Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 21 Venres, 31 de xaneiro de 2020 Páx. 6289

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativas ao Plan de transición a unha mobilidade eficiente, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2020 (códigos de procedemento IN421T e IN421U).

O cambio climático asociado ao rápido aumento da temperatura do planeta en relación aos niveis preindustriais constitúe o maior reto medioambiental e socioeconómico ao que se enfrontan os países a unha escala global, o que foi reflectido no Acordo adoptado internacionalmente en París, en decembro de 2015, e asinado por 195 países.

Para facer fronte a senda crecente de emisións de gases de efecto invernadoiro deben adoptarse medidas destinadas a reducir o consumo de combustibles fósiles. Actuar sobre o sector transporte resulta prioritario xa que representa o 31 % do consumo de enerxía final de Galicia. De este consumo o sector do transporte por estrada representa da orde do 80 % cunha dependencia dos derivados do petróleo do 95 %. Galicia ademais presenta un dos parques de automóbiles máis envellecidos de España cunha antigüidade de 14 anos.

O presente programa de incentivos a adquisición de vehículos cara unha mobilidade eficiente ten como obxectivo dar difusión e poñer en valor os principais instrumentos dos que dispón o consumidor para seleccionar un vehículo eficiente enerxética mente e respectuoso co medio natural, singularmente discriminando os vehículos en función da súa clasificación enerxética e do seu nivel de emisións de CO2 a atmosfera.

A substitución de vehículos de certa antigüidade por vehículos novos eficientes e adquisición de vehículos de baixas emisións permite a mellora da eficiencia enerxética no sector do transporte e da calidade do aire nas cidades, así como a redución de emisións de gases de efecto invernadoiro.

O Inega constitúese en Axencia por Decreto 142/2016, do 22 de setembro, mantendo a súa adscrición a Consellería competente en materia de enerxía, conforme ao establecido na Lei 3/1999, do 11 de marzo, de creación do Instituto Enerxético de Galicia (DOG núm. 61, do 30 de marzo).

Como un dos órganos encargados de desenvolver a política enerxética da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, o Inega considera de máximo interese potenciar as actuacións de mellora do aforro e a eficiencia enerxética, as enerxías renovables e a óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos sectores en Galicia.

Esta convocatoria de axudas financiarase con cargo aos orzamentos do Inega para o ano 2020 e o importe total asignado a esta convocatoria ascende a 700.000 €.

Neste contexto danse as condicións para que o Inega xestione e tramite a presente liña de subvencións, co obxectivo de fomentar o aforro e eficiencia enerxética e a protección do medio natural a través da utilización de vehículos mais eficientes enerxeticamente.

Por todo o anterior, en virtude do disposto nos artigos 7.1 e 14 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Artigo1. Obxecto

1. Aprobar as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativas ó Plan de Transición a unha mobilidade eficiente (IN421T), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, recollidas como Anexo I desta resolución e se procede a convocatoria para a anualidade 2020 (IN421U).

2. Seleccionar, en réxime de concorrencia non competitiva, as entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (anexos II e III).

3. Aprobar os formularios para a xestión da convocatoria do ano 2020 que se xuntan a esta resolución como anexos IV a VII.

4. Publicar o convenio de colaboración para as axudas do Plan de Transición a unha mobilidade eficiente, ao cal deben adherirse as entidades colaboradoras (anexo III).

5. Convocar para o ano 2020, en réxime de concorrencia non competitiva, segundo a excepción recollida no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as subvencións destinadas a adquisición de vehículos de transición a unha mobilidade eficiente. As solicitudes de axuda presentaranse en prazo e cos requisitos establecidos nas bases reguladoras e nesta resolución de convocatoria resolveranse por orde de entrada no rexistro da solicitude e ata o esgotamento do crédito, do que se fará publicidade na aplicación informática que se utiliza na xestión das axudas.

Xustifícase a excepcionalidade porque nestes casos non é necesaria a comparación de proxectos entre si, polo interese especial en promover actuacións que fomenten o aforro e eficiencia enerxética, cumprindo os requisitos especificados nas presentes bases. Así mesmo, a concorrencia non competitiva é o mecanismo que permite que as actuacións subvencionables podan ser atendidas en todo momento, mantendo a posibilidade de solicitude aberta de maneira continuada.

Artigo 2. Financiamento

1. As subvencións que se concedan financiaranse con cargo aos orzamentos do Inega para o exercicio 2020 e imputaranse as aplicacións orzamentarias 09.A2.733A.780.4 e 09.A2.733A.772.2. O importe total asignado a esta convocatoria ascende a 700.000,00 euros.

Tipo de beneficiario

Aplicación orzamentaria

Orzamento (€)

Persoas físicas

09.A2.733A.780.4

600.000,00

Autónomos ou empresas

09.A2.733A.772.2

100.000,00

O crédito máximo recollido na táboa anterior poderá ser redistribuído se pasado un mes desde a apertura do prazo de solicitudes nalgunha das epígrafes non se rexistran solicitudes suficientes para esgotar os fondos dispoñibles e noutra das epígrafes existe listaxe de espera.

2. O importe dos fondos previstos entenderase máximo, se ben cabería a posibilidade de ampliar o crédito como consecuencia da existencia dunha maior dispoñibilidade orzamentaria derivada dalgunha das circunstancias previstas no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e, se for o caso, logo da aprobación da modificación orzamentaria que proceda. Isto podería dar lugar á concesión de máis subvencións de acordo coa orde de prelación das solicitudes que resulte da aplicación dos criterios fixados nas bases que rexen a convocatoria.

De producirse a ampliación de crédito publicarase no DOG e na páxina web do Inega (www.inega.gal), sen que tal publicidade implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo para resolver.

3. A presente convocatoria tramitarase polo procedemento anticipado de gasto. O outorgamento das subvencións queda condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento de resolución de concesión.

Artigo 3. Vixencia do Plan

O plan inicia a súa vixencia a partir do día seguinte hábil a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 30 de setembro de 2020 ou ata que se esgoten os fondos.

Artigo 4. Forma e prazo para presentar as solicitudes

1. As solicitude de adhesión presentaranse pola entidade colaboradora interesada segundo o formulario normalizado anexo II desta resolución, xunto ca documentación que se indica nas bases reguladoras.

2. As solicitudes de axudas presentaranse polas entidades colaboradoras segundo o modelo formulario normalizado anexo IV desta resolución, xunto ca documentación que se indica nas bases reguladoras.

3. As solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica a través do formulario normalizado accesible desde a sede electrónica da xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), ou ben desde a páxina web do Inega (http://www.inega.gal) de acordo co establecido no artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP).

No ámbito do sector público autonómico estarán obrigados a relacionares a través de medios electrónico para a realización de calquera tramite dun procedemento administrativo os traballadores autónomos e traballadoras autónomas para os trámites e actuacións que realicen no exercicio da súa actividade profesional, así o dispón o artigo 10.1 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia

Se a entidade colaboradora presenta a solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda.

4. O prazo de presentación de solicitudes de adhesión das entidades colaboradoras comezará a partir do primeiro día hábil seguinte ao da publicación no DOG da presente resolución e rematará o 30 de setembro de 2020 e para solicitar a súa adhesión a entidade colaboradora terá que cubrir e confirmar o formulario de adhesión (anexo II).

5. O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o 21 de febreiro de 2020 as 9.00 horas e rematará o 30 de setembro de 2020 ou cando se esgoten os fondos.

Disposición adicional primeira. Réxime de recursos

Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpor recurso de alzada, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, perante o presidente da Axencia Instituto Enerxético de Galicia, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición adicional segunda. Actos de resolución

O director do Inega poderá ditar os actos necesarios para asegurar a correcta execución desta convocatoria.

