Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 221 Mércores, 20 de novembro de 2019 Páx. 49346

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes de axudas previstas na Resolución do 3 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento SI440A).

Mediante a Resolución do 3 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade (DOG núm. 96, do 22 de maio), establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2019 as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución da súa xornada de traballo.

Estas subvencións están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nunha porcentaxe do 80 %, a través do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, no obxectivo temático 8 (promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral); prioridade de investimento 8.4 (a igualdade entre homes e mulleres en todos os ámbitos, incluídos o acceso ao emprego, a progresión na carreira profesional, a conciliación da vida laboral e a vida privada e a promoción de igual remuneración por igual traballo); obxectivo específico 8.4.2 ((re) integrar e manter no mercado laboral ás persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de conciliación da vida persoal e laboral e fomentar a igualdade de xénero no ámbito formativo, educativo e laboral).

Segundo o artigo 16.3 das bases reguladoras, a notificación individual de todas as resolucións poderase substituír pola publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, a entidade beneficiaria, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como as solicitudes desestimadas, con expresión sucinta dos motivos da desestimación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola comisión de valoración prevista no artigo 14 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución da súa xornada de traballo que se indican no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e prelación previstos no artigo 15 e segundo o establecido no artigo 7 das bases reguladoras, por un importe total de 633.365,41 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 05.11.312G.480.0, código de proxecto 2016 00018, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2019.

Segundo. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo II, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 12.1 das bases reguladoras, ou ben por non cumprir algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Terceiro. Informar ás persoas beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución que a data límite para a presentación da documentación xustificativa necesaria para proceder ao pagamento da subvención é o 5 de decembro de 2019, de acordo co artigo 21.1 das bases reguladoras. A falta de presentación da solicitude de pagamento/xustificación no prazo establecido comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención (artigo 21.3).

A documentación que se ten que presentar é a seguinte:

a) Solicitude de pagamento da axuda concedida, na cal conste, entre outras, unha declaración complementaria e actualizada das axudas concedidas ou percibidas para a mesma actuación, así como a de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma (anexo IV das bases reguladoras).

b) Deberán presentar a documentación relacionada nas letras 1.d) e 1.e) do artigo 10 e a letra 1.e) do artigo 11 desta resolución, para o caso de que non se achegase a xustificación de todo o período subvencionado, segundo se relaciona no anexo IV baixo a epígrafe «Documentación que se presenta xunto coa solicitude de pagamento».

c) Folla de recollida de datos de indicadores de produtividade e resultados (no modelo dispoñible na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade).

Así mesmo, informáselles que a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións coa información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) 1303/2013, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica. E lémbraselles que deben cumprir cos requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xullo, de subvencións de Galicia, e coas obrigas establecidas no artigo 21 das bases reguladoras.

Cuarto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a Secretaría Xeral da Igualdade, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación, de acordo co establecido nos artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2019

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Concesións

Nº de
expte.

DNI

Solicitante

Puntuación

Período

subvencionado (1)

Período

subvencionado (2)

Período

subvencionado (3)

Período

subvencionado (4)

Importe
axuda (€)

Apelidos e nome
(orde alfabética)

Total
puntos

Inicio

Fin

Inicio

Fin

Inicio

Fin

Inicio

Fin

420

***7441**

Abalde Covelo Marcos

30

25.10.2018

24.6.2019

3.100,00

660

***1393**

Acuña Rial José María

30

8.2.2019

30.6.2019

1.191,67

577

***3857**

Aldrey Prieto Gerardo

30

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

248

***4039**

Alonso Rodríguez Catalina

30

19.9.2018

10.5.2019

2.706,67

402

***8924**

Álvarez Bendaña Alberto

30

1.7.2018

10.12.2018

439,17

416

***9131**

Álvarez Jorge Moisés

30

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

585

***1176**

Álvarez Seoane David

20

15.10.2018

14.6.2019

1.700,00

509

***2954**

Ameijeiras Puente María Luisa

25

2.1.2019

30.6.2019

2.100,00

407

***4815**

Ameneiro Iglesias Luis Ángel

30

1.3.2019

30.5.2019

637,50

451

***9221**

Ameneiro Otero Jorge

35

1.11.2018

15.1.2019

16.1.2019

29.6.2019

1.793,75

122

***7918**

Andión Penelas Felipe

30

11.3.2019

30.6.2019

1.544,17

12

***7581**

Araújo Lobariñas José Ángel

30

3.10.2018

2.6.2019

2.000,00

297

***4380**

Ares Mateos Carlos

25

1.10.2018

31.5.2018

2.300,00

375

***0537**

Ares Oitavén Eva María

35

1.7.2018

28.2.2019

3.100,00

302

***6932**

Arza Carballo Roberto Carlos

20

8.1.2019

30.6.2019

2.234,58

496

***0127**

Asensio Varela Óscar Antonio

15

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

59

***6414**

Ayan Peleteiro María José

30

1.4.2019

30.6.2019

1.050,00

564

***1504**

Balirac Grande María Lara

30

1.7.2018

28.2.2019

2.800,00

8

***1026**

Baltar Cerviño Deborah

30

17.9.2018

15.5.2019

16.5.2019

16.5.2019

2.795,41

37

***3803**

Barreal Faginas Valoria Marcos

30

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

385

***2428**

Barreiro Felípez Brais

25

11.2.2019

30.6.2019

1.166,67

193

***0637**

Bastos García Raquel

35

1.5.2019

30.6.2019

700,00

645

***9505**

Becerra Brugos Ricardo

20

3.9.2018

2.5.2019

1.700,00

70

***4117**

Benavente Espantoso Laura

30

8.1.2019

5.4.2019

851,67

627

***0935**

Bouza Barbeito José Carlos

35

1.7.2018

8.2.2019

1.858,33

611

***8610**

Braña Puente Vanina Micaela

35

1.12.2018

30.6.2019

1.487,50

274

***0669**

Brea Veiga Adrián

30

2.7.2018

30.12.2018

1.090,83

345

***7860**

Buch Pérez Estanislao

25

1.7.2018

10.12.2018

1.140,42

114

***6118**

Bugallo Pérez Carlos

25

14.12.2018

30.6.2019

1.641,67

425

***1933**

Buján Francesch Elena

30

17.9.2018

30.9.2018

1.10.2018

12.11.2018

13.11.2018

31.1.2019

1.2.2019

17.5.2019

2.757,50

347

***8461**

Cabero Macias Víctor

20

24.7.2018

24.3.2019

2.000,00

688

***8180**

Cadenas Seoane Marco A.

