Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 238 Luns, 16 de decembro de 2019 Páx. 53303

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ACORDO do 22 de novembro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Muxía (expediente-e IN407A 2019/167-1).

Expediente-e: IN407A 2019/167-1.

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación: LMTS, CTC e RBT Vuiturón.

Concello: Muxía.

Características técnicas:

• LMTS a 20 kV de 505 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm2 Al con orixe no paso A/S proxectado no apoio núm. 28-38-B-10-5 existente, tipo C-14/2000, da liña POT806 Agreiras (expediente 50.600) e remate no CTC proxectado.

• Adecuación da rede LMT existente: substitución de seccionador tipo XS por un reconectador en apoio núm. 28-38-B-1 existente, tipo C-14/1000 da LMT POT806 Agreiras (expediente 50.600); substitución dos seccionadores tipo SXS existentes por seccionadores/fusibles tipo XS, localizados nos apoios núm. 28-38-B-10-5 e núm. 28-38-B-15 antes do CT San Tirso (expediente 50.600) e do CT Bardullas (expediente IN407A2016/1385-1).

• CT Vuiturón compacto prefabricado cunha potencia de 160 kVA, unha relación de transformación de 20.000/400-230 V e configuración 2L+1P.

Lexislación de aplicación:

1. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

2. Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

3. Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

4. Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

5. Resolución do 19 de febreiro de 2014 pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción, de acordo co previsto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (DOG núm. 54, do 19 de marzo de 2014).

6. Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa (BOE núm. 351, do 17 de decembro).

7. Decreto do 26 de abril de 1957 polo que se aproba o regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm. 160, do 20 de xuño).

A relación concreta e individualizada dos bens e dereitos afectados que se considera de necesaria expropiación figura no anexo que se xunta con este acordo.

A declaración de utilidade pública, segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do sector eléctrico, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar alegacións no Servizo de Enerxía e Minas da Xefatura Territorial de Economía, Emprego e Industria, sita na rúa Vicente Ferrer, núm. 2, 2º andar, 15071 A Coruña, no prazo de vinte días a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

Así mesmo, para dar cumprimento ao disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, cando as persoas propietarias ou titulares de dereitos sobre predios afectados sexan descoñecidos, se ignore o lugar de notificación ou ben, intentada esta, non se puidese practicar, a notificación farase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado.

A Coruña, 22 de novembro de 2019

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Expediente-e.: IN407A 2019/167-1.

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación: LMTS, CTC e RBT Vuiturón.

Concello: Muxía.

Relación de propietarias/os, bens e dereitos afectados

Número de predio: 1.

Paraxe: Os Vicentes.

Cultivo: eucalipto.

Propietaria/o: herdeiras/os de Crisanto López Míguez.

Afección de solo en pleno dominio:

• Apoio núm.: PAS.

• M2: 9,0.

Número de predio: 2.

Lugar: Pinceiras.

Cultivo: labor.

Propietaria/o: herdeiras/os de José Trasmonte López (representante: Elsa Trasmonte Castiñeira).

Afección de solo en pleno dominio:

• Apoio núm. centro de transformación caseta.

• M2: 16,0.