00

5.335,65

IG204.2016.1.247

Pescadona, S.A.

11.6.2019

243.750,00

6.928,90

IG204.2016.1.248

Bande Grande, Bruno

11.6.2019

45.000,00

4.236,99

IG204.2016.1.249

The Cooking Man Food Services, S.L.

11.6.2019

51.000,00

5.998,54

IG204.2016.1.250

Lillo Requejo, María José

11.6.2019

45.000,00

2.290,03

IG204.2016.1.252

Rivas Tome, S.L.

11.6.2019

59.409,75

3.428,90

IG204.2016.1.257

Rivas Otero, Juan Carlos

11.6.2019

37.500,00

2.540,37

IG204.2016.1.259

Antonio Casado Reboredo y Otros, S.C.

11.6.2019

46.350,00

2.370,92

IG204.2016.1.261

Autocares Cota, S.L.

11.6.2019

77.250,00

3.791,25

IG204.2016.1.263

Maderas Regueiro, S.L.

11.6.2019

90.000,00

5.454,62

IG204.2016.1.265

Ganadería os Americanos, S.L.

11.6.2019

26.250,00

2.824,36

IG204.2016.1.266

Méndez Mancebo, José Manuel

11.6.2019

22.500,00

1.823,20

IG204.2016.1.267

Giráldez Ramiro, Lucía

11.6.2019

22.500,00

2.334,92

IG204.2016.1.269

Pepe Vieira, S.L.

11.6.2019

63.750,00

5.563,38

IG204.2016.1.271

Construcciones Metálicas Elías J. Iglesias, S.L.

11.6.2019

131.250,00

5.086,54

IG204.2016.1.274

Zapping TV A Estrada, S.L.

11.6.2019

22.800,00

1.169,40

IG204.2016.1.279

Vales Díaz, José Miguel

11.6.2019

27.225,00

2.528,61

IG204.2016.1.280

Porcinos Porto do Souto, S.L.

11.6.2019

142.500,00

11.962,34

IG204.2016.1.282

Bermúdez Varela, María Teresa

11.6.2019

45.000,00

3.927,10

IG204.2016.1.283

Marcos Otero, S.L.

11.6.2019

142.500,00

3.679,38

IG204.2016.1.285

Amarelle García, Nuria

11.6.2019

41.250,00

2.089,02

IG204.2016.1.286

Grille Trillo, Adriana

11.6.2019

90.000,00

10.585,65

IG204.2016.1.287

Olveira Benlloch, Agustín

11.6.2019

75.000,00

6.752,87

IG204.2016.1.288

Polux Hispania, S.L.

11.6.2019

22.500,00

2.708,50

IG204.2016.1.289

Cotón Viña, María Ariadna

11.6.2019

363.750,00

6.821,80

IG204.2016.1.291

Electrónica y Comunicaciones Noroeste, S.L.

11.6.2019

45.000,00

4.792,79

IG204.2016.1.293

Transportes Villar Naya, S.L.

11.6.2019

105.000,00

9.082,75

IG204.2016.1.294

Rodríguez Fidalgo, S.C.

11.6.2019

60.000,00

6.226,45

IG204.2016.1.295

Oposiciones & Cualificaciones, S.L.U.

11.6.2019

22.500,00

1.128,34

IG204.2016.1.297

Centro Beyla, S.C.

11.6.2019

60.000,00

4.628,50

Norma reguladora: Resolución do 29 de decembro de 2016 (DOG núm. 249, do 30 de decembro), pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións leiteiras, instrumentadas mediante convenio de colaboración subscrito coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: adecuar e reforzar a estrutura financeira das explotacións leiteiras galegas mediante dúas liñas de financiamento bonificado: liña de refinanciamento de pasivos e liña de apoio ao circulante.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-7700 e 09.A1-741A-8900 dos orzamentos do Igape.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG221.2017.1.1

Ganadería Margarita, S.C.

27.5.2019

55.600,00

7.666,87

IG221.2017.1.2

S.A.T. Otero Novo, 1170 Xuga

27.5.2019

37.000,00

3.833,55

IG221.2017.1.3

Paciños Hortoganadera, S.C.

27.5.2019

21.200,00

2.714,50

IG221.2017.1.5

Benito, S.C.

27.5.2019

34.274,17

4.838,14

IG221.2017.1.6

Ganadería Correa, S.C.

27.5.2019

25.000,00

3.529,00

IG222.2017.1.1

Novo Navia, Celso

27.5.2019

20.000,00

1.993,83

IG222.2017.1.3

Fernández García, Ramón

27.5.2019

40.000,00

3.961,28

IG222.2017.1.5

Lage Folgueira, José Ángel

27.5.2019

12.000,00

730,82

IG222.2017.1.6

S.A.T. Otero Novo, 1170 Xuga

27.5.2019

175.000,00

12.041,45

IG222.2017.1.8

Ganadería Casa Roxo, S.C.

27.5.2019

50.000,00

3.709,65

IG222.2017.1.9

Tendeiro S.A.T., Nº 1284 Xuga

27.5.2019

50.000,00

4.992,00

IG222.2017.1.10

Gandeiria Ledo, S.C.

27.5.2019

25.000,00

5.553,65

IG222.2017.1.13

Paderna, S.C.

27.5.2019

60.000,00

4.347,64

IG222.2017.1.14

Pombo Cabanas, Juan

27.5.2019

20.000,00

1.607,38

IG222.2017.1.15

Martínez Zoilo, Susana

27.5.2019

10.000,00

448,20

IG222.2017.1.17

Vázquez Diéguez, Jesús

27.5.2019

12.000,00

1.654,72

IG222.2017.1.18

Candamio Folgar, Manuel

27.5.2019

100.000,00

15.000,00

IG222.2017.1.20

Pose e García, S.A.T.

27.5.2019

20.000,00

3.925,89

IG222.2017.1.21

Novo García, Cirilo

27.5.2019

25.000,00

2.780,11

IG222.2017.1.22

Carballeiras N 1245 Xuga, S.A.T.

27.5.2019

150.000,00

15.000,00

IG222.2017.1.23

Casa Toxo, S.C.

27.5.2019

55.000,00

7.584,13

IG222.2017.1.24

Benito, S.C.

27.5.2019

9.000,00

812,42

IG222.2017.1.25

Rodó González, María Jesús

27.5.2019

10.000,00

1.378,93

IG222.2017.1.26

Rodríguez Lorenzo, Delia

27.5.2019

7.000,00

426,31

IG222.2017.1.27

Ganadería Valiñas Núñez, S.C.

27.5.2019

100.000,00

15.000,00

IG222.2017.1.32

Ganadería Puluan, S.C.

27.5.2019

75.000,00

7.674,52

IG222.2017.1.33

Regueiro Picón Nº 1135 Xuga, S.A.T.

27.5.2019

73.381,26

8.722,62

IG222.2017.1.35

López Rejo, Clara

27.5.2019

20.000,00

2.347,08

IG222.2017.1.36

Ganderia Naveira, S.C.

27.5.2019

100.000,00

15.000,00

IG222.2017.1.37

Regueiro Roca, Luis

27.5.2019

12.000,00

718,83

IG222.2017.1.38

Somoza López, José

27.5.2019

12.000,00

890,32

IG222.2017.1.39

Ganadería Vieiro, S.L.U.

27.5.2019

40.000,00

6.741,92

IG222.2017.1.40

Vázquez Rodríguez, Julio

27.5.2019

20.000,00

2.757,87

IG222.2017.1.4

Gandarela, S.C.

4.6.2019

50.000,00

2.241,02

IG222.2017.1.12

Reigada, S.L.

4.6.2019

150.000,00

15.000,00

IG222.2017.1.29

Ganderia Baltasar, S.C.

4.6.2019

30.000,00

4.641,48

IG222.2017.1.30

Guerra, Sociedade Civil

4.6.2019

50.000,00

3.709,65

IG222.2017.1.31

Moure Viana, S.C.