Disposición derradeira única

Esta resolución será aplicable desde o día seguinte á súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2019

Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO I

Bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime
de concorrencia non competitiva, relativas ó Plan de Transición a unha
mobilidade eficiente, así como a selección de entidades colaboradoras
que participarán na súa xestión, e se procede a convocatoria para
a anualidade 2020 (códigos de procedemento IN421T e IN421U)

Artigo 1. Obxecto

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a adquisición no ano 2020 de vehículos de transición a unha mobilidade eficiente por parte de persoas físicas e empresas que cumpran cos requisitos e condicións establecidos no articulado desta resolución .

Artigo 2. Requisitos e regras xerais

1. Cando se trate de axudas nas que as persoas beneficiarias sexan autónomos, empresas, ou outras entidades que emprendan actividades económicas que repercutan en terceiros, están suxeitas as condicións que se establecen no réxime de axudas de minimis, establecido no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, de 18 de decembro de 2013, relativo a aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea as axudas de minimis, no Regulamento (UE) nº 1408/2013 da Comisión, de 18 de decembro de 2013, relativo a aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea as axudas de minimis no sector agrícola e no Regulamento (UE) núm. 717/2014 da comisión de 27 de xullo de 2014 relativo a aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea as axudas de minimis no sector da pesca e da acuicultura.

2. Poderán obter dereito á subvención todas aquelas actuacións recollidas no artigo 3 destas bases reguladoras que se executen dentro do territorio da Comunidade Autónoma previa tramitación da solicitude prevista no artigo 10 destas bases reguladoras, na que a adquisición do vehículo se realice desde a entrada en vigor do presente Plan e o 30 de setembro de 2020, e cumpran cos demais requisitos esixidos na mesma. Os trámites que se realicen entre as partes con anterioridade a presentación da solicitude non garanten a dispoñibilidade de financiamento por parte do Inega para a concesión da subvención.

3. As actuacións axustaranse as especificacións indicadas nas presentes bases e a normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) en materia de enerxía.

4. Que o solicitante non teña sido sancionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria pola comisión de infraccións en materia de subvencións no prazo de un ano se a infracción foi cualificada como leve, de dous anos se a infracción foi cualificada como grave ou tres anos se a infracción foi cualificada como moi grave. Os prazos computaranse desde a data de remate do prazo de presentación das solicitudes.

Artigo 3. Actuacións que se subvencionan

1. Será subvencionable a adquisición de vehículos novos cun custo inferior ou igual a 40.000 € (Impostos incluídos) que cumpran os seguintes requisitos:

Vehículos M1 (Turismos) cun valor de emisións NEDC, segundo o ciclo WLTP, iguais ou inferiores a 120 g CO2/km.

N1 (furgonetas) cun valor de emisións NEDC, segundo o ciclo WLTP, inferiores ou iguais a 120 g CO2/km no caso de vehículos con MTMA < 2.500 kg ou cunhas emisións inferiores o iguais a 185 g CO2/km no caso de vehículos con MTMA ≥ 2.500 kg.

Unha persoa física solo poderá adquirir un único vehículo M1 ou N1. Un autónomo ou empresa so poderá adquirir un máximo de dez vehículos.

2. Aos efectos destas bases se establecen as seguintes categorías de proxectos en función do vehículo adquirido:

Categoría proxecto

Vehículo novo adquirido

Tipo 1

Turismos (M1) con emisións iguais ou inferiores a 100 CO2/km

Tipo 2

Turismos (M1) con emisións iguais ou inferiores a 120 CO2/km

Tipo 3

Furgonetas (N1) con emisións iguais ou inferiores a 120 g CO2/km no caso de vehículos con MTMA < 2.500 kg ou cunhas emisións inferiores o iguais a 185 g CO2/km no caso de vehículos con MTMA ≥ 2.500 kg.

Para verificar o cumprimento destes requisitos terase en conta a información dispoñible na Base de Datos de Vehículos dispoñible na páxina web do IDAE e no caso de non estar dispoñible dita información ou ser contraditoria a documentación acreditativa do fabricante. En fase de xustificación, en caso de controversia prevalecerá a información que figure no tarxeta de Inspección Técnica do vehículo adquirido. Defínese:

Turismos M1: vehículos de motor con alo menos catro rodas deseñados e fabricados para o transporte de pasaxeiros, que teñan, ademais do asento do condutor, oito prazas como máximo.

Furgonetas ou camións lixeiros N1: vehículos de motor concibidos e fabricados principalmente para o transporte de mercadorías e cuxa masa máxima en carga tecnicamente admisible (MTMA) non supere as 3,5 toneladas.

MTMA se refire Masa técnica máxima admisible definido segundo a normativa vixente.

3. Para acceder a subvención, será requisito imprescindible que o adquirinte titular do vehículo subvencionable acredite a baixa definitiva en circulación dun vehículo a achatarrar no Rexistro de Vehículos da Dirección Xeral de Tráfico, mediante a presentación do correspondente certificado acreditativo da baixa definitiva do vehículo. O vehículo a achatarrar deberá ser, indistintamente, de categoría M1 ou N1, estar matriculado en España e ter unha antigüidade, contada dende a data da súa primeira matriculación e ata a o día no que se fai a solicitude da axuda, de polo menos dez anos no caso de vehículos M1 ou de cinco anos no caso de vehículos N1 . Adicionalmente, o vehículo a achatarrar deberá estar ao día no pagamento do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica e o adquirinte titular do vehículo susceptible de axuda, o cónxuxe ou un familiar de primeiro grado (por consanguinidade ou afinidade) deberá ostentar a titularidade do vehículo achatarrado, como mínimo, desde o día anterior a publicación da presente convocatoria.

4. As solicitudes presentaranse a través dos concesionarios de automóbiles que actuarán como entidades colaboradoras.

Artigo 4. Incompatibilidade das subvencións

1. As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria serán incompatibles con outras axudas, subvencións ou recursos destinados a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

2. O incumprimento do disposto neste artigo considerarase unha alteración das condicións tidas en conta para a concesión da axuda e poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión nos termos previstos no artigo 21 desta convocatoria.

Artigo 5. Información aos interesados

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada ou información adicional a través dos seguintes medios:

Na páxina web do Inega (www.inega.gal) e no correo electrónico inega.info@xunta.gal

No teléfono 981 54 15 00.

Presencialmente, no Inega (rúa Avelino Pousa Antelo, 5, San Lázaro, 15703 Santiago de Compostela), previa cita no teléfono 981 54 15 00.

Artigo 6. Procedemento de adhesión de entidades colaboradoras (código de procedemento IN421T)

1. Requisitos, Condicións e Solvencia.

a. Poderán ser entidades colaboradoras os concesionarios ou puntos de venta cuxo epígrafe da sección primeira das tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1175/1990, do 28 de setembro, sexa 615.1 Comercio ao por maior de vehículos, motocicletas, bicicletas e os seus accesorios, ou 654.1 comercio polo miúdo de vehículos terrestres.

As entidades colaboradoras teñen que ter o seu domicilio social ou algún centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia .

b. As entidades colaboradoras actuarán en nome e por conta do órgano concédente para todos os efectos relacionados coa subvención, colaborando na xestión de esta.

c. Na súa relación co Inega, as entidades colaboradoras realizarán as seguintes funcións:

1º. Comprobación inicial dos requisitos dos solicitantes da axuda, e do conxunto da actuación.

2º. Realización ante o Inega dos trámites para solicitar a axuda.

3º. Desenvolvemento das accións vinculadas á convocatoria.

4º. Xustificación da axuda ante o Inega.