25

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

349

***5434**

Calvo López Mónica

35

18.9.2018

27.5.2019

1.700,00

616

***6776**

Cameán López Juan Manuel

30

1.9.2018

30.4.2019

2.000,00

336

***3505**

Camiño Quintela Susana

30

1.5.2019

30.6.2019

775,00

243

***0689**

Campoy Casal Francisca

35

25.7.2018

24.3.2019

1.700,00

683

***3686**

Canosa Boedo Pablo Manuel

25

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

311

***1374**

Canosa Rodríguez Hadrián

25

1.7.2018

2.2.2019

3.100,00

295

***3363**

Caramés Hermo José Luis

25

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

148

***7984**

Carballo Fernández Yolanda

30

7.1.2019

30.6.2019

1.232,50

28

***1037**

Carracelas Sanmartín José Carlos

20

1.7.2018

28.2.2019

2.800,00

221

***6980**

Carrajo López Noemí

30

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

462

***9776**

Carreira Rodríguez José Luis

15

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

455

***9497**

Carro Martínez Miguel Ángel

25

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

21

***9178**

Cartelle Pico Rubén

25

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

29

***1612**

Casal Andrade Diego

25

1.7.2018

19.10.2018

1.020,42

210

***6165**

Castelos Sánchez Francisco Javier

35

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

247

***6535**

Castiñeira Díaz Iria

35

17.7.2018

28.2.2019

2.000,00

235

***7050**

Castrelo Conde Francisco Javier

30

1.7.2018

28.2.2019

3.400,00

357

***8286**

Castro Albeira Miguel

30

16.10.2018

15.6.2019

3.100,00

141

***6985**

Castro Amorim Marcus Vinicius

25

1.7.2018

27.2.2019

1.692,92

485

***3732**

Castro Rodríguez Jesús

25

1.7.2018

28.2.2019

3.400,00

55

***1943**

Cedeira Suárez Jaime Francisco

30

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

486

***7805**

Cespón Romero Rosa María

25

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

355

***8641**

Cobelo Casas Evangelina Judit

30

1.1.2019

21.4.2019

3.5.2019

30.6.2019

2.182,92

140

***1338**

Coello Fernández Alberto

25

2.10.2018

1.6.2019

1.700,00

207

***6427**

Collada Gómez José Javier

35

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

332

***0725**

Collazo Aira Alexandra

40

1.7.2018

28.2.2019

3.400,00

442

***9779**

Conde Cameselle Javier Delio

25

24.1.2019

30.6.2019

2.224,17

166

***0209**

Conde Mouriño Jorge

30

24.9.2018

24.5.2019

2.000,00

491

***5253**

Corral Aneiros Josefa Begoña

30

17.9.2018

17.5.2019

1.700,00

57

***3205**

Cortiñas Cid Iván

15

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

706

***8046**

Cosmed Martínez Iago David

30

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

155

***1917**

Costas Lino Celso

30

22.8.2018

24.4.2019

1.700,00

281

***0072**

Costas Martínez José Manuel

30

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

73

***7226**

Costas Seoane Pablo

25

3.9.2018

28.2.2019

6.5.2019

14.6.2019

1.775,00

333

***3916**

Costas Torres David

30

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

586

***7164**

Couñago Magariños Genaro

25

22.4.2019

30.6.2019

991,67

698

***0885**

Couto Pazos María del Pilar

35

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

298

***3710**

Cruz Flores Diego

20

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

40

***6972**

Daponte Thomas Manuel

30

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

123

***4802**

De Abreu Abalo José Alejandro

30

1.7.2018

12.1.2019

2.240,00

443

***0522**

De la Fuente Pérez Araceli

35

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

704

***8013**

De la Peña Rodríguez Paula

25

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

47

***0604**

Delgado García Verónica

35

20.3.2019

30.6.2019

712,05

408

***2548**

Delgado Jorge Emma

35

1.7.2018

28.2.2019

3.100,00

120

***3472**

Di Cristofaro Lovesio Sebastian

40

1.7.2018

2.12.2018

1.266,67

294

***8349**

Díaz Castro Jessica

30

1.7.2018

3.1.2019

1.296,25

96

***1899**

Díaz Fidalgo Dora

20

8.1.2019

14.6.2019

1.112,08

632

***4192**

Doel Vázquez Francisco de Borja

25

19.3.2019

30.6.2019

779,17

575

***8100**

Domínguez Buján Alejandra

25

1.7.2018

28.2.2019

3.100,00

205

***2357**

Domínguez González Josué

35

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

185

***1037**

Dono Lamela Gustavo

25

1.4.2019

30.6.2019

758,33

216

***9830**

Durán Rey Antonio

25

1.7.2018

28.2.2019

1.844,00

283

***7772**

Esperon Martínez Santiago

20

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

252

***0332**

Espiñeira Espiñeira Verónica

25

4.3.2019

30.6.2019

828,75

678

***2688**

Estévez Domínguez Carmen

45

1.7.2018

28.2.2019

3.700,00

514

***0510**

Estévez Mora Eulogio Juan

30

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

505

***0171**

Evangelista Charro María Victoria

30

1.7.2018

28.2.2019

2.800,00

589

***2379**

Fandiño Boullón Juan Manuel

15

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

147

***5175**

Fariña Fleitas Raúl Ilderico

35

28.1.2019

30.6.2019

2.167,50

566

***2808**

Felpeto Bello María Elena

30

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

36

***0977**

Fernández da Concepción Alfredo

25

1.7.2018

30.10.2018

1.550,00

327

***3237**

Fernández Leborán Rocío

25

3.2.2019

30.6.2019

1.048,33

545

***2656**

Fernández Martínez Óscar

50

1.1.2019

30.6.2019

2.550,00

446

***8235**

Fernández Quintas Pedro Ángel

30

1.10.2018

22.4.2019

2.890,00

636

***4046**

Fernández Quinteiro David

30

30.1.2019

30.6.2019

1.950,42

687

***4782**

Fernández Rodríguez Roi

20

1.7.2018

28.2.2019

3.100,00

288

***7599**

Fernández Vázquez Gabriel

25

1.7.2018

28.2.2019

3.100,00

320

***6661**

Fernández Vázquez Juan Carlos

35

1.7.2018

28.2.2019

3.400,00

699

***9001**

Ferro Sabio Jorge

20

1.10.2018

31.5.2019

2.000,00

503

***6690**

Figueira del Horcajo Nieves

35

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

378

***6553**

Figueiras García Juan José

20

23.8.2018

22.5.2019

1.700,00

54

***3216**

Figueroa Castro José Eladio

30

1.7.2018

21.11.2018

1.175,00

17

***6013**

Figueroa Vilela José Antonio

30

1.7.2018

28.2.2019

3.100,00

438

***2413**

Firvida Domínguez Rosa

30

7.2.2019

30.6.2019

1.860,00

82

***0499**

Fraga Vázquez José Luis

30

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

363

***6569**

Franco Brandáriz Diego

30

9.7.2018

15.3.2019

2.000,00

20

***2338**

Franco Montes José Antonio

35

1.7.2018

28.2.2019

2.300,00

177

***1986**

Freire Entenza Marta

30

1.7.2018

14.1.2019

1.374,17

340

***6610**

Freire Sarandeseses Jorge

25

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

201

***0135**

Freiria Castelao Ramón

20

3.9.2018

2.5.2019

2.800,00

463

***2173**

Fuentes Blanco Evangelina

35

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

175

***2081**

Fumega Damián Diego

25

31.1.2019

30.6.2019

1.062,50

279

***7150**

Gándara Garrido Alberto

30

11.2.2019

30.6.2019

1.166,67

541

*****

García Agudo Mario

20

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

293

***0381**

García Beiro José Ángel

30

25.8.2018

24.4.2019

2.000,00

268

***3302**

García Corral Marcial

35

1.7.2018

4.1.2019

2.606,67

380

***0046**

García Fernández José Manuel

25

1.2.2019

30.6.2019

1.062,50

81

***9336**

García Fernández Pascual

30

1.7.2018

28.2.2019

2.300,00

731

***4206**

García Francos Carina

35

6.11.2018

30.6.2019

1.664,58

242

***6163**

García Losada Rubén

30

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

599

***0122**

García Rodríguez Marco Antonio

30

1.7.2018

30.10.2018

1.000,00

272

***7100**

García Veiga Yago

25

8.4.2019

30.6.2019

691,67

127

***0907**

Garea Rodríguez Ana María

30

1.7.2018

31.10.2018

2.11.2018

1.3.2019

3.100,00

571

***2670**

Garrido Romay Sergio

20

1.5.2019

30.6.2019

432,08

149

***7570**

Gil de Garate Hernández Juan Bosco

45

1.7.2018

28.2.2019

2.300,00

240

***7082**

Gil Eiriz Carlos

25

1.10.2018

30.5.2019

2.000,00

84

***0100**

Gil Rocha Norberto

30

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

334

***0140**

Giménez Collazo Santiago

25

1.7.2018

5.8.2018

20.8.2018

16.3.2019

2.000,00

158

***6831**

Gómez Abeleira Tatiana

30

31.1.2019

30.6.2019

1.062,50

701

***3824**

Gómez Gómez Adrián

35

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

135

***1972**

Gómez Lavandeira Carlos

30

1.1.2019

30.6.2019

1.250,00

68

***0768**

González Amoedo Ángel

40

1.8.2018

29.12.2018

2.110,83

51

***3116**

González Blanco Pablo

20

23.11.2018

30.6.2019

2.543,33

189

***5854**

González Cadavid Marcos

30

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

435

***1549**

González Carballo Eva María

40

1.7.2018

24.11.2018

2.040,00

353

***7083**

González Durán José Manuel

25

1.3.2019

30.6.2019

850,00

482

***8223**

González Fernández Verónica

35

