Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 28 Martes, 11 de febreiro de 2020 Páx. 9241

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

ORDE do 29 de xaneiro de 2020 pola que se actualizan con efectos do 1 de xaneiro de 2020 a contía das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2020.

A disposición adicional oitava da Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, establece que as condicións retributivas do persoal ao servizo do sector público serán obxecto de adecuación ao previsto no II Acordo Goberno Sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo, do 9 de marzo (BOE do 26 de marzo de 2018), no momento en que se habilite pola normativa da Administración xeral do Estado.

O Real decreto lei 2/2020, do 21 de xaneiro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público (BOE do 22 de xaneiro) establece que para o ano 2020, as retribucións do persoal ao servizo do sector público non poderán experimentar un incremento global superior ao 2 % respecto ás vixentes en 31 de decembro de 2019, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á súa antigüidade.

Establece, ademais, que se o incremento do produto interior bruto (PIB) a prezos constantes en 2019 alcanzase ou superase o 2,5 % engadiríase, con efectos do 1 de xullo de 2020, outro 1 % de incremento salarial. Para un crecemento inferior ao 2,5 %, o incremento diminuíra proporcionalmente en función da redución que se produza sobre o dito 2,5 %, de maneira que os incrementos globais resultantes serán:

PIB igual a 2,1: 2,20 %.

PIB igual a 2,2: 2,40 %.

PIB igual a 2,3: 2,60 %.

PIB igual a 2,4: 2,80 %.

Este incremento será de aplicación unha vez se aprobe mediante Acordo do Consello de Ministros e se dea traslado ás comunidades autónomas.

Polo tanto, posteriormente, de ser o caso, realizarase a actualización desta orde para a aplicación desde o 1 de xullo de 2020 do dito incremento adicional.

Coa finalidade, pois, de facilitar a confección das nóminas do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma, esta consellería dita as seguintes instrucións, que se limitan a aplicar o incremento de retribucións do 2,00 % disposto no antedito Real decreto lei 2/2020, do 21 de xaneiro, segundo o previsto na disposición adicional oitava da Lei 6/2019, do 23 de decembro,

DISPOÑO:

Artigo único

Apróbanse as seguintes instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2020, para a súa actualización conforme o establecido no Real decreto lei 2/2020, do 21 de xaneiro, segundo o previsto na disposición adicional oitava da Lei 6/2019, do 23 de decembro.

Primeira. Contía das retribucións dos altos cargos e das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior

1. Con efectos do 1 de xaneiro de 2020, as contías das retribucións dos altos cargos da Administración da Comunidade Autónoma, dos membros do Consello de Contas de Galicia, dos membros do Consello da Cultura Galega, así como as dos altos cargos do Consello Consultivo de Galicia, aprobadas no artigo 18 da Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, tendo en conta o establecido no Real decreto lei 2/2020, do 21 de xaneiro, e na disposición adicional oitava da Lei 6/2019, son as que se reflicten no anexo I desta orde, sen prexuízo da percepción da retribución por antigüidade e dunha contía equivalente á retribución adicional ao complemento de destino prevista no Acordo do Consello da Xunta do 10 de xaneiro de 2019 (Acordo de concertación social) que lles poida corresponder pola súa previa condición de empregados públicos.

2. De conformidade co establecido no artigo 20 da Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, tendo en conta o establecido no Real decreto lei 2/2020, do 21 de xaneiro, e na disposición adicional oitava da Lei 6/2019, as retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior son as que se reflicten no anexo I desta orde.

As retribucións a que se refire o parágrafo anterior imputaranse ao concepto orzamentario 100.00 dentro do programa correspondente.

Segunda. Contía das retribucións dos/das funcionarios/as públicos/as que desempeñan postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

1. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2020, os/as funcionarios/as públicos/as que desempeñen postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, percibirán as retribucións básicas, o complemento de destino e as pagas extraordinarias correspondentes aos meses de xuño e decembro nas contías que se detallan nos anexos II e III desta orde.

2. A contía mensual do complemento específico, co importe que se detalla no anexo IV desta orde, incrementárase con efectos do 1 de xaneiro de 2020 nun 2 % respecto da vixente en 31 de decembro de 2019 resultando o importe que se detalla no anexo IV desta orde e percibirase en catorce mensualidades, das cales doce serán de percepción mensual e dúas adicionais, do mesmo importe que unha mensual, nos meses de xuño e decembro.

3. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2020, os/as funcionarios/as públicos/as aos/as cales se lles recoñeza a retribución adicional ao complemento de destino previsto no Acordo do Consello da Xunta do 10 de xaneiro de 2019 (Acordo de concertación social) percibirán os seguintes importes mensuais:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual

A1

139,75 €

A2

97,80 €

B

104,55 €

C1

94,62 €

C2

80,31 €

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

64,89 €

Este complemento percibírase en 12 mensualidades.

4. As contías das retribucións do persoal docente non universitario establecidas polos acordos do Consello da Xunta de Galicia do 16 e do 23 de xaneiro de 1992, do 27 de xullo de 2006, do 13 de setembro de 2018 e polo Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo, son con efectos do 1 de xaneiro de 2020 as que se reflicten no anexo V desta orde. Así mesmo, mediante o Decreto 120/2002, do 22 de marzo, regúlase a consolidación parcial do complemento específico dos/das directores/as dos centros escolares públicos. A porcentaxe de consolidación relaciónase no citado anexo V.

Terceira. Contía das retribucións do persoal ao servizo do Servizo Galego de Saúde e das institucións sanitarias

1. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2020, as retribucións do persoal que desempeñe algún posto de traballo no Servizo Galego de Saúde dos dotados no seu orzamento de gastos para este ano, conforme o anexo de persoal correspondente, así como as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, serán as que se detallan no anexo VII desta orde.

As retribucións do persoal residente en formación rexeranse polo establecido no Real decreto 1146/2006, do 6 de outubro, polo que se regula a relación laboral especial de residencia para a formación de especialistas en Ciencias da Saúde, serán con efectos do 1 de xaneiro de 2020 as que se detallan no anexo VII.

2. Complementos de carreira do persoal estatutario.

a) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categoría de licenciados/as sanitarios/as) do Servizo Galego de Saúde, recoñecidos en anos anteriores, en execución do Decreto 155/2005, con efectos do 1 de xaneiro de 2020, incrementaranse no 2 % respecto das contías vixentes en 31 de decembro de 2019.

b) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categorías de diplomados/as sanitarios/as) que se perciban no ano 2020, recoñecidos en anos anteriores, en execución da Resolución conxunta do 28 de xullo de 2006, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde e da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, con efectos do 1 de xaneiro de 2020, aboaranse nas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2019, incrementadas no 2 %, cos seguintes importes por grao:

Contía mensual por grao: 162,77 euros.

Contía mensual por grao persoal de cota: 161,08 euros.

c) Os complementos de carreira do persoal estatutario (categorías de xestión e sanitario de formación profesional) que se perciban no ano 2020, recoñecidos en anos anteriores, en execución da Resolución conxunta do 25 de outubro de 2007, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde e da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, en aplicación do punto catro do artigo 13 da Lei 11/2011, con efectos do 1 de xaneiro de 2020, aboaranse nas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2019, incrementadas no 2 %, cos seguintes importes mensuais por grao:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual

A1

209,64 €

A2

146,72 €

C1

94,62 €

C2

80,31 €

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

64,89 €

3. O persoal recollido na Orde do 28 de outubro de 2008, para o acceso á carreira profesional do persoal laboral do sector sanitario público xestionado por entidades adscritas á Consellería de Sanidade e integrado no réxime estatutario polos procesos previstos no Decreto 91/2007, percibirá como complemento de carreira recoñecidos en anos anteriores os seguintes importes con efectos do 1 de xaneiro de 2020:

a) Para o persoal licenciado sanitario, os importes vixentes en 31 de decembro de 2019 por complementos de carreira experimentarán un incremento do 2 %.

b) O persoal diplomado sanitario, percibirá como complemento de carreira no ano 2020 as mesmas contías vixentes en 31 de decembro do ano 2019, incrementadas no 2 %, coa contía de 156,26 euros/mes por grao.

c) O persoal de xestión e servizos e sanitario de formación profesional, percibirá como complemento de carreira, as contías vixentes en 31 de decembro do ano 2019, incrementadas no 2 %, cos seguintes importes mensuais por grao:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual

A1

205,74 €

A2

144,12 €

C1

90,72 €

C2

77,27 €

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

62,67 €

4. Os complementos de carreira previstos na Orde do 20 de xullo de 2018 pola que se publica o Acordo sobre as bases da carreira profesional no ámbito do Sergas e as entidades adscritas á Consellería de Sanidade e ao dito organismo (DOG do 30 de xullo) percibiranse en doce (12) mensualidades, cos seguintes importes con efectos do 1 de xaneiro de 2020:

a) Os complementos de carreira correspondentes á categoría de licenciados/as sanitarios/as, a contía mensual con efectos do 1 de xaneiro de 2020 como consecuencia de novos recoñecementos: 260,44 euros.

b) Os complementos de carreira correspondentes á categoría de diplomados/as sanitarios/as, contía mensual con efectos do 1 de xaneiro de 2020 como consecuencia de novos recoñecementos: 162,77 euros.

c) Os complementos de carreira correspondentes ás categorías de xestión e sanitario de formación profesional terán as seguintes contías mensuais con efectos do 1 de xaneiro de 2020 como consecuencia de novos recoñecementos:

Grupo/subgrupo (RDL 5/2015)

Importe mensual

A1

209,64 €

A2

146,72 €

C1

94,62 €

C2

80,31 €

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

64,89 €

5. O persoal estatutario, sanitario non facultativo e non sanitario, ao cal lle resulte de aplicación o acordo sobre aspectos retributivos e outras condicións de traballo, publicado mediante a Resolución conxunta do 26 de xaneiro de 1996, da Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais e da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, percibirá con efectos do 1 de xaneiro de 2020 o complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade, modalidade de quendas, conforme o réxime previsto na dita disposición e demais de desenvolvemento, nas contías vixentes en 31 de decembro de 2019, incrementadas no 2 %, cos importes que figuran no anexo VIII.

Así mesmo, o complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade ordinario, correspondente ás categorías sinaladas no punto segundo.3) da devandita disposición, percibirase con efectos do 1 de xaneiro de 2020 nas contías vixentes en 31 de decembro de 2019, incrementadas no 2 %, en función do réxime de quendas concorrente e nos importes sinalados no anexo VIII.

6. O persoal estatutario das unidades e servizos de atención primaria a que fai referencia o artigo 1 do Decreto 200/1993, do 29 de xullo, de ordenación da atención primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, percibirá con efectos do 1 de xaneiro de 2020 ademais das retribucións recollidas no anexo VII, como complemento de produtividade fixa, os importes correspondentes conforme os factores e criterios recollidos na letra a) do artigo 7 do Decreto 226/1996, do 25 de abril, modificado polo Decreto 156/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime retributivo do persoal das unidades e servizos de atención primaria, nas contías vixentes en 31 de decembro de 2019, incrementadas no 2 %, cos importes que figuran no anexo X.

Os/as médicos/as de familia, pediatras, odontólogos/as, diplomados/as en enfermaría e fisioterapeutas das unidades e servizos do cadro de persoal que atendan a cota de pacientes adscritos a outros/as profesionais percibirán, con efectos do 1 de xaneiro de 2020, como contía complementaria, os importes polos conceptos retributivos que se recollen no número 2 do artigo 4 do acordo sobre determinadas condicións de traballo e retributivas do persoal das unidades e servizos de atención primaria, publicado na Orde do 4 de xuño de 2008, pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito de atención primaria do Servizo Galego de Saúde.

7. Os/as médicos/as de urxencias hospitalarias percibirán con efectos do 1 de xaneiro de 2020 como retribucións complementarias, en función dos factores concorrentes no desempeño do posto de traballo, conforme o disposto no artigo 3.2 da Resolución conxunta do 17 de abril de 2007, da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional e da División de Asistencia Sanitaria, pola que se regula a xornada, as retribucións e as condicións de traballo do persoal médico de urxencias hospitalarias deste organismo, e na Orde do 1 de decembro de 2008 pola que se publica o Acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, en aplicación do punto catro, do artigo 13, da Lei 11/2011, as contías vixentes en 31 de decembro de 2019, incrementadas no 2 %, os importes que se recollen no anexo XI.

