Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 33 Martes, 18 de febreiro de 2020 Páx. 11177

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

ORDE do 12 de febreiro de 2020 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR239O e MR239G).

I

No marco do Regulamento (UE) nº 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen normas aplicables aos pagamentos directos aos agricultores en virtude dos réximes de axuda incluídos no marco da política agrícola común e polo que se derrogan os regulamentos (CE) nº 637/2008 e (CE) nº 73/2009, do Consello, publicáronse o Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e o control dos pagamentos directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural, e o Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro, sobre asignación de dereitos de réxime de pagamento básico da política agrícola común, que establecen a normativa básica aplicable a partir do ano 2015.

II

O Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o financiamento, xestión e seguimento da política agrícola común, polo que se derrogan os regulamentos (CE) nº 352/1978, (CE) nº 165/1994, (CE) nº 2799/1998, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 e (CE) nº 485/2008 do Consello, no seu título V regula o Sistema integrado de xestión e control indicando que se aplicará tanto aos réximes de pagamentos directos regulados polo Regulamento (UE) nº 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, como a determinadas axudas ao desenvolvemento rural concedidas con base no Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello. Polo tanto, as normas que se establezan en relación co dito sistema integrado afectarán tanto os pagamentos directos como as axudas de desenvolvemento rural que se deban controlar con base nel.

Por iso, débese establecer un sistema que permita a identificación única dos produtores que presenten solicitudes para os diferentes réximes de axuda, así como a identificación das parcelas agrícolas utilizando as técnicas do Sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas (en diante, Sixpac). Para iso, o Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, establece, no seu título VI, a solicitude única anual de axudas como medio para que o beneficiario poida presentar a súa solicitude para todos os réximes de pagamentos directos que considere, así como para as axudas ao desenvolvemento rural financiadas con cargo ao Feader establecidas no ámbito do Sistema integrado de xestión e control.

III

En España, o Sistema de identificación de parcelas agrícolas é o Sixpac. O Real decreto 1077/2014, do 19 de decembro, polo que se regula o Sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas, establece as normas de aplicación en España do Sixpac e a súa utilización como instrumento de xestión no marco do Sistema integrado de xestión e control e resto de réximes de axuda relacionados coa superficie da política agrícola común (PAC).

IV

O Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, establece, entre outras, as normas da condicionalidade.

O Regulamento (UE) nº 1310/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, que establece disposicións transitorias relativas á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), modifica o Regulamento (UE) nº 1305/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, no que incumbe aos recursos e á súa distribución no exercicio de 2014, e modifica o Regulamento (CE) nº 73/2009 do Consello, e os regulamentos (UE) nº 1307/2013, (UE) nº 1306/2013 e (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que respecta á súa aplicación no exercicio de 2014, establece que a partir do 1 de xaneiro de 2015 deben aplicarse as disposicións sobre a condicionalidade establecidas no Regulamento (UE) nº 1306/2013, do 17 de decembro.

O Real decreto 1078/2014, do 19 de decembro, polo que se establecen as normas da condicionalidade que deben cumprir os beneficiarios que reciban pagamentos directos, determinadas primas anuais de desenvolvemento rural, ou pagamentos en virtude de determinados programas de apoio ao sector vitivinícola, determina as normas da condicionalidade que deberán cumprir os beneficiarios de axudas suxeitas a esta.

Respecto do anterior, en uso da facultade que outorga o artigo 3 do Real decreto 1378/2018, polo que se modifican os reais decretos 1075/2014, 1076/2014 e 1078/2014, todos eles do 19 de decembro, ditados para a aplicación en España da política agrícola común, establécense excepcións aplicables na Comunidade Autónoma de Galicia para a utilización de xurros e esterco no ámbito dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control.

V

Segundo os últimos datos publicados da enquisa gandeira elaborada pola Subdirección Xeral de Estatística do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, o censo de ovino da Comunidade Autónoma de Galicia respecto ao censo nacional é inferior ao 2 %. Polo tanto, de acordo coa posibilidade establecida no artigo 71.3 do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, na Comunidade Autónoma de Galicia poderán ser beneficiarios da axuda asociada para as explotacións de ovino os titulares de explotacións cun censo de femias elixibles igual ou superior a 10.

VI

O Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 foi aprobado por Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015, e modificado por última vez mediante Decisión de execución da Comisión C (2019) 1707 final, do 26 de febreiro de 2019. De acordo co exposto anteriormente, a solicitude única que se regula nesta orde abrangue, ademais dos pagamentos directos, as solicitudes de pagamento das axudas de desenvolvemento rural establecidas no ámbito do Sistema integrado de xestión e control. En Galicia, en 2020 esas axudas son prima anual de mantemento asociada ás axudas de primeira forestación de terras non agrícolas (compromisos vixentes do período 2014-2020 na submedida 8.1), prima anual das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais (compromisos vixentes do período 2014-2020 na submedida 8.2), as axudas de agroambiente e clima (submedida 10.1) e as da agricultura ecolóxica (submedidas 11.1 e 11.2) e os pagamentos a zonas con limitacións naturais (submedidas 13.1 e 13.2).

A resolución das solicitudes de pagamento das axudas de desenvolvemento rural desta convocatoria está condicionada á aprobación da modificación do PDR 2014-2020 presentada ante a Comisión Europea o día 19 de novembro de 2019 de conformidade co artigo 22, número 4, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 e o artigo 11, letra b), do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento e do Consello.

VII

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece, no seu artigo 10, relativo aos requisitos para obter a condición de beneficiario, no número 2.e), que non poderán obter a dita condición, agás que pola natureza da subvención se exceptúe pola súa normativa reguladora, entre outros, os que non estean ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou teñan pendente de pagamento algunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, nos termos en que regulamentariamente se determinen.

Por outra banda, de acordo co previsto no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, a Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, establece no artigo 50 a posibilidade de que os beneficiarios de axudas que se concedan con carácter compensatorio ou indemnizatorio poidan substituír por unha declaración responsable do solicitante a obrigación de presentar a certificación acreditativa do cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

Os pagamentos directos á agricultura e á gandaría previstos no título II tiveron e teñen o carácter de pagamentos compensatorios. Os pagamentos directos derivan da reforma da PAC do ano 1992, en relación coas organizacións comúns de mercado de produtos agrícolas que, co obxectivo de aproximar os prezos comunitarios aos do mercado mundial e compensar as perdas de ingresos causadas pola redución dos prezos institucionais, estableceu un pagamento compensatorio para os agricultores en cada sector. Así, no caso dos cultivos herbáceos, estableceuse mediante o Regulamento (CEE) nº 1765/1992 do Consello, do 30 de xuño, polo que se establece un réxime de apoio aos produtores de determinados cultivos herbáceos, e no da carne de vacún, mediante o Regulamento (CEE) nº 2066/1992 do Consello, do 30 de xuño, que modifica o Regulamento (CEE) nº 805/1968 do Consello, do 27 de xuño, polo que establece a organización común de mercados no sector da carne de bovino.

Coa reforma da PAC de 2013 suprimiuse o réxime de pagamento único, introducido no ano 2006 que, a partir de 2015, foi substituído polo réxime do pagamento básico, tamén disociado da produción e baseado en criterios históricos de axudas compensatorias. O réxime de pagamento básico leva asociada a axuda denominada do pagamento verde que, dotado co 30 % do orzamento para pagamentos directos, está vinculado ao cumprimento por parte dos agricultores de prácticas agrícolas sustentables, beneficiosas para a calidade dos solos, a biodiversidade e o ambiente en xeral. Outras axudas tamén disociadas da produción son as do réxime para os agricultores mozos, suplementario do pagamento básico, e as do réxime simplificado para os pequenos agricultores. Ao igual que na reforma anterior, mantense unha pequena porcentaxe de axudas asociadas. Os pagamentos directos seguirán estando suxeitos á condicionalidade.

Cabe sinalar que, conforme o artigo 40 do Regulamento (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, en que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre o sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade, nesta campaña realizaranse controis de admisibilidade mediante monitorización das parcelas declaradas nos concellos de Allariz, Baños de Molgas, Maceda, Paderne de Allariz, Xunqueira de Ambía e Xunqueira de Espadanedo, da provincia de Ourense; e de Cerdedo-Cotobade, A Estrada e Forcarei, da provincia de Pontevedra. Esta monitorización terá en conta os datos dos satélites Sentinel durante un período ao longo da campaña que permitan extraer conclusións sobre a admisibilidade das superficies. Os datos complementaranse coa información procedente doutras actividades de seguimento adecuadas, incluíndo inspeccións físicas sobre o terreo.

En definitiva, os pagamentos directos permiten estabilizar a renda dos agricultores e compensalos pola prestación de servizos públicos de valor incalculable: protección do ambiente, benestar dos animais, alimentos seguros e de calidade, etc. Estes servizos públicos son aínda máis importantes se se ten en conta que as normas europeas están entre as máis estritas do mundo. Isto encarece a produción de alimentos en Europa con respecto á doutros países que impoñen normas menos rigorosas. Sen os pagamentos directos, os agricultores europeos non poderían competir cos doutros países e, á súa vez, atender as exixencias específicas dos consumidores de Europa.

Doutra banda, os pagamentos a zonas con limitacións naturais e as axudas de agroambiente e clima e de agricultura ecolóxica previstas no título III teñen o carácter de pagamentos compensatorios, ben pola zona en que exercen a actividade os agricultores ou ben polos custos adicionais e as perdas de ingresos derivados dos compromisos asumidos polo agricultor en relación co sistema de produción agrícola ou gandeiro adoptado para a mellora do ambiente e do ámbito natural.

Polo tanto, os pagamentos directos á agricultura e á gandaría, os pagamentos a zonas con limitacións naturais, as axudas de agroambiente e clima e de agricultura ecolóxica reguladas por esta orde deben considerarse incluídas no artigo 50.d) da Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, non tendo os beneficiarios a obriga de achegar os xustificantes de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, que será substituída pola declaración responsable do solicitante de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social, así como de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

Ademais, os expedientes do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) en que se exerza función de intermediación na xestión do Feaga serán xestionados como operacións extra orzamentarias consonte o sinalado no artigo 46.4 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime orzamentario e financeiro de Galicia.

A disposición derradeira primeira desta orde modifica os ordinais 2º e 3º do punto 2.c) da disposición adicional primeira da Orde do 10 de marzo de 2015 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control. Esta modificación consiste na prórroga das axudas da medida de agroambiente e clima e agricultura ecolóxica para a campaña 2020, coa correspondente dotación orzamentaria para o pagamento no ano 2021.

Estas dúas medidas foron obxecto de regulación nos artigos 28 e 29 do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello. Os citados artigos permiten contraer os compromisos correspondentes a estas medidas por un período de cinco a sete anos.

A modificación indicada resulta conveniente para facilitar unha adecuada transición ao novo período de programación da PAC destas medidas, co fin de garantir tanto o mantemento das prácticas agrícolas que contribúan positivamente ao ambiente e ao clima coma o desenvolvemento das prácticas e métodos de agricultura ecolóxica.

VIII

Por último, nesta orde consolídase a aposta que xa se fixo na anterior orde reguladora da aplicación dos pagamentos directos polo desenvolvemento da administración electrónica como vía de modernización e simplificación dos procedementos administrativos. Esta aposta fundaméntase na experiencia adquirida desde o ano 2015 na xestión dos procedementos e axudas regulados nela, que permite constatar que a práctica totalidade das persoas, incluídas as persoas físicas non obrigadas a isto, empregaron medios electrónicos para os seus trámites. Este feito, ademais de poñer de manifesto a capacidade económica, técnica e profesional dos interesados, demostra tamén a facilidade destes para o acceso sinxelo e rápido aos medios electrónicos necesarios, para o cal dispoñen, distribuídas pola xeografía da Comunidade Autónoma, de numerosas unidades e servizos de apoio especializados, tanto da Administración agraria, como son as oficinas agrarias comarcais cuxa participación se recolle na disposición adicional terceira desta orde, como das entidades colaboradoras reguladas no capítulo II do título I, así como doutras entidades ligadas ao sector, como son as entidades asociativas, as organizacións profesionais agrarias e outras sectoriais que na maioría dos casos contan con gabinetes técnicos especializados.

En consecuencia, de conformidade co previsto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, no uso das facultades que me confiren a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

RESOLVO:

TÍTULO PRELIMINAR

Disposicións xerais

CAPÍTULO I

Obxecto e definicións

Artigo 1. Obxecto e ámbito

1. Esta orde ten por obxecto regular e convocar na Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2020 os pagamentos directos á agricultura e á gandaría, así como as axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control.

2. Así mesmo, ten por obxecto aplicar na Comunidade Autónoma de Galicia o Sistema integrado de xestión e control de determinados réximes de axudas comunitarios, incluída a solicitude única de axudas, de acordo co previsto no Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o financiamento, xestión e seguimento da política agrícola común, polo que se derrogan os regulamentos (CE) nº 352/1978, (CE) nº 165/1994, (CE) nº 2799/1998, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 e (CE) nº 485/2008 do Consello.

3. Os procedementos administrativos que se regulan nesta orde son os seguintes:

a) MR250A. Pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (solicitude única).

b) MR239K. Solicitude de modificación do Sistema de información xeográfica de parcelas (Sixpac).

c) MR239G. Comunicación de cesión das axudas con cesión da explotación.

d) MR239O. Recoñecemento como entidade colaboradora.

e) MR240D. Solicitude de modificación da solicitude única.

f) MR241C. Solicitude de asignación de dereitos de pagamento básico da reserva nacional.

g) MR241D. Comunicación de cesión de dereitos do réxime de pagamento básico.

4. Poderán ser destinatarios destes procedementos tanto as persoas físicas como as xurídicas, agás no procedemento MR239O, no cal só poderán ser as persoas xurídicas.

Artigo 2. Liñas de axuda

1. As liñas de axuda están integradas polos pagamentos directos á agricultura e á gandaría; en concreto, os seguintes réximes de axuda comunitarios establecidos no Regulamento (UE) nº 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, e no Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e control dos pagamentos directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural:

a) Un pagamento básico aos agricultores («pagamento básico»).

b) Un pagamento para os agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para o clima e o ambiente («pagamento verde»).

c) Un pagamento suplementario para os agricultores mozos que comecen a súa actividade agrícola.

d) Un réxime de axuda asociada:

1ª. Axuda asociada aos cultivos proteicos.

2ª. Axuda asociada aos legumes de calidade.

3ª. Axuda asociada para as explotacións que manteñan vacas nutrices.

4ª. Axuda asociada para as explotacións de vacún de ceba.

5ª. Axuda asociada para as explotacións de vacún de leite.

6ª. Axuda asociada para as explotacións de ovino.

7ª. Axuda asociada para as explotacións de cabrún.

8ª. Axudas asociadas para os gandeiros de vacún de leite, vacún de ceba e de ovino e cabrún que mantiveron dereitos especiais en 2014 e non dispoñen de hectáreas admisibles para a activación de dereitos de pagamento básico.

9ª. Tamén se poderá solicitar calquera outra axuda asociada regulada no título IV do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

e) Un réxime simplificado para os pequenos agricultores.

Todas as axudas citadas anteriormente son financiadas integramente polo Feaga.

2. Tamén se inclúen as solicitudes da axuda e/ou do pagamento das medidas de desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control que, na Comunidade Autónoma de Galicia, son:

a) Prima anual de mantemento correspondente ás superficies forestadas coas axudas para a creación de superficies forestais, submedida 8.1 do PDR de Galicia 2014-2020. Beneficiarios con compromisos vixentes: solicitude de pagamento.

b) Prima anual de mantemento vinculada aos expedientes aprobados e pagados das axudas para a creación de sistemas agroforestais, submedida 8.2 do PDR de Galicia 2014-2020. Beneficiarios con compromisos vixentes: solicitude de pagamento.

c) Pagamento das axudas de agroambiente e clima da submedida 10.1 e da agricultura ecolóxica das submedidas 11.1 e 11.2 do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. Beneficiarios con compromisos vixentes: solicitude de pagamento.

d) Pagamento a zonas con limitacións naturais das submedidas 13.1 e 13.2 do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020: solicitude da axuda e de pagamento.

3. Para as axudas incluídas no punto 2, o Feader contribuirá cunha participación do 75 % ao seu cofinanciamento.

Artigo 3. Definicións

1. Ademais das definicións establecidas na normativa comunitaria e estatal de aplicación, e en concreto no Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro; no Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro; no Real decreto 1077/2014, do 19 de decembro, e no Real decreto 1078/2014, do 19 de decembro, será de aplicación á presente orde a seguinte:

a) Razas bovinas de aptitude eminentemente leiteira: consideraranse como tales as relacionadas no anexo II. Tamén terán esa condición as razas Fleckvieh, Montebeliard e Parda e o conxunto mestizo dunha explotación bovina inscrita no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (Rega) cunha clasificación zootécnica de «reprodución para a produción de leite».

2. Para os efectos das axudas de desenvolvemento rural reguladas nesta orde, tamén serán aplicables as seguintes definicións:

a) Agricultor a título principal: o agricultor profesional que obteña, polo menos, o 50 % da súa renda da actividade agraria exercida na súa explotación e cuxo tempo de traballo dedicado a actividades non relacionadas coa explotación sexa inferior á metade do seu tempo de traballo total.

b) Agricultor profesional: a persoa física que, sendo titular dunha explotación agraria, obteña polo menos o 50 % da súa renda total de actividades agrarias ou outras actividades complementarias, coa condición de que a parte de renda procedente directamente da actividade agraria non sexa inferior ao 25 % da súa renda total e o volume de emprego agrario dedicado a actividades agrarias ou complementarias sexa igual ou superior á metade dunha unidade de traballo.

c) Explotacións agrarias prioritarias: as explotacións agrarias familiares e as asociativas que estean cualificadas como prioritarias, conforme a Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización de explotacións agrarias.

d) Carga gandeira: a relación entre o número de unidades de gando maior (UGM) de bovino, ovino, cabrún e equino e as hectáreas de superficie forraxeira da explotación, incluídas as de aproveitamento comunal ás cales teña dereito. As UGM calcularanse como unha media a partir dos censos gandeiros das especies antes indicadas, presentes na explotación en seis datas do ano de solicitude. No caso de existir un control sobre o terreo, farase unha contaxe de animais para verificar a súa coherencia cos censos empregados para o cálculo do valor medio. Os resultados da contaxe feita no control sobre o terreo serán tidos en conta como censo gandeiro da explotación na data do control para o efecto de calcular a media de UGM da explotación.

e) Unidade de gando maior (UGM): a conversión das diferentes categorías de animais segundo o indicado no anexo II do Regulamento (UE) nº 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, é dicir:

1ª. Touros, vacas e outros animais da especie bovina de máis de dous anos e équidos de máis de seis meses 1,0 UGM.

2ª. Animais da especie bovina de seis meses a dous anos 0,6 UGM.

3ª. Animais da especie bovina de menos de seis meses 0,4 UGM.

4ª. Ovinos e cabrúns 0,15 UGM.

5ª. Porca de cría > 50 kg 0,5 UGM.

6ª. Outros porcos 0,3 UGM.

7ª. Galiñas poñedoras 0,014 UGM.

8ª. Outras aves de curral 0,03 UGM.

f) Superficie forraxeira: a superficie agraria útil da explotación dedicada a pastos ou a cultivos destinados á produción de forraxe para a alimentación animal, incluídas as superficies utilizadas en común e as que estean dedicadas a un cultivo mixto, dispoñible para a cría de bovinos, ovinos, cabrúns ou equinos.

g) Superficie agraria útil: a superficie dedicada a terras de cultivo, pastos permanentes ou cultivos permanentes.

Artigo 4. Consulta de datos

1. A tramitación dos procedementos regulados nesta orde require a incorporación de datos en poder das administracións públicas, consellos reguladores, marcas de calidade, organismos de control, entidades asociativas ou entidades de asesoramento. De conformidade co disposto no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, presumirase que a consulta ou obtención é autorizada polos interesados, agás que conste no procedemento a súa oposición expresa.

En caso de oposición expresa polas persoas interesadas para realizar esta operación, deberán achegar os documentos comprobantes dos datos, nos termos exixidos polas normas reguladoras do procedemento.

2. Coas solicitudes, as persoas interesadas deberán achegar os documentos ou informacións previstos nesta norma, agás que estes xa estivesen en poder da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas poderán acollerse ao establecido no artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sempre que se fagan constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa solicitante ou representante a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos aos cales se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

3. A presentación da solicitude do pagamento das primas anuais das letras a) e b), do número 2 do artigo 2 pola persoa interesada ou representante comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia segundo o establecido no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Non obstante, a persoa solicitante ou representante poderá opoñerse á dita solicitude, caso en que deberá presentar as certificacións nos termos previstos regulamentariamente. Entenderase oposición expresa á consulta cando na solicitude única non estea marcado o recadro de dar o consentimento para a consulta de datos de estar ao día coa AEAT e coa TXSS.

4. Coa presentación da solicitude do pagamento das primas a) b), c) e d) do número 2 do artigo 2 presentarase declaración responsable de se perciben ou non outras axudas públicas ou privadas para a mesma finalidade conforme o modelo do anexo XI. Así mesmo, teranse en conta as incompatibilidades de axudas establecidas no PDR de Galicia para o período 2014-2020.

5. O pagamento da axuda correspondente ás primas anuais das letras a) e b) do número 2 do artigo 2 poderá ser obxecto de cesión que se deberá comunicar empregando o modelo de formulario que consta como anexo VI nos procedementos MR670C e/ou MR674B e que está accesible na sede electrónica da Xunta de Galicia para os ditos procedementos, achegando con el a documentación indicada nel, así como a documentación complementaria indicada na letra b) da epígrafe G do anexo I.