4.6.2019

52.000,00

9.766,99

Norma reguladora: Resolución do 19 de maio de 2017 (DOG núm. 103, do 1 de xuño) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na Comunidade Autónoma e potenciar o mantemento e creación de emprego a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7701 dos orzamentos do Igape e cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04 e obxectivo específico 03.04.01.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG227.2017.1.10

Viguesa de Útiles y Matriceria, S.L.L. (Vigumat)

12.4.2019

170.900,00

25.635,00

IG227.2017.1.11

Arteal, S.L.

12.4.2019

194.485,00

29.172,75

IG227.2017.1.19

Rodríguez Rolan, Javier

12.4.2019

84.000,00

12.600,00

IG227.2017.1.21

Manprocar Vigo, S.L.

12.4.2019

94.933,00

14.239,95

IG227.2017.1.14

Engranor

9.5.2019

264.395,00

39.659,25

IG227.2017.1.16

CTV, S.A.

9.5.2019

200.791,43

16.063,31

IG227.2017.1.27

Acuñanova, S.L.

9.5.2019

51.175,00

7.676,25

IG227.2017.1.41

Enodest, S.L.U.

14.6.2019

59.700,00

8.955,00

IG227.2017.1.52

Hierros Varela Urbieta, S.L.

14.6.2019

388.196,57

58.229,49

IG227.2017.1.17

Aníbal Metalmecánica Gallega, S.L.

20.6.2019

870.400,00

149.315,44

IG227.2017.1.42

Mecanosa Dtmil., S.L.

20.6.2019

50.280,00

7.542,00

IG227.2017.1.48

Tumbadoiro, S.L.

20.6.2019

213.941,50

32.091,23

IG227.2017.1.55

Montaxes Agorpa, S.L.L.

28.6.2019

118.163,70

17.724,56

IG228.2017.1.6

Europrecis Galicia, S.L.

12.4.2019

323.500,00

87.345,00

IG228.2017.1.9

López Corte y Plegados, S.L.

12.4.2019

214.204,00

53.551,00

IG228.2017.1.10

Mecanizados Ogal, S.L.

9.5.2019

564.422,00

141.105,50

IG228.2017.1.18

Frigoríficos de Toedo, S.A.

14.6.2019

837.570,00

209.392,50

IG228.2017.1.22

Impex Europa, S.L.

14.6.2019

200.411,00

30.061,65

IG228.2017.1.26

Mecanizados Moan, S.L.

14.6.2019

220.000,00

66.000,00

IG228.2017.1.30

Maquinaria Agrícola Cancela, S.L.

14.6.2019

810.554,24

121.583,14

Norma reguladora: Resolución do 14 de xullo de 2017 (DOG núm. 142, do 27 de xullo) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pequenas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca (Liña pequenas empresas).

Finalidade: reducir os custos do financiamento das pequenas empresas para acometer investimentos en Galicia e dotarse da liquidez necesaria para o desenvolvemento da actividade.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7700 dos orzamentos do Igape.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG204.2017.1.2

Voladuras Míguez, S.L.

14.6.2019

225.000,00

13.690,96

IG204.2017.1.3

Forestal Díaz Vázquez, S.L.U.

14.6.2019

75.000,00

9.198,78

IG204.2017.1.4

Hospital Veterinario Abros, S.L.

14.6.2019

67.500,00

3.423,21

IG204.2017.1.7

López Blanco, Iván

14.6.2019

142.500,00

11.981,90

IG204.2017.1.9

Queserías Prado, S.L.

14.6.2019

150.000,00

3.419,27

IG204.2017.1.57

Galitelco, S.L.

14.6.2019

112.500,00

9.198,78

IG204.2017.1.58

Rey Aguirre, María Mercedes

14.6.2019

48.750,00

5.510,28

IG204.2017.1.59

Suministros Agrícolas Taboada, S.L.

14.6.2019

37.500,00

2.218,57

IG204.2017.1.62

Fernández Santas, Vicente

14.6.2019

33.750,00

1.726,77

IG204.2017.1.65

Victoria Memorial, S.L.U.

14.6.2019

22.500,00

842,76

IG204.2017.1.67

Industrial Recense, S.L.

14.6.2019

132.750,00

4.154,41

IG204.2017.1.70

Luis Díaz Almuiña, S.L.

14.6.2019

67.155,00

2.462,17

IG204.2017.1.71

Doriel, S.L.

14.6.2019

45.000,00

2.409,77

IG204.2017.1.73

Sacendi, S.L.

14.6.2019

127.500,00

5.728,93

IG204.2017.1.74

García Lema, Jesús

14.6.2019

75.000,00

7.474,12

IG204.2017.1.75

Dopozo Gutiérrez, Néstor

14.6.2019

37.500,00

3.891,53

IG204.2017.1.76

Sacendi, S.L.

14.6.2019

78.750,00

4.511,54

IG204.2017.1.77

Fernández Martínez, Pablo

14.6.2019

22.500,00

1.801,23

IG204.2017.1.79

Losada Prado, Francisco Javier

14.6.2019

45.000,00

2.272,76

IG204.2017.1.80

Eonsi Industrial Development, S.L.

14.6.2019

22.500,00

1.127,51

IG204.2017.1.82

Espacios Jatevi, S.L.U.

14.6.2019

33.750,00

1.733,78

IG204.2017.1.84

Ucha y Novoa, S.L.

14.6.2019

48.750,00

4.254,35

IG204.2017.1.85

Sebtian, S.L.

14.6.2019

56.250,00

4.908,86

IG204.2017.1.86

Sintrix Reparaciones, S.L.

14.6.2019

22.500,00

2.543,21

IG204.2017.1.88

Pro-Tube Protección Contra Incendios, S.L.

14.6.2019

195.000,00

12.313,38

IG204.2017.1.91

Sufuentes Castro, Antonio

14.6.2019

35.400,00

1.303,54

IG204.2017.1.98

Coruña Interiores, S.L.

14.6.2019

60.000,00

8.328,45

IG204.2017.1.271

Argos Náutica 2017, S.L.

14.6.2019

63.750,00

3.658,27

IG204.2017.1.409

Fernández Sar, Miguel

14.6.2019

150.000,00

11.999,75

Norma reguladora: Resolución do 14 de xullo de 2017 (DOG núm. 142, do 27 de xullo) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos autónomos e as microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 euros.

Finalidade: facilitar o financiamento dos investimentos en Galicia, por parte das pequenas e medianas empresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-7700 e 09.A1-741A-7703 dos orzamentos do Igape.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG206.2017.1.1

Tj Gestión, S.C.

11.6.2019

15.000,00

1.869,98

IG206.2017.1.3

Don Pablo Gourmet, S.L.

11.6.2019

18.750,00

4.518,45

IG206.2017.1.4

Espiño Gómez, Beatriz

11.6.2019

15.750,00

2.124,54

IG206.2017.1.5

Ruser Lomos, S.L.

11.6.2019

18.750,00

4.518,45

IG206.2017.1.8

Santiago Almuiña Casas

11.6.2019

7.500,00

894,37

IG206.2017.1.9

Carreira Alonso, Lucía

11.6.2019

15.000,00

2.897,25

IG206.2017.1.10

Rodríguez López, Manuel

11.6.2019

18.750,00

3.906,19

IG206.2017.1.12

Pasta Fresca Esperante Rodríguez, S.L.

11.6.2019

15.000,00

3.672,01

IG206.2017.1.14

Rodríguez Vázquez, Montserrat

11.6.2019

18.000,00

2.252,96

IG206.2017.1.15

Fernández Romero, José Luis

11.6.2019

9.000,00

1.850,42

IG206.2017.1.16

Louzán Sambad, Rocío

11.6.2019

15.000,00

3.148,96

IG206.2017.1.17

Val Vizoso, Ana Belén

11.6.2019

15.000,00

3.006,44

IG206.2017.1.18

Grúas Laso, S.L.

