Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 231 Mércores, 4 de decembro de 2019 Páx. 51678

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión e actualización das táboas salariais para os anos 2011, 2012 e 2013 do VI Convenio colectivo autonómico de aparcadoiros, garaxes, estacionamentos regulados de superficie e retirada e depósito de vehículo da vía pública.

Visto o acordo polo que se aproba a revisión e actualización das táboas salariais para os anos 2011, 2012 e 2013 do VI Convenio colectivo autonómico de aparcadoiros, garaxes, estacionamentos regulados de superficie e retirada e depósito de vehículo da vía pública (código 82000575012001), que se subscribiu entre Asesga e as organizacións sindicais CC.OO., CIG e UGT na reunión que tivo lugar o 29 de outubro de 2019, e de conformidade co disposto no artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, a Secretaría Xeral de Emprego

RESOLVE:

Primeiro. Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia (Rexcon).

Segundo. Dispoñer a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2019

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

Acta da Comisión Negociadora do VI Convenio colectivo autonómico de Galicia de aparcadoiros, garaxes, estacionamentos regulados de superficie e retirada
e depósito de vehículo da vía pública

En Santiago de Compostela, ás 11.00 horas do día 29 de outubro de 2019, na sede do Consello Galego de Relacións Laborais, reúnense os membros da Comisión Negociadora do VI Convenio colectivo autonómico de Galicia de aparcadoiros, garaxes, estacionamentos regulados de superficie e retirada e depósito de vehículo da vía pública, que a continuación se relacionan, nas representacións que se indican:

Por Asesga:

Ana Herrera Couceiro

Amparo Revuelta de Rojas

Por CC.OO.:

Pedro Beade Roel

Juan Carlos Liñares Beiroa

Juan Manuel Romero García

Por CIG:

Inacio Pavón Barbagelata

Juan José Bueno Gómez

Jesús Vicente Camino Fernández

Por UGT:

Martín Martínez Figueiro

Raquel Rodríguez Parada

Adrián López Villar

Jesús María Teiga Lueiro

O obxecto da reunión, previamente coñecido polas partes, é revisar e actualizar as táboas salariais do V Convenio colectivo autonómico de Galicia de aparcadoiros, garaxes, estacionamentos regulados de superficie, aplicables para os anos 2011, 2012 e 2013.

Acordos:

Primeiro. En aplicación do disposto na disposición derradeira primeira do citado V convenio, para os anos 2011 e 2012, sen necesidade de denuncia previa, as táboas salariais dos anexos I, III e V incrementaranse, con efectos desde o 1 de xaneiro de cada uno dos citados anos, no IPC real xeral do ano anterior máis o 0,25 %.

Isto é, incrementar un 3,25 % as táboas salariais para o ano 2011 e un 2,65 % para o ano 2012.

Xúntanse a esta acta as correspondentes táboas salariais.

Segundo. Así mesmo, en aplicación do disposto no artigo 5 do citado V convenio, tendo sido o IPC real xeral do ano 2013 dun 0,3 %, increméntanse na dita porcentaxe as táboas salariais para o ano 2013.

Xúntase a esta acta a correspondente táboa salarial.

Terceiro. Acórdase facultar o Consello Galego de Relacións Laborais para que en nome desta comisión realice cantas xestións sexan necesarias para que os organismos competentes depositen, rexistren e publiquen esta acta.

Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 10.30 horas.

Anexo I

Ano 2010

Táboa salarial para a actividade de aparcadoiros
da Comunidade Autónoma de Galicia

Grupo profesional

Categoría

Salario base mensual

Complemento convenio mensual

Pagas extraord.

(sal. base + complemento convenio)(1)

