Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 223 Venres, 22 de novembro de 2019 Páx. 49677

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 24 de setembro de 2019 pola que se procede á segunda convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A).

No Diario Oficial de Galicia número 184 do pasado 27 de setembro publicouse a Resolución do 24 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se procede á segunda convocatoria para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos.

No artigo 4.2 da convocatoria, establecíase un prazo dun mes para a presentación de solicitudes.

Unha vez pechado o prazo de solicitude, e unha vez emendados os erros e/ou a falta de documentación, o órgano instrutor remite aqueles expedientes administrativos que cumpren todos os requisitos e reúnen toda a documentación necesaria á comisión encargada da súa valoración. Na data do 4 de novembro de 2019 tivo lugar a Comisión de Valoración, que emite o seu informe cunha relación das solicitudes presentadas ordenadas por orde de prelación de maior a menor puntuación en aplicación dos criterios de baremación establecidos na base 13ª da Resolución do 22 de maio de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

Na data do 5 de novembro de 2019 non figurando no procedemento outros feitos nin outras alegacións ou probas que as achegadas polos interesados, o órgano instrutor formula proposta de resolución definitiva.

A concesión destas subvencións será atendida con cargo á aplicación orzamentaria 04.40.441A.780.1, convocatoria para equipamento deportivo ás entidades deportivas, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, ata un importe máximo de 1.916.089,69 € (un millón novecentos dezaseis mil oitenta e nove euros con sesenta e nove céntimos).

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión de Valoración a que que se refiren as bases 11 e 12 da Resolución do 22 de maio de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, e as propostas formuladas por esta, tendo en conta o disposto no artigo 33 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 4 de novembro de 2019, vista a proposta formulada pola citada comisión, e con base na proposta de resolución do órgano instrutor do 5 de novembro de 2019, de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar, para a adquisición de equipamentos deportivos, as subvencións que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas polos puntos acadados e alfabeticamente. No anexo determínase o investimento subvencionable e a axuda concedida.

Os importes das subvencións serán o 80 % do investimento subvencionable; a porcentaxe restante será achegada pola entidade beneficiaria.

Segundo. Desestimar o outorgamento das solicitudes de subvención e declarar inadmitidas as entidades que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente.

Terceiro. Desestimar o outorgamento das solicitudes de subvención polo esgotamento de crédito da convocatoria ás entidades que se recollen no anexo III desta resolución, ordenadas por puntuación.

Cuarto. Estas listaxes expoñeranse tamén nos taboleiros de anuncios dos servizos provinciais e da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web https://deporte.xunta.gal

Quinto. As entidades beneficiarias deberán presentar a solicitude de aboamento da axuda concedida e demais documentación xustificativa establecida segundo o disposto na base 21ª, xustificación da subvención, da Resolución do 22 de maio de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento PR949A).

Sexto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse un recurso potestativo de reposición ante a Secretaría Xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben, un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2019

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Listaxe de entidades beneficiarias

a) Clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas:

Entidade

NIF

Investimento aprobado

Puntos

Importe solicitado

Axuda

Club Deportivo Natural Sport Videlgi Riveira

G15571136

Tatami, petos, receptores, transmisores e casco

Desfibrilador

105

18.129,27 €

14.503,42 €

Club Esquí Náutico Dummies

G32278129

Boias de esquí náutico

Remolque e sistema de cronometraxe

90

11.697,80 €

9.358,24 €

Club Ciclista Vivero

G27035492

Bici e rolos

Furgoneta

90

21.956,47 €

17.565,18 €

As Sport Vigo

G27749837

Petos electrónicos, cascos, receptores, cargadores

Colchonetas

Caixa de primeiros auxilios e desfibrilador

85

13.444,23 €

10.755,38 €

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

Piragüas e canoa

Furgoneta

85

33.600,00 €

20.000,00 €

Club Náutico Deportivo Riveira

G15033152

Remolque

85

6.171,00 €

4.936,80 €

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

Furgoneta (vehículo adaptado)

85

28.002,82 €

20.000,00 €

Club Loitas Olímpicas de Vilalba

G27213131

Tapiz

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

85

26.650,00 €

20.000,00 €

Club Kempo Pobra

G70601265

Tatami

Material de ximnasio

85

4.450,00 €

3.560,00 €

Agrupación Deportiva Minusválidos

G15124449

Bicicleta/s adaptada/s

85

15.000,00 €

12.000,00 €

Club de Taekwondo Mace Sport

G36301794

Cascos, petos, baterías e receptor wifi

85

9.876,02 €

7.900,82 €

Club do Mar Noia

G15120744

Embarcación

Furgoneta

80

30.000,00 €

20.000,00 €

Club de Montaña y Piragüismo Quixós

G27255827

Pas, embarcacións e chalecos

Remolque

80

7.501,00 €

6.000,80 €

Sociedad Deportiva Tirán

G36187367

Remos

Furgoneta

80

20.000,00 €

16.000,00 €

Escudería Ourense

G32027344

Furgoneta

80

18.244,00 €

14.595,20 €

Club Piragüismo Verducido Pontillón

G36583946

Furgoneta

80

22.500,00 €

18.000,00 €

Club de Esgrima Ciudad de Vigo

G36888543

Tatami ou tapiz

Sistema de cronometraxe

Desfibrilador

80

17.936,00 €

14.348,80 €

Club de Tenis O Rial

G36043354

Cadeira de rodas

Material de ximnasio (barra)

Desfibrilador

80

12.397,66 €

9.918,13 €

Club Balonmán Atlético Guardés

G36176337

Portarías e redes

Furgoneta. Colchonetas

Caixa de primeiros auxilios

80

27.087,66 €

20.000,00 €

Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

Embarcacións, remos e contapaladas

80

21.185,00 €

16.948,00 €

Club Taekwondo Patiño-Moaña

G36517878

Tatami/tapiz. Petos e cascos electrónicos. Receptores.