11.6.2019

15.000,00

1.682,53

IG206.2017.1.19

Caredu Express, S.L.

11.6.2019

14.850,01

1.666,77

IG206.2017.1.20

Pérez Pérez, Juan Carlos

11.6.2019

8.250,00

1.581,37

IG206.2017.1.21

González López, Roberto

11.6.2019

18.750,00

4.088,22

IG206.2017.1.22

Qn Mesía 2017, S.L.

11.6.2019

17.250,00

3.621,31

IG206.2017.1.23

Mosquera Pesantez, Lorgi Rolando

11.6.2019

18.750,00

3.936,20

IG206.2017.1.25

Sanz Roibás, María

11.6.2019

18.750,00

2.506,18

IG206.2017.1.26

Boubeta Martínez, Martín

11.6.2019

11.250,00

1.387,21

IG206.2017.1.27

Fernández Seara, Pablo

11.6.2019

7.500,00

1.430,02

IG206.2017.1.29

Gregorio Troitiño, Lucía

11.6.2019

18.750,00

3.855,03

IG206.2017.1.31

Frinorsa, S.L.

11.6.2019

15.000,00

1.867,79

IG206.2017.1.33

Deiros Fernández, Andrea

11.6.2019

18.750,00

2.859,77

IG206.2017.1.35

Albergue Hostel Buen Camino Tui, S.L.

11.6.2019

18.750,00

3.885,76

IG206.2017.1.36

Enrique López e Hijos, S.L.

11.6.2019

17.700,00

2.152,09

IG206.2017.1.37

Fernández Fernández, José Antonio

11.6.2019

11.250,00

1.400,93

IG206.2017.1.38

Román Vázquez, Francisco Jesús

11.6.2019

9.000,00

1.650,81

IG206.2017.1.41

Manuel Giance, S.L.

11.6.2019

13.500,00

2.934,11

IG206.2017.1.42

Pena Vázquez, Sergio

11.6.2019

15.000,00

1.886,29

IG206.2017.1.45

Acea Muñoz, Alfonso

11.6.2019

15.675,00

2.875,17

IG206.2017.1.46

Grandal Viejo, Domingo

11.6.2019

18.750,00

4.075,16

IG206.2017.1.47

Montero Rojo, Marco Antonio

11.6.2019

18.750,00

3.637,18

IG206.2017.1.48

Regueira Manzano, Lara

11.6.2019

16.875,00

2.444,71

IG206.2017.1.49

Costas Alonso, Eduardo

11.6.2019

11.250,00

2.063,52

Norma reguladora: Resolución do 16 de outubro de 2017 (DOG núm. 206, do 30 de outubro) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: facilitar o acceso ao crédito a aqueles proxectos economicamente viables dos sectores vinculados coa estratexia do programa operativo Feder 2014-2020, como son o fomento de investimentos en innovación e investigación, a promoción do espírito empresarial, o aproveitamento económico de novas ideas e o impulso da creación de novas empresas, así como a promoción do crecemento e consolidación das pemes nos mercados rexionais, nacionais e internacionais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-8310 dos orzamentos do Igape e cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, en particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.a, obxectivo específico 03.01.02, actuación 3.1.2.1.b), campo de intervención CE067.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG243.2017.1.16

Dubraseda, S.L.

19.2.2019

0,00

174.210,00

IG243.2017.1.13

Adegas Terrae, S.L.

28.3.2019

75.000,00

75.000,00

IG243.2017.1.20

Albergue Santiago 15, S.L.

28.3.2019

107.000,00

107.000,00

IG244.2017.1.16

Coplegal, S.L.

19.2.2019

0,00

234.049,75

IG246.2017.1.27

Engtech Composites LAB, S.L.

2.5.2019

0,00

91.840,00

IG246.2017.1.33

Teimas Desenvolvemento, S.L.

2.5.2019

0,00

186.862,00

Norma reguladora: Resolución do 15 de xuño de 2018 (DOG núm. 120, do 25 de xuño) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Emprende).

Finalidade: estimular e impulsar a recuperación do tecido empresarial na Comunidade Autónoma, fomentar o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e favorecer a creación de emprego a través da subvención á creación de pequenas e medianas empresas por parte de novos emprendedores, así como aos proxectos de investimento para a ampliación de pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para ser consideradas nova peme.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7704 dos orzamentos do Igape e cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento do Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.01, obxectivo específico 03.01.02, actuación 3.1.2.1, campo de intervención 067 e liña de actuación 50.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG107.2018.2.1

Centrovet, S. Coop. Galega

26.2.2019

108.897,10

32.669,13

IG107.2018.2.2

Miranda Gómez, Adrián

26.2.2019

43.643,47

13.093,04

IG107.2018.2.3

Papolczi, Erno

26.2.2019

95.767,80

28.730,34

IG107.2018.2.4

Vila Ingerto, Karina Isabel

26.2.2019

41.226,55

12.367,97

IG107.2018.2.5

González Liñares, Paula

26.2.2019

26.342,81

7.902,84

IG107.2018.2.6

Blanco Tío, Alfonso

26.2.2019

149.943,47

44.983,04

IG107.2018.2.7

Bernárdez Zurita, Isabel Noelia

26.2.2019

46.935,84

14.080,75

IG107.2018.2.8

Expósito Casabella, Yesica

26.2.2019

47.243,00

14.172,90

IG107.2018.2.10

Hidalgo Paz, María Carmen

26.2.2019

31.520,00

9.456,00

IG107.2018.2.12

Cocinacavok, S.L.

26.2.2019

407.399,00

122.219,70

IG107.2018.2.13

Nana Pancha, S.L.

26.2.2019

219.352,79

65.805,84

IG107.2018.2.16

Somos Tres Colección, S.L.

26.2.2019

25.591,34

7.677,40

IG107.2018.2.17

Marosa Vat, S.L.U.

26.2.2019

58.328,08

17.498,42

IG107.2018.2.18

Agrelo Bea, Javier

26.2.2019

152.620,78

45.786,23

IG107.2018.2.22

Nvap Galicia y Asociados, S.L.

26.2.2019

37.729,26

11.318,78

IG107.2018.2.23

Saavedra Fernández, Noemí

26.2.2019

35.048,50

10.514,55

IG107.2018.2.25

Alianza Vegaes, S.L.

26.2.2019

73.490,93

22.047,28

IG107.2018.2.26

Centro de Fisioterapia Cima, S.L.

26.2.2019

175.629,42

52.688,83

IG107.2018.2.29

Compra Venta Rubín, S.L.

26.2.2019

26.284,00

7.885,20

IG107.2018.2.30

Gemes Cosmetic, S.L.

26.2.2019

46.852,20

14.055,66

IG107.2018.2.31

Caldas Ferrín, Andrés

26.2.2019

59.240,00

17.772,00

IG107.2018.2.32

Martínez Martínez, Consuelo

26.2.2019

91.988,50

27.596,55

IG107.2018.2.33

Ortopedia Val do Lérez, S.L.

26.2.2019

41.320,00

12.396,00

IG107.2018.2.34

Box Atlantic, S.L.

26.2.2019

66.470,53

19.941,16

IG107.2018.2.35

Nicolao Loureiro, Marcos

26.2.2019

70.960,55

21.288,17

IG107.2018.2.36

Longobarda del Noroeste, S.L.

26.2.2019

84.300,00

20.290,00

IG107.2018.2.38

Baqueiro Gabian, José Manuel

26.2.2019

54.969,98

16.490,99

IG107.2018.2.40

Presit Ibérica, S.L.

26.2.2019

75.379,00

22.613,70

IG107.2018.2.41

Send Dock, S.L.

26.2.2019

81.600,00

24.480,00

IG107.2018.2.42

López Cela, José

26.2.2019

159.576,91

47.873,07

IG107.2018.2.44

Sdea Solutions, S.L.

