Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 215 Martes, 12 de novembro de 2019 Páx. 48489

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.

A base novena da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 50, do 12 de marzo), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria dispón que, o/a aspirante que, no prazo e conforme o procedemento que se estableza, non tivese seleccionado todos os destinos que se oferten pola orde de prelación que considere, e non resultase adxudicatario/a de ningún polos que tivese optado, non poderá ser nomeado/a, e quedarán sen efecto todas as súas actuacións.

Neste suposto, a autoridade convocante procederá ao chamamento de novos/as aspirantes, no número que se corresponda coas prazas ofertadas e non elixidas, coa finalidade de que manifesten a súa opción por estas, logo de acreditar o cumprimento dos requisitos exixidos. Esta opción realizarase pola orde de prelación que resulte da lista definitiva.

A base décima da mesma resolución establece que, unha vez adxudicados os destinos, publicarase no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se declare finalizado o proceso selectivo, co nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e asignación de destino daqueles/as aspirantes seleccionados/as que acrediten o cumprimento dos requisitos exixidos.

Ao abeiro da antedita resolución, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso

RESOLVE:

Primeiro. En cumprimento da base 9.8 da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 50, do 12 de marzo) pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, excluír do proceso selectivo para o acceso a esta categoría as aspirantes Ana Herrero González, Mª Aranzazu Vivas Rovira, Alexandra Sanmarful Schwarz e Jessica Tejada Fuentes, quedando anuladas as súas actuacións e decaendo en todos os dereitos derivados da súa participación no procedemento, declarando, no seu lugar, como aspirantes seleccionadas logo da acreditación do cumprimento dos requisitos exixidos a Sandra de la Fuente Sánchez, Patricia López Landeiro, Vanessa García-Ciudad Young e Teresa Ferreiro Losada.

Segundo. Declarar finalizado o concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, convocado pola Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 50, do 12 de marzo).

Terceiro. Nomear como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde na categoría de médico/a de familia de atención primaria os/as aspirantes seleccionados/as que se inclúen no anexo desta resolución.

Cuarto. Adxudicarlles aos/ás ditos/as aspirantes, con carácter de destino definitivo, a praza correspondente que figura no indicado anexo.

Quinto. Os/as aspirantes nomeados/as disporán do prazo dun mes, a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para incorporarse á praza adxudicada.

De conformidade coa base décima da resolución de convocatoria do proceso, a toma de posesión da praza efectuarase no centro de xestión a que pertenza esta. A falta de incorporación no prazo referido, cando sexa imputable ao/á interesado/a e non responda a causas xustificadas, producirá o decaemento do seu dereito a obter a condición de persoal estatutario fixo como consecuencia do concreto proceso selectivo. Non entanto, en casos de forza maior, e por instancia do/da interesado/a, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde poderá prorrogar o prazo de toma de posesión.

Sexto. En cumprimento da disposición adicional cuarta do Decreto 134/2019, do 10 de outubro, polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia, as referencias ás estruturas organizativas de xestión integrada contidas na Resolución desta dirección de data do 14 de outubro de 2019 (DOG núm. 199, do 18 de outubro) substitúense por área sanitaria.

Sétimo. De conformidade coa disposición adicional segunda do Decreto 70/2017, do 13 de xullo (DOG núm. 145, do 1 de agosto), como condición para o perfeccionamento do nomeamento que se expida, os/as aspirantes seleccionados/as deberán realizar, con carácter obrigatorio, e nun prazo non superior aos seis meses contados desde a data de publicación no Diario Oficial de Galicia do correspondente nomeamento como persoal estatutario fixo, as actividades formativas para a obtención do nivel básico de coñecemento en materia de igualdade de xénero e prevención e loita contra a violencia de xénero, previstas no artigo 4 da citada regulación.

Non terán que realizar esta actividade formativa os/as aspirantes seleccionados/as que a realizasen con anterioridade, conste rexistrada en Fides/expedient-e e fose debidamente convalidada.