Complemento transporte mensual

Total anual

Valor horas extras

Superior e técnicos/as

Técnico/a superior e licenciado/a

803,80

190,38

994,18

67,92

15.659,82

9,43

Técnico/a medio

772,70

185,23

957,93

67,92

15.116,07

9,05

Diplomado/a

772,70

185,23

957,93

67,92

15.116,07

9,05

Administrativo/a e informático/a

Xefe/a de servizo

740,81

180,46

921,27

67,92

14.566,17

8,60

Xefe/a de sección

722,88

177,51

900,39

67,92

14.252,97

8,40

Oficial 1ª administrativo/a

691,01

172,49

863,50

67,92

11.699,62

7,98

Oficial 2ª administrativo/a

668,97

168,93

837,90

67,92

13.315,62

7,70

Auxiliar administrativo/a

654,61

167,24

821,85

67,92

13.074,87

7,58

Aspirante administrativo/a

620,49

161,29

781,78

67,92

12.473,82

7,11

Telefonista

651,85

166,16

818,01

67,92

13.017,27

7,51

Ordenanza

649,33

165,86

815,19

67,92

12.974,97

7,47

Analista proceso de datos

722,88

177,51

900,39

67,92

14.252,97

8,40

Programador/a

691,01

172,49

863,50

67,92

13.699,62

7,98

Operador/a

654,61

167,24

821,85

67,92

13.074,87

7,58

Explotación

Encargado/a

722,88

177,51

900,39

67,92

14.252,97

8,40

Axente aparcadoiro

685,90

171,69

857,59

67,92

13.610,97

7,93

Encargado/a da billeteira

679,95

170,74

850,69

67,92

13.507,47

7,87

Limpador/a

620,49

161,29

781,78

67,92

12.473,82

7,11

Oficial mantemento

685,90

171,69

857,59

67,92

13.610,97

7,93

Axudante mantemento

642,62

164,75

807,37

67,92

12.857,67

7,37

(1) A cada unha das tres pagas extraordinarias súmase o complemento persoal de antigüidade.

(2) Para a extinta categoría de aparcador xefe correspondente, os valores salariais son os seguintes:

S.B.: 700,64. C. conv.: 175,05. Complemento transp.: 67,92. Total anual: 13.848,12. Valor hora extraord.: 8,16.

Anexo III

Ano 2010

Táboa salarial para a actividade de zona azul
da Comunidade Autónoma de Galicia

Grupo profesional

Categoría

Salario base mensual

Complemento convenio mensual

Pagas extraord. (sal. base + complemento convenio)(*)

Complemento transporte mensual

Total anual

Valor horas extras

Superior e técnicos/as

Técnico/a superior e licenciado/a

803,8

190,38

994,18

67,92

15.659,82

9,43

Técnico/a medio

772,7

185,23

957,93

67,92

15.116,07

9,05

Diplomado/a

772,7

185,23

957,93

67,92

l5.116,07

9,05

Administrativo/a e informático/a

Xefe/a de servizo

740,81

180,46

921,27

67,92

14.566,17

8,6

Xefe/a de sección

722,88

177,51

900,39

67,92

14.252,97

8,4

Oficial 1ª administrativo/a

691,01

172,49

863,5

67,92

13.699,62

7,98

Oficial 2ª administrativo/a

668,97

168,93

837,9

67,92

13.315,62

7,7

Auxiliar administrativo/a

654,61

167,24

821,85

67,92

13.074,87

7,58

Aspirante administrativo/a

620,49

161,29

781,78

67 92

12.473,82

7,11

Telefonista

651,85

166,16

818,01

67,92

13.017,27

7,51

Ordenanza

649,33

165,86

815,19

67,92

12.974,97

7,47

Analista proceso de datos

722,88

177,51

900,39

67,92

14.252,97

8,4

Programador/a

691,01

172,49

863,5

67,92

13.699,62

7,98

Operador/a

654,61

167,24

821,85

67,92

13.074,84

7,58

Explotación

0

0

Encargado/a

722,88

177,51

900,39

67,92

14.252,97

8,4

Controlador/a aparcadoiro

685,9

171,69

857,59

67,92

13.610,97

7,93

Encargado/a da billeteira

679,95

170,74

850,69

67,92

13.507,47

7,87

Limpador/a

620,49

161,29

781,78

67,92

12.473,82

7,11

Oficial mantemento

685,9

171,69

857,59

67,92

13.610,97

7,93

Axudante mantemento

642,62

164,75

807,37

67,92

12.857,67

7,37

(*) A cada unha das tres pagas extraordinarias súmase o complemento persoal de antigüidade.