26.2.2019

116.221,59

34.866,48

IG107.2018.2.45

Pulidos Diamond Systems, S.L.

26.2.2019

27.297,67

8.189,30

IG107.2018.2.46

Enxido Gastrovigo, S.L.

26.2.2019

30.227,31

9.068,19

IG107.2018.2.48

Digón Santín, Daniel

28.2.2019

38.500,00

11.550,00

IG107.2018.2.49

Rs Pontevedra Wagen, S.L.

28.2.2019

293.313,67

87.994,10

IG107.2018.2.50

Pan Moledo, Rubén

28.2.2019

119.780,00

35.934,00

IG107.2018.2.53

Pérez Martínez, José Carlos

28.2.2019

43.545,48

13.063,64

IG107.2018.2.54

Vilariño Suárez, María Montserrat

28.2.2019

39.737,97

11.921,39

IG107.2018.2.55

Centro Terapéutico Dom, S.L.

28.2.2019

66.820,79

20.046,24

IG107.2018.2.56

Barreiro Pastoriza, Miguel

28.2.2019

36.200,81

10.860,24

IG107.2018.2.59

Dubraseda, S.L.

28.2.2019

183.356,00

55.006,80

IG107.2018.2.60

Xesconta Asesoría de Empresas, S.L.

28.2.2019

39.746,00

11.923,80

IG107.2018.2.61

Maceiras Salinas, María Paz

28.2.2019

51.373,16

15.411,95

IG107.2018.2.64

López Forneas, Martina

28.2.2019

46.148,97

13.844,69

IG107.2018.2.65

Varela Castro, María Macarena

28.2.2019

34.059,26

10.217,78

IG107.2018.2.68

Torres Paderne, Manuel

28.2.2019

51.099,50

15.329,85

IG107.2018.2.71

Adegas Terrae, S.L.

28.2.2019

43.210,00

12.963,00

IG107.2018.2.76

Pazos Pintos, Susana

28.2.2019

32.649,00

9.794,70

IG107.2018.2.77

Centro de Día Rosales, S.L. (en constitución)

28.2.2019

205.595,52

61.678,66

IG107.2018.2.82

Varela Pérez, María de los Ángeles

28.2.2019

79.716,72

23.915,02

IG107.2018.2.84

Core Surfing, S.L.

28.2.2019

66.893,20

20.067,96

IG107.2018.2.91

Micasoul, S.L.

28.2.2019

49.820,08

14.946,02

Norma reguladora: Resolución do 19 de xullo de 2018 (DOG núm. 148, do 3 de agosto) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos premios e axudas aos proxectos piloto Industria 4.0 (III Piloto Industria 4.0 2018) en Galicia, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: concesión dun premio a un máximo de seis proxectos que inclúan no seu desenvolvemento a implantación de equipamento e sistemas para a modernización dos procesos nun grupo de pemes non inferior a 3, así como das axudas á devandita implantación para cada peme participante en cada un dos proxectos.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-7706 e 09.A1-741A-7820 dos orzamentos do Igape. As axudas ás pemes fináncianse no marco do programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01, actuación 3.4.1.3, campo de intervención CE001, liña de actuación 07.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG223.2018.1.1

Fundación Clúster Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

6.5.2019

25.000,00

25.000,00

IG223.2018.1.2

Asoc. Consorcio Aeronáutico Gallego

6.5.2019

25.000,00

25.000,00

IG223.2018.1.4

Asociación Clúster del Granito

6.5.2019

25.000,00

25.000,00

IG223.2018.1.5

Asociación Clúster Alimentario de Galicia

6.5.2019

25.000,00

25.000,00

IG223.2018.1.6

Asociación Clúster da Madeira de Galicia

6.5.2019

25.000,00

25.000,00

IG223.2018.1.7

Asociación Clúster del Naval Gallego

6.5.2019

25.000,00

25.000,00

IG223.2018.1.1.1

Spain Plastic Process, Tbi&plasticos Reguera, S.L.

6.5.2019

184.216,88

39.693,38

IG223.2018.1.1.2

Tecdisma, S.L.

6.5.2019

329.393,60

72.433,72

IG223.2018.1.1.3

Ingeniería y Fabricación del Norte, S.L.

6.5.2019

9.800,00

3.330,00

IG223.2018.1.1.4

Netun Solutions, S.L.

6.5.2019

15.386,00

4.615,80

IG223.2018.1.1.5

Goycar Galicia, S.L.

6.5.2019

116.450,00

34.510,00

IG223.2018.1.1.6

Inplasor Galicia, S.L.

6.5.2019

113.250,62

35.765,19

IG223.2018.1.1.7

Transformaciones Metálicas Marsan, S.L.

6.5.2019

320.344,18

96.538,14

IG223.2018.1.1.8

Grupo Tecnogap Atlántico, S.L.

6.5.2019

332.891,30

103.167,39

IG223.2018.1.1.9

Ledisson A&it, S.L.

6.5.2019

139.848,00

56.564,80

IG223.2018.1.2.1

Densoplast, S.L.

6.5.2019

493.790,00

157.317,00

IG223.2018.1.2.2

Porexgal, S.L.

6.5.2019

701.928,25

189.519,13

IG223.2018.1.2.3

Talleres Campiños, S.L.

6.5.2019

168.652,00

56.603,60

IG223.2018.1.2.4

Gaypasa, S.L.

6.5.2019

79.164,13

22.374,33

IG223.2018.1.2.5

Esypro Manutención, S.L.

6.5.2019

179.355,00

48.231,00

IG223.2018.1.2.6

Industrias Técnicas de Galicia, S.A.

6.5.2019

20.500,00

9.350,00

IG223.2018.1.2.7

Mecanizados Acebron, S.L.

6.5.2019

64.643,84

12.928,77

IG223.2018.1.2.8

Europrecis Galicia, S.L.

6.5.2019

202.700,00

72.510,00

IG223.2018.1.3.1

Heva Deter Hispánica, S.L.

6.5.2019

158.848,00

48.554,40

IG223.2018.1.3.2

Industrial Recense, S.L.

6.5.2019

379.140,00

119.342,00

IG223.2018.1.3.3

Envases de Galicia, S.A.

6.5.2019

629.560,00

141.062,00

IG223.2018.1.3.4

J.J. Chicolino, S.L.

6.5.2019

222.000,00

56.100,00

IG223.2018.1.3.5

Setga, S.L.

6.5.2019

154.047,10

55.930,93

IG223.2018.1.3.6

Barton Maquinaria, S.L.

6.5.2019

140.325,00

56.434,50

IG223.2018.1.3.7

Itera Técnica, S.L.

6.5.2019

118.050,00

49.013,00

IG223.2018.1.4.1

Grupo Ingemar, S.L.

6.5.2019

371.466,00

82.548,00

IG223.2018.1.4.2

Granitos del Verdugo, S.L.

6.5.2019

14.956,24

6.087,22

IG223.2018.1.4.3

Dolmen Granitos y Mármoles, S.L.

6.5.2019

94.030,00

21.356,00

IG223.2018.1.4.4

Pcm, Granitos Moldurados, S.L.

6.5.2019

62.766,00

25.583,00

IG223.2018.1.4.5

Lemmar Granite, S.L.

6.5.2019

469.530,00

147.815,00

IG223.2018.1.5.1

Panadería Toñito, S.L.

6.5.2019

123.376,02

37.012,81

IG223.2018.1.5.2

Cofrico, S.L.

6.5.2019

250.000,00

98.300,00

IG223.2018.1.5.4

Lambone en Casa, S.L.

6.5.2019

323.651,85

105.625,93

IG223.2018.1.5.5

Manufacturas Ibéricas, S.A.

6.5.2019

279.840,00

96.768,00

IG223.2018.1.5.6

Lugar da Veiga, S.L.L.