8. As retribucións adicionais dos/das médicos/as dos puntos de atención continuada, conforme o disposto no Acordo sobre ordenación e provisión de postos de traballo, xornada, retribucións e condicións de traballo do persoal médico e diplomado en enfermaría dos puntos de atención continuada, publicado na Orde do 4 de xuño de 2008 pola que se publican determinados acordos sobre ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde, e na Orde do 1 de decembro de 2008 pola que se publica o Acordo 2008-2012 para a mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, en aplicación do punto catro, do artigo 13, da Lei 11/2011, e en aplicación do Acordo do 17 de xullo de 2019, conforme os factores específicos no desempeño dos postos PAC, serán con efectos do 1 de xaneiro de 2020 as mesmas contías vixentes en 31 de decembro de 2019, incrementadas no 2 %, cos importes que se recollen no anexo XII.

9. As retribucións adicionais do persoal de enfermaría dos puntos de atención continuada, conforme o disposto na normativa recollida no punto anterior, en atención ás características dos postos de traballo de PAC, e en aplicación do Acordo do 17 de xullo de 2019, serán con efectos do 1 de xaneiro de 2020 as mesmas contías vixentes en 31 de decembro de 2019, incrementadas no 2 %, cos importes que se recollen no anexo XIII.

10. As retribucións mensuais do persoal estatutario que percibe o seu salario polo sistema de cota incrementárase con efectos do 1 de xaneiro de 2020 no 2 % respecto das contías que se viñan percibindo no mes de decembro do ano 2019. Os premios de antigüidade correspondentes ao persoal de cota e zona rexeranse pola súa normativa específica. Estes premios de antigüidade faranse efectivos a partir do 1 de xaneiro do ano seguinte á data en que se complete o período de tres anos necesarios para o seu perfeccionamento.

11. As pagas extraordinarias do persoal do Servizo Galego de Saúde, así como as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, terán un importe de soldo e trienios con efectos do 1 de xaneiro de 2020 que se recolle para cada unha das pagas no anexo II desta orde e dunha mensualidade do complemento de destino, coas contías recollidas no anexo III.

12. As retribucións correspondentes ao complemento de atención continuada do persoal do Servizo Galego de Saúde, así como as do resto do persoal ao cal lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987) e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, incrementáranse con efectos do 1 de xaneiro de 2020 no 2 % respecto das vixentes en 31 de decembro de 2019, coas contías que se recollen no anexo XIV.

13. O importe das pagas extraordinarias do persoal pertencente á clase de sanitarios/as locais (APD), o persoal que se retribúe polo sistema de cota e zona, o persoal residente en formación, así como o persoal laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde non suxeito ao V Convenio colectivo único da Xunta de Galicia, incorporará unha retribución adicional no importe que resulte de aplicar o 3,62 % das súas retribucións anuais fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, excluídos, se é o caso, os conceptos derivados de antigüidade e carreira profesional, distribuída nos meses de xuño e decembro.

14. O importe da paga extraordinaria do persoal non recollido nos puntos anteriores incorporará unha retribución adicional no importe que resulte de aplicar o 3,62 % das súas retribucións anuais fixas na súa contía e periódicas na súa devindicación, excluídos, se é o caso, os conceptos derivados de antigüidade e carreira profesional, distribuída nos meses de xuño e decembro.

No caso de que se perciban máis de dúas pagas extraordinarias, a contía adicional resultante, definida no parágrafo anterior, distribuirase entre as ditas pagas, de modo que o importe, en termos anuais, sexa idéntico ao do resto de persoal.

15. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, así como o resto de persoal a que lle resulte de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde (transitoriamente Real decreto lei 3/1987), e o Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo das unidades e servizos de atención primaria e normativa complementaria, percibirá adicionalmente nos meses de xuño e decembro os importes de complemento específico, produtividade fixa e PRD, que se recollen no anexo XV.

O persoal estatutario das unidades e servizos de atención primaria a que fai referencia o artigo 1 do Decreto 200/1993, do 29 de xullo, de ordenación da atención primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, percibirá, adicionalmente, ademais dos importes recollidos no anexo XV, no mes de xuño, a media mensual de produtividade fixa que perciba entre os meses de xaneiro e xuño, conforme os factores e criterios recollidos na letra a) do artigo 7 do Decreto 226/1996, do 25 de abril, modificado polo Decreto 156/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime retributivo do persoal das unidades e servizos de atención primaria; e, no mes de decembro, a media mensual, que perciba entre os meses de xullo e decembro.

Cuarta. Retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza en Galicia

De acordo co disposto no artigo 24 e na disposición adicional oitava da Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, os/as funcionarios/as dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñen as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirán as retribucións previstas no Real decreto lei 2/2020, do 21 de xaneiro.

No anexo XVI recóllense as contías das retribucións establecidas no Real decreto lei 2/2020, do 21 de xaneiro, así como as contías dos complementos recoñecidos en virtude de normativa específica.

Os importes das retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza que non figuren incluídos no referido anexo, pero que estean recoñecidos expresamente na normativa aplicable, experimentarán con efectos do 1 de xaneiro de 2020 un incremento do 2 % respecto das vixentes en 31 de decembro de 2019.

Quinta. Contía das retribucións do persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único

1. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2020, o persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único, percibirá o salario base, complementos, antigüidade, pagas extraordinarias e contías adicionais nos importes que se detallan no anexo VI.

O complemento de singularidade corresponderá aos postos en que figure, se é o caso, nas relacións de postos de traballo aprobadas polos respectivos acordos do Consello da Xunta de Galicia.

2. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2020, o persoal laboral fixo incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único, que fose encadrado no grao I do réxime extraordinario de carreira profesional logo de ter optado de maneira expresa por acollerse ao proceso de funcionarización, segundo o previsto no artigo 6 do Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CC.OO. e UGT para a implantación do réxime extraordinario de acceso ao grao I do sistema de carreira profesional do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, aprobado no Consello da Xunta do 28 de marzo de 2019, percibirá, ademais, do salario base, complementos, antigüidade, pagas extraordinarias e contías adicionais nos importes que se detallan no anexo VI, a retribución adicional prevista no Acordo do Consello da Xunta do 10 de xaneiro de 2019 (Acordo de concertación social).

Esta retribución percibirase logo do oportuno recoñecemento, agás os casos en que o dito recoñecemento só teña efectos administrativos, realizado pola Dirección Xeral da Función Pública, e co importe que corresponda segundo o grupo/subgrupo de persoal funcionario en que se estableza a equivalencia do correspondente grupo e categoría do persoal laboral.

Este complemento percibirase en 12 mensualidade e imputarase ao subconcepto 130.43.

3. Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2020, o persoal laboral fixo do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia que non poida acollerse ao proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira segundo o previsto no Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CC.OO. e UGT para a implantación do réxime extraordinario de acceso ao grao I do sistema de carreira profesional do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, aprobado polo Consello da Xunta o 28 de marzo de 2019, logo do oportuno recoñecemento do dereito á percepción dun complemento equivalente á retribución adicional prevista no Acordo do Consello da Xunta do 10 de xaneiro de 2019 (Acordo de concertación social), agás os casos en que o dito recoñecemento só teña efectos administrativos, percibirá, ademais do salario base, complementos, antigüidade, pagas extraordinarias e contías adicionais nos importes que se detallan no anexo VI, un complemento coas seguintes contías mensuais por grupo:

Grupo

Importe mensual

I. Titulados/as superiores

139,75 €

II. Titulados/as de grao medio

97,80 €

III. Especialistas e encargados/as (categorías 1 a 59)

94,62 €

III. Especialistas e encargados/as (categorías 60 en adiante)

94,62 €

IV. Oficiais/las de 2ª administrativos/as e oficiais/las de 2ª

80,31 €

V. Persoal subalterno, de vixilancia e de servizos específicos non titulados

64,89 €

Este complemento denominarase «complemento de carreira persoal laboral non funcionarizado», percibirase en 12 mensualidade e imputarase ao subconcepto 130.43.

Sexta. Outras instrucións

1. As retribucións do persoal contratado administrativo a que se refire a disposición transitoria oitava do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, experimentarán con efectos do 1 de xaneiro de 2020 un incremento do 2 % respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2019.

2. De conformidade co disposto no artigo 25 da Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, cando non sexan de aplicación as retribucións establecidas no artigo 22 da mencionada lei, estas experimentarán con efectos do 1 de xaneiro de 2020 un incremento do 2 %, respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2019.

3. A contía das retribucións anuais do persoal laboral non incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único e do persoal non recollido nos puntos anteriores, experimentarán con efectos do 1 de xaneiro de 2020 un incremento do 2 % respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2019.

4. A contía das retribucións anuais do persoal eventual de gabinete experimentarán con efectos do 1 de xaneiro de 2020 un incremento do 2 % respecto das que viñan percibindo en 31 de decembro de 2019.

5. As referencias relativas ás retribucións contidas nesta orde entenderanse sempre feitas a retribucións íntegras.

6. A regulación das retribucións dos/das empregados/as do sector público recollida nesta orde ten efectos desde o 1 de xaneiro de 2020 polo que as retribucións percibidas con anterioridade á súa entrada en vigor deberán ser obxecto de regularización para adaptalas ao establecido no Real decreto lei 2/2020 e ao regulado nesta orde.

Os importes correspondentes aos/ás empregados/as do sector público autonómico serán aboados de oficio pola consellería, organismo autónomo ou entidade ao cal lle correspondeu satisfacer as retribucións no período que o/a empregado/a estivo en situación de servizo activo, independentemente de que permanezan na situación de servizo activo no momento actual ou se modificase a súa situación.

7. Continúan en vigor as restantes instrucións recollidas na Orde do 14 de xaneiro de 2020 que non son obxecto de actualización na presente orde.

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2020

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO I

Retribucións dos altos cargos

a) Administración da Xunta de Galicia:

 

Contía mensual soldo

Contía adicional disposición adic. décimo segunda da Lei 6/2002, do 27 de decembro

Contía adicional artigos 12.dous, 15 e 21 da Lei 16/2007, do 26 de decembro

Xuño/Decembro

Xuño/Decembro

Presidente/a

6.507,49

 

 

Vicepresidente/a e conselleiros/as

5.679,52

 

 

Secretarios/as xerais, directores/as xerais, delegados/as territoriais e asimilados/as

4.622,10

1.233,89

908,61

 

Contía mensual soldo

Delegado/a da Xunta de Galicia en Bos Aires

4.979,18

Delegado/a da Xunta de Galicia en Montevideo

4.229,58

b) Consello de Contas de Galicia:

 

Contía mensual soldo

Conselleiro/a maior

6.044,05

Conselleiros/as

5.679,52

c) Consello Consultivo de Galicia:

Contía mensual soldo

Presidente/a

6.044,05

Conselleiros/as

5.679,52

d) Consello da Cultura Galega:

Contía mensual soldo

Presidente/a

6.044,05

ANEXO II

Funcionarios/as que desempeñan postos de traballos para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do emprego público de Galicia.

Retribucións básicas

Grupo/subgrupo de clasificación

Contía mensual

Paga extraordinaria mes de xuño e decembro

Soldo

Trienio

Soldo

Trienio

A1

1.203,56

46,32

742,70

28,59

A2

1.040,69

37,78

759,00

27,54

B

909,70

33,14

786,25

28,66

C1

781,39

28,59

675,35

24,69

C2

650,33

19,46

644,40

19,27

E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais

595,22

14,65

595,22

14,65

As pagas extraordinarias dos meses de xuño e decembro aboaranse nunha contía igual á suma dunha mensualidade de soldo e trienios fixada para a paga extraordinaria e complemento de destino mensual, e devindicaranse conforme o disposto no número 4 da instrución terceira da Orde do 14 de xaneiro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2020.

ANEXO III

Funcionarios/as que desempeñan postos de traballo para os cales o Consello da Xunta de Galicia aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na Lei 2/2015, do emprego público de Galicia.

Complemento de destino

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

30

1.051,31

29

942,97

28

903,35

27

863,66

26

757,72

25

672,26

24

632,60

23

592,99

22

553,30

21

513,71

20

477,19

19

452,83

18

428,46

17

404,08

16

379,77

15

355,36

14

331,04

13

306,64

12

282,26

11

257,88

10

233,55

Complemento de destino. Agrupacións profesionais (RDL 5/2015)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

15

370,28

14

344,93

13

319,49

12

294,10

11

268,71

10

243,33

No ámbito da docencia universitaria, a contía do complemento de destino fixada neste anexo será modificada nos casos en que así proceda de acordo coa normativa vixente, sen que iso implique variación do nivel de complemento de destino asignado ao posto de traballo.

ANEXO IV

Complemento específico

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

30

1.630,06

29

1.434,44

28 (A)

1.238,80

28 (B)

1.132,05

27

1.076,75

26

1.021,45

25

912,78

24

825,81

23

749,74

22

673,66

21

611,90

20

550,15

19

524,95

18

499,78

17

492,35

16

484,94

15

474,07

14

463,18

13

452,32

12

441,46

11

430,58

10

419,70

Complemento específico. Agrupacións profesionais (RDL 5/2015)

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

14

477,65

12

455,26

10

432,83

O complemento específico percibirase en catorce mensualidades, das cales doce serán de percepción mensual e dúas adicionais, do mesmo importe que unha mensual, nos meses de xuño e decembro.