5º. Desconto directo da axuda na factura de merca do vehículo de xeito que o beneficiario non chegue a realizar o desembolso.

d. Para lograr a solvencia técnica e económica, as entidades colaboradoras deberán dispor dos medios tecnolóxicos precisos que garantan o acceso á aplicación informática habilitada para a xestión de selección de entidades colaboradoras e para a tramitación das solicitudes de axuda, así coma, a utilización de medios electrónicos nas comunicacións entre as entidades colaboradoras e o Inega. As características técnicas esixibles poderán consultarse na paxina web do Inega (www.inega.gal).

e. Poderán adquirir a condición de entidade colaboradora aquelas entidades que reúnan os requisitos establecidos neste artigo e que o soliciten no prazo establecido no artigo 4 da Resolución de convocatoria.

f. De conformidade coa Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entidades colaboradoras deberán formalizar o convenio de colaboración entre elas e o Inega, no que se regularán as condicións e obrigas asumidas por aquelas, cuxo modelo figura no Anexo III destas bases. O dito convenio posuirá o contido mínimo previsto no artigo 13 da Lei de subvencións.

g. Non poderán obter a condición de entidade colaboradora aquelas, nas que concorra algunha das circunstancias previstas nos artigos 10.2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e na súa normativa de desenvolvemento.

2. Formularios.

Apróbanse e incorpóranse o seguinte formulario e modelo de convenio de colaboración como anexos ás presentes bases reguladoras:

– Anexo II. Solicitude de adhesión de entidades colaboradoras.

– Anexo III. Convenio de colaboración a subscribir cas entidades colaboradoras.

3. Obrigas e compromisos das entidades colaboradoras

a. Son obrigas das entidades colaboradoras, sen prexuízo do disposto no artigo 12 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia:

1º. Encontrarse ao día no pagamento das obrigas coa Facenda Pública do Estado, da Administración autonómica así como coa Seguridade Social.

2º. Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro dos órganos competentes da administración autonómica, estatal e comunitaria no exercicio das súas funcións.

3º. Cumprir cos criterios establecidos no convenio subscrito co Inega.

4º. Actuar en nome e por conta do Inega para todos os efectos relacionados coa subvención, colaborando na xestión das subvencións.

5º. Conservar os xustificantes orixinais e o resto da documentación relacionada coa axuda durante un período de tres anos desde a súa concesión.

6º. Remitir copia dixitalizada de dita documentación ao Inega.

7º. Deixar clara constancia nos seus rexistros contable e así facilitar a axeitada xustificación da subvención e a comprobación do cumprimento das condicións establecidas, de acordo co disposto no artigo 13.2.j da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

b. As entidades colaboradoras adheridas asumirán os seguintes compromisos:

1º. Comprobación inicial dos requisitos dos solicitantes da axuda, e do conxunto da actuación.

2º. Cubrir convenientemente os formularios de solicitude de axuda (Anexo IV) a través da aplicación informática que se habilite para o efecto.

3º. Vender no marco da iniciativa só os equipos que cumpran coas condicións establecidas nas bases reguladoras das axudas.

4º. Aplicar os descontos correspondentes á subvención conforme ao establecido nas bases, o cal se reflectirá adecuadamente na correspondente factura.

5º. Cumprir coa normativa establecida para o desenvolvemento da convocatoria.

6º. Exhibir nos seus centros de traballo ou punto de venta durante a vixencia do Plan Galego de Transición a unha Mobilidade Eficiente un cartel de promoción deste no que se informe de que se trata dunha entidade colaboradora adherida conforme ao modelo que se porá a disposición na páxina web do Inega.

4. Adhesión de entidades colaboradoras.

a) Adhesión simplificada.

1º. Esta forma de adhesión esta unicamente dirixida as entidades colaboradoras adheridas ó procedemento de xestión das axudas correspondentes ó Plan de Transición a unha mobilidade eficiente 2019, regulado na Resolución de 26 de xuño de 2019 (DOG núm. 128, de 8 de xullo) e que desexen adherirse aos procedementos de xestión das axudas correspondentes ó Plan de Transición a unha mobilidade eficiente 2020.

2º. A entidade colaboradora deberá acceder a aplicación informática dispoñible na páxina web do Inega (http://www.inega.gal) ou accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) para cubrir a solicitude de adhesión (Anexo II) e o convenio de colaboración (Anexo III), xerarase un documento en formato pdf con estes dous anexos.

Por defecto a aplicación informática cubrirá os anexos cos datos dispoñibles da convocatoria das axudas correspondentes ó Plan de Transición a unha mobilidade eficiente 2019.

Para acceder a aplicación informática e solicitar a adhesión simplificada, utilizara o usuario e a contrasinal outorgados polo Inega na convocatoria 2019.

Unha vez xerada a solicitude normalizada (anexo II) e o convenio de colaboración (anexo III), deberá presentalos por vía electrónica de conformidade ao establecido.

3º. Se houbese cambio na representación da entidade colaboradora deberá volverse a achegar a documentación solicitada con carácter xeral. Para todas as solicitudes simplificadas o Inega poderá proceder a comprobación de datos recollida na Adhesión común que se regula a continuación. Se como consecuencia destas comprobación procede solicitar a emenda de documentación realizarase nos termos recollidos no citado procedemento de Adhesión común.

b) Adhesión común (alta novas entidades colaboradoras).

1º. A primeira vez que a entidade colaboradora acceda a aplicación asignarase un usuario e un contrasinal. Este usuario e contrasinal serán os válidos para consultar o estado da solicitude de adhesión, para cubrir as solicitudes de axuda e para ver o seu estado.

2º. A entidade colaboradora deberá acceder a aplicación informática dispoñible na páxina web do Inega (http://www.inega.gal) ou accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) para encher a solicitude de adhesión (anexo II) e o convenio de colaboración (Anexo III), xerarase un documento en formato pdf con estes dous anexos –o segundo por duplicado–.

Unha vez xerada a solicitude normalizada (Anexo II), deberá presentala por vía electrónica de conformidade ao establecido. As copias dos documentos dixitalizados gozarán da mesma validez e eficacia que os orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

Se a entidade interesada presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda.

A publicación dos formularios de solicitude no DOG farase unicamente para os efectos informativos.

3º. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

i. Documento acreditativo de poder suficiente do representante legal da entidade.

ii. Convenio de colaboración (Anexo III) debidamente asinados pola entidade colaboradora.

Unha vez asinado polo Inega a entidade colaboradora poderá acceder ao citado convenio no taboleiro.

4º. Comprobación de datos.

Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

i. NIF da entidade solicitante cando sexa unha persoa xurídica.

ii. DNI/NIE da persoa solicitante cando sexa unha persoa física.

iii. DNI/NIE da persoa representante.

iv. Certificado de estar ao día no pagamento coa AEAT.

v. Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

vi. Certificado de estar ao día no pagamento coa Facenda Autonómica.

vii. Certificación de alta no Imposto de actividades económicas cando a entidade colaboradora sexa unha empresa.

No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta deberán indicalo no cadro habilitado no modelo de solicitude e achegar os documentos correspondentes.

Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

O Inega poderá consultar respecto das entidades colaboradoras adheridas ao programa MOVES (código de procedemento IN421Q), Regulado na Resolución de 10 de abril de 2019 (DOG núm. 74, de 16 de abril de 2019) os datos que figuren nos documentos elaborados polas administracións publicas, e que haxan presentado a solicitude de adhesión ó Plan de transición a unha mobilidade eficiente.

5º A documentación complementaria deberase presentar electrónicamente. As entidades interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Se a entidade interesada presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose presentada a emenda.

As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

Sempre que se realice a presentación de documentación separadamente da solicitude deberá indicarse o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se dispón del.

No caso de que algún dos documentos que se van a presentar de forma electrónica superase os tamaños máximos establecidos 5 MB, por arquivo individual, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos.

6º. Todos os trámites administrativos que as entidades colaboradoras deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electrónicamente a través da aplicación informática habilitada para estas axudas, accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) ou da páxina web do Inega (www.inega.gal).

c) Órganos competentes.