Anexo V

Ano 2010

Táboa salarial para a actividade de garaxes
da Comunidade Autónoma de Galicia

Grupo profesional

Categoría

Salario base mensual

Complemento convenio mensual

Pagas extraord. (sal. base + complemento convenio)(*)

Complemento transporte mensual

Total anual

Valor horas extras

Superior e técnicos/as

Técnico/a superior e licenciado/a

803,99

166,67

970,66

38,2

14.980,10

8,47

Técnico/a medio

772,89

162,54

935,43

38,2

14.451,65

8,13

Diplomado/a

772,89

162,54

935,43

38,2

14.451,65

8,13

Administrativo/a e informático/a

Xefe/a de servizo

741

158,76

899,76

38,2

13.916,60

7,74

Xefe/a de sección

723,07

156,41

879,48

38,2

13.612,40

7,56

Oficial 1ª administrativo/a

691,2

152,36

843,56

38,2

13.073,60

7,18

Oficial 2ª administrativo/a

669,16

149,54

818,7

38,2

12.700,70

6,93

Auxiliar administrativo/a

654,7

148,29

802,99

38,2

12.465,05

6,84

Aspirante administrativo/a

620,67

143,44

764,11

38,2

11.881,85

6,41

Telefonista

651,94

147,42

799,36

38,2

12.410,60

6,77

Ordenanza

649,42

147,18

796,6

38,2

12.369,20

6,73

Analista proceso de datos

723,07

156,41

879,48

38,2

13.612,40

7,56

Programador/a

691,2

152,36

843,56

38,2

13.073,60

7,16

Operador/a

654,7

148,29

802,99

38,2

12.465,05

6,84

Explotación

Encargado/a

723,07

156,41

879,48

38,2

13.612,40

7,56

Axente garaxe

686,09

151,74

837,83

38,2

12.987,65

7,13

Garda

680,14

150,97

831,11

38,2

12.886,85

7,09

Condutor/a aparcacoches

686,09

151,74

837,83

38,2

12.987,65

7,13

Operario/a de autolavado

642,71

146,28

788,99

38,2

12.255,05

6,62

Auxiliar de garaxe

642,71

146,28

788,99

38,2

12.255,05

6,62

Auxiliar de autolavado

642,71

146,28

788,99

38,2

12.255,05

6,62

Limpador/a

620,67

143,44

764,11

38,2

11.881,85

6,41

Oficial mantemento

686,09

151,74

837,83

38,2

12.987,65

7,13

Axudante mantemento

642,71

146,28

788,99

38,2

12.255,05

6,62

Operario/a de autolavado

642,71

146,28

788,99

38,2

12.255,05

6,62

(*) A cada unha das tres pagas extraordinarias súmase o complemento persoal de antigüidade.

Anexo I

Ano 2011

Táboa salarial para a actividade de aparcadoiros
da Comunidade Autónoma de Galicia

Grupo profesional

Categoría

Salario base mensual

Complemento convenio mensual

Pagas extraord.

(sal. base + complemento convenio)(1)

Complemento transporte mensual

Total anual

Valor horas extras

Superior e técnicos/as

Técnico/a superior e licenciado/a

829,92

196,57

1.026,49

70,13

16.168,76

9,74

Técnico/a medio

797,81

191,25

989,06

70,13

15.607,34

9,34

Diplomado/a

797,81

191,25

989,06

70,13

15.607,34

9,34

Administrativo/a e informático/a

Xefe/a de servizo

764,89

186,32

951,21

70,13

15.039,57

8,88

Xefe/a de sección

746,37

183,28

929,65

70,13

14.716,19

8,67

Oficial 1ª administrativo/a

713,47

178,10

891,56

70,13

14.144,86

8,24

Oficial 2ª administrativo/a

690,71

174,42

865,13

70,13

13.748,38

7,95

Auxiliar administrativo/a

675,88

172,68

848,56

70,13

13.499,80

7,83

Aspirante administrativo/a

640,66

166,53

807,19

70,13

12.879,22

7,34

Telefonista

673,04

171,56

844,60

70,13

13.440,33

7,75

Ordenanza

670,43

171,25

841,68

70,13

13.396,66

7,71

Analista proceso de datos

746,37

183,28

929,65

70,13

14.716,19

8,67

Programador/a

713,47

178,10

891,56

70,13

14.144,86

8,24

Operador/a

675,88

172,68

848,56

70,13

13.499,80

7,83

Explotación

Encargado/a

746,37

183,28

929,65

70,13

14.716,19

8,67

Axente aparcadoiro

708,19

177,27

885,46

70,13

14.053,33

8,19

Encargado/a da billeteira

702,05

176,29

878,34

70,13

13.946,46

8,13

Limpador/a

640,66

166,53

807,19

70,13

12.879,22

7,34

Oficial mantemento

708,19

177,27

885,46

70,13

14.053,33

8,19

Axudante mantemento

663,51

170,10

833,61

70,13

13.275,54

7,61

(1) A cada unha das tres pagas extraordinarias súmase o complemento persoal de antigüidade.

