Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 235 Mércores, 11 de decembro de 2019 Páx. 52463

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería.

O artigo 24 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, establece que para a selección do persoal funcionario interino docente que imparta as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, ou norma que a substitúa, poderán ditarse normas adaptadas a súa especialidade.

No punto segundo.2 do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias, regúlase a incorporación ás listas do persoal aspirante a ser chamado para prestar servizos como interino ou substituto, do persoal participante nos procedementos selectivos de ingreso aos corpos docentes sempre que, para cada especialidade, posúan a titulación que determine a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Os requisitos de titulación que se exixen para acceder a estas listas de aspirantes a desempeñar postos en réxime de interinidade ou substitución veñen establecéndose cada ano na orde pola que se convocan os procedementos selectivos e, cando é o caso, nas convocatorias de apertura de listas en especialidades determinadas. Resulta razoable aprobar unha norma que permita coñecer con antelación e maior seguridade xurídica as titulacións que permitirán a incorporación ás anteditas listas nas especialidades dos corpos de mestres, profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e profesores de escolas oficiais de idiomas.

Para a elaboración desta orde a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional comezou, primeiramente, por realizar un amplo traballo de recompilación das titulacións existentes tanto no ámbito da Comunidade Autónoma galega como no resto das comunidades autónomas do Estado, de aí que nos anexos desta orde se recollan as titulacións coas súas diferentes denominacións. A seguir, e en cumprimento do establecido no artigo 9 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, o proxecto expúxose publicamente no Portal de transparencia e goberno aberto da Xunta de Galicia durante o período comprendido entre o 27.3.2019 e o 16.4.2019, durante o cal se recibiron 559 suxestións ao proxecto.

Esas suxestións foron estudadas en oito grupos de traballo integrados por persoas expertas e concluíron coa realización do informe que sobre estas se publicou no Portal de transparencia e goberno aberto e no portal web desta consellería.

A continua aparición de novas titulacións universitarias fai aconsellable establecer un proceso flexible que permita unha rápida incorporación, cando proceda, das novas titulacións nos anexos que se publican nesta orde.

Polo exposto, é oportuno establecer por medio desta orde as titulacións exixidas para impartir docencia nas especialidades dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas, polo que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

DISPÓN:

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

Esta orde ten por obxecto dar publicidade ás titulacións que dan acceso ás listas de persoas aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidade e/ou substitucións nas especialidades propias dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas nos centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Artigo 2. Relación de titulacións

1. As titulacións que dan acceso ás listas de persoas aspirantes a desenvolver postos docentes en réxime de interinidade e/ou substitucións son as establecidas nos anexos I, II, III e IV, para os corpos de mestres/as, de profesores/as de ensino secundario, de profesores/as técnicos/as de formación profesional e de profesores/a de escolas oficiais de idiomas, respectivamente.

2. A persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, logo de proposta da Comisión de Seguimento prevista no artigo 3, poderá actualizar, mediante resolución, a relación das titulacións a que se refire o número anterior. Esta resolución publicarase no portal da internet da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, www.edu.xunta.gal

Artigo 3. Comisión de Seguimento

1. Para os efectos das actualizacións que sexan necesarias nos anexos como consecuencia de novas titulacións, constituirase unha Comisión de Seguimento nomeada pola persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, coa seguinte composición:

– Presidencia: persoa titular da Subdirección Xeral de Recursos Humanos da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

– Vogalías: un/unha inspector/a da Inspección Educativa, un/unha funcionario/a da Subdirección Xeral de Formación Profesional e dous/dúas funcionarios/as da Subdirección Xeral de Recursos Humanos.

– Secretaría: actuará como secretario/a da comisión un/unha funcionario/a da Subdirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, que actuará con voz e sen voto.

A Comisión de Seguimento poderá solicitar a incorporación aos seus traballos de persoas expertas, que se limitarán a prestar o seu asesoramento nos traballos da comisión.

2. A Comisión de Seguimento realizará tamén a análise daquelas solicitudes de persoas con titulacións obtidas no estranxeiro e que foron declaradas homologadas polo Ministerio de Educación e Formación Profesional cando a dita homologación sexa a unha área ou rama de coñecemento, co obxecto de determinar, se procede, a proposta de inclusión nalgunha das listas.

Artigo 4. Réxime de aplicación

Os requisitos establecidos nos artigos anteriores serán de aplicación a todos os procedementos de que se deriven novas incorporacións ás listas de interinidades e substitucións xestionadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que se convoquen a partir da entrada en vigor desta orde, nas cales se establecerán os demais requisitos que proceda de acordo coa normativa que resulte de aplicación no momento da convocatoria.

Disposición adicional primeira. Prioridade de titulacións en determinadas especialidades do corpo de profesores técnicos de formación profesional e en determinadas especialidades do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

1. Nas especialidades 201 (Cociña e Pastelaría), 203 (Estética), 218 (Peiteado) e 226 (Servizos de Restauración), do corpo de profesores técnicos de formación profesional, establécese a aplicación da prioridade das titulacións segundo a prelación pola que aparecen recollidas no anexo III desta orde.

2. Nas especialidades 004 (Chinés), 013 (Xaponés) e 017 (Ruso), do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, establécese a aplicación da prioridade das titulacións segundo a prelación pola que aparecen recollidas no anexo IV desta orde.

Disposición adicional segunda. Equivalencias de titulacións homologadas

Reunirán o requisito de titulación para acceso ás listas de persoas aspirantes a desenvolver postos docentes en réxime de interinidades e/ou substitucións, as persoas que posúan unha das titulacións homologadas ás publicadas nos anexos desta orde con base no Real decreto 1954/1994, do 30 de setembro, sobre homologación de títulos aos do Catálogo de títulos universitarios oficiais, ou a calquera outra disposición que sexa de aplicación.

Disposición adicional terceira. Réxime de excepcionalidades

1. De acordo co punto dous do ordinal segundo do antedito texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 estarán exceptuadas do requisito das titulacións establecidas nesta orde as persoas participantes nos procedementos selectivos que superen a primeira proba da fase de oposición.

2. Queda exceptuado da aplicación do cumprimento do requisito das titulacións recollidas nesta orde o persoal interino e/ou substituto que consolidase posto nas listas vixentes no momento da entrada en vigor desta orde.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Autorízase a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos para ditar as disposicións que sexan necesarias para a aplicación e desenvolvemento desta orde.

Disposición derradeira segunda. Recursos

De conformidade co establecido nos artigos 112, 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e 10, 14 e 46 da Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, contra a presente orde, que pon fin á vía administrativa, poderá recorrerse potestativamente en reposición ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia ou poderá formularse directamente recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2019

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO I

Mestres/as

597031-Educación Infantil

Mestre:

Mestre/a especialidade de Educación Infantil (R.D. 1440/1991)

Grao:

Educación Infantil

Maxisterio de Educación Infantil

Maxisterio en Educación Infantil

Mestre de Educación Infantil

Mestre en Educación Infantil

Título de mestre e ademais:

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación. Sección Ciencias da Educación, especialidade en Pedagoxía Preescolar

Licenciatura en Filosofía e Letras. Sección Ciencias da Educación; especialidade en Educación Preescolar

597032-Lingua estranxeira: Inglés

Mestre:

Mestre/a especialidade de Lingua Estranxeira-Inglés (R.D. 1440/1991)

Grao que inclúa unha mención en Lingua estranxeira, Inglés, e a acreditación do nivel B2 do Marco común europeo de referencia para as linguas:

Educación Primaria

Maxisterio en Educación Primaria

Mestre de Educación Primaria

Mestre Educación Primaria

Mestre en Educación Primaria

Mestre ou graduado en Educación Primaria e ademais:

Licenciatura en Filoloxía Inglesa

Licenciatura en Tradución e Interpretación. Primeiro idioma: Inglés

Mestre ou graduado en Educación Primaria e ademais grao en:

Estudos de Inglés e Catalán

Estudos de Inglés e de Clásicas

Estudos de Inglés e Español

Estudos de Inglés e Francés

Estudos Ingleses

Estudos Ingleses. Lingua, Literatura e Cultura

Filoloxía Moderna: Inglés

Inglés

Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

Linguas Aplicadas á Comunicación e ao Márketing

Lingua e Literatura Inglesas

Mestre ou graduado en Educación Primaria e ademais grao en (primeiro idioma da lingua estranxeira correspondente):

Linguas Estranxeiras

Linguas Modernas e Tradución

Linguas Modernas, Cultura e Comunicación

Linguas Modernas e Xestión

Tradución

Tradución e Comunicación Intercultural

Tradución e Interpretación

Tradución e Mediación Interlingüística

Mestre ou graduado en Educación Primaria e ademais certificación:

Certificado de nivel avanzado ou certificado de aptitude ou intermedio B2 dos novos plans de estudos da escola oficial de idiomas no idioma correspondente (Inglés)

597033-Lingua estranxeira: Francés

Mestre:

Mestre/a especialidade de Lingua estranxeira-Francés (R.D. 1440/1991)

Grao que inclúa unha mención en Lingua estranxeira, Francés, e a acreditación do nivel B2 do Marco común europeo de referencia para as linguas:

Educación Primaria

Maxisterio en Educación Primaria

Mestre de Educación Primaria

Mestre Educación Primaria

Mestre en Educación Primaria

Mestre ou graduado en Educación Primaria e ademais:

Licenciatura en Filoloxía Francesa

Licenciatura en Tradución e Interpretación. Primeiro idioma: Francés

Mestre ou graduado en Educación Primaria e ademais grao en:

Estudos de Francés e Catalán

Estudos de Francés e de Clásicas

Estudos de Francés e Español

Estudos de Inglés e Francés

Estudos Franceses

Estudos Francófonos Aplicados

Linguas e Literaturas Modernas, Francés

Mestre ou graduado en Educación Primaria e ademais grao en (primeiro idioma da lingua estranxeira correspondente):

Linguas Modernas e as súas Literaturas

Linguas Modernas, Cultura e Comunicación

Linguas Románicas e as súas Literaturas

Tradución

Tradución e Comunicación Intercultural

Tradución e Interpretación

Tradución e Mediación Interlingüística

Mestre ou graduado en Educación Primaria e ademais certificación:

Certificado de nivel avanzado ou certificado de aptitude ou Intermedio B2 dos novos plans de estudos da escola oficial de idiomas no idioma correspondente (Francés)

597034-Educación Física

Mestre:

Mestre/a especialista de Educación Física (R.D. 1440/1991)

Grao que inclúa unha mención en Educación física:

Educación Primaria

Maxisterio en Educación Primaria

Mestre de Educación Primaria

Mestre Educación Primaria

Mestre en Educación Primaria

Mestre ou graduado en Educación Primaria e ademais:

Diplomatura en Educación Física

Licenciatura en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Mestre ou graduado en Educación Primaria e ademais grao en:

Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias da Danza

Ciencias do Deporte

Xestión Deportiva

597035-Música

Mestre:

Mestre/a especialidade de Educación Musical (R.D. 1440/1991)

Grao que inclúa unha mención en Música:

Educación Primaria

Maxisterio en Educación Primaria

Mestre de Educación Primaria

Mestre Educación Primaria

Mestre en Educación Primaria

Mestre ou graduado en Educación Primaria e ademais:

Licenciatura en Historia e Ciencias da Música

Mestre ou graduado en Educación Primaria e ademais grao en:

Artes Escénicas e Mediáticas

Artes Escénicas, Interpretación

Artes Visuais e Danza

Composición de Músicas Contemporáneas

Composición Musical

Creación Musical

Historia e Ciencias da Música

Historia e Ciencias da Música e Tecnoloxía Musical

Interpretación de Música Moderna

Interpretación Musical

Música

Musicoloxía

Mestre ou graduado en Educación Primaria e ademais título de Música:

Título superior de Música das Leis: Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, ou titulacións declaradas equivalentes para efectos de docencia

Título de profesional ou técnico de Música das Leis: Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio

597036-Pedagoxía Terapéutica

Mestre:

Mestre/a especialidade de Educación Especial (R.D. 1440/1991)

Grao en Educación Primaria que inclúa unha das seguintes mencións:

Atención á Diversidade

Educación Especial

Pedagoxía Terapéutica

Grao en Educación Primaria que inclúa aqueloutras mencións cuxo currículo estea especificamente relacionado coa atención ao alumnado con necesidades educativas especiais

Mestre ou graduado en Educación Primaria e ademais:

Licenciatura en Filosofía e Letras, sección de Pedagoxía, subsección de Educación Especial, ou equiparación correspondente, de acordo co disposto na Orde do 7 de novembro de 1983 (Boletín Oficial del Estado do 11)

Licenciatura en Psicopedagoxía

597037-Audición e Linguaxe

Mestre:

Mestre/a especialidade de Audición e Linguaxe (R.D. 1440/1991)

Grao en Educación Primaria que inclúa unha das seguintes mencións:

Audición e Linguaxe

Mestre ou graduado en Educación Primaria e ademais:

Diplomatura de Logopedia

Mestre ou graduado en Educación Primaria e ademais grao en:

Calquera grao que habilite para o exercicio da profesión regulada de logopeda

597038-Educación Primaria

Mestre:

Mestre/a en calquera das súas especialidades

Grao:

Educación Primaria

Maxisterio de Educación Primaria

Maxisterio en Educación Primaria

Mestre de Educación Primaria

Mestre Educación Primaria

Mestre en Educación Primaria

ANEXO II

Profesores/as de ensino secundario

590001-Filosofía

Licenciatura:

Filosofía

Grao en:

Filosofía

Filosofía, Política e Economía

590002-Grego

Licenciatura:

Filoloxía Clásica

Grao en:

Ciencias e Linguas da Antigüidade

Estudos Clásicos

Estudos Clásicos e Románicos

Estudos de Catalán e de Clásicas

Estudos de Español e de Clásicas

Estudos de Francés e de Clásicas

Estudos de Inglés e de Clásicas

Filoloxía Bíblica Trilingüe

Filoloxía Clásica

590003-Latín

Licenciatura:

Filoloxía Clásica

Grao en:

Ciencias e Linguas da Antigüidade

Estudos Clásicos

Estudos Clásicos e Románicos

Estudos de Catalán e de Clásicas

Estudos de Español e de Clásicas

Estudos de Francés e de Clásicas

Estudos de Inglés e de Clásicas

Filoloxía Bíblica Trilingüe

Filoloxía Clásica

590004-Lingua Castelá e Literatura

Licenciatura:

Filoloxía Clásica

Filoloxía Hispánica

Filoloxía Románica

Lingüística e cursar Lingua Española e Literatura Española

Teoría da Literatura e Literatura Comparada e cursar Lingua Española e Literatura Española

Grao en:

Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

Español: Lingua e Literatura

Español: Lingua e Literaturas

Estudos de Catalán e Español

Estudos de Español e de Clásicas

Estudos de Francés e Español

Estudos de Galego e Español

Estudos de Inglés e Español

Estudos Hispánicos

Estudos Hispánicos: Lingua e Literatura

Estudos Hispánicos: Lingua Española e as súas Literaturas

Estudos Hispano-Alemáns

Filoloxía Clásica

Filoloxía Hispánica

Filoloxía Románica

Lingua e Literatura Española

Lingua e Literatura Españolas

Lingua e Literatura Hispánica

Lingua e Literatura Hispánicas

Lingua Española e a súa Literatura

Lingua Española e as súas Literaturas

Lingua Española e Literaturas Hispánicas

Linguas Románicas e as súas Literaturas

Linguas, Literaturas e Culturas Románicas

Literaturas Comparadas

590005-Xeografía e Historia

Licenciatura:

Antropoloxía Social e Cultural

Historia

Historia da Arte

Historia e Ciencias da Música

Humanidades

Socioloxía

Xeografía

Grao en:

Antropoloxía e Evolución Humana

Antropoloxía Social e Cultural

Arqueoloxía

Ciencias da Cultura e Difusión Cultural

Ciencias Sociais

Historia

Historia da Arte

Historia da Arte e Patrimonio Histórico Artístico

Historia da Arte e Xestión do Patrimonio Artístico

Historia e Patrimonio

Historia e Patrimonio Histórico

Historia e Xeografía

Humanidades

Humanidades e Antropoloxía Social

Humanidades e Estudos Culturais

Humanidades e Estudos Sociais

Humanidades e Patrimonio

Humanidades: Estudos Interculturais

Humanidades: Historia Cultural

Socioloxía

Xeografía

Xeografía e Historia

Xeografía e Medio Ambiente

Xeografía e Ordenación do Territorio

Xeografía e Xestión do Territorio

Xeografía, Ordenación do Territorio e Xestión do Medio Ambiente

590006-Matemáticas

Arquitectura:

Arquitectura

Enxeñaría:

Enxeñarías, todos os estudos de enxeñaría superior

Licenciatura:

Ciencias e Técnicas Estatísticas

Física

Matemáticas

Grao en:

Arquitectura

Arquitectura Naval

Arquitectura Naval e Enxeñaría de Sistemas Mariños

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Arquitectura Técnica

Arquitectura Técnica e Edificación

Ciencia e Tecnoloxía da Edificación

Ciencia e Tecnoloxía de Edificación

Ciencias e Tecnoloxías da Edificación

Ciencias e Tecnoloxías de Telecomunicación

Ciencias Experimentais

Edificación

Enxeñaría, todos os graos en Enxeñaría

Estatística

Estatística Aplicada

Estatística e Empresa

Estatística Empresarial

Estudos da Arquitectura

Estudos de Arquitectura

Estudos en Arquitectura

Física

Fundamentos da Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura e Urbanismo

Informática e Servizos

Mariña

Matemática Computacional

Matemáticas

Matemáticas e Estatística

Matemáticas e Informática

Nanociencia e Nanotecnoloxía

Náutica e Transporte Marítimo

Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

590007-Física e Química

Enxeñaría:

Aeronáutica

Camiños, Canles e Portos

Industrial

Naval e Oceánica

Química

Telecomunicación

Licenciatura:

Bioquímica

Biotecnoloxía

Física

Química

Grao en:

Arquitectura Naval

Arquitectura Naval e Enxeñaría de Sistemas Mariños

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Biotecnoloxía

Ciencias Agrarias e Bioeconomía

Ciencias e Tecnoloxías de Telecomunicación

Ciencias Experimentais

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Física

Mariña

Nanociencia e Nanotecnoloxía

Náutica e Transporte Marítimo

Química

Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

590008-Bioloxía e Xeoloxía

Enxeñaría:

Agrónoma

Minas

Montes

Xeolóxica

Licenciatura:

Bioloxía

Bioquímica

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Ambientais

Ciencias do Mar

Farmacia

Medicina

Veterinaria

Xeoloxía

Grao en:

Bioloxía

Bioloxía Ambiental

Bioloxía Humana

Bioloxía Sanitaria

Biomedicina

Biomedicina Básica e Experimental

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Agrarias e Bioeconomía

Ciencias Ambientais

Ciencias Biomédicas

Ciencias do Mar

Ciencias Experimentais

Enfermaría

Enxeñaría Agraria

Enxeñaría Agraria e Alimentaria

Enxeñaría Agraria e do Medio Rural

Enxeñaría Agraria e Enerxética

Enxeñaría Agrícola

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría Agroalimentaria

Enxeñaría Agroalimentaria e Agroambiental

Enxeñaría Agroalimentaria e de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agroambiental

Enxeñaría Agroambiental e da Paisaxe

Enxeñaría Agropecuaria e do Medio Rural

Enxeñaría Ambiental

Enxeñaría Biomédica

Enxeñaría da Hortofruticultura e Xardinaría

Enxeñaría da Saúde

Enxeñaría da Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría das Industrias Agrarias e Alimentarias

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría de Enerxía e Medio Ambiente

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría de Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría de Recursos Minerais e Enerxía

Enxeñaría de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría de Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría de Tecnoloxías Mineiras

Enxeñaría do Medio Natural

Enxeñaría dos Recursos Mineiros

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría dos Recursos Minerais

Enxeñaría e Ciencia Agronómica

Enxeñaría en Explotación de Minas e Recursos Enerxéticos

Enxeñaría en Xeomática e Topografía

Enxeñaría en Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría en Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría Forestal

Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Enxeñaría Forestal: Industrias Forestais

Enxeñaría Xeomática

Enxeñaría Xeomática e Topografía

Enxeñaría Xeomática e Topográfica

Enxeñaría Hortofrutícola e Xardinaría

Enxeñaría Mineira

Enxeñaría Mineira e Enerxética

Enxeñaría Xeolóxica

Farmacia

Medicina

Microbioloxía

Nanociencia e Nanotecnoloxía

Nutrición Humana e Dietética

Odontoloxía

Tecnoloxía das Industrias Agrarias e Alimentarias

Tecnoloxías da Información para a Saúde

Veterinaria

Xenética

Xeoloxía

590009-Debuxo

Arquitectura:

Arquitectura

Enxeñaría:

Aeronáutica

Agrónoma

Camiños, Canles e Portos

Industrial

Minas

Naval e Oceánica

Licenciatura:

Belas Artes

Grao en:

Arquitectura

Arquitectura Naval

Arquitectura Naval e Enxeñaría de Sistemas Mariños

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Arquitectura Técnica

Arquitectura Técnica e Edificación

Belas Artes

Ciencia e Tecnoloxía da Edificación

Ciencia e Tecnoloxía de Edificación

Ciencias e Tecnoloxías da Edificación

Conservación e Restauración de Bens Culturais

Conservación e Restauración do Patrimonio Cultural

Creación e Deseño

Deseño

Edificación

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría Biomédica

Enxeñaría Civil

Enxeñaría Civil e Territorial

Enxeñaría Civil en Construcións Civís

Enxeñaría Civil en Hidroloxía

Enxeñaría Civil en Transportes e Servizos Urbanos

Enxeñaría Civil, Construcións Civís

Enxeñaría Civil, Hidroloxía

Enxeñaría Civil, Transportes e Servizos Urbanos

Enxeñaría da Edificación

Enxeñaría da Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Edificación

Enxeñaría Eléctrica

Enxeñaría de Organización Industrial

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría de Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría de Tecnoloxías Mineiras

Enxeñaría dos Recursos Mineiros

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría dos Recursos Minerais

Enxeñaría Electrónica e Automática (rama Industrial)

Enxeñaría Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Deseño Mecánico

Enxeñaría en Ecotecnoloxías en Procesos Industriais

Enxeñaría en Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría en Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría en Sistemas e Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría en Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría Forestal

Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Enxeñaría Forestal, Industrias Forestais

Enxeñaría Mariña

Enxeñaría Marítima

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Mineira

Enxeñaría Mineira e Enerxética

Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría Naval e Oceánica

Enxeñaría Química

Enxeñaría Química Industrial

Enxeñaría Técnica Industrial

Estudos da Arquitectura

Estudos de Arquitectura

Estudos en Arquitectura

Fundamentos da Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura e Urbanismo

Mariña

Náutica e Transporte Marítimo

Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Título superior,

Lei orgánica 2/2006

Artes Plásticas, en calquera especialidade, segundo o Real decreto 634/2010, do 14 de maio

Conservación e Restauración de Bens Culturais, en calquera especialidade, segundo o Real decreto 635/2010, do 14 de maio

Deseño, en calquera especialidade, segundo o Real decreto 633/2010, do 14 de maio

590010-Francés

Licenciatura:

Filoloxía Francesa

Tradución e Interpretación, cursando francés como primeira lingua estranxeira

Grao en:

Estudos de Francés e Catalán

Estudos de Francés e de Clásicas

Estudos de Francés e Español

Estudos de Inglés e Francés

Estudos Franceses

Estudos Francófonos Aplicados

Linguas e Literaturas Modernas, Francés

Grao en (primeiro idioma da lingua estranxeira correspondente):

Linguas Modernas e as súas Literaturas

Linguas Modernas, Cultura e Comunicación

Linguas Románicas e as súas Literaturas

Tradución

Tradución e Comunicación Intercultural

Tradución e Interpretación

Tradución e Mediación Interlingüística

590011-Inglés

Licenciatura:

Filoloxía Inglesa

Tradución e Interpretación, cursando inglés como primeira lingua estranxeira

Grao en:

Estudos de Inglés e Catalán

Estudos de Inglés e de Clásicas

Estudos de Inglés e Español

Estudos de Inglés e Francés

Estudos Ingleses

Estudos Ingleses. Lingua, Literatura e Cultura

Filoloxía Moderna. Inglés

Inglés

Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

Lingua e Literatura Inglesas

Linguas Aplicadas á Comunicación e ao Márketing

Linguas e Literaturas Modernas, Inglés

Linguas Modernas e Xestión

Grao en (primeiro idioma da lingua estranxeira correspondente):

Filoloxía Moderna: Inglés

Linguas Estranxeiras

Linguas Modernas e Tradución

Linguas Modernas, Cultura e Comunicación

Tradución

Tradución e Comunicación Intercultural

Tradución e Interpretación

Tradución e Mediación Interlingüística

590012-Alemán

Licenciatura:

Filoloxía Alemá

Tradución e Interpretación, cursando alemán como primeira lingua estranxeira

Grao en:

Estudos Alemáns

Estudos Hispano-Alemáns

Lingua e Literatura Alemás

Linguas e Literaturas Modernas, especialidade Alemán

Grao en (primeiro idioma da lingua estranxeira correspondente):

Linguas Modernas e as súas Literaturas

Linguas Modernas, Cultura e Comunicación

Tradución

Tradución e Comunicación Intercultural

Tradución e Interpretación

590015-Portugués

Licenciatura:

Filoloxía Portuguesa

Filoloxía Hispánica, subsección de Galego-Portugués

Filosofía e Letras (sección Filoloxía Hispánica, subsección Galego-Portugués)

Tradución e Interpretación (primeiro Idioma: Portugués)

Grao en:

Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios, mención Estudos Lusófonos

Estudos Portugueses e Brasileiros

Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

Linguas e Literaturas Modernas, especialidade Portugués

Linguas e Literaturas Modernas, Portugués

Grao (primeiro idioma da lingua estranxeira correspondente):

Linguas Modernas e as súas Literaturas

Linguas Modernas, Cultura e Comunicación

Linguas Románicas e as súas Literaturas

Tradución

Tradución e Comunicación Intercultural

Tradución e Interpretación

Tradución e Mediación Interlingüística

590016-Música

Licenciatura:

Historia e Ciencias da Música

Grao en:

Composición de Músicas Contemporáneas

Composición Musical

Creación Musical

Historia e Ciencias da Música

Historia e Ciencias da Música e Tecnoloxía Musical

Interpretación de Música Moderna

Interpretación Musical

Música

Musicoloxía

Título superior,

Lei orgánica 1/1990:

Título superior de Música, en calquera especialidade, expedido ao abeiro do Real decreto 617/1995, do 21 de abril

Título superior,

Lei orgánica 2/2006:

Título superior de Música, en calquera especialidade, expedido ao abeiro do Real decreto 631/2010, do 14 de maio

Calquera titulación universitaria superior e, ademais, acreditar como formación complementaria:

Profesor/a superior conforme o Decreto 2618/1966, do 10 de setembro

590017-Educación Física

Licenciatura:

Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Medicina e posuír do diploma de especialista en Medicina Deportiva

Grao en:

Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Ciencias da Danza

Ciencias do Deporte

Xestión Deportiva

590018-Orientación Educativa

Licenciatura:

Pedagoxía

Psicoloxía

Psicopedagoxía

Grao en:

Pedagoxía

Psicoloxía

590019-Tecnoloxía

Arquitectura:

Arquitectura

Enxeñaría:

Enxeñarías, todos os estudos de enxeñaría superior

Licenciatura:

Ciencias do Mar

Física

Máquinas Navais

Mariña Civil

Náutica e Transporte Marítimo

Química

Radioelectrónica Naval

Arquitectura técnica:

Arquitectura Técnica

Enxeñaría técnica:

Enxeñarías técnicas, todos os estudos de enxeñaría técnica

Diplomatura:

Máquinas Navais

Navegación Marítima

Radioelectrónica Naval

Grao en:

Arquitectura

Arquitectura Naval

Arquitectura Naval e Enxeñaría de Sistemas Mariños

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Arquitectura Técnica

Arquitectura Técnica e Edificación

Arte Electrónica e Dixital

Ciencia e Tecnoloxía da Edificación

Ciencia e Tecnoloxía de Edificación

Ciencias e Tecnoloxías da Edificación

Ciencias e Tecnoloxías de Telecomunicación

Creación e Desenvolvemento de Videoxogos

Desenvolvemento de Videoxogos

Deseño de Produtos Interactivos

Deseño e Desenvolvemento de Videoxogos

Deseño e Produción de Videoxogos

Edificación

Enxeñaría, todas as titulacións

Estudos da Arquitectura

Estudos de Arquitectura

Estudos en Arquitectura

Física

Fundamentos da Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura e Urbanismo

Informática e Servizos

Mariña

Nanociencia e Nanotecnoloxía

Náutica e Transporte Marítimo

Química

Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Tecnoloxía das Industrias Agrarias e Alimentarias

Tecnoloxía e Xestión Alimentaria

Tecnoloxías da Información para a Saúde

Tecnoloxías Mariñas

Tecnoloxías para a Sociedade da Información

590053-Lingua e Literatura Galega

Licenciatura:

Filoloxía Galega

Filoloxía Hispánica, subsección de Galego-Portugués

Filosofía e Letras (sección Filoloxía Hispánica, subsección

Galego-Portugués)

Grao en:

Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (Galego e Español)

Estudos de Galego e Español

Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

Lingua e Literatura Galegas

590061-Economía

Enxeñaría:

Enxeñaría en Organización Industrial

Licenciatura:

Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Actuariais e Financeiras

Ciencias do Traballo

Economía

Investigación e Técnicas do Mercado

Grao en:

Administración de Empresas

Administración de Empresas e Xestión da Innovación

Administración e Dirección de Empresas

Administración e Dirección de Empresas Tecnolóxicas

Administración e Xestión Pública

Análise de Negocios/Business Analytics

Análise Económica

Asistencia de Dirección, Management Assistance

Ciencias do Traballo e Recursos Humanos

Ciencias do Traballo, Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Económicas

Ciencias Empresariais

Ciencias Empresariais, Management

Comercio

Comercio e Márketing

Comercio Internacional

Consultoría e Xestión da Información

Contabilidade e Finanzas

Creación, Administración e Dirección de Empresas

Dirección Comercial e Márketing

Dirección de Empresas

Dirección de Empresas (BBA)

Dirección de Empresas Tecnolóxicas

Dirección e Administración de Empresas

Dirección e Creación de Empresas

Dirección e Xestión de Empresas no Ámbito Dixital

Dirección e Xestión Pública

Dirección Financeira e Contabilidade

Dirección Hostaleira

Dirección Internacional de Empresas

Dirección Internacional de Empresas de Turismo e Lecer

Economía

Economía e Finanzas

Economía e Negocios Internacionais

Economía e Xestión

Economía Financeira e Actuarial

Empresa e Tecnoloxía

Empresa Internacional

Empresas e Actividades Turísticas

Enxeñaría de Organización Industrial

Enxeñaría e Xestión Empresarial

Enxeñaría en Organización Industrial

Estatística e Empresa

Estatística Empresarial

Estudos Internacionais de Economía e Empresa/International Business Economics

Filosofía, Política e Economía

Finanzas

Finanzas e Contabilidade

Finanzas e Seguros

Finanzas, Banca e Seguros

Fiscalidade e Administración Pública

Márketing

Márketing e Comercialización Internacional

Márketing e Comunicación

Márketing e Comunicación Comercial

Márketing e Comunicación Dixital

Márketing e Comunicación Empresarial

Márketing e Investigación de Mercados

Márketing e Investigación de Mercados (MIM)

Técnicas Cuantitativas para a Economía e a Empresa

Xestión Comercial e Márketing

Xestión de Empresas

Xestión de Negocios

Xestión de Pequenas e Medianas Empresas

Xestión e Administración Pública

Xestión e Márketing Empresarial

Xestión Económica e Financeira

Xestión Informática Empresarial

590101-Administración de Empresas

Licenciatura:

Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Actuariais e Financeiras

Ciencias do Traballo

Ciencias Políticas e da Administración

Dereito

Economía

Diplomatura:

Ciencias Empresariais

Xestión e Administración Pública

Grao en:

Administración de Empresas

Administración de Empresas e Xestión da Innovación

Administración e Dirección de Empresas

Administración e Dirección de Empresas Tecnolóxicas

Administración e Xestión Pública

Análise de Negocios/Business Analytics

Análise Económica

Asistencia de Dirección, Management Assistance

Ciencias do Traballo e Recursos Humanos

Ciencias do Traballo, Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Económicas

Ciencias Empresariais

Ciencias Empresariais, Management

Ciencias Políticas e da Administración

Ciencias Políticas e da Administración Pública

Ciencias Políticas e Xestión Pública

Ciencias Xurídicas das Administracións Públicas

Comercio

Comercio e Márketing

Comercio Internacional

Consultoría e Xestión da Información

Contabilidade e Finanzas

Creación, Administración e Dirección de Empresas

Dereito

Dirección Comercial e Márketing

Dirección de Empresas

Dirección de Empresas (BBA)

Dirección de Empresas Tecnolóxicas

Dirección e Administración de Empresas

Dirección e Creación de Empresas

Dirección e Xestión de Empresas no Ámbito Dixital

Dirección e Xestión Pública

Dirección Financeira e Contabilidade

Dirección Hostaleira

Dirección Internacional de Empresas

Dirección Internacional de Empresas de Turismo e Lecer

Economía

Economía e Finanzas

Economía e Negocios Internacionais

Economía e Xestión

Empresa e Tecnoloxía

Empresa Internacional

Empresas e Actividades Turísticas

Enxeñaría de Organización

Enxeñaría de Organización Industrial

Enxeñaría e Xestión Empresarial

Enxeñaría en Organización Industrial

Estatística e Empresa

Estatística Empresarial

Estudos Internacionais de Economía e Empresa/International Business Economics

Filosofía, Política e Economía

Finanzas

Finanzas e Contabilidade

Finanzas e Seguros

Finanzas, Banca e Seguros

Fiscalidade e Administración Pública

Liderado Emprendedor e Innovación

Negocios e Márketing

Negocios e Márketing Internacionais

Negocios Internacionais/International Business

Relacións Laborais

Técnicas Cuantitativas para a Economía e a Empresas

Xestión de Empresas

Xestión de Negocios

Xestión de Pequenas e Medianas Empresas

Xestión e Administración Pública

Xestión e Márketing Empresarial

Xestión Económica e Financeira

Xestión Informática Empresarial

590102-Análise e Química Industrial

Enxeñaría:

Química

Licenciatura:

Bioquímica

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Ambientais

Farmacia

Química

Enxeñaría técnica:

Forestal, especialidade en Industrias Forestais

Industrial, especialidade en Química Industrial

Grao en:

Bioloxía Ambiental

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Biotecnoloxía.