A xefa da Unidade Xurídico-Administrativa do Inega será o órgano competente para a instrución do procedemento administrativo de adhesión das entidades colaboradoras, e corresponderá ao director do Inega ditar as diferentes resolucións que deriven de dito procedemento.

d) Instrución do procedemento de adhesión.

1º. Unha vez presentada a solicitude de adhesión xunto coa documentación complementaria, o órgano instrutor comprobará que reúne todos os requisitos e que se achegan todos os documentos esixidos polas bases reguladoras. De conformidade coa normativa reguladora do procedemento administrativo común, se a solicitude non reúne os requisitos esixidos, requirirase á entidade colaboradora, para que, nun prazo de 10 días hábiles, emende a falta ou presente os documentos preceptivos, coa advertencia expresa de que, se así non o fixese, se terá por desistido da súa petición e arquivarase o expediente.

Igual requirimento se efectuará por parte do Inega no suposto de resultado negativo da consulta efectuada á Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT); Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS); Consellería competente en materia de economía e facenda, rexistro mercantil e outros rexistros públicos.

2º. De conformidade co establecido no artigo 6.1.d) de estas bases reguladoras en canto á solvencia técnica das entidades colaboradoras, utilizaranse medios electrónicos para as notificacións.

3º. Para dar cumprimento ó establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas (artigo 14.2) e na Lei 4/2019, de 17 de xullo, de administración dixital de Galicia (artigo 10) todas as notificacións realizaranse por medios electrónicos, mediante o sistema de notificación electrónica de Galicia- Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), no apartado Notificacións electrónicas.

Este sistema remitirá as entidades colaboradoras avisos da posta a disposición das notificacións a súa conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

4º. As entidades colaboradoras deberán crear e manter a súa dirección electrónica habilitada única a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral poderá de oficio crear dita dirección, ós efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas do seu deber de relacionarse por medios electrónicos.

Para utilizar os servizos de Notifica.gal deberá dispoñer dun usuario e clave no servizo Chave365 ou dun certificado de persoa física ou xurídica asociado ó NIF da persoa destinataria e comprobar que o seu navegador e sistema operativo cumpren os requisitos técnicos.

5º. As notificacións entenderanse practicadas no momento no que se produza o acceso ao seu contido e entenderase rexeitada cando transcorran dez días naturais desde a posta a disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido. En tal caso, farase constar no expediente tal circunstancia e darase por efectuada a notificación.

Se o envío da notificación non é posible por problemas técnicos, o Inega practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

e) Resolución.

O prazo máximo para que o director do Inega resolva sobre as adhesións das entidades colaboradoras é de 15 días hábiles desde a presentación da solicitude. Pasado o devandito prazo as entidades colaboradoras poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo. A resolución ditarase individualmente para cada unha das solicitudes, e notificarase seguindo estritamente a súa orde de presentación, salvo que se deba emendar, momento en que se terá en conta a data de presentación da emenda.

Aqueles expedientes que reúnan todos os requisitos e a documentación necesaria serán adheridos a este programa.

f) Notificación das resolucións.

1º. Todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2º. Segundo o establecido no artigo 6.1.d) de estas bases reguladoras en canto á solvencia técnica das entidades colaboradoras, utilizaranse medios electrónicos para as notificacións, de maneira que, as notificacións entenderanse practicadas no momento no que se produza o acceso ao seu contido. En tal caso, farase constar no expediente tal circunstancia e darase por efectuada a notificación.

3º. As entidades colaboradoras poderán consultar na aplicación informática e na carpeta cidadá- Mi sede, accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) o estado das súas solicitudes a medida que avanza a tramitación administrativa do expediente e a documentación presentada.

g) Publicación da listaxe de entidades colaboradoras adheridas

1º O Inega publicará na súa páxina web a listaxe de entidades colaboradoras adheridas a medida que resolva o proceso de adhesión. A listaxe actualizarase periodicamente coas novas entidades colaboradoras solicitantes que tralo requirimento de emenda completen a documentación necesaria para formalizar a adhesión.

As entidades colaboradoras non serán publicitadas na páxina web do Inega nin poderán tramitar solicitudes de axuda ata que completen o proceso de adhesión aínda que eventualmente xa comezara o prazo establecido no artigo 4.4 da convocatoria.

Artigo 7. Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reuniren os demais requisitos establecidos nestas bases, os suxeitos que se enumeran a continuación:

As persoas físicas con residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

b) As empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos, que teñan domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia.

2. Non serán persoas beneficiarias destas axudas:

a. Non poderán ser destinatarios últimos das axudas os concesionarios ou puntos de venta cuxo epígrafe da sección primeira das tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1175/1990, de 28 de setembro, sexa o 615.1 ou 654.1.

b. Non poderán ter a condición de beneficiarias as persoas ou entidades en que concorra algunha das circunstancias previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

c. As empresas en crises están excluídas, excepto cando se trate de rexímenes de axudas destinados a reparar os prexuízos causados por determinados desastres naturais.

d. Non poderán ter a condición de persoa beneficiaria as empresas en que concorra algunha das causas de exclusión previstas no artigo 1 do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, de 18 de decembro de 2013, relativo a aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea as axudas de minimis, no artigo 1 do Regulamento (UE) nº 1408/2013 da Comisión , de 18 de decembro de 2013, relativo a aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea as axudas de minimis no sector agrícola e no artigo 1 do Regulamento (UE) nº 717/2014 da comisión de 27 de xullo de 2014 relativo a aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea as axudas de minimis no sector da pesca e da acuicultura.

3. Os requisitos para obter a condición de persoa beneficiaria deberanse cumprir, a máis tardar, na data límite de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Artigo 8. Obrigas das persoas beneficiarias

1. Son obrigas das persoas beneficiarias as establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e, en particular, as seguintes:

a) Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro dos órganos competentes da administración autonómica, estatal e comunitaria no exercicio das súas funcións.

b) Xustificar ante o Inega a través da entidade colaboradora, cando proceda, que cumpre cos requisitos ou condicións que determinan a concesión da axuda, no prazo sinalado na convocatoria ou, excepcionalmente, o que se sinale na resolución, cando esta sexa consecuencia da estimación dun recurso.

c) Acreditar ante o Inega a través da entidade colaboradora, no momento de presentar a solicitude da axuda, que está ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

d) Realizar o pagamento das facturas antes da data en que deban presentarse ante o Inega. Este pagamento debe estar debidamente documentado mediante xustificante bancario, tal e como se establece no artigo 15 destas bases reguladoras.

e) Cando non poida executar o proxecto deberá desistir da súa solicitude.

f) O beneficiario está obrigado a respectar o destino do investimento, polo menos, os dous (2) anos posteriores á data da resolución de pagamento final, salvo que existan prazos de maior amplitude aplicables no ámbito da Xunta de Galicia para proxectos determinados, caso no que se aplicarán estes.

g) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, que podan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

i) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos establecidos no artigo 33 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

j) Toda referencia ás actuacións subvencionadas en publicacións, actividades de difusión, páxinas web e en xeral calquera medio de difusión deberán incluír o símbolo e logotipo da Xunta de Galicia e do Inega, en cumprimento do artigo 15.3 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

Artigo 9. Contía máxima das axudas a outorgar coa convocatoria

Na seguinte táboa especificase a axuda máxima en función do tipo de proxecto definidos no artigo 3:

Tipo de proxecto

Axuda Inega (€)

Desconto concesionario (€)

Total (€)

Tipo 1

1.500

1.000

2.500

Tipo 2

1.000

1.000

2.000

Tipo 3

1.000

1.000

2.000

O aforro por vehículo do Plan de Transición a unha mobilidade eficiente corresponderá en parte a axuda publica e outra a un desconto antes de impostos asumido polo fabricante/importador ou punto de venta. En ningún caso a contía da axuda poderá ser superior ao custo da actuación que se define como o custo do vehículo sen incluír a axuda pública.

