Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 237 Venres, 13 de decembro de 2019 Páx. 53036

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Xurado de Expropiación de Galicia

CÉDULA do 21 de novembro de 2019 pola que se notifica o Acordo do 26 de setembro de 2019 que fixa o prezo xusto do predio número 13, sito en Rairiz de Veiga, relativo ao proxecto 01841 (expediente 2019/000597).

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e dado que non foi posible practicar a notificación,

DISPOÑO:

1. Notificar mediante esta cédula a Milagros Rodríguez Muíños o Acordo do 26 de setembro de 2019 que fixa o prezo xusto do predio número 13, sito en Rairiz de Veiga, relativo ao proxecto 01841 (expediente 2019/000597), cuxos datos se relacionan no anexo.

2. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, a persoa interesada poderá interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación desta cédula no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE), de acordo co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015. A persoa interesada poderá tamén interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación desta cédula no TEU do BOE, de conformidade cos artigos 10.1.i), 14.1 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. A interposición do recurso potestativo de reposición impide a interposición simultánea do recurso contencioso-administrativo, que non poderá interpoñerse ata que sexa resolto o recurso de reposición ou se entenda presuntamente desestimado. O texto íntegro do acordo referido nesta cédula está á disposición do interesado nas dependencias do Xurado de Expropiación de Galicia, con enderezo na rúa Avelino Pousa Antelo, 1, Santiago de Compostela 15781.

3. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no TEU do BOE.

4. En consecuencia, para que conste e lles sirva de notificación ás persoas expropiadas, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2019

Patricia Ulloa Alonso
Presidenta do Xurado de Expropiación de Galicia

ANEXO

Proxecto para o cal se expropia: 01841-acondicionamento e mellora integral na OU-1114 Vilar de Santos-Ponteliñares. Clave: 113/pos/2018. TM Rairiz de Veiga e Vilar de Santos.

Nº de expediente: 2019/000597.

Persoa que se vai notificar: Milagros Rodríguez Muíños.

Expropiante: Deputación Provincial de Ourense.

Expropiado: Milagros Rodríguez Muíños e herdeiros de Martina Rodríguez Muíños.

Beneficiario: Deputación Provincial de Ourense.

Predio nº: 13.

Concello: Rairiz de Veiga.

Provincia: Ourense.

Valoración da resolución do Xurado: 616,17 €.