6.5.2019

42.836,52

17.950,96

IG223.2018.1.5.7

Vinigalicia, S.L.

6.5.2019

61.480,00

18.984,00

IG223.2018.1.5.8

Quival, S.A.

6.5.2019

48.950,00

23.135,00

IG223.2018.1.6.1

Maderas Besteiro, S.L.

6.5.2019

103.000,00

20.600,00

IG223.2018.1.6.2

Greenalia Forest, S.L.

6.5.2019

134.723,00

67.361,50

IG223.2018.1.6.3

Carronza, S.L.

6.5.2019

50.000,00

25.000,00

IG223.2018.1.6.4

Carpintería Amoedo, S.L.

6.5.2019

143.481,70

47.972,91

IG223.2018.1.6.5

Seistag Innovación, S.L.

6.5.2019

187.500,00

93.750,00

IG223.2018.1.6.6

Aliusporta, S.L.

6.5.2019

67.850,45

33.215,14

IG223.2018.1.6.8

Maderas Villapol, S.A.

6.5.2019

53.000,00

25.900,00

IG223.2018.1.6.9

Tórculo Artes Gráficas, S.A.

6.5.2019

250.597,00

62.390,00

IG223.2018.1.7.1

Galventus Servicios Eólicos, S.L.

6.5.2019

154.440,00

69.852,00

IG223.2018.1.7.2

Willbo Engineering 2 Build, S.L.

6.5.2019

199.000,00

87.900,00

IG223.2018.1.7.3

Industrias Ferri, S.A.

6.5.2019

374.094,00

180.294,00

IG223.2018.1.7.4

Neuwalme, S.L.

6.5.2019

192.820,84

71.393,35

IG223.2018.1.7.5

Herramientas de Gestión Avanzada, S.L.

6.5.2019

91.819,90

31.245,97

IG223.2018.1.7.6

Sermarine, S.L.

6.5.2019

65.919,00

19.775,70

Norma reguladora: Resolución do 26 de xullo de 2018 (DOG núm. 153, do 10 de agosto) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca galegas e as entidades financeiras adheridas (Re-solve 2018), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: facilitar o acceso ao financiamento por parte das pemes do seu activo corrente.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.A1-741A-7700 e 09.A1-741A-8900 dos orzamentos do Igape.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG179.2018.1.2

Lácteos de Friol, S.L.

6.6.2019

100.000,00

4.000,00

IG179.2018.1.14

Trs Speed Departament, S.L.

6.6.2019

58.000,00

2.706,67

IG179.2018.1.22

Central Lechera Gallega, S.A.

6.6.2019

150.000,00

7.000,00

IG179.2018.1.26

Lógica Equipamientos Integrales, S.L.

6.6.2019

200.000,00

6.666,67

IG179.2018.1.29

Transportes y Logistaca de Árcade, S.L.

6.6.2019

200.000,00

9.333,33

IG179.2018.1.33

Fontenla Alonso, Mercedes Inmaculada

6.6.2019

50.000,00

1.666,67

IG179.2018.1.36

Confitería Dominga, S.L.

6.6.2019

117.000,00

5.460,00

IG179.2018.1.47

Benavides Álvarez, César

6.6.2019

18.000,00

840,00

IG179.2018.1.59

Petrolam Infraestructuras, S.L.

6.6.2019

80.000,00

2.666,67

IG179.2018.1.61

López Vázquez, Eduardo

6.6.2019

20.000,00

666,67

IG179.2018.1.67

Rodríguez Tallón, Antonio

6.6.2019

40.000,00

1.866,67

IG179.2018.1.70

Bodegas Carballal, S.L.

6.6.2019

35.000,00

1.166,67

IG179.2018.1.71

Huerta Abelaira, Gonzalo

6.6.2019

75.000,00

3.500,00

IG179.2018.1.72

López Campelo, Enrique Carlos

6.6.2019

20.000,00

666,67

IG179.2018.1.74

Caínzos Caruncho, Fermín

6.6.2019

35.000,00

1.633,33

IG179.2018.1.78

Fernández Pérez, Francisco Xosé

6.6.2019

77.000,00

3.593,33

IG179.2018.1.81

Agro Forestal Rouco, S.L.U.

6.6.2019

60.000,00

2.000,00

IG179.2018.1.97

Narantel Gestión, S.L.U.

6.6.2019

52.000,00

2.080,00

IG179.2018.1.99

Distribucións A Madanela, S.L.

6.6.2019

75.000,00

2.500,00

IG179.2018.1.104

Toolmaker, S.L.

6.6.2019

16.000,00

533,33

IG179.2018.1.109

Prieto Nieto, Ana

6.6.2019

90.000,00

4.200,00

IG179.2018.1.117

Espomasa Poliuretanos, S.L.

6.6.2019

100.000,00

4.666,67

IG179.2018.1.120

Casanova y Ríos, S.L.P.

6.6.2019

50.000,00

1.666,67

IG179.2018.1.122

Enercom Noroeste, S.L.

6.6.2019

100.000,00

3.333,33

IG179.2018.1.124

Sector 7g, S.C.

6.6.2019

10.000,00

333,33

IG179.2018.1.133

Álvaro Hermida, S.L.

6.6.2019

50.000,00

1.000,00

Norma reguladora: Resolución do 30 de novembro de 2018 (DOG núm. 235, do 11 de decembro) pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2019-2020, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: concesión de axudas por parte do Igape para o desenvolvemento e a execución do Plan de fomento das exportacións galegas (Plan Foexga), coa finalidade de incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7708 dos orzamentos do Igape e cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e, en particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.03, actuación 3.4.3.1, campo de intervención 066, liña de actuación 15.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG202.2019.1.1