Oitavo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante esta dirección, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2019

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Médico/a de familia

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Quenda

Localidade

***9387**

Abalde Castro, María Luz

A.S. de Vigo

Cangas

Tarde

Cangas

***4464**

Abarca Esperón, Eva

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Navia de Suarna

Mañá

Navia de Suarna

***6678**

Abuín Seoane, María Mar

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

***7044**

Alfaya García, Lourdes

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia PAC

-

Ribadavia

***0175**

Alvar Pariente, Sara

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Tarde

Rianxo

***5280**

Álvarez Fernández, Vanesa

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal

Tarde

Pobra do Caramiñal, A

***5249**

Álvarez Sanz, Miguel

A.S. de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

***1829**

Arequipa Benavides, Juan Pablo

A.S. de Ferrol

Ferrol PAC

-

Ferrol

***7010**

Arias Amorín, Iria

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos PAC

-

Monforte de Lemos

***7966**

Arjiz Cao, Olga María

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

-

Ourense

***3483**

Armas González, María

A.S. de Pontevedra e O Salnés

O Grove PAC

-

Grove, O

***6453**

Arteaga Salinas, Maite

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín PAC

-

Verín

***6762**

Atanes Bonome, Antonio

A.S. de Ferrol

Ortegal PAC

-

Cariño

***3321**

Ayude Díaz, Sandra María

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis PAC

-

Caldas de Reis

***7968**

Balado López, Ana María

A.S. da Coruña e Cee

Acea da Ma-Culleredo

Tarde

Culleredo

***3441**

Barca Romero, Antonio Roberto

A.S. de Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

***4762**

Barreiro Cambeiro, Alicia

A.S. da Coruña e Cee

Zas-Baio

Mañá

Zas

***6582**

Barreiro Carreño, María

A.S. de Vigo

Teis

Tarde

Vigo

***8170**

Beiro Piñeiro, Ana Isabel

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Marín PAC

-

Marín

***4435**

Bermúdez Fernández, Sandra

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Burela PAC

-

Burela

***7940**

Bermúdez Souto, María Isabel

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Meira PAC

-

Meira

***0576**

Besada Hermida, María José

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Desprazable

Sanxenxo

***3943**

Blanco Río, Almudena

A.S. de Vigo

Tui PAC

-

Tui

***8226**

Blanco Romero, Sara

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rodeiro

Mañá

Rodeiro

***9727**

Blanco Sio, Sonia

A.S. de Vigo

Porriño PAC

-

Porriño, O

***2508**

Caamaño Troitiño, Ana Belén

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

***3506**

Cabrera Canosa, Raquel

A.S. da Coruña e Cee

Cee PAC

-

Cee

***9382**

Carballo Rúa, María Bernarda

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

***6006**

Carballo Vicente, Ana

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia

Mañá

Noia

***5341**

Carbone Gromas, Nicolás

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Porto do Son

Desprazable

Porto do Son

***6114**

Carrodeguas Santos, Lucía

A.S. da Coruña e Cee

Sada PAC

-

Sada

***3353**

Cartelle Pérez, Teresa de Jesús

A.S. de Ferrol

Ortigueira-Mera-Espasante

Mañá

Ortigueira

***2079**

Casal Fernández, Amelia

A.S. de Vigo

Ponteareas PAC

-

Ponteareas

***3690**

Casas García, María

A.S. da Coruña e Cee

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

***5100**

Cascudo Rasilla, María José

A.S. de Ferrol

As Pontes PAC

-

Pontes de García Rodríguez, As

***2052**

Castelo Villanueva, José Ignacio

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Dozón

Mañá

Dozón

***3234**

Castro Cageao, Sara

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiso

Mañá

Santiso

***4066**

Castro Cives, Ana

A.S. da Coruña e Cee

Fisterra

Mañá

Fisterra

***5947**

Castro Lago, Ana

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

***6737**

Castro Vázquez, Paula

A.S. de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

***6645**

Cerrato Rodríguez, Juan

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos PAC

-

Monforte de Lemos

***9562**

Chaves Mejuto, Diana

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Chantada

Mañá

Chantada

***0934**

Chorén Vázquez, Pablo Martín

A.S. de Vigo

Porriño PAC

-

Porriño, O

***6659**

Cillero Pérez, Raquel

A.S. da Coruña e Cee

Sada

Tarde

Sada

***8734**

Colino Nevot, Rosa María

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Foz

Mañá

Foz

***5432**

Conde Díaz, Candelaria

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Cospeito-Muimenta

Mañá

Cospeito

***3927**

Costas Mora, Rocío

A.S. de Vigo

Val Miñor PAC

-

Nigrán

***9371**

Coucheiro Vilar, Santiago

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Valga-Pontecesures PAC

-

Valga

***1539**

Crespo Martínez, Sabela

A.S. de Vigo

Cangas-Moaña PAC

-

Cangas, Moaña

***8920**

Da Costa Moure, Javier

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño PAC

-

Carballiño, O

***1274**

Da Costa Otero, María Fátima

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Mañá

Rianxo

***4754**

Dacosta Balboa, Mónica

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Toques

Mañá

Toques

***6181**

Dafonte Liñeira, María José

A.S. de Ferrol

Ferrol PAC

-

Ferrol

***0418**

De Bernardo Roca, Daniel

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Silleda

Mañá

Silleda

***6572**

De Castro Ríos, María

A.S. de Ferrol

Ferrol PAC

-

Ferrol

***4165**

De la Fuente Sánchez, Sandra

A.S. de Vigo

A Guarda PAC

-

Guarda, A

***6561**

Del Valle Fraile, Julio

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Viana do Bolo-Vilariño Conso