(2) Para a extinta categoría de aparcador xefe correspondente, os valores salariais son os seguintes:

S.B.: 723,41. C. conv.: 180,74. Complemento transp.: 70,13. Total anual: 14.298,18. Valor hora extraord.: 8,43.

Anexo III

Ano 2011

Táboa salarial para a actividade de zona azul
da Comunidade Autónoma de Galicia

Grupo profesional

Categoría

Salario base mensual

Complemento convenio mensual

Pagas extraord. (sal. base + complemento convenio)(*)

Complemento transporte mensual

Total anual

Valor horas extras

Superior e técnicos/as

Técnico/a superior e licenciado/a

829,92

196,57

1.026,49

70,13

16.168,76

9,74

Técnico/a medio

797,81

191,25

989,06

70,13

15.607,34

9,34

Diplomado/a

797,81

191,25

989,06

70,13

15.607,34

9,34

Administrativo/a e informático/a

Xefe/a de servizo

764,89

186,32

951,21

70,13

15.039,57

8,88

Xefe/a de sección

746,37

183,28

929,65

70,13

14.716,19

8,67

Oficial 1ª administrativo/a

713,47

178,10

891,56

70,13

14.144,86

8,24

Oficial 2ª administrativo/a

690,71

174,42

865,13

70,13

13.748,38

7,95

Auxiliar administrativo/a

675,88

172,68

848,56

70,13

13.499,80

7,83

Aspirante administrativo/a

640,66

166,53

807,19

70,13

12.879,25

7,34

Telefonista

673,04

171,56

844,60

70,13

13.440,33

7,75

Ordenanza

670,43

171,25

841,68

70,13

13.396,66

7,71

Analista proceso de datos

746,37

183,28

929,65

70,13

14.716,19

8,67

Programador/a

713,47

178,10

891,56

70,13

14.144,86

8,24

Operador/a

675,88

172,68

848,56

70,13

13.499,80

7,83

Explotación

Encargado/a

746,37

183,28

929,65

70,13

14.716,19

8,67

Controlador/a aparcadoiro

708,19

177,27

885,46

70,13

14.053,33

8,19

Encargado/a da billeteira

702,05

176,29

878,34

70,13

13.946,46

8,13

Limpador/a

640,66

166,53

807,19

70,13

12.879,22

7,34

Oficial mantemento

708,19

177,27

885,46

70,13

14.053,33

8,19

Axudante mantemento

663,51

170,10

833,61

70,13

13.275,54

7,61

(*) A cada unha das tres pagas extraordinarias súmase o complemento persoal de antigüidade.

Anexo V

Ano 2011

Táboa salarial para a actividade de garaxes
da Comunidade Autónoma de Galicia

Grupo profesional

Categoría

Salario base mensual

Complemento convenio mensual

Pagas extraord. (sal. base + complemento convenio)(*)

