Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Venres, 14 de febreiro de 2020 Páx. 10467

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Augas de Galicia

RESOLUCIÓN do 23 de xaneiro de 2020 pola que se fai público o cofinanciamento nun 80 % pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, do contrato administrativo de elaboración do proxecto e execución da obra de mellora do proceso de depuración da estación depuradora de augas residuais dos Praceres, Pontevedra (expediente OH.336.1163).

missing image file

Para os efectos previstos na normativa da Unión Europea reguladora dos fondos europeos en relación coa obriga de información e publicidade das actuacións cofinanciadas polos ditos fondos, anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, cómpre dar publicidade á actuación contratada, de acordo co disposto na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, que a seguir se indica por razón do seu cofinanciamento pola Unión Europea:

1. Poder adxudicador:

1.1. Nome: Augas de Galicia, entidade pública adscrita á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia.

1.2. Número de identificación fiscal: Q1500378C.

1.3. Enderezo: Doutor Maceira, nº 18, baixo, código postal 15706.

1.4. Localidade: Santiago de Compostela.

1.5. Código NUTS: ES111.

1.6. Correo electrónico: contratacion.epaugasdegalicia@xunta.gal

1.7. Fax: 981 95 74 03 e 881 99 96 94.

1.8. Teléfonos: 981 95 74 01 e 981 95 74 27.

1.9. Enderezo da internet: https://augasdegalicia.xunta.gal/

10.1. Perfil de contratante: https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=216

Tamén se terá acceso ao perfil de contratante desde a Plataforma de contratos públicos de Galicia https://www.contratosdegalicia.gal, accesible, así mesmo, no portal web institucional da Xunta de Galicia https://www.xunta.gal e na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal, o Portal de transparencia de Galicia https://transparencia.xunta.gal, a Plataforma de contratación do sector público https://contrataciondelestado.es por medio de ligazóns de interese ás plataformas de contratación das comunidades autónomas e á páxina web https://augasdegalicia.xunta.gal/

2. Tipo de poder adxudicador e principal actividade exercida:

2.1. Tipo de poder adxudicador: entidade pública do sector público autonómico de Galicia.

2.2. Actividade principal exercida: infraestruturas e servizos hidráulicos.

3. Códigos CPV: 45252100-9 (traballos de construción de plantas depuradoras de augas residuais).

4. Código NUTS do lugar principal de entrega ou de execución dos servizos: ES114 Pontevedra.

5. Descrición do obxecto da licitación: elaboración do proxecto e execución da obra de mellora do proceso de depuración da estación depuradora de augas residuais dos Praceres. Pontevedra. Clave do expediente: OH.336.1163.

6. Tipo de procedemento de adxudicación: aberto, polo trámite ordinario e contratación suxeita a regulación harmonizada.

7. Orzamento base de licitación importe neto (IVE excluído): 13.684.092,15 euros; importe total (IVE incluído): 16.557.751,50 euros.

8. Valor estimado do contrato: 13.684.092,15 euros.

9. Prazo de execución do contrato: 27 meses, dos que corresponden a:

– Prazo de elaboración do proxecto construtivo: 3 meses.

– Prazo de execución da obra e posta en marcha: 24 meses, dos que 12 meses corresponden á execución da obra e 12 meses a súa posta en marcha.

10. Criterios de adxudicación:

10.1. Adxudicación do contrato: acordouse tomando como base de valoración os criterios de adxudicación obxectivos establecidos no prego de cláusulas administrativas particulares e en aplicación destes seleccionouse a mellor oferta como resultado da valoración global das proposicións admitidas.

10.2. Criterios de adxudicación: proposición económica (ponderación 51 %), proxecto de licitación (ponderación 35 %), plan de control de calidade da execución da obra (ponderación 5 %), programa de construción da obra (ponderación 4 %), memoria descritiva do proceso de execución da obra (ponderación 3 %) e memoria das condicións ambientais de execución da obra e xestión de residuos (ponderación 2 %).