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

25.6.2019

34.000,00

30.600,00

IG202.2019.1.2

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

25.6.2019

5.000,00

4.500,00

IG202.2019.1.3

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

25.6.2019

20.300,00

18.270,00

IG202.2019.1.4

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

25.6.2019

18.200,00

16.380,00

IG202.2019.1.5

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

25.6.2019

35.000,00

31.500,00

IG202.2019.1.6

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

25.6.2019

30.000,00

27.000,00

IG202.2019.1.7

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

25.6.2019

41.000,00

36.900,00

IG202.2019.1.8

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

25.6.2019

36.000,00

32.400,00

IG202.2019.1.9

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

25.6.2019

44.000,00

39.600,00

IG202.2019.1.11

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

25.6.2019

34.800,00

31.320,00

IG202.2019.1.13

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

25.6.2019

11.500,00

10.350,00

IG202.2019.1.21

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

25.6.2019

19.150,00

17.235,00

IG202.2019.1.26

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

25.6.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.27

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

25.6.2019

32.591,00

29.331,90

IG202.2019.1.28

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

25.6.2019

104.500,00

94.050,00

IG202.2019.1.29

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

25.6.2019

9.600,00

8.640,00

IG202.2019.1.33

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

25.6.2019

4.400,00

3.960,00

IG202.2019.1.36

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

25.6.2019

7.100,00

6.390,00

IG202.2019.1.68

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

25.6.2019

2.300,00

2.070,00

IG202.2019.1.89

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

25.6.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.122

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

25.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.159

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

25.6.2019

9.500,00

8.550,00

IG202.2019.1.161

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

25.6.2019

18.525,00

16.672,50

IG202.2019.1.10

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

26.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.12

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

26.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.19

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

26.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.30

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.31

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

13.000,00

11.700,00

IG202.2019.1.32

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.34

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.37

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.38

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

24.000,00

21.600,00

IG202.2019.1.39

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

3.200,00

2.880,00

IG202.2019.1.41

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

2.200,00

1.980,00

IG202.2019.1.45

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.48

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

26.6.2019

45.000,00

40.500,00

IG202.2019.1.49

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

26.6.2019

3.030,00

2.727,00

IG202.2019.1.51

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.53

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

5.000,00

4.500,00

IG202.2019.1.56

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.57

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

6.400,00

5.760,00

IG202.2019.1.58

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.64

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.65

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.70

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

26.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.74

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

26.6.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.75

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.83

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

26.6.2019

33.000,00

29.700,00

IG202.2019.1.123

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

26.6.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.124

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

26.6.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.130

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

26.6.2019

25.000,00

22.500,00

IG202.2019.1.131

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

26.6.2019

28.000,00

25.200,00

IG202.2019.1.151

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

26.6.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.185

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

26.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.14

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

27.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.20

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

27.6.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.22

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

27.6.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.23

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

27.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.35

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

27.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.40

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

27.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.42

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

27.6.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.46

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

27.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.47

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

27.6.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.54

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

27.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.55

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

27.6.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.60

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

27.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.61

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

27.6.2019

5.000,00

4.500,00

IG202.2019.1.62

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

27.6.2019

5.000,00

4.500,00

IG202.2019.1.66

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

27.6.2019

5.000,00

4.500,00

IG202.2019.1.69

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

27.6.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.76

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

27.6.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.77

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

27.6.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.79

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

27.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.82

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

27.6.2019

5.000,00

4.500,00

IG202.2019.1.125

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

27.6.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.126

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

27.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.154

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

6.000,00

5.400,00

IG202.2019.1.156

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

65.000,00

58.500,00

IG202.2019.1.158

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.162

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

8.000,00

7.200,00

IG202.2019.1.163

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.164

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.165

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

25.000,00

22.500,00

IG202.2019.1.166

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

8.000,00

7.200,00

IG202.2019.1.167

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.169

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

6.000,00

5.400,00

IG202.2019.1.172

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

26.000,00

23.400,00

IG202.2019.1.174

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

8.000,00

7.200,00

IG202.2019.1.187

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.190

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.195

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.204

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

25.000,00

22.500,00

IG202.2019.1.205

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

25.000,00

22.500,00

IG202.2019.1.207

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

18.200,00

16.380,00

IG202.2019.1.208

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

18.000,00

16.200,00

IG202.2019.1.224

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

27.6.2019

30.000,00

27.000,00

IG202.2019.1.16

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

28.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.17

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

28.6.2019

36.000,00

32.400,00

IG202.2019.1.18

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

28.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.24

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

28.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.25

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

28.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.43

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

28.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.44

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

28.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.50

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

28.6.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.52

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

28.6.2019

2.285,00

2.056,50

IG202.2019.1.59

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

28.6.2019

1.000,00

900,00

IG202.2019.1.63

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

28.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.67

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

28.6.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.71

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

28.6.2019

35.000,00

31.500,00

IG202.2019.1.73

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

28.6.2019

15.000,00

13.500,00

IG202.2019.1.78

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

28.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.80

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

28.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.81

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

28.6.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.84

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

28.6.2019

36.000,00

32.400,00

IG202.2019.1.86

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela

28.6.2019

18.000,00

16.200,00

IG202.2019.1.98

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

28.6.2019

27.000,00

24.300,00

IG202.2019.1.104

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

28.6.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.106

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

28.6.2019

10.000,00

9.000,00

IG202.2019.1.153

Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

28.6.2019

12.000,00

10.800,00

IG202.2019.1.160

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

28.6.2019

6.000,00

5.400,00

IG202.2019.1.170

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

28.6.2019

20.000,00

18.000,00

IG202.2019.1.179

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

28.6.2019

63.200,00

56.880,00

IG202.2019.1.211

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

28.6.2019

5.000,00

4.500,00

IG202.2019.1.214

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

28.6.2019

30.000,00

27.000,00

IG202.2019.1.217

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

28.6.2019

30.000,00

27.000,00

IG202.2019.1.225

Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación da Coruña

28.6.2019

24.000,00

21.600,00

Norma reguladora: Resolución do 10 de decembro de 2018 (DOG núm. 4, do 7 de xaneiro de 2019) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios) cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: incentivar a posta en marcha de plans de internacionalización mediante a realización de accións de promoción no exterior de modo conxunto, favorecendo a cooperación empresarial e o aproveitamento de sinerxías entre varias empresas.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7814 dos orzamentos do Igape e cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e, en particular: obxectivo temático 03; prioridade de investimento 03.04; obxectivo específico 03.04.03; actuación 03.04.03.01; campo de intervención 066 e liña de actuación 15.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG208.2019.1.1

Asociación de Colleiteiros Embotelladores do Ribeiro

28.6.2019

9.500,00

7.600,00

IG208.2019.1.2

Asociación Clúster del Naval Gallego

28.6.2019

217.216,00

173.772,80

IG208.2019.1.3

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

28.6.2019

220.000,00

176.000,00

IG208.2019.1.4

Asociación Cultivos Baixo Miño, Acubam

28.6.2019

14.403,00

11.522,40

IG208.2019.1.5

CRDO Ribeira Sacra

28.6.2019

18.500,00

14.800,00

IG208.2019.1.6

Asociación Galega de Áridos

28.6.2019

5.785,00

4.628,00

IG208.2019.1.7

Consello Regulador Rías Baixas

28.6.2019

13.461,91

10.769,53

IG208.2019.1.8

Asociación de Industrias Culturales de la Provincia de Ourense

28.6.2019

98.902,00

79.121,60

IG208.2019.1.9

Anfaco

28.6.2019

41.758,40

33.406,72

IG208.2019.1.10

Asociación de Fabricantes de Cerveza Artesanal de Galicia

28.6.2019

119.890,60

95.912,48

IG208.2019.1.11

Fundación Clúster Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

28.6.2019

17.397,68

13.918,14

IG208.2019.1.12

Clúster do Audiovisual Galego

28.6.2019

195.168,21

156.134,57

IG208.2019.1.13

Asociación de Adegueiros e Transformadores do Miño

28.6.2019

94.311,00

75.448,80

IG208.2019.1.14

Entre Nos-Empresas Galegas

28.6.2019

67.450,00

53.960,00

IG208.2019.1.15

Aecalpo

28.6.2019

18.572,00

14.857,60

IG208.2019.1.16

Clúster TIC Galicia

28.6.2019

42.600,00

34.080,00

IG208.2019.1.17

Fundación Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia

28.6.2019

134.296,00

107.436,80

IG208.2019.1.18

Asoc. Empresarios Terra de Melide

28.6.2019

115.641,00

92.512,80

IG208.2019.1.19

Asociación de Empresarios del Producto Gourmet

28.6.2019

141.038,60

112.830,88

IG208.2019.1.20

Rede Galega de Empresas

28.6.2019

56.310,00

45.048,00

IG208.2019.1.21

Asociación Galega de Empresas de Xardinería

28.6.2019

46.820,00

37.456,00

IG208.2019.1.22

CRDO Monterrei

28.6.2019

14.885,00

11.908,00

IG208.2019.1.23

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

28.6.2019

11.528,00

9.222,40

IG208.2019.1.24

Asociación Clúster del Granito

28.6.2019

46.700,00

37.360,00

IG208.2019.1.25

Asociación de Clubes Náuticos de Galicia

28.6.2019

38.344,40

30.675,52

IG208.2019.1.26

Fundación Ctag (Centro Tecnológico de Automoción de Galicia)

28.6.2019

130.650,00

104.520,00

IG208.2019.1.27

Confederación Industrias Textiles de Galicia

28.6.2019

100.000,00

80.000,00

IG208.2019.1.28

Asociación Clúster da Madeira de Galicia

28.6.2019

4.871,00

3.896,80

IG208.2019.1.29

Agmma (Asociación Gallega de Moldistas, Matriceros y Afines)

28.6.2019

24.497,52

19.598,02

IG208.2019.1.30

Clúster del Agua Mineral y Termal de Galicia

28.6.2019

37.490,00

29.992,00

IG208.2019.1.31

Bioga. Clúster Tecnológico Empresarial das Ciencias

28.6.2019

7.080,00

5.664,00

IG208.2019.1.32

Asoc. Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos

28.6.2019

10.368,00

8.294,40

IG208.2019.1.33

Asociación de Empresarios de O Couto

28.6.2019

97.192,00

77.753,60

IG208.2019.1.34

Asociación Clúster Alimentario de Galicia

28.6.2019

87.998,40

70.398,72

IG208.2019.1.35

Clúster Saúde de Galicia (CSG)

28.6.2019

49.371,00

39.496,80

Norma reguladora: Resolución do 20 de decembro de 2018 (DOG núm. 19, do 28 de xaneiro de 2019) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, a establecementos hoteleiros para a adquisición de materiais para a reforma dos establecementos (Reforma-Tur 19), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria.