2. Deberase garantir que para as empresas beneficiarias doutras axudas baixo o réxime de minimis non superan o límite de 200.000 € nun período de tres exercicios fiscais. Para as empresas do sector transporte de mercadoría por estrada este límite redúcese a 100.000 €. Para as empresas do sector da pesca as axudas de minimis totais que se concedan a unha mesma empresa non poderán superar os 30.000 € durante calquera período de tres exercicios fiscais. Para as empresas do sector agrícola o límite de minimis redúcese a 20.000 € durante calquera período de tres exercicios.

Artigo 10. Forma de presentación de solicitudes (código de procedemento IN421U)

1. As solicitudes subscribiranse directamente polas entidades colaboradoras.

Na páxina web do Inega (www.inega.gal) estará dispoñible unha listaxe de entidades colaboradoras adheridas a esta convocatoria de axudas.

2. A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, e na páxina web do Inega, www.inega.gal, de conformidade ao establecido no artigo 14 da Lei 39/2015, 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. Para o acceso a aplicación de presentación das solicitudes será necesario o número do NIF e o contrasinal determinado polas entidades colaboradoras.

A aplicación solicitará a inclusión da documentación necesaria, e xerará a solicitude do beneficiario.

3. A solicitude (Anexo IV) imprímese obrigatoriamente desde a aplicación informática.

A entidade colaboradora presentará telemáticamente desde a aplicación a solicitude de axuda unha vez asinada polo representante, mediante o formulario normalizado accesible desde a citada aplicación informática e que se xunta como anexo IV.

A aplicación informática non permitirá a presentación de solicitudes senón se anexa a documentación complementaria indicada no artigo 11.

4. Os fondos solicitados e os vixentes poderán visualizarse en todo momento a través da aplicación informática. Unha vez presentada unha solicitude, a aplicación informática descontará a contía de axuda correspondente ao expediente dos fondos dispoñibles. Polo tanto, a axuda máxima a conceder ao expediente estará limitada pola axuda indicada na solicitude inicial.

De chegarse a esgotar os fondos dispoñibles as seguintes solicitudes presentadas incluiranse nunha listaxe de espera; no momento da presentación, a aplicación informática, informará da posición que ocupa a solicitude na listaxe de espera.

As inadmisións, desistimentos, denegacións, renuncias e minoracións de solicitudes con fondos asignados liberarán fondos que poderán ser reasignados aos expedientes que se atopen en listaxe de espera segundo a orde de prelación que lle corresponda.

5. A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación destas bases reguladoras.

Artigo 11. Documentación necesaria para a tramitación do procedemento

1. Co envío da solicitude (Anexo IV) deberase incluír dixitalmente e en formato PDF, con tamaño máximo por arquivo individual de 5MB, a seguinte documentación complementaria:

a) Autorización para a representación segundo o anexo V.

b) Presentación da oferta do vehículo que se pretende adquirir.

A oferta deberá conter, como mínimo, os datos identificativos do emisor e do destinatario (razón social, enderezo, e número ou código de identificación fiscal), a data de emisión do documento, o importe por concepto (especificando se inclúe ou non IVE), a marca, modelo e versión do vehículo utilizando preferentemente a nomenclatura da base de datos de vehículos do IDAE.

c) Captura da Base de Datos de Vehículos dispoñible de páxina web do IDAE na que se poida verificar para vehículos N1 e M1 as emisións de CO2 por quilometro do modelo seleccionado (NEDC) e adicionalmente no caso de vehículos N1 a MTMA. No caso de información contraditoria ou non estar dispoñible na páxina web do IDAE deberase achegar documentación acreditativa do fabricante.

d) As empresas cando non se atopen obrigadas por lei a inscribirse no Rexistro Mercantil ou calquera outro rexistro público, presentarán a documentación acreditativa da constitución e da representación correspondente. (Non é necesario no caso de que o solicitante sexa unha empresa pública).

1º. Documento que acredite a existencia dun centro de traballo en Galicia ou a realización dalgunha actividade empresarial xustificable dentro do territorio da comunidade autónoma de Galicia.

2º. No caso de empresas públicas ademais deberá achegarse certificado do representante legal ou de persoa habilitada onde se acredite a súa condición de empresa publica.

e) Copia do anverso e reverso da Ficha Técnica (tarxeta ITV) do vehículo a achatarrar.

f) Permiso de circulación do vehículo onde conste a data de primeira matriculación, data de matriculación en España e data de expedición. En ausencia de calquera de estes documentos ou do indicado na letra e) anterior, achegarase o Informe da Dirección Xeral de Tráfico co historial do vehículo.

g) Xustificante de estar ao día no pagamento do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica.

h) No caso de que o solicitante non coincida co titular do vehículo a achatarrar deberá achegarse autorización do titular do vehículo a achatarrar segundo o Anexo VII. En concreto, deberá autorizar a consulta ou no caso de que se opoña presentar a documentación que acredite o seu DNI , os datos de titularidade do vehículo, e o parentesco co solicitante.

O titular que non coincida co beneficiario da axuda ten que autorizar que se realice a solicitude da axuda e ser cónxuxe ou familiar de primeiro grado de consanguinidade ou afinidade do solicitante.

i) Calquera outra documentación adicional que o interesado considere conveniente para a correcta avaliación do proxecto.

2. A documentación complementaria deberase presentar electrónicamente. As entidades interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada.

Se a entidade interesada presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose presentada a emenda.

As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

Sempre que se realice a presentación de documentación separadamente da solicitude deberá indicarse o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se dispón del.

No caso de que algún dos documentos que se van a presentar de forma electrónica superase os tamaños máximos establecidos 5 MB, por arquivo individual, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos.

3. Todos os trámites administrativos que as entidades colaboradoras deban realizar durante a tramitación deste procedemento deberán ser realizados electrónicamente a través da aplicación informática habilitada para estas axudas, accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) ou da páxina web do Inega (www.inega.gal).

Artigo 12. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento poderán consultarse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) Certificado de alta no Imposto de Actividades Económicas.

b) Certificacións de estar ao día nas obrigas coa AEAT, Seguridade Social e Facenda Autonómica.

c) DNI ou NIE, da persoa solicitante cando sexa unha persoa física, e da persoa titular do vehículo a achatarrar cando non coincida coa persoa solicitante da axuda.

d) NIF do solicitante, cando se trate dunha persoa xurídica.

e) Consulta dos administradores da sociedade, cando se trate dunha persoa xurídica.

f) DNI/NIE da persoa representante.

g) NIF da entidade representante.

h) Certificado de nacemento co Ministerio de Xustiza da persoa titular do vehículo a achatarrar coincida esta ou non coa persoa solicitante da axuda.

i) Certificado de matrimonio co Ministerio de Xustiza da persoa titular do vehículo a achatarrar coincida esta ou non coa persoa solicitante da axuda.

j) Consulta de datos de vehículos coa Dirección Xeral de Tráfico (DXT) da persoa solicitante e da persoa titular do vehículo a achatarrar cando non coincida coa persoa solicitante da axuda.

k) Consulta de datos de propietarios de vehículos coa Dirección Xeral de Tráfico (DXT) e da persoa titular do vehículo a achatarrar coincida esta ou non coa persoa solicitante da axuda.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esa consulta, deberán indicalo no cadro habilitado no formulario normalizado IV solicitude e no modelo normalizado VII comprobación de datos do vehículo a achatarrar cando o solicitante non sexa o titular do vehículo e achegar os documentos correspondentes.

Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 13. Órganos competentes

A xefa da Unidade Xurídico-Administrativa do Inega será o órgano competente para a instrución do procedemento administrativo de concesión das subvencións e corresponde ao director do Inega ditar as diferentes resolucións que se deriven de dito procedemento.