80

7.265,99 €

5.812,79 €

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

Bici/s

Furgoneta

75

67.791,94 €

20.000,00 €

Club Kayak Vigo

G36978559

Embarcacións e ergómetro/s

Remolque

Caixa de primeiros auxilios

75

28.853,50 €

20.000,00 €

Sociedade Deportiva Samertolameu

G36039808

Batel e remoergómetros

Vehículo para transporte de material

75

21.386,14 €

17.108,91 €

Club de Remo Cabo de Cruz

G15093610

Contapaladas

Furgoneta. Remolque

75

42.804,03 €

20.000,00 €

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

Embarcacións

Furgoneta

75

30.858,35 €

20.000,00 €

Club Remo Rianxo

G15087208

Traiñeira

Carro

75

14.794,00 €

11.835,20 €

Club Escudería Scratch Fene

G15984321

Furgoneta

75

29.876,39 €

20.000,00 €

Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre

G15120298

Furgoneta

75

27.094,98 €

20.000,00 €

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

Remolque

75

5.541,80 €

4.433,44 €

Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude

G15160773

Furgoneta

75

27.565,96 €

20.000,00 €

Club de Remo Mecos

G36048684

Furgoneta

75

24.400,00 €

19.520,00 €

Hércules Club de Golf E.D.

G15559594

Simuladores golf

Ergómetro

Desfibrilador

75

16.944,98 €

13.555,98 €

Club Marítimo de Canido

G36630127

Embarcacións

Desfibrilador

75

13.890,61 €

11.112,49 €

Judo Club Bergantiños

G70457411

Tatami/tapiz

Colchonetas. Cronometraxe

Caixa de primeiros auxilios

75

7.600,00 €

6.080,00 €

Judo Club Oleiros

G15686074

Tatami/tapiz

Material de ximnasio (pesas)

75

6.800,00 €

5.440,00 €

Club Ciclista Maceda

G32028813

Rolo/s

Remolque

75

7.650,00 €

6.120,00 €

Keltoi Cruces

G36373132

Tapiz

Colchoneta. Marcador electrónico

75

5.530,00 €

4.424,00 €

Piragüismo Vilaboa

G36163681

Embarcacións, pau, chalecos

Caixa de primeiros auxilios

75

10.877,00 €

8.701,60 €

Club de Tiro Río Lérez

G36541662

Parapetos

75

12.718,00 €

10.174,40 €

Escuela Ayude

G70159959

Planchas tatami e pista esgrima

75

6.600,00 €

5.280,00 €

Atletismo Vila de Cangas

G36236594

Xavelinas, pértegas, discos, martelos, pesos

75

2.242,76 €

1.794,21 €

Club Polideportivo Athlos

G32028292

Cadeira de rodas

75

6.744,00 €

5.395,20 €

Centro Deportivo Couto AD

G32269573

Furgoneta

75

26.000,00 €

20.000,00 €

Clube Ciclista Cidade de Lugo

G27242825

Bicicletas e rolos

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

70

20.000,00 €

16.000,00 €

Club Ciclista Vigués

G36650885

Rolo/s

Baca

Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

70

5.707,73 €

4.566,18 €

Club Copacabana de Piragüismo

G15321854

Furgoneta

70

28.762,00 €

20.000,00 €

Club Natación Cedeira Muebles García

G15448053

Furgoneta e remolque

70

19.780,00 €

15.824,00 €

Club de Tenis Codesal

G36028843

Rede, postes. Corcheiras de natación

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios e desfibrilador

70

20.179,70 €

16.143,76 €

Club Bádminton Tui

G94130242

Redes e postes

Furgoneta

Desfibrilador

70

18.340,00 €

14.672,00 €

Club Atletismo Noia

G15123664

Xavelinas, discos, pesos e valos

Pesas de man

Desfibrilador

70

2.443,75 €

1.955,00 €

Club Natación Sincronizada Pontevedra

G36513158

Equipo de son subacuático

Carros

Caixa de primeiros auxilios

70

1.841,62 €

1.473,30 €

Club Natación Ponteareas

G36311363

Corcheiras

70

21.078,59 €

16.862,87 €

Club Turbo Box

G32497141

Tatami

70

3.487,34 €

2.789,87 €

Club Treboada-Pontevedra

G36052637

Tapiz

70

4.673,11 €

3.738,49 €

Akai Ryu

G70294863

Tatami/tapiz

70

2.800,00 €

2.240,00 €

Club de Montañismo Lucus Augusti

G27269406

Mosquetóns, descensores, bloqueadores, cordas, arnés

70

1.332,61 €

1.066,09 €

Adc Monte Breamo

G70125935

Balizas e sensores. Sistemas de navegación-GPS

Remolques. Transporte de material

Caixa de primeiros auxilios

65

1.442,00 €

1.153,60 €

Club Ciclista Farto

G94052693

Bici/s

Furgoneta

65

22.839,64 €

18.271,71 €

Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

Furgoneta

65

27.000,00 €

20.000,00 €

Team Cycling Galicia

G94183399

Furgoneta

65

7.600,00 €

6.080,00 €

Club Patíns Lóstregos Lucus

G27267483

Portarías e redes

Marcador portátil

Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

65

5.650,00 €

4.520,00 €

Grupo de Montaña Alud

G36897437

Arneses, cordas, aseguradores

Colchoneta

Caixa de primeiros auxilios e desfibrilador

65

3.713,06 €

2.970,45 €

Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

Disco, xabalina, pesos e martelo, pértegas e valos

Material de ximnasio (colchonetas)