Finalidade: aprobar as condicións polas cales se rexerá a concesión de axudas por parte do Igape destinadas a incentivar a adquisición de materiais para a reforma de establecementos hoteleiros en Galicia, co fin de incrementar e incentivar a compra e tratar de repercutir con ela nos sectores industriais, comerciais e turísticos galegos, así como para a selección de entidades colaboradoras que participan na súa xestión.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7706 dos orzamentos do Igape.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG259.2019.1.1

Lema Ramos, José Antonio

14.5.2019

26.224,16

6.556,04

IG259.2019.1.3

Nueva Colina, S.L.

14.5.2019

10.526,12

2.631,53

IG259.2019.1.4

Turismo Navila, S.L.

14.5.2019

28.970,00

7.242,50

IG259.2019.1.5

Hotel Carisan, S.L.

14.5.2019

10.519,94

2.629,98

IG259.2019.1.6

Brial Álvarez, S.L.

14.5.2019

10.150,00

2.537,50

IG259.2019.1.7

Alda Compostela, S.L.

14.5.2019

10.150,00

2.537,50

IG259.2019.1.2

Iniciativas Ventureira-Sanxenxo, S.L.

21.5.2019

94.778,81

23.694,70

IG259.2019.1.8

Manfra Rábade, S.L.

4.6.2019

14.607,34

3.651,84

IG259.2019.1.9

Rodríguez López, Manuel Antonio

4.6.2019

10.211,00

2.552,75

IG259.2019.1.10

Maseda Meitín, Antonio

4.6.2019

10.102,87

2.525,72

IG259.2019.1.11

Pazo Torres Agrelo, S.L.

27.6.2019

17.648,33

4.412,08

IG259.2019.1.12

Mato Arias, Mario

27.6.2019

19.996,75

4.999,19

IG259.2019.1.13

Molinos Bermúdez, Francisco Javier

27.6.2019

42.639,70

10.659,92

IG259.2019.1.14

Calvelo Casal, Patricia

27.6.2019

15.123,43

3.780,86

IG259.2019.1.15

Tofyan, S.L.

27.6.2019

10.150,00

2.537,50

IG259.2019.1.21

Méndez Domínguez, María José

27.6.2019

24.369,97

6.092,49

Norma reguladora: Resolución do 21 de decembro de 2018 (DOG núm. 7, do 10 de xaneiro de 2019), pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona TIC 2019), cofinanciados ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01, actuación 3.4.1.5), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: concesión de axudas en especie consistentes na execución de servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas, dentro do programa Re-acciona TIC.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG236.2019.1.1.SIMI40

Centro Avanzado de Procesos Térmicos, S.L.

10.4.2019

7.683,50

6.603,50

IG236.2019.1.2.DIAGI40

Maquinaria Agrícola Cancela, S.L.

10.4.2019

4.356,00

4.056,00

IG236.2019.1.3.DIAGI40

Comida Rápida, Sana y Barata, S.L.

10.4.2019

4.356,00

4.206,00

IG236.2019.1.4.DIAGI40

Numatextil, S.L.

10.4.2019

4.356,00

4.056,00

IG236.2019.1.5.SIMI40

Envases de Galicia, S.A.

10.4.2019

7.683,50

5.523,50

IG236.2019.1.6.DIAGI40

Texas Controls, S.L.

10.4.2019

4.356,00

4.056,00

IG236.2019.1.7.DIAGI40

Neira Iglesias, José Manuel

10.4.2019

4.356,00

4.206,00

IG236.2019.1.8.SIMI40

Vitralba, S.L.

10.4.2019

7.683,50

5.523,50

IG236.2019.1.9.SOLI40

Sigillum Knowledge Solutions, S.L.

10.4.2019

7.744,00

5.584,00

IG236.2019.1.10.DIAGI40

Mecanizados y Calderería Talleres el Cubano, S.L.

10.4.2019

4.356,00

4.056,00

IG236.2019.1.11.DIAGI40

Timber Frame España, S.L. (Unipersonal)

10.4.2019

4.356,00

4.206,00

IG236.2019.1.12.DIAGI40

Arte & Comunicaciones Avanzadas, S.L.

10.4.2019

4.356,00

4.206,00

IG236.2019.1.13.DIAGI40

Bodegas Lodeiros, S.L.

10.4.2019

4.356,00

4.206,00

IG236.2019.1.14.DIAGI40

Thune Eureka, S.A.

10.4.2019

4.356,00

4.131,00

IG236.2019.1.15.DIAGI40

Panificadora Santa Cruz, S.L.

10.4.2019

4.356,00

4.056,00

IG236.2019.1.16.DIAGI40

AC Systems Atlantic, S.L.U.

10.4.2019

4.356,00

4.131,00

IG236.2019.1.17.DIAGI40

Limpiezas Serco 93 A Mariña, S.L.

10.4.2019

4.356,00

4.056,00

IG236.2019.1.18.DIAGI40

Tegestacin, S.L.

10.4.2019

4.356,00

4.056,00

IG236.2019.1.19.DIAGI40

Motogarden, S.A.

10.4.2019

4.356,00

4.056,00

IG236.2019.1.20.DIAGI40

Benza Energía, S.L.

10.4.2019

4.356,00

4.056,00

IG236.2019.1.21.DIAGI40

Coterena, S.L.

10.4.2019

4.356,00

4.056,00

IG236.2019.1.22.SIMI40

Transformaciones Metálicas Marsan, S.L.

10.4.2019

7.683,50

6.063,50

IG236.2019.1.24.SOLI40

Talleres Meleiro, S.A.

10.4.2019

7.744,00

5.584,00

IG236.2019.1.25.SOLI40

Investigación y Control Lugo, S.L.

10.4.2019

7.744,00

5.584,00

IG236.2019.1.26.DIAGI40

Talleres Meleiro, S.A.

10.4.2019

4.356,00

4.206,00

IG236.2019.1.27.DIAGI40

Medancli, S.L.

10.4.2019

4.356,00

4.056,00

IG236.2019.1.28.SOLI40

Narontec Gestión, S.L.

10.4.2019

7.744,00

5.584,00

IG236.2019.2.1.DIAGI40

Asociación Galega de Áridos

2.5.2019

4.356,00

4.206,00

IG236.2019.2.2.DIAGI40

Terriña, S.L.

2.5.2019

4.356,00

4.206,00

IG236.2019.2.3.DIAGI40

Rúa Gallego, Olalla

2.5.2019

4.356,00

4.206,00

IG236.2019.2.4.DIAGI40

Edelne, S.L.

2.5.2019

4.356,00

4.056,00

IG236.2019.2.5.SOLI40

Medancli, S.L.

2.5.2019

7.744,00

5.584,00

IG236.2019.2.6.SOLI40

Rilo Maquinaria, S.L.

2.5.2019

7.744,00

5.584,00

IG236.2019.2.7.DIAGI40

Hypnon Programming, S.L.

2.5.2019

4.356,00

4.131,00

IG236.2019.2.8.DIAGI40

Proyecta, Estudio de Diseños y Proyectos, S.L.L.

2.5.2019

4.356,00

4.206,00

IG236.2019.2.9.DIAGI40

Welcome Global, S.L.