6. Así mesmo, no marco do indicado no artigo 5 seguinte, coa presentación das solicitudes as persoas interesadas autorizan para que os datos recollidos nestas sexan incluídos noutros ficheiros informatizados para o seu tratamento coa finalidade de que sexan empregados pola Xunta de Galicia e/ou polo Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) no ámbito das súas competencias.

Artigo 5. Información básica sobre protección de datos persoais

1. Os datos persoais recadados nos procedementos desta orde serán tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia, Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) así como, no caso das primas mencionadas no punto 2 do artigo 2, pola Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal as primas das letras a) e b), coa finalidade de levar a cabo a tramitación administrativa que derive da xestión destes procedementos e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.

2. Tamén poderán ser tratados por organismos de auditoría e investigación da Unión Europea e de España, para salvagardar os intereses financeiros da Unión.

3. O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida nas fichas dos procedementos incluídas na Guía de procedementos e servizos, nos formularios anexos e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Determinados tratamentos requirirán do consentimento expreso das persoas interesadas, e esta circunstancia reflectirase nos correspondentes formularios.

4. Os datos serán comunicados ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, ao Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) e á Comisión Europea, así como a outras administracións públicas competentes en relación cos procedementos regulados nesta orde, cando sexa necesario para a súa tramitación e resolución ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.

5. Co fin de darlle a publicidade exixida ao procedemento, os datos de identidade das persoas interesadas serán publicados conforme o descrito nesta orde a través dos medios de comunicación institucionais de que dispón a Xunta de Galicia, particularmente a través do Diario Oficial de Galicia (DOG) e na páxina web do Fogga.

6. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se indica na información adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Artigo 6. Obriga de emprego de medios electrónicos

Conforme o previsto nos números 2 e 3 do artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:

1. Establécese a obriga de que as solicitudes e comunicacións iniciais reguladas nesta orde sexan presentadas exclusivamente por medios electrónicos. Os procedementos MR239K e MR241D obrigatoriamente deberán tramitarse mediante a aplicación informática SGA (https://sgapac.xunta.es). As solicitudes destes procedementos (procedementos MR239K e MR241D) que deriven da tramitación en SGA excepcionalmente poderán ser presentadas polas persoas físicas mediante rexistro presencial. Os procedementos MR239O e MR239G deberán realizarse na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

2. En virtude do establecido no número 6 do artigo 66 da citada lei, na presentación de solicitudes dos procedementos regulados nesta orde serán de uso obrigatorio os modelos establecidos en cada caso.

3. En virtude do anterior, e conforme o establecido no número 4 do artigo 68 da citada lei, cando as solicitudes dos procedementos regulados nesta orde sexan realizadas presencialmente, o Fogga requirirá a persoa interesada para que emende a solicitude dentro do prazo de presentación establecido para o correspondente procedemento, facendo emprego dos medios e procedementos electrónicos establecidos. A data de presentación será aquela en que se realiza a emenda.

4. A notificación dos procedementos regulados nesta orde realizarase de acordo co establecido no seu artigo 28, coas excepcións do procedemento MR239O, para o cal se terá en conta o disposto no seu artigo 17.

5. Así mesmo, para tramitar calquera dos procedementos relacionados cos dereitos do pagamento básico, MR250A de solicitude única, MR241C de solicitude de dereitos de pagamento básico da reserva nacional e/ou MR241D de cesión de dereitos de pagamento básico, e para evitar a retirada dos dereitos de acordo co artigo 16.4 do Real decreto 1075/2014, o solicitante deberá coñecer o estado deles mediante consulta pública na páxina web do Fondo Español de Garantía Agraria (www.fega.es).

CAPÍTULO II

Agricultor activo e actividade agraria

Artigo 7. Ámbito

Os pagamentos directos indicados no título II e as axudas de desenvolvemento rural recollidas no capítulo III e na sección 3ª do capítulo IV do título III desta orde só se concederán a aqueles solicitantes que cumpran os requisitos de agricultor activo e actividade agraria. O requisito da actividade agraria tamén será exixible aos solicitantes das axudas de agroambiente e clima recollidas na sección 2ª do capítulo IV do título III.

Artigo 8. Aplicación e verificación

1. A aplicación e verificación da figura de agricultor activo e da actividade agraria sobre as superficies da explotación realizarase segundo o establecido, respectivamente, nos capítulos I e II do título II do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

2. En canto á actividade agraria, naqueles recintos en que se declare unha actividade de mantemento de entre as recollidas no anexo IV do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, a dita actividade realizarase anualmente e deberá conservar, se é o caso, á disposición do Fogga toda a documentación xustificativa dos gastos e pagamentos incorridos na realización destas.

3. No caso dos pastos de uso en común, non se admitirán as actividades de mantemento recollidas no anexo IV do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

TÍTULO I

Sistema integrado de xestión e control (SIXC)

Artigo 9. Ámbito de aplicación do SIXC

O SIXC aplicarase aos réximes de axuda enumerados no anexo I do Regulamento (UE) nº 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, e á axuda concedida de acordo co artigo 21.1.a) e 21.1.b), os artigos 28 a 31, 33, 34 e 40 do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, e, cando cumpra, o artigo 35.1.b) e 35.1.c), do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro.

Con todo, non se aplicará ás medidas recollidas no artigo 28, punto 9, do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, nin ás medidas previstas no artigo 21.1.a) e 21.1.b), do dito regulamento no que respecta aos custos de implantación.

O sistema integrado tamén se aplicará, na medida necesaria, ao control da condicionalidade.

CAPÍTULO I

Solicitude única

Artigo 10. Solicitude única (procedemento MR250A)

1. As persoas que desexen obter algún dos pagamentos directos ou das axudas de desenvolvemento rural citadas no artigo 2 deberán presentar unha solicitude única.

2. Para aqueles beneficiarios que estean incluídos no réxime simplificado para os pequenos agricultores, a solicitude única consistirá unicamente na presentación dunha confirmación do seu acordo de seguir pertencendo ao dito réxime para cobrar a anualidade correspondente xunto coa información mínima para cada parcela que se establece no anexo VII do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro. Estes beneficiarios, durante o prazo de presentación da solicitude única que se establece no artigo seguinte, poderán presentar a renuncia ao seu mantemento neste réxime.

3. Para os efectos dos controis da condicionalidade, tamén deberán presentar unha solicitude única os beneficiarios que recibisen pagamentos das axudas a plans de reestruturación e reconversión do viñedo en Galicia nos anos 2017, 2018 e/ou 2019. Estes beneficiarios presentarán unha solicitude única en que declaren todas as parcelas da súa explotación aínda que non soliciten ningún dos pagamentos directos ou axudas de desenvolvemento rural indicados no artigo 2 desta orde.

4. Por último, de acordo co especificado no artigo 4 do Real decreto 9/2015, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as condicións de aplicación da normativa comunitaria en materia de hixiene na produción primaria agrícola, os agricultores non incluídos nos puntos anteriores, con excepción dos que dediquen todas as súas producións ao consumo doméstico privado e daqueles cuxa explotación agrícola estea constituída unicamente por superficies de viñedo, deberán presentar, anualmente, unha solicitude específica en que declaren todas as parcelas agrícolas da súa explotación e, no caso das explotacións con produción mixta agrícola e gandeira, o código ou códigos do Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (Rega) para os efectos da súa inscrición no Rexistro Xeral da Produción Agrícola (Rexepa).

Para os efectos da presentación da solicitude específica indicada no parágrafo anterior, os produtores de froitas e hortalizas deben facer, a través da solicitude única e no prazo e polos medios que se indican no artigo 11, unha declaración na cal incluirán a totalidade das superficies que dediquen á dita produción.

Artigo 11. Lugar e prazo de presentación da solicitude única

1. A solicitude única presentarase na Comunidade Autónoma de Galicia dirixida á persoa titular da Dirección do Fogga, cando a explotación estea situada completamente neste territorio ou se, estando situada en máis dunha comunidade autónoma, se encontra na Comunidade Autónoma de Galicia a maior parte da superficie agraria dela ou o maior número de animais, no caso de non dispoñer de superficie.

2. A presentación da solicitude única realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, de conformidade co establecido nos artigos 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e 10.4 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia. Os solicitantes poderán optar por:

a) Realizar persoalmente a súa solicitude, para o cal precisan dispoñer dun certificado dixital con vixencia.

b) Realizar a solicitude a través das entidades colaboradoras asinantes dun convenio para tal efecto co Fogga.

3. O prazo de presentación da solicitude única, para o ano 2020, iniciarase o 1 de febreiro e finalizará o día 30 de abril, ambos incluídos, agás o previsto no punto seguinte.

4. Non obstante o disposto no parágrafo anterior, admitiranse solicitudes de axudas ata 25 días naturais seguintes ao da data de finalización do prazo establecido; nese caso e fóra dos casos de forza maior e circunstancias excepcionais, os importes reduciranse nun 1 % por cada día hábil en que se exceda a dita data. A redución mencionada neste parágrafo tamén será aplicable respecto da presentación de contratos ou declaracións e outros documentos ou xustificantes que sexan elementos constitutivos da admisibilidade da axuda de que se trate, segundo o previsto na normativa comunitaria. No ano en que se asignen dereitos de pagamento básico, esa redución será dun 3 % por cada día hábil en que se exceda a dita data para ese réxime de axudas. Se o atraso é superior a 25 días naturais, a solicitude considerarase inadmisible.

Artigo 12. Contido da solicitude única

1. O contido da solicitude única será o que se indica no artigo 92 do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

2. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Documentación adicional que se indica no punto V do anexo VII do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

b) Documentación que para esta solicitude se indica nas partes A e B do anexo I desta orde.

3. Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, agás que conste no procedemento a súa oposición expresa.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa interesada a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

4. A documentación complementaria presentarase electronicamente empregando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada, segundo o disposto no artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista constancia de que sexan auténticas.

5. Na solicitude única declararanse todas as parcelas agrícolas que conforman a superficie agraria da explotación e que estean á disposición do seu titular. En cada parcela agrícola declararase o cultivo ou aproveitamento presente durante a maior parte do período principal de cultivo indicado no artigo 34.

No caso das terras de cultivo, se procede, poderase declarar máis dun produto por campaña e parcela indicando sempre como cultivo, para efectos da diversificación, o que cumpra o indicado no parágrafo anterior, que será o que se utilice para a medida de diversificación establecida no artigo 20 do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

Tendo en conta a excepción indicada no punto 3 do artigo 8, no caso de declarar que o recinto é obxecto dun labor de mantemento anual, indicarase un dos recollidos na lista establecida no anexo IV do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

Nas medidas de axuda por superficie dos programas de desenvolvemento rural tamén se deberá incluír a superficie non agrícola pola cal se solicita axuda.

6. As parcelas agrícolas da explotación identificaranse mediante as referencias alfanuméricas do Sixpac en vigor ao inicio de campaña, agás no caso dos pastos permanentes utilizados en común, cuxa declaración se fará segundo o indicado no artigo seguinte. Con todo, de forma excepcional e para o ano natural 2020, nas áreas indicadas no anexo III, por razóns da existencia de modificacións territoriais aínda non reflectidas no Sixpac, utilizaranse obrigatoriamente as referencias oficiais identificativas de concentración parcelaria indicadas no dito anexo. De acordo co punto 4 do artigo 92 do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, os solicitantes deberán delimitar graficamente e en formato dixital as parcelas agrícolas da explotación.

7. Calquera propietario de parcelas poderá comunicar ao Fogga aquelas que non poden ser solicitadas por non estaren arrendadas. Para iso, deberán acreditar a súa titularidade e indicar as súas referencias no Sixpac. Con base niso, e de acordo co indicado no parágrafo 11 da epígrafe I do anexo VII do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, os solicitantes non terán que indicar na súa solicitude o NIF do arrendador ou cedente parceiro.

Artigo 13. Declaración de pastos permanentes utilizados en común

1. As superficies de pastos permanentes utilizados en común por varios agricultores declararanse con base nunhas referencias identificativas das parcelas agrícolas distintas das establecidas no Sixpac, que o Fogga poñerá en coñecemento das entidades xestoras dos pastos antes de que finalice o período de presentación da solicitude única, para os efectos de que poidan ser utilizadas polos agricultores na declaración de superficies. O agricultor declarará a superficie neta que lle foi asignada pola entidade xestora do pasto, é dicir, a superficie admisible unha vez aplicado o coeficiente de admisibilidade dos pastos que corresponda.

2. Conforme o indicado no anexo XIV do Real decreto 1075/2014, as autoridades xestoras dos pastos de uso en común con agricultores que declaren aproveitamento nesas superficies deberán presentar unha declaración gráfica en que delimiten as superficies correspondentes aos pastos declarados en común dentro dos recintos reais que compoñen a superficie total do comunal.

Artigo 14. Modificación da solicitude única (procedemento MR240D)

1. Unha vez finalizado o prazo para a presentación da solicitude única, os solicitantes poderán presentar solicitudes de modificación ata o 31 de maio.

2. Mediante estas solicitudes os agricultores poderán modificar a súa solicitude única para eliminar, modificar ou engadir réximes de pagamentos directos ou medidas de desenvolvemento rural, así como tamén para suprimir, modificar ou engadir parcelas individuais ou dereitos de pagamento individuais sempre que se cumpran os requisitos establecidos para o réxime de axuda de que se trate. Cando estas modificacións repercutan nalgún xustificante ou contrato que debe presentarse, tamén estará permitido modificalo.

3. As solicitudes de modificación deberán presentarse por vía electrónica a través do formulario electrónico normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, de conformidade co establecido nos artigos 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e 10.4 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

4. A documentación complementaria deberá presentarse segundo o indicado nos puntos 3 e 4 do artigo 12.

5. Sen prexuízo do disposto no punto 1 deste artigo, unicamente no caso dos agricultores suxeitos a controis mediante monitorización, unha vez finalizado o prazo para a presentación da solicitude única poderán presentar solicitudes de modificación das parcelas agrarias da súa solicitude única ata o 31 de agosto deste ano, en relación cos réximes de axuda monitorizados.

6. Non obstante o disposto no punto 5 anterior, cando sexa estritamente necesario para garantir a correcta implementación dos controis por monitorización, logo de comunicación debidamente motivada ao Fondo Español de Garantía Agraria O.A. e dentro do máximo permitido polo punto 3 do artigo 15 do Regulamento de execución (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, o Fogga poderá ampliar o prazo de modificación da solicitude única para os agricultores da Comunidade Autónoma de Galicia suxeitos a controis por monitorización.

Estas solicitudes de modificación deberán presentarse consonte o disposto no punto 3 deste artigo e a documentación complementaria que, de ser o caso, presenten, deberana presentar conforme o indicado no punto 4 deste artigo.

7. Nos supostos de expedientes con liñas suxeitas a control por monitorización, a Comunidade Autónoma clasificará as parcelas en tres cores distintas, segundo cal sexa a súa situación, co seguinte significado:

a) Cor verde: coincidencia entre o declarado pola persoa solicitante na súa solicitude e o identificado polo sistema de monitorización.

b) Cor amarela: dúbida da coincidencia entre o declarado pola persoa solicitante na súa solicitude e o identificado polo sistema de monitorización.

c) Cor vermella: falta de coincidencia entre o declarado pola persoa solicitante na súa solicitude e o identificado polo sistema de monitorización.

8. Nos supostos de expedientes con liñas suxeitas a control por monitorización, xa sinalados no punto anterior, a Comunidade Autónoma comunicará ás persoas interesadas (comunicación activa) as parcelas que están clasificadas coas cores amarela e vermella.

A non contestación a esta comunicación no prazo establecido nela e, en todo caso, na data límite que para a modificación das parcelas agrarias se establece no número 5 deste artigo, poderá comportar a aplicación das penalizacións establecidas no artigo 102 do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e control dos pagamentos directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural.

CAPÍTULO II

Entidades colaboradoras

Artigo 15. Entidades colaboradoras

Logo de solicitude, poderán acceder á condición de entidade colaboradora recoñecida polo Fondo Galego de Garantía Agraria na captura das axudas da PAC que conforman a solicitude única, así como doutras solicitudes relacionadas con ela que tamén se regulan nesta orde (solicitudes de modificación do Sixpac, solicitudes de dereitos de pagamento básico da reserva nacional, solicitudes de cesión de dereitos, etc.):

1. As entidades de crédito (bancos ou caixas de aforro) que teñan sucursais abertas ao público na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. As organizacións profesionais agrarias con implantación na Comunidade Autónoma.

3. As entidades de asesoramento inscritas no Rexistro de Entidades con Servizos de Asesoramento ou Xestión de Galicia (Resaxega) con data do 31 de xaneiro de 2020.

Artigo 16. Requisitos das entidades colaboradoras

1. As entidades solicitantes deberán reunir os seguintes requisitos:

a) Dispoñer de persoal cualificado e suficiente para prestar o asesoramento no ámbito da solicitude única de axudas da PAC e doutras solicitudes relacionadas con ela, desde o inicio do prazo de presentación ata o final do prazo de modificación da solicitude única ante posibles cambios tras os controis preliminares.

b) Dispoñer de medios para o tratamento informático das solicitudes a través do programa de captura facilitado polo Fondo Galego de Garantía Agraria.

c) Dispoñer de certificado dixital de usuario da entidade con sinatura electrónica avanzada para a realización do rexistro electrónico das solicitudes presentadas a través da dita entidade.

d) Cumprir o disposto no artigo 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Os citados requisitos acreditaranse mediante declaración responsable.

Artigo 17. Solicitude e prazo de presentación (procedemento MR239O)

1. As entidades interesadas en adquirir a condición de colaboradoras deberán dirixir a súa solicitude, segundo o modelo do anexo XII, á persoa titular da Dirección do Fondo Galego de Garantía Agraria.

2. A presentación desta solicitude realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal (procedemento MR239O), de conformidade co establecido no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

3. O prazo para a presentación das solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta orde ata o día 28 de febreiro, incluído.

4. Neste procedemento os trámites administrativos posteriores ao de presentación das solicitudes deberán ser realizados a través da Carpeta cidadá dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

5. As notificacións de resolucións e actos administrativos efectuaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

6. As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación efectuada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

7. Neste caso, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral poderá, de oficio, crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento por parte das persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

8. As notificacións entenderanse efectuadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido e entenderanse rexeitadas cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

9. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico efectuará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 18. Convenio de entidade colaboradora

1. Á vista da solicitude presentada, e logo de comprobar o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 16, a persoa titular da Dirección do Fondo Galego de Garantía Agraria e o representante da entidade colaboradora formalizarán o convenio de entidade colaboradora.

2. O convenio de entidade colaboradora terá o contido previsto no artigo 13 da Lei 9/2007, do 13 e xuño, de subvencións de Galicia, e terá efectos para a campaña de solicitudes correspondente ao ano da sinatura e será renovable expresamente, mediante addenda, para cada campaña.

Artigo 19. Habilitación para a presentación das solicitudes en representación de terceiros

1. A formalización do convenio comportará a habilitación para a presentación na Comunidade Autónoma de Galicia da solicitude única de axudas da PAC e doutras solicitudes relacionadas con ela que tamén se regulan nesta orde, en representación de terceiros por medios telemáticos.

2. As entidades colaboradoras deberán ter a representación necesaria nos termos establecidos no artigo 5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. O Fondo Galego de Garantía Agraria poderá requirir en calquera momento ás entidades habilitadas a acreditación da representación que desempeñen. A falta de representación suficiente das persoas en cuxo nome se presentase a documentación dará lugar á exixencia das responsabilidades pertinentes.

4. A habilitación só confire á entidade autorizada a representación para intervir na presentación da solicitude da campaña en curso a través da aplicación informática do Fondo Galego de Garantía Agraria.

5. De acordo co anterior, o solicitante será o único responsable do contido da súas solicitudes: axudas solicitadas, parcelas, cultivos e aproveitamentos declarados, etc.

6. Na páxina web do Fogga publicarase a relación das entidades colaboradoras recoñecidas, que estará accesible no seguinte enderezo da internet:

https://fogga.xunta.gal/gl/politica_agraria_comun/pac_2015_2020/pac_2020

CAPÍTULO III

Alegacións ao Sixpac

Artigo 20. Alegacións e solicitudes de modificación do Sixpac (procedemento MR239K)

1. As persoas interesadas deberán comprobar que a información contida no Sixpac referida aos recintos que compoñen as súas parcelas agrícolas é correcta; en concreto, deberán comprobar que a delimitación gráfica e o uso asignado aos seus recintos é correcto. Así mesmo, deberán asegurarse de que os seus recintos non conteñen elementos non elixibles, en particular, camiños e edificacións.

2. No caso de que a información recollida no Sixpac non coincida coa realidade da súa explotación, as persoas interesadas deberán presentar as alegacións ou solicitudes de modificación que correspondan sobre o uso, a delimitación ou outra información do recinto existente no Sixpac. No caso de incoherencias co indicado na solicitude única, será a información desta a que prevaleza para esa campaña.

3. No caso de que un mesmo agricultor presente varias alegacións sobre un mesmo recinto, para o estudo delas só se considerará a última presentada.

4. Con carácter xeral, non se admitirán alegacións que comporten a partición dun recinto por unha superficie menor de 100 m².

5. No que se refire ás alegacións e solicitudes de modificación relativas ao coeficiente de admisibilidade dos pastos (CAP) en Galicia, as persoas interesadas poderán propoñer modificacións ao CAP global, sen distinguir os factores que o compoñen (solo, pendente ou vexetación). As persoas interesadas poderán diferenciar sectores dun mesmo recinto nos cales estimen un grao de admisibilidade substancialmente diferente, pero só se admitirán as solicitudes para incrementar o CAP global cando o incremento proposto sexa superior ao 20 % ou, se é inferior, o CAP final sexa 100 e, ademais, o novo valor proposto na alegación sexa algún dos seguintes: 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 ou 100; no caso de propoñer un valor distinto, axustarase de oficio á baixa e resultarán aplicables as reducións e sancións correspondentes por sobredeclaración de superficies. Tendo en conta que as superficies marxinais sen unha actividade agrícola non son superficies admisibles, non se considerarán pastos arbustivos ou con arboredo os límites dos recintos (particularmente os de terras de cultivo, pasteiros ou cultivos permanentes) nin tampouco recintos ou partes de recintos inferiores a 0,30 ha, agás que estean unidos a outras superficies de pasto da explotación con actividade de pastoreo e que, en conxunto, superen ese límite.