Desfibrilador

65

3.479,20 €

2.783,36 €

Club Náutico Firrete

G15080831

Embarcacións e pas

Material de ximnasio (discos e barras)

65

13.175,00 €

10.540,00 €

Club Voleibol San Martiño

G32133969

Máquina lanza-balóns de voleibol, postes, rede

Furgoneta. Remolque

Caixa de primeiros auxilios

65

22.200,90 €

17.760,72 €

Club Arquitectura Técnica (Crat)

G15116759

Máquina melé, escudo/anel/saco placaxe protectores

Marcador

65

9.489,57 €

7.591,66 €

Judo Club Arteixo

G70217757

Colchonetas de judo

Desfibrilador

65

3.225,00 €

2.580,00 €

Club Deportivo Renbu-Kan

G15773112

Tatami/tapiz

Material de ximnasio (ergómetros)

65

5.363,00 €

4.290,40 €

Club Náutico Cobres

G36048601

Embarcacións e pas

Material de ximnasio (pesas, barras, pesas de man)

65

9.600,00 €

7.680,00 €

Pc Salvamento Sanxenxo

G36400679

Táboas, ski, pas

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

65

41.061,00 €

20.000,00 €

Ctm Espedregada Oroso

G36207298

Mesas

Cadeira para xuíces/árbitros

65

2.045,00 €

1.636,00 €

Universitario de Ferrol

G15659261

Canastras

65

24.460,00 €

19.568,00 €

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

Bici/s

65

20.800,00 €

16.640,00 €

Club Naval de Pontevedra

G36043032

Embarcacións

65

20.015,00 €

16.012,00 €

Club Deportivo Miño

G36321289

Embarcación. Chalecos

Caixa de primeiros auxilios

65

13.654,65 €

10.923,72 €

Club de Esgrima de Vigo El Olivo

G36869873

Tapiz, visualizadores electrónicos de puntuación

65

4.568,00 €

3.654,40 €

Club Moo Duk Kwan

G27235035

Tatami e petos electrónicos

65

3.609,00 €

2.887,20 €

Club Ourense Atletismo

G32314379

Pértegas xavelinas, discos, pesos, martelos, valos

65

1.416,79 €

1.133,43 €

Club Natación Portamiña

G27268531

Equipo de son subacuático

65

3.420,00 €

2.736,00 €

Club Olimpic Vilagarcía

G36373140

Petos e cascos electrónicos, receptores, taboleiros visualizadores de puntuación, tapiz

65

7.700,00 €

6.160,00 €

Cornelios

G36457901

Balizas, estacións

Remolque

65

3.756,00 €

3.004,80 €

Kennel Den (Kennel, Deportes en Espazos Naturais)

G94129079

Remolque. Material de ximnasio (pesas rusas, pesas de man)

Caixa de primeiros auxilios

65

1.940,00 €

1.552,00 €

Club Ría de Betanzos

G15128853

Furgoneta

65

20.000,00 €

16.000,00 €

Club Piragüismo Penedo

G36020758

Furgoneta

65

26.000,00 €

20.000,00 €

Club de Loita Pontevedra

G36591626

Furgoneta

65

24.000,00 €

19.200,00 €

Arcadecyclesteam

G94107653

Bici/s

Furgoneta

60

8.298,00 €

6.638,40 €

Agrupación Polideportiva San Ramón

G27444082

Rolos e bicicletas

Remolque

60

4.417,90 €

3.534,32 €

Club Ciclista O Rosal

G36044741

Furgoneta

60

26.444,01 €

20.000,00 €

Asociación Recreativa Ciclismo Oiense

G94077054

Furgoneta

60

10.000,00 €

8.000,00 €

Club Teabikes

G94094430

Furgoneta

60

35.000,00 €

20.000,00 €

Vigo Rugby Club

G36680924

Escudos, bolsas tacleo, portarías, protectores portarías e máquina de melés

Material de ximnasio (colchonetas)

Caixa de primeiros auxilios

60

20.026,70 €

16.021,36 €

Asociación de Escaladores Ourensáns

G32341943

Cordas, descensores, mosquetóns, arneses

Material de ximnasio. Cronometraxe

Desfibrilador

60

5.240,00 €

4.192,00 €

Escola Basket Xiria

G70045844

Protector canastra e canastras

Material de ximnasio e sistema de cronometraxe

Caixa de primeiros auxilios

60

2.221,98 €

1.777,58 €

Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

G27109636

Mesas de competición

Marcador

60

1.880,00 €

1.504,00 €

Asociación Deportiva Judo Muralla

G27493485

Tatami/tapiz

Remolque. Colchoneta

60

8.120,02 €

6.496,02 €

Club Triatlón Santiago

G15630288

Rolos e valos

Material de ximnasio (pesas). Sistema de cronometraxe

60

1.975,00 €

1.580,00 €

Círculo Cultural Recreativo de Chapela

G36015451

Embarcacións

Desfibrilador

60

5.929,00 €

4.743,20 €

Club Ribadumia Tenis de Mesa

G36549608

Mesas de competición

Material de ximnasio: ergómetro

60

3.398,00 €

2.718,40 €

Amegrove Club de Remo Deportivo Cultural

G36037950

Embarcación e pas

Material de ximnasio

Desfibrilador

60

28.000,00 €

20.000,00 €

Club Montañeiros Celtas

G36637890

Cordas, arneses, mosquetóns

Material de ximnasio

60

1.037,00 €

829,60 €

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

Embarcacións

Material de ximnasio (pesas)

60

7.990,36 €

6.392,29 €

Club Voleibol Noia

G15318181

Postes, redes, protectores de postes

Material de ximnasio (colchonetas individuais, disco, pesas...)