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Ambientais

Ciencias da Alimentación

Ciencias Experimentais

Enoloxía

Enxeñaría Alimentaria

Enxeñaría Ambiental

Enxeñaría de Enerxía e Medio Ambiente

Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría en Química Industrial

Enxeñaría Forestal

Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Enxeñaría Forestal: Industrias Forestais

Enxeñaría Química

Enxeñaría Química Industrial

Farmacia

Innovación de Procesos e Produtos Alimentarios

Innovación e Seguridade Alimentaria

Nutrición Humana e Dietética

Química

Tecnoloxía das Industrias Agrarias e Alimentarias

590103-Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

Enxeñaría:

Química

Licenciatura:

Bioloxía

Bioquímica

Farmacia

Medicina

Química

Grao en:

Bioloxía

Bioloxía Ambiental

Bioloxía Humana

Bioloxía Sanitaria

Biomedicina

Biomedicina Básica e Experimental

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Ciencias Biomédicas

Enfermaría

Enxeñaría Biomédica

Enxeñaría da Saúde

Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría en Química Industrial

Enxeñaría Química

Enxeñaría Química Industrial

Farmacia

Fisioterapia

Medicina

Microbioloxía

Nutrición Humana e Dietética

Odontoloxía

Podoloxía

Química

590104-Construcións Civís e Edificacións

Arquitectura:

Arquitectura

Enxeñaría:

Camiños, Canles e Portos

Xeolóxica

Industrial

Materiais

Minas

Montes

Naval e Oceánica

Xeodesia e Cartografía

Arquitectura técnica:

Arquitectura Técnica

Enxeñaría técnica:

Industrial, en todas as súas especialidades

Obras Públicas, en todas as súas especialidades

Topografía

Grao en:

Arquitectura

Arquitectura Naval

Arquitectura Naval e Enxeñaría de Sistemas Mariños

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Arquitectura Técnica

Arquitectura Técnica e Edificación

Ciencia e Tecnoloxía da Edificación

Ciencia e Tecnoloxía de Edificación

Ciencias e Tecnoloxías da Edificación

Deseño de Interiores

Edificación

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría Civil

Enxeñaría Civil e Territorial

Enxeñaría Civil en Construcións Civís

Enxeñaría Civil en Hidroloxía

Enxeñaría Civil en Transportes e Servizos Urbanos

Enxeñaría Civil, Construcións Civís

Enxeñaría Civil, Hidroloxía

Enxeñaría Civil, Transportes e Servizos Urbanos

Enxeñaría da Edificación

Enxeñaría da Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Edificación

Enxeñaría de Materiais

Enxeñaría de Obras Públicas

Enxeñaría de Obras Públicas en Construcións Civís

Enxeñaría de Obras Públicas en Transportes e Servizos Urbanos

Enxeñaría de Organización Industrial

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría de Recursos Minerais e Enerxía

Enxeñaría de Tecnoloxías de Camiños

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría de Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría Electrónica e Automática (rama Industrial)

Enxeñaría Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Deseño Mecánico

Enxeñaría en Ecotecnoloxías en Procesos Industriais

Enxeñaría en Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría en Explotación de Minas e Recursos Enerxéticos

Enxeñaría en Xeomática e Topografía

Enxeñaría en Sistemas e Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría Xeomática

Enxeñaría Xeomática e Topografía

Enxeñaría Xeomática e Topográfica

Enxeñaría Mariña

Enxeñaría Marítima

Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría Naval e Oceánica

Enxeñaría Técnica Industrial

Estudos da Arquitectura

Estudos de Arquitectura

Estudos en Arquitectura

Fundamentos da Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura e Urbanismo

Mariña

Náutica e Transporte Marítimo

Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Urbanismo, Ordenación Territorial e Sustentabilidade

Título superior,

Lei orgánica 2/2006:

Deseño, especialidade Deseño de Interiores, segundo o Real decreto 633/2010, do 14 de maio

590105-Formación e Orientación Laboral

Enxeñaría:

Organización Industrial

Licenciatura:

Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Actuariais e Financeiras

Ciencias do Traballo

Ciencias Políticas e da Administración

Dereito

Economía

Psicoloxía

Socioloxía

Diplomatura:

Ciencias Empresariais

Educación Social

Relacións Laborais

Traballo Social

Xestión e Administración Pública

Grao en:

Administración de Empresas

Administración de Empresas e Xestión da Innovación

Administración e Dirección de Empresas

Administración e Dirección de Empresas Tecnolóxicas

Administración e Xestión Pública

Análise de Negocios/Business Analytics

Análise Económica

Asistencia de Dirección, Management Assistance

Ciencias do Traballo e Recursos Humanos

Ciencias do Traballo, Relacións Laborais e Recursos Humanos

Ciencias Económicas

Ciencias Empresariais

Ciencias Empresariais, Management

Ciencias Políticas e da Administración

Ciencias Políticas e da Administración Pública

Ciencias Políticas e Xestión Pública

Ciencias Xurídicas das Administracións Públicas

Comercio

Comercio e Márketing

Comercio Internacional

Consultoría e Xestión da Información

Contabilidade e Finanzas

Creación, Administración e Dirección de Empresas

Dereito

Dirección Comercial e Márketing

Dirección de Empresas

Dirección de Empresas (BBA)

Dirección de Empresas Tecnolóxicas

Dirección e Administración de Empresas

Dirección e Creación de Empresas

Dirección e Xestión de Empresas no Ámbito Dixital

Dirección e Xestión Pública

Dirección Financeira e Contabilidade

Dirección Hostaleira

Dirección Internacional de Empresas

Dirección Internacional de Empresas de Turismo e Lecer

Economía

Economía e Finanzas

Economía e Negocios Internacionais

Economía e Xestión

Educación Social

Empresa e Tecnoloxía

Empresa Internacional

Empresas e Actividades Turísticas

Enxeñaría de Organización

Enxeñaría de Organización Industrial

Enxeñaría e Xestión Empresarial

Enxeñaría en Organización Industrial

Estatística e Empresa

Estatística Empresarial

Estudos Internacionais de Economía e Empresa/International Business Economics

Filosofía, Política e Economía

Finanzas

Finanzas e Contabilidade

Finanzas e Seguros

Finanzas, Banca e Seguros

Fiscalidade e Administración Pública

Liderado Emprendedor e Innovación

Negocios e Márketing

Negocios e Márketing Internacionais

Negocios Internacionais/International Business

Relacións Laborais

Relacións Laborais e Desenvolvemento de Recursos Humanos

Relacións Laborais e Emprego

Relacións Laborais e Ocupación

Relacións Laborais e Recursos Humanos

Técnicas Cuantitativas para a Economía e a Empresa

Traballo Social

Xestión de Empresas

Xestión de Negocios

Xestión de Pequenas e Medianas Empresas

Xestión e Administración Pública

Xestión e Márketing Empresarial

Xestión Económica e Financeira

Xestión Informática Empresarial

590106-Hostalaría e Turismo

Licenciatura:

Administración e Dirección de Empresas

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Economía

Diplomatura:

Turismo

Grao en:

Administración de Empresas

Administración de Empresas e Xestión da Innovación

Administración e Dirección de Empresa/s

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Culinarias e Gastronómicas

Ciencias da Alimentación

Ciencias Empresariais

Creación, Administración e Dirección de Empresas

Dirección de Empresas

Dirección e Administración de Empresas

Dirección e Creación de Empresas

Dirección Hostaleira

Dirección Internacional de Empresas

Dirección Internacional de Empresas de Turismo e Lecer

Empresas e Actividades Turísticas

Enoloxía

Enxeñaría Alimentaria

Gastronomía

Gastronomía e Artes Culinarias

Innovación de Procesos e Produtos Alimentarios

Innovación e Seguridade Alimentaria

Nutrición Humana e Dietética

Tecnoloxía e Innovación Alimentaria

Tecnoloxía e Xestión Alimentaria

Turismo

Turismo e Xestión do Lecer

Xestión de Empresas

Xestión de Negocios

Xestión de Pequenas e Medianas Empresas

Xestión Hostaleira e Turística

Xestión Turística e Hostaleira

590107-Informática

Enxeñaría:

Automática e Electrónica Industrial

Electrónica

Industrial, especialidades: Electrónica, Automática

Informática

Telecomunicación

Licenciatura:

Ciencias e Técnicas Estatísticas

Física

Matemáticas

Enxeñaría técnica:

Informática de Sistemas

Informática de Xestión

Telecomunicación, especialidade en Telemática

Diplomatura:

Estatística

Grao en:

Ciencias e Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría das Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría de Sistemas Audiovisuais de Telecomunicación

Enxeñaría de Sistemas de Comunicacións

Enxeñaría de Sistemas de Información

Enxeñaría de Sistemas de Telecomunicación

Enxeñaría de Sistemas TIC

Enxeñaría de Son e Imaxe en Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías Específicas de Telecomunicación

Enxeñaría Electrónica

Enxeñaría Electrónica de Comunicacións

Enxeñaría Electrónica de Telecomunicación

Enxeñaría Electrónica e Automática

Enxeñaría Electrónica e Automática (rama Industrial)

Enxeñaría Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría Electrónica, Robótica e Mecatrónica

Enxeñaría en Informática

Enxeñaría en Informática de Sistemas

Enxeñaría Multimedia

Enxeñaría en Organización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación

Enxeñaría en Sistemas de Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxía de Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría en Tecnoloxías da Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Enxeñaría Física

Enxeñaría Informática

Enxeñaría Informática de Servizos e Aplicacións

Enxeñaría Informática de Xestión e Sistemas de Información

Enxeñaría Informática do Software

Enxeñaría Informática en Computación

Enxeñaría Informática en Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría Informática en Enxeñaría do Software

Enxeñaría Informática en Sistemas de Información

Enxeñaría Informática en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría Informática, Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría Informática, Enxeñaría do Software

Enxeñaría Informática, Tecnoloxías Informáticas

Enxeñaría Radioelectrónica

Enxeñaría Radioelectrónica Naval

Enxeñaría Telemática

Estatística

Estatística Aplicada

Estatística e Empresa

Estatística Empresarial

Física

Informática e Servizos

Matemática Computacional

Matemáticas

Matemáticas e Estatística

Matemáticas e Informática

Multimedia

Tecnoloxía Dixital e Multimedia

Tecnoloxías de Telecomunicación

Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Xestión Informática Empresarial

590108-Intervención Sociocomunitaria

Licenciatura:

Antropoloxía Social e Cultural

Pedagoxía

Psicoloxía

Psicopedagoxía

Socioloxía

Diplomatura:

Educación Social

Mestre, en calquera das súas especialidades

Traballo Social

Grao en:

Antropoloxía e Evolución Humana

Antropoloxía Social e Cultural

Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Social

Humanidades e Antropoloxía Social

Logopedia

Maxisterio de Educación Infantil

Maxisterio de Educación Primaria

Maxisterio en Educación Infantil

Maxisterio en Educación Primaria

Mestre de Educación Infantil

Mestre de Educación Primaria

Mestre Educación Primaria

Mestre en Educación Infantil

Mestre en Educación Primaria

Pedagoxía

Psicoloxía

Socioloxía

Socioloxía Aplicada

Terapia Ocupacional

Traballo Social

590109-Navegación e Instalacións Mariñas

Enxeñaría:

Aeronáutica

Agrónoma

Camiños, Canles e Portos

Industrial

Materiais

Minas

Montes

Naval e Oceánica

Organización Industrial

Xeodesia e Cartografía

Licenciatura:

Máquinas Navais

Náutica e Transporte Marítimo

Radioelectrónica Naval

Enxeñaría técnica:

Naval, en todas as súas especialidades

Diplomatura:

Máquinas Navais

Navegación Marítima

Radioelectrónica Naval

Grao en:

Arquitectura Naval

Arquitectura Naval e Enxeñaría de Sistemas Mariños

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Ciencias do Mar

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

Enxeñaría en Sistemas e Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Tecnoloxía Naval

Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Enxeñaría Mariña

Enxeñaría Marítima

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría Naval e Oceánica

Enxeñaría Radioelectrónica

Enxeñaría Radioelectrónica Naval

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría en Organización Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Mariña

Náutica e Transporte Marítimo

Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Tecnoloxías Mariñas

590110-Organización e Xestión Comercial

Licenciatura:

Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Actuariais e Financeiras

Dereito

Economía

Investigación e Técnicas de Mercado

Publicidade e Relacións Públicas

Diplomatura:

Ciencias Empresariais

Grao en:

Administración de Empresas

Administración de Empresas e Xestión da Innovación

Administración e Dirección de Empresas

Administración e Dirección de Empresas Tecnolóxicas

Administración e Xestión Pública

Análise de Negocios/Business Analytics

Análise Económica

Asistencia de Dirección, Management Assistance

Ciencias Económicas

Ciencias Empresariais

Ciencias Empresariais, Management

Comercio

Comercio e Márketing

Comercio Internacional

Consultoría e Xestión da Información

Contabilidade e Finanzas

Creación, Administración e Dirección de Empresas

Dereito

Desenvolvemento, Xestión Comercial e Estratexias de Mercado

Dirección Comercial e Márketing

Dirección de Empresas

Dirección de Empresas (BBA)

Dirección de Empresas Tecnolóxicas

Dirección e Administración de Empresas

Dirección e Creación de Empresas

Dirección e Xestión de Empresas no Ámbito Dixital

Dirección e Xestión Pública

Dirección Financeira e Contabilidade

Dirección Hostaleira

Dirección Internacional de Empresas

Dirección Internacional de Empresas de Turismo e Lecer

Economía

Economía e Finanzas

Economía e Negocios Internacionais

Economía e Xestión

Empresa e Tecnoloxía

Empresa Internacional

Empresas e Actividades Turísticas

Enxeñaría e Xestión Empresarial

Estatística e Empresa

Estatística Empresarial

Estudos Internacionais de Economía e Empresa/International Business Economics

Finanzas

Finanzas e Contabilidade

Finanzas e Seguros

Finanzas, Banca e Seguros

Fiscalidade e Administración Pública

Loxística e Negocios Marítimos

Márketing

Márketing e Comercialización Internacional

Márketing e Comunicación

Márketing e Comunicación Comercial

Márketing e Comunicación Dixital

Márketing e Comunicación Empresarial

Márketing e Comunidades Dixitais

Márketing e Dirección Comercial

Márketing e Investigación de Mercados

Márketing e Investigación de Mercados (MIM)

Márketing e Xestión Comercial

Negocios e Márketing

Negocios e Márketing Internacionais

Negocios Internacionais/International Business

Publicidade e Relacións Públicas

Publicidade, Márketing e Relacións Públicas

Publicidade, Relacións Públicas e Márketing

Relacións Laborais e Recursos Humanos

Técnicas Cuantitativas para a Economía e a Empresa

Turismo

Xestión Comercial e Márketing

Xestión de Empresas

Xestión de Negocios

Xestión de Pequenas e Medianas Empresas

Xestión Económica e Financeira

Xestión Informática Empresarial

590111-Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

Enxeñaría:

Aeronáutica

Agrónoma

Industrial

Minas

Montes

Naval e Oceánica

Organización Industrial

Licenciatura:

Máquinas Navais

Náutica e Transporte Marítimo

Radioelectrónica Naval

Enxeñaría técnica:

Aeronáutica, en todas as súas especialidades

Agrícola, en todas as súas especialidades

Forestal, en todas as súas especialidades

Industrial, en todas as súas especialidades

Minas, en todas as súas especialidades

Naval, en todas as súas especialidades

Obras Públicas, en todas as súas especialidades

Diplomatura:

Máquinas Navais

Navegación Marítima

Radioelectrónica Naval

Grao en:

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Enxeñaría Aeroespacial

Enxeñaría Aeroespacial en Aeronavegación

Enxeñaría Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Agraria

Enxeñaría Agraria e do Medio Rural

Enxeñaría Agraria e Enerxética

Enxeñaría Agrícola

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agropecuaria e do Medio Rural

Enxeñaría da Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría de Aeronavegación

Enxeñaría de Aeroportos

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Obras Públicas

Enxeñaría de Obras Públicas en Construcións Civís

Enxeñaría de Obras Públicas en Transportes e Servizos Urbanos

Enxeñaría de Organización Industrial

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría de Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría de Sistemas Electrónicos

Enxeñaría de Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría de Tecnoloxías de Camiños

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría de Tecnoloxías Mineiras

Enxeñaría do Automóbil

Enxeñaría dos Recursos Mineiros

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría dos Recursos Minerais

Enxeñaría e Ciencia Agronómica

Enxeñaría Eléctrica

Enxeñaría Electromecánica

Enxeñaría Electrónica

Enxeñaría Electrónica e Automática

Enxeñaría Electrónica e Automática (rama Industrial)

Enxeñaría Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría Electrónica, Robótica e Mecatrónica

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Deseño Mecánico

Enxeñaría en Ecotecnoloxías nos Procesos Industriais

Enxeñaría en Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría en Explotación de Minas e Recursos Enerxéticos

Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

Enxeñaría en Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría en Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría en Sistemas e Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría en Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Tecnoloxías Aeroespaciais

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Forestal

Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Enxeñaría Forestal: Industrias Forestais

Enxeñaría Mariña

Enxeñaría Marítima

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Mecánica (rama Industrial)

Enxeñaría Mecatrónica

Enxeñaría Mineira

Enxeñaría Mineira e Enerxética

Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría Naval e Oceánica

Enxeñaría Radioelectrónica

Enxeñaría Radiolectrónica Naval

Enxeñaría Robótica

Enxeñaría Técnica Industrial

Mariña

Náutica e Transporte Marítimo

Tecnoloxías Mariñas

590112-Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

Enxeñaría:

Aeronáutica

Agrónoma

Automática e Electrónica Industrial

Industrial

Materiais

Minas

Naval e Oceánica

Organización Industrial

Licenciatura:

Máquinas Navais

Enxeñaría técnica:

Aeronáutica, especialidade en Aeronaves

Aeronáutica, especialidade en Equipos e Materiais Aeroespaciais

Agrícola especialidade en Explotacións Agropecuarias

Agrícola especialidade en Mecanización e Construcións Rurais

Agrícola, especialidade en Industrias Agrarias e Alimentarias

Deseño Industrial

Industrial, en todas as súas especialidades

Minas, en todas as súas especialidades

Naval, en todas as súas especialidades

Obras Públicas, especialidade en Construcións Civís

Diplomatura:

Máquinas Navais

Grao en:

Arquitectura Naval

Arquitectura Naval e Enxeñaría de Sistemas Mariños

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Enxeñaría Aeroespacial

Enxeñaría Aeroespacial en Aeronavegación

Enxeñaría Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Agraria

Enxeñaría Agraria e Alimentaria

Enxeñaría Agraria e do Medio Rural

Enxeñaría Agraria e Enerxética

Enxeñaría Agrícola

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría Agroalimentaria

Enxeñaría Agroalimentaria e Agroambiental

Enxeñaría Agroalimentaria e de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agroambiental

Enxeñaría Agroambiental e da Paisaxe

Enxeñaría Agropecuaria e do Medio Rural

Enxeñaría Civil

Enxeñaría Civil en Construcións Civís

Enxeñaría Civil, Construcións Civís

Enxeñaría da Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría das Explotacións Agropecuarias

Enxeñaría das Industrias Agrarias e Alimentarias

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría de Aeronavegación

Enxeñaría de Aeroportos

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Materiais

Enxeñaría de Obras Públicas

Enxeñaría de Obras Públicas en Construcións Civís

Enxeñaría de Organización Industrial

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría de Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría de Recursos Minerais e Enerxía

Enxeñaría de Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría de Sistemas Electrónicos

Enxeñaría de Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría de Tecnoloxías Mineiras

Enxeñaría do Automóbil

Enxeñaría dos Recursos Mineiros

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría dos Recursos Minerais

Enxeñaría e Ciencia Agronómica

Enxeñaría Eléctrica

Enxeñaría Electromecánica

Enxeñaría Electrónica

Enxeñaría Electrónica e Automática

Enxeñaría Electrónica e Automática (rama Industrial)

Enxeñaría Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría Electrónica, Robótica e Mecatrónica

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Deseño Mecánico

Enxeñaría en Ecotecnoloxías en Procesos Industriais

Enxeñaría en Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría en Explotación de Minas e Recursos Enerxéticos

Enxeñaría en Organización Industrial

Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

Enxeñaría en Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría en Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría en Sistemas e Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría en Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Tecnoloxías Aeroespaciais

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Mariña

Enxeñaría Marítima

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Mecánica (rama Industrial)

Enxeñaría Mecatrónica

Enxeñaría Mineira

Enxeñaría Mineira e Enerxética

Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría Naval e Oceánica

Enxeñaría Radioelectrónica

Enxeñaría Radiolectrónica Naval

Enxeñaría Robótica

Enxeñaría Técnica Industrial

Mariña

Náutica

Náutica e Transporte Marítimo

Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Tecnoloxía das Industrias Agrarias e Alimentarias

590113-Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos

Arquitectura:

Arquitectura

Enxeñaría:

Aeronáutica

Agrónoma

Automática e Electricidade

Camiños, Canles e Portos

Electrónica

Industrial

Minas

Montes

Naval e Oceánica

Organización Industrial

Telecomunicación

Xeolóxica

Licenciatura:

Máquinas Navais

Enxeñaría técnica:

Aeronáutica, en todas as súas especialidades

Agrícola, en todas as súas especialidades

Industrial, en todas as súas especialidades

Minas, en todas as súas especialidades

Naval, en todas as súas especialidades

Obras Públicas, en todas as súas especialidades

Telecomunicación, en todas as súas especialidades

Diplomatura:

Máquinas Navais

Grao en:

Arquitectura

Arquitectura Naval

Arquitectura Naval e Enxeñaría de Sistemas Mariños

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Arquitectura Técnica

Arquitectura Técnica e Edificación

Ciencia e Tecnoloxía da Edificación

Ciencia e Tecnoloxía de Edificación

Ciencias Agrarias e Bioeconomía

Ciencias e Tecnoloxías da Edificación

Edificación

Enxeñaría Aeroespacial

Enxeñaría Aeroespacial en Aeronavegación

Enxeñaría Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Agraria

Enxeñaría Agraria e Alimentaria

Enxeñaría Agraria e do Medio Rural

Enxeñaría Agraria e Enerxética

Enxeñaría Agrícola

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría Agroalimentaria

Enxeñaría Agroalimentaria e Agroambiental

Enxeñaría Agroalimentaria e de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agroambiental

Enxeñaría Agroambiental e da Paisaxe

Enxeñaría Agropecuaria e do Medio Rural

Enxeñaría Civil

Enxeñaría Civil e Territorial

Enxeñaría Civil en Construcións Civís

Enxeñaría Civil en Hidroloxía

Enxeñaría Civil en Transportes e Servizos Urbanos

Enxeñaría Civil, Construcións Civís

Enxeñaría Civil, Hidroloxía

Enxeñaría Civil, Transportes e Servizos Urbanos

Enxeñaría da Edificación

Enxeñaría da Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría das Explotacións Agropecuarias

Enxeñaría das Industrias Agrarias e Alimentarias

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría das Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Aeronavegación

Enxeñaría de Aeroportos

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Edificación

Enxeñaría de Obras Públicas

Enxeñaría de Obras Públicas en Construcións Civís

Enxeñaría de Obras Públicas en Transportes e Servizos Urbanos

Enxeñaría de Organización Industrial

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría de Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría de Recursos Minerais e Enerxía

Enxeñaría de Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría de Sistemas de Comunicacións

Enxeñaría de Sistemas de Información

Enxeñaría de Sistemas de Telecomunicación

Enxeñaría de Sistemas Electrónicos

Enxeñaría de Sistemas TIC

Enxeñaría de Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría de Tecnoloxías de Camiños

Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías Específicas de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría de Tecnoloxías Mineiras

Enxeñaría dos Recursos Enerxéticos

Enxeñaría dos Recursos Enerxéticos, Combustibles e Explosivos

Enxeñaría dos Recursos Mineiros

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría dos Recursos Minerais

Enxeñaría e Ciencia Agronómica

Enxeñaría Eléctrica

Enxeñaría Electromecánica

Enxeñaría Electrónica

Enxeñaría Electrónica de Comunicacións

Enxeñaría Electrónica de Telecomunicación

Enxeñaría Electrónica e Automática

Enxeñaría Electrónica e Automática (rama Industrial)

Enxeñaría Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría Electrónica, Robótica e Mecatrónica

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Deseño Mecánico

Enxeñaría en Ecotecnoloxías en Procesos Industriais

Enxeñaría en Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría en Explotación de Minas e Recursos Enerxéticos

Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

Enxeñaría en Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría en Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría en Sistemas e Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría en Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Tecnoloxías Aeroespaciais

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Forestal

Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Enxeñaría Forestal: Industrias Forestais

Enxeñaría Mariña

Enxeñaría Marítima

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Mecánica (rama Industrial)

Enxeñaría Mecatrónica

Enxeñaría Mineira

Enxeñaría Mineira e Enerxética

Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría Naval e Oceánica

Enxeñaría Radioelectrónica

Enxeñaría Radioelectrónica Naval

Enxeñaría Robótica

Enxeñaría Técnica Industrial

Enxeñaría Telemática

Estudos de Arquitectura

Estudos en Arquitectura

Fundamentos da Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura e Urbanismo

Mariña

Nanociencia e Nanotecnoloxía

Náutica e Transporte Marítimo

Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Tecnoloxía das Industrias Agrarias e Alimentarias

Tecnoloxías de Telecomunicación

Tecnoloxías Mariñas

590114-Procesos de Cultivo Acuícola

Enxeñaría:

Agrónoma

Química

Licenciatura:

Bioloxía

Bioquímica

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias do Mar

Veterinaria

Grao en:

Bioloxía

Bioloxía Ambiental

Bioloxía Humana

Bioloxía Sanitaria

Biomedicina

Biomedicina Básica e Experimental

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Agrarias e Bioeconomía

Ciencias do Mar

Enxeñaría Agraria

Enxeñaría Agraria e Alimentaria

Enxeñaría Agraria e do Medio Rural

Enxeñaría Agraria e Enerxética

Enxeñaría Agrícola

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría Agroalimentaria

Enxeñaría Agroalimentaria e Agroambiental

Enxeñaría Agroalimentaria e de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agroambiental

Enxeñaría Agroambiental e da Paisaxe

Enxeñaría Agropecuaria e do Medio Rural

Enxeñaría Ambiental

Enxeñaría das Explotacións Agropecuarias

Enxeñaría das Industrias Agrarias e Alimentarias

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría e Ciencia Agronómica

Enxeñaría en Química Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxías Ambientais

Enxeñaría Química

Enxeñaría Química Industrial

Nutrición Humana e Dietética

Tecnoloxía das Industrias Agrarias e Alimentarias

Veterinaria

590115-Procesos de Produción Agraria

Enxeñaría:

Agrónoma

Montes

Licenciatura:

Bioloxía

Biotecnoloxía

Veterinaria

Xeoloxía

Enxeñaría técnica:

Agrícola, en todas as súas especialidades

Forestal, en todas as súas especialidades

Grao en:

Bioloxía

Bioloxía Ambiental

Bioloxía Humana

Bioloxía Sanitaria

Biomedicina

Biomedicina Básica e Experimental

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Biotecnoloxía

Ciencias Agrarias e Bioeconomía

Enxeñaría Agraria

Enxeñaría Agraria e Alimentaria

Enxeñaría Agraria e do Medio Rural

Enxeñaría Agraria e Enerxética

Enxeñaría Agrícola

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría Agroalimentaria

Enxeñaría Agroalimentaria e Agroambiental

Enxeñaría Agroalimentaria e de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agroambiental

Enxeñaría Agroambiental e da Paisaxe

Enxeñaría Agropecuaria e do Medio Rural

Enxeñaría das Explotacións Agropecuarias

Enxeñaría das Industrias Agrarias e Alimentarias

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría e Ciencia Agronómica

Enxeñaría Forestal

Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Enxeñaría Forestal: Industrias Forestais

Tecnoloxía das Industrias Agrarias e Alimentarias

Veterinaria

590116-Procesos na Industria Alimentaria

Enxeñaría:

Agrónoma

Química

Licenciatura:

Bioloxía

Bioquímica

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Ambientais

Enoloxía

Farmacia

Química

Veterinaria

Enxeñaría técnica:

Agrícola, especialidade en Industrias Agrarias e Alimentarias

Grao en:

Bioloxía

Bioloxía Ambiental

Bioloxía Humana

Bioloxía Sanitaria

Biomedicina

Biomedicina Básica e Experimental

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Ambientais

Ciencias Biomédicas

Ciencias Culinarias e Gastronómicas

Ciencias da Alimentación

Ciencias Gastronómicas

Enoloxía

Enxeñaría Agraria e Alimentaria

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agroalimentaria

Enxeñaría Agroalimentaria e Agroambiental

Enxeñaría Agroalimentaria e de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agroambiental

Enxeñaría Agroambiental e da Paisaxe

Enxeñaría Alimentaria

Enxeñaría Ambiental

Enxeñaría Biomédica

Enxeñaría das Industrias Agrarias e Alimentarias

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría en Química Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxías Ambientais

Enxeñaría Química

Enxeñaría Química Industrial

Farmacia

Gastronomía

Gastronomía e Artes Culinarias

Innovación de Procesos e Produtos Alimentarios

Innovación e Seguridade Alimentaria

Microbioloxía

Nutrición Humana e Dietética

Química

Tecnoloxía das Industrias Agrarias e Alimentarias

Tecnoloxía e Innovación Alimentaria

Tecnoloxía e Xestión Alimentaria

Veterinaria

590117-Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

Licenciatura:

Bioloxía

Bioquímica

Ciencias Ambientais

Farmacia

Medicina

Odontoloxía

Química

Veterinaria

Grao en:

Bioloxía

Bioloxía Ambiental

Bioloxía Humana

Bioloxía Sanitaria

Biomedicina

Biomedicina Básica e Experimental

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Biotecnoloxía

Ciencias Ambientais

Ciencias Biomédicas

Enfermaría

Enxeñaría Agroalimentaria e Agroambiental

Enxeñaría Agroalimentaria e de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría Agroambiental

Enxeñaría Ambiental

Enxeñaría Biomédica

Enxeñaría da Saúde

Enxeñaría de Enerxía e Medio Ambiente

Enxeñaría de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría Química

Farmacia

Fisioterapia

Medicina

Microbioloxía

Odontoloxía

Química

Terapia Ocupacional

Veterinaria

Xenética

590118-Procesos Sanitario

Licenciatura:

Bioloxía

Bioquímica

Biotecnoloxía

Farmacia

Medicina

Odontoloxía

Veterinaria

Diplomatura:

Enfermaría

Grao en:

Bioloxía

Bioloxía Ambiental

Bioloxía Humana

Bioloxía Sanitaria

Biomedicina

Biomedicina Básica e Experimental

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Biotecnoloxía

Ciencias Biomédicas

Enfermaría

Enxeñaría Agroalimentaria e de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría Biomédica

Enxeñaría da Saúde

Enxeñaría de Sistemas Biolóxicos

Farmacia

Fisioterapia

Medicina

Microbioloxía

Nutrición Humana e Dietética

Odontoloxía

Terapia Ocupacional

Veterinaria

Xenética

590119-Procesos e Medios de Comunicación

Enxeñaría:

Telecomunicación

Licenciatura:

Belas Artes, especialidade Deseño e Audiovisual

Comunicación Audiovisual

Publicidade e Relacións Públicas

Xornalismo

Grao en:

Animación

Audiovisual e Multimedia

Ciencias e Tecnoloxías de Telecomunicación

Cinema

Cinema e Medios Audiovisuais

Cinema e Televisión

Cinematografía e Artes Audiovisuais

Comunicación

Comunicación Audiovisual

Comunicación Audiovisual e Multimedia

Comunicación Cultural

Comunicación Dixital

Comunicación e Industrias Culturais

Comunicación e Relacións Públicas

Comunicación e Xornalismo Audiovisuais

Comunicación Publicitaria

Contidos Dixitais Interactivos

Creación e Desenvolvemento de Videoxogos

Creación e Deseño

Creación e Narración de Videoxogos

Desenvolvemento de Videoxogos

Deseño de Produtos Interactivos

Deseño Dixital

Deseño e Desenvolvemento de Videoxogos

Deseño e Produción de Videoxogos

Deseño e Tecnoloxías Creativas

Deseño Integral e Xestión da Imaxe

Deseño Multimedia e Gráfico

Deseño Visual de Contidos Dixitais

Enxeñaría das Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Sistemas Audiovisuais

Enxeñaría de Sistemas Audiovisuais de Telecomunicación

Enxeñaría de Sistemas de Comunicacións

Enxeñaría de Sistemas de Información

Enxeñaría de Sistemas de Telecomunicación

Enxeñaría de Sistemas TIC

Enxeñaría de Son e Imaxe en Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías Específicas de Telecomunicación

Enxeñaría Electrónica de Comunicacións

Enxeñaría Electrónica de Telecomunicación

Enxeñaría en Desenvolvemento de Contidos Dixitais

Enxeñaría en Organización das Tecnoloxías da Información e da Comunicación

Enxeñaría en Sistemas Audiovisuais

Enxeñaría en Sistemas de Información

Enxeñaría en Sistemas de Telecomunicación

Enxeñaría en Son e Imaxe en Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxía de Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría en Tecnoloxías da Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Enxeñaría Multimedia

Enxeñaría Telemática

Fotografía

Fotografía e Creación Dixital

Márketing e Comunicación

Márketing e Comunicación Comercial

Márketing e Comunicación Dixital

Márketing e Comunicación Empresarial

Márketing e Comunidades Dixitais

Medios Audiovisuais

Multimedia

Multimedia e Artes Dixitais

Publicidade

Publicidade e Relacións Públicas

Publicidade, Márketing e Relacións Públicas

Publicidade, Relacións Públicas e Márketing

Sistemas Audiovisuais e Multimedia

Tecnoloxías de Telecomunicación

Tecnoloxías para a Sociedade da Información

Xestión de Sistemas de Información/Bachelor in Management Information Systems

Xornalismo

Xornalismo e Comunicación Corporativa

Título superior,

Lei orgánica 2/2006:

Deseño, especialidade Deseño Gráfico, segundo o Real

decreto 633/2010, do 14 de maio

590120-Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel

Enxeñaría:

Industrial

Química

Licenciatura:

Química

Enxeñaría técnica:

Industrial, especialidade Téxtil

Grao en:

Deseño

Deseño de Moda

Deseño e Xestión de Moda

Enxeñaría de Deseño e Tecnoloxía Téxtil

Enxeñaría de Organización

Enxeñaría de Organización Industrial

Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría de Tecnoloxía e Deseño Téxtil

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Deseño de Moda

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Organización Industrial

Enxeñaría en Química Industrial

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría Química

Enxeñaría Química Industrial

Enxeñaría Técnica Industrial

Química

Xestión Industrial da Moda

Título superior,

Lei orgánica 2/2006:

Deseño, especialidade Deseño de Moda, segundo o Real

decreto 633/2010, do 14 de maio

590121-Procesos e Produtos de Vidro e Cerámica

Enxeñaría:

Automática e Electrónica Industrial

Industrial

Materiais

Química

Licenciatura:

Física

Química

Enxeñaría técnica:

Industrial, especialidade en Química Industrial

Grao en:

Enxeñaría da Enerxía

Enxeñaría Química Industrial

Física

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría Industrial

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Química

Química

590122-Procesos e Produtos de Artes Gráficas

Enxeñaría:

Química

Licenciatura:

Comunicación Audiovisual

Publicidade e Relacións Públicas

Química

Xornalismo

Enxeñaría técnica:

Deseño Industrial

Forestal, especialidade en Industrias Forestais

Industrial, especialidade en Química Industrial

Grao en:

Audiovisual e Multimedia

Cinema

Cinema e Medios Audiovisuais

Cinema e Televisión

Cinematografía e Artes Audiovisuais

Comunicación

Comunicación Audiovisual

Comunicación Audiovisual e Multimedia

Comunicación Dixital

Comunicación e Industrias Culturais

Comunicación e Relacións Públicas

Comunicación e Xornalismo Audiovisuais

Comunicación Publicitaria

Deseño de Produtos Interactivos

Deseño Dixital

Deseño e Tecnoloxías Creativas

Deseño Integral e Xestión da Imaxe

Deseño Multimedia e Gráfico

Deseño Visual de Contidos Dixitais

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría de Sistemas Audiovisuais

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Química Industrial

Enxeñaría en Sistemas Audiovisuais

Enxeñaría en Sistemas Audiovisuais e Multimedia

Enxeñaría Forestal

Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Enxeñaría Forestal: Industrias Forestais

Enxeñaría Química

Enxeñaría Química Industrial

Fotografía

Fotografía e Creación Dixital

Medios Audiovisuais

Publicidade

Publicidade e Relacións Públicas

Publicidade, Márketing e Relacións Públicas

Publicidade, Relacións Públicas e Márketing

Química

Xornalismo

Xornalismo e Comunicación Corporativa

Título superior,

Lei orgánica 2/2006:

Deseño, especialidade Deseño Gráfico, segundo o Real

decreto 633/2010, do 14 de maio

590123-Procesos e Produtos en Madeira e Moble

Arquitectura:

Arquitectura

Enxeñaría:

Industrial

Materiais

Montes

Organización Industrial

Arquitectura técnica:

Arquitectura Técnica

Enxeñaría técnica:

Deseño Industrial

Forestal, especialidade en Industrias Forestais

Industrial, especialidade en Mecánica

Grao en:

Arquitectura

Arquitectura Naval

Arquitectura Naval e Enxeñaría de Sistemas Mariños

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Arquitectura Técnica

Arquitectura Técnica e Edificación

Ciencia e Tecnoloxía da Edificación

Ciencia e Tecnoloxía de Edificación

Ciencias e Tecnoloxías da Edificación

Edificación

Enxeñaría da Edificación

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Edificación

Enxeñaría de Materiais

Enxeñaría de Organización

Enxeñaría de Organización Industrial

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Deseño Mecánico

Enxeñaría en Ecotecnoloxías en Procesos Industriais

Enxeñaría en Organización Industrial

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría Forestal

Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Enxeñaría Forestal: Industrias Forestais

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Mecánica (rama Industrial)

Enxeñaría Mecátrónica

Enxeñaría Técnica Industrial

Estudos da Arquitectura

Estudos de Arquitectura

Estudos en Arquitectura

Fundamentos da Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura e Urbanismo

Título superior,

Lei orgánica 2/2006:

Deseño, especialidade Deseño de Interiores, segundo o

Real decreto 633/2010, do 14 de maio

Deseño, especialidade Deseño de Produto, segundo o

Real decreto 633/2010, do 14 de maio

590124-Sistemas Electrónicos

Enxeñaría:

Aeronáutica

Automática e Electrónica Industrial

Electrónica

Industrial

Informática

Minas

Naval e Oceánica

Telecomunicación

Licenciatura:

Física

Radioelectrónica Naval

Enxeñaría técnica:

Aeronáutica, especialidade en Aeronavegación

Industrial, especialidade en Electricidade

Industrial, especialidade en Electrónica Industrial

Informática de Sistemas

Telecomunicación, en todas as súas especialidades

Diplomatura:

Radioelectrónica Naval

Grao en:

Arquitectura Naval

Arquitectura Naval e Enxeñaría de Sistemas Mariños

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Ciencias e Tecnoloxías de Telecomunicación

Enerxía

Enxeñaría Aeroespacial

Enxeñaría Aeroespacial en Aeronavegación

Enxeñaría Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría da Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría das Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Aeronavegación

Enxeñaría de Aeroportos

Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Materiais

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría de Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría de Recursos Minerais e Enerxía

Enxeñaría de Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría de Sistemas de Comunicacións

Enxeñaría de Sistemas de Telecomunicación

Enxeñaría de Sistemas Electrónicos

Enxeñaría de Sistemas TIC

Enxeñaría de Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías Específicas de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría de Tecnoloxías Mineiras

Enxeñaría do Automóbil

Enxeñaría dos Recursos Mineiros

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría dos Recursos Minerais

Enxeñaría Eléctrica

Enxeñaría Electromecánica

Enxeñaría Electrónica

Enxeñaría Electrónica de Comunicacións

Enxeñaría Electrónica de Telecomunicación

Enxeñaría Electrónica e Automática

Enxeñaría Electrónica e Automática (rama Industrial)

Enxeñaría Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría Electrónica, Robótica e Mecatrónica

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Deseño Mecánico

Enxeñaría en Ecotecnoloxías en Procesos Industriais

Enxeñaría en Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría en Explotación de Minas e Recursos Enerxéticos

Enxeñaría en Informática

Enxeñaría en Informática de Sistemas

Enxeñaría en Organización das Tecnoloxías da Información e da Comunicación

Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

Enxeñaría en Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría en Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría en Sistemas Audiovisuais

Enxeñaría en Sistemas Audiovisuais e Multimedia

Enxeñaría en Sistemas de Información

Enxeñaría en Sistemas de Telecomunicación

Enxeñaría en Sistemas e Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía de Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría en Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Tecnoloxías Aeroespaciais

Enxeñaría en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría en Tecnoloxías da Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Física

Enxeñaría Informática

Enxeñaría Informática de Servizos e Aplicacións

Enxeñaría Informática de Xestión e Sistemas de Información

Enxeñaría Informática do Software

Enxeñaría Informática en Computación

Enxeñaría Informática en Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría Informática en Enxeñaría do Software

Enxeñaría Informática en Sistemas de Información

Enxeñaría Informática en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría Informática, Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría Informática, Enxeñaría do Software

Enxeñaría Informática, Tecnoloxías Informáticas

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Mecánica (rama Industrial)

Enxeñaría Mineira

Enxeñaría Mineira e Enerxética

Enxeñaría Multimedia

Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría Naval e Oceánica.