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

179

***3407**

González Figueroa Eduardo

25

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

600

***3702**

González Hidalgo Juan Carlos

30

1.7.2018

28.2.2019

3.700,00

628

***7800**

González López Juan Pablo

25

1.7.2018

28.2.2019

3.100,00

118

***1460**

González Marcote Rafael

25

1.7.2018

28.2.2019

3.100,00

339

***6825**

González Pérez Carlos

35

2.4.2018

30.6.2018

872,08

286

***4502**

González Suárez Carlota

30

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

53

***7600**

González Touza Francisco Javier

20

1.10.2018

1.6.2019

1.700,00

296

***1674**

Granda Formoso José Manuel

25

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

412

***3510**

Graña Vinagre Francisco

25

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

684

***3312**

Gude Teira Pedro

25

3.10.2018

2.6.2019

2.000,00

137

***2667**

Guerreiro Rego Marta

25

7.4.2019

30.6.2019

602,08

144

***0756**

Hervés Alonso Roberto Luis

30

1.6.2018

28.2.2019

1.700,00

716

***6998**

Iglesias Alonso Davinia

35

1.7.2018

28.2.2019

3.100,00

483

***4626**

Iglesias Parra Manuel

25

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

728

***3356**

Jiménez Núñez María Teresa

20

26.1.2019

30.6.2019

1.105,00

630

***1409**

Jorge Bernárdez Rubén

35

1.7.2018

1.10.2018

758,33

16

***2875**

José Javier Bermúdez Fuentes

30

1.7.2018

1.11.2018

1.411,67

643

***2902**

Kadora del Río Ismael

30

5.12.2018

1.3.2019

4.3.2019

17.3.2019

17.4.2019

30.6.2019

1.441,67

513

***0279**

Lago Pequeño Juan Francisco

20

12.3.2019

19.6.2019

694,17

229

***0336**

Lamadrid Nazar Laura

35

1.3.2019

30.6.2019

850,00

133

***1837**

Lamas Pena Jonathan

30

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

300

***6561**

Lancina Rouco José Alberto

25

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

72

***1503**

Leira Canedo Jacobo

25

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

426

***1503**

Leira Canedo Pablo

20

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

388

***1529**

Leira Pena Miguel

20

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

390

***7374**

Leirós Alonso de Velasco Jaime

25

17.9.2018

17.5.2019

3.100,00

233

***2089**

Lema Cundins Juan José

20

8.10.2018

15.3.2019

1.541,67

159

***6178**

Loiacono Antonio

25

1.7.2018

14.10.2018

30.10.2018

13.3.2019

1.700,00

194

***0039**

López Barbeito Pablo

30

1.4.2019

30.6.2019

637,50

180

***0147**

López Escudero Elena María

35

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

254

***3789**

López Fernández Álvaro

30

24.9.2018

23.5.2019

1.700,00

373

***4678**

López Fernández Antonio Luis

25

16.2.2019

30.6.2019

1.293,75

198

***9813**

López García José Ramón

20

1.7.2018

4.9.2018

533,33

533

***6300**

López Méndez Óscar Manuel

15

1.1.2019

30.4.2019

1.550,00

282

***2011**

López Rey David

35

1.7.2018

28.2.2019

3.400,00

97

***1389**

López Vales Iago

25

27.2.2019

30.6.2019

878,33

432

***3485**

Lorenzo Comesaña Iago

30

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

202

***2764**

Losada Lamas Daniel

30

1.10.2018

27.5.2019

3.061,25

602

***3763**

Loures Díaz Ana Belén

35

1.7.2018

28.2.2019

1.275,00

220

***7749**

Maceira Alfaya Javier

35

1.8.2018

30.3.2019

2.000,00

241

***0140**

Maceiras López Bruno

25

15.1.2019

30.6.2019

1.175,83

613

***9981**

Malpica Gontad María José

35

1.7.2018

23.12.2018

29.12.2018

7.3.2019

1.700,00

411

***3567**

Malvido Gregorio Javier

30

26.11.2018

30.6.2019

1.791,67

219

***2674**

Mariño Vila Santiago

30

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

409

***3340**

Martínez Arcos David

25

1.7.2018

7.1.2019

1.352,92

507

***3384**

Martínez García José Francisco

35

1.4.2019

30.6.2019

637,50

115

***7013**

Martínez González Damián

20

5.3.2019

30.6.2019

821,67

406

***1890**

Martínez Guerra Armando Luis

30

12.11.2018

30.4.2019

1.041,46

18

***7181**

Martínez Regueiro José Luis

25

1.7.2018

20.2.2019

1.629,17

315

***1425**

Martínez Troncoso María Victoria

35

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

48

***3986**

Martínez Varela Carlos

25

1.7.2018

9.12.2018

1.126,25

80

***9149**

Masafret Méndez Marta

35

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

671

***0425**

Mateo Gayoso Óscar

25

1.4.2019

30.6.2019

644,58

301

***1856**

Miguélez Fandiño Miguel Ángel

25

26.3.2019

30.6.2019

1.345,83

45

***7262**

Míguez Lameiro Eduardo

40

27.9.2018

26.5.2019

1.474,30

209

***0750**

Mirás Palacios Jesús

30

10.1.2019

12.6.2019

1.266,67

450

***5660**

Mogica del Río Alejandro

15

11.9.2018

10.5.2019

1.700,00

50

***1892**

Molinero Negreira Manuel

30

1.7.2018

28.2.2019

3.400,00

708

***6684**

Monje Barcia Mónica

35

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

558

***1609**

Morales Aguilar Ismael

20

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

563

***6127**

Moreira Hermelo José Pablo

30

1.3.2019

30.6.2019

1.169,17

163

***9841**

Mosquera Fernández Adrián

30

1.7.2018

28.2.2019

3.400,00

383

***6372**

Mosquera Mosteiro Susana

30

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

488

***6637**

Mosquera Rodríguez Carlos

30

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

109

***2948**

Mouriz Lamas Roberto

30

18.2.2019

30.6.2019

1.884,17

460

***0856**

Murias Lamelas Víctor Hugo

35

25.3.2019

30.6.2019

1.240,00

557

***2413**

Navarro Hernández Rubén José

30

1.4.2019

30.6.2019

1.162,50

417

***4017**

Naveira Barbeito Gael

35

7.8.2018

7.4.2019

2.000,00

129

***1189**

Nogueira Moar Juan Carlos

25

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

35

***4611**

Novo Iglesias Xosé Carlos

20

1.7.2018

13.2.2019

2.880,42

134

***4699**

Otero Álvarez Sofía

30

1.5.2019

30.6.2019

787,92

647

***8929**

Otero Iglesias Pedro

30

1.7.2018

28.2.2019

3.100,00

667

***9219**

Oural Abad Aldo

20

1.9.2018

29.1.2019

1.069,58

362

***7588**

Papiri Villanueva David Ángel

20

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

479

***4291**

Parada Coto Marcos Javier

35

13.12.2018

19.5.2019

1.308,33

360

***7224**

Paramos Vicente Xulio

25

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

727

***9050**

Pardal Ferro Roberto Carlos

15

1.7.2018

16.1.2019

1.388,33

431

***5451**

Pardo Cacheiro Ángela María

35

21.12.2018

30.6.2019

819,61

590

***6796**

Pardo Fernández Óscar

30

1.7.2018

25.12.2018

1.529,21

321

***6111**

Paredes Outumuro Rubén

30

1.9.2018

30.4.2019

2.000,00

372

***6181**

Paredes Rodríguez César

25

1.12.2018

14.6.2019

15.6.2019

30.6.2019

2.665,00

419

***7983**

Paz Covela Juan Carlos

30

18.2.2019

30.6.2019

942,08

258

***8972**

Paz Sanmartín José Ramón

20

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

83

***3700**

Paz Yanes Manuel

25

1.7.2018

28.2.2019

3.400,00

138

***2433**

Pedreira Villaverde Roberto

35

1.7.2018

28.2.2019

3.100,00

42

***8814**

Penabad Arnoso Jorge

20

1.7.2018

28.2.2019

3.400,00

52

***9837**

Pensado Silva José Ramón

20

17.9.2018

16.5.2019

2.800,00

626

***0883**

Perdomo Fernández Diego

20

12.9.2018

24.2.2019

1.175,83

458

***7538**

Pereira Currás Fernando

30

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

33

***7929**

Pérez Ameijeiras Rocío

35

1.7.2018

22.10.2018

1.446,67

484

***2221**

Pérez Gayo Adrián

20

1.9.2018

1.5.2019

3.100,00

112

***4430**

Pérez González David

25

21.1.2019

30.6.2019

1.333,33

356

***3256**

Pérez Pérez Alejandra

30

24.9.2018

23.5.2019

2.800,00

264

***0245**

Pérez Represas Jonathan

40

23.7.2018

18.1.2019

1.696,25

335

***8956**

Pérez Rial Xiana

25

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

150

***0893**

Pérez Santiago Jesús

20

3.7.2018

3.3.2019

1.700,00

181

***0046**

Pernas Hermo Patricia

30

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

91

***3616**

Pernas Rico Yago

35

15.10.2018

14.6.2019

2.300,00

317

***9380**

Picado Vázquez Francisco José

35

1.11.2018

30.6.2019

3.400,00

6

***0794**

Picans Cerviño Ricardo

30

2.8.2018

1.4.2019

3.400,00

669

***2836**

Picón Dosil David

15

1.7.2018

3.3.2019

1.700,00

119

***7825**

Piedra Expósito Ismael

35

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

519

***6742**

Piñeiro Vilas Adrián

30

1.8.2018

28.2.2019

2.000,00

344

***3721**

Placer Rioboo Alberto

30

22.8.2018

22.4.2019

2.000,00

508

***9349**

Plaza Feal Rodrigo José

15

19.11.2018

30.6.2019

2.601,67

3

***3172**

Pollán Guisasola Carolina

25

14.9.2018

14.5.2019

2.800,00

674

***3494**

Pombo Pereira Gerardo

30

1.7.2018

2.9.2018

813,75

191

***8079**

Porto Arrivi Jorge

20

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

617

***8706**

Porto Rodríguez Daniel

15

2.11.2018

31.12.2018

1.1.2019

30.6.2019

1.926,25

651

***6171**

Posada Álvarez Roberto C.