Artigo 14. Instrución do procedemento de concesión das axudas

1. Unha vez presentada a solicitude e correspondente documentación complementaria se está dispón de fondos reservados se poderá entender como preconcedida. E a partir dese momento poderá presentar a documentación xustificativa que se sinala no artigo 15 destas bases reguladoras e solicitar o pagamento mediante a presentación do anexo VI, que se xunta a título informativo. Este anexo deberá cumprimentarse a través da aplicación informática accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, ou ben desde a páxina web do Inega (http://www.inega.gal). As copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade do solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 28.5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

A aplicación informática non permitirá a presentación de solicitudes de pagamento que non acheguen a documentación xustificativa complementaria indicada no artigo 15.

2. A solicitude de axuda con reserva de fondos será avaliada polos servizos do órgano instrutor do Inega en función dos datos relativos ao solicitante e ao proxecto declarados na solicitude de axuda conxuntamente coa solicitude de pagamento e a documentación xustificativa que debe acompañar a esta.

3. Se a solicitude non reúne algunha da documentación ou información previstas nas bases, requirirase a entidade colaboradora para que, nun prazo de dez (10) días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos; coa advertencia expresa de que, se así non o fixese, teráselle por desistido na súa petición e arquivarase o expediente.

Igual requirimento efectuarase no suposto de resultado negativo da consulta efectuada a Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT), Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS), consellería competente en materia de economía e facenda, da verificación do DNI/NIE e datos de vehículos e propietarios na DXT.

Igual requirimento se efectuará por parte do Inega no suposto de resultado negativo da consulta de verificación do NIF do solicitante (persoa física).

4. Liberaranse os fondos e pasarán a formar parte do crédito dispoñible, si existe constancia da posta a disposición da notificación da subsanación, transcorresen dez (10) días naturais sen que se presentase a documentación xustificativa.

5. Poderá requirirse a entidade colaboradora para que achegue aqueles datos, documentos complementarios ou aclaracións que resulten necesarios na tramitación e resolución do procedemento.

6. No suposto de que transcorrese o prazo establecido para a xustificación sen haberse presentado documentación algunha, requirirase igualmente ao beneficiario para que no prazo improrrogable de dez (10) días hábiles a presente.

A presentación da xustificación no prazo adicional de 10 días non eximirá das sancións que, conforme a Lei correspondan.

7. Os expedientes administrativos que non cumpran coas esixencias contidas nestas bases ou na normativa de aplicación, ou que non conteñan a documentación necesaria, serán obxecto de resolución de inadmisión a trámite ou de denegación, dependendo da circunstancia que concorra en cada caso.

Artigo 15. Documentación xustificativa do investimento

1. O prazo para presentar os documentos de xustificación remata o 30 de setembro 2020, debendo estar, nese momento, os investimentos plenamente realizados, operativos e verificables.

2. Documentación xustificativa que se ten que presentar xunto coa solicitude de pagamento:

a) Para xustificar cada un dos gastos realizados achegaranse as facturas, nas que figurará o importe total a pagar, e os documentos xustificativos que aseguren a efectividade do pagamento da totalidade do equipamento polo solicitante.

1º. Declaración do representante legal do concesionario en la que se indique o custo total do vehículo, se detallen os pagos recibidos, incluídos os anticipos, e se declare que o vehículo foi abonado na súa totalidade, salvo a axuda a aportar polo Inega.

2º. A factura deberá reflectir con claridade os seguintes datos:

i. Data de emisión.

ii. Nome e NIF/NIE do beneficiario.

iii. Base impoñible, IVE, total da base impoñible mais IVE.

iv. Marca, modelo e versión do vehículo indicando no seu caso a correspondencia coa nomenclatura utilizada na Base de datos de vehículos do IDAE.

v. Na factura debe figurar de xeito expreso a axuda do Inega co concepto «Axuda do plan galego de mobilidade eficiente financiada polo Inega-Xunta de Galicia» e outro desconto equivalente co concepto «Desconto do plan galego de mobilidade eficiente financiado polo punto de venta» ou descrición equivalente.

vi. Total que ten que pagar o beneficiario (o beneficiario ten que pagar o total menos a axuda do Inega).

Non se admiten as facturas que non cumpran co indicado ou que se manipulen.

A expedición da factura e o seu contido axustarase ao disposto no Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se regulan as obrigas de facturación.

3º. Considéranse documentos xustificativos do pagamento das facturas: transferencia bancaria, xustificante bancario de ingreso de efectivo polo portelo, certificación bancaria, nos cales deberán estar claramente identificados:

i. Destinatario último: debe quedar acreditado que o pagador é o destinatario final da axuda. Xa sexa mediante un pagamento directo ou mediante un contrato de financiamento.

ii. Receptor do pagamento (empresa ou autónomo).

iii. Número de factura obxecto do pagamento ou marca e modelo do vehículo obxecto da subvención. No caso de financiamento de vehículos deberá achegarse:

– No caso de pagamentos mediante un contrato de financiamento deberase achegar copia do contrato de financiamento.

4º. Non se admitirán os supostos de autofacturación.

5º. En ningún caso poderá concertar o beneficiario a execución total ou parcial das actividades subvencionadas nos supostos contemplados nas letras a), b) e c) do artigo 27.7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

6º. Non se admitirán como xustificantes os documentos acreditativos de pagamento en metálico por importe superior a 1.000 € nin os obtidos a través da internet se non están validados pola entidade bancaria ou non dispoñen de códigos para a súa verificación por terceiros na sede electrónica de dita entidade.

b) Ficha Técnica (tarxeta ITV) do vehículo adquirido.

c) Permiso de Circulación do vehículo adquirido ou Permiso de Circulación Provisional emitido pola Dirección Xeral de Tráfico. Nos casos nos que se emita Permiso temporal para vehículos cuxa matrícula comece pola letra P, esixirá que se xunte permiso de circulación no prazo de 1 mes.

d) Certificado acreditativo da baixa definitiva do vehículo a achatarrar, por parte do correspondente Centro Autorizado de Tratamento de Vehículos (CAT), en nome da Dirección Xeral de Tráfico ou, no seu defecto, informe do Rexistro Xeral de Vehículos da correspondente Xefatura Provincial de Tráfico, que acredita a baixa definitiva.”

3. Todos os pagos que realice o comprador deben efectuarse durante a vixencia do presente Plan.

4. No caso dunha factura cuxo pago se xustifique mediante varios documentos de pago, cada un destes deberá facer referencia á factura á cal se imputa o pago ou marca e modelo do vehículo obxecto da subvención.

Artigo 16. Resolución de concesión e pagamento

1. Unha vez avaliada a solicitude inicial e a solicitude de pagamento, a proposta de resolución elevarase ó director do Inega. O procedemento de concesión resolverase no prazo máximo de 3 meses contados desde a data de presentación da solicitude de pagamento, e axustarase ao disposto no artigo 34 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como o contido da resolución.

Se é preciso o envío de requirimento de emenda os prazos máximos de resolución contabilizaranse desde o momento no que se reciba a contestación ao citado requirimento.

Eventualmente para o recoñecemento dos compromisos adquiridos coa reserva de fondos poderase ditar resolución de concesión provisional.

2. A resolución de concesión e pagamento comprenderá a identificación do beneficiario, o investimento e a contía da subvención.

Na resolución denegatoria da axuda farase constar o motivo da denegación.

3. No suposto de ampliación do crédito e ata o límite do crédito dispoñible, concederase, sen necesidade dunha nova convocatoria, a subvención ao solicitante ou solicitantes seguintes na orde de entrada da solicitude.