60

3.335,97 €

2.668,78 €

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

Embarcación/s e ergómetro/s

60

18.407,00 €

14.725,60 €

Club de Regatas de Perillo

G15064181

Traiñeira, pas, pneumática, remoergómetros

60

13.413,00 €

10.730,40 €

Club Remo Puebla

G15203169

Embarcación

60

15.950,00 €

12.760,00 €

Club de Piragüismo As Torres Romaría Vikinga de Catoria

G36035202

Embarcacións, pas, ergómetros

60

18.712,35 €

14.969,88 €

Club de Tiro Olímpico Carral

G15617491

Dianas e/ou brancos

Caixa de primeiros auxilios

60

1.349,45 €

1.079,56 €

Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

Redes e postes

Caixa de primeiros auxilios

60

3.015,63 €

2.412,50 €

Club Baile Deportivo Pasos-Baile Galicia

G27750371

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

60

1.125,00 €

900,00 €

Atletismo Rúa

G32465312

Xavelinas, pesos, martelos, valos e discos

Caixa de primeiros auxilios

60

2.804,00 €

2.243,20 €

Gimnasio Club Simón

G36886901

Tatami tapiz e casco/s

60

4.025,00 €

3.220,00 €

Club Fluvial O Barco

G32132318

Embarcacións

60

10.622,01 €

8.497,61 €

Escuela Atlética Lucense

G27236025

Xavelinas, pesos, martelos, pértegas

60

3.035,09 €

2.428,07 €

Club Halterofilia Pabellón

G32313991

Barras e discos

60

2.753,74 €

2.202,99 €

Club de Lucha San Ignacio

G36708303

Tatami/tapiz

60

4.752,00 €

3.801,60 €

Club Cabanas Kdm

G70345970

Embarcacións

60

9.200,00 €

7.360,00 €

Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela

G70298815

Tapiz

60

3.535,62 €

2.828,50 €

Club Escola Hungaresa de Esgrima-Pontevedra

G36576007

Petos e taboleiros

60

1.908,78 €

1.527,02 €

Agrupación Deportiva Náutico de Narón

G15218316

Rolo

Furgoneta

60

29.000,00 €

20.000,00 €

Dobok Escuela de Taekwondo

G70285119

Furgoneta

60

32.000,00 €

20.000,00 €

Club Star Dance

G27388867

Desfibrilador

60

2.000,00 €

1.600,00 €

Club Ciclista Estradense

G36235935

Furgoneta

55

25.000,00 €

20.000,00 €

Domaio F.C.

G36039352

Redes

Material de ximnasio (colchonetas, pesas)

Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

55

2.500,00 €

2.000,00 €

+ Enduro HTB

G27796556

Furgoneta

55

9.000,00 €

7.200,00 €

Agrupación Deportiva Nuestra Señora del Pilar

G27040013

Mesas, taboleiros, pezas e reloxos

Material de ximnasio (colchonetas)

Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

55

2.997,00 €

2.397,60 €

Club de Fútbol Deportivo Chaín

G36794196

Portarías e redes

Transporte material

Caixa de primeiros auxilios e desfibrilador

55

1.871,65 €

1.497,32 €

U.D. Carral

G15128671

Redes

Sistema de cronometraxe

Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

55

4.196,19 €

3.356,95 €

Club Remo Cabanas-Ferrol

G15147911

Furgoneta

55

24.525,00 €

19.620,00 €

Team Thunder

G94094554

Tatami e cascos

Ring. Sistema de cronometraxe

Caixa de primeiros auxilios

55

9.070,00 €

7.256,00 €

Club Atletismo Santiago

G70389721

Disco, martelo, pértega

Baca. Barra

55

1.150,00 €

920,00 €

Club Atletismo Narón

G15215759

Xavelinas, valos, discos, pértegas, martelos e pesos

Material de ximnasio (barras, discos, pesas, colchonetas e andeis de barras)

55

6.935,73 €

5.548,58 €

Escuela de Boxeo el Canario

G70369921

Tatami e cascos

Material de ximnasio

55

3.304,13 €

2.643,30 €

Asociación Deportiva Limiactiva

G32341067

Pértega

Material de ximnasio (colchoneta)