35

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

206

***5795**

Posada Lorenzo Antonio

20

1.12.2018

21.5.2019

1.416,67

337

***6549**

Pozo Pérez Iván

30

1.7.2018

19.1.2019

1.658,33

495

***7187**

Prado Meis María del Carmen

20

10.10.2018

9.6.2019

3.100,00

49

***0571**

Preto Rodríguez Xandra Tamara

35

1.7.2018

16.10.2018

606,67

27

***9879**

Prieto Soliño Jorge

25

1.3.2019

30.6.2019

1.000,00

559

***6371**

Quintas Vázquez Óscar

35

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

214

***5702**

Quintian Freire Juan Carlos

15

19.11.2018

30.6.2019

2.578,33

468

***2999**

Rama Rivera Ángel

20

1.7.2018

28.2.2019

2.399,40

619

***3781**

Ramilo Martínez Miguel Ángel

40

1.7.2018

28.2.2019

2.300,00

666

***9296**

Ramos da Silva Lima Marlene

30

1.7.2018

13.12.2018

1.175,83

174

***7852**

Ramos López Miguel

20

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

506

***0022**

Ramos Martínez Julio

15

1.7.2018

8.11.2018

906,67

100

***1546**

Reboredo Núñez Sergio

30

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

526

***3615**

Rego Pernas Marcos

20

1.10.2018

1.6.2019

3.100,00

615

***2819**

Regueiro Barcia José

25

1.7.2019

28.2.2019

2.000,00

261

***1398**

Reiriz Pérez Rocío

30

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

225

***3154**

Rendo Caneda José Antonio

35

1.9.2018

30.9.2018

1.12.2018

31.12.2018

1.1.2019

31.3.2019

1.6.2019

30.6.2019

1.745,25

453

***0912**

Rey Cabada Santiago Ramón

25

21.10.2018

10.3.2019

1.150,00

348

***1552**

Rey Pérez José Manuel

30

1.1.2019

30.6.2019

1.275,00

69

***2954**

Rial Blanco Miguel

25

1.2.2019

30.6.2019

1.062,50

367

***8284**

Ríos Bergantiños Silvia

35

1.10.2018

20.1.2019

1.446,67

88

***1856**

Rivas Moas Carlos

35

15.10.2018

14.6.2019

3.016,30

601

***6145**

Rivas Pena Raquel

35

1.12.2018

19.5.2019

1.267,92

273

***0626**

Riveiro Bautís Carlos Alberto

30

3.1.2019

30.6.2019

1.483,33

717

***2641**

Rivera Méndez Cristobal

40

27.9.2018

26.5.2019

2.300,00

290

***3017**

Rivero Martínez Yolanda

30

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

604

***1107**

Rocha Fernández José Antonio

25

1.7.2018

28.2.2019

3.100,00

106

***8396**

Rodríguez Cardala Silvia

35

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

153

***3046**

Rodríguez Dacosta César

30

1.7.2018

28.2.2019

3.400,00

466

***1886**

Rodríguez Fernández Ricardo

20

24.9.2018

23.5.2019

3.100,00

712

***7995**

Rodríguez Gonzales Antonio

30

1.10.2018

9.4.2019

1.5.2019

20.6.2019

2.000,00

608

***8245**

Rodríguez Mariño Leticia

35

1.7.2018

28.2.2019

2.800,00

154

***7663**

Rodríguez Martínez Sergio

25

18.8.2018

17.5.2019

3.100,00

196

***1049**

Rodríguez Paz Daniel

25

21.3.2019

30.6.2019

833,33

223

***1113**

Rodríguez Pérez Iván

25

26.2.2019

30.6.2019

1.041,67

238

***3026**

Rodríguez Rodríguez Luis

15

1.10.2018

21.5.2019

1.636,25

657

***1009**

Rodríguez Soto José Antonio

25

1.10.2018

31.5.2019

1.700,00

676

***3771**

Roman Rodríguez Mercedes

25

24.1.2019

30.6.2019

1.112,08

90

***7890**

Ruiz de Velasco Calancha Francisco Javier

35

1.7.2018

28.2.2019

2.300,00

172

***5432**

Salgado Badás Francisco Javier

15

2.1.2019

30.6.2019

1.275,00

304

***4813**

Salgueiro González Antonio

30

14.1.2019

30.6.2019

2.157,08

457

***1163**

San Martín Domínguez Manuel

30

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

351

***2450**

Sánchez Álvarez Iván

20

21.12.2018

30.6.2019

1.583,33

11

***9727**

Sánchez Rilo Marcos

30

27.10.2018

26.6.2019

2.000,00

24

***2347**

Santás Álvarez Emilio José

20

1.10.2018

25.5.2019

1.958,33

266

***7509**

Santos Pazos Alejandro

25

4.1.2019

30.6.2019

1.246,67

319

***7004**

Sar Mato Adrián

25

1.10.2018

17.4.2019

1.395,42

234

***9967**

Segade Varela Antón

30

1.8.2018

30.3.2019

2.800,00

121

***9810**

Seoane Peteiro Silvia

30

24.4.2019

30.6.2019

865,42

361

***6663**

Seoane Rodríguez José Ángel

30

2.11.2018

30.9.2016

1.991,67

132

***6742**

Serrano Sánchez Arianna

30

1.7.2018

3.1.2019

913,86

249

***0808**

Silva Freire Esteban

15

15.1.2019

30.6.2019

1.168,75

456

***5746**

Silva Pérez Roberto

20

1.12.2018

30.6.2019

2.712,50

325

***7225**

Sola Fernández Alberto

30

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

107

***1744**

Solla Crespo Alberto

40

1.10.2018

31.5.2018

2.300,00

497

***9707**

Soto Álvarez de Sotomayor María

40

18.12.2018

27.5.2019

1.150,00

213

***5234**

Sousa González Pablo

25

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

187

***5077**

Suárez Blanco Lorena

35

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

7

***4763**

Suárez Garrido Manuel

25

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

13

***0160**

Sueiro Varela Álvaro

30

1.7.2018

28.2.2019

1.900,00

646

***3450**

Tabernero Vidal Pablo

25

4.2.2019

31.3.2019

1.5.2019

30.6.2019

828,75

151

***9723**

Temprano Abruñedo Diego

25

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

130

***8537**

Torea Figueiras Juan José

30

1.7.2018

28.2.2019

3.100,00

44

***6344**

Torres Gómez Rubén

25

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

299

***4148**

Torrijos Vicente Juan Alfonso

40

1.7.2018

28.2.2019

3.400,00

79

***8674**

Touris Pereira Daniel Alejandro

25

5.9.2018

5.5.2019

1.700,00

312

***2686**

Ulloa Antelo Daniel

30

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

108

***4981**

Valdés Lebón Marcos

20

1.6.2018

30.4.2019

2.800,00

418

***5961**

Valiña Forneiro Felipe

20

1.7.2018

28.2.2019

2.000,00

711

***3127**

Varela Aguilar Alfonso

30

1.7.2018

31.12.2018

7.1.2019

7.3.2019

2.300,00

386

***3765**

Varela Costas Emmanuel

30

19.9.2018

19.5.2019

2.000,00

510

***1468**

Varela Varela Óscar

20

24.9.2018

23.5.2019

1.700,00

224

***9587**

Vázquez Fernández de la Vega Pablo

25

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

305

***9563**

Vázquez Ferreiro Manuel

25

1.7.2018

30.9.2018

1.275,00

597

***1371**

Vázquez Golpe Romina Paula

25

1.7.2018