Mañá

Vilariño de Conso, Viana do Bolo

***4521**

Díaz Fernández, Paula

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira PAC

-

Ribeira

***9468**

Díaz Jullien, Carlota

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Arzúa

Mañá

Arzúa

***7992**

Díaz Otero, Arantxa

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Seoane-Folgoso do Courel

Mañá

Folgoso do Courel

***9763**

Domínguez Fernández, Montserrat

A.S. de Ferrol

Narón PAC

-

Narón

***4549**

Domínguez Mariño, Lía

A.S. da Coruña e Cee

Muxía

Mañá

Muxía

***7029**

Duarte Pérez, Ana

A.S. de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

***7040**

Durán Rosende, Ana Belén

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño PAC

-

Carballiño, O

***7688**

Espantoso Romero, Maite

A.S. de Vigo

A Cañiza PAC

-

Cañiza, A

***0883**

Espiñeira Brañas, María Isabel

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Desprazable

Carballo

***9668**

Estrada Montes, Raisa

A.S. da Coruña e Cee

Laracha PAC

-

Laracha, A

***8942**

Fandiño Carrillo, María José

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Mañá

Ribeira

***1820**

Feijoo Iglesias, Juan Antonio

A.S. da Coruña e Cee

Ponteceso PAC

-

Ponteceso

***1931**

Fernández Cardama, Eduardo

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

***2523**

Fernández de Córdoba Alonso, Inés María

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Mañá

Boiro

***8927**

Fernández Díaz, Margarita María

A.S. de Vigo

Val Miñor PAC

-

Nigrán

***9506**

Fernández Domínguez, Nuria

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín PAC

-

Verín

***7267**

Fernández García, Carmen Luisa

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Foz

Tarde

Foz

***8341**

Fernández López, Elena

A.S. de Vigo

Porriño

Tarde

Porriño, O

***5121**

Fernández Rivas, María José

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos PAC

-

Monforte de Lemos

***0078**

Fernández Souto, Fátima

A.S. de Ferrol

Cedeira PAC

-

Cedeira

***2815**

Ferreira Pardo, Jesús David

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Tarde

Vilagarcía de Arousa

***6192**

Ferreiro Losada, Teresa

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Mezquita

Mañá

Mezquita, A

***9009**

Ferrer Rubio, Cristina

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

O Vicedo

Mañá

Vicedo, O

***2795**

Ferrero Cabezas, María Teresa

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Tarde

Carballiño, O

***3342**

Ferrín Boquete, Fátima

A.S. da Coruña e Cee

Laxe

Mañá

Laxe

***6821**

Fito Egea, Irma

A.S. da Coruña e Cee

Laracha PAC

-

Laracha, A

***5446**

Frade Fernández, Ana María

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Desprazable

Carballo

***7402**

Fraga Doce, Matilde

A.S. de Vigo

A Guarda

Desprazable

Guarda, A

***1927**

Freire Domínguez, Sara

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados PAC

-

Cambados

***6625**

Freire López, Victoria Eugenia

A.S. da Coruña e Cee

Carballo PAC

-

Carballo

***2431**

Galiano Leis, María Ángeles

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín PAC

-

Lalín

***5291**

García López, Francisco José

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia PAC

-

Noia

***6508**

García Mata, Olga

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Viana do Bolo PAC

-

Viana do Bolo

***2840**

García Moral, María del Pilar

A.S. da Coruña e Cee

Cee PAC

-

Cee

***6013**

García Mur, Tamara

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Maceda PAC

-

Maceda

***1908**

García Pérez, María Sonia

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Burela PAC

-

Burela

***5440**

García Sanz, María Teresa

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Ribadumia

Mañá

Ribadumia

***6442**

García Seijo, Paula

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia PAC

-

Xinzo de Limia

***4821**

García-Ciudad Young, Vanessa

A.S. de Vigo

Tomiño

Desprazable

Tomiño