55

6.566,36 €

5.253,09 €

Baloncesto Estudiantes Pontevedra

G94066040

Canastras e protectores

Furgoneta

55

23.962,00 €

19.169,60 €

Clube Loita Lugo

G27378520

Tatami/tapiz

Caixa de primeiros auxilios

55

5.200,00 €

4.160,00 €

Club Piragüismo Olívico

G27822006

Embarcacións e pas

55

19.980,00 €

15.984,00 €

Clube de Montaña Xistra

G36743540

Cordas, poleas, mosquetóns, aseguradores

Caixa de primeiros auxilios

55

1.190,77 €

952,62 €

Club Boa Vila de Tiro con Arco

G36166759

Parapetos, dianas e brancos

55

12.966,50 €

10.373,20 €

Club Deportivo Valladares

G36629657

Portarías

Caixa de primeiros auxilios

55

5.350,00 €

4.280,00 €

Club Natación e Salvamento A Estrada

G94100534

Ski, táboas e pas

55

11.002,00 €

8.801,60 €

Club Remo Chapela

G36039915

Traiñeira

55

11.495,00 €

9.196,00 €

Clube Arco-Ferrol

G15929516

Parapetos

55

1.095,00 €

876,00 €

Arteal Tenis de Mesa

G15711369

Mesas de competición

55

4.595,00 €

3.676,00 €

Asociación Deportiva Wudang

G36588309

Tatami/tapiz

55

10.527,00 €

8.421,60 €

Club de Remo Vila de Cangas

G36040681

Palas e remoergómetro

55

7.390,00 €

5.912,00 €

Club ADAS

G32027195

Pértegas, martelos, discos, valos, xavelinas, pesos

55

4.010,82 €

3.208,66 €

Sociedad Gimnástica de Pontevedra

G36041499

Pértegas, xavelinas, discos e martelos

55

8.050,14 €

6.440,11 €

Club de Ximnasia Rítmica de Arousa

G36491660

Tapiz

55

6.000,00 €

4.800,00 €

Club Ximnasia Oroso

G70423868

Tapiz

55

6.594,50 €

5.275,60 €

Club Natación Sincronizada Ourense

G32341893

Equipo de son subacuático

55

3.328,66 €

2.662,93 €

C.D. Xuvenil Teis

G36713493

Redes e máquinas lanzabolas

55

6.494,00 €

5.195,20 €

Club Kickboxing Club Juancho Vázquez

G70280458

Tatami/tapiz

Furgoneta

55

24.970,00 €

19.976,00 €

Suh Sport Competicion

G15637655

Furgoneta

55

25.000,00 €

20.000,00 €

Club Polideportivo Aceesca

G36234771

Furgoneta

55

26.014,00 €

20.000,00 €

Club O Pasatempo

G70286968

Estación de control

55

3.083,68 €

2.466,94 €

Kick Boxing Club Arcade

G36384311

Tatami/tapiz

55

2.860,00 €

2.288,00 €

Club Extol la Cramolateam

G94130168

Bici/s

Transporte de material

Caixa de primeiros auxilios

50

27.758,59 €

20.000,00 €

Club Depornautic Arousa

G94138484

Embarcacións, pas, chalecos

Furgoneta

50

25.000,00 €

20.000,00 €

My Surf Coach

G70569744

Táboas

Furgoneta

50

11.702,26 €

9.361,81 €

Club Ciclista Ribadumia

G94181039

Rolo/s

Furgoneta

50

17.819,96 €

14.255,97 €

Club Olímpico de Vedra

G70007513

Bicicletas

Transporte de material

50

23.700,00 €

18.960,00 €

Club Náutico Deportivo Ría do Burgo

G70591615

Embarcacións. Chalecos. Remos.

Remolque

Caixa de Primeiros Auxilios. Desfibrilador

50

19.680,00 €

15.744,00 €

Escolas Deportivas Lourenzá

G27211994

Rolos e bicis

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

50

20.100,00 €

16.080,00 €

Catoira S.D.

G36312445

Portarías e redes

Sistema de cronometraxe

Caixa de primeiros auxilios. Desfibrilador

50

2.963,02 €

2.370,42 €

Club Deportivo Ctm Vigo

G27779016

Mesas de competición tenis de mesa

Cadeiras para xuíces/árbitros

Caixa de primeiros auxilios

50

3.783,00 €

3.026,40 €

Club Náutico de Portonovo

G36190528

Embarcacións e chalecos

Desfibrilador

50

4.149,45 €

3.319,56 €

Total subvencionado

1.603.149,94 €

b) Federacións deportivas galegas (reserva do 30 %):

Federación

NIF

Puntos

Investimento aprobado

Importe solicitado

Axuda

Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia

G27033737

85

Táboas

 

Caixa de primeiros auxilios

13.000,00 €

10.400,00 €

Federación Galega de Natación

G15137201

85

 

Marcador

 

27.104,00 €

21.683,20 €

Federación Galega de Baloncesto

V15115306

75

Canastras

Marcador

Desfibrilador

8.290,00 €

6.632,00 €

Federación Galega de Caza

V15117849

70

Simulador

Remolque

Desfibrilador

5.800,00 €

4.640,00 €

Federación Galega de Balonmán

G36690832

70

Portarías

Furgoneta. 4. Marcador

Caixa de primeiros auxilios

41.889,16 €

30.000,00 €

Federación Gallega de Hípica

V36657955

70

Remolque

Sistema de cronometraxe

 

5.952,09 €

4.761,67 €

Federación Galega de Kickboxing

G27464221

70

Tatami e/ou tapiz

 

 

2.300,00 €

1.840,00 €

Federación Galega de Mononáutica

G36663664

65

 

Furgoneta

 

26.130,32 €

20.904,26 €

Real Federación Galega de Fútbol

G15055890

65

Portarías

Furgoneta. Marcador

Desfibrilador

27.300,95 €

21.840,76 €

Federación Galega de Montañismo

G36630259

65

Cordas e mosquetóns

 

 

1.211,00 €

968,80 €

Federación Galega de Rugbi

G15111156

60

Protección pau,
sacos de placaxe,
escudos, pau, melero

Furgoneta

Desfibrilador

36.246,12 €

28.996,90 €

Federacion Galega de Esgrima

G15109077

60

Pista tapiz. Taboleiros visualizacións electrónicos

 

 

7.588,00 €

6.070,40 €

Federación Galega de Tiro con Arco

G27034131

60

Parapetos e dianas

Sistema de cronometraxe

 

5.603,63 €

4.482,90 €

Federación Galega de Automobilismo

Q82550031

60

 

Sistema de cronometraxe

 