25.2.2019

2.800,00

439

***5017**

Vázquez López Diego

30

7.11.2018

16.6.2019

2.108,33

41

***6578**

Vázquez Lorenzo Fernando

35

2.7.2018

20.9.2018

529,93

1

***6747**

Vázquez Pita David

25

1.10.2018

31.5.2019

2.000,00

605

***6936**

Vázquez Rodríguez Manuel

25

25.3.2019

24.6.2019

1.387,50

512

***9818**

Vázquez Vaamonde David

30

1.7.2018

12.9.2018

930,00

244

***2711**

Vázquez Vázquez Julio

30

1.7.2018

16.9.2018

17.9.2018

2.3.2019

2.348,34

162

***1440**

Veciño Bermúdez Ernesto

20

1.7.2018

28.2.2019

2.800,00

433

***1386**

Veiga Rodríguez Margarita

30

12.11.2018

30.6.2019

1.908,33

167

***5990**

Ventureira Díaz Sandra

35

1.7.2018

24.10.2018

1.341,67

578

***7206**

Vieites Pérez Andrés

20

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

58

***4293**

Vila Cabanas Nuria

30

1.7.2018

31.1.2019

2.712,50

239

***8113**

Vila Fernández Micael

20

14.1.2019

30.6.2019

1.182,92

477

***7288**

Vila Mariño Diana

30

1.7.2018

28.2.2019

1.700,00

64

***7142**

Vila Vázquez Begoña

30

1.7.2018

28.2.2019

3.100,00

350

***2907**

Viñas Carro David

15

1.7.2018

28.2.2019

2.800,00

ANEXO II

Solicitudes denegadas e desistidas

Nº de expte.
SI440A/2019

DNI

Solicitante
Apelidos e nome (orde alfabética)

Causas

30

***1255**

Abad Doce María Rosario

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

544

***6483**

Abad Seijas Verónica

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

306

***7785**

Abalde Davila Lorena

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

713

***0883**

Acuña Cortegoso Héctor

Incumprimento do artigo 5.2.a): non empadroado/a na CAG como mínimo desde o 1.1.2018

707

***5202**

Agudo Fernández José Antonio

Incumprimento do artigo 5.2.d): ingresos superiores a 7 veces o IPREM para o ano 2018

164

***6139**

Alcántara Rial Sandra

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

105

***3642**

Alonso García Judith

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

364

***4422**

Alonso Núñez Silvia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

476

***4101**

Alonso Vidal Patricia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

686

***7283**

Álvarez Blanco Tatiana

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

735

***3528**

Álvarez Gómez Laura

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

722

***5703**

Álvarez González Juan Diego

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

437

***0117**

Álvarez González María Angélica

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

537

***5968**

Álvarez López Iria

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

422

***9541**

Álvarez Pena María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

318

***1408**

Álvarez Piñeiro Laura

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

682

***8577**

Álvarez Rodríguez Daniel

Incumprimento do artigo 5.2.d): ingresos superiores a 7 veces o IPREM para o ano 2018

739

***6371**

Álvarez Rodríguez Patricia

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

277

***8012**

Álvarez Soutullo Lucía

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

62

***6681**

Alvariño Pita Roberto

Incumprimento do artigo 6.2: período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

724

***5322**

Andrade Kaifer Paloma

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

32

***4755**

Andrade Raña María Victoria

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

366

***9923**

Anello Souto María Lucía

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

146

***5922**

Ansede Garrido Marta María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

405

***6415**

Añón Mallo Noelia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

259

***6133**

Aragón Riveiros Patricia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

565

***1670**

Areán Mariño Mónica

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

245

***0892**

Argibay Baltasar Silvia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

465

***0892**

Argibay Baltasar Silvia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

39

***6643**

Arias Pérez Silvia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

190

***3087**

Arias Puccio Melanie

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

322

***0305**

Arteaga Cardona Yenifer Alejandra

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

5

***4151**

Asensio Fandiño Iria

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental. Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

734

***9182**

Ballesteros Álvarez Patricia

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

26

***0590**

Baquero Lorenzo Lorena

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

490

***6370**

Barbeito Brandariz María José

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

424

***6246**

Barbeito Carnota Héctor

Incumprimento do artigo 5.2.c): cónxuxe non está traballando

535

***1823**

Barcia Fernández Susana

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

607

***8146**

Barrio Cid Ángel

Incumprimento do artigo 5.2.c): cónxuxe non está traballando

99

***7336**

Barrios Pérez Estefanía

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

742

***7890**

Batista Dacruz Leandro

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

661

***1544**

Beiro Leston María Aurora

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

111

***3461**

Bello González Nuria María

Incumprimento do artigo 7.1.a): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

692

***0295**

Benítez Sanhueza Yamila

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

529

***7522**

Bernárdez Carballo Verónica

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

588

***1472**

Bernández Codeseda Diana

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

489

***5142**

Blanco Caldas Tania

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

160

***0324**

Blanco Cerviño Karina

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

236

***8796**

Blanco Gómez Jorge

Incumprimento do artigo 5.2.d): ingresos superiores a 7 veces o IPREM para o ano 2018