11. Data da adxudicación do contrato: 21 de outubro de 2019.

12. Número de ofertas recibidas:

12.1. Ofertas totais: 9.

12.2. Ofertas doutros Estados membros da Unión Europea ou de terceiros países: ningunha.

12.3. Ofertas por vía electrónica: non procede.

13. Data de formalización ou celebración do contrato: 15 de novembro de 2019.

14. Empresa contratista:

14.1. Nome da empresa ou, se é o caso, UTE: Acciona Construcción, S.A. & Acciona Agua, S.A., unión temporal de empresas, Lei 18/1982, do 26 de maio.

14.2. Nome e enderezo da empresa:

14.2.1. Nome da empresa: Acciona Construcción, S.A.

14.2.2. NIF: A81638108.

14.2.3. Enderezo: Juana de Vega, 2, 15003 A Coruña.

14.2.4. Código NUTS: ES111.

14.2.5. Teléfono: 981 22 00 46.

14.2.6. Pequena ou mediana empresa: non.

14.3. Nome e enderezo da empresa:

14.3.1. Nome da empresa: Acciona Agua, S.A.

14.3.2. NIF: A95113361.

14.3.3. Enderezo: Ramón Rubial, 2, 48950 Erandio (Bizkaia).

14.3.4. Código NUTS: ES213.

14.3.5. Teléfono: 94 605 07 38.

14.3.6. Pequena ou mediana empresa: non.

15. Valor da oferta seleccionada: importe neto: 10.743.380,75 euros. Importe total: 12.999.490,71 euros.

16. Información sobre se o contrato está relacionado cun proxecto ou programa financiado con fondos da Unión Europea:

Esta actuación cofinanciaraa a Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

A actuación enmárcase dentro do programa operativo no obxectivo temático 6 «Conservar e protexer o ambiente e promover a eficiencia dos recursos». Prioridade de investimento 6.2 «O investimento no sector da auga para cumprir os requisitos do acervo da Unión en materia de ambiente e para abordar as necesidades, determinadas polos Estados membros, dun investimento que vaia máis alá dos ditos requisitos». Obxectivo específico 6.2.1 «Culminar os requisitos da Directiva marco da auga a través do investimento en infraestruturas de saneamento, depuración e reutilización de augas residuais, e mellora da calidade da auga». Actuación 6.2.1.3 (segundo o documento Criterios e procedementos de selección de operacións (CPSO): «Ampliación e mellora da estación depuradora de augas residuais e do sistema de saneamento dos Praceres». Operación «Mellora do saneamento e depuración do sistema dos Praceres na ría de Pontevedra». Unha maneira de facer Europa.

Polo que deberán observarse os criterios de elixibilidade, xestión, publicidade e control propios dos documentos de programación e da normativa comunitaria de aplicación ao Feder. Respectaranse, polo tanto, as normas de subvencionabilidade do gasto do programa operativo do citado fondo europeo, así como as normas de información e publicidade establecidas nas guías de publicidade e nas demais normas comunitarias que sexan de aplicación.

17. Servizo de que se poida obter información sobre o contrato formalizado.

17.1. Nome: contratación de Augas de Galicia.

17.2. Enderezo: Doutor Maceira, 18, baixo.

17.3. Localidade: Santiago de Compostela.

17.4. Código postal: 15706.

17.5. Correo electrónico: contratacion.epaugasdegalicia@xunta.gal

17.6. Fax: 981 95 74 03 e 881 99 96 94.

17.7. Teléfonos: 981 95 74 01 e 981 95 74 27.

18. Datos e referencias de publicacións anteriores no Diario Oficial de la Unión Europea relevantes para o contrato: non procede.

19. Información acerca do Acordo sobre contratación pública: contrato cuberto polo Acordo sobre contratación pública.

20. Outras informacións:

Publicidade do anuncio de licitación no Diario Oficial de la Unión Europea: 26 de marzo e 3 de abril de 2019.

Publicidade do anuncio de licitación no perfil de contratante: 26 de marzo e 3 de abril de 2019.

Publicidade da adxudicación no perfil de contratante: 21 de outubro de 2019.

Publicidade da formalización do contrato no perfil de contratante: 22 de novembro de 2019.

Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2020

A presidenta de Augas de Galicia
P.D. (Resolución do 30.1.2012; DOG núm. 21, do 31 de xaneiro)
Teresa María Gutiérrez López
Directora de Augas de Galicia