6. Os cambios que afecten o uso forestal constatados polo Fogga serán comunicados á unidade competente de acordo cos artigos 60 a 62 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

7. Os solicitantes que presenten alegacións ou solicitudes de modificación do Sixpac en recintos que impliquen, conforme o indicado no número 5 anterior, un incremento do valor do CAP, ou cambios de uso forestal (FO) aos usos pasto (PS), pasto con arboredo (PA) ou pasto arbustivo (PR), ou cambios dos usos pasto con arboredo (PA) ou pasto arbustivo (PR) ao uso pasto (PS), deberán achegar, para acreditaren os cambios solicitados, un mínimo de dúas fotografías datadas e xeorreferenciadas por cada un dos ditos recintos, indicando sobre a saída gráfica do visor o punto e a dirección con que foron tomadas.

Artigo 21. Lugar e prazo de presentación solicitudes de modificación do Sixpac

1. As solicitudes de modificación ao Sixpac dos recintos situados na Comunidade Autónoma de Galicia dirixiranse á persoa titular da dirección do Fogga.

2. O prazo de presentación comezará o 1 de febreiro e rematará o 31 de maio, ambos incluídos, para que as resolucións teñan efecto sobre as superficies validadas coa solicitude única do ano 2020.

3. Non obstante, aqueles solicitantes que non presentasen unha solicitude única no ano 2020 dispoñerán dun período adicional ata o 31 de outubro incluído.

4. A presentación destas alegacións e solicitudes de modificación realizarase polas mesmas vías establecidas no artigo 14.3 para a modificación da solicitude única.

5. Estas solicitudes irán acompañadas da documentación que para cada caso se indica na parte C do anexo I.

6. A documentación complementaria deberá presentarse segundo o indicado nos puntos 3 e 4 do artigo 12.

7. Sen prexuízo do disposto no punto 2 deste artigo, unicamente no caso dos agricultores suxeitos a controis mediante monitorización poderán presentar alegacións e solicitudes de modificación ao Sixpac dos recintos situados na Comunidade Autónoma de Galicia suxeitos a control mediante monitorización con efectos sobre as superficies validadas das solicitudes de axuda tramitadas coa solicitude única no ano 2020 ata o día 31 de agosto deste ano.

Estas alegacións e solicitudes de modificación deberán presentarse consonte o disposto no punto 4 deste artigo e a documentación complementaria que, de ser o caso, presenten deberán presentala conforme o indicado no punto 6 deste artigo.

Así mesmo, estas solicitudes irán acompañadas da documentación regulada no punto 5 deste artigo.

Artigo 22. Resolución de alegacións e solicitudes de modificación

1. A resolución das alegacións e solicitudes de modificación ao Sixpac corresponde á persoa titular da Dirección do Fogga, quen ditará a resolución correspondente que será notificada aos interesados mediante a súa publicación no Diario Oficial de Galicia consonte o indicado no artigo 45 da Lei 39/2015.

2. As persoas interesadas poderán consultar as resolucións das súas alegacións e solicitudes de modificación do Sixpac accedendo ao Portal de axudas PAC na web do Fogga.

3. O prazo para resolver as alegacións ou solicitudes de modificación é de seis meses desde a súa presentación. Transcorrido o dito prazo sen que se dite resolución expresa, poderán entenderse desestimadas.

4. Contra a resolución da persoa titular da Dirección do Fogga caberá a interposición do recurso de alzada, ante a persoa titular da Presidencia do citado organismo, no prazo dun mes contado desde a notificación da resolución que se impugna.

CAPÍTULO IV

Da condicionalidade

Artigo 23. Obxecto e ámbito de aplicación

Este capítulo ten por obxecto definir na Comunidade Autónoma de Galicia as boas condicións agrarias e ambientais da terra e os requisitos legais de xestión que se deberán cumprir no ano 2020 de acordo coa condicionalidade, de conformidade co Real decreto 1078/2014, do 19 de decembro, polo que se establecen as normas da condicionalidade que deben cumprir os beneficiarios que reciben pagamentos directos, determinadas primas anuais de desenvolvemento rural ou pagamentos en virtude de determinados programas de apoio ao sector vitivinícola.

Artigo 24. Obriga de cumprir os requisitos da condicionalidade

1. As persoas beneficiarias dos pagamentos e axudas indicados nos números 1 e 2 do artigo 2, agás as que unicamente reciban a prima anual de mantemento asociada ás axudas de primeira forestación de terras non agrícolas, así como as persoas beneficiarias que recibisen pagamentos das axudas a plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia nos anos 2017, 2018 e/ou 2019, deberán observar os requisitos legais de xestión (RLX) a que se refire o anexo V desta orde, así como as boas condicións agrarias e ambientais da terra (BCAA) indicadas no anexo VI. Na web do Fogga indicaranse as obrigas concretas de condicionalidade que se deberán cumprir para cada campaña de acordo co establecido nas circulares de coordinación do Fondo Español de Garantía Agraria.

2. Consonte o disposto no artigo 92 do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, os agricultores que participan no réxime a favor dos pequenos agricultores quedarán exentos da condicionalidade e, en particular, do seu sistema de control e, se é o caso, da aplicación de penalizacións.

3. En relación coa BCAA 7 e, concretamente, no referido ao mantemento das particularidades topográficas ou elementos da paisaxe, non será posible efectuar unha alteración dos ditos elementos agás daqueles que se indican expresamente na descrición desta BCAA no anexo VI, sempre e cando a súa alteración veña motivada por razón da viabilidade económica da explotación. Para que a dita alteración non dea lugar a un incumprimento da condicionalidade, será necesario comunicala antes do 31 de maio mediante unha solicitude de modificación do Sixpac (tipo 11) acompañada dunha memoria descritiva dos motivos razoados que levan á modificación ou eliminación do elemento en relación coa viabilidade económica da explotación, así como das preceptivas autorizacións no ámbito correspondente (forestal, ambiental, hidráulico, etc.) cando sexan necesarias. As solicitudes que non estean debidamente razoadas serán denegadas e, se é o caso, darán lugar a un incumprimento da condicionalidade.

CAPÍTULO V

Resolución das axudas no marco do SIXC

Artigo 25. Resolución de solicitudes de pagamentos directos á agricultura e á gandaría

1. Unha vez realizados os controis administrativos e sobre o terreo, e logo de comunicados polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación os coeficientes previstos, se é o caso, a Subdirección Xeral de Xestión da PAC, na súa condición de órgano instrutor do procedemento, establecerá, para cada unha das solicitudes presentadas no seu ámbito, as superficies, o número de animais con dereito a recibir as axudas e os importes que lles corresponden.

2. A persoa titular da Dirección do Fogga será a competente para resolver estas solicitudes.

3. A dita resolución non pon fin á vía administrativa e, de conformidade co disposto no artigo 121 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, poderá ser impugnada en alzada, ante a persoa titular da Presidencia do Fondo Galego de Garantía Agraria, no prazo dun mes.

4. As persoas interesadas poderán consultar as resolucións das súas solicitudes de axudas de pagamentos directos á agricultura e á gandaría accedendo ao Portal de axudas PAC na web do Fogga.

Artigo 26. Resolución das solicitudes de pagamentos a zonas con limitacións naturais, de agroambiente e clima e de agricultura ecolóxica

1. No caso dos pagamentos a zonas con limitacións naturais:

a) O procedemento de concesión tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva.

b) Se os importes das axudas a pagar superan o orzamento dispoñible para cada unha das áreas indicadas no capítulo III do título III desta orde, entón a Subdirección Xeral de Xestión da PAC, na súa condición de órgano instrutor do procedemento, establecerá un rateo dos importes das axudas para adaptalos ao orzamento dispoñible.

c) A persoa titular da Dirección do Fogga será a competente para resolver estas solicitudes.

2. No caso da concesión das axudas de agroambiente e clima e de agricultura ecolóxica:

a) O procedemento de concesión tramitarase en réxime de concorrencia competitiva de acordo cos criterios de priorización establecidos nesta orde para cada unha delas.

b) A Subdirección Xeral de Xestión da PAC, na súa condición de órgano instrutor do procedemento, establecerá a priorización para cada unha das solicitudes presentadas, así como as unidades con dereito a axuda e o importe que lles corresponde.

c) A persoa titular da Dirección do Fogga será a competente para resolver estas solicitudes.

3. As persoas interesadas poderán consultar as resolucións das súas solicitudes accedendo ao Portal de axudas PAC na web do Fogga.

Artigo 27. Prazo para resolver

O prazo máximo para ditar as resolucións previstas nos artigos 25 e 26 será de nove meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido o devandito prazo sen que se dite e notifique a correspondente resolución, o interesado poderá entender desestimada a súa solicitude por silencio administrativo.

De conformidade co disposto no artigo 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, o solicitante ou outros posibles interesados poderán interpor recurso de alzada en calquera momento a partir do día en que se produzan os efectos do silencio administrativo.

Artigo 28. Notificacións

1. Coa excepción do procedemento MR239O, que remata coa sinatura do convenio indicado no artigo 18, as resolucións dos restantes procedementos contidos nesta orde serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro. De conformidade co establecido no artigo 45 da indicada lei, a notificación poderá realizarse mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia, cunha ligazón á páxina web do Fogga. Nesta notificación especificaranse a convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como, se for o caso, as causas da desestimación, e expresará, ademais, os recursos que procedan contra a resolución, o órgano administrativo e xudicial ante o cal se deben presentar e o prazo para interpoñelos. Os interesados propostos como beneficiarios disporán dun prazo de dez días para a aceptación da resolución. Transcorrido o dito prazo sen que se producise manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada e non será admisible a renuncia posterior.

2. Ademais, nas resolucións das solicitudes de pagamentos a zonas con limitacións naturais, de agroambiente e clima e de agricultura ecolóxica os beneficiarios serán informados de que a medida correspondente se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, e da medida e da prioridade do PDR de que se trate.

Artigo 29. Pagamento aos beneficiarios

1. No que se refire aos períodos de pagamento e anticipos, e ao número de prazos en que se poderán facer os pagamentos, observarase o indicado no artigo 75.1 do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro, e no artigo 105 do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

2. Os pagamentos indicados no punto 1 só se poderán efectuar unha vez finalizados os controis administrativos e sobre o terreo necesarios para verificar que se cumpren as condicións de admisibilidade. Non obstante, os anticipos por axudas concedidas no marco do desenvolvemento rural poderán aboarse unha vez realizados os controis administrativos.

Artigo 30. Cesión das axudas con cesión da explotación (procedemento MR239G)

1. De acordo co establecido no artigo 8 do Regulamento de execución (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que se refire ao Sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade, cando, despois de presentarse unha solicitude de axuda ou de pagamento e antes de que se cumpran todas as condicións para a súa concesión, unha explotación sexa cedida por unha persoa beneficiaria a outra na súa totalidade, non se concederá axuda ningunha á persoa cedente en relación coa explotación cedida.

2. As axudas solicitadas pola persoa cedente concederanse á persoa cesionaria sempre que:

a) A persoa cedente presente, antes do 30 de setembro de 2020, unha comunicación, segundo o modelo do anexo XIII, dirixida á persoa titular da Dirección do Fogga.

A presentación desta comunicación realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal (procedemento MR239G), de conformidade co establecido no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Neste procedemento, os trámites administrativos posteriores ao de presentación desta comunicación deberán ser realizados a través da Carpeta cidadá dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Xunto con esta comunicación, a persoa cedente deberá presentar:

– Documento de cambio de titularidade da ou das explotacións cedidas ao cesionario.

– Acordo de cesión asinado entre as persoas cedente e cesionaria segundo o modelo do anexo XIII-A.

– Documento/s de autorización de sinatura/s conforme o indicado na letra d) da epígrafe A do anexo I.

A documentación complementaria deberá presentarse conforme o indicado nos puntos 3 e 4 do artigo 12.

b) Se cumpran todas as condicións para a concesión da axuda respecto da explotación cedida.

3. Unha vez que a persoa cedente faga a comunicación indicada ao Fogga e a persoa cesionaria solicite o pagamento das axudas e acredite o cumprimento dos requisitos para ser beneficiaria:

a) Todos os dereitos e obrigas da persoa cedente que deriven da relación xurídica xerada pola solicitude de axuda ou a solicitude de pagamento entre a dita persoa cedente e a autoridade competente se transferirán á persoa cesionaria;

b) Todas as actuacións necesarias para a concesión da axuda e todas as declaracións realizadas pola persoa cedente antes da cesión se asignarán á persoa cesionaria para os efectos da aplicación da normativa pertinente da Unión Europea;

c) A explotación cedida considerarase, cando proceda, unha explotación independente en relación co ano de solicitude considerado.

4. Sen prexuízo do cumprimento da obriga de comunicación na forma e no prazo indicados no punto 2 deste mesmo artigo, para os pagamentos a zonas con limitacións naturais, as axudas de agroambiente e clima e de agricultura ecolóxica, a concesión da axuda á persoa cesionaria estará supeditada á comprobación do cumprimento por esta dos requisitos unha vez que achegue a documentación pertinente.

5. En ningún caso serán de aplicación as disposicións sinaladas neste artigo cando a transferencia só afecte unha parte da explotación.

TÍTULO II

Dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría

Artigo 31. Obxecto

O obxecto deste título é regular os aspectos específicos para a aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría indicados no artigo 2.1 desta orde.

Artigo 32. Solicitude de dereitos de pagamento básico da reserva nacional (procedemento MR241C)

1. As solicitudes de dereitos de pagamento básico da reserva nacional na Comunidade Autónoma de Galicia presentaranse ante a persoa titular da Dirección do Fogga.

2. O prazo de presentación será o mesmo que o da solicitude única.

3. A presentación destas solicitudes realizarase polas mesmas vías establecidas no artigo 11 para a solicitude única.

4. Estas solicitudes irán acompañadas da documentación que se indica no anexo I.

5. A documentación complementaria deberá presentarse segundo o indicado nos puntos 3 e 4 do artigo 12.

Artigo 33. Cesións de dereitos de pagamento básico (procedemento MR241D)

1. A comunicación das cesións dos dereitos de pagamento básico realizarase de acordo co establecido no artigo 30 do Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro.

2. O período de comunicación iniciarase o 1 de novembro anterior ao inicio do prazo de solicitude e finalizará o 31 de maio de 2020.

3. O cedente comunicará á persoa titular da Dirección do Fogga a cesión dos dereitos de pagamento básico sempre e cando a súa última solicitude única a presentase na Comunidade Autónoma de Galicia.

4. Na Comunidade Autónoma de Galicia, as comunicacións destas cesións de dereitos presentaranse polas mesmas vías establecidas no artigo 14.3 para a modificación da solicitude única.

5. Xunto coas comunicacións presentaranse os documentos necesarios en función do tipo de cesión elixida, tal e como se indica no anexo I.

6. A documentación complementaria deberá presentarse segundo o indicado nos puntos 3 e 4 do artigo 12.

Artigo 34. Período principal de cultivo

De acordo co artigo 20.5 do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, o período no cal se levará a cabo a verificación do número de cultivos e o cálculo das súas correspondentes porcentaxes, en función das características agroclimáticas e das prácticas tradicionais na rexión e segundo o establecido no punto 1 do mesmo artigo, irá do 15 de xaneiro ao 30 de abril, de xeito que os cultivos declarados se encontren no terreo durante a maioría dese período.

Artigo 35. Axuda asociada para as explotacións de ovino

De acordo coa posibilidade establecida no artigo 71.3 do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, na Comunidade Autónoma de Galicia establécese que poderán ser beneficiarios desta axuda os titulares de explotacións cun censo de femias elixibles igual ou superior a 10.

TÍTULO III

Solicitudes de pagamento das medidas de desenvolvemento rural
no ámbito do SIXC

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 36. Obxecto e ámbito

Neste título regúlanse as solicitudes de pagamento das medidas de desenvolvemento rural no ámbito do Sistema integrado de xestión e control que se convocan na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

CAPÍTULO II

Sección 1ª. Prima anual de mantemento asociada ás axudas para a reforestación e para a creación de superficies forestais (submedida 8.1 do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020)

Artigo 37. Ámbito de aplicación

Os beneficiarios que se indican no artigo seguinte poderán solicitar o pagamento dunha prima destinada ao coidado, mantemento e demais traballos posteriores á plantación que son necesarios para o logro da plantación realizada en terreos non agrícolas.

Artigo 38. Beneficiarios

No ano 2020 poderán solicitar o pagamento da prima de mantemento as persoas que cumpran a seguinte condición:

Ter concedida a prima anual de mantemento asociada ás axudas para a reforestación e para a creación de superficies ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión das primas de mantemento das forestacións cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, ou da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020 para a concesión das primas de mantemento das forestacións, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

Sección 2ª. Prima anual de mantemento asociada ás axudas para o establecemento de sistemas agroforestais (submedida 8.2 do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020)

Artigo 39. Ámbito de aplicación

Os beneficiarios que se indican no artigo seguinte poderán solicitar o pagamento dunha prima destinada ao coidado, mantemento e demais traballos posteriores á plantación do castiñeiro para froito que son necesarios para o logro da plantación realizada.

Artigo 40. Beneficiarios

No ano 2020 poderán ser beneficiarios da prima as persoas que cumpran a seguinte condición:

Ter concedida a prima de mantemento ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais, ou da Orde do 10 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020 para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais.

CAPÍTULO III

Pagamentos a zonas con limitacións naturais (medida 13)

Artigo 41. Ámbito de aplicación

Estas axudas concederanse aos agricultores que cumpran os requisitos para seren beneficiarios e as condicións de elixibilidade, co obxectivo de compensar as perdas de ingresos e os custos adicionais derivados das desvantaxes provocadas polas limitacións de distinta natureza que afrontan as explotacións agrarias nas zonas de montaña e noutras zonas con limitacións naturais distintas das de montaña.

Sección 1ª. Pagamentos compensatorios en áreas de montaña (submedida 13.1)

Artigo 42. Beneficiarios

Os beneficiarios destas axudas deberán cumprir os requisitos de agricultor activo a que se refire o capítulo II do título preliminar desta orde. Ademais, estas axudas só se concederán aos agricultores non pluriactivos, que se identificarán da seguinte maneira:

a) No caso das persoas físicas, serán aqueles que cumpran a condición de agricultor a título principal (ATP) ou explotación prioritaria.

b) No caso de persoas xurídicas o de agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, os que cumpran a condición de explotación prioritaria.

Artigo 43. Condicións de elixibilidade

1. Será elixible a superficie agraria útil (SAU) situada en concellos de Galicia clasificados, en virtude do establecido no artigo 32, punto 3, do Regulamento (UE) nº 1305/2013, do 17 de decembro, como zonas con limitacións naturais ou outras limitacións específicas, e que no anexo IV desta orde están clasificadas como zonas de montaña.

2. Poderán acceder a estas axudas as explotacións cun mínimo de 2 ha de superficie indemnizable (SI) nos concellos a que se refire o punto anterior, considerando que a superficie forraxeira só será elixible nas explotacións cunha carga gandeira maior ou igual a 0,7 UGM/ha.

Artigo 44. Importe da axuda

1. O importe da axuda será de ata 280 €/ha de SI. Este importe será decrecente en función da superficie indemnizable, segundo se indica a continuación:

a) Ás primeiras 5 ha de SI correspóndelles o 100 % do importe.

b) Entre 5 e 25 ha de SI, o 75 %.

c) Entre 25 e 100 ha de SI, o 50 %.

d) A partir de 100 ha de SI non se concede axuda.

2. A SI determinarase a partir da SAU situada no concello da explotación ou nos concellos adxacentes que estean clasificados como zona de montaña. Para o seu cálculo terase en conta o seguinte:

a) As superficies forraxeiras só se computarán nas explotacións que cumpran a condición de elixibilidade da carga gandeira.

b) Ás superficies de pastos arbustivos (PR) ou pastos arborizados (PA) aplicaráselles un coeficiente redutor de 0,30.

c) Establécese un máximo de SI de 100 ha.

3. O importe da axuda nunca excederá os 450 €/ha de SI nin se pagará cando o importe sexa inferior a 25 €/ha de SI.

4. No caso de que o orzamento dispoñible sexa insuficiente para cubrir os pagamentos a todos os beneficiarios co importe máximo indicado no punto 1 deste artigo, realizarase un rateo proporcional para axustar os pagamentos ao dito orzamento.

Sección 2ª. Pagamentos compensatorios en áreas con limitacións naturais (distintas de montaña) (submedida 13.2)

Artigo 45. Beneficiarios

Os beneficiarios destas axudas deberán cumprir os requisitos de agricultor activo a que se refire o capítulo II do título preliminar desta orde. Ademais, estas axudas só se concederán aos agricultores non pluriactivos, que se identificarán da seguinte maneira:

a) No caso das persoas físicas, serán aqueles que cumpran a condición de agricultor a título principal (ATP) ou explotación prioritaria.

b) No caso de persoas xurídicas o de agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, os que cumpran a condición de explotación prioritaria.