***9872**

Garrote Gómez, Berta María

A.S. da Coruña e Cee

Laxe

Mañá

Laxe

***9941**

Gómez Castro, Alba

A.S. da Coruña e Cee

Sada

Tarde

Sada

***5244**

Gómez Fernández, Paula María

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo PAC

-

Arteixo

***6934**

Gómez Rodríguez, Laura

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Tarde

Rianxo

***0179**

Gomis Sanchís, Isabel

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Marín PAC

-

Marín

***1593**

González Bastos, Cristina

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Porto do Son

Mañá

Porto do Son

***8598**

González Estévez, María José

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

-

Pontevedra

***2535**

González García, José Ramón

A.S. da Coruña e Cee

Cambre

Tarde

Cambre

***3814**

González García, Rebeca

A.S. de Vigo

Porriño PAC

-

Porriño, O

***3750**

González Lema, Iria

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes

Mañá

Ordes

***6378**

González Lemos, José Miguel

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Chantada PAC

-

Chantada

***8407**

González Losada, Gabriela Alejandra

A.S. de Ferrol

Ortigueira-Mera-Espasante

Mañá

Ortigueira

***1573**

González Martínez, Susana

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Tarde

Vilagarcía de Arousa

***8350**

González Souto, Marta

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Mañá

Ribeira

***4403**

Gracia Gutiérrez, Nuria

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Os Peares-A Peroxa

Mañá

Peroxa, A

***8758**

Guinda Giménez, María

A.S. da Coruña e Cee

Cee PAC

-

Cee

***8908**

Gutiérrez Molina, Ana María

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Frades

Mañá

Frades

***3897**

Iglesias Collazo, Marta

A.S. de Vigo

Moaña

Tarde

Moaña

***2390**

Iglesias Simón, María Josefa

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

-

Pontevedra

***2805**

Irayzoz Monera, Berenguer

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados PAC

-

Cambados

***5897**

Iscar Cifuentes, Lucía

A.S. da Coruña e Cee

Betanzos

Tarde

Betanzos

***3526**

Jiménez Fraga, María Noelia

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros-Santa Cruz

Tarde

Oleiros

***8094**

Justicia Grande, Rosa María

A.S. de Vigo

Moaña

Tarde

Moaña

***3567**

Lago Alonso, Iván

A.S. de Vigo

Redondela PAC

-

Redondela

***4841**

Lago Mira, Francisco Javier

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo PAC

-

Arteixo

***9288**

Leiro Manso, Almudena María

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

-

Ourense

***0829**

Lichtenstein Redivo, Gretel

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo PAC

-

Sanxenxo

***0090**

Liste Muíño, Rocío

A.S. de Ferrol

Ortegal PAC

-

Ortigueira

***6860**

López Álvarez, Verónica

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Quiroga PAC

-

Quiroga

***6994**

López González, Laura

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño PAC

-

Carballiño, O

***3069**

López Landeiro, Patricia

A.S. de Vigo

A Guarda PAC

-

Guarda, A

***4326**

López López, Susana

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Pastoriza-Bretoña

Mañá

Pastoriza, A

***2452**

López Rego, Lucía

A.S. da Coruña e Cee

Zas

Mañá

Zas

***2143**

López Sánchez, Miguel

A.S. de Vigo

Colmeiro

Tarde

Vigo

***0083**

López Torres, Leticia

A.S. da Coruña e Cee

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

***2066**

Lorenzo Carrero, Jorge

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín PAC

-

Verín

***5973**

Lozano Guede, Laura

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Avión

Mañá

Avión

***4141**

Maceira Castiñeira, María Matilde

A.S. de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

***2313**

Maquieira Gómez, Nuria

A.S. de Vigo

Casco Vello

Tarde

Vigo

***6010**

Martínez Boedo, Rubén

A.S. da Coruña e Cee

Fisterra

Mañá

Fisterra

***6705**

Martínez Calvo, Laura

A.S. da Coruña e Cee

Laracha-Caión

Mañá

Laracha, A

***0194**

Martínez Rodríguez, Patricia

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Xermade

Mañá

Xermade

***0420**

Martínez Santos, Mónica

A.S. de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

***0160**

Martínez Veira, Ana Belén

A.S. de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

***1477**

Matías González, Eva

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco PAC

-

Barco de Valdeorras, O

***1580**

Mayo Martínez, David

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis PAC

-

Caldas de Reis

***7299**

Meis Blanco, Belinda

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Tarde

Carballiño, O

***2697**

Mejuto Carril, Sonia

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Outeiro de Rei PAC

-

Outeiro de Rei

***7168**

Méndez Fabeiro, Marta Isabel

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal

Mañá

Pobra do Caramiñal, A

***5134**

Miguel Carrera, Jonatan

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Becerreá PAC

-

Becerreá

***0489**

Moldovan, Andreea

A.S. da Coruña e Cee

Betanzos

Tarde

Betanzos

***3121**

Monteagudo Fontán, Tania

A.S. de Vigo

Cangas-Moaña PAC

-

Cangas, Moaña

***9049**

Monteagudo Pousa, Inés

A.S. da Coruña e Cee

Ponteceso PAC

-

Ponteceso

***0177**

Monteagudo Varela, Lara

A.S. da Coruña e Cee

Camariñas

Mañá

Camariñas

***8504**

Morado González, Catarina

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Muros

Mañá

Muros

***3597**

Muñíz Mariño, María Vanesa

A.S. de Vigo

Tui PAC

-

Tui

***4440**

Naveira Seoane, Laura

A.S. da Coruña e Cee

Acea da Ma-Culleredo

Tarde

Culleredo

***5643**

Nieto Paredes, Beatriz

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Cualedro

Mañá

Cualedro

***4297**

Novo Porto, Javier

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro

Mañá

Viveiro

***3178**

Noya Vázquez, Leticia

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Tarde

Ribeira

***9748**

Núñez Fernández, María del Mar

A.S. de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

***0638**

Orge Amoedo, Mar

A.S. de Vigo

Redondela PAC

-

Redondela

***0621**

Osorio López, Jesús

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Tarde

Lalín

***4651**

Oves Costales, Cristina

A.S. da Coruña e Cee

Malpica

Mañá

Malpica de Bergantiños

***4377**

Pacín Cebral, Marta

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria

Tarde

Sarria

***5900**

Palacio Díaz, Analía

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos PAC

-

Monforte de Lemos

***5191**

Pardo García, Nuria

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia

Mañá

Noia

***7796**

Pardo Planas, Irene

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Bueu PAC

-

Bueu

***1553**

Paz Martínez, Carmen

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo PAC

-

Sanxenxo

***2063**

Pazos Crespo, Patricia

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Lobios

Mañá

Lobios

***4943**

Pazos del Olmo, Isabel

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Melide

Mañá

Melide

***0376**

Pereda Moradiellos, Florinda

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Melide

Mañá

Melide

***6010**

Pereira Garrido, María José

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

***4382**

Pérez Amor, Rocío

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo PAC

-

Lugo

***0475**

Pérez Cachafeiro, Santiago

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Tarde

Cambados

***2947**

Pérez García, Ana María

A.S. de Ferrol

As Pontes PAC

-

Pontes de García Rodríguez, As

***9072**

Pérez Val, Ana María

A.S. de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

***3775**

Pérez Vázquez, Cristina

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis PAC

-

Caldas de Reis

***7014**

Pérez Villar, María Vanessa

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal

Tarde

Pobra do Caramiñal, A

***3347**

Piñeiro Oviedo, María Esperanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Carnota