Complemento transporte mensual

Total anual

Valor horas extras

Superior e técnicos/as

Técnico/a superior e licenciado/a

830,12

172,09

1.002,21

39,44

15.466,95

8,75

Técnico/a medio

798,01

167,82

965,83

39,44

14.921,33

8,39

Diplomado/a

798,01

167,82

965,83

39,44

14.921,33

8,39

Administrativo/a e informático/a

Xefe/a de servizo

765,08

163,92

929,00

39,44

14.368,89

7,99

Xefe/a de sección

746,57

161,49

908,06

39,44

14.054,80

7,81

Oficial 1ª administrativo/a

713,66

157,31

870,98

39,44

13.498,49

7,41

Oficial 2ª administrativo/a

690,91

154,40

845,31

39,44

13.113,47

7,16

Auxiliar administrativo/a

675,98

153,11

829,09

39,44

12.870,16

7,06

Aspirante administrativo/a

640,84

148,10

788,94

39,44

12.268,01

6,62

Telefonista

673,13

152,21

825,34

39,44

12.813,94

6,99

Ordenanza

670,53

151,96

822,49

39,44

12.771,20

6,95

Analista proceso de datos

746,57

161,49

908,06

39,44

14.054,80

7,81

Programador/a

713,66

157,31

870,98

39,44

13.498,49

7,39

Operador/a

675,98

153,11

829,09

39,44

12.870,16

7,06

Explotación

Encargado/a

746,57

161,49

908,06

39,44

14.054,80

7,81

Axente garaxe

708,39

156,67

865,06

39,44

13.409,75

7,36

Garda

702,24

155,88

858,12

39,44

13.305,67

7,32

Condutor/a aparcacoches

708,39

156,67

865,06

39,44

13.409,75

7,36

Operario/a de autolavado

663,60

151,03

814,63

39,44

12.653,34

6,84

Auxiliar de garaxe

663,60

151,03

814,63

39,44

12.653,34

6,84

Auxiliar de autolavado

663,60

151,03

814,63

39,44

12.653,34

6,84

Limpador/a

640,84

148,10

788,94

39,44

12.268,01

6,62

Oficial mantemento

708,39

156,67

865,06

39,44

13.409,75

7,36

Axudante mantemento

663,60

151,03

814,63

39,44

12.653,34

6,84

Operario/a de autolavado

663,60

151,03

814,63

39,44

12.653,34

6,84

(*) A cada unha das tres pagas extraordinarias súmase o complemento persoal de antigüidade.

Anexo I

Ano 2012

Táboa salarial para a actividade de aparcadoiros
da Comunidade Autónoma de Galicia

Grupo profesional

Categoría

Salario base mensual

Complemento convenio mensual

Pagas extraord.

(sal. base + complemento convenio)(1)

Complemento transporte mensual

Total anual

Valor horas extras

Superior e técnicos/as

Técnico/a superior e licenciado/a

851,92

201,78

1.053,69

71,99

16.597,24

9,99

Técnico/a medio

818,95

196,32

1.015,27

71,99

16.020,94

9,59

Diplomado/a

818,95

196,32

1.015,27

71,99

16.020,94

9,59

Administrativo/a e informático/a

Xefe/a de servizo

785,16

191,26

976,42

71,99

15.438,12

9,11

Xefe/a de sección

766,15

188,14

954,29

71,99

15.106,17

8,90

Oficial 1ª administrativo/a

732,37

182,82

915,19

71,99

14.519,70

8,46

Oficial 2ª administrativo/a

709,02

179,04

888,06

71,99

14.112,71

8,16

Auxiliar administrativo/a

693,80

177,25

871,05

71,99

13.857,55

8,03

Aspirante administrativo/a

657,63

170,95

828,58

71,99

13.220,52

7,54

Telefonista

690,87

176,11

866,98

71,99

13.796,50

7,96

Ordenanza

688,20

175,79

863,99

71,99

13.751,67

7,92

Analista proceso de datos

766,15

188,14

954,29

71,99

15.106,17

8,90

Programador/a

732,37

182,82

915,19

71,99

14.519,70

8,46

Operador/a

693,80

177,25

871,05

71,99

13.857,55

8,03

Explotación

Encargado/a

766,15

188,14

954,29

71,99

15.106,17

8,90

Axente aparcadoiro

726,96

181,97

908,93

71,99

14.425,74

8,40

Encargado/a da billeteira

720,65

180,96

901,61

71,99

14.316,04

8,34

Limpador/a

657,63

170,95

828,58

71,99

13.220,52

7,54

Oficial mantemento

726,96

181,97

908,93

71,99

14.425,74

8,40

Axudante mantemento

681,09

174,61

855,70

71,99

13.627,35

7,81

(1) A cada unha das tres pagas extraordinarias súmase o complemento persoal de antigüidade.

(2) Para a extinta categoría de aparcador xefe correspondente, os valores salariais son os seguintes:

S.B.: 742,58. C. conv.: 185,53. Complemento transp.: 71,99. Total anual: 14.677,08. Valor hora extraord.: 8,65.

Anexo III

Ano 2012

Táboa salarial para a actividade de zona azul

da Comunidade Autónoma de Galicia

Grupo profesional

Categoría

Salario base mensual

Complemento convenio mensual

Pagas extraord. (sal. base + complemento convenio)(*)

Complemento transporte mensual

Total anual

Valor horas extras

Superior e técnicos/as

Técnico/a superior e licenciado/a

851,92

201,78

1.053,69

71,99

16.597,24

9,99

Técnico/a medio

818,95

196,32

1.015,27

71,99

16.020,94

9,59

Diplomado/a

818,95

196,32

1.015,27

71,99

16.020,94

9,59

Administrativo/a e informático/a

Xefe/a de servizo

785,16

191,26

976,42

71,99

15.438,12

9,11

Xefe/a de sección

766,15

188,14

954,29

71,99

15.106,17

8,90

Oficial 1ª administrativo/a

732,37

182,82

915,19

71,99

14.519,70

8,46

Oficial 2ª administrativo/a

709,02

179,04

888,06

71,99

14.112,71

8,16

Auxiliar administrativo/a

693,80

177,25

871,05

71,99

13.857,55

8,03

Aspirante administrativo/a

657,63

170,95

828,58

71,99

13.220,55

7,54

Telefonista

690,87

176,11

866,98

71,99

13.796,50

7,96

Ordenanza

688,20

175,79

863,99

71,99

13.751,67

7,92

Analista proceso de datos

766,15

188,14

954,29

71,99

15.106,17

8,90

Programador/a

732,37

182,82

915,19

71,99

14.519,70

8,46

Operador/a

693,80

177,25

871,05

71,99

13.857,55

8,03

Explotación

Encargado/a

766,15

188,14

954,29

71,99

15.106,17

8,90

Controlador/a aparcadoiro

726,96

181,97

908,93

71,99

14.425,74

8,40

Encargado/a da billeteira

720,65

180,96

901,61

71,99

14.316,04

8,34

Limpador/a

657,63

170,95

828,58

71,99

13.220,52

7,54

Oficial mantemento

726,96

181,97

908,93

71,99

14.425,74

8,40

Axudante mantemento

681,09

174,61

855,70

71,99

13.627,35

7,81

(*) A cada unha das tres pagas extraordinarias súmase o complemento persoal de antigüidade.

Anexo V

Ano 2012

Táboa salarial para a actividade de garaxes
da Comunidade Autónoma de Galicia

Grupo profesional

Categoría

Salario base mensual

Complemento convenio mensual

Pagas extraord. (sal. base + complemento convenio)(*)