4.Se transcorrese o prazo sen que recaese resolución expresa os interesados poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo, de conformidade co artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 17. Notificación

1. Para dar cumprimento ó establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas (artigo 14.2) e na Lei 4/2019, de 17 de xullo, de administración dixital de Galicia (artigo 10) todas as notificacións realizaranse por medios electrónicos, mediante o sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), no apartado Notificacións electrónicas.

Este sistema remitirá as entidades colaboradoras avisos da posta a disposición das notificacións a súa conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

2. As entidades colaboradoras deberán crear e manter a súa dirección electrónica habilitada única a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral poderá de oficio crear dita dirección, ós efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas do seu deber de relacionarse por medios electrónicos.

Para utilizar os servizos de Notifica.gal deberá dispoñer de un usuario e clave no servizo Chave365 ou dun certificado de persoa física ou xurídica asociado ó NIF da persoa destinataria e comprobar que o seu navegador e sistema operativo cumpren os requisitos técnicos.

3. As notificacións entenderanse practicadas no momento no que se produza o acceso ao seu contido e entenderase rexeitada cando transcorran dez días naturais desde a posta a disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido. En tal caso, farase constar no expediente tal circunstancia e darase por efectuada a notificación.

Se o envío da notificación non é posible por problemas técnicos, o Inega practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

4. As entidades colaboradoras poderán consultar na aplicación informática e na carpeta cidadá-Mi Sede, accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) o estado das súas solicitudes a medida que avanza a tramitación administrativa dos expedientes e a documentación presentada.

Artigo 18. Pagamento das axudas

1. Os órganos competentes do Inega poderán solicitar as aclaracións ou informes relativos á xustificación do investimento que consideren convenientes. Transcorrido o prazo concedido para o efecto sen que a entidade colaboradora os presentase, poderase entender que desiste da solicitude de subvención.

2. Previamente á proposta de pagamento, e sempre que se trate de subvencións de capital cun importe superior a 60.000 euros, os servizos técnicos do Inega realizarán unha inspección de comprobación material na que certifiquen que se realizou o investimento que foi obxecto da axuda e que tal investimento coincide co previsto na resolución de concesión.

3. Unha vez se dite resolución de concesión e pagamento, o Inega abonará a entidade adherida o importe correspondente na conta bancaria facilitada a tal efecto na solicitude de adhesión.

Artigo 19. Transparencia e bo goberno

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a consellería responsable da iniciativa publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puidesen impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016 á que se atopen vinculadas, previo requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no Título I da citada lei.

3. Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de Datos Nacional de Subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia para a súa publicación de acordo co establecido no Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, polo que se regula a Base de datos nacional de subvencións e a publicidade das subvencións e demais axudas.

Artigo 20. Réxime de recursos

1. Contra as resolucións ditadas ao abeiro desta resolución de convocatoria, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución, se esta fora expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica se produzan os efectos do silencio administrativo, perante o presidente da Axencia Instituto Enerxético de Galicia, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2. Contra as resolucións de reintegro, que poñen fin a vía administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución se esta fora expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica se produzan os efectos do silencio administrativo, perante o director da Axencia Instituto Enerxético de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Artigo 21. Modificación da Resolución de concesión

Toda alteración das condicións tidas en conta para a resolución de concesión e pagamento da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Artigo 22. Aceptación e renuncia

No caso de que o beneficiario dunha subvención desexe renunciar á axuda concedida para a súa solicitude, deberá comunicarllo ó Inega, a través da entidade colaboradora

No caso de que se comunicase a renuncia, ditarase a correspondente resolución que se notificará, de conformidade co procedemento establecido no artigo 17 destas bases reguladoras.

Artigo 23. Prazo de execución e xustificación da actuación

A data límite para executar o proxecto e presentar a solicitude de pagamento e a documentación xustificativa dos investimentos será o 30 de setembro de 2020.

Artigo 24. Información básica sobre protección de datos persoais

Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia- Instituto Enerxético de Galicia, coa finalidade de levar a cabo a tramitación administrativa que derive da xestión deste procedemento e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida na ficha do procedemento incluída na Guía de procedementos e servizos, no propio formulario anexo e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas interesadas, circunstancia que se reflectirá no devandito formulario.

Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

A fin de darlle a publicidade esixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas interesadas serán publicados conforme o descrito na presente norma reguladora a través dos distintos medios de comunicación institucionais de que dispón a Xunta de Galicia, como diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explícita na información adicional recollida en https://www.xunta.gal/protección-datos-persoais .

Artigo 25. Reintegro de subvencións e réxime de sancións

1. O Inega reservase para si o dereito a realizar cantas comprobacións, inspección e demais medidas de control que se estimen oportunos para velar pola correcta aplicación dos recursos públicos, e os persoas beneficiarias someteranse as actuacións de control que realice o Inega para o seguimento dos proxectos aprobados e as de control financeiro que correspondan a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas.

Se no curso destas verificacións se detectara que os persoas beneficiarias da subvencións ou as entidades colaboradoras adheridas incumpriron algunha das condicións establecidas nestas bases reguladoras, resolverase a adhesión, o que implicará a perda dos beneficios e, no seu caso o deber de reintegrar as cantidades obtidas indebidamente cos intereses legais que correspondan, sen prexuízo das accións legais e sancións que correspondan.

2. Para facer efectiva a devolución a que se refire o número anterior tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ó previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. As entidades colaboradoras e os persoas beneficiarias das subvencións, de ser o caso, estarán suxeitos ao réxime sancionador previsto no Título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e desenvolto no título VI do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007

Artigo 26. Normativa de aplicación

1. Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

4. Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

5. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

6. Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

ANEXOS

ANEXO I. Bases reguladoras

ANEXO II. Solicitude de adhesión

ANEXO III. Convenio de colaboración

ANEXO IV. Solicitude de axuda

ANEXO V. Documentación de representación

ANEXO VI. Solicitude de pagamento

ANEXO VII. Autorización do titular do vehículo a achatarrar

missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO III

Convenio de colaboración entre o Instituto Enerxético de Galicia (Inega) e a entidade colaboradora ___________ para a xestión das subvencións do Plan de Transición a unha mobilidade eficiente para a anualidade 2020

Santiago de Compostela, ____ de _________ de ______

Dunha parte, o director do Inega, en virtude das facultades do seu cargo e das que lle foron conferidas en virtude das atribucións que lle confire o artigo 16 do Decreto 142/2016, do 22 de setembro polo que se modifican as normas reguladoras do Instituto Enerxético de Galicia e se aproban os estatutos da Axencia Instituto Enerxético de Galicia (DOG núm. 212, do 8 de novembro) e polo Acordo do Consello da Xunta, de 27 de marzo de 1991, sobre convenios de cooperación con outros entes públicos e de colaboración con particulares, publicado mediante Resolución, de 8 de abril de 1991, da Consellería de Economía e Facenda.

Da outra parte_____________________________________, con NIF____________, actuando en nome e representación da entidade ________________________________________________ con NIF/CIF _______________, debidamente facultado para subscribir este convenio,

EXPOÑEN:

I. Que o Inega acordou realizar unha selección de entidades colaboradoras para a tramitación das axudas relativas ó Plan de Transición a unha mobilidade eficiente, estas entidades colaboradoras actuarán de ligazón entre o Inega e os beneficiarios das axudas que se convoquen para a actuación consistente na adquisición, durante o ano 2020, de vehículos de transición a unha mobilidade eficiente.

II. Que ambas as partes consideran que, por razóns de eficacia na xestión e co fin de conseguir unha mellor prestación de servizos aos beneficiarios das axudas, e de conformidade cos artigos 9 e 13 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, acordan subscribir o presente convenio de colaboración, de conformidade coas seguintes estipulacións:

Primeira. Obxecto da colaboración

O obxecto deste convenio consiste en establecer un marco de colaboración entre o Inega e a entidade ________________________________________ de acordo coa Resolución de ____ de _______ de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras e se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Plan de Transición a unha mobilidade eficiente para a anualidade 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. ____, de ___ de _______ de ___).

Segunda. Entidade colaboradora

A entidade ______________________________________________________ é unha entidade colaboradora que cumpre co establecido no artigo 6.1 e 6.3 das bases reguladoras do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Plan de Transición a unha mobilidade eficiente para a anualidade 2020 (Código do procedemento IN421X) (en diante bases reguladoras das Axudas), que acredita o cumprimento dos requisitos e as condicións de solvencia económica e técnica previstas na mencionada resolución.

Terceira. Prazo de duración

Este convenio terá vixencia hasta o 15 de decembro de 2020.

Cuarta. Obrigacións da entidade colaboradora

A entidade colaboradora obrígase, ademais da o establecido no artigo 6.3.a da convocatoria das axudas, sen prexuízo do disposto no artigo 12 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia ao seguinte:

– Asumir a tramitación e xestión ante o Inega das axudas dos beneficiarios.

– Comprobar e certificar o cumprimento das condicións ou requisitos establecidos na convocatoria das axudas para que os solicitantes obteñan a condición de beneficiario, así coma, a idoneidade da documentación que se lles esixe para a percepción da subvención.

– Presentar as solicitudes das axudas dos beneficiarios e a documentación xustificativa do desenvolvemento das actuacións tal e como se recolle na convocatoria das axudas.

– Vender ao solicitante da axuda no marco da iniciativa so os vehículos que cumpran coas condicións establecidas na convocatoria de axudas.

– Comunicarlle ó Inega calquera variación que se produza nos datos inicialmente indicados para adherirse a este convenio, garantindo a confidencialidade dos datos fornecidos.

– Cumprir coas normas sobre a protección de datos, concretamente o que establece na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro , de protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

– Atoparse sometida ás actuacións de comprobación e control previstas na letra d) do artigo 12 da mencionada Lei 9/2007.

– Atoparse ao día no pago das obrigacións coa Facenda Pública do Estado, da Administración autonómica así como coa Seguridade Social.

– Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro dos órganos competentes da Administración Autonómica, estatal e comunitaria no exercicio das súas funcións.

– Conservar os xustificantes orixinais e o resto da documentación relacionada coa axuda durante un período de tres anos desde a súa concesión.

– Aplicar os descontos correspondentes á subvención conforma ao establecido nas bases, o cal se reflectirá adecuadamente na correspondente factura.

– Exhibir no seu centro de traballo ou punto de venta durante a vixencia do Plan Galego de Transición a unha Mobilidade Eficiente un cartel de promoción deste no que se informe de que se trata dunha entidade colaboradora adherida, conforme ó modelo que se porá a disposición na páxina web do Inega.

Quinta. Compromisos da entidade colaboradora

Ademais dos compromisos establecidos no artigo 6.3.b da convocatoria das axudas, a entidade colaboradora comprométese a:

– Coñecer o contido das bases reguladoras destas axudas e deste convenio e cumprir cos requisitos establecidos neles.

– Que ten o domicilio social ou centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia.

– Que posúe a solvencia técnica e económica segundo o establecido no artigo 6.1.d da Resolución.

– Que consinte expresamente a utilización de medios electrónicos na comunicación entre as entidades colaboradoras e o Inega segundo o establecido no artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administración públicas.

– Que non se atopa incurso en ningunha das prohibicións para obter a condición de entidade colaboradora recollidas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– Que comunicará ó Inega calquera variación que poida ocorrer nos datos recolleitos nos documentos presentados.

– Que autoriza ao órgano xestor para que solicite a información necesaria en relación ao NIF da entidade colaboradora. De non dar a autorización para a comprobación mencionada, deberá presentar copia do NIF da entidade colaboradora (non do representante legal).

– Que autoriza ao órgano xestor para que solicite a información necesaria para coñecer se o solicitante da adhesión está ao día nas súas obrigacións coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, coa Tesourería da Seguridade Social e coa Facenda da administración da Comunidade Autónoma de Galicia. De non dar a autorización para a comprobación mencionada anteriormente, deberá presentar certificación xustificativa de estar ao día coas súas obrigacións cos organismos sinalados anteriormente.

Sexta. Obrigacións do Inega

– Facilitar a entidade colaboradora toda a información e documentación normalizada que precise durante a tramitación da convocatoria de axudas.

– Dispoñer na paxina web do Inega (www.inega.gal) unha listaxe de entidades colaboradoras adheridas ao programa.

– Manter informada en todo momento e comunicar á entidade colaboradora o estado de tramitación das axudas.

Sétima. Xustificación dos requisitos dos beneficiarios

A xustificación polos beneficiarios das condicións establecidas para o outorgamento das subvencións correspondentes, realizarase no momento da solicitude.

A entidade colaboradora atópase obrigada a requirir aos beneficiarios a documentación establecida na convocatoria das axudas, así como a comprobar a mesma e a gardar a mencionada documentación durante un período de tres anos desde a concesión da axuda.

Oitava. Rexistro especial de operacións

A entidade colaboradora, para facilitar a xustificación da subvención e a comprobación do cumprimento das condicións establecidas na convocatoria das axudas, levará un rexistro especial das operacións que se realicen dentro de cada convocatoria de axudas, que estará a disposición do Inega e demais órganos fiscalizadores da Comunidade Autónoma de Galicia, do Estado.

Neste rexistro gardarase unha copia da documentación xustificativa das operacións rexistradas, así como da documentación que lle entreguen os beneficiarios.

Novena. Requisitos da entidade e dos beneficiarios

Os requisitos que debe cumprir e facer cumprir a entidade colaboradora nas diferentes fases do procedemento de xestión das subvencións, son os que se especifican nos artigos 6.1 e 6.3, das Bases Reguladoras das axudas.

Décima. Xustificación das subvencións

Os beneficiarios xustificarán as subvencións, a través da entidade colaboradora, nos prazos e na forma prevista no artigo 15 das bases reguladoras das axudas.

Undécima. Causas de resolución

Son causas de resolución de este convenio entre o Inega e a entidade colaboradora, o incumprimento total ou parcial dalgunha das estipulacións contidas nas súas cláusulas, no articulado das Bases Reguladoras das axudas, sen prexuízo da tramitación dos compromisos adquiridos con anterioridade sobre expedientes en curso, así como a falsidade ou inexactitude nos datos e documentos presentados polas entidades colaboradoras.

Décimo segunda. Incumprimento

Se no curso das verificacións que realizará o Inega, detectásese que a entidade colaboradora incumprise algunha das condicións establecidas na normativa de aplicación, resolverase a adhesión, o que implicará a perda dos beneficios.

Décimo terceira. Natureza administrativa

O presente convenio ten natureza administrativa, quedando fora do ámbito de aplicación da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público; sen prexuízo da aplicación dos principios e criterios da devandita Lei para resolver as dúbidas ou lagoas que puidesen presentar. Rexerase polas súas propias cláusulas e, supletoriamente, polas normas xerais do dereito administrativo. As dúbidas que poidan xurdir en relación coa interpretación e cumprimento do convenio resolveranse de común acordo, sen prexuízo da competencia da orde xurisdicional contencioso-administrativo.

Décimo cuarta. Normativa reguladora especial

Para todo o non previsto neste convenio, observarase o previsto na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Acordo do Consello da Xunta de 27 de marzo de 1991, sobre convenios de cooperación con outros entes públicos e de colaboración con particulares; na Lei 4/2006, de 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega; na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público. Así como no resto das normas xerais do procedemento administrativo.

(Sinatura)

O director do Inega

Ángel Bernardo Tahoces

(Sinatura)

Pola entidade colaboradora,

Representante legal de ________

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file