Mañá

Carnota

***3554**

Piñón Díaz, Carmen

A.S. de Ferrol

Ortegal PAC

-

Ortigueira

***7332**

Pita Babío, Marta

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Palas de Rei PAC

-

Palas de Rei

***3056**

Portela Velasco, Uxía

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Desprazable

Boiro

***8776**

Puga Barrau, Laura

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Desprazable

Carballo

***9973**

Quintáns Carballo, María del Rosario

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

***9711**

Quintela Martínez, José

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados PAC

-

Cambados

***2372**

Quiroga Luis, Alba

A.S. de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

***1508**

Ramírez Rojas, Peggy Carolina

A.S. da Coruña e Cee

Acea da Ma-Culleredo

Tarde

Culleredo

***1762**

Rancaño Domínguez, Bárbara

A.S. de Vigo

Tui

Tarde

Tui

***9791**

Regal Faraldo, María Izaskun

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis PAC

-

Caldas de Reis

***7934**

Rego Ojea, Otilia

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis PAC

-

Caldas de Reis

***2859**

Reinoso Hermida, Santiago

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

-

Ourense

***6346**

Rey Charlo, Manuela

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia PAC

-

Xinzo de Limia

***6946**

Rey Garea, Natalia

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Bueu PAC

-

Bueu

***0655**

Rey Tristán, María Jesús

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boimorto

Mañá

Boimorto

***8054**

Ríos Lage, Paula Josefina

A.S. de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

***4897**

Rivera Figueiras, María Belén

A.S. de Vigo

Val Miñor PAC

-

Nigrán

***7890**

Rivera Rojo, Óscar

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Avión

Mañá

Avión

***8328**

Rivera Vázquez, Walfrido

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Mañá

Lalín

***2198**

Robles Castiñeiras, Aida

A.S. da Coruña e Cee

Zas

Mañá

Zas

***9674**

Roca Romero, Ana María

A.S. da Coruña e Cee

A Cabana-Cesullas

Mañá

Cabana de Bergantiños

***2324**

Rodríguez Barros, Emma

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis

Desprazable

Caldas de Reis

***1997**

Rodríguez Castro, Eva María

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados PAC

-

Cambados

***0377**

Rodríguez Crespo, Pablo

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Desprazable

Carballo

***6061**

Rodríguez Gómez-Aller, Laura

A.S. de Vigo

A Guarda

Desprazable

Guarda, A

***9349**

Rodríguez López, Verónica

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados PAC

-

Cambados

***2828**

Rodríguez Penas, Ruth

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cuntis

Mañá

Cuntis

***8884**

Rodríguez Rivas, María Carmen

A.S. de Vigo

Ponteareas PAC

-

Ponteareas

***8236**

Rodríguez Rodríguez, Marina

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro

Mañá

Viveiro

***5725**

Romero Fresco, Gabriela

A.S. de Vigo

Cangas

Tarde

Cangas

***1068**

Romero Mosquera, Marta

A.S. de Ferrol

Cedeira PAC

-

Cedeira

***9247**

Romero Pita, Juana María

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

***2810**

Rubio Montero, María del Rosario