30.000,00 €

24.000,00 €

Federación Galega de Bádminton

V36645133

60

 

Furgoneta. Discos, barras, pesas, colchonetas

 

24.910,00 €

19.928,00 €

Federación Galega de Golf

V15133994

50

Simulador

 

 

19.355,16 €

15.484,13 €

Federación Galega de Motociclismo

G36651065

50

 

Sistema de cronometraxe

 

18.513,00 €

14.810,40 €

Federación Galega de Xadrez

G36644789

45

Xogos e taboleiros

 

Desfibrilador

7.051,69 €

5.641,35 €

Federación Galega de Voleibol

V15067978

45

 

Furgoneta

 

30.000,00 €

24.000,00 €

Federación Galega de Billar

G36680122

40

Mesas e tapetes

Marcador

 

5.550,20 €

4.440,16 €

Federación Galega de Tenis de Mesa

V15149453

30

Mesas

 

 

4.950,00 €

3.960,00 €

Federación Galega de Tenis

G15102767

25

 

Marcador. Furgoneta

 

50.230,41 €

30.000,00 €

Federación Galega de Birlos

V36650133

25

Xogos de birlos

 

 

6.000,00 €

4.800,00 €

Federación Galega de Espeoloxía

G15062193

15

Cordas, mosquetóns, bloqueadores, etc.

 

 

2.989,30 €

2.391,44 €

Total

407.965,03 €

312.676,37 €

ANEXO II

Solicitudes desestimadas e inadmitidas

Motivo:

Anexo IV

Non emenda/falta de presentación do anexo IV

AEAT A

Non está ao día das obrigas tributarias por incumprimento de presentación de declaracións ou autoliquidacións

AEAT B

Non está ao día no pagamento de débedas tributarias en período executivo

Atriga

Débedas coa Axencia Tributaria de Galicia

SS

Non está ao día no cumprimento das obrigas de pagamento da Seguridade Social

MNS

Material non subvencionable e/ou non alcanzar o importe mínimo de subvención

Presentación electrónica

Non emenda/falta presentación electrónica a través do procedemento PR949A

Anexo V

Non emenda/falta anexo V

Non RED

A entidade non está inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia

ATCE

Non emenda/falta a acreditación da titularidade, concesión ou cesión da cancha

1ª conv.

Resultou beneficiario a través da Convocatoria do 16 de maio polo que procede á inadmisión

Entidades

NIF

Motivo

Federación Galega de Atletismo

G15103500

1ª conv.

Federación Galega de Esquí Náutico

G32185738

AEAT A

Club Baloncesto Noia

G15129588

MNS

Libunca San Xoán SD

G15461213

MNS

Club BTT Ultreia

G15548944

MNS

Viveiro Club de Billar

G27154855

Anexo IV

Club Peluquería Mixta

G27170638

Anexo V

Club Hípico La Cruz

G27453042

Anexo IV

Ies Coruxo F.S.

G27726835

Anexo IV

Patinaxe Artística Gondomar

G27795350

MNS

Club Atletismo Baiona

G27798032

MNS/AEAT B

Club Ximnasia Escola Pavillón

G32346751

MNS

Club de Tiro con Arco Veringuela-Barbadas

G32501991

Anexo IV. PMNS

C.D. Atlético Villar

G36167260

PMNS. ATCE

C.D. Ría de Arousa do Grove

G36483030

MNS

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

PMNS/AEAT B/SS

Agrupación Deportiva Montecastelo

G36747574

MNS

A Fervenza F.S.F.