Complemento transporte mensual

Total anual

Valor horas extras

Superior e técnicos/as

Técnico/a superior e licenciado/a

852,12

176,65

1.028,76

40,49

15.876,83

8,98

Técnico/a medio

819,16

172,27

991,43

40,49

15.316,74

8,62

Diplomado/a

819,16

172,27

991,43

40,49

15.316,74

8,62

Administrativo/a e informático/a

Xefe/a de servizo

785,36

168,26

953,62

40,49

14.749,67

8,20

Xefe/a de sección

766,35

165,77

932,13

40,49

14.427,26

8,01

Oficial 1ª administrativo/a

732,58

161,48

894,06

40,49

13.856,20

7,61

Oficial 2ª administrativo/a

709,22

158,49

867,71

40,49

13.460,98

7,34

Auxiliar administrativo/a

693,89

157,17

851,06

40,49

13.211,22

7,25

Aspirante administrativo/a

657,82

152,03

809,85

40,49

12.593,11

6,79

Telefonista

690,97

156,24

847,21

40,49

13.153,51

7,18

Ordenanza

688,30

155,99

844,29

40,49

13.109,64

7,13

Analista proceso de datos

766,35

165,77

932,13

40,49

14.427,26

8,01

Programador/a

732,58

161,48

894,06

40,49

13.856,20

7,59

Operador/a

693,89

157,17

851,06

40,49

13.211,22

7,25

Explotación

Encargado/a

766,35

165,77

932,13

40,49

14.427,26

8,01

Axente garaxe

727,16

160,82

887,98

40,49

13.765,11

7,56

Garda

720,85

160,01

880,86

40,49

13.658,27

7,51

Condutor/a aparcacoches

727,16

160,82

887,98

40,49

13.765,11

7,56

Operario/a de autolavado

681,18

155,04

836,22

40,49

12.988,65

7,02

Auxiliar de garaxe

681,18

155,04

836,22

40,49

12.988,65

7,02

Auxiliar de autolavado

681,18

155,04

836,22

40,49

12.988,65

7,02

Limpador/a

657,82

152,03

809,85

40,49

12.593,11

6,79

Oficial mantemento

727,16

160,82

887,98

40,49

13.765,11

7,56

Axudante mantemento

681,18

155,04

836,22

40,49

12.988,65

7,02

Operario/a de autolavado

681,18

155,04

836,22

40,49

12.988,65

7,02

(*) A cada unha das tres pagas extraordinarias súmase o complemento persoal de antigüidade.

Anexo I

Ano 2013

Táboa salarial para a actividade de aparcadoiros

da Comunidade Autónoma de Galicia

Grupo profesional

Categoría

Salario base mensual

Complemento convenio mensual

Pagas extraord.

(sal. base + complemento convenio)(1)

Complemento transporte mensual

Total anual

Valor horas extras

Superior e técnicos/as

Técnico/a superior e licenciado/a

854,47

202,38

1.056,85

72,20

16.647,03

10,02

Técnico/a medio

821,41

196,91

1.018,32

72,20

16.069,00

9,62

Diplomado/a

821,41

196,91

1.018,32

72,20

16.069,00

9,62

Administrativo/a e informático/a

Xefe/a de servizo

787,51

191,84

979,35

72,20

15.484,43

9,14

Xefe/a de sección

768,45

188,70

957,15

72,20

15.151,49

8,93

Oficial 1ª administrativo/a

734,57

183,36

917,94

72,20

14.563,26

8,48

Oficial 2ª administrativo/a

711,14

179,58

890,72

72,20

14.155,05

8,19

Auxiliar administrativo/a

695,88

177,78

873,66

72,20

13.899,12

8,06

Aspirante administrativo/a

659,61

171,46

831,06

72,20

13.260,18

7,56

Telefonista

692,94

176,63

869,58

72,20

13.837,89

7,98

Ordenanza

690,26

176,32

866,58

72,20

13.792,92

7,94

Analista proceso de datos

768,45

188,70

957,15

72,20

15.151,49

8,93

Programador/a

734,57

183,36

917,94

72,20

14.563,26

8,48

Operador/a

695,88

177,78

873,66

72,20

13.899,12

8,06

Explotación

Encargado/a

768,45

188,70

957,15

72,20

15.151,49

8,93

Axente aparcadoiro

729,14

182,51

911,65

72,20

14.469,02

8,43

Encargado/a da billeteira

722,81

181,50

904,32

72,20

14.358,99

8,37

Limpador/a

659,61

171,46

831,06

72,20

13.260,18

7,56

Oficial mantemento

729,14

182,51

911,65

72,20

14.469,02

8,43

Axudante mantemento

683,13

175,14

858,27

72,20

13.668,23

7,83

(1) A cada unha das tres pagas extraordinarias súmase o complemento persoal de antigüidade.

(2) Para a extinta categoría de aparcador xefe correspondente, os valores salariais son os seguintes:

S.B.: 744,81. C. conv.: 186,09. Complemento transp.: 72,20. Total anual: 14.721,11. Valor hora extraord.: 8,68.

Anexo III

Ano 2013

Táboa salarial para a actividade de zona azul

da Comunidade Autónoma de Galicia

Grupo profesional

Categoría

Salario base mensual

Complemento convenio mensual

Pagas extraord. (sal. base + complemento convenio)(*)