Artigo 46. Condicións de elixibilidade

1. Será elixible a superficie agraria útil (SAU) situada en concellos de Galicia clasificados, en virtude do establecido no artigo 32, punto 3, do Regulamento (UE) nº 1305/2013, do 17 de decembro, como zonas con limitacións naturais ou outras limitacións específicas, e que no anexo IV desta orde están clasificados como zonas distintas de montaña.

2. Poderán acceder a estas axudas as explotacións cun mínimo de 2 ha de superficie indemnizable (SI) nos concellos a que se refire o punto anterior, considerando que a superficie forraxeira só será elixible nas explotacións cunha carga gandeira maior ou igual a 0,9 UGM/ha.

Artigo 47. Importe da axuda

1. O importe da axuda será de ata 210 €/ha de SI. Este importe será decrecente en función da superficie indemnizable, segundo se indica a continuación:

a) Ás primeiras 5 ha de SI correspóndelles o 100 % do importe.

b) Entre 5 e 25 ha de SI, o 75 %.

c) Entre 25 e 100 ha de SI, o 50 %.

d) A partir de 100 ha de SI non se concede axuda.

2. A SI determinarase a partir da SAU situada no concello da explotación ou nos concellos adxacentes que estean clasificados como zona desfavorecida distinta de montaña. Para o seu cálculo terase en conta o seguinte:

a) As superficies forraxeiras só se computarán nas explotacións que cumpran a condición de elixibilidade da carga gandeira.

b) Ás superficies de pastos arbustivos (PR) ou pastos arborizados (PA) aplicaráselles un coeficiente redutor de 0,30.

c) Establécese un máximo de SI de 100 ha.

3. O importe da axuda nunca excederá os 250 €/ha de SI nin se pagará cando o importe sexa inferior a 25 €/ha de SI.

4. No caso de que o orzamento dispoñible sexa insuficiente para cubrir os pagamentos a todos os beneficiarios co importe máximo indicado no punto 1 deste artigo, realizarase un rateo proporcional para axustar os pagamentos ao dito orzamento.

CAPÍTULO IV

Axudas de agroambiente e clima (submedida 10.1) e de agricultura ecolóxica (submedidas 11.1 e 11.2)

Sección 1ª. Elementos comúns para as axudas de agroambiente e clima e de agricultura ecolóxica

Artigo 48. Elementos comúns

En prol dunha maior claridade, nesta sección recóllense os elementos comúns que son de aplicación tanto ás axudas de agroambiente e clima como ás de agricultura ecolóxica.

Artigo 49. Tipos de solicitudes

Nestas axudas diferéncianse tres tipos de solicitudes:

a) Solicitudes de pagamento vinculadas a compromisos iniciados e aprobados ao abeiro da Orde do 10 de marzo de 2015 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (DOG núm. 48, do 11 de marzo), prorrogada para a campaña 2020.

b) Solicitudes de pagamento vinculadas a compromisos iniciados e aprobados ao abeiro da Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (DOG núm. 20, do 1 de febreiro).

c) Solicitudes de pagamento das axudas á agricultura ecolóxica vinculadas a compromisos iniciados e aprobados ao abeiro da Orde do 31 de xaneiro de 2017 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (DOG núm. 22, do 1 de febreiro).

Artigo 50. Liña de base

1. De acordo co indicado nos artigos 28 e 29 do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, as axudas de agroambiente e clima e de agricultura ecolóxica unicamente cubrirán os compromisos que impoñan maiores exixencias que os requisitos obrigatorios correspondentes establecidos de conformidade co título VI, capítulo I, do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, os criterios e actividades mínimas pertinentes establecidos de conformidade co artigo 4, punto 1, letra c), incisos ii) e iii), do Regulamento (UE) nº 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, e os requisitos mínimos relativos á utilización de fertilizantes e produtos fitosanitarios, así como outros requisitos obrigatorios pertinentes establecidos no dereito nacional.

2. En cada axuda, a liña de base estará composta polos requisitos obrigatorios indicados no punto anterior que sexan pertinentes para os seus compromisos. Os requisitos que constitúen a liña de base de cada axuda identifícanse no anexo VIII.

Artigo 51. Asesoramento específico

1. As explotacións beneficiarias das axudas a que se refire este capítulo deberán recibir o servizo de asesoramento específico dunha entidade inscrita antes do 1 de xaneiro de 2020 no Rexistro de Entidades con Servizos de Asesoramento ou Xestión de Galicia (Resaxega) ou coa solicitude de inscrición presentada antes desa data sempre e cando queden finalmente inscritas con data límite do 31 de marzo de 2020.

2. Para verificar que as explotacións reciben o asesoramento exixido, as entidades de asesoramento indicadas polos interesados na solicitude única comunicarán ao Fogga, con data límite do 31 de xullo do ano de solicitude, a información establecida no anexo IX.

Sección 2ª. Agroambiente e clima (submedida 10.1)

Artigo 52. Ámbito de aplicación

1. Estas axudas concederanse aos agricultores que se comprometan voluntariamente a realizar operacións consistentes nun ou en varios compromisos agroambientais e climáticos na superficie agrícola da súa explotación, e compensarán os custos adicionais e as perdas de ingresos como consecuencia dos compromisos subscritos.

2. Os compromisos agroambientais e climáticos a que se poderán acoller os agricultores polas unidades de produción (superficies, colmeas ou animais) da súa explotación situadas na Comunidade Autónoma de Galicia son:

a) Apicultura para a conservación da biodiversidade en zonas con limitacións naturais.

b) Razas autóctonas en perigo de extinción.

c) Xestión sustentable de pastos.

d) Extensificación do vacún de leite.

Artigo 53. Incompatibilidades

Os compromisos de xestión sustentable de pastos e de extensificación do vacún de leite son incompatibles entre si.

Doutra banda, unicamente o compromiso de razas autóctonas en perigo de extinción é compatible coas axudas á agricultura ecolóxica reguladas na sección 3ª deste capítulo.

Subsección 1ª. Apicultura para a conservación da biodiversidade en zonas con limitacións naturais

Artigo 54. Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios desta axuda os apicultores (persoas físicas ou xurídicas ou grupos de persoas físicas ou xurídicas) titulares dunha explotación inscrita no Rexistro de Explotacións Gandeiras (Rega) que cumpran as condicións de elixibilidade e se comprometan voluntariamente a respectar os compromisos indicados nos artigos seguintes.

Artigo 55. Condicións de elixibilidade

As explotacións beneficiarias deberán recibir o servizo de asesoramento específico dunha entidade que cumpra o indicado no artigo 51.

Artigo 56. Compromisos

As explotacións beneficiarias asumirán os seguintes compromisos:

1. Manter un mínimo de 100 colmeas en concellos de Galicia designados como zonas de montaña segundo o indicado no anexo IV e distribuídas, polo menos, en dúas (2) alvarizas.

2. Manter, como mínimo, as colmeas comprometidas durante os anos que dura o compromiso. Para estes efectos, consideraranse comprometidas e primables un máximo de 80 colmeas por alvariza que cumpra o exixido no compromiso seguinte.

3. A distancia entre as alvarizas do mesmo beneficiario será, polo menos, de 1 km. Ademais, para seren primables, as coordenadas de localización de cada alvariza figurarán obrigatoriamente na solicitude de pagamento e deberán constar na base de datos oficial do Rega.

Artigo 57. Duración dos compromisos

Os compromisos contraeranse por un período de 5 a 7 anos e durante este período non será posible o incremento das colmeas comprometidas.

Os beneficiarios deberán presentar anualmente unha solicitude de pagamento dentro da solicitude única de axudas.

Artigo 58. Importe da axuda

Establécese unha axuda de 12 euros por colmea situada en concellos da Comunidade Autónoma de Galicia designados como zonas de montaña, cun máximo de 80 colmeas por alvariza que cumpra os compromisos.

Subsección 2ª. Razas autóctonas en perigo de extinción

Artigo 59. Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios desta axuda os agricultores (persoas físicas ou xurídicas ou grupos de persoas físicas ou xurídicas) titulares dunha explotación inscrita no Rexistro de Explotacións Gandeiras (Rega) que cumpran as condicións de elixibilidade e se comprometan voluntariamente a respectar os compromisos indicados nos artigos seguintes.

Artigo 60. Condicións de elixibilidade

As explotacións beneficiarias deberán recibir o servizo de asesoramento específico dunha entidade que cumpra o indicado no artigo 51 e non aplicar lodos de depuradora na integridade da superficie da explotación.

Artigo 61. Compromisos

As explotacións beneficiarias asumirán os seguintes compromisos:

1. Dispoñer de máis de 5 UGM primables dunha ou varias das razas autóctonas en perigo de extinción relacionadas no anexo VII desta orde.

2. Cando se trate de especies de ovino, cabrún, equino e/ou bovino, manter na explotación unha carga gandeira mínima de 0,7 UGM/ha e máxima de 2 UGM/ha.

3. Manter, como mínimo, as UGM primables comprometidas de razas autóctonas en perigo de extinción durante os anos que dura o compromiso.

4. Participar no programa de mellora xenética da raza.

Artigo 62. Duración dos compromisos

Os compromisos contraeranse por un período de 5 a 7 anos. Durante ese período non será posible incrementar o número de UGM comprometidas.

Os beneficiarios deberán presentar, anualmente, unha solicitude de pagamento dentro da solicitude única de axudas.

Artigo 63. Importe da axuda

Establécese unha axuda de 175 €/UGM primable. Serán primables as UGM calculadas a partir de animais inscritos nos correspondentes libros xenealóxicos das razas.

Subsección 3ª. Xestión sustentable de pastos

Artigo 64. Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios desta axuda os agricultores (persoas físicas ou xurídicas ou grupos de persoas físicas ou xurídicas) titulares dunha explotación de bovino, ovino, cabrún e/ou equino inscrita no Rexistro de Explotacións Gandeiras (Rega) que cumpran as condicións de elixibilidade e se comprometan voluntariamente a respectar os compromisos indicados nos artigos seguintes.

Artigo 65. Condicións de elixibilidade

As explotacións beneficiarias deberán recibir o servizo de asesoramento específico dunha entidade que cumpra o indicado no artigo 51 e non aplicar lodos de depuradora na integridade da superficie da explotación.

Artigo 66. Compromisos

1. As explotacións beneficiarias asumirán os seguintes compromisos:

a) Dispoñer dun mínimo de 10 ha de superficie forraxeira indemnizable.

b) Manter unha carga gandeira mínima de 0,7 UGM/ha e non superior a 2 UGM/ha.

c) Manter a superficie forraxeira comprometida durante os anos que dure o compromiso. Non obstante, o número de hectáreas a que se aplicará un compromiso poderá reducirse, sempre e cando non se comprometa o logro do compromiso; en calquera caso, a redución da superficie cuberta por unha submedida nunca poderá exceder o 10 % da superficie suxeita a esta ao inicio do compromiso.

d) Non implantar cultivos nas superficies con pendentes maiores do 10 %, excepto para establecer pasteiros ou rexenerar o pasto.

e) A superficie de millo e outros cultivos forraxeiros (distintos de prados de menos de cinco (5) anos) será menor ou igual ao 20 % da superficie forraxeira da explotación.

f) O pastoreo ocupará polo menos o 70 % da superficie de prados e pastos permanentes da explotación.

g) Manter actualizado un caderno de explotación co rexistro das actuacións de pastoreo. Este caderno terá o contido que se indica no anexo X.

2. Para o cálculo da superficie indemnizable (SI) só se considerará a superficie forraxeira situada no concello da explotación ou limítrofes e que sexa obxecto destes compromisos. Para este cálculo non se computarán:

a) As superficies de uso en común.

b) As superficies de interese ecolóxico indicadas no artigo 24.2 do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

3. Na superficie de pastos arbustivos e pastos arborizados aplicarase un coeficiente redutor de 0,30 ao importe unitario da axuda.

4. Os compromisos non se aplicarán a parcelas fixas senón conforme a superficie.

Artigo 67. Duración dos compromisos e solicitude de pagamento

Os compromisos contraeranse por un período de 5 a 7 anos e durante este período non será posible o incremento das superficies comprometidas.

Os beneficiarios deberán presentar, anualmente, unha solicitude de pagamento dentro da solicitude única de axudas.

Artigo 68. Importe da axuda

Establécese unha axuda de 120 €/ha de SI agás para os pastos arbustivos e pastos con arboredo, que será de 36 €/ha.

Subsección 4ª. Extensificación do vacún de leite

Artigo 69. Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios desta axuda os agricultores (persoas físicas ou xurídicas ou grupos de persoas físicas ou xurídicas) titulares dunha explotación inscrita no Rexistro de Explotacións Gandeiras (Rega) que cumpran as condicións de elixibilidade e se comprometan voluntariamente a respectar os compromisos indicados nos artigos seguintes.

Artigo 70. Condicións de elixibilidade

As explotacións beneficiarias deberán recibir o servizo de asesoramento específico dunha entidade que cumpra o indicado no artigo 51 e non aplicar lodos de depuradora na integridade da superficie da explotación.

Artigo 71. Compromisos

1. As explotacións beneficiarias asumirán os seguintes compromisos:

a) Dispoñer dun mínimo de 10 ha de superficie forraxeira indemnizable.

b) Manter unha carga gandeira mínima de 0,7 UGM/ha e non superior a 2 UGM/ha.

c) Manter a superficie forraxeira comprometida durante os anos que dure o compromiso. Non obstante, o número de hectáreas ás cales se aplicará un compromiso poderá reducirse, sempre e cando non se comprometa o logro do compromiso; en calquera caso, a redución da superficie cuberta por unha submedida nunca poderá exceder o 10 % da superficie suxeita a ela ao inicio do compromiso.

d) Non implantar cultivos nas superficies con pendentes maiores do 10 %, excepto para establecer pasteiros ou rexenerar o pasto.

e) As UGM correspondentes aos animais de máis de 12 meses de razas bovinas de aptitude eminentemente leiteira deberán ser, polo menos, o 70 % do total de UGM da explotación.

f) A superficie de millo e outros cultivos forraxeiros (distintos de prados de menos de cinco (5) anos) será menor ou igual ao 25 % da superficie forraxeira da explotación (excluíndo o pasto arbustivo e o pasto con arboredo).

g) O pastoreo ocupará polo menos o 50 % da superficie de prados (temporais e permanentes) da explotación.

h) Manter actualizado un caderno de explotación co rexistro das actuacións de pastoreo. Este caderno terá o contido que se indica no anexo X.

2. Para o cálculo da SI só se considerará a superficie forraxeira situada no concello da explotación ou limítrofes e que sexa obxecto destes compromisos. Para este cálculo non se computarán:

a) As superficies de pastos arbustivos e pastos con arboredo.

b) As superficies de uso en común.

c) As superficies de interese ecolóxico indicadas no artigo 24.2 do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

3. Os compromisos non se aplicarán a parcelas fixas senón conforme a superficie.

Artigo 72. Duración dos compromisos

Os compromisos contraeranse por un período de 5 a 7 anos e durante este período non será posible o incremento das superficies comprometidas.

Os beneficiarios deberán presentar anualmente unha solicitude de pagamento dentro da solicitude única de axudas.

Artigo 73. Importe da axuda

Establécese unha axuda de 170 €/ha de SI.

Subsección 5ª. Criterios de prioridade

Artigo 74. Criterios de priorización

1. Os criterios de prioridade que se aplicarán son os seguintes:

a) Solicitantes cuxas explotacións teñan polo menos o 30 % da superficie ou dos animais, no caso de non dispoñer de superficie, en concellos de montaña identificados como tal no anexo IV desta orde: 2 puntos. Este criterio non se aplica no caso da apicultura para a conservación da biodiversidade en zonas con limitacións naturais.

b) Solicitantes cuxas explotacións teñan polo menos o 30 % da superficie ou dos animais ou colmeas, no caso de non dispoñer de superficie, en Rede Natura 2000: 1 punto.

2. No caso de igualdade de puntos, terán preferencia os solicitantes con menor proporción de superficie declarada de pastos arbustivos e pastos con arboredo sobre a superficie total da explotación. Se se produce un empate na dita proporción, terán preferencia os solicitantes con maior número de unidades comprometidas.

Sección 3ª. Agricultura ecolóxica (medida 11)

Artigo 75. Ámbito de aplicación

1. Estas axudas concederanse aos agricultores que se comprometan voluntariamente a realizar operacións consistentes en compromisos relacionados coa agricultura ecolóxica. As axudas compensarán os custos adicionais e as perdas de ingresos como consecuencia dos compromisos subscritos.

2. Os compromisos de agricultura ecolóxica a que se poderán acoller os agricultores polas unidades de produción (superficies ou colmeas) da súa explotación localizadas na Comunidade Autónoma de Galicia son:

a) Conversión á agricultura ecolóxica (submedida 11.1).

a) Mantemento de agricultura ecolóxica (submedida 11.2).

Artigo 76. Incompatibilidades

Os compromisos indicados no artigo anterior son incompatibles entre si. Por outra banda, estes compromisos respecto ás axudas de agroambiente e clima reguladas na sección 2ª deste capítulo, unicamente serán compatibles co compromiso de razas autóctonas en perigo de extinción.

Subsección 1ª. Conversión á agricultura ecolóxica (submedida 11.1)

Artigo 77. Beneficiarios

1. Poderán ser beneficiarios desta axuda os agricultores (persoas físicas ou xurídicas ou grupos de persoas físicas ou xurídicas) titulares dunha explotación inscrita no correspondente rexistro de explotacións, que reúnan a condición de agricultor activo segundo o establecido no capítulo I do título II do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, que cumpran as condicións de elixibilidade e se comprometan voluntariamente a respectar os compromisos indicados nos artigos seguintes.

2. En todo caso, só se poderán beneficiar desta axuda os agricultores dos cales todas as unidades de produción (superficies e colmeas) da súa explotación inscritas nos rexistros de operadores de agricultura ecolóxica se encontren en período de conversión e este finalice a partir do 1 de xullo, incluído, do ano da solicitude de pagamento.

Artigo 78. Condicións de elixibilidade

As explotacións beneficiarias deberán recibir o servizo de asesoramento específico dunha entidade que cumpra o indicado no artigo 51.

Artigo 79. Compromisos

1. As explotacións beneficiarias asumirán os seguintes compromisos:

a) Empregar as técnicas de produción ecolóxica establecidas no Regulamento (CE) nº 834/2007 do Consello, do 28 de xuño de 2007, sobre produción e etiquetaxe dos produtos ecolóxicos e polo que se derroga o Regulamento (CEE) nº 2092/1991, e demais normativa de aplicación durante todo o ano natural.

b) Estar inscrito no correspondente rexistro de operadores de agricultura ecolóxica.

c) Obter a certificación da produción agraria como ecolóxica, de acordo co Regulamento (CE) nº 834/2007 do Consello, do 28 de xuño.

d) Manter a superficie comprometida durante os anos que dure o compromiso. Non obstante, o número de hectáreas ás cales se aplicará un compromiso poderá reducirse, sempre e cando non se comprometa o logro do compromiso; en calquera caso, a redución da superficie cuberta por unha submedida nunca poderá exceder o 10 % da superficie suxeita a esta ao inicio do compromiso.

e) No caso de apicultura ecolóxica, manteranse durante os anos que dura o compromiso as colmeas comprometidas que, como mínimo, serán 80. Se se dispón de varias alvarizas, a distancia entre as alvarizas do mesmo beneficiario será, polo menos, de 1 km.

f) Manter actualizado o caderno de explotación exixido en agricultura ecolóxica para efectos dun control das producións. Este caderno terá o contido que se indica no anexo X.

2. Os compromisos aplicaranse a parcelas fixas.

Artigo 80. Duración dos compromisos e solicitude de pagamento

1. Os compromisos contraeranse por un período de cinco (5) a sete (7) anos divididos en dous tramos:

a) Conversión á agricultura ecolóxica. Estará suxeito ao establecido nesta subsección e terá unha duración máxima de dous (2) anos en cultivos anuais e pastos e de tres (3) anos en cultivos permanentes distintos de pastos.

b) Mantemento da agricultura ecolóxica. Estará suxeito ao establecido na seguinte subsección e estenderase o número de anos necesarios para completar o período de cinco (5) a sete (7) anos de compromisos.

2. Durante todo o período de compromisos non será posible aumentar as unidades comprometidas.

3. Os beneficiarios deberán presentar anualmente unha solicitude de pagamento dentro da solicitude única de axudas.

Artigo 81. Importe da axuda

1. Establécense distintos importes de axuda por superficie indemnizable (SI), que será aquela en que se respectan os compromisos desta axuda. Non serán indemnizables as seguintes superficies:

a) As superficies de uso en común.

b) As superficies de interese ecolóxico indicadas no artigo 24.2 do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

2. Os importes unitarios de axuda son os que se indican a continuación:

a) Agricultura ecolóxica:

1º. Cultivos herbáceos: 245 euros por hectárea de SI.

2º. Froiteiras (pebida e óso): 385 euros por hectárea de SI.

3º. Outras froiteiras (castiñeiro, etc.): 165 euros por hectárea de SI.

4º. Hortícolas aire libre: 469 euros por hectárea de SI.

5º. Hortícolas baixo plástico: 600 euros por hectárea de SI.

6º. Viñedo para vinificación: 897 euros por hectárea de SI.

b) Gandaría ecolóxica: considéranse indemnizables as superficies situadas no concello da explotación ou limítrofes, cos seguintes importes por grupo de cultivo:

1º. Prados e cultivos forraxeiros: 331 euros por hectárea de SI.

2º. Pastos arbustivos e arboredos: 99 euros por hectárea de SI.

c) Apicultura ecolóxica.

Establécese unha axuda de 35 euros por colmea en conversión, cun máximo de 80 colmeas por alvariza. Só se computarán as colmeas localizadas en alvarizas que estean a unha distancia de, polo menos, 1 km respecto do resto de alvarizas do mesmo apicultor. Ademais, para ser primables, as coordenadas de localización de cada alvariza figurarán obrigatoriamente na solicitude de pagamento e deberán constar na base de datos oficial do Rega.