Enxeñaría Radioelectrónica

Enxeñaría Radioelectrónica Naval

Enxeñaría Técnica Industrial

Enxeñaría Telemática

Física

Informática e Servizos

Mariña

Nanociencia e Nanotecnoloxía

Náutica e Transporte Marítimo

Sistemas de Información

Tecnoloxías de Telecomunicación

Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Tecnoloxías Mariñas

Xestión de Sistemas de Información/Bachelor In Management Information Systems

590125-Sistemas Electrotécnicos e Automáticos

Enxeñaría:

Aeronáutica

Automática e Electrónica Industrial

Electrónica

Industrial

Informática

Minas

Naval e Oceánica

Telecomunicación

Licenciatura:

Física

Radioelectrónica Naval

Enxeñaría técnica:

Aeronáutica, especialidade en Aeronavegación

Industrial, especialidade en Electricidade

Industrial, especialidade en Electrónica Industrial

Informática de Sistemas

Telecomunicación, en todas as súas especialidades

Diplomatura:

Radioelectrónica Naval

Grao en:

Arquitectura Naval

Arquitectura Naval e Enxeñaría de Sistemas Mariños

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Ciencias e Tecnoloxías de Telecomunicación

Enerxía

Enxeñaría Aeroespacial

Enxeñaría Aeroespacial en Aeronavegación

Enxeñaría Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría da Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría das Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Aeronavegación

Enxeñaría de Aeroportos

Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Materiais

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría de Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría de Recursos Minerais e Enerxía

Enxeñaría de Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría de Sistemas de Comunicacións

Enxeñaría de Sistemas de Información

Enxeñaría de Sistemas de Telecomunicación

Enxeñaría de Sistemas Electrónicos

Enxeñaría de Sistemas TIC

Enxeñaría de Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías Específicas de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría de Tecnoloxías Mineiras

Enxeñaría do Automóbil

Enxeñaría dos Recursos Mineiros

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría dos Recursos Minerais

Enxeñaría Eléctrica

Enxeñaría Electromecánica

Enxeñaría Electrónica

Enxeñaría Electrónica de Comunicacións

Enxeñaría Electrónica de Telecomunicación

Enxeñaría Electrónica e Automática

Enxeñaría Electrónica e Automática (rama Industrial)

Enxeñaría Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría Electrónica, Robótica e Mecatrónica

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Deseño Mecánico

Enxeñaría en Ecotecnoloxías en Procesos Industriais

Enxeñaría en Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría en Explotación de Minas e Recursos Enerxéticos

Enxeñaría en Informática

Enxeñaría en Informática de Sistemas

Enxeñaría en Organización das Tecnoloxías da Información e da Comunicación

Enxeñaría en Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría en Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría en Sistemas Audiovisuais

Enxeñaría en Sistemas Audiovisuais e Multimedia

Enxeñaría en Sistemas de Información

Enxeñaría en Sistemas de Telecomunicación

Enxeñaría en Sistemas e Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía de Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría en Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Tecnoloxías Aeroespaciais

Enxeñaría en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría en Tecnoloxías da Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Física

Enxeñaría Informática

Enxeñaría Informática de Servizos e Aplicacións

Enxeñaría Informática de Xestión e Sistemas de Información

Enxeñaría Informática do Software

Enxeñaría Informática en Computación

Enxeñaría Informática en Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría Informática en Enxeñaría do Software

Enxeñaría Informática en Sistemas de Información

Enxeñaría Informática en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría Informática, Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría Informática, Enxeñaría do Software

Enxeñaría Informática, Tecnoloxías Informáticas

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Mecánica (rama Industrial)

Enxeñaría Mineira

Enxeñaría Mineira e Enerxética

Enxeñaría Multimedia

Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría Naval e Oceánica

Enxeñaría Radioelectrónica

Enxeñaría Radioelectrónica Naval

Enxeñaría Técnica Industrial

Enxeñaría Telemática

Física

Informática e Servizos

Enxeñaría en Propulsión dos Servizos do Buque

Mariña

Nanociencia e Nanotecnoloxía

Náutica e Transporte Marítimo

Sistemas de Información

Tecnoloxías de Telecomunicación

Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Tecnoloxías Mariñas

Xestión de Sistemas de Información/Bachelor in Management Information Systems

ANEXO III

Profesores/as técnicos/as de formación profesional

591201-Cociña e Pastelaría

1. Titulacións preferentes:

Grao en:

Ciencias Culinarias e Gastronómicas

Ciencias Gastronómicas

Gastronomía

Gastronomía e Artes Culinarias

Técnico/a especialista en:

Hostalaría

Técnico/a superior en:

Dirección de Cociña

Restauración

2. Outras titulacións:

Licenciatura:

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Diplomatura:

Turismo

Grao en:

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias da Alimentación

Dirección Hostaleira

Dirección Internacional de Empresas de Turismo e Lecer

Empresas e Actividades Turísticas

Enxeñaría Alimentaria

Innovación de Procesos e Produtos Alimentarios

Innovación e Seguridade Alimentaria

Nutrición Humana e Dietética

Tecnoloxía e Innovación Alimentaria

Tecnoloxía e Xestión Alimentaria

Turismo

Turismo e Xestión do Lecer

Xestión Hostaleira e Turística

Xestión Turística e Hostaleira

591202-Equipamentos Electrónicos

Titulacións:

Enxeñaría:

Aeronáutica

Automática e Electrónica Industrial

Electrónica

Industrial

Informática

Minas

Naval e Oceánica

Telecomunicación

Licenciatura:

Física

Radioelectrónica Naval

Enxeñaría técnica:

Aeronáutica, especialidade en Aeronavegación

Industrial, especialidade en Electricidade

Industrial, especialidade en Electrónica Industrial

Informática de Sistemas

Telecomunicación, en todas as súas especialidades

Diplomatura:

Radioelectrónica Naval

Grao en:

Arquitectura Naval

Arquitectura Naval e Enxeñaría de Sistemas Mariños

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Ciencias e Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría Aeroespacial

Enxeñaría Aeroespacial en Aeronavegación

Enxeñaría Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría da Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría das Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Aeronavegación

Enxeñaría de Aeroportos

Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Materiais

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría de Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría de Recursos Minerais e Enerxía

Enxeñaría de Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría de Sistemas de Comunicacións

Enxeñaría de Sistemas de Información

Enxeñaría de Sistemas de Telecomunicación

Enxeñaría de Sistemas Electrónicos

Enxeñaría de Sistemas TIC

Enxeñaría de Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías Específicas de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría de Tecnoloxías Mineiras

Enxeñaría do Automóbil

Enxeñaría dos Recursos Mineiros

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría dos Recursos Minerais

Enxeñaría Eléctrica

Enxeñaría Electromecánica

Enxeñaría Electrónica

Enxeñaría Electrónica de Comunicacións

Enxeñaría Electrónica de Telecomunicación

Enxeñaría Electrónica e Automática

Enxeñaría Electrónica e Automática (rama Industrial)

Enxeñaría Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría Electrónica, Robótica e Mecatrónica

Enxeñaría en Desenvolvemento de Contidos Dixitais

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Deseño Mecánico

Enxeñaría en Ecotecnoloxías en Procesos Industriais

Enxeñaría en Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría en Explotación de Minas e Recursos Enerxéticos

Enxeñaría en Informática

Enxeñaría en Informática de Sistemas

Enxeñaría en Organización das Tecnoloxías da Información e da Comunicación

Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

Enxeñaría en Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría en Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría en Sistemas Audiovisuais

Enxeñaría en Sistemas Audiovisuais e Multimedia

Enxeñaría en Sistemas de Información

Enxeñaría en Sistemas de Telecomunicación

Enxeñaría en Sistemas e Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Son e Imaxe en Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxía de Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría en Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Tecnoloxías Aeroespaciais

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría en Tecnoloxías da Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Física

Enxeñaría Informática

Enxeñaría Informática de Servizos e Aplicacións

Enxeñaría Informática de Xestión e Sistemas de Información

Enxeñaría Informática do Software

Enxeñaría Informática en Computación

Enxeñaría Informática en Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría Informática en Enxeñaría do Software

Enxeñaría Informática en Sistemas de Información

Enxeñaría Informática en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría Informática, Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría Informática, Enxeñaría do Software

Enxeñaría Informática, Tecnoloxías Informáticas

Enxeñaría Mariña

Enxeñaría Marítima

Enxeñaría Matemática

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Mecánica (rama Industrial)

Enxeñaría Mecatrónica

Enxeñaría Mineira

Enxeñaría Mineira e Enerxética

Enxeñaría Multimedia

Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría Naval e Oceánica

Enxeñaría Radioelectrónica

Enxeñaría Radioelectrónica Naval

Enxeñaría Robótica

Enxeñaría Técnica Industrial

Enxeñaría Telemática

Física

Informática e Servizos

Mariña

Nanociencia e Nanotecnoloxía

Sistemas de Información

Tecnoloxías de Telecomunicación

Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Tecnoloxías Mariñas

Xestión de Sistemas de Información/Bachelor in Management Information Systems

591203-Estética

1. Titulacións preferentes:

Técnico/a especialista en:

Estética

Técnico/a superior en:

Estética

Estética Integral e Benestar

2. Outras titulacións:

Licenciatura:

Bioloxía

Bioquímica

Biotecnoloxía

Farmacia

Medicina

Química

Diplomatura:

Enfermaría

Fisioterapia

Podoloxía

Terapia Ocupacional

Grao en:

Bioloxía

Bioloxía Ambiental

Bioloxía Humana

Bioloxía Sanitaria

Biomedicina

Biomedicina Básica e Experimental

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Biotecnoloxía

Ciencias Biomédicas

Enfermaría

Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría Química

Farmacia

Fisioterapia

Medicina

Microbioloxía

Nutrición Humana e Dietética

Odontoloxía

Podoloxía

Química

Terapia Ocupacional

591204-Fabricación e Instalación de Carpintaría e Moble

Titulacións:

Enxeñaría:

Industrial

Materiais

Montes

Enxeñaría técnica:

Deseño Industrial

Forestal, en todas as súas especialidades

Industrial, especialidade en Mecánica

Grao en:

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Materiais

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Deseño Mecánico

Enxeñaría en Ecotecnoloxías en Procesos Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría Forestal

Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Enxeñaría Forestal: Industrias Forestais

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Mecánica (rama Industrial)

Enxeñaría Mecatrónica

Técnico/a especialista en:

Construción Industrial de Madeira

Deseño e Fabricación de Mobles

Ebanista

Madeira

Modelista de Fundición

Técnico/a superior en:

Desenvolvementos de Produtos en Carpintaría e Moble

Deseño e Amoblamento

Produción de Madeira e Moble

591205-Instalación e Mantemento de Equipamentos Térmicos e de Fluídos

Titulacións:

Arquitectura:

Arquitectura

Enxeñaría:

Aeronáutica

Agrónoma

Industrial

Minas

Naval e Oceánica

Licenciatura:

Máquinas Navais

Arquitectura técnica:

Arquitectura Técnica

Enxeñaría técnica:

Aeronáutica, en todas as súas especialidades

Agrícola, especialidades: Industrias Agrarias e Alimentarias e Mecanización e Construcións Rurais

Forestal, especialidade en Industrias Forestais

Industrial, en todas as súas especialidades

Minas, en todas as súas especialidades

Naval, en todas as súas especialidades

Diplomatura:

Máquinas Navais

Grao en:

Arquitectura

Arquitectura Naval

Arquitectura Naval e Enxeñaría de Sistemas Mariños

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Arquitectura Técnica

Arquitectura Técnica e Edificación

Ciencia e Tecnoloxía da Edificación

Ciencia e Tecnoloxía de Edificación

Ciencias Agrarias e Bioeconomía

Ciencias e Tecnoloxías da Edificación

Edificación

Enxeñaría Aeroespacial

Enxeñaría Aeroespacial en Aeronavegación

Enxeñaría Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Agraria

Enxeñaría Agraria e Alimentaria

Enxeñaría Agraria e do Medio Rural

Enxeñaría Agraria e Enerxética

Enxeñaría Agrícola

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría Agroalimentaria

Enxeñaría Agroalimentaria e Agroambiental

Enxeñaría Agroalimentaria e de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agroambiental

Enxeñaría Agroambiental e da Paisaxe

Enxeñaría Agropecuaria e do Medio Rural

Enxeñaría Alimentaria

Enxeñaría da Edificación

Enxeñaría da Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría das Explotacións Agropecuarias

Enxeñaría das Industrias Agrarias e Alimentarias

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría de Aeronavegación

Enxeñaría de Aeroportos

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Edificación

Enxeñaría de Enerxía e Medio Ambiente

Enxeñaría de Enerxías Renovables

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría de Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría de Recursos Minerais e Enerxía

Enxeñaría de Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría de Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría de Tecnoloxías Mineiras

Enxeñaría dos Recursos Enerxéticos

Enxeñaría dos Recursos Enerxéticos, Combustibles e Explosivos

Enxeñaría dos Recursos Mineiros

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría dos Recursos Minerais

Enxeñaría e Ciencia Agronómica

Enxeñaría Eléctrica

Enxeñaría Electrónica e Automática (rama Industrial)

Enxeñaría Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial

Enxeñaría Electrónica, Industrial e Automática

Enxeñaría Electrónica, Robótica e Mecatrónica

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Deseño Mecánico

Enxeñaría en Ecotecnoloxías en Procesos Industriais

Enxeñaría en Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría en Explotación de Minas e Recursos Enerxéticos

Enxeñaría en Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

Enxeñaría en Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría en Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría en Sistemas e Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría en Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Tecnoloxías Aeroespaciais

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Forestal: Industrias Forestais

Enxeñaría Mariña

Enxeñaría Marítima

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Mecánica (rama Industrial)

Enxeñaría Mecatrónica

Enxeñaría Mineira

Enxeñaría Mineira e Enerxética

Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría Naval e Oceánica

Enxeñaría Química Industrial

Enxeñaría Radioelectrónica

Enxeñaría Radioelectrónica Naval

Enxeñaría Robótica

Enxeñaría Técnica Industrial

Estudos da Arquitectura

Estudos de Arquitectura

Estudos en Arquitectura

Fundamentos da Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura e Urbanismo

Mariña

Nanociencia e Nanotecnoloxía

Náutica e Transporte Marítimo

Tecnoloxía das Industrias Agrarias e Alimentarias

Tecnoloxías Mariñas

591206-Instalacións Electrotécnicas

Titulacións:

Enxeñaría:

Aeronáutica

Automática e Electrónica Industrial

Electrónica

Industrial

Informática

Minas

Naval e Oceánica

Telecomunicación

Licenciatura:

Física

Radioelectrónica Naval

Enxeñaría técnica:

Aeronáutica, especialidade en Aeronavegación

Industrial, especialidade en Electricidade

Industrial, especialidade en Electrónica Industrial

Informática de Sistemas

Naval, especialidade en Propulsión e Servizos do Buque

Telecomunicación, en todas as súas especialidades

Diplomatura:

Radioelectrónica Naval

Grao en:

Arquitectura Naval

Arquitectura Naval e Enxeñaría de Sistemas Mariños

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Ciencias e Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría Aeroespacial

Enxeñaría Aeroespacial en Aeronavegación

Enxeñaría Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría da Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría das Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Aeronavegación

Enxeñaría de Aeroportos

Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría de Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría de Recursos Minerais e Enerxía

Enxeñaría de Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría de Sistemas de Comunicacións

Enxeñaría de Sistemas de Información

Enxeñaría de Sistemas de Telecomunicación

Enxeñaría de Sistemas Electrónicos

Enxeñaría de Sistemas TIC

Enxeñaría de Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías Específicas de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría de Tecnoloxías Mineiras

Enxeñaría do Automóbil

Enxeñaría dos Recursos Mineiros

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría dos Recursos Minerais

Enxeñaría Eléctrica

Enxeñaría Electromecánica

Enxeñaría Electrónica

Enxeñaría Electrónica de Comunicacións

Enxeñaría Electrónica de Telecomunicación

Enxeñaría Electrónica e Automática

Enxeñaría Electrónica e Automática (rama Industrial)

Enxeñaría Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría Electrónica, Robótica e Mecatrónica

Enxeñaría en Desenvolvemento de Contidos Dixitais

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Deseño Mecánico

Enxeñaría en Ecotecnoloxías en Procesos Industriais

Enxeñaría en Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría en Explotación de Minas e Recursos Enerxéticos

Enxeñaría en Informática

Enxeñaría en Informática de Sistemas

Enxeñaría en Organización das Tecnoloxías da Información e da Comunicación

Enxeñaría en Organización Industrial

Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

Enxeñaría en Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría en Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría en Sistemas Audiovisuais

Enxeñaría en Sistemas Audiovisuais e Multimedia

Enxeñaría en Sistemas de Información

Enxeñaría en Sistemas de Telecomunicación

Enxeñaría en Sistemas e Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Son e Imaxe en Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxía de Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría en Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Tecnoloxías Aeroespaciais

Enxeñaría en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría en Tecnoloxías da Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Física

Enxeñaría Informática

Enxeñaría Informática de Servizos e Aplicacións

Enxeñaría Informática de Xestión e Sistemas de Información

Enxeñaría Informática do Software

Enxeñaría Informática en Computación

Enxeñaría Informática en Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría Informática en Enxeñaría do Software

Enxeñaría Informática en Sistemas de Información

Enxeñaría Informática en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría Informática, Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría Informática, Enxeñaría do Software

Enxeñaría Informática, Tecnoloxías Informáticas

Enxeñaría Mariña

Enxeñaría Marítima

Enxeñaría Matemática

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Mecánica (rama Industrial)

Enxeñaría Mecatrónica

Enxeñaría Mineira

Enxeñaría Mineira e Enerxética

Enxeñaría Multimedia

Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría Naval e Oceánica

Enxeñaría Radioelectrónica

Enxeñaría Radioelectrónica Naval

Enxeñaría Robótica

Enxeñaría Telemática

Física

Industrial

Informática e Servizos

Mariña

Nanociencia e Nanotecnoloxía

Náutica e Transporte Marítimo

Sistemas de Información

Tecnoloxías de Telecomunicación

Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Xestión de Sistemas de Información/Bachelor in Management Information Systems

591207-Instalacións e Equipamentos de Cría e de Cultivo

Titulacións:

Enxeñaría:

Agrónoma

Licenciatura:

Bioloxía

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias do Mar

Veterinaria

Enxeñaría técnica:

Agrícola, especialidade en Explotacións Agropecuarias

Grao en:

Bioloxía

Bioloxía Ambiental

Bioloxía Humana

Bioloxía Sanitaria

Biomedicina

Biomedicina Básica e Experimental

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Biotecnoloxía

Ciencias Agrarias e Bioeconomía

Ciencias Ambientais

Ciencias do Mar

Enxeñaría Agraria

Enxeñaría Agraria e Alimentaria

Enxeñaría Agraria e do Medio Rural

Enxeñaría Agraria e Enerxética

Enxeñaría Agrícola

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría Agroalimentaria

Enxeñaría Agroalimentaria e Agroambiental

Enxeñaría Agroalimentaria e de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agropecuaria e do Medio Rural

Enxeñaría Ambiental

Enxeñaría das Explotacións Agropecuarias

Enxeñaría das Industrias Agrarias e Alimentarias

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría e Ciencia Agronómica

Tecnoloxía das Industrias Agrarias e Alimentarias

Veterinaria

591208-Laboratorio

Titulacións:

Enxeñaría:

Química

Licenciatura:

Bioquímica

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Ambientais

Farmacia

Química

Enxeñaría técnica:

Industrial, especialidade en Química Industrial

Grao en:

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Ambientais

Ciencias da Alimentación

Ciencias Experimentais

Enoloxía

Enxeñaría Agraria e Alimentaria

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agroalimentaria

Enxeñaría Agroalimentaria e Agroambiental

Enxeñaría Agroalimentaria e de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agroambiental

Enxeñaría Agroambiental e da Paisaxe

Enxeñaría Alimentaria

Enxeñaría Ambiental

Enxeñaría das Industrias Agrarias e Alimentarias

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría en Química Industrial

Enxeñaría Forestal

Enxeñaría Química

Enxeñaría Química Industrial

Farmacia

Innovación de Procesos e Produtos Alimentarios

Innovación e Seguridade Alimentaria

Nutrición Humana e Dietética

Química

Tecnoloxía das Industrias Agrarias e Alimentarias

Tecnoloxía e Innovación Alimentaria

Tecnoloxía e Xestión Alimentaria

591209-Mantemento de Vehículos

Titulacións:

Enxeñaría:

Aeronáutica

Agrónoma

Industrial

Minas

Montes

Naval e Oceánica

Licenciatura:

Máquinas Navais

Enxeñaría técnica:

Aeronáutica, en todas as súas especialidades

Agrícola, especialidade en Mecanización e Construcións Rurais

Industrial, en todas as súas especialidades

Minas, especialidade en Instalacións Electromecánicas Mineiras

Naval, especialidade en Propulsión e Servizos do Buque

Diplomatura:

Máquinas Navais

Grao en:

Enxeñaría Aeroespacial

Enxeñaría Aeroespacial en Aeronavegación

Enxeñaría Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Agraria

Enxeñaría Agraria e Alimentaria

Enxeñaría Agraria e do Medio Rural

Enxeñaría Agraria e Enerxética

Enxeñaría Agrícola

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agropecuaria e do Medio Rural

Enxeñaría da Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría das Explotacións Agropecuarias

Enxeñaría das Industrias Agrarias e Alimentarias

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría de Aeronavegación

Enxeñaría de Aeroportos

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría de Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría de Sistemas Electrónicos

Enxeñaría de Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría de Tecnoloxías Mineiras

Enxeñaría do Automóbil

Enxeñaría dos Recursos Mineiros

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría dos Recursos Minerais

Enxeñaría e Ciencia Agronómica

Enxeñaría Electromecánica

Enxeñaría en Deseño Mecánico

Enxeñaría en Explotación de Minas e Recursos Enerxéticos

Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

Enxeñaría en Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría en Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría en Sistemas e Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría en Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Tecnoloxías Aeroespaciais

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Forestal

Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Enxeñaría Forestal: Industrias Forestais

Enxeñaría Mariña

Enxeñaría Marítima

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Mecatrónica

Enxeñaría Mineira

Enxeñaría Mineira e Enerxética

Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría Naval e Oceánica

Enxeñaría Robótica

Enxeñaría Técnica Industrial

Mariña

Náutica e Transporte Marítimo

Tecnoloxía das Industrias Agrarias e Alimentarias

Tecnoloxías Mariñas

Técnico/a especialista en:

Automoción

Mantemento de Máquinas e Equipamentos de Construción e Obras

Mecánica e Electricidade do Automóbil

Técnico/a superior en:

Automoción

591210-Máquinas, Servizos e Produción

Titulacións:

Enxeñaría:

Aeronáutica

Agrónoma

Camiños, Canles e Portos

Industrial

Materiais

Minas

Montes

Naval e Oceánica

Xeodesia e Cartografía

Licenciatura:

Máquinas Navais

Náutica e Transporte Marítimo

Radioelectrónica Naval

Enxeñaría técnica:

Aeronáutica, especialidade en Aeromotores

Aeronáutica, especialidade en Aeronavegación

Aeronáutica, especialidade en Aeronaves

Aeronáutica, especialidade en Equipos e Materiais Aeroespaciais

Agrícola, especialidade en Mecanización e Construcións Rurais

Forestal, especialidade en Industrias Forestais

Industrial, especialidade en Electricidade

Industrial, especialidade en Mecánica

Minas, especialidade en Explotación de Minas

Minas, especialidade en Instalacións Electromecánicas Mineiras

Minas, especialidade en Mineralurxia e Metalurxia

Minas, especialidade en Recursos Enerxéticos, Combustibles e Explosivos

Naval, en todas as súas especialidades

Obras Públicas, en todas as súas especialidades

Diplomatura:

Máquinas Navais

Navegación Marítima

Radioelectrónica Naval

Grao en:

Arquitectura Naval

Arquitectura Naval e Enxeñaría de Sistemas Mariños

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Enxeñaría Aeroespacial

Enxeñaría Aeroespacial en Aeronavegación

Enxeñaría Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Agraria

Enxeñaría Agraria e Alimentaria

Enxeñaría Agraria e do Medio Rural

Enxeñaría Agraria e Enerxética

Enxeñaría Agrícola

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agropecuaria e do Medio Rural

Enxeñaría Civil

Enxeñaría Civil e Territorial

Enxeñaría Civil en Construcións Civís

Enxeñaría Civil en Hidroloxía

Enxeñaría Civil en Transportes e Servizos Urbanos

Enxeñaría Civil, Construcións Civís

Enxeñaría Civil, Hidroloxía

Enxeñaría Civil, Transportes e Servizos Urbanos

Enxeñaría da Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría das Explotacións Agropecuarias

Enxeñaría das Industrias Agrarias e Alimentarias

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría de Aeronavegación

Enxeñaría de Aeroportos

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Materiais

Enxeñaría de Obras Públicas

Enxeñaría de Obras Públicas en Construcións Civís

Enxeñaría de Obras Públicas en Transportes e Servizos Urbanos

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría de Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría de Recursos Minerais e Enerxía

Enxeñaría de Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría de Tecnoloxía de Camiños

Enxeñaría de Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría de Tecnoloxías Mineiras

Enxeñaría do Automóbil

Enxeñaría dos Recursos Enerxéticos

Enxeñaría dos Recursos Enerxéticos, Combustibles e Explosivos

Enxeñaría dos Recursos Mineiros

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría dos Recursos Minerais

Enxeñaría e Ciencia Agronómica

Enxeñaría Eléctrica

Enxeñaría Electrónica

Enxeñaría Electrónica e Automática (rama Industrial)

Enxeñaría Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial

Enxeñaría Electrónica, Industrial e Automática

Enxeñaría Electrónica, Robótica e Mecatrónica

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Ecotecnoloxías en Procesos Industriais

Enxeñaría en Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría en Explotación de Minas e Recursos Enerxéticos

Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

Enxeñaría en Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría en Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría en Sistemas e Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría en Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Tecnoloxías Aeroespaciais

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Forestal

Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Enxeñaría Forestal: Industrias Forestais

Enxeñaría Xeomática

Enxeñaría Xeomática e Topografía

Enxeñaría Xeomática e Topográfica

Enxeñaría Mariña

Enxeñaría Marítima

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Mecánica (rama Industrial)

Enxeñaría Mecatrónica

Enxeñaría Mineira

Enxeñaría Mineira e Enerxética

Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría Naval e Oceánica

Enxeñaría Radioelectrónica

Enxeñaría Radioelectrónica Naval

Enxeñaría Robótica

Enxeñaría Técnica Industrial

Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

Mariña

Náutica e Transporte Marítimo

Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Tecnoloxía das Industrias Agrarias e Alimentarias

Tecnoloxías Mariñas

591211-Mecanizado e Mantemento de Máquinas

Titulacións:

Enxeñaría:

Automática e Electrónica Industrial

Industrial

Materiais

Naval e Oceánica

Licenciatura:

Máquinas Navais

Enxeñaría técnica:

Agrícola, especialidade en Mecanización e Construcións Rurais

Deseño Industrial

Industrial, especialidade en Mecánica

Minas, especialidade en Mineralurxia e Metalurxia

Naval, especialidade en Estruturas Mariñas

Diplomatura:

Máquinas Navais

Grao en:

Enxeñaría Agraria

Enxeñaría Agraria e do Medio Rural

Enxeñaría Agraria e Enerxética

Enxeñaría Agrícola

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agropecuaria e do Medio Rural

Enxeñaría da Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría de Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría de Recursos Minerais e Enerxía

Enxeñaría de Sistemas Electrónicos

Enxeñaría de Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría de Tecnoloxías Mineiras

Enxeñaría dos Recursos Mineiros

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría dos Recursos Minerais

Enxeñaría e Ciencia Agronómica

Enxeñaría Eléctrica

Enxeñaría Electromecánica

Enxeñaría Electrónica

Enxeñaría Electrónica e Automática

Enxeñaría Electrónica e Automática (rama Industrial)

Enxeñaría Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría Electrónica, Robótica e Mecatrónica

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Deseño Mecánico

Enxeñaría en Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría en Explotación de Minas e Recursos Enerxéticos

Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

Enxeñaría en Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría en Sistemas e Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría en Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría Mariña

Enxeñaría Marítima

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Mecatrónica

Enxeñaría Mineira

Enxeñaría Mineira e Enerxética

Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría Naval e Oceánica

Enxeñaría Radioelectrónica

Enxeñaría Radiolectrónica Naval

Enxeñaría Robótica

Enxeñaría Técnica Industrial

Mariña

Técnico/a especialista en:

Control de Calidade

Fabricación Mecánica

Instrumentista en Sistemas de Medida

Máquinas Ferramentas

Matrizaría e Moldes

Mecánico de Armas

Micromecánica de Instrumentos

Micromecánica de Máquinas Ferramentas

Micromecánica e Reloxaría

Montaxe e Construción de Maquinaria

Utillaxes e Montaxes Mecánicas

Técnico/a superior en:

Produción Por Mecanizado

Programación da Produción en Fabricación Mecánica

591212-Oficina de Proxectos de Construción

Titulacións:

Arquitectura:

Arquitectura

Enxeñaría:

Agrónoma

Camiños, Canles e Portos

Industrial

Materiais

Minas

Naval e Oceánica

Arquitectura técnica:

Arquitectura Técnica

Enxeñaría técnica:

Agrícola, especialidade en Mecanización e Construcións Rurais

Agrícola, especialidade en Industrias Agrarias e Agroalimentarias

Industrial, en todas as súas especialidades

Minas, en todas as súas especialidades

Naval, especialidade en Propulsión e Servizos do Buque

Obras Públicas, en todas as súas especialidades

Topografía

Grao en:

Arquitectura

Arquitectura Naval

Arquitectura Naval e Enxeñaría de Sistemas Mariños

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Arquitectura Técnica

Arquitectura Técnica e Edificación

Ciencia e Tecnoloxía da Edificación

Ciencia e Tecnoloxía de Edificación

Ciencias e Tecnoloxías da Edificación

Deseño de Interiores

Edificación

Enxeñaría Agraria

Enxeñaría Agraria e do Medio Rural

Enxeñaría Agrícola

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agropecuaria e do Medio Rural

Enxeñaría Civil

Enxeñaría Civil e Territorial

Enxeñaría Civil en Construcións Civís

Enxeñaría Civil en Hidroloxía

Enxeñaría Civil en Transportes e Servizos Urbanos

Enxeñaría Civil, Construcións Civís

Enxeñaría Civil, Hidroloxía

Enxeñaría Civil, Transportes e Servizos Urbanos

Enxeñaría da Edificación

Enxeñaría das Explotacións Agropecuarias

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Edificación

Enxeñaría da Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría de Materiais

Enxeñaría de Obras Públicas

Enxeñaría de Obras Públicas en Construcións Civís

Enxeñaría de Obras Públicas en Transportes e Servizos Urbanos

Enxeñaría de Organización Industrial

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría de Recursos Minerais e Enerxía

Enxeñaría de Tecnoloxías de Camiños

Enxeñaría de Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría dos Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría Eléctrica

Enxeñaría Electrónica e Automática (rama Industrial)

Enxeñaría Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Ecotecnoloxías en Procesos Industriais

Enxeñaría en Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría en Explotación de Minas e Recursos Enerxéticos

Enxeñaría en Xeomática e Topografía

Enxeñaría en Organización Industrial

Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

Enxeñaría en Química Industrial

Enxeñaría en Sistemas e Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría Mariña

Enxeñaría Marítima

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría Naval e Oceánica

Enxeñaría Técnica Industrial

Estudos da Arquitectura

Estudos de Arquitectura

Estudos en Arquitectura

Fundamentos da Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura e Urbanismo

Mariña

Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Urbanismo, Ordenación Territorial e Sustentabilidade

Título superior, Lei orgánica 1/1990:

Deseño, especialidade Deseño de Interiores, segundo o Real decreto 1496/1999, do 14 de maio

Título superior, Lei orgánica 2/2006:

Deseño, especialidade Deseño de Interiores, segundo o Real decreto 633/2010, do 14 de maio

591213-Oficina de Proxectos de Fabricación Mecánica

Titulacións:

Arquitectura:

Arquitectura

Enxeñaría:

Aeronáutica

Industrial

Minas

Naval e Oceánica

Licenciatura:

Máquinas Navais

Arquitectura técnica:

Arquitectura Técnica

Enxeñaría técnica:

Aeronáutica, especialidade Aeronaves

Agrícola, especialidade en Mecanización e Construcións Rurais

Deseño Industrial

Industrial, especialidade en Mecánica

Minas, especialidade en Instalacións Electromecánicas Mineiras

Naval, especialidade en Estruturas Mariñas

Diplomatura:

Máquinas Navais

Grao en:

Arquitectura

Arquitectura Naval

Arquitectura Naval e Enxeñaría de Sistemas Mariños

Arquitectura Naval e Enxeñaría Marítima

Arquitectura Técnica

Arquitectura Técnica e Edificación

Ciencia e Tecnoloxía da Edificación

Ciencia e Tecnoloxía de Edificación

Ciencias e Tecnoloxías da Edificación

Edificación

Enxeñaría Aeroespacial

Enxeñaría Aeroespacial en Aeronavegación

Enxeñaría Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Agraria

Enxeñaría Agraria e do Medio Rural

Enxeñaría Agraria e Enerxética

Enxeñaría Agrícola

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agropecuaria e do Medio Rural

Enxeñaría da Edificación

Enxeñaría da Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría da Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría das Explotacións Agropecuarias

Enxeñaría de Aeronavegación

Enxeñaría de Aeroportos

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Edificación

Enxeñaría de Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría de Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría de Recursos Minerais e Enerxía

Enxeñaría de Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría de Tecnoloxía de Minas e Enerxía

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría de Tecnoloxías Mineiras

Enxeñaría dos Recursos Mineiros

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Enxeñaría dos Recursos Minerais

Enxeñaría e Ciencia Agronómica

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Deseño Mecánico

Enxeñaría en Ecotecnoloxías en Procesos Industriais

Enxeñaría en Explotación de Minas e Recursos Enerxéticos

Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

Enxeñaría en Recursos Enerxéticos e Mineiros

Enxeñaría en Sistemas Aeroespaciais

Enxeñaría en Sistemas e Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxía Mineira

Enxeñaría en Tecnoloxía Naval

Enxeñaría en Tecnoloxías Aeroespaciais

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Mariña

Enxeñaría Marítima

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Mecánica (rama Industrial)

Enxeñaría Mecatrónica

Enxeñaría Mineira

Enxeñaría Mineira e Enerxética

Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo

Enxeñaría Naval e Oceánica

Enxeñaría Radioelectrónica

Enxeñaría Radiolectrónica Naval

Enxeñaría Robótica

Enxeñaría Técnica Industrial

Estudos da Arquitectura

Estudos de Arquitectura

Estudos en Arquitectura

Fundamentos da Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura

Fundamentos de Arquitectura e Urbanismo

Mariña

Náutica

Náutica e Transporte Marítimo

591214-Operacións e

Equipamentos de Elaboración de Produtos Alimentarios

Titulacións:

Enxeñaría:

Agrónoma

Industrial

Química

Licenciatura:

Bioloxía

Bioquímica

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Ambientais

Enoloxía

Farmacia

Química

Veterinaria

Enxeñaría técnica:

Agrícola, especialidade en Industrias Agrarias e Alimentarias

Industrial, especialidade en Química Industrial

Grao en:

Bioloxía

Bioloxía Ambiental

Bioloxía Humana

Bioloxía Sanitaria

Biomedicina

Biomedicina Básica e Experimental

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Ambientais

Ciencias Biomédicas

Ciencias Culinarias e Gastronómicas

Ciencias da Alimentación

Ciencias Gastronómicas

Enoloxía

Enxeñaría Agraria e Alimentaria

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agroalimentaria

Enxeñaría Agroalimentaria e Agroambiental

Enxeñaría Agroalimentaria e de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agroambiental

Enxeñaría Agroambiental e da Paisaxe

Enxeñaría Alimentaria

Enxeñaría Ambiental

Enxeñaría Biomédica

Enxeñaría da Saúde

Enxeñaría das Industrias Agrarias e Alimentarias

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría de Enerxía e Medio Ambiente

Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Química Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría Química

Enxeñaría Química Industrial

Farmacia

Gastronomía

Gastronomía e Artes Culinarias

Innovación de Procesos e Produtos Alimentarios

Innovación e Seguridade Alimentaria

Nutrición Humana e Dietética

Química

Tecnoloxía das Industrias Agrarias e Alimentarias

Tecnoloxía e Innovación Alimentaria

Tecnoloxía e Xestión Alimentaria

Veterinaria

591215-Operacións de Procesos

Titulacións:

Enxeñaría:

Agrónoma

Industrial

Montes

Química

Licenciatura:

Bioquímica

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Ambientais

Farmacia

Química

Enxeñaría técnica:

Forestal, especialidade en Industrias Forestais

Industrial, especialidade en Química Industrial

Grao en:

Bioloxía Ambiental

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Ambientais

Ciencias da Alimentación

Ciencias Experimentais

Enoloxía

Enxeñaría Agraria e Alimentaria

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agroalimentaria

Enxeñaría Agroalimentaria e Agroambiental

Enxeñaría Agroalimentaria e de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agroambiental

Enxeñaría Agroambiental e da Paisaxe

Enxeñaría Alimentaria

Enxeñaría Ambiental

Enxeñaría das Industrias Agrarias e Alimentarias

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría de Enerxía e Medio Ambiente

Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Química Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxías Ambientais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría Forestal: Industrias Forestais

Enxeñaría Química

Enxeñaría Química Industrial

Farmacia

Innovación de Procesos e Produtos Alimentarios

Innovación e Seguridade Alimentaria

Nutrición Humana e Dietética

Química

Tecnoloxía das Industrias Agrarias e Alimentarias

Tecnoloxía e Innovación Alimentaria

Tecnoloxía e Xestión Alimentaria

591216-Operacións e Equipamentos de Produción Agraria

Titulacións:

Enxeñaría:

Agrónoma

Montes

Licenciatura:

Bioloxía

Bioquímica

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Ambientais

Química

Veterinaria

Xeoloxía

Enxeñaría técnica:

Agrícola, en todas as súas especialidades

Forestal, en todas as súas especialidades

Grao en:

Bioloxía

Bioloxía Ambiental

Bioloxía Humana

Bioloxía Sanitaria

Biomedicina

Biomedicina Básica e Experimental

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Agrarias e Bioeconomía

Ciencias Ambientais

Ciencias da Alimentación

Enxeñaría Agraria

Enxeñaría Agraria e Alimentaria

Enxeñaría Agraria e do Medio Rural

Enxeñaría Agraria e Enerxética

Enxeñaría Agrícola

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría Agroalimentaria

Enxeñaría Agroalimentaria e Agroambiental

Enxeñaría Agroalimentaria e de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agroambiental

Enxeñaría Agroambiental e da Paisaxe

Enxeñaría Agropecuaria e do Medio Rural

Enxeñaría Alimentaria

Enxeñaría Ambiental

Enxeñaría das Explotacións Agropecuarias

Enxeñaría das Industrias Agrarias e Alimentarias

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría e Ciencia Agronómica

Enxeñaría en Química Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxías Ambientais

Enxeñaría Forestal

Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Enxeñaría Forestal: Industrias Forestais

Enxeñaría Química

Enxeñaría Química Industrial

Innovación de Procesos e Produtos Alimentarios

Innovación e Seguridade Alimentaria

Tecnoloxía das Industrias Agrarias e Alimentarias

Tecnoloxía e Innovación Alimentaria

Tecnoloxía e Xestión Alimentaria

Veterinaria

591217-Patronaxe e Confección

Titulacións:

Enxeñaría técnica:

Industrial, especialidade Téxtil

Grao en:

Deseño de Moda

Deseño e Xestión de Moda

Enxeñaría de Deseño e Tecnoloxía Téxtil

Enxeñaría de Tecnoloxía e Deseño Téxtil

Enxeñaría en Deseño de Moda

Xestión Industrial da Moda

Título superior, Lei orgánica 1/1990:

Deseño, especialidade Moda

Título superior, Lei orgánica 2/2006:

Deseño, especialidade Moda

Técnico/a especialista en:

Confección a Medida de Señora

Confección de Tecidos

Confección Industrial de Pezas Exteriores

Confección Industrial de Pezas Interiores

Produción en Industrias da Confección

Sastrería e Modistaría

Técnico/a superior en:

Patronaxe

Patronaxe e Moda

Procesos de Confección Industrial

591218-Peiteado

1. Titulacións: preferentes

Técnico/a especialista en:

Perrucaría

Técnico/a superior en:

Asesoría de Imaxe Persoal

Asesoría de Imaxe Persoal e Corporativa

Estilismo e Dirección de Peiteado

2. Outras titulacións:

Licenciatura:

Bioloxía

Bioquímica

Biotecnoloxía

Farmacia

Medicina

Química

Diplomatura:

Enfermaría

Fisioterapia

Podoloxía

Grao en:

Bioloxía

Bioloxía Ambiental

Bioloxía Humana

Bioloxía Sanitaria

Biomedicina

Biomedicina Básica e Experimental

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Biotecnoloxía

Ciencias Biomédicas

Enfermaría

Farmacia

Fisioterapia

Medicina

Microbioloxía

Odontoloxía

Podoloxía

Química

591219-Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico

Titulacións:

Licenciatura:

Bioloxía

Bioquímica

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Ambientais

Farmacia

Medicina

Odontoloxía

Química

Veterinaria

Diplomatura:

Enfermaría

Fisioterapia

Terapia Ocupacional

Grao en:

Bioloxía

Bioloxía Ambiental

Bioloxía Humana

Bioloxía Sanitaria

Biomedicina

Biomedicina Básica e Experimental

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Ambientais

Ciencias Biomédicas

Ciencias da Alimentación

Enfermaría

Enxeñaría Biomédica

Enxeñaría da Saúde

Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría de Sistemas Biolóxicos

Farmacia

Fisioterapia

Medicina

Microbioloxía

Nutrición Humana e Dietética

Odontoloxía

Química

Terapia Ocupacional

Veterinaria

Xenética

591220-Procedementos Sanitarios e Asistenciais

Titulacións:

Licenciatura:

Bioloxía

Bioquímica

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Farmacia

Medicina

Odontoloxía

Veterinaria

Diplomatura:

Enfermaría

Fisioterapia

Terapia Ocupacional

Grao en:

Bioloxía

Bioloxía Ambiental

Bioloxía Humana

Bioloxía Sanitaria

Biomedicina

Biomedicina Básica e Experimental

Bioquímica

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Bioquímica e Ciencias Biomédicas

Biotecnoloxía

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Biomédicas

Ciencias da Alimentación

Enfermaría

Enxeñaría Alimentaria

Enxeñaría da Saúde

Enxeñaría de Sistemas Biolóxicos

Farmacia

Fisioterapia

Medicina

Microbioloxía

Nutrición Humana e Dietética

Odontoloxía

Terapia Ocupacional

Veterinaria

Xenética

591221-Procesos Comerciais

Titulacións:

Enxeñaría:

Informática

Organización Industrial

Licenciatura:

Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Actuariais e Financeiras

Ciencias e Técnicas Estatísticas

Economía

Investigación e Técnicas de Mercado

Publicidade e Relacións Públicas

Enxeñaría técnica:

Informática de Sistemas

Informática de Xestión

Diplomatura:

Biblioteconomía e Documentación

Ciencias Empresariais

Estadísitca

Relacións Laborais

Turismo

Xestión e Administración Pública

Grao en:

Administración de Empresas

Administración de Empresas e Xestión da Innovación

Administración e Dirección de Empresas

Administración e Dirección de Empresas Tecnolóxicas

Administración e Xestión Pública

Análise de Negocios/Business Analytics

Análise Económica

Asistencia de Dirección, Management Assistance

Ciencias do Transporte

Ciencias Económicas

Ciencias Empresariais

Ciencias Empresariais, Management

Ciencias Xurídicas das Administracións Públicas

Comercio

Comercio e Márketing

Comercio Internacional

Consultoría e Xestión da Información

Contabilidade e Finanzas

Creación, Administración e Dirección de Empresas

Dirección Comercial e Márketing

Dirección de Empresas

Dirección de Empresas (BBA)

Dirección de Empresas Tecnolóxicas

Dirección e Administración de Empresas

Dirección e Creación de Empresas

Dirección e Xestión de Empresas no Ámbito Dixital

Dirección e Xestión Pública

Dirección Financeira e Contabilidade

Dirección Hostaleira

Dirección Internacional de Empresas

Dirección Internacional de Empresas de Turismo e Lecer

Economía

Economía e Finanzas

Economía e Negocios Internacionais

Economía e Xestión

Empresa e Tecnoloxía

Empresa Internacional

Empresas e Actividades Turísticas

Enxeñaría de Organización

Enxeñaría de Organización Industrial

Enxeñaría e Xestión Empresarial

Enxeñaría en Informática

Enxeñaría en Informática de Sistemas

Enxeñaría en Organización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación

Enxeñaría en Organización Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría Informática

Enxeñaría Informática de Servizos e Aplicacións

Enxeñaría Informática de Xestión e Sistemas de Información

Enxeñaría Informática do Software

Enxeñaría Informática en Computación

Enxeñaría Informática en Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría Informática en Enxeñaría do Software

Enxeñaría Informática en Sistemas de Información

Enxeñaría Informática en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría Informática-Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría Informática-Enxeñaría do Software

Enxeñaría Informática, Tecnoloxías Informáticas

Estatística e Empresa

Estatística Empresarial

Estudos Internacionais de Economía e

Empresa/International Business Economics

Filosofía, Política e Economía

Finanzas

Finanzas e Contabilidade

Finanzas e Seguros

Finanzas, Banca e Seguros

Fiscalidade e Administración Pública

Información e Documentación

Informática e Servizos

Loxística e Negocios Marítimos

Márketing

Márketing e Comercialización Internacional

Márketing e Comunicación

Márketing e Comunicación Comercial

Márketing e Comunicación Dixital

Márketing e Comunicación Empresarial

Márketing e Comunidades Dixitais

Márketing e Dirección Comercial

Márketing e Investigación de Mercados

Márketing e Investigación de Mercados (MIM)

Márketing e Xestión Comercial

Matemáticas e Informática

Negocios e Márketing

Negocios e Márketing Internacionais

Negocios Internacionais/International Business

Publicidade e Relacións Públicas

Publicidade, Márketing e Relacións Públicas

Publicidade, Relacións Públicas e Márketing

Relacións Laborais e Recursos Humanos

Técnicas Cuantitativas para a Economía e a Empresa

Turismo

Xestión Comercial e Márketing

Xestión de Empresas

Xestión de Pequenas e Medianas Empresas

Xestión de Sistemas de Información/Bachelor in Management Information Systems

Xestión e Administración Pública

Xestión e Márketing Empresarial

Xestión Económico e Financeira

Xestión en Pequenas e Medianas Empresas

Xestión Informática Empresarial

591222-Procesos de Xestión Administrativa

Titulacións:

Enxeñaría:

Informática

Licenciatura:

Administración e Dirección de Empresas

Ciencias Actuariais e Financeiras

Ciencias do Traballo

Ciencias Políticas e da Administración

Dereito

Economía

Socioloxía

Enxeñaría técnica:

Informática de Sistemas

Informática de Xestión

Diplomatura:

Biblioteconomía e Documentación

Ciencias Empresariais

Relacións Laborais

Turismo

Xestión e Administración Pública

Grao en:

Administración de Empresas

Administración de Empresas e Xestión da Innovación

Administración e Dirección de Empresas

Administración e Dirección de Empresas Tecnolóxicas

Administración e Xestión Pública

Análise de Negocios/Business Analytics

Análise Económica

Asistencia de Dirección, Management Assistance

Ciencia Política e da Administración

Ciencia Política e Administración Pública

Ciencia Política e Xestión Pública

Ciencias Económicas

Ciencias Empresariais

Ciencias Empresariais, Management

Ciencias Xurídicas das Administracións Públicas

Comercio

Comercio e Márketing

Comercio Internacional

Consultoría e Xestión da Información

Contabilidade e Finanzas

Creación, Administración e Dirección de Empresas

Dereito

Dirección Comercial e Márketing

Dirección de Empresas

Dirección de Empresas (BBA)

Dirección de Empresas Tecnolóxicas

Dirección e Administración de Empresas

Dirección e Creación de Empresas

Dirección e Xestión de Empresas no Ámbito Dixital

Dirección e Xestión Pública

Dirección Financeira e Contabilidade

Dirección Hostaleira

Dirección Internacional de Empresas

Dirección Internacional de Empresas de Turismo e Lecer

Economía

Economía e Finanzas

Economía e Negocios Internacionais

Economía e Xestión

Empresa e Tecnoloxía

Empresa Internacional

Empresas e Actividades Turísticas

Enxeñaría de Organización

Enxeñaría de Organización Industrial

Enxeñaría e Xestión Empresarial

Enxeñaría en Informática

Enxeñaría en Informática de Sistemas

Enxeñaría en Organización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación

Enxeñaría en Organización Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría Informática

Enxeñaría Informática de Servizos e Aplicacións

Enxeñaría Informática de Xestión e Sistemas de Información

Enxeñaría Informática do Software

Enxeñaría Informática en Computación

Enxeñaría Informática en Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría Informática en Enxeñaría do Software

Enxeñaría Informática en Sistemas de Información

Enxeñaría Informática en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría Informática, Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría Informática, Enxeñaría do Software

Enxeñaría Informática, Tecnoloxías Informáticas

Estatística e Empresa

Estatística Empresarial

Estudos Internacionais de Economía e

Empresa/International Business Economics

Filosofía, Política e Economía

Finanzas

Finanzas e Contabilidade

Finanzas e Seguros

Finanzas, Banca e Seguros

Fiscalidade e Administración Pública

Información e Documentación

Informática e Servizos

Liderado Emprendedor e Innovación

Loxística e Negocios Marítimos

Márketing

Márketing e Comercialización Internacional

Márketing e Comunicación

Márketing e Comunicación Comercial

Márketing e Comunicación Dixital

Márketing e Comunicación Empresarial

Márketing e Comunidades Dixitais

Márketing e Dirección Comercial

Márketing e Investigación de Mercados

Márketing e Investigación de Mercados (MIM)

Márketing e Xestión Comercial

Matemáticas e Informática

Negocios e Márketing

Negocios e Márketing Internacionais

Negocios Internacionais/International Business

Relacións Laborais e Recursos Humanos

Técnicas Cuantitativas para a Economía e a Empresa

Turismo

Xestión Comercial e Márketing

Xestión de Empresas

Xestión de Pequenas e Medianas Empresas

Xestión de Sistemas de Información/Bachelor in Management Information Systems

Xestión e Administración Pública

Xestión e Márketing Empresarial

Xestión Económica e Financeira

Xestión Informática Empresarial

591223-Produción de Artes Gráficas

Titulacións:

Enxeñaría:

Química

Licenciatura:

Comunicación Audiovisual

Publicidade e Relacións Públicas

Química

Xornalismo

Enxeñaría técnica:

Deseño Industrial

Forestal, especialidade en Industrias Forestais

Industrial, especialidade en Química Industrial

Grao en:

Audiovisual e Multimedia

Cinema

Cinema e Medios Audiovisuais

Cinema e Televisión

Cinematografía e Artes Audiovisuais

Comunicación

Comunicación Audiovisual

Comunicación Audiovisual e Multimedia

Comunicación Dixital

Comunicación e Industrias Culturais

Comunicación e Relacións Públicas

Comunicación e Xornalismo Audiovisuais

Comunicación Publicitaria

Deseño de Produtos Interactivos

Deseño Dixital

Deseño e Tecnoloxías Creativas

Deseño Integral e Xestión da Imaxe

Deseño Multimedia e Gráfico

Deseño Visual de Contidos Dixitais

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría de Sistemas Audiovisuais

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Química Industrial

Enxeñaría en Sistemas Audiovisuais

Enxeñaría en Sistemas Audiovisuais e Multimedia

Enxeñaría Forestal

Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

Enxeñaría Forestal: Industrias Forestais

Enxeñaría Química

Enxeñaría Química Industrial

Fotografía

Fotografía e Creación Dixital

Medios Audiovisuais

Publicidade

Publicidade e Relacións Públicas

Publicidade, Márketing e Relacións Públicas

Publicidade, Relacións Públicas e Márketing

Química

Xornalismo

Xornalismo e Comunicación Corporativa

Título superior,

Lei orgánica 1/1990:

Deseño, especialidade Deseño Gráfico

Deseño, especialidade Produtos

Título superior,

Lei orgánica 2/2006:

Deseño, especialidade Deseño Gráfico

Deseño, especialidade Produtos

Técnico/a especialista en:

Composición

Composición de Artes Gráficas

Encadernación

Impresión

Procesos Gráficos

Reprodución Fotomecánica

Técnico/a superior en:

Deseño e Xestión da Produción Gráfica

Produción en Industrias de Artes Gráficas

591224-Produción Téxtil e Tratamentos Fisicoquímicos

Titulacións:

Enxeñaría:

Industrial

Química

Licenciatura:

Química

Enxeñaría técnica:

Industrial, especialidade Téxtil

Industrial, especialidade en Química Industrial

Grao en:

Deseño

Deseño de Moda

Deseño de Produto

Deseño e Xestión de Moda

Enxeñaría de Deseño e Tecnoloxía Téxtil

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Organización

Enxeñaría de Organización Industrial

Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Enxeñaría de Tecnoloxía e Deseño Téxtil

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Deseño de Moda

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Ecotecnoloxías en Procesos Industriais

Enxeñaría en Organización Industrial

Enxeñaría en Química Industrial

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría Química

Enxeñaría Química Industrial

Enxeñaría Técnica Industrial

Química

Título superior,

Lei orgánica 1/1990:

Deseño, especialidade Moda

Deseño, especialidade Produtos

Título superior,

Lei orgánica 2/2006:

Deseño, especialidade Moda

Deseño, especialidade Produtos

591225-Servizos á Comunidade

Titulacións:

Licenciatura:

Antropoloxía Social e Cultural

Pedagoxía

Psicoloxía

Psicopedagoxía

Socioloxía

Diplomatura:

Educación Social

Logopedia

Mestre, en todas a súas especialidades

Terapia Ocupacional

Traballo Social

Grao en:

Antropoloxía e Evolución Humana

Antropoloxía Social e Cultural

Ciencias Sociais

Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Social

Humanidades e Antropoloxía Social

Humanidades e Estudos Sociais

Logopedia

Maxisterio de Educación Infantil

Maxisterio de Educación Primaria

Maxisterio en Educación Infantil

Maxisterio en Educación Primaria

Mestre de Educación Infantil

Mestre de Educación Primaria

Mestre Educación Primaria

Mestre en Educación Infantil

Mestre en Educación Primaria

Pedagoxía

Psicoloxía

Socioloxía

Socioloxía Aplicada

Terapia Ocupacional

Traballo Social

591226-Servizos de Restauración

1. Titulacións preferentes:

Grao en:

Ciencias Culinarias e Gastronómicas

Ciencias Gastronómicas

Gastronomía

Gastronomía e Artes Culinarias

Técnico/a especialista en:

Hostalaría

Técnico/a superior en:

Dirección de Servizos de Restauración

Restauración

2. Outras titulacións:

Licenciatura:

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Enoloxía

Diplomatura:

Turismo

Grao en:

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias da Alimentación

Dirección Hostaleira

Dirección Internacional de Empresas de Turismo e Lecer

Enoloxía

Enxeñaría Alimentaria

Innovación de Procesos e Produtos Alimentarios

Innovación e Seguridade Alimentaria

Nutrición Humana e Dietética

Tecnoloxía e Innovación Alimentaria

Tecnoloxía e Xestión Alimentaria

Turismo

Turismo e Xestión do Lecer

Xestión Hostaleira e Turística

Xestión Turística e Hostaleira

591227-Sistemas e Aplicacións Informáticas

Titulacións:

Enxeñaría:

Automática e Electrónica Industrial

Electrónica

Industrial, especialidades: Electrónica, Automática

Informática

Telecomunicación

Licenciatura:

Ciencias e Técnicas Estatísticas

Física

Matemáticas

Enxeñaría técnica:

Industrial, especialidade en Electrónica Industrial

Informática de Sistemas

Informática de Xestión

Telecomunicación, en todas as súas especialidades

Diplomatura:

Estatística

Informática

Grao en:

Ciencias e Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría das Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría de Sistemas de Comunicacións

Enxeñaría de Sistemas de Información

Enxeñaría de Sistemas de Telecomunicación

Enxeñaría de Sistemas TIC

Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías Específicas de Telecomunicación

Enxeñaría Electrónica de Comunicacións

Enxeñaría Electrónica de Telecomunicación

Enxeñaría Electrónica e Automática

Enxeñaría Electrónica e Automática (rama Industrial)

Enxeñaría Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría Electrónica Industrial

Enxeñaría Electrónica, Industrial e Automática

Enxeñaría Electrónica, Robótica e Mecatrónica

Enxeñaría en Electrónica e Automática Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial

Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

Enxeñaría en Informática

Enxeñaría en Informática de Sistemas

Enxeñaría Multimedia

Enxeñaría en Organización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación

Enxeñaría en Sistemas de Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxía de Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría en Tecnoloxías da Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Enxeñaría Física

Enxeñaría Informática

Enxeñaría Informática de Servizos e Aplicacións

Enxeñaría Informática de Xestión e Sistemas de Información

Enxeñaría Informática do Software

Enxeñaría Informática en Computación

Enxeñaría Informática en Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría Informática en Enxeñaría do Software

Enxeñaría Informática en Sistemas de Información

Enxeñaría Informática en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría Informática, Enxeñaría de Computadores

Enxeñaría Informática, Enxeñaría do Software

Enxeñaría Informática, Tecnoloxías Informáticas

Enxeñaría Matemática

Enxeñaría Multimedia

Enxeñaría Telemática

Estatística

Estatística Aplicada

Física

Informática e Servizos

Matemática Computacional

Matemáticas

Matemáticas e Estatística

Matemáticas e Informática

Multimedia

Tecnoloxía Dixital e Multimedia

Tecnoloxías de Telecomunicación

Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Xestión Informática Empresarial

591228-Soldadura

Titulacións:

Enxeñaría:

Industrial

Naval e Oceánica

Licenciatura:

Máquinas Navais

Enxeñaría técnica:

Aeronáutica, especialidade en Equipamentos e Materiais Aeroespaciais

Agrícola, especialidade en Mecanización e Construcións Rurais

Deseño Industrial

Industrial, especialidade en Mecánica

Naval, especialidade en Estruturas Mariñas

Obras Públicas, especialidade en Construcións Civís

Diplomatura:

Máquinas Navais

Grao en:

Arquitectura Naval

Enxeñaría Aeroespacial

Enxeñaría Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciais

Enxeñaría Agraria e Enerxética

Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural

Enxeñaría Agroalimentaria

Enxeñaría Agroalimentaria e Agroambiental

Enxeñaría Agroalimentaria e de Sistemas Biolóxicos

Enxeñaría Agroalimentaria e do Medio Rural

Enxeñaría Agroambiental

Enxeñaría Agropecuaria

Enxeñaría Agropecuaria e do Medio Rural

Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias

Enxeñaría de Deseño Industrial

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría de Obras Públicas

Enxeñaría de Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría en Deseño Industrial

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produtos

Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

Enxeñaría en Sistemas Industriais

Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría Mariña

Enxeñaría Mecánica

Enxeñaría Naval e Oceánica

Enxeñaría Técnica Industrial

Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaría

Enxeñaría Aeronáutica

Enxeñaría Agraria

Tecnoloxías Mariñas

Técnico/a especialista en:

Caldeiraría en Chapa Estrutural

Construción Naval

Construcións Metálicas e Soldador

Fabricación Soldada

Soldadura

Trazador Naval

Técnico/a superior en:

Construcións Metálicas

591229-Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son

Titulacións:

Enxeñaría:

Telecomunicación

Licenciatura:

Belas Artes, especialidade Deseño e Audiovisual

Comunicación Audiovisual

Publicidade e Relacións Públicas

Xornalismo

Enxeñaría técnica:

Telecomunicación, especialidade Son e Imaxe

Grao en:

Animación

Audiovisual e Multimedia

Ciencias e Tecnoloxías de Telecomunicación

Cinema

Cinema e Medios Audiovisuais

Cinema e Televisión

Cinematografía e Artes Audiovisuais

Comunicación

Comunicación Audiovisual

Comunicación Audiovisual e Multimedia

Comunicación Cultural

Comunicación Dixital

Comunicación e Industrias Culturais

Comunicación e Relacións Públicas

Comunicación e Xornalismo Audiovisuais

Comunicación Publicitaria

Contidos Dixitais Interactivos

Creación e Desenvolvemento de Videoxogos

Creación e Deseño

Creación e Narración de Videoxogos

Desenvolvemento de Videoxogos

Deseño de Produtos Interactivos

Deseño Dixital

Deseño e Desenvolvemento de Videoxogos

Deseño e Produción de Videoxogos

Deseño e Tecnoloxías Creativas

Deseño Integral e Xestión da Imaxe

Deseño Multimedia e Gráfico

Deseño Visual de Contidos Dixitais

Enxeñaría das Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Sistemas Audiovisuais

Enxeñaría de Sistemas Audiovisuais de Telecomunicación

Enxeñaría de Sistemas de Comunicacións

Enxeñaría de Sistemas de Información

Enxeñaría de Sistemas de Telecomunicación

Enxeñaría de Sistemas TIC

Enxeñaría de Son e Imaxe en Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Enxeñaría de Tecnoloxías Específicas de Telecomunicación

Enxeñaría Electrónica de Comunicacións

Enxeñaría Electrónica de Telecomunicación

Enxeñaría en Desenvolvemento de Contidos Dixitais

Enxeñaría en Organización das Tecnoloxías da Información e da Comunicación

Enxeñaría en Sistemas Audiovisuais

Enxeñaría en Sistemas de Información

Enxeñaría en Sistemas de Telecomunicación

Enxeñaría en Son e Imaxe en Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxía de Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxías da Información

Enxeñaría en Tecnoloxías da Telecomunicación

Enxeñaría en Tecnoloxías e Servizos de Telecomunicación

Enxeñaría Multimedia

Enxeñaría Telemática

Fotografía

Fotografía e Creación Dixital

Márketing e Comunicación

Márketing e Comunicación Comercial

Márketing e Comunicación Dixital

Márketing e Comunicación Empresarial

Márketing e Comunidades Dixitais

Medios Audiovisuais

Multimedia

Multimedia e Artes Dixitais

Publicidade

Publicidade e Relacións Públicas

Publicidade, Márketing e Relacións Públicas

Publicidade, Relacións Públicas e Márketing

Sistemas Audiovisuais e Multimedia

Tecnoloxías de Telecomunicación

Tecnoloxías para a Sociedade da Información

Xestión de Sistemas de Información/Bachelor in Management Information Systems

Xornalismo

Xornalismo e Comunicación Corporativa

ANEXO IV

Profesores/as de escolas oficiais de idiomas

592001-Alemán

Titulacións:

Licenciatura:

Filoloxía Alemá

Tradución e Interpretación, cursando alemán como primeira lingua estranxeira

Grao en:

Estudos Alemáns

Estudos Hispano-Alemáns

Lingua e Literatura Alemás

Linguas e Literaturas Modernas, especialidade Alemán

Grao (primeiro idioma da lingua estranxeira correspondente):

Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Filoloxía

Linguas Modernas

Linguas Modernas e as súas Literaturas

Linguas Modernas e Tradución

Linguas Modernas, Cultura e Comunicación

Tradución

Tradución e Comunicación Intercultural

Tradución e Interpretación

Tradución e Mediación Interlingüística

592002-Árabe

Titulacións:

Licenciatura:

Filoloxía Árabe

Tradución e Interpretación, cursando árabe como primeira lingua estranxeira

Grao en:

Estudos Árabes e Hebreos

Estudos Árabes e Islámicos

Estudos de Asia e África, itinerario árabe

Estudos Semíticos e Islámicos

Tradución e Interpretación, cursando árabe como primeira lingua estranxeira

592004-Chinés

1. Titulacións

preferentes:

Licenciatura:

Tradución e Interpretación, cursando chinés como lingua B ou C

Grao en:

Estudos de Asia Oriental, itinerario chinés

Tradución e Interpretación, cursando chinés como lingua B ou C

2. Titulacións

preferentes:

Titulación universitaria superior da área de humanidades e ademais:

Acreditar, como mínimo, un nivel C1 do Marco común europeo de referencia para as linguas no idioma chinés, consonte o establecido no anexo da Orde do 21 de xuño de 2016 (DOG núm. 128, do 7 de xullo)

3 Titulacións

preferentes:

Titulación universitaria superior da área de humanidades e ademais:

Acreditar, como mínimo, un nivel B2 do Marco común europeo de referencia para as linguas no idioma chinés, consonte o establecido no anexo da Orde do 21 de xuño de 2016 (DOG núm. 128, do 7 de xullo)

4 Outras titulacións:

Calquera titulación universitaria superior e ademais:

Ter cursado un ciclo dos estudos conducentes á obtención da licenciatura ou vinte e catro créditos do grao, indicados ambos os dous no número 1 das titulacións preferentes, ou calquera das certificacións no idioma chinés, indicadas na epígrafe anterior

592006-Español

Titulacións:

Licenciatura:

Filoloxía Hispánica

Filoloxía Románica

Lingüística e cursar Lingua Española e Literatura Española

Teoría da Literatura e Literatura Comparada e cursar Lingua Española e Literatura Española

Grao en:

Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

Español: Lingua e Literatura

Español: Lingua e Literaturas

Estudos de Catalán e Español

Estudos de Español e de Clásicas

Estudos de Francés e Español

Estudos de Galego e Español

Estudos de Inglés e Español

Estudos Hispánicos

Estudos Hispánicos: Lingua e Literatura

Estudos Hispánicos: Lingua Española e as súas Literaturas

Estudos Hispano-Alemáns

Filoloxía Hispánica

Filoloxía Románica

Lingua e Literatura Española

Lingua e Literatura Españolas

Lingua e Literatura Hispánica

Lingua e Literatura Hispánicas

Lingua Española e a súa Literatura

Lingua Española e as súas Literaturas

Lingua Española e Literaturas Hispánicas

Linguas Románicas e as súas Literaturas

Linguas, Literaturas e Culturas Románicas

Literaturas Comparadas

592008-Francés

Titulacións:

Licenciatura:

Filoloxía Francesa

Tradución e Interpretación, cursando francés como primeira lingua estranxeira

Grao en:

Estudos de Francés e Catalán

Estudos de Francés e de Clásicas

Estudos de Francés e Español

Estudos de Inglés e Francés

Estudos Franceses

Estudos Francófonos Aplicados

Linguas e Literaturas Modernas, Francés

Grao (primeiro idioma da lingua estranxeira correspondente):

Linguas Modernas e as súas Literaturas

Linguas Modernas, Cultura e Comunicación

Linguas Románicas e as súas Literaturas

Tradución

Tradución e Comunicación Intercultural

Tradución e Interpretación

Tradución e Mediación Interlingüística

592009-Galego

Titulacións:

Licenciatura:

Filoloxía Galega

Filoloxía Hispánica, subsección de Galego-Portugués

Filosofía e Letras (sección Filoloxía Hispánica, subsección Galego-Portugués)

Grao en:

Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (Galego e Español)

Estudos de Galego e Español

Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

Lingua e Literatura Galegas

592011-Inglés

Titulacións:

Licenciatura:

Filoloxía Inglesa

Tradución e Interpretación, cursando inglés como primeira lingua estranxeira

Grao en:

Estudos de Inglés e Catalán

Estudos de Inglés e de Clásicas

Estudos de Inglés e Español

Estudos de Inglés e Francés

Estudos Ingleses

Estudos Ingleses. Lingua, Literatura e Cultura

Filoloxía Moderna. Inglés

Inglés

Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

Lingua e Literatura Inglesas

Linguas Aplicadas á Comunicación e ao Márketing

Linguas e Literaturas Modernas, Inglés

Linguas Modernas e Xestión

Grao (primeiro idioma da lingua estranxeira correspondente):

Linguas Estranxeiras

Linguas Modernas e Tradución

Linguas Modernas, Cultura e Comunicación

Tradución

Tradución e Comunicación Intercultural

Tradución e Interpretación

Tradución e Mediación Interlingüística

592012-Italiano

Titulacións:

Licenciatura:

Filoloxía Italiana

Tradución e Interpretación, cursando italiano como primeira lingua estranxeira

Grao en:

Estudos Italianos

Grao (primeiro idioma da lingua estranxeira correspondente):

Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Filoloxía

Linguas Aplicadas á Comunicación e ao Márketing

Linguas Aplicadas e Comunicación Intercultural

Linguas Aplicadas e Tradución

Linguas e Literaturas Modernas

Linguas Estranxeiras

Linguas Modernas

Linguas Modernas e as súas Literaturas

Linguas Modernas e Tradución

Linguas Modernas e Xestión

Linguas Modernas, Cultura e Comunicación

Linguas Románicas e as súas Literaturas

Linguas, Literaturas e Culturas Románicas

Lingüística

Lingüística e Linguas Aplicadas

Tradución

Tradución e Comunicación Intercultural

Tradución e Interpretación

Tradución e Mediación Interlingüística

592013-Xaponés

1. Titulacións

preferentes:

Licenciatura:

Tradución e Interpretación, cursando xaponés como lingua B ou C

Grao en:

Estudos de Asia Oriental, itinerario xaponés

Tradución e Interpretación, cursando xaponés como lingua B ou C

2. Titulacións

preferentes:

Titulación universitaria superior da área de humanidades e ademais:

Acreditar, como mínimo, un nivel C1 do Marco común europeo de referencia para as linguas no idioma xaponés, consonte o establecido no anexo da Orde do 21 de xuño de 2016 (DOG núm. 128, do 7 de xullo)

3. Titulacións

preferentes:

Titulación universitaria superior da área de humanidades e ademais:

Acreditar, como mínimo, un nivel B2 do Marco común europeo de referencia para as linguas no idioma xaponés, consonte o establecido no anexo da Orde do 21 de xuño de 2016 (DOG núm. 128, do 7 de xullo)

4. Outras titulacións:

Calquera titulación universitaria superior e ademais:

Ter cursado un ciclo dos estudos conducentes á obtención da licenciatura ou vinte e catro créditos do grao, indicados ambos os dous no número 1 das titulacións preferentes, ou calquera das certificacións no idioma xaponés, indicadas na epígrafe anterior

592015-Portugués

Titulacións:

Licenciatura:

Filoloxía Portuguesa

Filoloxía Hispánica, subsección de Galego-Portugués

Filosofía e Letras (sección Filoloxía Hispánica, subsección Galego-Portugués)

Tradución e Interpretación (primeiro idioma: portugués)

Grao en:

Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios, mención Estudos Lusófonos

Estudos Portugueses e Brasileiros

Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

Linguas e Literaturas Modernas, especialidade Portugués

Linguas e Literaturas Modernas, Portugués

Grao (primeiro idioma da lingua estranxeira correspondente):

Linguas Modernas e as súas Literaturas

Linguas Modernas, Cultura e Comunicación

Linguas Románicas e as súas Literaturas

Tradución

Tradución e Comunicación Intercultural

Tradución e Interpretación

Tradución e Mediación Interlingüística

592017-Ruso

1. Titulacións

preferentes:

Licenciatura:

Filoloxía Eslava

Tradución e Interpretación, cursando ruso como lingua B ou C

Grao en:

Tradución e Interpretación, cursando ruso como lingua B ou C

2. Titulacións

preferentes:

Titulación universitaria superior da área de humanidades e ademais:

Acreditar, como mínimo, un nivel C1 do Marco común europeo de referencia para as linguas no idioma ruso, consonte o establecido no anexo da Orde do 21 de xuño de 2016 (DOG núm. 128, do 7 de xullo)

3. Titulacións

preferentes:

Titulación universitaria superior da área de humanidades e ademais:

Acreditar, como mínimo, un nivel B2 do Marco común europeo de referencia para as linguas no idioma ruso, consonte o establecido no anexo da Orde do 21 de xuño de 2016 (DOG núm. 128, do 7 de xullo)

4. Outras titulacións:

Calquera titulación universitaria superior e ademais:

Ter cursado un ciclo dos estudos conducentes á obtención da licenciatura ou vinte e catro créditos do grao, indicados ambos os dous no número 1 das titulacións preferentes, ou calquera das certificacións no idioma ruso, indicadas na epígrafe anterior