Os complementos específicos que non teñan a súa contía relacionada neste anexo aboaranse con efectos do 1 de xaneiro de 2020 nas mesmas contías mensuais que as percibidas en 31 de decembro de 2019, incrementadas no 2 %.

O acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 17 de decembro de 2009, non será de aplicación aos niveis 14, 16 e 20 que teñan un complemento específico superior acadado mediante acordos anteriores, será de aplicación a seguinte táboa:

Nivel de complemento de destino

Contía mensual

20

543,26

16

478,05

14

456,29

ANEXO V

Inspectores/as de educación, profesorado dos centros de ensino básico, bacharelato, formación profesional, ensinanzas artísticas e idiomas.

1º. Grupos de clasificación, niveis de complemento de destino e importes mensuais do compoñente xeral do complemento específico:

 

Grupo/subgrupo

Nivel do complemento de destino

Compoñente xeral do complemento específico euros/mes

Inspectores/as de educación

A1

26

761,15

Catedráticos/as de música e artes escénicas e catedráticos/as de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño

A1

26

700,61

Profesores/as de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas, de artes plásticas e deseño e de música e artes escénicas

A1

24

646,36

Profesores/as técnicos de formación profesional e mestres de taller de artes plásticas e deseño

A2

24

646,36

Mestres/as

A2

21

646,36

2º. Compoñente singular do complemento específico pola titularidade de órganos unipersoais de goberno e polo desempeño de postos de traballo docentes singulares. Os importes mensuais do dito compoñente son os seguintes:

Un. Desempeño de órganos de goberno unipersoais.

Cargos académicos

Tipo de centros

Centros de educación secundaria, formación profesional e asimiladas euros/mes

Centros de educación infantil, primaria, especial e asimilados euros/mes

Director/a

A

688,97

564,64

B

593,44

511,12

C

537,21

369,91

D

486,33

273,50

Vicedirector/a

A

303,09

 

B

297,22

 

C

214,23

 

D

184,61

 

Xefe/a de estudos

A

303,09

196,47

B

297,22

184,61

C

214,23

178,69

D

184,61

131,29

Secretario/a

A

303,09

196,47

B

297,22

184,61

C

214,23

178,69

D

184,61

131,29

Dous. Desempeño de postos de traballo docentes singulares.

Posto

Euros/mes

Institutos de educación secundaria e centros públicos integrados:

– Xefatura de departamento

72,01

– Coordinador/a de formación en centros de traballo

72,01

Centros integrados de formación profesional:

– Xefatura de departamento

72,01

– Coordinador/a de formación en centros de traballo

72,01

– Coordinador/a de emprendemento

72,01

– Coordinador/a de programas internacionais

72,01

– Coordinador/a de tecnoloxías da información e comunicación

72,01

– Coordinador/a de innovación e formación do profesorado

72,01

– Coordinador/a de biblioteca de centro integrado

72,01

– Coordinador/a de residencia

72,01

Centros de educación infantil e primaria e centros de primaria:

– Xefatura de departamento de orientación

72,01

Escolas oficiais de idiomas, escolas de artes aplicadas e conservatorios de música e danza:

– Xefatura de departamento

72,01

Centros residenciais docentes:

– Xefatura de residencias

303,09

– Director/a de residencias

72,01

– Responsable de menos de 3 unidades en centros de educación infantil e primaria

72,01

– Membros dos equipos de orientación específicos

303,09

CAFI e Cefores:

– Dirección

593,44

– Asesor/a

303,09

– Asesor/a técnico/a docente

303,09

– Profesor/a de colexios rurais agrupados

72,01

– Profesorado que imparte docencia en centros específicos de ensinanzas de adultos

72,01

– Coordinador/a do equipo de dinamización da lingua galega

72,01

Tres. Por función de inspección educativa.

Posto

Euros/mes

Inspector/a xefe/a provincial

1.016,97

Inspector/a coordinador/a de sector

793,72

Inspector/a de Educación

761,11

3º. O importe mensual do compoñente do complemento específico por formación permanente dos/das funcionarios/as de carreira docentes é o seguinte:

 

Euros/mes

1º período

64,26

2º período

82,62

3º período

110,18

4º período

156,06

5º período

45,89

4º. O importe mensual do compoñente do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes é o seguinte:

 

Euros/mes

Titoría e outras funcións docentes

47,34

5º. Consolidación parcial do complemento específico dos/das directores/as dos centros escolares públicos.

A porcentaxe de consolidación con referencia ao importe do compoñente singular por tarefas de dirección segundo o período de tempo de permanencia no posto será, de forma acumulativa, a seguinte:

– Primeiros catro años de permanencia: 25 %.

– Segundos catro años de permanencia: 15 %.

– Terceiros catro años de permanencia: 20 %.

O total acumulado destas porcentaxes non poderá exceder o 60 %.

6º. Profesorado e conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes:

As retribucións do profesorado e dos conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes deste anexo, recoñecidos expresamente pola normativa vixente aplicable en 31 de decembro de 2019, serán con efectos do 1 de xaneiro de 2020 as mesmas que en 31 de decembro de 2019, incrementadas no 2 %.

ANEXO VI

Táboa salarial por grupos:

Grupo

Contía soldo mensual

Contía adicional paga extraordinaria equivalente ao complemento de destino artigo 12.un da Lei 16/2008, do 23 de decembro

Contía adicional equivalente ao complemento específico

Xuño/Decembro

Xuño/Decembro

I. Titulados/as superiores

1.937,99

477,19

532,33

II. Titulados/as de grao medio

1.618,05

379,77

469,23

III. Especialistas e encargados/as (categorías 1 a 59)

1.359,39

379,77

469,23

III. Especialistas e encargados/as (categorías 60 en diante)

1.299,16

331,04

448,17

IV. Oficiais/las de 2ª administrativos/as e oficiais/las de 2ª

1.100,85

282,26

427,17

V. Persoal subalterno, de vixilancia e de servizos específicos non titulados/as

986,71

233,55

406,11

Complementos salariais:

Complemento

€/mes

Trienio

30,97

Especial dedicación

45,39

Complemento de perigosidade

85,24

Complemento de toxicidade

85,24

Complemento de penosidade

85,24

Complemento de dispoñibilidade horaria

426,23

Complemento de funcións

168,02

Persoal directivo: retribucións mensuais fixas máximas por niveis.

 

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Grupo 1

6.532,11

5.701,01

4.998,00

4.472,38

3.864,77

Grupo 2

5.701,01

4.998,00

4.472,38

3.864,77

 

Grupo 3

4.998,00

4.472,38

3.864,77

 

 

Grupo 4

4.472,38

3.864,77

 

 

 

ANEXO VII

Categoría

Grupo

Nivel

Soldo

Compl. destino

Compl. específico

Produtividade

P.R.D.

Compl. de grao

PERSOAL DIRECTIVO

D-A1-56

DIRECTOR/A ASISTENCIAL DO 061

A1

28

1.203,56

903,35

2.590,89

0,00

0,00

0,00

D-A1-57

DIRECTOR/A XESTIÓN E SS.XX. 061

A1

27

1.203,56

863,66

2.158,98

0,00

0,00

0,00

D-A1-58

DIRECTOR/A COORDINACIÓN 061

A1

28

1.203,56

903,35

2.589,62

0,00

0,00

0,00

D-A1-59

DIRECTOR/A DO 061

A1

29

1.203,56

942,97

2.771,01

0,00

0,00

0,00

D-A1-63

XERENTE/A DA AXENCIA

A1

29

1.203,56

942,97

2.238,30

0,00

0,00

0,00

D-A1-64

DIRECTOR/A DE ÁREA

A1

27

1.203,56

863,66

1.848,96

0,00

0,00

0,00

D-A1-65

DIRECTOR/A DA AXENCIA

A1

29

1.203,56

942,97

2.238,30

0,00

0,00

0,00

DA-A1-01

XERENTE/A XESTIÓN INTEGRADA

A1

29

1.203,56

942,97

2.264,24

0,00

0,00

0,00

DA-A1-02

XERENTE/A EXECUTIVO/A

A1

27

1.203,56

863,66

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-03

XERENTE/A DA ÁREA SANITARIA

A1

29

1.203,56

942,97

2.264,24

0,00

0,00

0,00

DA-A1-04

DIRECTOR/A DO DISTRITO SANITARIO

A1

27

1.203,56

863,66

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-05

DIRECTOR/A ASISTENCIAL

A1

28

1.203,56

903,35

2.103,65

0,00

0,00

0,00

DA-A1-06

DIRECTOR/A DE ATENCIÓN PRIMARIA

A1

28

1.203,56

903,35

2.010,90

0,00

0,00

0,00

DA-A1-07

DIRECTOR/A DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

A1

28

1.203,56

903,35

2.010,90

0,00

0,00

0,00

DA-A1-10

DIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS

A1

28

1.203,56

903,35

2.103,65

0,00

0,00

0,00

DA-A1-11

DIRECTOR/A RECURSOS ECONÓMICOS

A1

27

1.203,56

863,66

2.103,65

0,00

0,00

0,00

DA-A1-12

DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS

A1

27

1.203,56

863,66

2.103,65

0,00

0,00

0,00

DA-A1-14

DIRECTOR/A PROCESOS SEN INGRESO E URXENCIAS

A1

28

1.203,56

903,35

2.010,90

0,00

0,00

0,00

DA-A1-15

DIRECTOR/A PROCESOS CON INGRESO

A1

28

1.203,56

903,35

2.010,90

0,00

0,00

0,00

DA-A1-16

DIRECTOR/A PROCESOS DE SOPORTE

A1

28

1.203,56

903,35

2.010,90

0,00

0,00

0,00

DA-A1-26

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A1

26

1.203,56

757,72

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-27

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A1

27

1.203,56

863,66

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-29

SUBDIRECTOR/A PROC. ASISTENCIAIS ÁREA MÉDICA

A1

27

1.203,56

863,66

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-30

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A1

26

1.203,56

757,72

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-31

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A1

26

1.203,56

757,72

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-32

SUBDIRECTOR/A MÉDICO/A

A1

27

1.203,56

863,66

1.104,80

0,00

0,00

0,00

DA-A1-34

SUBDIRECTOR/A XESTIÓN

A1

26

1.203,56

757,72

1.081,12

0,00

0,00

0,00

DA-A1-40

SUBDIRECTOR/A DE HUMANIZACIÓN, CALIDADE E ATENCIÓN Á CIDADANÍA

A1

27

1.203,56

863,66

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-41

SUBDIR. MÉDICA DE PROCESOS SEN INGRESO E ATENC. Á CRONICIDADE

A1

27

1.203,56

863,66

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-42

SUBDIRECCIÓN PROGRAMACIÓN CIRÚRXICA

A1

27

1.203,56

863,66

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-43

SUBDIR. HOSPITALIZACIÓN E URXENCIAS

A1

27

1.203,56

863,66

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-44

SUBDIR. DE CALIDADE ASISTENCIAL

A1

27

1.203,56

863,66

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-45

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIÓN FARMACÉUTICA

A1

27

1.203,56

863,66

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-46

SUBDIRECTOR/A DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A1

26

1.203,56

757,72

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-48

SUBDIRECTOR /A DE HUMANIZACIÓN E ATENCIÓN Á CIDADANÍA

A1

27

1.203,56

863,66

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A1-49

SUBDIRECCIÓN ASISTENCIAL ÁREA MÉDICA

A1

27

1.203,56

863,66

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A2-13

DIRECTOR/A PROCESOS DE ENFERMARÍA

A2

26

1.040,69

757,72

1.680,43

0,00

0,00

0,00

DA-A2-26

SUBDIRECTOR/A DE HUMANIZACIÓN, CALIDADE E ATENCIÓN Á CIDADANÍA

A2

26

1.040,69

757,72

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A2-28

SUBDIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS ÁREA DE ENFERMARÍA

A2

25

1.040,69

672,26

1.351,32

0,00

0,00

0,00

DA-A2-33

SUBDIRECTOR/A ENFERMARÍA

A2

25

1.040,69

672,26

701,81

0,00

0,00

0,00

DA-A2-35

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A2

26

1.040,69

757,72

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A2-36

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A2

26

1.040,69

757,72

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A2-37

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A2

26

1.040,69

757,72

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A2-38

SUBDIRECTOR/A DE XESTIÓN

A2

26

1.040,69

757,72

1.081,12

0,00

0,00

0,00

DA-A2-39

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A2

26

1.040,69

757,72

1.680,43

0,00

0,00

0,00

DA-A2-47

SUBDIRECTOR/A DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A2

26

1.040,69

757,72

1.774,51

0,00

0,00

0,00

DA-A2-50

DIRECTOR/A DE ENFERMARÍA

A2

26

1.040,69

757,72

1.680,43

0,00

0,00

0,00

DA-A2-51

SUBDIRECTOR/A DE ENFERMARÍA

A2

25

1.040,69

672,26

1.351,32

0,00

0,00

0,00

PERSOAL RESIDENTE EN FORMACIÓN

M-A1-01

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-1º

A1

SN

1.197,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M-A1-02

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-2º

A1

SN

1.197,20

0,00

0,00

0,00

0,00

95,78

M-A1-03

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-3º

A1

SN

1.197,20

0,00

0,00

0,00

0,00

215,51

M-A1-04

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-4º

A1

SN

1.197,20

0,00

0,00

0,00

0,00

335,22

M-A1-05

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A1-5º

A1

SN

1.197,20

0,00

0,00

0,00

0,00

454,93

M-A2-01

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A2-1º

A2

SN

1.016,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M-A2-02

PER. RESIDENTE FORMACIÓN SUBGRUPO A2-2º

A2

SN

1.016,07

0,00

0,00

0,00

0,00

81,28

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

N-A1-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A1

A1

26

1.203,56

757,72

764,31

188,93

0,00

0,00

N-A1-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A1

A1

24

1.203,56

632,60

628,89

170,02

0,00

0,00

N-A1-03

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR

A1

23

1.203,56

592,99

478,48

160,57

0,00

0,00

N-A1-04

ENXEÑEIRO/A SUPERIOR

A1

23

1.203,56

592,99

512,35

160,57

0,00

0,00

N-A1-05

GRUPO TÉCNICO FUNCIÓN ADMTVA.

A1

23

1.203,56

592,99

478,48

160,57

0,00

0,00

N-A1-06

PSICÓLOGO/A

A1

23

1.203,56

592,99

478,48

160,57

0,00

0,00

N-A1-07

BIBLIOTECARIO/A

A1

23

1.203,56

592,99

478,48

160,57

0,00

0,00

N-A1-08

TCO./A. SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A1

23

1.203,56

592,99

478,48

160,57

0,00

0,00

N-A1-09

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A1

23

1.203,56

592,99

478,48

160,57

0,00

0,00

N-A2-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A2

A2

26

1.040,69

757,72

764,31

230,94

0,00

0,00

N-A2-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A2

A2

24

1.040,69

632,60

628,89

212,05

0,00

0,00

N-A2-07

TRABALLADOR/A SOCIAL HOSPITAL

A2

21

1.040,69

513,71

256,50

127,52

0,00

0,00

N-A2-08

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A

A2

21

1.040,69

513,71

256,50

127,52

0,00

0,00

N-A2-09

GRUPO XESTIÓN FUNCIÓN ADMTVA.

A2

21

1.040,69

513,71

256,50

127,52

0,00

0,00

N-A2-10

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A-XEFE/A GRUPO

A2

21

1.040,69

513,71

482,19

137,52

0,00

0,00

N-A2-11

MESTRE/A INDUSTRIAL-XEFE/A EQUIPO

A2

21

1.040,69

513,71

425,74

137,52

0,00

0,00

N-A2-12

PROFESOR/A EDUCACIÓN PRIMARIA

A2

21

1.040,69

513,71

256,50

127,52

0,00

0,00

N-A2-14

PERSOAL TÉCNICO DE GRAO MEDIO

A2

21

1.040,69

513,71

256,50

127,52

0,00

0,00

N-A2-15

TCO./A. XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A2

21

1.040,69

513,71

256,50

127,52

0,00

0,00

N-A2-16

TCO./A. DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A2

21

1.040,69

513,71

256,50

127,52

0,00

0,00

N-A2-201

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E1

A2

21

1.040,69

513,71

0,00

304,44

0,00

0,00

N-A2-202

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E2

A2

21

1.040,69

513,71

0,00

304,44

0,00

0,00

N-A2-203

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E3

A2

21

1.040,69

513,71

0,00

304,44

0,00

0,00

N-A2-204

TABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E1

A2

21

1.040,69

513,71

0,00

224,89

0,00

0,00

N-A2-205

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E2

A2

21

1.040,69

513,71

0,00

224,89

0,00

0,00

N-A2-206

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E3

A2

21

1.040,69

513,71

0,00

224,89

0,00

0,00

N-A2-207

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E1

A2

21

1.040,69

513,71

0,00

185,09

0,00

0,00

N-A2-208

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E2

A2

21

1.040,69

513,71

0,00

185,09

0,00

0,00

N-A2-209

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E3

A2

21

1.040,69

513,71

0,00

185,09

0,00

0,00

N-A2-210

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E1

A2

21

1.040,69

513,71

0,00

145,31

0,00

0,00

N-A2-211

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E2

A2

21

1.040,69

513,71

0,00

145,31

0,00

0,00

N-A2-212

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E3

A2

21

1.040,69

513,71

0,00

145,31

0,00

0,00

N-A2-213

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

(*)

0,00

0,00

N-AP-01

AUXILIAR AUTOPSIAS (CELADOR/A)

AP

14

595,22

344,92

387,17

102,27

0,00

0,00

N-AP-02

CELADOR/A AUX. ANIMALARIO

AP

14

595,22

344,92

307,67

102,27

0,00

0,00

N-AP-03

CELADOR/A AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

14

595,22

344,92

251,56

102,27

0,00

0,00

N-AP-04

CELADOR/A QUIRÓFANO

AP

14

595,22

344,92

266,38

102,27

0,00

0,00

N-AP-05

ENCARGADO/A DE QUENDA DE CELADORES/AS

AP

15

595,22

370,28

303,23

94,08

0,00

0,00

N-AP-06

CELADOR/A ENC. LAVANDARÍA

AP

13

595,22

319,48

315,17

146,12

0,00

0,00

N-AP-07

CELADOR/A SEN AT. DIRECTA AO ENFERMO

AP

13

595,22

319,48

226,90

102,27

0,00

0,00

N-AP-08

FOGONEIRO/A

AP

13

595,22

319,48

226,90

102,27

0,00

0,00

N-AP-09

LAVANDEIRO/A

AP

13

595,22

319,48

226,90

102,27

0,00

0,00

N-AP-10

LIMPADOR/A

AP

13

595,22

319,48

226,90

102,27

0,00

0,00

N-AP-11

PEÓN/PEOA

AP

13

595,22

319,48

226,90

102,27

0,00

0,00

N-AP-12

PINCHE

AP

13

595,22

319,48

226,90

102,27

0,00

0,00

N-AP-13

PASADOR/A DE FERRO

AP

13

595,22

319,48

226,90

102,27

0,00

0,00

N-C1-01

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO C1

C1

24

781,39

632,60

554,41

212,05

0,00

0,00

N-C1-02

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C1

C1

20

781,39

477,19

373,88

141,70

0,00

0,00

N-C1-04

CONTROLADOR/A SUBMINISTRACIÓNS

C1

19

781,39

452,83

322,90

113,35

0,00

0,00

N-C1-05

GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMTVA.

C1

18

781,39

428,46

172,48

113,35

0,00

0,00

N-C1-06

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C1

C1

18

781,39

428,46

348,81

141,70

0,00

0,00

N-C1-07

COCIÑEIRO/A

C1

18

781,39

428,46

172,48

170,02

0,00

0,00

N-C1-09

TÉCNICO/A ORTOPÉDICO/A

C1

18

781,39

428,46

254,28

113,35

0,00

0,00

N-C1-10

XEFE/A TALLER

C1

18

781,39

428,46

341,73

141,70

0,00

0,00

N-C1-11

PERSOAL TÉCNICO NON TITULADO

C1

18

781,39

428,46

172,48

113,35

0,00

0,00

N-C1-12

TCO./A. ESPECIALISTA EN SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

C1

18

781,39

428,46

172,48

113,35

0,00

0,00

N-C1-13

XEFE/A DE COCIÑA

C1

24

781,39

632,60

554,41

212,05

0,00

0,00

N-C1-14

PROMOTOR/A DE DOAZÓN

C1

20

781,39

477,19

359,09

141,70

0,00

0,00

N-C2-01

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C2

C2

20

650,33

477,19

350,93

141,70

0,00

0,00

N-C2-02

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO HOSPITAL

C2

19

650,33

452,83

321,12

170,02

0,00

0,00

N-C2-03

GOBERNANTE/A

C2

19

650,33

452,83

281,47

103,90

0,00

0,00

N-C2-04

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C2

C2

18

650,33

428,46

325,83

141,70

0,00

0,00

N-C2-05

XEFE/A EQUIPO HOSP. E SERVIZO URXENCIAS

C2

18

650,33

428,46

325,83

141,70

0,00

0,00

N-C2-06

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO II.AA.

C2

17

650,33

404,08

287,01

170,02

0,00

0,00

N-C2-07

ALBANEL/A

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

N-C2-08

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA.

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

N-C2-09

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA. EQUIPO MECANIZADO

C2

16

650,33

379,77

209,11

103,90

0,00

0,00

N-C2-10

AUX. ORTOPÉDICO/A

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

N-C2-11

CALEFACTOR/A

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

N-C2-12

CALEFACTOR/A FORNO CREMATORIO

C2

16

650,33

379,77

238,44

103,90

0,00

0,00

N-C2-13

CARPINTEIRO/A

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

N-C2-14

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESPECIAIS

C2

16

650,33

379,77

233,78

103,90

0,00

0,00

N-C2-15

CONDUTOR/A

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

N-C2-16

CONDUTOR/A INSTALACIÓNS

C2

16

650,33

379,77

273,80

103,90

0,00

0,00

N-C2-17

CONDUTOR/A ENC. PARQUE MÓBIL

C2

16

650,33

379,77

257,84

103,90

0,00

0,00

N-C2-18

COSTUREIRO/A

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

N-C2-19

ELECTRICISTA

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

N-C2-20

FONTANEIRO/A

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

N-C2-21

FOTÓGRAFO/A

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

N-C2-22

MONITOR/A

C2

16

650,33

379,77

195,70

103,90

0,00

0,00

N-C2-24

PERRUQUEIRO/A

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

N-C2-25

PINTOR/A

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

N-C2-27

TELEFONISTA

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

N-C2-28

XARDINEIRO/A

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

N-C2-29

MECÁNICO/A

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

N-C2-30

ENCARGADO/A EQUIPO PERSOAL OFICIOS

C2

18

650,33

428,46

266,73

141,70

0,00

0,00

N-C2-31

AZAFATO/A

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

N-C2-35

PERSOAL SERVIZOS XERAIS

C2

16

650,33

379,77

209,11

103,90

0,00

0,00

N-C2-36

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESP. TRANSP. ENF.

C2

16

650,33

379,77

307,00

103,90

0,00

0,00

(*) A cantidade que resulte de minorar en 39,23 euros a produtividade que lle correspondería polo posto asistencial que desempeña

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

S-A2-01

DTOR/A. TCO./A. ESCOLA ENFERMARÍA

A2

24

1.040,69

632,60

499,55

170,02

0,00

0,00

S-A2-02

SUPERVISOR/A ÁREA FUNCIONAL

A2

24

1.040,69

632,60

561,31

170,02

0,00

0,00

S-A2-03

SUPERVISOR/A UNIDADE

A2

23

1.040,69

592,99

476,07

165,28

0,00

0,00

S-A2-10

ENFERMEIRO/A-XEFE/A A.E.

A2

23

1.040,69

592,99

443,14

165,28

0,00

0,00

S-A2-12

MATRÓN/A HOSPITAL

A2

23

1.040,69

592,99

284,78

160,57

0,00

0,00

S-A2-13

SECRETARIO/A ESTUDOS ESCOLA ENFERMARÍA

A2

23

1.040,69

592,99

443,14

170,02

0,00

0,00

S-A2-18

ENFERMEIRO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A2

22

1.040,69

553,30

286,34

146,40

0,00

0,00

S-A2-19

ENFERMEIRO/A SERVIZOS CENTRAIS

A2

22

1.040,69

553,30

275,52

146,40

0,00

0,00

S-A2-20

ENFERMEIRO/A UNIDADE HOSPITAL

A2

22

1.040,69

553,30

275,52

146,40

0,00

0,00

S-A2-205

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-206

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-21

FISIOTERAPEUTA ÁREA

A2

22

1.040,69

553,30

255,39

187,59

0,00

0,00

S-A2-210

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F1 G2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-212

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F2 G2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-22

PROFESOR/A ESCOLA ENFERMARÍA

A2

22

1.040,69

553,30

275,52

165,28

0,00

0,00

S-A2-23

TERAPEUTA OCUPACIONAL

A2

22

1.040,69

553,30

275,52

146,40

0,00

0,00

S-A2-235

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-237

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-238

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-24

ENFERMEIRO/A CONSULTA II. A.A.

A2

22

1.040,69

553,30

194,97

146,40

0,00

0,00

S-A2-241

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-242

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-244

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F2 G2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-245

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-246

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-247

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-248

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-25

ENFERMEIRO/A CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

A2

22

1.040,69

553,30

209,21

146,40

0,00

0,00

S-A2-253

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-254

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-255

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F2 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-257

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-258

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-259

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-26

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 1

A2

23

1.040,69

592,99

274,40

113,46

0,00

0,00

S-A2-260

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-27

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 2

A2

23

1.040,69

592,99

389,67

156,42

0,00

0,00

S-A2-273

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E1 F1 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-277

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E2 F1 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-28

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 3

A2

23

1.040,69

592,99

508,89

156,42

0,00

0,00

S-A2-285

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E1 F1 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-289

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-29

FISIOTERAPEUTA HOSPITAL

A2

22

1.040,69

553,30

296,55

146,40

0,00

0,00

S-A2-290

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-293

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-294

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-295

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-296

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-301

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-302

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-306

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F1 G2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-308

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F2 G2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-32

FISIOTERAPEUTA ÁREA 1

A2

22

1.040,69

553,30

274,40

168,54

0,00

0,00

S-A2-325

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-33

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN SAÚDE MENTAL

A2

23

1.040,69

592,99

284,78

160,57

0,00

0,00

S-A2-345

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

363,39

0,00

0,00

S-A2-346

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

363,39

0,00

0,00

S-A2-347

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E3

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

363,39

0,00

0,00

S-A2-348

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

283,83

0,00

0,00

S-A2-349

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

283,83

0,00

0,00

S-A2-350

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E3

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

283,83

0,00

0,00

S-A2-351

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

244,04

0,00

0,00

S-A2-352

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

244,04

0,00

0,00

S-A2-353

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E3

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

244,04

0,00

0,00

S-A2-354

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E1

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

204,26

0,00

0,00

S-A2-355

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

204,26

0,00

0,00

S-A2-356

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E3

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

204,26

0,00

0,00

S-A2-357

COORDINADOR/A DE SERVIZO

A2

23

1.040,69

592,99

169,27

47,25

0,00

0,00

S-A2-358

COORDINADOR/A DE ÁREA

A2

23

1.040,69

592,99

0,00

(**)

0,00

0,00

S-A2-361

ENFERMEIRO/A URXENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS E2

A2

22

1.040,69

553,30

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-37

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA DO TRABALLO

A2

23

1.040,69

592,99

284,78

160,57

0,00

0,00

S-A2-38

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA

A2

23

1.040,69

592,99

284,78

160,57

0,00

0,00

S-A2-381

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA A.P.

A2

23

1.040,69

592,99

0,00

47,25

0,00

0,00

S-A2-50

ENFERMEIRO/A DE BASE SIMPLE 061

A2

22

1.040,69

553,30

281,90

210,31

0,00

0,00

S-A2-51

ENFERMEIRO/A DE BASE DOBRE 061

A2

22

1.040,69

553,30

472,76

210,31

0,00

0,00

S-A2-52

ENFERMEIRO/A DE UNIDADE CTG

A2

22

1.040,69

553,30

295,89

146,40

0,00

0,00

S-A2-53

ENFERMEIRO/A DE CONSULTA SANITARIA 061

A2

22

1.040,69

553,30

281,90

210,31

0,00

0,00

S-A2-95

ENFERMEIRO/A PAC

A2

22

1.040,69

553,30

286,35

47,25

0,00

0,00

S-A2-99

LOGOPEDA

A2

22

1.040,69

553,30

275,52

146,40

0,00

0,00

S-C1-01

TÉCNICO/A ESPECIALISTA

C1

18

781,39

428,46

180,83

113,35

0,00

0,00

S-C1-02

COORDINADOR/A TÉCNICOS/AS ESPECIALISTAS

C1

19

781,39

452,83

180,83

168,38

0,00

0,00

S-C2-01

TCO/A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN FUNCIÓNS TCO./A. ESPECIALISTA

C2

18

650,33

428,46

177,77

103,90

0,00

0,00

S-C2-02

TCO./A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN II.AA.

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

S-C2-03

TCO./A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA UNIDADE HOSPITAL

C2

16

650,33

379,77

195,70

103,90

0,00

0,00

S-C2-04

TCO./A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA SERVIZOS CENTRAIS

C2

16

650,33

379,77

195,70

103,90

0,00

0,00

S-C2-05

TCO./A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

C2

16

650,33

379,77

173,35

103,90

0,00

0,00

S-C2-06

TCO./A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA FUNCIÓNS SAÚDE MENTAL

C2

16

650,33

379,77

195,70

103,90

0,00

0,00

S-C2-07

COORDINADOR/A TCO. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA

C2

17

650,33

404,08

195,70

159,02

0,00

0,00

S-C2-08

PERSOAL TÉCNICO/A EN FARMACIA

C2

16

650,33

379,77

195,70

103,90

0,00

0,00

(**) A cantidade que resulte de minorar en 39,30 euros a produtividade que lle correspondería polo posto asistencial que desempeña

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

SF-A1-01

COORDINADOR/A ADMISIÓN

A1

28

1.203,56

903,35

1.034,45

1.330,74

92,94

0,00

SF-A1-02

COORDINADOR/A URXENCIAS

A1

28

1.203,56

903,35

1.034,45

1.330,74

92,94

0,00

SF-A1-04

XEFE/A SERVIZO CON C. E.

A1

28

1.203,56

903,35

1.034,45

1.330,74

92,94

0,00

SF-A1-05

XEFE/A SERVIZO SEN C. E.

A1

28

1.203,56

903,35

0,00

1.330,74

92,94

0,00

SF-A1-06

XEFE/A DE ÁREA

A1

28

1.203,56

903,35

1.034,45

1.330,74

92,94

0,00

SF-A1-10

XEFE/A UNIDADE ADMISIÓN

A1

26

1.203,56

757,72

940,41

1.045,91

91,21

0,00

SF-A1-11

XEFE/A UNIDADE URXENCIAS

A1

26

1.203,56

757,72

940,41

1.045,91

91,21

0,00

SF-A1-12

XEFE/A SECCIÓN CON C. E.

A1

26

1.203,56

757,72

940,41

1.045,91

91,21

0,00

SF-A1-13

XEFE/A SECCIÓN SEN C. E.

A1

26

1.203,56

757,72

0,00

1.045,91

91,21

0,00

SF-A1-14

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA CON C. E.

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

744,15

86,87

0,00

SF-A1-15

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA SEN C. E.

A1

24

1.203,56

632,60

0,00

744,15

86,87

0,00

SF-A1-16

MÉDICO/A URXENCIAS HOSPITALARIAS CON C.E.

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

744,15

86,87

0,00

SF-A1-17

MÉDICO/A DE URXENCIAS HOSPITALARIAS SEN C.E.

A1

24

1.203,56

632,60

0,00

744,15

86,87

0,00

SF-A1-18

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CON C.E.

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

744,15

86,87

0,00

SF-A1-19

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN SEN C.E.

A1

24

1.203,56

632,60

0,00

744,15

86,87

0,00

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-202

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G2

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-208

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G2

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-210

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F2 G1

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-214

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G2

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-219

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G1

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-220

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G2

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-226

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G2

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-227

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G3

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-228

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G1

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-230

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G3

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-232

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G2

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-233

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G3

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-235

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G2

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-236

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G3

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-237

PEDIATRA A.P. E1 F1

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-239

PEDIATRA A.P. E2 F1

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-240

PEDIATRA A.P. E2 F2

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-241

PEDIATRA A.P. E3 F1

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-242

PEDIATRA A.P. E3 F2

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-243

ODONTOESTOMATÓLOGO/A A.P.

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

1.203,56

757,72

940,41

297,51

0,00

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-30

XEFE/A DE BASE SIMPLE 061

A1

26

1.203,56

757,72

1.659,83

297,51

0,00

0,00

SF-A1-31

XEFE/A DE BASE DOBRE 061

A1

26

1.203,56

757,72

1.983,24

297,51

0,00

0,00

SF-A1-32

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE SIMPLE 061

A1

24

1.203,56

632,60

1.233,14

297,51

0,00

0,00

SF-A1-33

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE DOBRE 061

A1

24

1.203,56

632,60

1.556,55

297,51

0,00

0,00

SF-A1-34

XEFE/A DE SALA 061

A1

26

1.203,56

757,72

2.205,00

297,51

0,00

0,00

SF-A1-35

MÉDICO/A COORDINADOR/A 061

A1

26

1.203,56

757,72

1.483,62

297,51

0,00

0,00

SF-A1-36

MÉDICO/A XERAL DO CTG

A1

24

1.203,56

632,60

760,31

297,51

0,00

0,00

SF-A1-81

TÉCNICO/A SAÚDE PÚBLICA

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

86,87

0,00

SF-A1-82

MÉDICO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A1

24

1.203,56

632,60

0,00

537,73

86,87

0,00

SF-A1-83

MÉDICO/A SERVIZO ESPECIAL URXENCIAS

A1

24

1.203,56

632,60

0,00

537,73

86,87

0,00

SF-A1-87

FACULTATIVO/A XERARQUIZADO MEDICINA XERAL CON C.E.

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

744,15

86,87

0,00

SF-A1-89

FARMACÉUTICO/A DE A.P.

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

86,87

0,00

SF-A1-95

MÉDICO/A P.A.C. CON C.E.

A1

24

1.203,56

632,60

846,38

297,51

0,00

0,00

SF-A1-96

MÉDICO/A P.A.C. SEN C.E.

A1

24

1.203,56

632,60

0,00

297,51

0,00

0,00

ANEXO VIII

P.R.D. quendas

Grupo/subgrupo Lei 7/2007

Quenda rot. simple

Quenda rot. complexa

A2

28,80 €/mes

57,60 €/mes

C1

22,62 €/mes

45,24 €/mes

C2

20,58 €/mes

41,16 €/mes

A. Prof.

16,99 €/mes

33,98 €/mes

ANEXO IX

Código

Denominación

Quenda

P.R.D.

S-A2-25

Enfermeiro/a Consulta ext. Hospital

R. Simple

28,80 €/mes

S-A2-24

Enfermeiro/a Consulta II.AA.

R. Simple

28,80 €/mes

ANEXO X

Modalidade

Factores

Médico/a xeral

Pediatra

Odontólogo/a

Enfermeiro/a

Fisioterapeuta

Asistente/a social

A

Ordinaria

0,326203 euros/mes/aseg.

 

 

 

 

 

De 0 a 500 aseg.

 

 

 

79,55 euros/mes

 

 

De 501 a 1.500 aseg.

 

 

 

238,69 euros/mes

 

 

De 1.501 a 2.500 aseg.

 

 

 

318,26 euros/mes

 

 

Máis de 2.500 aseg.

 

 

 

397,82 euros/mes

 

 

Menos de 20.000 hab.

 

 

 

 

79,55 euros/mes

79,55 euros/mes

De 20.000 a 25.000 hab.

 

 

 

 

159,13 euros/mes

159,13 euros/mes

De 25.000 a 30.000 hab.

 

 

 

 

198,90 euros/mes

198,90 euros/mes

Máis de 30.000 hab.

 

 

 

 

238,69 euros/mes

238,69 euros/mes

B

Ordinaria

0,326203 euros/mes/aseg.

 

 

 

 

 

De 0 a 500 aseg.

 

 

 

159,13 euros/mes

 

 

De 501 a 1.000 aseg.

 

 

 

198,90 euros/mes

 

 

Máis de 1.000 aseg.

 

 

 

238,69 euros/mes

 

 

C

 

0,119312 euros/mes/aseg.

 

 

 

 

 

D

(Dif. con 1.050x0,3262031 euros/mes/aseg.)

 

 

 

E

I

40 % da mod. A

166,73 euros/mes

 

40 % da mod. A

 

 

II

50 % da mod. A

311,36 euros/mes

 

50 % da mod. A

 

 

III

60 % da mod. A

392,37 euros/mes

 

60 % da mod. A

 

 

1 municipio

 

 

 

 

39,78 euros/mes

71,60 euros/mes

De 2 a 3 municipios

 

 

 

 

79,55 euros/mes

111,39 euros/mes

Máis de 3 municipios

 

 

 

159,13 euros/mes

190,95 euros/mes

F

159,13 euros/mes

159,13 euros/mes

 

79,55 euros/mes

 

 

G

 

238,69 euros/mes

 

 

119,35 euros/mes

 

 

H

Xefe Unidade

79,55 euros/mes

79,55 euros/mes

 

 

 

 

Xefe Servizo

238,69 euros/mes

238,69 euros/mes

238,69 euros/mes

 

 

 

Coord. de Área

198,90 euros/mes

198,90 euros/mes

198,90 euros/mes

79,55 euros/mes

79,55 euros/mes

79,55 euros/mes

Coord. de Servizo

 

 

 

119,35 euros/mes

119,35 euros/mes

 

I

 

238,69 euros/mes

94,24 euros/mes

 

 

 

J

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

 

(*) En función do disposto no Decreto 156/2005, do 9 de xuño, e o Acordo sobre determinadas condicións de traballo e retributivas do persoal das unidades e servizos de atención primaria, publicado pola Orde do 4 de xuño de 2008, pola que se publican determinados acordos sobre a ordenación e previsión de postos de traballo e retributivas no ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde.

ANEXO XI

Retribucións complementarias dos/das médicos/as de urxencias hospitalarias

Traballo a quendas

78,40 €/mes

Nocturnidade

5,17 €/hora

Festividade

12,31 €/hora

Xornada complementaria

28,26 €/hora

Atención urxente

171,46 €/mes

ANEXO XII

Retribucións adicionais dos/das médicos/as dos puntos de atención continuada

Nocturnidade

4,97 €/hora

Festividade

11,82 €/hora

Xornada complementaria

26,07 €/hora

ANEXO XIII

Retribucións adicionais do persoal de enfermaría
dos puntos de atención continuada

Nocturnidade

3,85 €/hora

Nocturnidade de sábado e véspera de festivo

9,49 €/hora

Festividade

9,49 €/hora

Xornada complementaria

17,07 €/hora

ANEXO XIV

(Atención continuada)

Gardas médicas servizos xerarquizados.

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo euros

Euros/hora

Presenza física

17 horas

412,08

24,24

Presenza física

24 horas

581,76

24,24

Localizada

17 horas

205,53

12,09

Localizada

24 horas

290,16

12,09

Enfermeiro/a equipos transpl. perfusión, hemodi. e his.

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo euros/mes

Presenza física

67 horas/mes

722,05

Localizada

134 horas/mes

722,05

Atención continuada urxencias extrahospitalarias.

Modalidade prest. de servizo

Valor módulo euros/hora

Presenza física persoal facultativo

24,24

Localizada persoal facultativo

12,09

Presenza física enfermeiro/a

19,29

Localizada enfermeiro/a

9,64

Atención continuada residentes en formación.

Residentes licenciados/as:

Modalidade prest. de servizo

Presenza física:

Módulo horario

Importe euros

Primeiro ano

Hora garda

13,35

17 horas

226,95

24 horas

320,40

Segundo ano

Hora garda

15,29

17 horas

259,93

24 horas

366,96

Terceiro ano

Hora garda

17,22

17 horas

292,74

24 horas

413,28

Cuarto e quinto ano

Hora garda

19,06

17 horas

324,02

24 horas

457,44

Residentes diplomados/as:

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Importe euros

Enfermeiro/a en formación 1º ano

Hora garda

10,89

17 horas

185,13

24 horas

261,36

Enfermeiro/a en formación 2º ano

Hora garda

12,03

17 horas

204,51

24 horas

288,72

Atención continuada persoal non facultativo:

Modalidade prest. de servizo

Grupo/subgrupo RDL 5/2015

Valor módulo euros

Euros/hora

A: Serv. noite (10 horas)

A2

41,51

4,15

A: Serv. noite (10 horas)

C1

33,80

3,38

A: Serv. noite (10 horas)

C2 e A. Prof.

29,70

2,97

B: Serv. domingos e festivos (7 horas)

A2

69,16

9,88

B: Serv. domingos e festivos (7 horas)

C1

54,25

7,75

B: Serv. domingos e festivos (7 horas)

C2 e A. Prof.

49,35

7,05

C: Serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

A2

69,10

6,91

C: Serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

C1

54,50

5,45

C: Serv. noite de sábados e véspera de festivos (10 horas)

C2 e A. Prof.

49,50

4,95

Módulos atención continuada facultativos exentos de gardas de atención especializada:

Modalidade prest. de servizo

Módulo horario

Valor módulo

Importe euros

Presenza física

4 horas

171,64

ANEXO XV

Categoría

Grupo

Nivel

Compl. específico

Produtividade

P.R.D.

PERSOAL DIRECTIVO

D-A1-56

DIRECTOR/A ASISTENCIAL DO 061

A1

28

2.590,89

0,00

0,00

D-A1-57

DIRECTOR/A XESTIÓN E SS.XX. 061

A1

27

2.158,98

0,00

0,00

D-A1-58

DIRECTOR/A COORDINACIÓN 061

A1

28

2.589,62

0,00

0,00

D-A1-59

DIRECTOR/A DO 061

A1

29

2.771,01

0,00

0,00

D-A1-63

XERENTE/A DA AXENCIA

A1

29

2.238,30

0,00

0,00

D-A1-64

DIRECTOR/A DE ÁREA

A1

27

1.848,96

0,00

0,00

D-A1-65

DIRECTOR/A DA AXENCIA

A1

29

2.238,30

0,00

0,00

DA-A1-01

XERENTE/A XESTIÓN INTEGRADA

A1

29

2.264,24

0,00

0,00

DA-A1-02

XERENTE/A EXECUTIVO/A

A1

27

1.774,51

0,00

0,00

DA-A1-03

XERENTE/A DA ÁREA SANITARIA

A1

29

2.264,24

0,00

0,00

DA-A1-04

DIRECTOR/A DO DISTRITO SANITARIO

A1

27

1.774,51

0,00

0,00

DA-A1-05

DIRECTOR/A ASISTENCIAL

A1

28

2.103,65

0,00

0,00

DA-A1-06

DIRECTOR/A DE ATENCIÓN PRIMARIA

A1

28

2.010,90

0,00

0,00

DA-A1-07

DIRECTOR/A DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

A1

28

2.010,90

0,00

0,00

DA-A1-10

DIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS

A1

28

2.103,65

0,00

0,00

DA-A1-11

DIRECTOR/A RECURSOS ECONÓMICOS

A1

27

2.103,65

0,00

0,00

DA-A1-12

DIRECTOR/A RECURSOS HUMANOS

A1

27

2.103,65

0,00

0,00

DA-A1-14

DIRECTOR/A PROCESOS SEN INGRESO E URXENCIAS

A1

28

2.010,90

0,00

0,00

DA-A1-15

DIRECTOR/A PROCESOS CON INGRESO

A1

28

2.010,90

0,00

0,00

DA-A1-16

DIRECTOR/A PROCESOS DE SOPORTE

A1

28

2.010,90

0,00

0,00

DA-A1-26

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A1

26

1.774,51

0,00

0,00

DA-A1-27

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A1

27

1.774,51

0,00

0,00

DA-A1-29

SUBDIRECTOR/A PROC. ASISTENCIAIS ÁREA MÉDICA

A1

27

1.774,51

0,00

0,00

DA-A1-30

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A1

26

1.774,51

0,00

0,00

DA-A1-31

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A1

26

1.774,51

0,00

0,00

DA-A1-32

SUBDIRECTOR/A MÉDICO/A

A1

27

1.104,80

0,00

0,00

DA-A1-34

SUBDIRECTOR/A XESTIÓN

A1

26

1.081,12

0,00

0,00

DA-A1-40

SUBDIRECTOR/A DE HUMANIZACIÓN, CALIDADE E ATENCIÓN Á CIDADANÍA

A1

27

1.774,51

0,00

0,00

DA-A1-41

SUBDIR. MÉDICA DE PROCESOS SEN INGRESO E ATENC. Á CRONICIDADE

A1

27

1.774,51

0,00

0,00

DA-A1-42

SUBDIRECCIÓN PROGRAMACIÓN CIRÚRXICA

A1

27

1.774,51

0,00

0,00

DA-A1-43

SUBDIR. HOSPITALIZACIÓN E URXENCIAS

A1

27

1.774,51

0,00

0,00

DA-A1-44

SUBDIR. DE CALIDADE ASISTENCIAL

A1

27

1.774,51

0,00

0,00

DA-A1-45

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIÓN FARMACÉUTICA

A1

27

1.774,51

0,00

0,00

DA-A1-46

SUBDIRECTOR/A DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A1

26

1.774,51

0,00

0,00

DA-A1-48

SUBDIRECTOR/A DE HUMANIZACIÓN E ATENCIÓN Á CIDADANÍA

A1

27

1.774,51

0,00

0,00

DA-A1-49

SUBDIRECCIÓN ASISTENCIAL ÁREA MÉDICA

A1

27

1.774,51

0,00

0,00

DA-A2-13

DIRECTOR/A PROCESOS DE ENFERMARÍA

A2

26

1.680,43

0,00

0,00

DA-A2-26

SUBDIRECTOR/A DE HUMANIZACIÓN, CALIDADE E ATENCIÓN Á CIDADANÍA

A2

26

1.774,51

0,00

0,00

DA-A2-28

SUBDIRECTOR/A PROCESOS ASISTENCIAIS ÁREA DE ENFERMARÍA

A2

25

1.351,32

0,00

0,00

DA-A2-33

SUBDIRECTOR/A ENFERMARÍA

A2

25

701,81

0,00

0,00

DA-A2-35

SUBDIRECTOR/A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A2

26

1.774,51

0,00

0,00

DA-A2-36

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.EE.

A2

26

1.774,51

0,00

0,00

DA-A2-37

SUBDIRECTOR/A ÁREA RR.HH.

A2

26

1.774,51

0,00

0,00

DA-A2-38

SUBDIRECTOR/A DE XESTIÓN

A2

26

1.081,12

0,00

0,00

DA-A2-39

SUBDIRECTOR/A CALIDADE, ATENCIÓN AO PACIENTE E ADMISIÓN

A2

26

1.680,43

0,00

0,00

DA-A2-47

SUBDIRECTOR/A DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A2

26

1.774,51

0,00

0,00

DA-A2-50

DIRECTOR/A DE ENFERMARÍA

A2

26

1.680,43

0,00

0,00

DA-A2-51

SUBDIRECTOR/A DE ENFERMARÍA

A2

25

1.351,32

0,00

0,00

PERSOAL ESTATUTARIO DE XESTIÓN E SERVIZOS

N-A1-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A1

A1

26

764,31

188,93

0,00

N-A1-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A1

A1

24

628,89

170,02

0,00

N-A1-03

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR

A1

23

478,48

160,57

0,00

N-A1-04

ENXEÑEIRO/A SUPERIOR

A1

23

512,35

160,57

0,00

N-A1-05

GRUPO TÉCNICO FUNCIÓN ADMTVA.

A1

23

478,48

160,57

0,00

N-A1-06

PSICÓLOGO/A

A1

23

478,48

160,57

0,00

N-A1-07

BIBLIOTECARIO/A

A1

23

478,48

160,57

0,00

N-A1-08

TCO./A. SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A1

23

478,48

160,57

0,00

N-A1-09

PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A1

23

478,48

160,57

0,00

N-A2-01

XEFE/A SERVIZO-SUBGRUPO A2

A2

26

764,31

230,94

0,00

N-A2-02

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO A2

A2

24

628,89

212,05

0,00

N-A2-07

TRABALLADOR/A SOCIAL HOSPITAL

A2

21

256,50

127,52

0,00

N-A2-08

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A

A2

21

256,50

127,52

0,00

N-A2-09

GRUPO XESTIÓN FUNCIÓN ADMTVA.

A2

21

256,50

127,52

0,00

N-A2-10

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO-XEFE/A GRUPO

A2

21

482,19

137,52

0,00

N-A2-11

MESTRE/A INDUSTRIAL-XEFE/A EQUIPO

A2

21

425,74

137,52

0,00

N-A2-12

PROFESOR/A EDUCACIÓN PRIMARIA

A2

21

256,50

127,52

0,00

N-A2-14

PERSOAL TÉCNICO DE GRAO MEDIO

A2

21

256,50

127,52

0,00

N-A2-15

TCO./A. XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

A2

21

256,50

127,52

0,00

N-A2-16

TCO./A. DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A2

21

256,50

127,52

0,00

N-A2-201

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E1

A2

21

0,00

304,44

0,00

N-A2-202

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E2

A2

21

0,00

304,44

0,00

N-A2-203

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A1 E3

A2

21

0,00

304,44

0,00

N-A2-204

TABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E1

A2

21

0,00

224,89

0,00

N-A2-205

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E2

A2

21

0,00

224,89

0,00

N-A2-206

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A2 E3

A2

21

0,00

224,89

0,00

N-A2-207

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E1

A2

21

0,00

185,09

0,00

N-A2-208

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E2

A2

21

0,00

185,09

0,00

N-A2-209

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A3 E3

A2

21

0,00

185,09

0,00

N-A2-210

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E1

A2

21

0,00

145,31

0,00

N-A2-211

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E2

A2

21

0,00

145,31

0,00

N-A2-212

TRABALLADOR/A SOCIAL A.P. A4 E3

A2

21

0,00

145,31

0,00

N-A2-213

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A2

22

0,00

(*)

0,00

N-AP-01

AUXILIAR AUTOPSIAS (CELADOR/A)

AP

14

387,17

102,27

0,00

N-AP-02

CELADOR/A AUX. ANIMALARIO

AP

14

307,67

102,27

0,00

N-AP-03

CELADOR/A AT. DIRECTA AO/Á ENFERMO/A

AP

14

251,56

102,27

0,00

N-AP-04

CELADOR/A QUIRÓFANO

AP

14

266,38

102,27

0,00

N-AP-05

ENCARGADO/A DE QUENDA DE CELADORES/AS

AP

15

303,23

94,08

0,00

N-AP-06

CELADOR/A ENC. LAVANDARÍA

AP

13

315,17

146,12

0,00

N-AP-07

CELADOR/A SEN AT. DIRECTA AO/Á ENFERMO/A

AP

13

226,90

102,27

0,00

N-AP-08

FOGONEIRO/A

AP

13

226,90

102,27

0,00

N-AP-09

LAVANDEIRO/A

AP

13

226,90

102,27

0,00

N-AP-10

LIMPADOR/A

AP

13

226,90

102,27

0,00

N-AP-11

PEÓN/PEOA

AP

13

226,90

102,27

0,00

N-AP-12

PINCHE

AP

13

226,90

102,27

0,00

N-AP-13

PASADOR/A DE FERRO

AP

13

226,90

102,27

0,00

N-C1-01

XEFE/A SECCIÓN-SUBGRUPO C1

C1

24

554,41

212,05

0,00

N-C1-02

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C1

C1

20

373,88

141,70

0,00

N-C1-04

CONTROLADOR/A SUBMINISTRACIÓNS

C1

19

322,90

113,35

0,00

N-C1-05

GRUPO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN ADMTVA.

C1

18

172,48

113,35

0,00

N-C1-06

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C1

C1

18

348,81

141,70

0,00

N-C1-07

COCIÑEIRO/A

C1

18

172,48

170,02

0,00

N-C1-09

TÉCNICO/A ORTOPÉDICO/A

C1

18

254,28

113,35

0,00

N-C1-10

XEFE/A TALLER

C1

18

341,73

141,70

0,00

N-C1-11

PERSOAL TÉCNICO NON TITULADO

C1

18

172,48

113,35

0,00

N-C1-12

TCO./A. ESPECIALISTA EN SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

C1

18

172,48

113,35

0,00

N-C1-13

XEFE/A DE COCIÑA

C1

24

554,41

212,05

0,00

N-C1-14

PROMOTOR/A DE DOAZÓN

C1

20

359,09

141,70

0,00

N-C2-01

XEFE/A GRUPO-SUBGRUPO C2

C2

20

350,93

141,70

0,00

N-C2-02

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO HOSPITAL

C2

19

321,12

170,02

0,00

N-C2-03

GOBERNANTE/A

C2

19

281,47

103,90

0,00

N-C2-04

XEFE/A EQUIPO-SUBGRUPO C2

C2

18

325,83

141,70

0,00

N-C2-05

XEFE/A EQUIPO HOSP. E SERVIZO URXENCIAS

C2

18

325,83

141,70

0,00

N-C2-06

XEFE/A PERSOAL SUBALTERNO II.AA.

C2

17

287,01

170,02

0,00

N-C2-07

ALBANEL/A

C2

16

173,35

103,90

0,00

N-C2-08

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA.

C2

16

173,35

103,90

0,00

N-C2-09

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMTVA. EQUIPO MECANIZADO

C2

16

209,11

103,90

0,00

N-C2-10

AUX. ORTOPÉDICO/A

C2

16

173,35

103,90

0,00

N-C2-11

CALEFACTOR/A

C2

16

173,35

103,90

0,00

N-C2-12

CALEFACTOR/A FORNO CREMATORIO

C2

16

238,44

103,90

0,00

N-C2-13

CARPINTEIRO/A

C2

16

173,35

103,90

0,00

N-C2-14

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESPECIAIS

C2

16

233,78

103,90

0,00

N-C2-15

CONDUTOR/A

C2

16

173,35

103,90

0,00

N-C2-16

CONDUTOR/A INSTALACIÓNS

C2

16

273,80

103,90

0,00

N-C2-17

CONDUTOR/A ENC. PARQUE MÓBIL

C2

16

257,84

103,90

0,00

N-C2-18

COSTUREIRO/A

C2

16

173,35

103,90

0,00

N-C2-19

ELECTRICISTA

C2

16

173,35

103,90

0,00

N-C2-20

FONTANEIRO/A

C2

16

173,35

103,90

0,00

N-C2-21

FOTÓGRAFO/A

C2

16

173,35

103,90

0,00

N-C2-22

MONITOR/A

C2

16

195,70

103,90

0,00

N-C2-24

PERRUQUEIRO/A

C2

16

173,35

103,90

0,00

N-C2-25

PINTOR/A

C2

16

173,35

103,90

0,00

N-C2-27

TELEFONISTA

C2

16

173,35

103,90

0,00

N-C2-28

XARDINEIRO/A

C2

16

173,35

103,90

0,00

N-C2-29

MECÁNICO/A

C2

16

173,35

103,90

0,00

N-C2-30

ENCARGADO/A EQUIPO PERSOAL OFICIOS

C2

18

266,73

141,70

0,00

N-C2-31

AZAFATO/A

C2

16

173,35

103,90

0,00

N-C2-35

PERSOAL SERVIZOS XERAIS

C2

16

209,11

103,90

0,00

N-C2-36

CONDUTOR/A VEHÍCULOS ESP. TRANSP. ENF.

C2

16

307,00

103,90

0,00

(*) Nos meses de xuño e decembro, a mesma cantidade que perciba no dito mes de produtividade

PERSOAL ESTATUTARIO SANITARIO NON FACULTATIVO

S-A2-01

DTOR./A. TCO./A. ESCOLA ENFERMARÍA

A2

24

499,55

170,02

0,00

S-A2-02

SUPERVISOR/A ÁREA FUNCIONAL

A2

24

561,31

170,02

0,00

S-A2-03

SUPERVISOR/A UNIDADE

A2

23

476,07

165,28

0,00

S-A2-10

ENFERMEIRO/A-XEFE/A A.E.

A2

23

443,14

165,28

0,00

S-A2-12

MATRÓN/A HOSPITAL

A2

23

284,78

160,57

0,00

S-A2-13

SECRETARIO/A ESTUDOS ESCOLA ENFERMARÍA

A2

23

443,14

170,02

0,00

S-A2-18

ENFERMEIRO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A2

22

286,34

146,40

0,00

S-A2-19

ENFERMEIRO/A SERVIZOS CENTRAIS

A2

22

275,52

146,40

0,00

S-A2-20

ENFERMEIRO/A UNIDADE HOSPITAL

A2

22

275,52

146,40

0,00

S-A2-205

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-206

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E2 F1 G2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-21

FISIOTERAPEUTA ÁREA

A2

22

255,39

187,59

0,00

S-A2-210

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F1 G2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-212

ENFERMEIRO/A A.P. A1 B1 E3 F2 G2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-22

PROFESOR/A ESCOLA ENFERMARÍA

A2

22

275,52

165,28

0,00

S-A2-23

TERAPEUTA OCUPACIONAL

A2

22

275,52

146,40

0,00

S-A2-235

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-237

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-238

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E1 F1 G2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-24

ENFERMEIRO/A CONSULTA II. A.A.

A2

22

194,97

146,40

0,00

S-A2-241

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-242

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F1 G2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-244

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E2 F2 G2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-245

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-246

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F1 G2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-247

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-248

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B1 E3 F2 G2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-25

ENFERMEIRO/A CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

A2

22

209,21

146,40

0,00

S-A2-253

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-254

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F1 G2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-255

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E2 F2 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-257

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-258

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F1 G2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-259

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-26

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 1

A2

23

274,40

113,46

0,00

S-A2-260

ENFERMEIRO/A A.P. A2 B2 E3 F2 G2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-27

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 2

A2

23

389,67

156,42

0,00

S-A2-273

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E1 F1 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-277

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B1 E2 F1 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-28

MATRÓN/A ÁREA, ZONA BÁSICA 3

A2

23

508,89

156,42

0,00

S-A2-285

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E1 F1 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-289

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-29

FISIOTERAPEUTA HOSPITAL

A2

22

296,55

146,40

0,00

S-A2-290

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E2 F1 G2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-293

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-294

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F1 G2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-295

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-296

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B2 E3 F2 G2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-301

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-302

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E2 F1 G2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-306

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F1 G2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-308

ENFERMEIRO/A A.P. A3 B3 E3 F2 G2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-32

FISIOTERAPEUTA ÁREA 1

A2

22

274,40

168,54

0,00

S-A2-325

ENFERMEIRO/A A.P. A4 B2 E2 F1 G1

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-33

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN SAÚDE MENTAL

A2

23

284,78

160,57

0,00

S-A2-345

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E1

A2

22

0,00

363,39

0,00

S-A2-346

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E2

A2

22

0,00

363,39

0,00

S-A2-347

FISIOTERAPEUTA A.P. A1 E3

A2

22

0,00

363,39

0,00

S-A2-348

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E1

A2

22

0,00

283,83

0,00

S-A2-349

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E2

A2

22

0,00

283,83

0,00

S-A2-350

FISIOTERAPEUTA A.P. A2 E3

A2

22

0,00

283,83

0,00

S-A2-351

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E1

A2

22

0,00

244,04

0,00

S-A2-352

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E2

A2

22

0,00

244,04

0,00

S-A2-353

FISIOTERAPEUTA A.P. A3 E3

A2

22

0,00

244,04

0,00

S-A2-354

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E1

A2

22

0,00

204,26

0,00

S-A2-355

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E2

A2

22

0,00

204,26

0,00

S-A2-356

FISIOTERAPEUTA A.P. A4 E3

A2

22

0,00

204,26

0,00

S-A2-357

COORDINADOR/A DE SERVIZO

A2

23

169,27

47,25

0,00

S-A2-358

COORDINADOR/A DE ÁREA

A2

23

0,00

(**)

0,00

S-A2-361

ENFERMEIRO/A URXENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS E2

A2

22

0,00

47,25

0,00

S-A2-37

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA DO TRABALLO

A2

23

284,78

160,57

0,00

S-A2-38

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA

A2

23

284,78

160,57

0,00

S-A2-381

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA A.P.

A2

23

0,00

47,25

0,00

S-A2-50

ENFERMEIRO/A DE BASE SIMPLE 061

A2

22

281,90

210,31

0,00

S-A2-51

ENFERMEIRO/A DE BASE DOBRE 061

A2

22

472,76

210,31

0,00

S-A2-52

ENFERMEIRO/A DE UNIDADE CTG

A2

22

295,89

146,40

0,00

S-A2-53

ENFERMEIRO/A DE CONSULTA SANITARIA 061

A2

22

281,90

210,31

0,00

S-A2-95

ENFERMEIRO/A PAC

A2

22

286,35

47,25

0,00

S-A2-99

LOGOPEDA

A2

22

275,52

146,40

0,00

S-C1-01

TÉCNICO/A ESPECIALISTA

C1

18

180,83

113,35

0,00

S-C1-02

COORDINADOR/A TÉCNICOS/AS ESPECIALISTAS

C1

19

180,83

168,38

0,00

S-C2-01

TCO./A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN FUNCIÓNS TCO./A. ESPECIALISTA

C2

18

177,77

103,90

0,00

S-C2-02

TCO./A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA EN II.AA.

C2

16

173,35

103,90

0,00

S-C2-03

TCO./A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA UNIDADE HOSPITAL

C2

16

195,70

103,90

0,00

S-C2-04

TCO./A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA SERVIZOS CENTRAIS

C2

16

195,70

103,90

0,00

S-C2-05

TCO./A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA CONSULTA EXTERNA HOSPITAL

C2

16

173,35

103,90

0,00

S-C2-06

TCO./A. EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA FUNCIÓNS SAÚDE MENTAL

C2

16

195,70

103,90

0,00

S-C2-07

COORDINADOR/A TCO./A EN COIDADOS AUX. DE ENFERMARÍA

C2

17

195,70

159,02

0,00

S-C2-08

PERSOAL TÉCNICO/A EN FARMACIA

C2

16

195,70

103,90

0,00

(**) Nos meses de xuño e decembro, a mesma cantidade que perciba no dito mes de produtividade

PERSOAL ESTATUTARIO FACULTATIVO

SF-A1-01

COORDINADOR/A ADMISIÓN

A1

28

1.034,45

1.330,74

92,94

SF-A1-02

COORDINADOR/A URXENCIAS

A1

28

1.034,45

1.330,74

92,94

SF-A1-04

XEFE/A SERVIZO CON C. E.

A1

28

1.034,45

1.330,74

92,94

SF-A1-05

XEFE/A SERVIZO SEN C. E.

A1

28

0,00

1.330,74

92,94

SF-A1-06

XEFE/A DE ÁREA

A1

28

1.034,45

1.330,74

92,94

SF-A1-10

XEFE/A UNIDADE ADMISIÓN

A1

26

940,41

1.045,91

91,21

SF-A1-11

XEFE/A UNIDADE URXENCIAS

A1

26

940,41

1.045,91

91,21

SF-A1-12

XEFE/A SECCIÓN CON C. E.

A1

26

940,41

1.045,91

91,21

SF-A1-13

XEFE/A SECCIÓN SEN C. E.

A1

26

0,00

1.045,91

91,21

SF-A1-14

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA CON C. E.

A1

24

846,38

744,15

86,87

SF-A1-15

ADXUNTO/A ESPECIALISTA ÁREA SEN C. E.

A1

24

0,00

744,15

86,87

SF-A1-16

MÉDICO/A URXENCIAS HOSPITALARIAS CON C.E.

A1

24

846,38

744,15

86,87

SF-A1-17

MÉDICO/A DE URXENCIAS HOSPITALARIAS SEN C.E.

A1

24

0,00

744,15

86,87

SF-A1-18

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CON C.E.

A1

24

846,38

744,15

86,87

SF-A1-19

MÉDICO/A ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN SEN C.E.

A1

24

0,00

744,15

86,87

SF-A1-201

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G1

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-202

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E1 F1 G2

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-207

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G1

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-208

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F1 G2

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-210

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E2 F2 G1

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-213

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G1

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-214

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F1 G2

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-216

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C1 E3 F2 G1

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-219

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G1

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-220

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E1 F1 G2

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-225

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G1

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-226

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G2

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-227

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F1 G3

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-228

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G1

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-230

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E2 F2 G3

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-231

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G1

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-232

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G2

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-233

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F1 G3

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-234

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G1

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-235

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G2

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-236

MÉDICO/A DE FAMILIA A.P. C2 E3 F2 G3

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-237

PEDIATRA A.P. E1 F1

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-239

PEDIATRA A.P. E2 F1

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-240

PEDIATRA A.P. E2 F2

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-241

PEDIATRA A.P. E3 F1

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-242

PEDIATRA A.P. E3 F2

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-243

ODONTOESTOMATÓLOGO/A A.P.

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-250

XEFE/A DE SERVIZO A.P.

A1

26

940,41

297,51

0,00

SF-A1-251

XEFE/A DE UNIDADE A.P.

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-252

COORDINADOR/A DE ÁREA A.P.

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-30

XEFE/A DE BASE SIMPLE 061

A1

26

1.659,83

297,51

0,00

SF-A1-31

XEFE/A DE BASE DOBRE 061

A1

26

1.983,24

297,51

0,00

SF-A1-32

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE SIMPLE 061

A1

24

1.233,14

297,51

0,00

SF-A1-33

MÉDICO/A ASISTENCIAL DE BASE DOBRE 061

A1

24

1.556,55

297,51

0,00

SF-A1-34

XEFE/A DE SALA 061

A1

26

2.205,00

297,51

0,00

SF-A1-35

MÉDICO/A COORDINADOR/A 061

A1

26

1.483,62

297,51

0,00

SF-A1-36

MÉDICO/A XERAL DO CTG

A1

24

760,31

297,51

0,00

SF-A1-81

TÉCNICO/A SAÚDE PÚBLICA

A1

24

846,38

297,51

86,87

SF-A1-82

MÉDICO/A SERVIZO NORMAL URXENCIAS

A1

24

0,00

537,73

86,87

SF-A1-83

MÉDICO/A SERVIZO ESPECIAL URXENCIAS

A1

24

0,00

537,73

86,87

SF-A1-87

FACULTATIVO/A XERARQUIZADO MEDICINA XERAL CON C.E.

A1

24

846,38

744,15

86,87

SF-A1-89

FARMACÉUTICO/A DE A.P.

A1

24

846,38

297,51

86,87

SF-A1-95

MÉDICO/A P.A.C. CON C.E.

A1

24

846,38

297,51

0,00

SF-A1-96

MÉDICO/A P.A.C. SEN C.E.

A1

24

0,00

297,51

0,00

ANEXO XVI

Funcionarios/as dos corpos ao servizo da Administración de xustiza

1. Soldo.

Soldo

Corpo ou escala

Contía mensual

Médicos/as forenses

1.393,24

Xestión procesual e administrativa

1.203,07

Tramitación procesual e administrativa

988,84

Auxilio xudicial

896,92

2. Antigüidade.

a) Os trienios do corpo de médicos/as forenses devindicados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1995 quedan establecidos na contía mensual de 58,10 €.

b) Os trienios perfeccionados nos corpos ao servizo da Administración de xustiza declarados a extinguir pola Lei orgánica 19/2008, do 23 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, teñen establecida a contía mensual que se indica a seguir:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual

Oficiais/las

48,19

Auxiliares

37,15

Axentes xudiciais

32,09

Secretarios/as xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes

54,21

O importe mensual dos trienios perfeccionados en datas posteriores ás anteriores queda fixado como se indica a seguir:

Trienios

Corpo ou escala

Contía mensual

Médicos/as forenses

69,68

Xestión procesual e administrativa

60,16

Tramitación procesual e administrativa

49,44

Auxilio xudicial

44,85

3. Complemento xeral de posto.

Tipo

Subtipo

Posto de traballo

Complemento xeral de posto

Pagas extraordinarias

Contía mensual

Contía cada paga

III

 

Director/a do Imelga

1.657,01

851,77

Subdirector/a do Imelga

1.657,01

771,89

Xefatura de servizo do Imelga

1.657,01

771,89

Xefatura de sección do Imelga

1.657,01

731,88

Médico/a forense

1.657,01

612,01

III

A

Xestor/a procesual

317,40

395,85

IV

C

Xestor/a procesual xulgados de paz

303,14

381,64

D

Xestor/a procesual secretarios xulgados de paz

317,43

381,64

III

A

Tramitador/a procesual

269,85

357,69

B

Tramitador/a procesual Imelga

339,92

357,69

IV

C

Tramitador/a Xulgado de Paz

255,60

343,43

III

A

Auxilio xudicial

202,77

300,36

B

Auxilio xudicial Imelga

272,87

300,36

IV

C

Auxilio xudicial Xulgado de Paz

188,51

286,07

IV

-

Escala a extinguir xestión procesual e administrativa procedentes secretarios/as xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes

459,96

476,97

4. Paga adicional complementaria.

O importe da contía complementaria que se aboa xunto con cada paga extraordinaria é a que se reflicte a seguir para cada corpo ou tipo de posto:

Corpo ou tipo de posto

Contía cada paga

Director/a do Imelga

768,13

Subdirector/a do Imelga

740,68

Xefatura de servizo do Imelga

740,68

Xefatura de sección do Imelga

740,68

Médico/a forense

685,81

Xestión procesual e administrativa

433,44

Tramitación procesual e administrativa

378,58

Auxilio xudicial

353,89

Secretarios/as xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes

433,44

5. Complemento específico e complemento autonómico transitorio.

a) A contía mensual do complemento específico, referido a 12 mensualidades, é a que se reflicte a seguir para cada tipo de posto na seguinte táboa:

Tipo de posto

Complemento específico mensual

Director/a do Imelga (III)

948,50

Subdirector/a do Imelga (III)

832,86

Xefatura de servizo do Imelga (III)

803,96

Xefatura de sección do Imelga (III)

746,14

Médico/a forense (III)

609,97

Coordinador/a responsable I (A2)

859,71

Coordinador/a responsable II (A2)

836,54

Coordinador/a responsable III (A2)

813,36

Responsable estatística, rexistro e calidade I (A2)

790,17

Responsable estatística, rexistro e calidade I (C1)

781,80

Responsable estatística, rexistro e calidade III (A2)

743,81

Responsable estatística, rexistro e calidade III (C1)

735,45

Xestor/a procesual fiscalía (III-A)

604,75

Tramitador/a procesual fiscalía (III-A)

596,37

Tramitador/a procesual e adm. Imelga (III-B)

596,37

Auxilio xudicial fiscalía (III-A)

591,14

Auxilio xudicial Imelga (III-B)

591,14

b) A contía mensual do complemento autonómico transitorio é a que se especifica a seguir para cada tipo de posto:

Tipo de posto

Importe mensual

Secretarios/as xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes (IV)

604,75

Xestor/a procesual (III-A)

604,75

Xestor/a procesual servizo común de apoio (III-A)

705,93

Xestor/a procesual S.C.N.E. (III-A)

749,28

Xestor/a procesual xulgado violencia sobre a muller (III-A)

625,58

Xestor/a procesual secretario/a xulgado de paz (IV-D)

604,75

Xestor/a procesual xulgado de paz (IV-C)

604,75

Tramitador/a procesual (III-A)

596,37

Tramitador/a procesual servizo común de apoio (III-A)

697,56

Tramitador/a procesual S.C.N.E. (III-A)

654,20

Tramitador/a procesual xulgado violencia sobre a muller (III-A)

617,20

Tramitador/a procesual xulgado de paz (IV-C)

596,37

Auxilio xudicial (III-A)

591,14

Auxilio xudicial servizo común de apoio (III-A)

692,32

Auxilio xudicial S.C.N.E. (III-A)

735,67

Auxilio xudicial xulgado violencia sobre a muller (III-A)

611,97

Auxilio xudicial xulgado de paz (IV-C)

591,14

6. Contía das retribucións complementarias de natureza variable.

a) Servizos de garda.

Partido xudicial/órgano

Concepto

Importe da garda

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (art. 5.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda ordinaria de permanencia semanal

256,90

Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (art. 5.2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda permanencia para axuizamento inmediato de faltas

152,22

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda permanencia de 8 días

313,92

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda de permanencia de 8 días nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

156,96

Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.2 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade fiscalía de 8 días

228,40

Partidos xudiciais con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.2 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

114,24

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución (art. 8.1 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade 8 días

142,72

Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución (art. 8.1 parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade de 8 días apoio á fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

71,44

Partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución (art. 9 parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal

57,12

Asistencia a fiscal en partidos xudiciais cun único zulgado

de primeira instancia e instrución (art. 9 parágrafo 2 da

Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal nos partidos xudiciais onde non haxa sede da fiscalía

28,56

Fiscalías menores capitais de provincia (art. 12.b) da

Orde PRE/1417/2003)

Garda dispoñibilidade semanal para atender incidencias que deriven da Lei orgánica reguladora da responsabilidade penal dos menores

114,24

b) Programa de actuación de fomento da produtividade.

Corpo

Contía mensual

Médicos/as forenses

10,42

Xestión procesual e administrativa

10,42

Tramitación procesual e administrativa

10,42

Auxilio xudicial

10,42

c) Penosidade por saídas habituais a centros penitenciarios.

Corpo

Contía mensual

Xestión procesual e administrativa

70,11

Tramitación procesual e administrativa

61,53

Auxilio xudicial

52,94

d) Penosidade do persoal do servizo común de apoio territorial que preste servizos fóra da sede do Tribunal Superior de Xustiza.

Corpo

Contía mensual

Xestión procesual e administrativa

286,16

Tramitación procesual e administrativa

228,93

Auxilio xudicial

171,70

e) Retribución compensatoria pola realización de quendas en rexistros civís da Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Xornada

Contía diaria

Vespertina de luns a venres

50,01

Sábado

83,34

f) Retribución compensatoria pola realización de quendas de dispoñibilidade para o desempeño conxunto de funcións por parte do persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial: 104,10 € por cada período de 15 días.

7. Complemento retributivo por obxectivos ao persoal funcionario destinado nos xulgados con competencias en materia de violencia sobre a muller:

a) Xulgados exclusivos violencia sobre a muller: 104,55 euros/mes.

b) Xulgados de instrución que asumen a materia de violencia sobre a muller: 78,42 euros/mes.

c) Xulgados de primeira instancia e instrución do resto dos partidos xudiciais que asumen a materia de violencia sobre a muller (que incoasen, polo menos, 75 dilixencias no ano anterior): 52,28 euros/mes.