G70131057

MNS

Club de Piragüismo Narón

G70233580

Anexo IV

Escola de Beisbol e Sofbol Os Tilos-Teo

G70371554

AEAT A

Avelaiñas

G70571930

MNS

K2ordes

G70575048

MNS

Club Judo Base

G94125515

Anexo IV

Club de Tenis Gondomar

G36992352

MNS

ANEXO III

Solicitudes desestimadas polo esgotamento do crédito desta convocatoria

Entidade

NIF

Puntos

Club Remo Vigo

G27852896

50

Spartan Team Tomiño

G94126638

50

Agrupación Montañeros Independientes

G15291370

50

Club Unión Deportiva Pastoricense

G27147628

50

Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes

G15104482

50

Club Piragüismo Fluvial Allariz

G32102899

50

Club do Mar Bueu

G36039501

50

Club Piragüismo Cambados

G36217701

50

Asociación Deportiva Kiap

G36788594

50

Club San Francisco Teo

G15861701

50

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

50

Club Fluvial Avión

G32385304

50

Racing Cycling Team

G27707652

50

Piraguismo Aldán

G94015567

50

Comesaña Sporting Club

G36645257

50

Club Bunkai

G15576614

50

Asociación Vilagarcía Esgrima

G94048733

50

Club de Remo Coruxo

G36726750

50

Tenis de Mesa Monteporreiro

G36376630

50

Club Aguamarina Sincro

G70132170

50

Club Ximnasia Ferrolterra

G15230931

50

Club de Remo Ribadeo

G27136704

50

Club Ximnasia Rías Baixas

G36596310

50

Club Saraiba E.D. Poio

G36277861

50

Club Sincro Ferrol

G15924475

50

Club Gravitty

G27483668

50

Club de Mar Cariño

G15109069

50

Club de Lucha El Castro

G36707586

50

Club Judo Lugo

G27149988

50

Club Bádminton A Estrada

G36236511

50

Club Acuático Umia

G36291250

50

Salvamento Acuático Pontevedra SAPO

G36233526

50

Agrupación Deportiva Tamiar Apamp

G36657450

50

Club Deportivo Mergulloviveiro

G27504984

45

Club Rugby Ferrol

G70176227

45

Club Deportivo Zalaeta

G15078116

45

Sociedad Deportiva Chispa

G94146032

45

Club Recreo Cultural A Estrada

G36435758

45

Club Deportivo Náutico de Miño

G15626997

45

Club USC

Q1518001A

45

Lugo Running Club

G27462308

45

Asociación Futevolei Vigo

G27848688

45

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

45

Judo Club Culleredo

G15901291

45

A.D.C.P. Zas

G15315187

45

Zalaeta 100tolos

G70297452

45

Aromon Pontevedra Montañeiros A Roelo

G36149714

45

Sares-Tkd Cangas

G94064615

45

Peña Ciclista Moto Bike

G36233062

45

Club de Montaña Coruña

G70572359

45

Club Halterofilia Vigo

G36757623

45

Clube de Remo Ría de Marín

G36049724

45

Club do Mar de Mugardos

G15097363

45

Club de Tenis de La Coruña

G15055288

45

Agrupación Viguesa de Atletismo

G36645109

45

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo

G15027410

45

Club del Mar de San Amaro

G15057870

45

Meigarco

G36943876

45

Club Natación Pabellón Ourense

G32310336

45

Club Viaxes Amarelle F.S.

G15779929

45

Club Emeve

G27041490

45

Club Porta Xi, C.B.

G27324284

45

Club Voleibol Ourense

G32146391

45

Atletismo A Estrada

G94060142

45

Club Baloncesto Arxil

G36039584

45

Club Covelo Patinaxe Artística

G36474575

45

Asociación Deportiva O Fisgón

G94044732

45

Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

G15143282

45

Club Bowling Celta

G36685345

45

Sociedad Deportiva Noalla

G36207231

40

Club Esmelle BTT

G15322738

40

Foz Contact Ari

G27503705

40

Club Deportivo Castro

G27148980

40

Club Ciclista Insitu

G94150109

40

Club Deportivo La Purísima

G32411381

40

Judoclub Galicia Sur

G27781541

40

Racing Club Villalbés

G27119858

40

Club Náutico Cangas

G36457877

40

Campus Universitario Ourense Rugby

G32320996

40

Club Náutico Umia

G36036150

40

Club de Tiro San Roque

G27135037

40

F.B. Gondomar

G36905107

40

Vilagarcía Tenis de Mesa

G94127768

40

Ximnasio Escola Garrapucho

G15716905

40

Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

40

F.C. Xinzo

G36122901

40

Club Esgrima Tres Armas Ferrol

G15695505

40

Club Rítmica Ausarta

G70591680

40

Club Piragüismo Rianxo

G15692270

40

Club Ciclista Spol

G36039709

40

Club Piragüismo Viveiro

G27210640

40

Club Náutico Castrelo de Miño

G32158461

40

Cinania T.M.

G36438232

40

Club Kayak Polo Combarro

G94037512

40

Club Vilas-Alborada Judo

G70431325

40

Club Tenis Ponteareas

G94008158

40

Círculo Cultural Deportivo de Cesantes

G36015741

40

Clube Rugby Lalín

G36104685

40

Club Judo Tudense

G94117884

40

Club de Taekwondo Taekanart

G94018652

40

Escuela Fútbol Base Amistade-Meirás

V70087523

40

Club Quicela Gimnasia Rítmica

G27385699

40

Club Atletismo Sar

G15586548

40

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

40

Balonmán Rodeiro

G94105269

40

Escudería Surco

G36395788

40

Judo Club Universidade da Coruña (UDC)

G70345400

40

Club Béisbol y Sófbol Andrea

G15265473

40

Escolas Balonmán Xiria

G70046362

40

Club Maristas A Coruña

G15436678

40

Club Balonmán Porriño

G36246858

40

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

40

Club Balonmán Cangas

G36102705

40

Clube Balonmán Cañiza

G36320729

40

Club Bádminton Ponteareas

G94088416

40

Innae

G94183449

40

Club Salvamento Vilagarcía

G94093721

40

Club Silva S.D.

G15100191

40

Voleibol Maniotas

G36580736

35

C.D. Tenis de Mesa Topspin

G94168168

35

Club The Cutarc Team

G70497219

35

Club Voleibol Narón Volea

G70224605

35

Goián C.F.

G36219830

35

Sociedade Recreativa San Xoán de Calo

G15069883

35

Pontevedra Rugby Club

G94002078

35

Club Sporting Pontenova

G27138288

35

Club Remeiros de Vigo

G27810688

35

Club Ximnasia Viveiro

G27462647

35

Club Ciclista Bici Verde

G36814515

35

Oroso T.M.

G70238886

35

Club Ciclista Compostelano

G15065642

35

S.D. Arzúa

G15384837

35

Club BTT Caimanes Betanzos

G70152384

35

Club de Remo Muros

G15166333

35

C.D. Arcade

G36143238

35

Sala Viguesa de Esgrima Antiga

G94027513

35

Muralla Rugby Club

G27103423

35

Agrupación de Montaña e Escalada Bestarruza

G15643554

35

Escuela Orensana Municipal de Piraguismo

G32262479

35

A.C.D.R. Grupo Bazán

G15277957

35

Club de Remo Vilaxoán

G36205698

35

Escola Luguesa de Xadrez

G27211960

35

Club Torre S.D.

G15068760

35

Círculo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

35

Moto Club VFM

G94110996

35

Luceros

G94085230

35

Padelprix Club Deportivo

G32451650

35

Balonmán Xallas Fútbol Club

G70313499

35

Asociación Cultural e Deportiva Dorna

G36031292

35

E.D.M. Municipais de Salceda

G36352854

35

Club Deportivo Xadrez Ourense

G32361271

35

Clubexa

G70477070

35

Club Bádminton Ravachol Pontevedra

G94146743

30

Club Atletismo Tui

G36259620

30

Club Baloncesto Viveiro

G27349125

30

Club de Tiro Cernadiñas Novas

G36100550

30

Clube Ciclista Corbelo

G36586618

30

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

30

Club Adeco-Dea

G15257645

30

Club Rítmica Agarimo

G94175502

30

Asociación Deportiva Grand Jeté

G94127834

30

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

30

C. Conxo Tenis de Mesa

G15458763

30

Asociación de Boxeo de Pontevedra

G36459741

30

Os Ingleses Rugby Club

G36101251

30

Praíña Sp.C.

G15367329

30

Club Deportivo Velle

G32147761

30

Club San Tirso S.D.

G15254774

30

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

30

Clube Flechas Por Un Tubo

G70583158

30

Leis 26 Fútbol Sala

G36109163

30

Club Ximnasio Fibra

G15579782

30

Club Baloncesto Burela

G27164680

30

Asociación Deportiva A Forna de Budiño

G27723352

30

Escola Xadrez Pontevedra

G94022498

30

Club Bolos Camos

G36741395

30

Club Basketmi Ferrol

G15282221

25

Club de Tiro Costa Lucense

G27116698

25

Gondomar Acro Club

G27868801

25

Club Game Sport

G27503846

25

Club de Billar Manhattan

G27852011

25

C.D. Soutomaior

G36129492

25

Escola Fútbol Base Cangas

G94043700

25

Club Deportivo Sar Extramundi

G70416524

25

Asociación Deportiva Nicraniense

G15561293

25

Asociación Xuvenil Saraiba do Mar

G36324523

25

Unión Deportiva Monte Louro

G15481195

25

Campus Ourense Club Balonmán

G32463507

25

Escuela Deportiva Marín, S.L.

G94107869

25

O Parrulo F.S.

G15302136

25

Obradoiro Club de Amigos del Baloncesto

G15027402

25

Sociedad Deportiva Atlético Novás

G36105542

25

Club Centaurus Crosstraining

G27862457

25

Taekwondo Vilalba Jansu

G27338672

25

Club Across-Fitness Noia

G70506779

25

Club de Xadrez Recatelo

G27268887

25

Club de Pádel Narón

G70082045

25

Club Acuático Laracha

G15863079

25

Asociación Cultural Deportiva Gam

G36155943

20

Clube de Taekwondo Kae Sport

G27830975

20

Illas Cíes Tenis de Mesa

G27849090

20

Club Polideportivo Aspanaex

G36819779

20

Club Marítimo Tambo

G36042182

20

Asociación Deportiva Esteirana Remo

G15823354

20

Club Náutico de Camariñas

G15364623

20

Club Hípico Juan Oliveira

G36496321

20

Club Rafa Tapias

G36362549

20

HC Ponteareas

G94187846

20

Asociación Gallega de Billar-Pool

G36201093

20

Club Kempo Barbanza

G70292727

20

Agrupación Deportiva Sodim

G27727965

20

Club Deportivo Alagua

G36574804

20

Cíes Squash

G27869437

20

Real Aero Club de Lugo

G27008341

20

Club Rápido Bahía de Aldán

G36047322

20

Sociedad Deportiva O Pino

G15321698

20

Club Deportivo Narón

G70455928

20

Asociación Deportiva Cultural Lugo Sala

G27456623

20

Sociedade Deportiva Viveiro

G27435718

20

Club Deportivo Pontellas

G36319911

20

Agrupación Deportiva Bosco

G32147357

20

Club Cios Vigo F.S.

G36795680

20

Club Poio Fútbol Sala

G36363083

20

Asoc. Club de Bolos Belesar-Urgal

G36742914

20

Club de Billar Sportivo Ponteareas

G94142924

20

Club Xadrez CEIP Pereiro de Aguiar

G32431835

20

Club Xadrez Arteixo

G15660335

20

Real Aeroclub de Santiago

G15028509

20

Club Deportivo Millarengo Cultura

G70311980

20

Club Xadrez Rianxo

G70141536

20

Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

20

Club Xadrez Mos

G27809979

20

Club de Remo Virxe da Guía

G36650273

20

Club Billar Teo

G15806490

15

Sociedad Deportiva Teucro Pontevedra

G36041978

15

Club Deportivo Corgo

G27218452

15

Outes Fútbol Club

G70248232

15

Club Independiente

G36894749

15

Club Billar Círculo Chantada

G27435098

15

Club La Algalia

G15607203

15

Círculo Chantadino de Xadrez

G27330620

15

Escuela Municipal de Ajedrez de Ponteareas

G36172849

15

C.D. San José de Cluny Vigo

G27857465

15

Centro Veciñal e Cultural de Valadares

G36805158

15

Asociacion Xadrez Ourensán Universitario

G32314213

15

Asociación Cultural e Deportiva Albatros

G36275337

15

Unión Balonmán Lavadores

G36810075

10

Club Deportivo Aspavi

G36954253

10

Cordeiro C.F.

G36108207

10

Club Deportivo Freestyle Slalom Vigo

G27722305

10

Club Acude

G27466960

10

Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo

G36614097

10

Club de Xadrez A.C. A Estrada

G36213197

5

Escola de Kickboxing Madokoan e Disciplinas Asociadas

G32262677

5

Club Balonmán Ferrolterra

G15739873

5