A.S. da Coruña e Cee

Carballo PAC

-

Carballo

***0556**

Saavedra Martínez, Pablo

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro

Tarde

Viveiro

***2958**

Sánchez Campos, Verónica

A.S. de Ferrol

Pontedeume PAC

-

Pontedeume

***6061**

Sánchez Nieto, Alba

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Lobios

Mañá

Lobios

***8156**

Santiago Santiago, Patricia

A.S. de Ferrol

Ortegal PAC

-

Ortigueira

***6878**

Schippers, Glenn

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Tarde

Xinzo de Limia

***7733**

Seoane Mato, Paulo

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

-

Ourense

***1645**

Serantes Pombo, Francisco Javier

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

***3960**

Silva Araujo, Laura

A.S. de Vigo

O Rosal

Mañá

Rosal, O

***6444**

Somoza Fares, Susana

A.S. da Coruña e Cee

Ponteceso PAC

-

Ponteceso

***2109**

Soneira Aguín, Iria

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Tarde

Ribeira

***3488**

Sousa Cruz, Catarina

A.S. de Vigo

Ponteareas PAC

-

Ponteareas

***4261**

Souto Pedrouzo, Soraya María

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo PAC

-

Lugo

***5467**

Suárez Abelenda, Sandra

A.S. da Coruña e Cee

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

***8003**

Torres Fernández, María

A.S. de Vigo

Gondomar

Desprazable

Gondomar

***2216**

Valdespino Paez, Ineyvis

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Maceda PAC

-

Maceda

***4368**

Varela Arias, Miguel Ángel

A.S. da Coruña e Cee

Ponteceso

Mañá

Ponteceso

***5710**

Varela Estévez, María José

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Tarde

Xinzo de Limia

***4908**

Vázquez Arias, Pablo

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Tarde

Lalín

***7607**

Vázquez Boán, Diego

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia PAC

-

Xinzo de Limia

***9972**

Vázquez Hermida, Susana

A.S. de Vigo

A Cañiza PAC

-

Cañiza, A

***9080**

Vázquez Rodríguez, Tania

A.S. da Coruña e Cee

Cee PAC

-

Cee

***0027**

Vecino Trigo, Olalla

A.S. da Coruña e Cee

Carballo PAC

-

Carballo

***2835**

Vela Flórez, Laura

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Mazaricos

Mañá

Mazaricos

***8938**

Velasco Prieto, María Luisa

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Outeiro de Rei PAC

-

Outeiro de Rei

***9922**

Verea Argibay, Francisco Javier

A.S. de Vigo

Salvaterra de Miño

Mañá

Salvaterra de Miño

***7665**

Vérez Souto, Paula

A.S. de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

***7505**

Vicente Sendín, María Cristina

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Xove

Mañá

Xove

***1559**

Vidal Orge, María Pilar

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Mañá

Lalín

***6036**

Vieiro Tafalla, Catalina María

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

***4316**

Vila Pérez, María Begoña

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia

Tarde

Noia

***7921**

Villena García del Real, Henrique

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Trazo

Mañá

Trazo

***4549**

Viso Cirugeda, Ana

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro PAC

-

Viveiro

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.