500

***0156**

Blanco Rey Noemí

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

421

***9246**

Blanco Taibo Ana María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

757

***3407**

Boo Vázquez Carmen

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

718

***3407**

Boo Vázquez Carmen

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

25

***5761**

Bosch Vila Patricia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

192

***3142**

Bouza Guerreiro Pilar

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

665

***2648**

Bretaña Quintana María del Carmen

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

470

***1536**

Broullón García Leticia

Incumprimento do artigo 12: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

117

***3332**

Buján Figueirido Grisela María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental. Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

230

***0845**

Bustamante Grela Héctor Hernán

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

358

***0616**

Cabada Rodríguez Mª dos Anxos

Incumprimento do artigo 6.2: período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

182

***4734**

Cabañas López Lorena

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

303

***0893**

Cabezas García Natalia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

689

***7352**

Cagigas Fernández Julio

Incumprimento do artigo 6.2: período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

574

***4023**

Calvar González Noemí del Valle

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

343

***2250**

Calvo de Ozámiz Ainhoa

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

709

***6653**

Campos López Salomé

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

555

***4252**

Cancela Barreiro Carmen Consuelo

Incumprimento do artigo 6.2: período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

176

***6965**

Cancelas Pequeño Silvia

Incumprimento do artigo 12: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

330

***2229**

Candal López Patricia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

76

***6669**

Canto Bellas María

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

475

***8023**

Cao Gato Miriam

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

377

***7539**

Car López María Elena

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

573

***7477**

Carcacia Hermilla Pablo

Incumprimento do artigo 5.2.c): cónxuxe non está traballando

270

***1885**

Carnero Jardón Juan Eulogio

Incumprimento do artigo 5.2.d): ingresos superiores a 7 veces o IPREM para o ano 2018

103

***7959**

Carou González José Manuel

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

10

***0626**

Carracedo Liñares Celestino

Incumprimento do artigo 5.2.c): cónxuxe non está traballando

499

***4917**

Carreiras González María Teresa

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

723

***7547**

Carrera Lorenzo Noelia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

71

***3174**

Carreras Portela Jaime

Incumprimento do artigo 5.2.d): ingresos superiores a 7 veces o IPREM para o ano 2018

524

***4443**

Carro Carro Beatriz

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

414

***0072**

Casal de la Iglesia Mercedes

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

579

***5921**

Castosa Rivas Patricia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

227

***8379**

Castro de Almeida Tamara

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

622

***9784**

Castro Fernández Lucía

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

570

***9490**

Castro González Fernando

Incumprimento do artigo 7.1.a): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

87

***4353**

Castro Rodríguez Eva María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

152

***9586**

Castro Rosende Ágata Verónica

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

744

***0681**

Castro Vázquez José Pedro

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

215

***4199**

Cendán Bello Silvia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

251

***4858**

Cendán Martínez Carlos

Incumprimento do artigo 6.2: período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

434

***9455**

Cerdeira Alonso Victorino

Incumprimento do artigo 5.2.b): non convive coa filla ou fillo durante o período subvencionable

663

***0469**

Chaver Álvarez Patricia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

618

***7975**

Cid Rodríguez Vanesa

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

316

***3686**

Cimadevila de Saa Sonia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

650

***4501**

Colmenero Martínez Estefanía

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

131

***9424**

Conde Correia Jorge

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

370

***1770**

Conde Sanmarco Manuel

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos. Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

342

***2369**

Cordo Mariño José Antonio

Incumprimento do artigo 6.2: período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

746

***3700**

Corral Landeira Marta

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

459

***7450**

Correa Carballo Raquel

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

232

***6996**

Costa Rodríguez Andrea

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

395

***4033**

Costas Pérez Paula

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

2

***3550**

Cousiño Sendín María Isabel

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

753

***6330**

Couto Ferreiro Susana

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

262

***2618**

Covelo Torres Desirée

Incumprimento do artigo 6.2: período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

679

***1966**

Crespo Alonso Isabel

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

668

***0801**

Cuevas Bugarín Silvia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

551

***7870**

Dacasa Pérez Beatriz

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

309

***4504**

Daoudi Mustapha

Incumprimento do artigo 5.2.c): cónxuxe non está traballando

310

***7426**

Dapena Iglesias María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

186

***8830**

Dasilva Pérez Roberto

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

394

***5105**

Deaño García Óscar

Incumprimento do artigo 7.1.a): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

560

***6969**

Del Río Ríos María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

741

***4037**

Del Río Solla Elisa Isabel

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

522

***4234**

Deza Diéguez María del Carmen

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

493

***4280**

Díaz Casanova Beatriz

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

38

***9028**

Díaz López Marcos

Incumprimento do artigo 5.2.d): ingresos superiores a 7 veces o IPREM para o ano 2018

401

***8201**

Díaz Roca María del Carmen

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

255

***9520**

Diéguez López Ana Luisa

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

634

***0438**

Domínguez Amado Silvia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

494

***7690**

Domínguez González Marta

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

389

***6693**

Domínguez Outeda Ana Belén

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

313

***6926**

Domínguez Romero Alicia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

461

***8179**

Doñate Mañeru Antonio

Incumprimento do artigo 5.2.c): cónxuxe non está traballando

598

***7870**

Dozo Leiro Paula

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

732

***7108**

Enríquez Presa Patricia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

554

***8208**

Escudeiro Rossignoli María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

280

***0634**

Esmorís Felipez María Jesús

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

384

***0952**

Esmorís Regueira Tania

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

292

***0325**

Estévez Aldín María Luz

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

169

***3074**

Expósito Míguez Vanesa

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

474

***8540**

Fabeiro Castro María José

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

382

***7802**

Fariñas Delgado Pilar

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

413

***4606**

Febrero Díaz María Jesús

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

702

***7569**

Feijóo Táboas Fuensanta

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

276

***2279**

Felipe Pérez José Carlos

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

200

***9538**

Fermoselle Martín Tirso

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos. Incumprimento do artigo 6.2: período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

329

***0256**

Fernández Alonso Jessica

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

680

***8012**

Fernández Alonso Lucía

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

404

***1931**

Fernández Cardama Eduardo

Incumprimento do artigo 5.2.d): ingresos superiores a 7 veces o IPREM para o ano 2018

464

***3610**

Fernández Díaz Miriam

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

614

***9178**

Fernández García Sonia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

745

***9467**

Fernández González Alba

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

752

***4033**

Fernández Hospido Begoña

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

640

***7464**

Fernández Landín Mónica

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

481

***7236**

Fernández Lorenzo Silvia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

331

***6534**

Fernández Martínez María Inmaculada

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

398

***5605**

Fernández Oitabén Yolanda

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

61

***7877**

Fernández Pego Cristina

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

525

***7922**

Fernández Rego Paula

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

98

***7607**

Fernández Rodríguez Lucía

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental. Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

263

***3155**

Fernández Rúa Sara

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

620

***0318**

Fernández Seoane María Mar

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

371

***1071**

Ferradás Varela Susana

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

681

***9290**

Ferrero Varela María Elena

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

4

***2124**

Ferro Ares José Antonio

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

546

***3453**

Filgueira Rial María Peregrina

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

631

***5520**

Flores Díaz Pablo

Incumprimento do artigo 6.2: período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

552

***8356**

Flórez García Marcos

Incumprimento do artigo 5.2.c): cónxuxe non está traballando

652

***8526**

Fondo Cundins Nuria

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

691

***1792**

Fontán Sanmartín Sara

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

184

***8926**

Formoso Martínez Esperanza

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

291

***1528**

Fraga Fernández Elena

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

596

***7739**

Freaza Gallardo Libertad

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

633

***9253**

Gabia Barcia Vanesa

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

183

***6125**

Galán Cendán Víctor Miguel

Incumprimento do artigo 6.2: período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

447

***0855**

Galán Juxon Andrés

Incumprimento do artigo 12: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

583

***0017**

Galindo García Rocío

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

116

***0580**

García Álvarez Patricia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

518

***8486**

García Antas Natalia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

532

***0381**

García Beiro Judith

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

110

***0589**

García Martínez Alfonso

Incumprimento do artigo 5.2.d): ingresos superiores a 7 veces o IPREM para o ano 2018