Subsección 2ª. Mantemento de agricultura ecolóxica (submedida 11.2)

Artigo 82. Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios desta axuda os agricultores (persoas físicas ou xurídicas ou grupos de persoas físicas ou xurídicas) titulares dunha explotación inscrita no correspondente rexistro de explotacións, que reúnan a condición de agricultor activo segundo o establecido no capítulo I do título II do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, que cumpran as condicións de elixibilidade e se comprometan voluntariamente a respectar os compromisos indicados nos artigos seguintes.

Artigo 83. Condicións de elixibilidade

As explotacións beneficiarias deberán recibir o servizo de asesoramento específico dunha entidade que cumpra o indicado no artigo 51.

Artigo 84. Compromisos

1. As explotacións beneficiarias asumirán os seguintes compromisos:

a) Empregar as técnicas de produción ecolóxica establecidas no Regulamento (CE) nº 834/2007 do Consello, do 28 de xuño, e demais normativa de aplicación durante todo o ano natural.

b) Estar inscrito no correspondente rexistro de operadores de agricultura ecolóxica.

c) Obter a certificación da produción agraria como ecolóxica, de acordo co Regulamento (CE) nº 834/2007 do Consello, do 28 de xuño.

d) Manter a superficie comprometida durante os anos que dure o compromiso. Non obstante, o número de hectáreas ás cales se aplicará un compromiso poderá reducirse, sempre e cando non se comprometa o logro do compromiso; en calquera caso, a redución da superficie cuberta por unha submedida nunca poderá exceder o 10 % da superficie suxeita a esta ao inicio do compromiso.

e) En caso de apicultura ecolóxica, manteranse durante os anos que dura o compromiso as colmeas comprometidas que, como mínimo, serán 80. Se se dispón de varias alvarizas, a distancia entre as alvarizas do mesmo beneficiario será, polo menos, de 1 km.

f) Manter actualizado o caderno de explotación exixido en agricultura ecolóxica para os efectos dun control das producións. Este caderno terá o contido que se indica no anexo X.

2. Os compromisos aplicaranse a parcelas fixas.

Artigo 85. Duración dos compromisos e solicitude de pagamento

Os compromisos contraeranse por un período de cinco (5) a sete (7) anos. Durante este período non será posible aumentar as unidades comprometidas.

Os beneficiarios deberán presentar anualmente unha solicitude de pagamento dentro da solicitude única de axudas.

Artigo 86. Importe da axuda

1. Establécense distintos importes de axuda por hectárea de superficie indemnizable (SI), que será aquela en que se respectan os compromisos desta axuda. Non serán indemnizables as seguintes superficies:

a) As superficies de uso en común.

b) As superficies de interese ecolóxico indicadas no artigo 24.2 do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

2. Os importes unitarios de axuda son os que se indican a continuación:

a) Agricultura ecolóxica.

1º. Cultivos herbáceos: 213 euros por hectárea de SI.

2º. Froiteiras (pebida e óso): 335 euros por hectárea de SI.

3º. Outras froiteiras (castiñeiro, etc.): 143 euros por hectárea de SI.

4º. Hortícolas aire libre: 408 euros por hectárea de SI.

5º. Hortícolas baixo plástico: 560 euros por hectárea de SI.

6º. Viñedo para vinificación: 780 euros por hectárea de SI.

b) Gandaría ecolóxica: considéranse indemnizables as superficies situadas no concello da explotación ou limítrofes cos seguintes importes por grupo de cultivo:

1º. Prados e cultivos forraxeiros: 288 euros por hectárea de SI.

2º. Pastos arbustivos e arboredos: 86 euros por hectárea de SI.

c) Apicultura ecolóxica.

Establécese unha axuda de 30 euros por colmea, cun máximo de 80 colmeas por alvariza. Só se computarán as colmeas localizadas en alvarizas que estean a unha distancia de, polo menos, 1 km respecto do resto de alvarizas do mesmo apicultor. Ademais, para seren primables, as coordenadas de localización de cada alvariza figurarán obrigatoriamente na solicitude de pagamento e deberán constar na base de datos oficial do Rega.

Subsección 3ª. Criterios de prioridade

Artigo 87. Criterios de priorización

1. Os criterios de prioridade que se aplicarán son os seguintes:

a) Solicitantes cuxas explotacións teñan polo menos o 30 % da superficie ou dos animais ou colmeas, no caso de non dispoñer de superficie, en concellos de montaña identificados como tal no anexo IV desta orde: 2 puntos.

b) Solicitantes cuxas explotacións teñan polo menos o 30 % da superficie ou dos animais ou colmeas, no caso de non dispoñer de superficie, en Rede Natura 2000: 1 punto.

2. No caso de igualdade de puntos, terán preferencia os solicitantes con menor proporción de superficie declarada de pastos arbustivos e pastos con arboredo sobre a superficie total da explotación. Se se produce un empate na dita proporción, terán preferencia os solicitantes con maior número de unidades comprometidas.

Disposición adicional primeira. Dotación orzamentaria

1. No que respecta aos réximes de pagamentos directos á agricultura e á gandaría recollidos no punto 1 do artigo 2 desta orde, en concreto os réximes de axuda comunitarios establecidos no Regulamento (UE) nº 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, e no Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e o control dos pagamentos directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural, todas estas axudas son financiadas integramente polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) e o Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) exercerá como intermediario na súa xestión, polo que, en aplicación da disposición adicional décimo oitava da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, en relación coa disposición derradeira segunda desa lei, na cal se establece o carácter permanente da disposición décimo oitava da dita lei, os expedientes correspondentes aos réximes indicados serán xestionados como operacións extraorzamentarias, conforme o sinalado no artigo 46.4 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime orzamentario e financeiro de Galicia.

Non obstante o anterior, todos os actos e documentos de xestión deses expedientes serán obxecto de fiscalización previa nos termos establecidos no artigo 95.1.a) do citado Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

2. No que respecta aos réximes de axuda recollidos no título III desta orde, cofinanciados ao 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), a concesión das axudas realizarase con cargo aos orzamentos de gastos do Fogga, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, conforme os orzamentos xerais desta Comunidade Autónoma para 2020, nas seguintes aplicacións orzamentarias:

a) Aplicación 14.03.713B.770.0, C.P. 2016 00207, compromisos da anualidade 2020 das primas anuais de mantemento xa concedidas e asociadas ás axudas á creación de superficies forestais, por importe dun millón noventa e un mil douscentos vinte e seis euros con setenta e catro céntimos (1.091.226,74).

b) Aplicación 14.03.713B.770.0, C.P. 2016 00208, compromisos da anualidade 2020 das primas anuais de mantemento xa concedidas e asociadas ás axudas para o establecemento de sistemas agroforestais, por importe de sesenta e un mil trescentos vinte e dous (61.322) euros.

c) Aplicación 14.80.712B.772.1:

1º. Solicitudes de axudas a zonas con limitacións naturais con carácter anual, por importe de dezasete millóns douscentos mil (17.200.000,00) euros, que se distribúen da seguinte maneira:

– 9.200.000 euros para as axudas a zonas con limitacións naturais en áreas de montaña.

– 8.000.000 euros para as axudas a zonas con limitacións naturais en áreas distintas de montaña.

2º. De acordo coa modificación da Orde do 10 de marzo de 2015 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control, pola que se prorrogan un ano máis as seguintes axudas:

– Solicitudes de prórroga da axuda e de pagamento das axudas de agroambiente e clima para a campaña 2020, vinculadas a compromisos iniciados ao abeiro da citada Orde do 10 de marzo de 2015, que se pagarán en 2021, por un importe de nove millóns catrocentos trinta e un mil setecentos noventa e oito euros con vinte e seis céntimos (9.431.798,26), que se pagarán no ano 2021.

– Solicitudes de prórroga da axuda e de pagamento das axudas de agricultura ecolóxica para a campaña 2020, vinculadas a compromisos iniciados ao abeiro da citada Orde do 10 de marzo de 2015, que se pagarán no ano 2021, por un importe dun millón catrocentos trinta e cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con sesenta e sete céntimos (1.435.895,67), que se pagarán no ano 2021.

3º. Compromisos para o exercicio 2020 procedentes de campañas anteriores nas axudas relativas á medida de agroambiente e clima, por importe de catorce millóns seiscentos sesenta e un mil cento trinta e seis euros con quince céntimos (14.661.136,15).

4º. Compromisos para o exercicio 2020 procedentes de campañas anteriores nas axudas relativas á medida de agricultura ecolóxica, por importe de dous millóns cincocentos mil novecentos sete euros con corenta e oito céntimos (2.500.907,48).

Disposición adicional segunda. Incremento das dotacións previstas

De acordo co previsto no artigo 31 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as dotacións orzamentarias indicadas na disposición anterior poderán incrementarse, sen necesidade dunha nova convocatoria, cando se produza un incremento dos créditos derivado:

a) Dunha xeración, ampliación ou incorporación do crédito.

b) Da existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

Disposición adicional terceira. Participación das oficinas agrarias comarcais

As oficinas agrarias comarcais colaborarán na tramitación das axudas referidas ás explotacións agrarias sitas no seu ámbito de actuación.

Disposición adicional cuarta. Admisibilidade nas superficies forestais de pasto afectadas por incendios forestais

Ás superficies forestais de pasto afectadas por incendios forestais resúltalles de aplicación o establecido no número 1 do artigo 43 da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e no número 10 do artigo 86 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, segundo os cales, con carácter xeral, queda prohibido o pastoreo nesas superficies desde a data en que se produciu o incendio forestal ata o 31 de decembro posterior á data en que se cumpran dous anos deste.

A prohibición anterior leva implícita a non admisibilidade desas superficies para os efectos das axudas da PAC.

Disposición adicional quinta. Normativa de aplicación

En todo o non previsto nesta orde deberá respectarse a normativa comunitaria de aplicación e a normativa estatal de transposición; entre outras, as seguintes disposicións:

a) Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello.

b) Regulamento (UE) nº 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen normas aplicables aos pagamentos directos aos agricultores en virtude dos réximes de axuda incluídos no marco da política agrícola común e polo que se derrogan os regulamentos (CE) nº 637/2008 e (CE) nº 73/2009 do Consello.

c) Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o financiamento, xestión e seguimento da política agrícola común, polo que se derrogan os regulamentos (CE) nº 352/1978, (CE) nº 165/1994, (CE) nº 2799/1998, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 e (CE) nº 485/2008 do Consello.

d) Regulamento de execución (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1306/2013.

e) Regulamento delegado (UE) nº 640/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ao Sistema integrado de xestión e control e ás condicións sobre a denegación ou retirada dos pagamentos e sobre as sancións administrativas aplicables aos pagamentos directos, á axuda ao desenvolvemento rural e á condicionalidade.

f) Regulamento delegado (UE) nº 807/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014, que completa o Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e introduce disposicións transitorias.

g) Regulamento de execución (UE) nº 808/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

h) Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro de 2014, sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e control dos pagamentos directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural.

i) Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro de 2014, sobre asignación de dereitos de réxime de pagamento básico da política agrícola común.

j) Real decreto 1077/2014, do 19 de decembro de 2014, polo que se regula o Sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas.

k) Real decreto 1078/2014, do 19 de decembro de 2014, polo que se establecen as normas da condicionalidade que deben cumprir os beneficiarios que reciban pagamentos directos, determinadas primas anuais de desenvolvemento rural ou pagamentos en virtude de determinados programas de apoio ao sector vitivinícola.

Disposición adicional sexta. Normativa de aplicación na tramitación das primas anuais e de mantemento asociada ás axudas recollidas no capítulo II do título III

Para os efectos da tramitación das primas anuais indicadas no número 2 do artigo 2, será de aplicación o establecido:

a) Na Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a reforestación e para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016 (DOG núm. 248, do 30 de decembro).

b) Na Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o exercicio orzamentario 2016 (DOG núm. 120, do 27 de xuño).

c) Na Orde do 8 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014/2020, e se convocan para o ano 2017 (DOG núm. 115, do 19 de xuño).

d) Na Orde do 17 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais e a súa convocatoria para o ano 2018, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (en diante, Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020 (DOG núm. 81, do 26 de abril).

e) Na Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión das primas de mantemento das forestacións, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

f) Na Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras. e a convocatoria para o ano 2020 para a concesión das primas de mantemento das forestacións, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

g) Na Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais.

h) Na Orde do 10 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020 para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais.

Disposición adicional sétima. Intencionalidade

A reiteración en dúas campañas consecutivas, por unha mesma persoa interesada, dunha solicitude de modificación do Sixpac resultante dunha modificación realizada na declaración de superficies para un ou máis réximes de axudas que figuran no artigo 2 desta orde, ou dunha duplicidade na superficie declarada detectada no control administrativo e que resulte desestimada nas dúas campañas, poderá ser considerada como declaración indebida de carácter intencional e, se é o caso, a superficie con dereito á axuda para cada réxime poderá ser obxecto das sancións administrativas por sobredeclaración que se indican no artigo 19 do Regulamento delegado (UE) nº 640/2014, agravadas nun grao.

Disposición adicional octava. Obriga de información

Ademais da documentación complementaria que, durante a tramitación do procedemento, lles poidan exixir os órganos competentes para a xestión de cada axuda ou prima, os solicitantes das axudas previstas nesta orde teñen a obriga de facilitar toda a información que lles sexa requirida polo Servizo de Auditoría Interna dos fondos agrarios europeos do organismo pagador, pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de Contas, no exercicio das funcións de fiscalización e control do destino das axudas públicas, así como a que lles sexa solicitada por calquera órgano comunitario de inspección ou control.

Así mesmo, para as medidas cofinanciadas polo Feader, os solicitantes das axudas previstas nesta orde teñen a obriga de facilitar á autoridade de xestión, aos avaliadores designados ou a outros organismos en que a dita autoridade delegue a realización deste tipo de tarefas, toda a información necesaria para poder realizar o seguimento e a avaliación do programa, en particular en relación co cumprimento de determinados obxectivos e prioridades, de conformidade co disposto no artigo 71 do Regulamento (UE) nº 1305/2013.

Disposición adicional novena. Reintegro de axudas e pagamentos indebidos

Aos beneficiarios das axudas reguladas nesta orde seranlles de aplicación o réxime de reintegro, así como o réxime de infraccións e sancións previsto no Regulamento (UE) nº 640/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que respecta ao Sistema integrado de xestión e control e ás condicións sobre a denegación ou retirada dos pagamentos e sobre as sancións administrativas aplicables aos pagamentos directos, á axuda ao desenvolvemento rural e á condicionalidade, e o Regulamento (UE) nº 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que se refire ao Sistema integrado de xestión e control, ás medidas de desenvolvemento rural e á condicionalidade.

Disposición adicional décima. Transparencia e bo goberno

1. De conformidade co artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o Fogga publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puideren impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para a referida publicidade.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016 a que se encontren vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

3. Por outra parte, de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitiranse á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derrogatoria única

Quedan derrogadas todas as disposicións de igual rango ou inferior a esta orde en todo aquilo no que non estean de acordo co establecido nela.

Disposición derradeira primeira. Modificación da Orde do 10 de marzo de 2015 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control

Modifícanse os ordinais 2º e 3º do punto 2.c) da disposición adicional primeira da Orde do 10 de marzo de 2015, que quedan redactados como segue:

2º. Axudas da medida de agroambiente e clima, por importe de novecentos setenta e sete mil sesenta e nove euros con vinte céntimos (977.069,20) no ano 2015; para o ano 2016, oito millóns setecentos noventa e tres mil seiscentos vinte e dous euros con oitenta céntimos (8.793.622,80); para o ano 2017, nove millóns setecentos setenta mil seiscentos noventa e dous euros (9.770.692); para o ano 2018, nove millóns setecentos setenta mil seiscentos noventa e un euros con cincuenta céntimos (9.770.691,50); para o ano 2019, nove millóns setecentos setenta mil seiscentos noventa e un euros con cincuenta céntimos (9.770.691,50); para o ano 2020, nove millóns setecentos setenta mil seiscentos noventa e dous (9.770.692) euros, e para o ano 2021, nove millóns setecentos setenta mil seiscentos noventa e dous (9.770.692) euros.

3º. Axudas da medida de agricultura ecolóxica, por importe de douscentos cincuenta mil (250.000) euros no ano 2015; para o ano 2016, dous millóns douscentos cincuenta mil (2.250.000) euros; para o ano 2017, dous millóns cincocentos mil (2.500.000) euros; para o ano 2018, dous millóns cincocentos mil (2.500.000) euros; para o ano 2019, dous millóns cincocentos mil (2.500.000) euros; para o ano 2020, dous millóns cincocentos mil (2.500.000) euros, e para o ano 2021 dous millóns cincocentos mil (2.500.000) euros.

Disposición derradeira segunda. Habilitación normativa

Facúltase a persoa titular da Dirección do Fondo Galego de Garantía Agraria, no ámbito das súas competencias, para ditar as instrucións precisas para a execución desta orde.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2020

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural

ANEXO I

Documentación complementaria

A. Solicitude única, alegacións e solicitudes de modificación do Sixpac, solicitude de dereitos de pagamento básico da reserva nacional e cesións de dereitos de pagamento básico e comunicación de cesión de axudas.

a) Copia do DNI/NIE do solicitante no caso de persoas físicas que se opoñan expresamente á consulta dos datos de identidade na Dirección Xeral da Policía.

b) Copia do NIF cando o solicitante non sexa persoa física.

c) Copia do DNI do representante legal cando o solicitante non sexa persoa física.

d) Documentación de autorización de sinatura se o asinante non é persoa física ou, sendo persoa física, non é quen presenta a solicitude ou a comunicación. No caso de persoas físicas, esta documentación consistirá nun documento de autorización asinado polo autorizante e polo autorizado a que se xuntarán as copias dos DNI, en vigor, de ambos os dous.

B. Solicitude única.

Ademais da documentación indicada na epígrafe A deste anexo e da documentación adicional indicada no punto V do anexo VII do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, presentarase a documentación que se relaciona a continuación:

1. Para as solicitudes con declaración de parcelas:

Certificado da entidade xestora, no caso de superficies de uso en común onde existan pastos permanentes utilizados conxuntamente por varios produtores. No caso de superficies que xa dispoñen de código, a relación de recintos Sixpac e os tipos de pasto que a compoñen deberán ser remitidos polo representante da entidade ao servizo territorial do Fogga.

2. Para acreditar a condición de agricultor activo:

a) Persoas físicas que se opoñan expresamente á autorización para recadar da Axencia Estatal da Administración Tributaria a información fiscal necesaria ou ben para persoas físicas que pertencen a unha integradora de gando:

1º. Declaración do IRPF correspondente ao período impositivo dispoñible máis recente. Se non se fixo nunca a declaración do IRPF, achegarase o impreso de alta censual (modelo 036 ou 037).

2º. Certificación que acredite a procedencia dos rendementos do traballo do declarante, cónxuxe ou de ambos os dous, no caso de que na declaración do IRPF presentada figuren estes.

b) Persoas xurídicas ou grupos de persoas físicas ou xurídicas. De ser o caso, por petición do órgano xestor deberán achegar a documentación xustificativa dos ingresos agrarios declarados na súa solicitude única:

1º. Declaración informativa anual de entidades en réxime de atribución de rendas (S.C. ou C.B.).

2º. Outra documentación acreditativa dos ingresos agrarios do solicitante.

Persoas físicas, xurídicas ou grupos de persoas físicas ou xurídicas que se opoñan expresamente á autorización para recadar da Axencia Estatal da Administración Tributaria a información fiscal ou por petición do órgano xestor, deberán achegar o certificado do imposto sobre actividades económicas (IAE) das súas actividades e, de ser o caso, das súas entidades asociadas tal e como se entenden no artigo 8.1 do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

3. Para o pagamento para prácticas agrícolas beneficiosas para o clima e o ambiente.

Certificado que acredite a produción ecolóxica nos recintos declarados con este tipo de produción cando se opoña expresamente á autorización para consultar os datos de consellos reguladores, marcas de calidade, organismos de control ou entidades asociativas.

4. Pagamento suplementario para os agricultores mozos que comecen a súa actividade agrícola.

1º. Se é o caso, documentación que acredite un nivel de capacitación agraria suficiente.

2º. Cando o solicitante non sexa persoa física, documentación que permita verificar que os agricultores mozos exercen o control efectivo da persoa xurídica, é dicir, que a súa participación no capital social é máis da metade do capital social desta e que posúen máis da metade dos dereitos de voto dentro desta.

5. Para as axudas ao desenvolvemento rural:

a) Prima anual de mantemento asociada ás axudas de primeira forestación de terras non agrícolas.

1º. Facturas que cumpran as exixencias que establece a Axencia Tributaria (Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro).

2º. Xustificante bancario do pagamento polo beneficiario (xustificante de transferencia bancaria, xustificante bancario de ingreso de efectivo na entidade, certificación bancaria, etc.).

3º. No caso de que o beneficiario realice os traballos polos seus propios medios, un documento xustificativo de tal circunstancia en que figurarán horas de traballo/superficie, custo/hora… e de posuír a maquinaria empregada na realización dos traballos, xunto cos xustificantes dos gastos polo importe total do investimento.

4º. Declaración doutras axudas segundo o modelo do anexo XI.

b) Pagamentos a zonas con limitacións naturais. No caso das persoas físicas que non teñan a condición de explotación prioritaria:

1º. Declaración do IRPF do exercicio fiscal de 2018 ou compromiso de presentar a do 2019 se é novo solicitante.

2º. Certificación que acredite a procedencia dos rendementos do traballo do declarante, cónxuxe ou de ambos, no caso de que na declaración do IRPF presentada figuren estes.

3º. Informe de vida laboral do solicitante.