2.5.2019

4.356,00

4.206,00

IG236.2019.2.10.SOLI40

Welcome Global, S.L.

2.5.2019

7.744,00

6.664,00

IG236.2019.2.11.DIAGI40

Frigodiz, S.L.

2.5.2019

4.356,00

4.056,00

IG236.2019.2.12.DIAGI40

Pedrouzo Vázquez, Félix José

2.5.2019

4.356,00

4.206,00

IG236.2019.2.13.DIAGI40

Gráficas y Formularios, S.A.

2.5.2019

4.356,00

4.056,00

IG236.2019.2.14.DIAGI40

Varela de Ugarte, Miguel

2.5.2019

4.356,00

4.206,00

IG236.2019.2.15.SIMI40

Productos Cárnicos Domínguez, S.L.

2.5.2019

7.683,50

5.523,50

IG236.2019.3.1.DIAGI40

Ayb Family Shop Center, S.L.

10.6.2019

4.356,00

4.206,00

IG236.2019.3.2.DIAGI40

Garbancito Shop, S.L.

10.6.2019

4.356,00

4.206,00

IG236.2019.3.3.DIAGI40

Frimarte, S.L.

10.6.2019

4.356,00

4.056,00

IG236.2019.3.4.DIAGI40

Custom Audio, S.L.

10.6.2019

4.356,00

4.206,00

IG236.2019.3.5.DIAGI40

Pacific Strategic Minerals Spain, S.L.

10.6.2019

4.356,00

4.056,00

IG236.2019.3.6.SOLI40

Pacific Strategic Minerals Spain, S.L.

10.6.2019

7.744,00

5.584,00

IG236.2019.3.7.DIAGI40

Alvtek, S.L.U.

10.6.2019

4.356,00

4.206,00

IG236.2019.3.8.DIAGI40

Narwhal Boats, S.L.

10.6.2019

4.356,00

4.056,00

IG236.2019.3.9.DIAGI40

Alro Maquinaria, S.L.

10.6.2019

4.356,00

4.206,00

Norma reguladora: Resolución do 21 de decembro de 2018 (DOG núm. 8, do 11 de xaneiro de 2019) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos obradoiros do Igape á dixitalización Industria 4.0, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade: os obradoiros concíbense como espazos de encontro entre empresas para explorar solucións tecnolóxicas e vías de colaboración que dean lugar a proxectos de implementación de ferramentas dixitais colaborativas sectoriais susceptibles de optar ás axudas establecidas nestas bases ou noutras convocatorias, ou ben oportunidades de hibridación intersectorial.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7810 dos orzamentos do Igape.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG239.2019.1.2

Fundación Santiago Centro, Área Comercial

28.6.2019

24.700,00

24.700,00

IG239.2019.1.3

Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga)

28.6.2019

13.500,00

13.500,00

IG239.2019.1.5

Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP)

28.6.2019

25.000,00

25.000,00

IG239.2019.1.6

Unión de Cooperativas, Asociación Galega Cooperativas Agrarias-Agaca

28.6.2019

16.225,00

16.225,00

IG239.2019.1.9

Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia

28.6.2019

9.975,00

9.975,00

IG239.2019.1.10

Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP)

28.6.2019

25.000,00

25.000,00

IG239.2019.1.13

IEN por Europa

28.6.2019

25.000,00

25.000,00

IG239.2019.1.16

Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP)

28.6.2019

25.000,00

25.000,00

IG239.2019.1.17

Anfaco

28.6.2019

25.000,00

25.000,00

IG239.2019.1.18

Asociación Clúster da Madeira de Galicia

28.6.2019

18.200,08

18.200,08

IG239.2019.1.20

Asociación para o Desenvolvemento Turismo Calidade Comarca de Ortegal

28.6.2019

20.661,16

20.661,16

IG239.2019.1.21

Asoc. Empr. Ferrolterra

28.6.2019

14.853,96

14.853,96

IG239.2019.1.23

Asociación de Empresarios da 1ª Transformación da Madeira de Lugo

28.6.2019

5.333,00

5.333,00

IG239.2019.1.25

Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP)

28.6.2019

25.000,00

25.000,00

IG239.2019.1.29

Clúster TIC Galicia

28.6.2019

24.800,00

24.800,00

IG239.2019.1.30

Clúster TIC Galicia

28.6.2019

5.550,00

5.550,00

IG239.2019.1.31

Clúster TIC Galicia

28.6.2019

5.550,00

5.550,00

IG239.2019.1.32

Clúster TIC Galicia

28.6.2019

5.550,00

5.550,00

IG239.2019.1.33

Clúster TIC Galicia

28.6.2019

5.000,00

5.000,00

IG239.2019.1.34

Clúster TIC Galicia

28.6.2019

5.550,00

5.550,00

IG239.2019.1.37

Asociación Clúster del Naval Gallego

28.6.2019

20.941,46

20.941,46

IG239.2019.1.38

Fundación Clúster Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

28.6.2019

14.241,00

14.241,00

IG239.2019.1.39

Fundación Clúster Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

28.6.2019

15.888,00

15.888,00

ANEXO II

Norma reguladora: Resolución do 28 de decembro de 2015 (DOG núm. 247, do 29 de decembro) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade: estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na Comunidade Autónoma e potenciar o mantemento e a creación de emprego a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7701 dos orzamentos do Igape e cofinanciadas ao 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.01.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG227.2016.1.87

Neumáticos San Cristóbal, S.L.

26.3.2019

77.188,00

11.578,20

IG227.2016.1.178

Gallega de Papel, S.L.

26.3.2019

370.210,00

55.531,50

IG227.2016.1.189

Comercial 2002 Xa Cociñas, S.L.

26.3.2019

67.000,00

10.050,00

Norma reguladora: Resolución do 30 de marzo de 2017 (DOG núm. 73, do 17 de abril) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Emprende).

Finalidade: estimular e impulsar a recuperación do tecido empresarial na Comunidade Autónoma, fomentar o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e favorecer a creación de emprego a través da creación de empresas por parte de novos emprendedores.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7704 dos orzamentos do Igape e cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.01 e obxectivo específico 03.01.02.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG107.2017.3.14

Gallego Salinas, Alba

25.3.2019

61.481,65

18.444,50

IG107.2017.3.34

Centro Ecuestre de Alto Rendimiento Alejandro Nande, S.L.U.

3.4.2019

410.550,46

123.165,14

Norma reguladora: Resolución do 29 de decembro de 2017 (DOG núm. 18, do 25 de xaneiro de 2018) pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Rural Emprende).

Finalidade: creación de emprego nas zonas rurais mediante axudas á primeira implantación e desenvolvemento de novas actividades económicas non agrarias viables, que contribúan á diversificación económica, ao crecemento de emprego, á sustentabilidade do medio rural e ao equilibrio territorial, tanto en termos económicos como sociais.

Aplicación orzamentaria: estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 09.A1-741A-7704 dos orzamentos do Igape. A subvención aos proxectos estará cofinanciada ao 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do PDR de Galicia 2014-2020, prioridade 6.A, medida 06, submedida 6.2.

Nº de expediente

Nome/razón social

Data resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG233.2018.1.15

De Oliveira, Sonia María

14.3.2019

45.000,00

50.000,00

IG233.2018.1.22

Touristimes, S.L.L.

14.3.2019

32.500,00

32.500,00

IG233.2018.1.46

Doval Núñez, María Carmen

14.3.2019

25.000,00

25.000,00

IG233.2018.1.138

Frade Fraga, Sergio

14.3.2019

65.000,00

65.000,00

IG233.2018.1.146

Medrar Smart Solutions, S.L.

14.3.2019

42.500,00

42.500,00

IG233.2018.1.175

Bravo Torres, Rodrigo

14.3.2019

70.000,00

70.000,00

IG233.2018.1.87

Martínez Rodríguez, María Sol

3.4.2019

45.000,00

45.000,00