637

***1532**

García Molanes Diana

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

354

***1777**

Garrido Padín Andrea

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

173

***5712**

Giménez Seguí Carlos

Incumprimento do artigo 5.2.d): ingresos superiores a 7 veces o IPREM para o ano 2018

523

***3860**

Gómez Carballido Noelia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

603

***2939**

Gómez Carballo Iria

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

381

***7738**

Gómez Lorenzo Lidia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

719

***8476**

Gómez Nores Josefa

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

755

***2401**

González Arean Oliva

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

710

***7750**

González de la Hoz Alexandra

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

754

***0614**

González Fernández Isabel

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

705

***3550**

González García Irene

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

265

***4864**

González García José Feliciano

Incumprimento do artigo 5.2.b): non convive coa filla ou fillo durante o período subvencionable

14

***9293**

González González Ángela

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

171

***6522**

González Izquierdo Natalia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

368

***4063**

González Mancebo Iván

Incumprimento do artigo 12: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

399

***0359**

González Mouriño Patricia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

379

***7062**

González Paz Leticia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

697

***4070**

González Prado Marta María

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

756

***7842**

González Rúa Juan Carlos

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

694

***7856**

Herrero Bogajo Estela

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

393

***9091**

Huerga Rodríguez Eva

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

104

***7323**

Huertas Araújo Almudena

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

662

***7708**

Iglesias Castro Carolina

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

139

***0466**

Iglesias Couto Lucía

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

86

***4712**

Iglesias Ferreiro Mónica

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

128

***9848**

Iglesias González Elena

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

548

***3776**

Irastorza López Maite

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

737

***2538**

Jiménez Barquilla Ana Belén

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

740

***7045**

Jonta Moa Nadina

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

92

***5551**

José Manuel Molina Pérez

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

736

***6687**

Jueguen Nogueira Alicia

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

700

***5070**

Juncal Becerra Ana Belén

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

15

***8520**

Kitt Tejerina Vivian Norma

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

469

***5584**

Lagoa Lagoa Cristina

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

441

***7704**

Lasuen Arabiourrutia Jone

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

738

***1168**

Leiva Rosales María Nieves

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

396

***9531**

Lema Cernadas Vanessa Camill

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

750

***7699**

Lemos del Río Mª del Mar

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

145

***0626**

Lista Puente Mónica

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

623

***9832**

Loira Rodríguez Mercedes

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

638

***4278**

López Blanco Ana María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

730

***1602**

López Espiñeira Isabel

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

346

***6478**

López Garea María Elena

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

528

***2803**

López Patiño Ana

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

314

***5242**

López Penelas Lorena

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

257

***9668**

López Rego Rocío

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

60

***5948**

López Vázquez Lorena

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

284

***4327**

López Vázquez Zaira María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

165

***3784**

Lorenzo Fernández María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

454

***3333**

Lorenzo Figueiras María Yesica

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

256

***7410**

Lorenzo González Patricia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

400

***8472**

Lorenzo López Clara María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

471

***6242**

Losada Grande Lucía

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

715

***7773**

Loureiro Araújo Tamara

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

391

***0369**

Louro Vilariño Rocío

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

237

***9868**

Louzao Brea María Antonia

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

415

***7244**

Maquieira Pérez Vanessa

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

581

***0892**

Marcote Rivas María Esther

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

449

***0129**

Mariño Casas Rocío

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

593

***6522**

Mariño Domínguez María Concepción

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

547

***7427**

Mariño Ferreira Begoña

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

253

***7477**

Márquez Cea Jéssica María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

743

***0616**

Márquez Martínez Joaquina

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

289

***0171**

Martín Areal Ángeles

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

696

***9713**

Martín Bello Aintzane

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

480

***8574**

Martínez Blanco Cristina

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

664

***9563**

Martínez Castro Covadonga

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

445

***1604**

Martínez Dios Estela

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

542

***8216**

Martínez Gómez Cecilia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

126

***9249**

Martínez Gómez Natalia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

530

***0645**

Martínez González Diego

Incumprimento do artigo 6.2: período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

67

***9939**

Martínez González Marta

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

178

***4101**

Martínez Marín Nerea

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

670

***3625**

Martínez Pastoriza Rosa María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

658

***0431**

Martínez Portela Lucía

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

511

***4166**

Martínez Roca Ana Isabel

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

9

***9724**

Martínez Suárez Javier

Incumprimento do artigo 5.2.d): ingresos superiores a 7 veces o IPREM para o ano 2018

226

***0080**

Martínez Vila Ramón

Incumprimento do artigo 12: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

203

***4556**

Martínez Zuñiga Eduardo

Incumprimento do artigo 7.1.a): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

685

***1209**

Méndez Pérez Mónica

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

591

***1229**

Mera Calviño María Rosa

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

648

***1836**

Mera López Álvaro

Incumprimento do artigo 5.2.d): ingresos superiores a 7 veces o IPREM para o ano 2018

539

***1812**

Mera Nieves Cristina

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

369

***4014**

Mínguez Mella Estefanía

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

498

***8149**

Miranda Rodríguez María Vanesa

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

352

***2589**

Mitcek Nadezhda

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

217

***9817**

Montes Gómez Nuria

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

211

***1684**

Morlán Reborido Lidia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

656

***5056**

Moura de Barros Antonio Carlos

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

74

***5819**

Mouriño Arias Almudena

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

492

***6426**

Mouzo Bermúdez Iria

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

576

***6866**

Muñiz Sanisidro Araceli

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

188

***8526**

Nápoles Peña Iliana

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

285

***1935**

Neila Antón David

Incumprimento do artigo 5.2.c): cónxuxe non está traballando

23

***7272**

Nieto Castro María del Carmen

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

387

***2419**

Nieves Gómez Iria

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

561

***1353**

Nogueira Martínez María del Carmen

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

397

***1598**

Novas Menduíña María Aranzazu

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

556

***9444**

Núñez García Pilar

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

549

***4013**

Oliveira Rubinos María Cristina

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

720

***3781**

Ore López Viviana Celinda

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

516

***0075**

Otero Casares Judit

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

747

***9469**

Otero Ríos Iolanda

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

672

***8085**

Otero Villar Ezequiel

Incumprimento do artigo 5.2.d): ingresos superiores a 7 veces o IPREM para o ano 2018

324

***8747**

Ouro Varela José Ignacio

Incumprimento do artigo 6.2: período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

323

***4690**

Pablos Buitrón Carmen

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

410

***6342**

Padrón Rodríguez Raquel

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental. Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

143

***4490**

Pájaro Nogueira Esther

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

195

***6014**

Palmón Díaz Mirian

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos. Incumprimento do artigo 7.1.a): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

197

***8730**

Pantín López Amalia Isabel

Incumprimento do artigo 7.1.a): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

582

***8843**

Pardo Valcarce María Belén

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

161

***3365**

Parra Alcántara Fátima

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

673

***6546**

Pateiro Cid Olalla

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

472

***7556**

Patricio González Manuela

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

231

***1823**

Payo Sánchez Hugo

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

56

***3127**

Paz Castro Sonia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

429

***9803**

Pazo Domínguez Eva

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

729

***8713**

Pazo González Tamara

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

307

***1593**

Pazos Cutrín Yesica María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

326

***4369**

Pedreira Rilo María Olalla

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

536

***9032**

Pena Barcenas Matilde

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental. Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

436

***4857**

Penelas López María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

655

***8492**

Peñas Pérez Laura

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

78

***7225**

Pequeño Figueiras Noelia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

208

***7130**

Pereira Grossi Iria

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

275

***8753**

Pereiró Loira Ana María

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

644

***1939**

Pérez Costas Héctor

Incumprimento do artigo 6.2: período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