Complemento transporte mensual

Total anual

Valor horas extras

Superior e técnicos/as

Técnico/a superior e licenciado/a

854,47

202,38

1.056,85

72,20

16.647,03

10,02

Técnico/a medio

821,41

196,91

1.018,32

72,20

16.069,00

9,62

Diplomado/a

821,41

196,91

1.018,32

72,20

16.069,00

9,62

Administrativo/a e informático/a

Xefe/a de servizo

787,51

191,84

979,35

72,20

15.484,43

9,14

Xefe/a de sección

768,45

188,70

957,15

72,20

15.151,49

8,93

Oficial 1ª administrativo/a

734,57

183,36

917,94

72,20

14.563,26

8,48

Oficial 2ª administrativo/a

711,14

179,58

890,72

72,20

14.155,05

8,19

Auxiliar administrativo/a

695,88

177,78

873,66

72,20

13.899,12

8,06

Aspirante administrativo/a

659,61

171,46

831,06

72,20

13.260,21

7,56

Telefonista

692,94

176,63

869,58

72,20

13.837,89

7,98

Ordenanza

690,26

176,32

866,58

72,20

13.792,92

7,94

Analista proceso de datos

768,45

188,70

957,15

72,20

15.151,49

8,93

Programador/a

734,57

183,36

917,94

72,20

14.563,26

8,48

Operador/a

695,88

177,78

873,66

72,20

13.899,12

8,06

Explotación

Encargado/a

768,45

188,70

957,15

72,20

15.151,49

8,93

Controlador/a aparcadoiro

729,14

182,51

911,65

72,20

14.469,02

8,43

Encargado/a da billeteira

722,81

181,50

904,32

72,20

14.358,99

8,37

Limpador/a

659,61

171,46

831,06

72,20

13.260,18

7,56

Oficial mantemento

729,14

182,51

911,65

72,20

14.469,02

8,43

Axudante mantemento

683,13

175,14

858,27

72,20

13.668,23

7,83

(*) A cada unha das tres pagas extraordinarias súmase o complemento persoal de antigüidade.

Anexo V

Ano 2013

Táboa salarial para a actividade de garaxes
da Comunidade Autónoma de Galicia

Grupo profesional

Categoría

Salario base mensual

Complemento convenio mensual

Pagas extraord. (sal. base + complemento convenio)(*)

Complemento transporte mensual

Total anual

Valor horas extras

Superior e técnicos/as

Técnico/a superior e licenciado/a

854,67

177,18

1.031,85

40,61

15.924,46

9,00

Técnico/a medio

821,61

172,79

994,40

40,61

15.362,69

8,64

Diplomado/a

821,61

172,79

994,40

40,61

15.362,69

8,64

Administrativo/a e informático/a

0,00

0,00

0,00

0,00

Xefe/a de servizo

787,71

168,77

956,48

40,61

14.793,91

8,23

Xefe/a de sección

768,65

166,27

934,92

40,61

14.470,54

8,04

Oficial 1ª administrativo/a

734,77

161,96

896,74

40,61

13.897,77

7,63

Oficial 2ª administrativo/a

711,34

158,97

870,31

40,61

13.501,36

7,37

Auxiliar administrativo/a

695,97

157,64

853,61

40,61

13.250,86

7,27

Aspirante administrativo/a

659,80

152,48

812,28

40,61

12.630,89

6,81

Telefonista

693,04

156,71

849,75

40,61

13.192,97

7,20

Ordenanza

690,36

156,46

846,82

40,61

13.148,96

7,15

Analista proceso de datos

768,65

166,27

934,92

40,61

14.470,54

8,04

Programador/a

734,77

161,96

896,74

40,61

13.897,77

7,61

Operador/a

695,97

157,64

853,61

40,61

13.250,86

7,27

Explotación

0,00

0,00

0,00

0,00

Encargado/a

768,65

166,27

934,92

40,61

14.470,54

8,04

Axente garaxe

729,34

161,31

890,65

40,61

13.806,40

7,58

Garda

723,02

160,49

883,50

40,61

13.699,25

7,54

Condutor/a aparcacoches

729,34

161,31

890,65

40,61

13.806,40

7,58

Operario/a de autolavado

683,23

155,50

838,73

40,61

13.027,62

7,04

Auxiliar de garaxe

683,23

155,50

838,73

40,61

13.027,62

7,04

Auxiliar de autolavado

683,23

155,50

838,73

40,61

13.027,62

7,04

Limpador/a

659,80

152,48

812,28

40,61

12.630,89

6,81

Oficial mantemento

729,34

161,31

890,65

40,61

13.806,40

7,58

Axudante mantemento

683,23

155,50

838,73

40,61

13.027,62

7,04

Operario/a de autolavado

683,23

155,50

838,73

40,61

13.027,62

7,04

(*) A cada unha das tres pagas extraordinarias súmase o complemento persoal de antigüidade.