Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 239 Martes, 17 de decembro de 2019 Páx. 53441

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2019 pola que se publica a oferta de emprego público do persoal docente e investigador para o ano 2019.

Conforme o disposto no artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público; no artigo 19 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, prorrogados para o ano 2019; no artigo 36 e disposición adicional décimo cuarta da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019; no artigo 62.2 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades; unha vez obtida a autorización da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, con data do 27 de novembro de 2019,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público do persoal docente e investigador da Universidade de Vigo para o ano 2019.

Segundo. Esta oferta de emprego público inclúe as necesidades de recursos humanos de carácter permanente no ámbito docente e investigador con asignación orzamentaria que non poden ser cubertas con efectivos de persoal existentes, segundo se detalla no anexo.

Terceiro. As convocatorias dos concursos de acceso derivadas desta oferta publicaranse no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, para garantir a publicidade exixida no artigo 62.1 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e executaranse dentro do prazo máximo previsto no artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpor o recurso contencioso-administrativo antedito mentres non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Vigo, 4 de decembro de 2019

Manuel J. Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Oferta de emprego público do persoal docente e investigador da
Universidade de Vigo
Ano 2019

1. Sistema de acceso libre.

Persoal docente e investigador contratado doutor.

Categoría

Prazas

Profesorado contratado doutor

1

(Correspondente á reserva do 15 % para persoal investigador doutor que finalizase o Programa Ramón y Cajal ou outros programas de excelencia, nacionais ou internacionais, e dispoñan da certificación I3)

Persoal docente e investigador dos corpos docentes universitarios.

Categoría

Prazas

Profesor/a titular de universidade

23

(3 delas correspondente á reserva do 15 % para persoal investigador doutor que finalizase o Programa Ramón y Cajal ou outros programas de excelencia, nacionais ou internacionais, e dispoñan da certificación I3)

2. Sistema de acceso de promoción interna.

En aplicación do disposto no artigo 62.2 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, inclúense na OEP para o ano 2019 as seguintes prazas polo procedemento de promoción interna:

Categoría

Prazas

Catedrático/a de universidade

23