641

***6306**

Pérez Posada Iolanda

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

269

***6218**

Pérez Rodríguez Santiago

Incumprimento do artigo 5.2.d): ingresos superiores a 7 veces o IPREM para o ano 2018

142

***4010**

Pérez Sánchez María Carmen

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

487

***1708**

Pernas Cacheiro Vanessa

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

624

***9634**

Pico Couto Verónica

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

540

***3690**

Picouto Cid Soraya

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

584

***8957**

Picouto Fernández Marta

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

515

***2993**

Pintos Güimil Romina

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

639

***3238**

Piñán Díaz Raquel

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

427

***1944**

Piñeiro Seco Susana

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

504

***3802**

Pita Ourens Tamara

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

725

***2676**

Portela Fontán María Dolores

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

65

***9797**

Portela Maquieira Silvia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

246

***9544**

Porto Fernández Ana Belén

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

473

***4190**

Porto Miguélez Isabel

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

392

***3401**

Prieto González Beatriz

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

376

***8025**

Queipo Cartoy Nadia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

444

***8087**

Quintas Fernández María del Carmen

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

759

***1095**

Quirós García Jaime

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

517

***4337**

Rabuñal Rilo Luis

Incumprimento do artigo 7.1.a): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

157

***7268**

Rama Dans Lidia María

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

423

***9825**

Ramil Docurro Alba

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

19

***0825**

Ramírez Domínguez María Salomé

Incumprimento do artigo 7.1.a): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

612

***0385**

Ramos Ophelie

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

693

***5114**

Ramos Azulino Andreia

Incumprimento do artigo 7.1.a): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

502

***2042**

Ramos Iglesias Inés

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

726

***7492**

Ramos Sánchez Iria

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

452

***4385**

Real González Sonia María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

677

***7373**

Rey Bravo María Carmen

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

543

***3438**

Rey Nieto Fátima

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

675

***0993**

Rey Patiño Montserrat

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

31

***5893**

Rial Rey Ana

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

569

***6491**

Rico Suárez María del Carmen

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

199

***4434**

Rincón Díaz Luisa Fernanda

Incumprimento do artigo 12: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

550

***1753**

Riopedre Valledor Paula

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

341

***7462**

Ríos Hermida Almudena

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

228

***5194**

Rivera Barcia Nuria

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

758

***2453**

Rocha de la Iglesia Elvira

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

430

***0162**

Rodiño Doval María Elena

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

690

***9683**

Rodrigues Loureiro Susana Cristina

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

587

***6751**

Rodríguez Arias Nuria

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

609

***3271**

Rodríguez Catoira Raquel

Incumprimento do artigo 6.2: período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

748

***7953**

Rodríguez Fernández Francisco Javier

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

34

***9876**

Rodríguez Fernández Iria

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

428

***7159**

Rodríguez Fernández María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

520

***1584**

Rodríguez Fernández María del Carmen

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

75

***9051**

Rodríguez Fernández Tamara

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

751

***0515**

Rodríguez García Laura

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

642

***0105**

Rodríguez González Beatriz

Incumprimento do artigo 6.2: período de redución de xornada solicitado é menor que o mínimo exixible

653

***9245**

Rodríguez González Miriam

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

621

***5946**

Rodríguez Iglesias Belén

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

43

***7254**

Rodríguez López Pilar

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

629

***6112**

Rodríguez Losada Teresa

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

204

***7869**

Rodríguez Martínez María Lourdes

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

113

***7211**

Rodríguez Mougán Jorge

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

521

***5781**

Rodríguez Núñez Andrea

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

124

***8374**

Rodríguez Quintela Iria

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

222

***2696**

Rodríguez Rodríguez Patricia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

659

***8892**

Rodríguez Rolán Sandra

Incumprimento do artigo 12: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

606

***1648**

Rodríguez Vicente Carmen

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

749

***5092**

Rojo Rouco Belén

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

534

***2717**

Romar Lema Eva María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

635

***8747**

Romay Varela Nuria

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

531

***0896**

Romero Mosquera María Guadalupe

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

580

***1357**

Romero Rodríguez Sonia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

733

***4338**

Roqueiro Rey Camino

Incumprimento do artigo 9.2: presentación obrigatoria medios electrónicos

365

***1929**

Rosales Costas Emilio José

Incumprimento do artigo 12: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

271

***1688**

Rosales Docampo María Lourdes

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

260

***7386**

Rouco Portabales Noemí

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

101

***8968**

Rupérez Cerezo Elena

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

156

***9699**

Salgado Fernández Alfonso

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

625

***2645**

Salgado Gómez Elena

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

218

***0459**

Sánchez Villar María José

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

527

***5117**

Sanfiz Pardo Vanesa

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

553

***4806**

Sanmiguel Álvarez Sanmiguel

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

102

***8070**

Santamaría Bellón Pablo

Incumprimento do artigo 5.2.d): ingresos superiores a 7 veces o IPREM para o ano 2018

22

***7064**

Santos González Manuel

Incumprimento do artigo 5.1.a): solicitante non traballa por conta allea

610

***2311**

Sardiña Mato Leticia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

538

***2874**

Saturio Núñez Noelia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

567

***2437**

Seijo Neira María de los Ángeles

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

467

***6845**

Señoráns Pena María Jesús

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

478

***3178**

Seoane Brandariz Adriana

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

374

***0387**

Seoane Iglesias Rubén

Incumprimento do artigo 5.2.c): cónxuxe non está traballando

440

***2407**

Silvestre Cordeiro Raquel

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

170

***2444**

Sotelo López Ana Sabela

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

721

***6339**

Soto Fernández Juan José

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

695

***3290**

Suárez Bravo Nuria

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

595

***8346**

Suárez Saa Joanna

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

328

***7464**

Surís Andrés Paula

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

168

***0748**

Taboada Pérez Marta María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

501

***0472**

Tatti Zabala Alejandra

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

66

***3571**

Tedín Méndez María José

Incumprimento do artigo 5.2.a): non empadroado/a na CAG como mínimo desde o 1.1.2018

136

***8029**

Teijeiro Couce Juan José

Incumprimento do artigo 12: requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

703

***4263**

Tella Salgado María del Carmen

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

93

***3903**

Torres Alonso María Luisa

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

212

***9890**

Trento Ferro Elisa

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

85

***0815**

Trillo González Marían

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

250

***8551**

Turco Freiria Ana

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

592

***9761**

Valenzuela Eijo Alejandra Carolina

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

308

***5392**

Valiño Cea Alicia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

95

***6054**

Varela Iglesias Natalia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

448

***6536**

Vázquez Fernández Adriana María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

125

***0430**

Vázquez Fernández Miguel

Incumprimento do artigo 7.1.a): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

568

***3637**

Vázquez Freire Noelia

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

359

***4965**

Vázquez Rivas Raquel

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

278

***1512**

Vázquez Rodríguez Edgar

Incumprimento do artigo 6.2.b): período de redución de xornada solicitado coincide co permiso de maternidade ou con outro permiso, licenza ou excedencia

562

***0503**

Veiga Martínez Ángel José

Incumprimento do artigo 5.2.d): ingresos superiores a 7 veces o IPREM para o ano 2018

77

***5707**

Velado García Laura

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

267

***8336**

Velasco Almonte Rebeca

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

403

***5014**

Vicente Chao Ricardo

Incumprimento do artigo 6.1: fillo/a maior de tres anos

594

***1459**

Vidal López María José

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

714

***1988**

Vidal Mariño María Vanesa

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

287

***4957**

Vidal Serén Vanesa

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

338

***2772**

Vigo Bellas Jennifer

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

46

***8648**

Vilaroa Abal Cristina

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

649

***9567**

Vilas Eiras María del Mar

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

654

***4558**

Viqueira Blanco Vanesa

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

63

***6647**

Vizcón Fernández Andrea

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

94

***0229**

Yáñez Sáenz María

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental