Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 28 Martes, 11 de febreiro de 2020 Páx. 9409

III. Outras disposicións

Axencia Turismo de Galicia

EXTRACTO da Resolución do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas ao alumnado do Centro Superior de Hostalaría de Galicia para cursar estudos complementarios para a obtención dun título oficial en Dirección Hoteleira no estranxeiro no curso 2019/20, e se procede á súa convocatoria para o curso 2019/20 (código de procedemento TU200B).

BDNS (Identif.): 494842.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Beneficiarios/as

Para poder optar á concesión dunha axuda deberán cumprirse as seguintes condicións:

1. Ser español ou posuír a nacionalidade dun Estado membro da Unión Europea. De conformidade co disposto na Lei 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, e na redacción dada pola Lei orgánica 8/2000, do 22 de decembro, os estudantes estranxeiros non comunitarios deberán acreditar a súa condición de residentes e queda excluído de concorrer a estas axudas quen se atope en situación de estadía.

2.Ter finalizados os estudos do Gran Diploma de Xestión e Dirección de Empresas Hostaleiras ou Diploma Superior de Xestión Hoteleira do Centro Superior de Hostalaría de Galicia.

3. Ter formalizada a matrícula para a realización de estudos complementarios para a obtención no curso 2019/20 dun título oficial de Dirección Hoteleira no estranxeiro.

4. Posuír o nivel de idiomas requirido no centro en que se formalice a matrícula.

Segundo. Obxecto e réxime

Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases, que se inclúen como anexo I, polas que se rexerá a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas á matrícula para os/as alumnos/as que, tendo finalizados os estudos do Gran Diploma de Xestión e Dirección de Empresas Hostaleiras ou Diploma Superior en Xestión Hoteleira do Centro Superior de Hostalaría de Galicia, vaian realizar estudos complementarios para a obtención dun título oficial de Dirección Hoteleira no estranxeiro no curso 2019/20, así como efectuar a súa convocatoria para o curso 2019/20 (código de procedemento TU200B).

Terceiro. Bases reguladoras

Resolución do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas ao alumnado do Centro Superior de Hostalaría de Galicia, para cursar estudos complementarios para a obtención dun título oficial en Dirección Hoteleira no estranxeiro no curso 2019/20, e se procede á súa convocatoria para o curso 2019/20 (código de procedemento TU200B).

Cuarto. Importe

As axudas previstas nestas bases imputaranse á aplicación orzamentaria 11.A2 761A 480.0, proxecto 2015 00006 dos orzamentos da Axencia Turismo de Galicia para a anualidade 2020 cun importe total de 30.000 €.

Ao abeiro desta convocatoria concederanse un máximo de 10 axudas de estudos, cunha contía máxima de 3.000 € por alumno, sen que en todo caso, esta cantidade supere o 40 % do importe da matrícula.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.

Sexto. Prazo de aceptación ou renuncia á axuda

O prazo para a aceptación ou renuncia á axuda será de 10 días hábiles desde a notificación da resolución da concesión.

Sétimo. Aboamento das axudas

A Axencia Turismo de Galicia procederá ao aboamento da axuda unha vez notificada a resolución de concesión, e transcorridos os prazos determinados no punto anterior.

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2019

Mª Nava Castro Domínguez
Directora da Axencia Turismo de Galicia