Non serán exixibles os documentos anteriores se o solicitante non se opón expresamente a que o Fogga poida solicitar á Axencia Estatal da Administración Tributaria e á Tesouraría Xeral da Seguridade Social a certificación ou información necesaria para xustificar a súa condición de agricultor a título principal.

c) Agroambiente e clima e agricultura ecolóxica:

No caso de que non autoricen o órgano xestor para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos, os solicitantes destas axudas deberán achegar a documentación necesaria para acreditar o cumprimento dos requisitos e compromisos aplicables a cada liña de axuda:

1º. Para todas as liñas de axuda: informe dunha entidade inscrita no Rexistro de Entidades con Servizos de Asesoramento ou Xestión de Galicia (Resaxega) que acredite que o solicitante recibe o asesoramento especializado.

2º. Razas autóctonas en perigo de extinción:

– Certificado da asociación xestora do libro xenealóxico oficial da raza ou da asociación oficialmente recoñecida que teña como obxectivo a mellora e conservación da raza autóctona en perigo de extinción pola cal se solicita a axuda, onde se indica que o solicitante da axuda ten a condición de socio da asociación e a relación de animais pertencentes ao solicitante que están inscritos nos libros ou rexistros correspondentes, con indicación expresa, de ser o caso, da súa identificación individual, data de nacemento e sexo.

– Certificado asinado polo técnico responsable do Programa de mellora xenética de participación do solicitante no citado programa.

3º. Agricultura ecolóxica: certificados do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) que acrediten a inscrición no correspondente rexistro de operadores de agricultura ecolóxica, así como o respecto das técnicas de produción ecolóxica establecidas no Regulamento (CE) nº 834/2007 e demais normativa de aplicación.

C. Alegacións e solicitudes de modificación do Sixpac.

Ademais da documentación indicada na epígrafe A deste anexo, deberase presentar a seguinte documentación en función do tipo de alegación solicitada.

1. Tipos de alegacións.

Tipo

Definición

1

Cambio de uso nun recinto completo

2

Cambio de sistema de explotación (secaño/regadío) para todos os usos Sixpac, agás os usos non agrarios nun recinto completo

3

Partición dun recinto para cambiar o uso dunha parte deste

4

Partición dun recinto para cambiar o sistema de explotación (secaño/regadío) dunha parte deste

5

Existencia de parcela localizada en zona urbana que ten uso agrícola

9

Cambio do CAP nun recinto completo de pastos

11

Elementos da paisaxe: inclusión, eliminación, cambio de tipoloxía e/ou modificación de xeometría

12

Reinicio da actividade agraria nun recinto por algunha destas circunstancias:

– Recinto con cultivo abandonado. Incidencia 117

– Barbeito de máis de 5 anos. Incidencia 158

– Superficie queimada. Incidencia 159

13

Outras non previstas anteriormente

14

Partición dun recinto de pastos para cambiar o CAP nunha parte deste

2. Documentación para cada tipo de alegación.

Tipo de documentación

Obriga de presentala segundo
o tipo de alegación

Delimitación gráfica da liña de declaración das superficies da solicitude única ou a saída gráfica obtida a través do visor Sixpac, delimitando por medio de bosquexo acoutado ou en formato electrónico WKT ou shape o cambio proposto sobre o recinto afectado

Sempre

Acreditación de que os cambios alegados figuran actualmente na oficina virtual do Catastro

Para os tipos 2 e 4 se o cambio é de secaño a regadío

Certificado de dereitos de rega ou rexistro de auga expedido pola Administración hidráulica competente

Para os tipos 2 e 4 sempre

Saída gráfica do Catastro de urbana coa parcela catastral

obxecto da alegación

Para o tipo 5 sempre

Memoria descritiva que xustifique a necesidade da eliminación ou modificación do elemento estrutural

Para o tipo 11 cando se trate dunha alteración dun elemento da paisaxe existente

Autorización do organismo competente no ámbito forestal,

ambiental, hidráulico, etc., en caso de que sexa necesaria

Para o tipo 11 cando se trate dunha alteración dun elemento da paisaxe existente

Un mínimo de dúas fotografías datadas e xeorreferenciadas, indicando sobre a saída gráfica do visor o punto onde se tomaron e a orientación

Obrigatorio para os tipos 9 e 14, así como para os cambios do uso FO aos usos PS, PA ou PR, e os cambios dos usos PA e PR ao uso PS. Voluntario en calquera outra alegación como xustificación do cambio proposto

Outra documentación xustificativa das alegacións ao Sixpac presentadas que se considere conveniente (por exemplo: fotografías datadas, indicando sobre a saída gráfica o punto onde se tomaron e a orientación)

D. Solicitude de dereitos de pagamento básico da reserva nacional.

Ademais da documentación indicada na epígrafe A deste anexo, deberase presentar a documentación que se indica no anexo V do Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro.

E. Cesións de dereitos de pagamento básico.

Ademais da documentación indicada na epígrafe A deste anexo, deberase presentar a documentación necesaria para xustificar o tipo de cesión solicitado de acordo co indicado no anexo VI do Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro.

F. Cesión de axudas con cesión da explotación.

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas:

a) DNI/NIE da persoa cesionaria no caso de que sexa unha persoa física.

b) NIF da entidade cesionaria no caso de que sexa unha persoa xurídica.

c) DNI/NIE da persoa representante no caso de que sexa unha persoa física.

d) NIF da entidade representante no caso de que sexa unha persoa xurídica.

e) Última declaración do IRPF no caso de que a persoa cesionaria sexa persoa física.

f) Última declaración informativa anual de entidades en réxime de atribución de rendas no caso de que a persoa cesionaria sexa persoa xurídica S.C. ou C.B.

g) Outra documentación acreditativa dos seus ingresos agrarios no caso de que a persoa cesionaria teña personalidade xurídica distinta de S.C. ou C.B.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no anexo XIII-A e achegar os documentos.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas que presenten os documentos correspondentes.

G. Primas anuais de mantemento das seccións 1ª e 2ª do capítulo II do título II.

Coa solicitude de pagamento das primas indicadas deberá presentarse a seguinte documentación:

a) No caso de cesión do dereito de cobramento da prima cun terceiro, deberase presentar a seguinte documentación:

– Comunicación do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura como anexo VI nos procedementos MR670C e/ou MR674B, que está accesible na sede electrónica (https://sede.xunta.gal).

– Copia do documento público ou privado polo cal se formalizou a cesión. Se o documento é privado, deberase presentar copia da declaración do imposto de actos xurídicos documentados e, se o documento non se asina electronicamente, deberá ser asinado en presenza dun funcionario público, o cal deixará constancia deste acto no dito documento.

b) Xustificantes de gasto. As facturas deberán cumprir, como mínimo, os seguintes requisitos:

– Número e, se é o caso, serie.

– A data da súa expedición.

– Nome e apelidos, razón ou denominación social completa, tanto do obrigado a expedir factura como do destinatario das operacións.

– Número de identificación fiscal atribuído pola Administración española ou, se é o caso, pola doutro Estado membro da Unión Europea co cal realizase a operación o obrigado a expedir a factura.

– Domicilio, tanto do obrigado a expedir factura coma do destinatario das operacións.

– Descrición das operacións. Consignaranse todos os datos necesarios para determinar a base impoñible do imposto correspondente a aquelas e o seu importe, incluído o prezo unitario sen imposto das ditas operacións, así como calquera desconto ou rebaixa que non estea incluído no dito prezo unitario.

– O tipo impositivo ou tipos impositivos, se é o caso, aplicados ás operacións.

– A cota tributaria que, se é o caso, lle repercuta, deberá consignarse por separado.

– A data en que se efectuasen as operacións que se documentan, sempre que se trate dunha data distinta á de expedición da factura.

– No caso de que unha operación estea exenta ou non suxeita ao IVE, especificarase o artigo da normativa referida ao IVE que así o recoñece.

– Só se considerará elixible a base impoñible que figure na factura.

– Non se admitirán como xustificantes de gasto albarás, notas de entrega, facturas pro forma, tíckets, xustificantes de recepción nin as facturas que non conteñan todos os requisitos citados para a súa consideración como tal ou cuxa data non se axuste aos prazos citados.

– A factura da planta utilizada ten que estar expedida por un viveiro autorizado e tamén se admitirán as facturas emitidas por comercializadores que veñan acompañadas da copia cotexada da factura do viveiro autorizado ao comercializador. No caso de enxerto, na factura figurará a procedencia da variedade empregada para o enxerto.

c) Xustificantes do pagamento efectivo. A xustificación do pagamento realizarase con copia dalgún documento dos que se relacionan a seguir:

– Xustificante bancario do pagamento polo beneficiario (xustificante de transferencia bancaria, xustificante bancario de ingreso de efectivo na entidade, certificación bancaria, etc.), en que consten o número da factura obxecto de pagamento, a identificación do beneficiario que paga e do destinatario do pagamento, que deberá coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura. No caso de que o xustificante bancario sexa transferencia bancaria, estará selado pola entidade bancaria.

– Se o pagamento se instrumenta mediante efectos mercantís que permitan o pagamento aprazado (cheque, nota provisoria, letra de cambio, etc.), achegarase a factura xunto coa copia do efecto mercantil e coa documentación bancaria (extracto da conta do beneficiario, documento bancario acreditativo do pagamento do efecto, etc.) en que conste claramente que o dito efecto foi efectivamente pagado dentro do prazo de xustificación.

– No caso de que un xustificante de pagamento inclúa varias facturas imputadas ao proxecto, deberán identificarse no documento do pagamento as facturas obxecto del.

– No caso dunha factura cuxo pagamento se xustifique mediante varios documentos de pagamento, cada un destes deberá facer referencia á factura a que se imputa o pagamento e irá xunto cunha relación de todos os documentos de pagamento e importes acreditativos do pagamento desa factura.

– No caso de facturas pagadas conxuntamente con outras non referidas ao proxecto, deberá identificarse claramente no documento de pagamento a factura ou facturas cuxo pagamento se imputa ao proxecto.

– No caso de facturas en moeda estranxeira, deben achegarse os documentos bancarios de cargo en que conste o cambio utilizado.

d) Declaración doutras axudas segundo o modelo do anexo XI.

ANEXO II

Razas bovinas de aptitude láctea

Angler Rotvieh (Ageln)-Rød dansk mælkerace (RMD)-German Red-Lithuanian Red. Ayreshire.

Armoricaine.

Bretonne Pie-noire.

Frisona.

Groninger Blaarkop.

Guernsey.

Jersey. Malkeborthorn. Reggiana.

Valdostana nera.

Itäsuomenkarja.

Länsisuomenkarja.

Pohjoissuomenkaja.

ANEXO III

Zonas de concentración parcelaria nas cales se empregarán obrigatoriamente referencias identificativas correspondentes a planos de concentración

Provincia

Concello

Código zona

Nome da zona

15

A Coruña

1

Abegondo

1

Vizoño-Vilacova II

15

A Coruña

6

Arzúa

1

Dombodán

15

A Coruña

12

Boqueixón

1

Boqueixón-Granxa II

15

A Coruña

26

Oza-Cesuras

2

Borrifáns

15

A Coruña

26

Oza-Cesuras

4

Filgueira de Barranca-Trasanquelos

15

A Coruña

29

Coristanco

1

Couso

15

A Coruña

46

Mazaricos

1

Arcos

15

A Coruña

47

Melide

1

Maceda-Orois

15

A Coruña

48

Mesía

6

Xanceda-Mesía II

15

A Coruña

55

Narón

2

Lago-Meirás-Val

15

A Coruña

57

Negreira

1

Broño II-A Pena-Landeira

15

A Coruña

60

Ordes

2

Beán-Pereira II

15

A Coruña

60

Ordes

5

Mercurín-Lesta II

15

A Coruña

60

Ordes

6

Parada II

15

A Coruña

61

Oroso

1

Ánxeles-Calvente-Pasarelos-Marzoa II

15

A Coruña

61

Oroso

2

Senra-Cárdama-Vilarromarís

15

A Coruña

67

O Pino

7

Monte de Santa María de Budiño

15

A Coruña

69

Ponteceso

1

Cores-Nemeño

15

A Coruña

80

Santiso

7

Visantoña

15

A Coruña

80

Santiso

8

Novela-Liñares-Pezobrés

15

A Coruña

80

Santiso

9

Niñodaguia-Serantes (2º sector)

15

A Coruña

86

Touro

1

Monte de San Miguel de Vilar

15

A Coruña

94

Zas

1

Baio

27

Lugo

1

Abadín

5

Fanoi

27

Lugo

2

Alfoz

1

Pereiro-As Oiras

27

Lugo

2

Alfoz

2

Val de Alfoz

27

Lugo

4

Baleira

3

Fonteo

27

Lugo

4

Baleira

4

Pousada

27

Lugo

4

Baleira

5

A Braña

27

Lugo

10

Castro de Rei

1

Ramil

27

Lugo

10

Castro de Rei

2

San Xiao de Mos

27

Lugo

30

Mondoñedo

1

Zona Norte

27

Lugo

30

Mondoñedo

2

Sasdónigas

27

Lugo

54

Riotorto

1

Orrea-Galegos

27

Lugo

63

O Valadouro

2

Frexulfe

32

Ourense

2

Allariz

1

San Vitoiro-Urrós

32

Ourense

17

Calvos de Randín

1

Castelaus

32

Ourense

21

Cartelle

1

Vilardevacas

32

Ourense

21

Cartelle

3

Mundil

32

Ourense

24

Castro Caldelas

1

Burgo-Vilamaior-Camba

32

Ourense

37

Xunqueira de Ambía

2

A Graña

32

Ourense

47

Melón

1

Quins

32

Ourense

48

A Merca

1

Faramontaos-Proente

32

Ourense

63

Porqueira

1

Porqueira II

32

Ourense

85

Verea

1

Verea

32

Ourense

86

Verín

1

Mandín-Feces

32

Ourense

86

Verín

2

Mourazos-Tamagos-Tamaguelos

32

Ourense

90

Vilar de Barrio

1

San Pedro de Maus

36

Pontevedra

13

Covelo

1

Prado-Godóns

36

Pontevedra

13

Covelo

2

A Graña-Campo

36

Pontevedra

13

Covelo

3

Barcia de Mera

36

Pontevedra

17

A Estrada

1

Arca

36

Pontevedra

17

A Estrada

2

Montes de Val do Vea Sector II

36

Pontevedra

17

A Estrada

3

Codeseda

36

Pontevedra

18

Forcarei

1

Meavía-Quintillán

36

Pontevedra

24

Lalín

5

Vilatuxe

36

Pontevedra

59

Vila de Cruces

1

Duxame-Insua-Portodemouros

ANEXO IV

Zonas de montaña e zonas con limitacións específicas
na Comunidade Autónoma de Galicia

Os concellos de Galicia que constan na táboa e no mapa que figuran a continuación están incluídos na lista comunitaria de zonas con limitacións naturais ou outras limitacións específicas segundo se definen no artigo 32 do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, conforme a Decisión de execución C(2015) 8144 da Comisión, pola que se aproba o PDR de Galicia para o período 2014-2020, e pola Decisión de execución C(2018) 5236 da Comisión, pola que se aproba a modificación da anterior.

Concello

Comarca

Provincia

Clasificación

15001

Abegondo

A Coruña

A Coruña

Zona distinta de montaña

15002

Ames

Santiago

A Coruña

Zona distinta de montaña

15003

Aranga

Betanzos

A Coruña

Zona de montaña

15004

Ares

Ferrol

A Coruña

Zona distinta de montaña

15006

Arzúa

Arzúa

A Coruña

Zona distinta de montaña

15008

Bergondo

A Coruña

A Coruña

Zona distinta de montaña

15009

Betanzos

Betanzos

A Coruña

Zona distinta de montaña

15010

Boimorto

Arzúa

A Coruña

Zona distinta de montaña

15011

Boiro

Barbanza

A Coruña

Zona distinta de montaña

15012

Boqueixón

Santiago

A Coruña

Zona distinta de montaña

15013

Brión

Santiago

A Coruña

Zona distinta de montaña

15015

Cabanas

Eume

A Coruña

Zona distinta de montaña

15016

Camariñas

Terra de Soneira

A Coruña

Zona distinta de montaña

15017

Cambre

A Coruña

A Coruña

Zona distinta de montaña

15018

A Capela

Eume

A Coruña

Zona de montaña

15019

Carballo

Bergantiños

A Coruña

Zona distinta de montaña

15020

Carnota

Muros

A Coruña

Zona distinta de montaña

15021

Carral

A Coruña

A Coruña

Zona distinta de montaña

15022

Cedeira

Ferrol

A Coruña

Zona de montaña

15023

Cee

Fisterra

A Coruña

Zona distinta de montaña

15024

Cerceda

Ordes

A Coruña

Zona distinta de montaña

15025

Cerdido

Ortegal

A Coruña

Zona de montaña

15027

Coirós

Betanzos

A Coruña

Zona de montaña

15028

Corcubión

Fisterra

A Coruña

Zona distinta de montaña

15030

A Coruña

A Coruña

A Coruña

Zona distinta de montaña

15031

Culleredo

A Coruña

A Coruña

Zona distinta de montaña

15032

Curtis

Betanzos

A Coruña

Zona distinta de montaña

15033

Dodro

O Sar

A Coruña

Zona distinta de montaña

15034

Dumbría

Fisterra

A Coruña

Zona distinta de montaña

15035

Fene

Ferrol

A Coruña

Zona distinta de montaña

15036

Ferrol

Ferrol

A Coruña

Zona distinta de montaña

15037

Fisterra

Fisterra

A Coruña

Zona distinta de montaña

15038

Frades

Ordes

A Coruña

Zona distinta de montaña

15039

Irixoa

Betanzos

A Coruña

Zona distinta de montaña

15040

Laxe

Bergantiños

A Coruña

Zona distinta de montaña

15041

A Laracha

Bergantiños

A Coruña

Zona distinta de montaña

15042

Lousame

Noia

A Coruña

Zona distinta de montaña

15044

Mañón

Ortegal

A Coruña

Zona de montaña

15045

Mazaricos

Xallas

A Coruña

Zona distinta de montaña

15046

Melide

Terra de Melide

A Coruña

Zona distinta de montaña

15047

Mesía

Ordes

A Coruña

Zona distinta de montaña

15048

Miño

Betanzos

A Coruña

Zona distinta de montaña

15049

Moeche

Ferrol

A Coruña

Zona distinta de montaña

15050

Monfero

Eume

A Coruña

Zona de montaña

15051

Mugardos

Ferrol

A Coruña

Zona distinta de montaña

15052

Muxía

Fisterra

A Coruña

Zona distinta de montaña

15053

Muros

Muros

A Coruña

Zona distinta de montaña

15054

Narón

Ferrol

A Coruña

Zona distinta de montaña

15055

Neda

Ferrol

A Coruña

Zona distinta de montaña

15056

Negreira

A Barcala

A Coruña

Zona distinta de montaña

15057

Noia

Noia

A Coruña

Zona distinta de montaña

15058

Oleiros

A Coruña

A Coruña

Zona distinta de montaña

15059

Ordes

Ordes

A Coruña

Zona distinta de montaña

15060

Oroso

Ordes

A Coruña

Zona distinta de montaña

15061

Ortigueira

Ortegal

A Coruña

Zona de montaña

15062

Outes

Noia

A Coruña

Zona distinta de montaña

15064

Paderne

Betanzos

A Coruña

Zona distinta de montaña

15065

Padrón

O Sar

A Coruña

Zona distinta de montaña

15066

O Pino

Arzúa

A Coruña

Zona distinta de montaña

15067

A Pobra do Caramiñal

Barbanza

A Coruña

Zona distinta de montaña

15069

Pontedeume

Eume

A Coruña

Zona distinta de montaña

15070

As Pontes de García Rodríguez

Eume

A Coruña

Zona de montaña

15071

Porto do Son

Noia

A Coruña

Zona distinta de montaña

15072

Rianxo

Barbanza

A Coruña

Zona distinta de montaña

15073

Ribeira

Barbanza

A Coruña

Zona distinta de montaña

15074

Rois

O Sar

A Coruña

Zona distinta de montaña

15076

San Sadurniño

Ferrol

A Coruña

Zona de montaña

15078

Santiago de Compostela

Santiago

A Coruña

Zona distinta de montaña

15079

Santiso

Terra de Melide

A Coruña

Zona distinta de montaña

15080

Sobrado

Terra de Melide

A Coruña

Zona distinta de montaña

15081

As Somozas

Ferrol

A Coruña

Zona de montaña

15082

Teo

Santiago

A Coruña

Zona distinta de montaña

15083

Toques

Terra de Melide

A Coruña

Zona distinta de montaña

15084

Tordoia

Ordes

A Coruña

Zona distinta de montaña

15085

Touro

Arzúa

A Coruña

Zona distinta de montaña

15086

Trazo

Ordes

A Coruña

Zona distinta de montaña

15087

Valdoviño

Ferrol

A Coruña

Zona distinta de montaña

15089

Vedra

Santiago

A Coruña

Zona distinta de montaña

15090

Vilasantar

Betanzos

A Coruña

Zona distinta de montaña

15091

Vilarmaior

Betanzos

A Coruña

Zona distinta de montaña

15901

Cariño

Ortegal

A Coruña

Zona de montaña

15902

Oza-Cesuras

Betanzos

A Coruña

Zona distinta de montaña

27001

Abadín

A Terra Chá

Lugo

Zona de montaña

27002

Alfoz

A Mariña Central

Lugo

Zona de montaña

27003

Antas de Ulla

A Ulloa

Lugo

Zona distinta de montaña

27004

Baleira

A Fonsagrada

Lugo

Zona de montaña

27005

Barreiros

A Mariña Oriental

Lugo

Zona distinta de montaña

27006

Becerreá

Os Ancares

Lugo

Zona de montaña

27007

Begonte

A Terra Chá

Lugo

Zona distinta de montaña

27008

Bóveda

Terra de Lemos

Lugo

Zona distinta de montaña

27009

Carballedo

Chantada

Lugo

Zona de montaña

27010

Castro de Rei

A Terra Chá

Lugo

Zona distinta de montaña

27011

Castroverde

Lugo

Lugo

Zona distinta de montaña

27012

Cervantes

Os Ancares

Lugo

Zona de montaña

27013

Cervo

A Mariña Occidental

Lugo

Zona distinta de montaña

27014

O Corgo

Lugo

Lugo

Zona distinta de montaña

27015

Cospeito

A Terra Chá

Lugo

Zona distinta de montaña

27016

Chantada

Chantada

Lugo

Zona de montaña

27017

Folgoso do Courel

Quiroga

Lugo

Zona de montaña

27018

A Fonsagrada

A Fonsagrada

Lugo

Zona de montaña

27019

Foz

A Mariña Central

Lugo

Zona distinta de montaña

27020

Friol

Lugo

Lugo

Zona distinta de montaña

27021

Xermade

A Terra Chá

Lugo

Zona de montaña

27022

Guitiriz

A Terra Chá

Lugo

Zona de montaña

27023

Guntín

Lugo

Lugo

Zona distinta de montaña

27024

O Incio

Sarria

Lugo

Zona de montaña

27025

Xove

A Mariña Occidental

Lugo

Zona distinta de montaña

27026

Láncara

Sarria

Lugo

Zona de montaña

27027

Lourenzá

A Mariña Central

Lugo

Zona distinta de montaña

27028

Lugo

Lugo

Lugo

Zona distinta de montaña

27029

Meira

Meira

Lugo

Zona de montaña

27030

Mondoñedo

A Mariña Central

Lugo

Zona de montaña

27031

Monforte de Lemos

Terra de Lemos

Lugo

Zona distinta de montaña

27032

Monterroso

A Ulloa

Lugo

Zona distinta de montaña

27033

Muras

A Terra Chá

Lugo

Zona de montaña

27034

Navia de Suarna

Os Ancares

Lugo

Zona de montaña

27035

Negueira de Muñiz

A Fonsagrada

Lugo

Zona de montaña

27037

As Nogais

Os Ancares

Lugo

Zona de montaña

27038

Ourol

A Mariña Occidental

Lugo

Zona de montaña

27039

Outeiro de Rei

Lugo

Lugo

Zona distinta de montaña

27040

Palas de Rei

A Ulloa

Lugo

Zona distinta de montaña

27041

Pantón

Terra de Lemos

Lugo

Zona distinta de montaña

27042

Paradela

Sarria

Lugo

Zona de montaña

27043

O Páramo

Sarria

Lugo

Zona distinta de montaña

27044

A Pastoriza

A Terra Chá

Lugo

Zona distinta de montaña

27045

Pedrafita do Cebreiro

Os Ancares

Lugo

Zona de montaña

27046

Pol

Meira

Lugo

Zona distinta de montaña

27047

A Pobra do Brollón

Terra de Lemos

Lugo

Zona de montaña

27048

A Pontenova

A Mariña Oriental

Lugo

Zona de montaña

27049

Portomarín

Lugo

Lugo

Zona distinta de montaña

27050

Quiroga

Quiroga

Lugo

Zona de montaña

27051

Ribadeo

A Mariña Oriental

Lugo

Zona distinta de montaña

27052

Ribas de Sil

Quiroga

Lugo

Zona de montaña

27053

Ribeira de Piquín

Meira

Lugo

Zona de montaña

27054

Riotorto

Meira

Lugo

Zona de montaña

27055

Samos

Sarria

Lugo

Zona de montaña

27057

Sarria

Sarria

Lugo

Zona distinta de montaña

27058

O Saviñao

Terra de Lemos

Lugo

Zona distinta de montaña

27059

Sober

Terra de Lemos

Lugo

Zona distinta de montaña

27060

Taboada

Chantada

Lugo

Zona distinta de montaña

27061

Trabada

A Mariña Oriental

Lugo

Zona distinta de montaña

27062

Triacastela

Sarria

Lugo

Zona de montaña

27063

O Valadouro

A Mariña Central

Lugo

Zona de montaña

27064

O Vicedo

A Mariña Occidental

Lugo

Zona distinta de montaña

27065

Vilalba

A Terra Chá

Lugo

Zona distinta de montaña

27066

Viveiro

A Mariña Occidental

Lugo

Zona distinta de montaña

27901

Baralla

Os Ancares

Lugo

Zona de montaña

27902

Burela

A Mariña Central

Lugo

Zona distinta de montaña

32001

Allariz

Allariz-Maceda

Ourense

Zona distinta de montaña

32002

Amoeiro

Ourense

Ourense

Zona distinta de montaña

32003

A Arnoia

O Ribeiro

Ourense

Zona de montaña

32004

Avión

O Ribeiro

Ourense

Zona de montaña

32005

Baltar

A Limia

Ourense

Zona de montaña

32006

Bande

Baixa Limia

Ourense

Zona de montaña

32007

Baños de Molgas

Allariz-Maceda

Ourense

Zona distinta de montaña

32008

Barbadás

Ourense

Ourense

Zona distinta de montaña

32009

O Barco de Valdeorras

Valdeorras

Ourense

Zona de montaña

32010

Beade

O Ribeiro

Ourense

Zona distinta de montaña

32011

Beariz

O Carballiño

Ourense

Zona de montaña

32012

Os Blancos

A Limia

Ourense

Zona de montaña

32013

Boborás

O Carballiño

Ourense

Zona distinta de montaña

32014

A Bola

Terra de Celanova

Ourense

Zona distinta de montaña

32015

O Bolo

Valdeorras

Ourense

Zona de montaña

32016

Calvos de Randín

A Limia

Ourense

Zona de montaña

32017

Carballeda de Valdeorras

Valdeorras

Ourense

Zona de montaña

32019

O Carballiño

O Carballiño

Ourense

Zona distinta de montaña

32020

Cartelle

Terra de Celanova

Ourense

Zona distinta de montaña

32021

Castrelo do Val

Verín

Ourense

Zona de montaña

32022

Castrelo de Miño

O Ribeiro

Ourense

Zona distinta de montaña

32023

Castro Caldelas

Terra de Caldelas

Ourense

Zona de montaña

32024

Celanova

Terra de Celanova

Ourense

Zona distinta de montaña

32025

Cenlle

O Ribeiro

Ourense

Zona distinta de montaña

32026

Coles

Ourense

Ourense

Zona distinta de montaña

32027

Cortegada

O Ribeiro

Ourense

Zona distinta de montaña

32028

Cualedro

Verín

Ourense

Zona de montaña

32029

Chandrexa de Queixa

Terra de Trives

Ourense

Zona de montaña

32030

Entrimo

Baixa Limia

Ourense

Zona de montaña

32031

Esgos

Ourense

Ourense

Zona de montaña

32032

Xinzo de Limia

A Limia

Ourense

Zona distinta de montaña

32033

Gomesende

Terra de Celanova

Ourense

Zona de montaña

32034

A Gudiña

Viana

Ourense

Zona de montaña

32035

O Irixo

O Carballiño

Ourense

Zona de montaña

32036

Xunqueira de Ambía

Allariz-Maceda

Ourense

Zona distinta de montaña

32037

Xunqueira de Espadanedo

Allariz-Maceda

Ourense

Zona de montaña

32038

Larouco

Valdeorras

Ourense

Zona de montaña

32039

Laza

Verín

Ourense

Zona de montaña

32040

Leiro

O Ribeiro

Ourense

Zona distinta de montaña

32041

Lobeira

Baixa Limia

Ourense

Zona de montaña

32042

Lobios

Baixa Limia

Ourense

Zona de montaña

32043

Maceda

Allariz-Maceda

Ourense

Zona de montaña

32044

Manzaneda

Terra de Trives

Ourense

Zona de montaña

32045

Maside

O Carballiño

Ourense

Zona distinta de montaña

32046

Melón

O Ribeiro

Ourense

Zona de montaña

32047

A Merca

Terra de Celanova

Ourense

Zona distinta de montaña

32048

A Mezquita

Viana

Ourense

Zona de montaña

32049

Montederramo

Terra de Caldelas

Ourense

Zona de montaña

32050

Monterrei

Verín

Ourense

Zona de montaña

32051

Muíños

Baixa Limia

Ourense

Zona de montaña

32052

Nogueira de Ramuín

Ourense

Ourense

Zona de montaña

32053

Oímbra

Verín

Ourense

Zona de montaña

32054

Ourense

Ourense

Ourense

Zona distinta de montaña

32055

Paderne de Allariz

Allariz-Maceda

Ourense

Zona distinta de montaña

32056

Padrenda

Terra de Celanova

Ourense

Zona de montaña

32057

Parada de Sil

Terra de Caldelas

Ourense

Zona de montaña

32058

O Pereiro de Aguiar

Ourense

Ourense

Zona distinta de montaña

32059

A Peroxa

Ourense

Ourense

Zona de montaña

32060

Petín

Valdeorras

Ourense

Zona de montaña

32061

Piñor

O Carballiño

Ourense

Zona de montaña

32062

Porqueira

A Limia

Ourense

Zona distinta de montaña

32063

A Pobra de Trives

Terra de Trives

Ourense

Zona de montaña

32064

Pontedeva

Terra de Celanova

Ourense

Zona distinta de montaña

32065

Punxín

O Carballiño

Ourense

Zona distinta de montaña

32066

Quintela de Leirado

Terra de Celanova

Ourense

Zona de montaña

32067

Rairiz de Veiga

A Limia

Ourense

Zona de montaña

32068

Ramirás

Terra de Celanova

Ourense

Zona distinta de montaña

32069

Ribadavia

O Ribeiro

Ourense

Zona distinta de montaña

32070

San Xoán de Río

Terra de Trives

Ourense

Zona de montaña

32071

Riós

Verín

Ourense

Zona de montaña

32072

A Rúa

Valdeorras

Ourense

Zona de montaña

32073

Rubiá

Valdeorras

Ourense

Zona de montaña

32074

San Amaro

O Carballiño

Ourense

Zona distinta de montaña

32076

San Cristovo de Cea

O Carballiño

Ourense

Zona distinta de montaña

32077

Sandiás

A Limia

Ourense

Zona distinta de montaña

32079

Taboadela

Ourense

Ourense

Zona distinta de montaña

32080

A Teixeira

Terra de Caldelas

Ourense

Zona de montaña

32081

Toén

Ourense

Ourense

Zona distinta de montaña

32082

Trasmiras

A Limia

Ourense

Zona distinta de montaña

32083

A Veiga

Valdeorras

Ourense

Zona de montaña

32084

Verea

Terra de Celanova

Ourense

Zona de montaña

32085

Verín

Verín

Ourense

Zona de montaña

32086

Viana do Bolo

Viana

Ourense

Zona de montaña

32087

Vilamarín

Ourense

Ourense

Zona distinta de montaña

32088

Vilamartín de Valdeorras

Valdeorras

Ourense

Zona de montaña

32089

Vilar de Barrio

A Limia

Ourense

Zona de montaña

32091

Vilardevós

Verín

Ourense

Zona de montaña

32092

Vilariño de Conso

Viana

Ourense

Zona de montaña

36001

Arbo

A Paradanta

Pontevedra

Zona de montaña

36002

Barro

Pontevedra

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36003

Baiona

Vigo

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36004

Bueu

O Morrazo

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36005

Caldas de Reis

Caldas

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36006

Cambados

O Salnés

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36007

Campo Lameiro

Pontevedra

Pontevedra

Zona de montaña

36008

Cangas

O Morrazo

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36009

A Cañiza

A Paradanta

Pontevedra

Zona de montaña

36013

Covelo

A Paradanta

Pontevedra

Zona de montaña

36014

Crecente

A Paradanta

Pontevedra

Zona de montaña

36015

Cuntis

Caldas

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36016

Dozón

Deza

Pontevedra

Zona de montaña

36017

A Estrada

Tabeirós-Terra de Montes

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36018

Forcarei

Tabeirós-Terra de Montes

Pontevedra

Zona de montaña

36019

Fornelos de Montes

Vigo

Pontevedra

Zona de montaña

36020

Agolada

Deza

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36021

Gondomar

Vigo

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36022

O Grove

O Salnés

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36023

A Guarda

O Baixo Miño

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36024

Lalín

Deza

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36025

A Lama

Pontevedra

Pontevedra

Zona de montaña

36026

Marín

O Morrazo

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36027

Meaño

O Salnés

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36028

Meis

O Salnés

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36029

Moaña

O Morrazo

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36030

Mondariz

O Condado

Pontevedra

Zona de montaña

36032

Moraña

Caldas

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36033

Mos

Vigo

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36034

As Neves

O Condado

Pontevedra

Zona de montaña

36035

Nigrán

Vigo

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36036

Oia

O Baixo Miño

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36037

Pazos de Borbén

Vigo

Pontevedra

Zona de montaña

36038

Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36039

O Porriño

Vigo

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36040

Portas

Caldas

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36041

Poio

Pontevedra

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36042

Ponteareas

O Condado

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36043

Ponte Caldelas

Pontevedra

Pontevedra

Zona de montaña

36044

Pontecesures

Caldas

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36045

Redondela

Vigo

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36046

Ribadumia

O Salnés

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36047

Rodeiro

Deza

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36050

Salvaterra de Miño

O Condado

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36051

Sanxenxo

O Salnés

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36052

Silleda

Deza

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36053

Soutomaior

Vigo

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36055

Tui

O Baixo Miño

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36056

Valga

Caldas

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36057

Vigo

Vigo

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36058

Vilaboa

Pontevedra

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36059

Vila de Cruces

Deza

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36060

Vilagarcía de Arousa

O Salnés

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36061

Vilanova de Arousa

O Salnés

Pontevedra

Zona distinta de montaña

36902

Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Pontevedra

Zona de montaña

missing image file

ANEXO V

Requisitos legais de xestión

Ámbito

Aspecto

principal

Requisitos

Normas nacionais de referencia

Ambiente, cambio climático, boas condicións agrícolas da terra

Auga

RLX 1

Directiva 91/676/CEE do Consello, do 12 de decembro de 1991, relativa á protección das augas contra a contaminación producida por nitratos procedentes de fontes agrarias (DO L 375, do 31 de decembro de 1991, p. 1)

Artigos 4 e 5: cumprimento das medidas establecidas nos programas de actuación, nas explotacións agrícolas e gandeiras situadas en zonas declaradas pola Comunidade Autónoma como zonas vulnerables.

Real decreto 261/1996, do 16 de febreiro, sobre protección das augas contra a contaminación producida polos nitratos procedentes de fontes agrarias.

Biodiversidade

RLX 2

Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de novembro de 2009, relativa á conservación das aves silvestres (DO L 20, do 26 de xaneiro de 2010, p. 7)

Artigo 3, número 1, artigo 3, número 2, letra b), e artigo 4, números 1, 2 e 4.

Preservar os espazos que constitúen os hábitats naturais das especies de aves migratorias, ameazadas e en perigo de extinción.

Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade.

Real decreto 1997/1995, do 7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres.

RLX 3

Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres (DO L 206, do 22 de xullo de 1992, p. 7)

Artigo 6, números 1 e 2: conservación de hábitats e especies da Rede Natura 2000.

Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade.

Real decreto 1997/1995, do 7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres.

Saúde pública, sanidade animal e fitosanidade

Seguridade alimentaria

RLX 4

Regulamento (CE) nº 178/2002 do Parlamento Europeo e do Consello, do 28 de xaneiro de 2002, polo que se establecen os principios e os requisitos xerais da lexislación alimentaria, se crea a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria e se fixan procedementos relativos á seguridade alimentaria (DO L 31, do 1 de febreiro de 2002, p. 1)

Artigos 14 e 15, artigo 17, número 1*, e artigos 18, 19 e 20.

Artigo 14: os produtos da explotación destinados a ser comercializados como alimentos deben ser seguros.

Artigo 15: comprobar que nas explotacións gandeiras destinadas á produción de alimentos non existen nin se lles dá aos animais pensos que non sexan seguros.

Artigo 17(1) (*): sobre hixiene dos produtos alimentarios e dos pensos (desenvolvido polos regulamentos (CE) nº 852/2004 e 183/2005, e sobre hixiene dos produtos de orixe animal (desenvolvido polo Regulamento (CE) nº 853/2004). Artigo 18: rastrexabilidade.

Identificación dos operadores que subministraron a unha explotación pensos, alimentos, animais para produción de alimentos, ou substancias destinadas a seren incorporadas a un penso ou a un alimento e identificación dos operadores a que a explotación subministrara os seus produtos.

Artigos 19 e 20: responsabilidades dos explotadores de empresas de pensos/alimentos.

Real decreto 821/2008, do 16 de maio, polo que se regulan as condicións de aplicación da normativa comunitaria en materia de hixiene de pensos e se establece o rexistro xeral de establecementos no sector de alimentación animal: no referente ás obrigas que deriven da normativa comunitaria específica.

Real decreto 1311/2012, do 14 de setembro, polo que se establece o marco de actuación para conseguir un uso sustentable dos produtos fitosanitarios.

Orde APA/326/2007, do 9 de febreiro, pola que se establecen as obrigas dos titulares de explotacións agrícolas e forestais en materia de rexistro da información sobre o uso de produtos fitosanitarios.

RLX 5

Directiva 96/22/CE do Consello, do 29 de abril de 1996, pola que se prohibe utilizar determinadas substancias de efecto hormonal e tiroestático e substancias β-agonistas na cría de gando (DO L 125, do 23 de maio de 1996, p.3)

Artigo 3, letras a), b), d) e e), e artigos 4, 5 e 7: comprobar que non hai na explotación, agás que exista unha información, substancias non autorizadas, non administrar as ditas substancias aos animais (agás as excepcións para os tratamentos zootécnicos ou terapéuticos) e non comercializar animais aos cales se lles subministrasen substancias ou produtos non autorizados e, no caso de administración de produtos autorizados, que se respectase o prazo de espera prescrito para os ditos produtos.

Real decreto 2178/2004, do 12 de novembro, polo que prohibe utilizar determinadas substancias de efecto hormonal e tirostático e substancias beta-agonistas de uso na cría de gando.

Identificación e rexistro de animais

RLX 6

Directiva 2008/71/CE do Consello, do 15 de xullo de 2008, relativa á identificación e ao rexistro de porcos (DO L 213, do 8 de agosto de 2005, p. 31)

Artigos 3, 4 e 5

Artigo 3: rexistro de explotacións porcinas por parte dos Estados membros.

Artigo 4: condicións dos rexistros das explotacións de animais da especie porcina.

Artigo 5: requisitos de identificación e do movemento de animais da especie porcina.

Real decreto 205/1996, do 9 de febreiro, polo que se establece un sistema de identificación e rexistro dos animais das especies bovina, porcina, ovina e cabrúa.

Real decreto 479/2004, do 26 de marzo, polo que se establece e regula o Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras.

Real decreto 728/2007, do 13 de xuño, polo que se establecen e regulan o Rexistro Xeral de

Movementos de Gando e o Rexistro Xeral de Identificación Individual de Animais.

RLX 7

Regulamento (CE) nº 1760/2000 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de xullo de 2000, que establece un sistema de identificación e rexistro dos animais da especie bovina e relativo á etiquetaxe da carne de vacún e dos produtos a base de carne de vacún (DO L 204, do 11 de agosto de 2000, p. 1)

Artigos 4 e 7

Artigo 4: requisitos e condicións do marcación auricular da especie bovina.

Artigo 7: requisitos e condicións do pasaporte e do rexistro de animais da especie bovina.

Real decreto 1980/1998, do 18 de setembro, polo que se establece un sistema de identificación e rexistro dos animais da especie bovina.

Real decreto 479/2004, do 26 de marzo, polo que se establece e regula o Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras.

Real decreto 728/2007, do 13 de xuño, polo que se establecen e regulan o Rexistro Xeral de Movementos de Gando e o Rexistro Xeral de Identificación Individual de Animais.

Orde ARM/687/2009, do 11 de marzo, pola que se modifica o anexo XI do Real decreto 728/2007.

RLX 8

Regulamento (CE) nº 21/2004 do Consello, do 17 de decembro de 2003, polo que se establece un sistema de identificación e rexistro dos animais das especies ovina e cabrúa (DO L 5, do 9 de xaneiro de 2004, p. 8)

Artigos 3, 4 e 5: compróbense a correcta identificación e rexistro do gando ovino-cabrún.

Real decreto 479/2004, do 26 de marzo, polo que se establece e regula o Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras.

Real decreto 685/2013, do 16 de setembro, polo que se establece un sistema de identificación e rexistro dos animais das especies ovina e cabrúa.

Real decreto 728/2007, do 13 de xuño, polo que se establecen e regulan o Rexistro Xeral de

Movementos de Gando e o Rexistro Xeral de Identificación Individual de Animais.

Enfermidades

animais

RLX 9

Regulamento (CE) nº 999/2001 do Parlamento Europeo e do Consello, do 22 de maio de 2001, polo que se establecen disposicións para a prevención, o control e a erradicación de determinadas encefalopatías esponxiformes transmisibles (DO L 147, do 31 de maio de 2001, p. 1)

Artigos 7, 11, 12, 13 e 15

Artigo 7: respectar as prohibicións en materia de alimentación dos animais.

Artigo 11: cumprimento na notificación de encefalopatías esponxiformes transmisibles.

Artigo 12: adopción das medidas relativas aos animais sospeitosos.

Artigo 13: adopción das medidas conseguintes á confirmación da presenza de encefalopatías esponxiformes transmisibles.

Artigo 15: posta no mercado de animais vivos, esperma, os seus óvulos e embrións.

Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal, no referente ás obrigas que deriven das disposicións da normativa comunitaria específica.

Produtos

fitosanitarios

RLX 10

Regulamento (CE) nº 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios e polo que se derrogan as directivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Consello (DO L 309, do 24 de

novembro de 2009, p. 1)

Os produtos fitosanitarios empregaranse axeitadamente.

A utilización axeitada incluirá a aplicación dos principios de boas prácticas fitosanitarias e o cumprimento das condicións establecidas na autorización de comercialización do produto

fitosanitario e especificadas na etiqueta.

Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal, no referente ás obrigas que deriven das disposicións da normativa comunitaria específica.

Benestar animal

Benestar animal

RLX 11

Directiva 2008/119/CE do Consello, do 18 de decembro de 2008, relativa ás normas mínimas para a protección de xatos (DO L 10, do 15 de xaneiro de 2009, p. 7)

Artigos 3 e 4: condicións das explotacións de xatos e relativas á cría.

Lei 32/2007, do 7 de novembro, para o coidado dos animais, na súa explotación, transporte, experimentación e sacrificio, no referente ás obrigas que deriven das disposicións da normativa comunitaria específica.

Real decreto 1047/1994, do 20 de maio, relativa ás normas mínimas para a protección de xatos.

RLX 12

Directiva 2008/120/CE do Consello, do 18 de decembro de 2008, relativa ás normas mínimas para a protección de porcos (DO L 47, do 18 de febreiro de 2009, p. 5)

Artigos 3 e 4: condicións das explotacións de porcos e relativas á cría.

Lei 32/2007, do 7 de novembro, para o coidado dos animais, na súa explotación, transporte, experimentación e sacrificio, no referente ás obrigas que deriven das disposicións da normativa comunitaria específica.

Real decreto 1135/2002, do 31 de outubro, relativa ás normas mínimas para a protección de porcos.

RLX 13

Directiva 98/58/CE do Consello, do 20 de xullo de 1998, relativa á protección dos animais nas explotacións gandeiras (DO L 221, do 8 de agosto de 1998, p. 23)

Artigo 4: condicións de cría e mantemento de animais.

Lei 32/2007, do 7 de novembro, para o coidado dos animais, na súa explotación, transporte, experimentación e sacrificio, no referente ás obrigas que deriven das disposicións da normativa comunitaria específica.

Real decreto 348/2000, do 10 de marzo, polo que se incorpora ao ordenamento xurídico a Directiva 98/58/CE, relativa á protección dos animais nas explotacións gandeiras.

* Na súa aplicación, en particular, en virtude de:

– Artigo 14 do R. 470/2009 e anexo do R. 37/2010.

– Regulamento (CE) nº 852/2004: artigo 4, número 1, e anexo I, parte A [II.4 letras g), h), j); 5, letras f) e h); 6; III.8, letras a), b), d) e e); 9, letras a) e c)].

– Regulamento (CE) nº 853/2004: artigo 3, número 1, e anexo III, sección IX, capítulo 1 [I.1, letras b), c), d) e e); I.2, letra a), incisos i), ii), iii), letra b), incisos i) e ii), e letra c); I.3; I.4; I.5; II.A, números 1, 2, 3, 4; II.B, 1, letras a) e d); 2, 4, letras a) e b)], anexo III, sección X, capítulo 1.1.

– Regulamento (CE) nº 183/2005: artigo 5, número 1, e anexo I, parte A [I.4, letras e) e g); II.2, letras a), b) e e)]; artigo 5, número 5, e anexo III, números 1 e 2; artigo 5, número 6.

– Regulamento (CE) nº 396/2005: artigo 18.

ANEXO VI

Boas condicións agrarias e ambientais da terra

Ámbito de ambiente, cambio climático e boa condición agrícola da terra.

1. Aspecto principal: auga.

– BCAM 1. Creación de franxas de protección nas marxes dos ríos.

Nas marxes dos ríos, lagos e lagoas, consideradas a partir da ribeira, non se poderán aplicar fertilizantes nunha franxa cuxo ancho será o recollido no Código de boas prácticas agrarias ou outra normativa da Comunidade Autónoma. Ademais, nas ditas franxas respectaranse, se é o caso, o resto de requisitos relativos ás condicións de aplicación de fertilizantes a terras próximas a cursos de auga a que se refire o punto A4 do anexo II da Directiva 91/676/CEE do Consello, do 12 de decembro de 1991, relativa á protección das augas contra a contaminación producida por nitratos utilizados na agricultura.

Para os efectos do parágrafo anterior, considerarase a definición de fertilizantes da letra e) do artigo 2 da Directiva 91/676/CEE do Consello, do 12 de decembro de 1991.

De igual modo, nas marxes referidas non se poderán aplicar produtos fitosanitarios nunha franxa de 5 metros de ancho sen prexuízo dunha limitación maior recollida na etiqueta dos ditos produtos.

Estas franxas de protección estarán situadas na parcela agrícola ou serán contiguas a ela, de forma que os seus bordos largos sexan paralelos ao bordo da canle ou masa de auga, e poderán estar constituídas por vexetación de ribeira.

Na franxa de protección en que non se aplicasen fertilizantes non haberá produción agrícola, excepto no caso dos cultivos leñosos que xa estean implantados, xa que a arrinca podería diminuír a protección das marxes. Poderá permitirse a sementeira de mesturas de flora silvestre, o pastoreo ou a sega, sempre que a franxa de protección siga sendo distinguible da terra agrícola contigua.

Nas ditas franxas poderanse realizar labores superficiais de mantemento para evitar a proliferación de pragas e enfermidades que constitúan un risco sanitario para os cultivos adxacentes.

missing image file

– BCAM 2. Cumprimento dos procesos de autorización do uso de auga para a rega.

Para as superficies de regadío, o agricultor deberá acreditar o seu dereito de uso de auga de rega concedido pola Administración hidráulica competente.

– BCAM 3. Protección das augas subterráneas contra a contaminación: prohibición de verteduras directas nas augas subterráneas e medidas para previr a contaminación indirecta das augas subterráneas mediante a vertedura sobre o terreo e a filtración a través do solo de substancias perigosas, tal como se enumeran no anexo da Directiva 80/68/CEE do Consello, do 17 de decembro de 1979, relativa á protección das augas subterráneas contra a contaminación causada por determinadas substancias perigosas, na súa versión en vigor no seu derradeiro día de vixencia, na medida en que teña relación coa actividade agrícola.

Os agricultores non verterán de forma directa ou indirecta as substancias da lista I da Directiva 80/68/CEE do Consello, do 17 de decembro de 1979 (compostos organohaloxenados e substancias que poidan orixinar compostos semellantes no medio acuático, compostos organofosforados, compostos orgánicos de estaño, substancias que posúan un poder canceríxeno, mutáxeno ou teratóxeno no medio acuático ou a través deste, mercurio e compostos de mercurio, cadmio e compostos de cadmio, aceites minerais e hidrocarburos e cianuros).

Os agricultores non verterán, a non ser que se obteña autorización, de forma directa ou indirecta, as substancias da lista II da Directiva 80/68/CEE do Consello, do 17 de decembro de 1979 (metaloides, determinados metais e os seus compostos, biocidas e os seus derivados que non figuren na lista I, substancias que teñan un efecto prexudicial no sabor e/ou no cheiro das augas subterráneas, así como os compostos que poidan orixinar as ditas substancias nas augas, volvéndoas non aptas para o consumo humano; compostos orgánicos de silicio tóxicos ou persistentes e substancias que poidan orixinar os ditos compostos nas augas, agás aqueles que sexan bioloxicamente inocuos ou que se transformen rapidamente na auga en substancias inocuas, compostos inorgánicos de fósforo elemental, fluoruros, amoníaco e nitritos).

2. Aspecto principal: solo e reserva de carbono.

– BCAM 4. Cobertura mínima do solo.

• Cultivos herbáceos. Nas parcelas agrícolas de secaño que se sementen con cultivos herbáceos de inverno non se deberá vesar o solo, entre a data de recollida da colleita anterior e o 1 de agosto que se establece como referencia do inicio da presementeira, agás que se implante un cultivo de primavera que asegure unha cobertura vexetal que protexa o solo.

• Cultivos leñosos. No caso de cultivos leñosos en pendente igual ou superior ao 15 %, agás que a pendente real do recinto estea compensada mediante socalcos ou bancais, será necesario manter unha cuberta vexetal de ancho mínimo de 1 metro nas rúas transversais á liña de máxima pendente ou nas rúas paralelas á dita liña, cando o deseño da parcela ou o sistema de rega impidan o seu establecemento noutra dirección.

Non obstante, no momento en que poida competir co cultivo ou imposibilite a súa recollida, a dita cuberta poderá eliminarse mediante métodos químicos ou mecánicos, e poderá ser incorporada mediante un labor superficial, respectando en todo caso o establecido na epígrafe relativa a cultivos leñosos da BCAA 5.

O disposto nos parágrafos anteriores non será de aplicación no caso de parcelas de cultivo de superficie igual ou inferior a unha hectárea, no caso de parcelas de cultivo irregulares ou alongadas cuxa dimensión mínima no sentido transversal á pendente sexa inferior a 100 metros en calquera punto da parcela e cando, por razóns de mantemento da actividade produtiva tradicional, sexan determinadas e autorizadas pola Administración competente aquelas técnicas de agricultura de conservación que se consideren adecuadas.

Non se poderá arrincar ningún pé de cultivos leñosos situados en recintos de pendente igual ou superior ao 15 %, agás nas zonas en que así se estableza e sexa obxecto de reposición autorizada pola autoridade competente.

Nestes casos hai que respectar as normas destinadas á súa reconversión cultural e varietal e aos cambios de cultivo ou aproveitamento.

O disposto nos parágrafos anteriores non será de aplicación cando a pendente real do recinto estea compensada mediante socalcos ou bancais.

• Terras de barbeito e terras sen cultivo. Realizaranse prácticas tradicionais de cultivo, prácticas de labra mínima ou manterase unha cuberta vexetal axeitada, ben sexa espontánea ben mediante a sementeira de especies mellorantes.

As parcelas en que non se realice actividade agraria manteranse de acordo coas normas locais que regulen a dita situación.

– BCAM 5. Xestión mínima das terras que reflicta as condicións específicas locais para limitar a erosión.

• Cultivos herbáceos. Nas superficies que se destinen a cultivos herbáceos non se deberá vesar a terra na dirección da máxima pendente cando, nos recintos cultivados, a pendente media exceda o 15 %, agás que a pendente real do recinto estea compensada mediante socalcos ou bancais.

• Cultivos leñosos. En cultivos leñosos non se deberá vesar a favor da pendente a terra en recintos con pendentes superiores ao 15 %, agás que a pendente real do recinto estea compensada mediante socalcos ou bancais, se adopten formas especiais de cultivo como o cultivo en faixas, se realice labra mínima ou de conservación, ou se manteña unha cobertura de vexetación total do solo. No caso de existencia de bancais, será obrigatorio evitar calquera tipo de labor que afecte a estrutura dos noiros existentes.

O disposto nos parágrafos anteriores non será de aplicación no caso de parcelas de cultivo de superficie igual ou inferior a unha hectárea, no caso de parcelas de cultivo irregulares ou alongadas cuxa dimensión mínima no sentido transversal á pendente sexa inferior a 100 metros en calquera punto da parcela e cando, por razóns de mantemento da actividade produtiva tradicional, a Administración competente determine e autorice aquelas técnicas de agricultura de conservación que se consideren adecuadas. En todos os supostos, a implantación do cultivo farase o máis rapidamente posible para evitar que o solo se poida ver afectado pola erosión.

– BCAM 6. Mantemento do nivel de materia orgánica no solo mediante prácticas adecuadas, incluída a prohibición de queimar os restrollos, excepto por razóns fitosanitarias.

Non se poderán queimar restrollos en todo o ámbito nacional, agás que, por razóns fitosanitarias, a queima estea autorizada pola autoridade competente, caso en que estará condicionada ao cumprimento das normas establecidas en materia de prevención de incendios e, en particular, as relativas ao ancho mínimo dunha franxa perimetral cando os terreos linden con terreos forestais.

Cando se eliminen restos de colleita de cultivos herbáceos e dos de poda de cultivos leñosos deberá realizarse, se é o caso, consonte a normativa establecida.

Os estercos sólidos deberán enterrarse despois da súa aplicación no menor prazo de tempo posible. Non obstante, exceptúanse desta obriga os tipos de cultivo mediante sementeira directa ou labra mínima, os pastos e cultivos permanentes, cando a achega do esterco sólido se realice en cobertura co cultivo xa instalado e cando o uso do esterco se corresponda coas prácticas tradicionais.

A aplicación de xurros ou fraccións líquidas de dexeccións non se poderá efectuar con sistemas de aspersión con canón. Así mesmo, en virtude do exposto na Orde da Consellería do Medio Rural, do 26 de febreiro de 2018, en que a través da facultade que outorga o artigo cuarto do Real decreto 980/2017 polo que se modifica o Real decreto 1078/2014, e en virtude da facultade que outorga o artigo 3 do Real decreto 1378/2018, polo que se modifica o Real decreto 1078/2014, dadas as características orográficas específicas da Comunidade Autónoma de Galicia, as aplicacións de xurro ou fraccións líquidas de dexeccións con sistemas de prato ou abano poderá realizarse excepcionalmente mentres non se resolvan os condicionantes que deron lugar á súa excepción.

3. Aspecto principal: paisaxe, nivel mínimo de mantemento.

– BCAM 7. Mantemento das particularidades topográficas e prohibición de cortar sebes e árbores durante a temporada de cría e reprodución das aves.

Non se poderá efectuar unha alteración das particularidades topográficas ou elementos da paisaxe definidos no artigo 2 do Real decreto 1078/2014, do 19 de decembro.

Non obstante, tendo en conta que os elementos da paisaxe protexidos formarán parte da superficie admisible da parcela agrícola en que estean situados, considérase necesario definir o marco de aplicación e control desta norma, que se aplicará ás terras de cultivo, aos cultivos permanentes e, en determinados casos, aos prados permanentes (por exemplo, naqueles procedentes de terras de cultivo), establecéndose os seguintes límites máximos:

• Sebes de ancho de ata 10 m.

• Árbores en grupos que ocupen unha superficie máxima de 0,3 ha.

• Lindes de ancho de ata 10 metros.

• Charcas, lagoas, estanques e bebedoiros naturais de ata un máximo de 0,1 ha. Non se considerarán os depósitos de cemento ou de plástico.

• Illas e enclaves de vexetación natural ou rocha: ata un máximo de 0,1 ha.

• Socalcos de ancho, en proxección horizontal, de ata 10 metros.

missing image file

Exceptúanse desta obriga as alteracións producidas de acordo co indicado no artigo 24.3 desta orde referidas exclusivamente aos seguintes elementos:

• Sebes.

• Árbores.

• Lindes.

• Illas e enclaves de vexetación natural ou rocha.

• Socalcos: só no caso dos ribazos provistos de vexetación herbácea, arbustiva ou arbórea, as terrazas e gabias de contorno no caso de labra a nivel e as barreiras vivas vexetais. Non está permitido alterar os bancais de pedra seca.

Non obstante o anterior, queda prohibido cortar tanto sebes coma árbores durante a temporada de cría e reprodución das aves, agás autorización expresa da autoridade ambiental. Tomarase como referencia o período comprendido entre os meses de marzo a xullo.

ANEXO VII

Especies e razas autóctonas en perigo de extinción

Especie

Raza

Organismo responsable da xestión
do libro xenealóxico

Bovino

Cachena

Asociación de Criadores de la Raza Cachena (Cachega)

Caldelá

Asociación de Criadores de la Raza Caldelá (Caldega)

Frieiresa

Asociación de Criadores de la Raza Frieiresa (Frieirega)

Limiá

Asociación de Criadores de la Raza Limiá (Limiaga)

Vianesa

Asociación de Criadores de la Raza Vianesa (Vianega)

Ovino

Galega

Asociación de Criadores de la Raza Ovella Galega (Asovega)

Cabrún

Galega

Asociación de Gandeiros de Cabra Galega (Capriga)

Equino

Cabalo de pura raza galega

Asociación de Criadores de Cabalo de Pura Raza Galega (Puraga)

Porcino

Celta

Asociación de Criadores de Gando Porcino Celta (Asoporcel)

Aves

Galiña de Mos

Asociación de Avicultores de la Raza Galiña de Mos (Avimos)

ANEXO VIII

Correlación da liña de base cos compromisos

Agroambiente e clima

Compromiso agroambiental

Obxectivo ambiental

Liña base

BCAA

RLX

Outra normativa estatal ou autonómica

Compromisos comúns a ambas as primas de manexo sustentable de pastos: xestión sustentable de pastos e extensificación do vacún de leite

Dispoñer dun mínimo de 10 ha de superficie forraxeira indemnizable.

Os beneficios ambientais que se perseguen con esta submedida melloran se a superficie xestionada de acordo cos compromisos acada unha dimensión suficiente.

Ningún

Ningún

Ningún

Manter unha carga gandeira entre 0,7 e 2 UGM/ha.

Coa carga gandeira que se establece lograrase un efecto positivo da extensificación sobre o solo, auga, clima, etc., e ademais facilítase un aproveitamento suficiente dos pastos.

Ningún

Ningún

Ningún

Manter a superficie forraxeira comprometida durante os anos que dure o compromiso, tendo en conta a tolerancia e casuísticas.

Os beneficios ambientais e paisaxísticos que se perseguen con esta submedida só se acadan axeitadamente se a superficie xestionada de acordo cos compromisos establecidos é suficientemente representativa e se mantén.

Ningún

Ningún

Ningún

Nas superficies da explotación con pendentes > 10 % non se implantarán cultivos, excepto pradarías ou rexeneración de pasto.

Evitar a erosión e favorecer o efecto ambiental de captura de carbono dos pastos

BCAA 5 «Xestión mínima das terras que reflicta as condicións específicas locais para limitar a erosión»; os aspectos que cómpre verificar son os seguintes:

• Cultivos herbáceos. Nas superficies que se destinen a cultivos herbáceos, non se deberá vesar a terra na dirección da máxima pendente cando, nos recintos cultivados, a pendente media exceda o 15 %, salvo que a pendente real do recinto estea compensada mediante socalcos ou bancais.

• Cultivos leñosos. En cultivos leñosos non se deberá vesar a favor da pendente a terra en recintos con pendentes superiores ao 15 %, salvo que a pendente real do recinto estea compensada mediante socalcos ou bancais, se adopten formas especiais de cultivo como o cultivo en faixas, se realice labra mínima ou de conservación ou se manteña unha cobertura de vexetación total do solo. No caso de existencia de bancais, será obrigatorio evitar calquera tipo de labores que afecten a estrutura dos noiros existentes.

• O disposto nos parágrafos anteriores non será de aplicación no caso de parcelas de cultivo de superficie igual ou inferior a unha hectárea, no caso de parcelas de cultivo irregulares ou alongadas cuxa dimensión mínima no sentido transversal á pendente sexa inferior a 100 metros en calquera punto da parcela e cando, por razóns de mantemento da actividade produtiva tradicional, a Administración competente determine e autorice aquelas técnicas de agricultura de conservación que se consideren adecuadas. En todos os supostos, a implantación do cultivo farase o máis rapidamente posible, para evitar que o solo se poida ver afectado pola erosión.

Ningún

Ningún

Caderno de explotación co rexistro das actuacións de pastoreo.

A anotación das prácticas de pastoreo contribúe á verificabilidade e controlabilidade do compromiso.

Ningún

Ningún

Ningún

Compromisos específicos da prima de xestión sustentable de pastos

A superficie de millo e outros cultivos forraxeiros (distintos dos prados de menos de 5 anos) é menor ou igual ao 20 % da superficie forraxeira da explotación.

A intensificación das producións gandeiras leva unha elevada produción de gases efecto invernadoiro debido ao maior consumo de combustibles e ao transporte dos alimentos para o gando que se reducen cando se aplica o pastoreo.

O feito de que a maioría da superficie forraxeira da explotación sexa de pastos contribúe a previr a erosión, promove o secuestro de carbono polos pastos permanentes, etc.

Ningún

Ningún

Ningún

Realizar o pastoreo en polo menos o 70 % da superficie de prados e pastos permanentes da explotación.

O manexo do pastoreo cunha carga gandeira adecuada é unha práctica sustentable que permite o aproveitamento dos pastos e simultaneamente evita a súa deterioración .

Ningún

Ningún

Ningún

Compromisos específicos da prima de extensificación do vacún de leite

UGM vacún leite > 12 meses son polo menos o 70 % do total de UGM da explotación.

As explotacións de vacún de leite tenden a modelos intensivos que faciliten o manexo da reprodución e a muxidura entre outros labores.

Ningún

Ningún

Ningún

A superficie de millo e outros cultivos forraxeiros (distintos dos prados de menos de 5 anos) é menor ou igual ao 25 % da superficie forraxeira da explotación (excluídos o pasto arbustivo e o pasto arborizado).

O millo é o principal cultivo das explotacións de vacún de leite de Galicia. Ao limitar a superficie de millo e outros cultivos forraxeiros, conséguese unha importante redución do uso de fitosanitarios (herbicidas e insecticidas) e, ao mesmo tempo, promóvese unha notable extensificación da produción.

Ningún

Ningún

Ningún

Realizar o pastoreo con vacas en polo menos o 50 % da superficie de prados da explotación.

O manexo do pastoreo cunha carga gandeira adecuada é unha práctica sustentable que permite o aproveitamento dos pastos e evita a súa deterioración. O pastoreo de vacún de leite é moi exixente en man de obra pero achega vantaxes ambientais importantes en canto a menores emisións de GEI.

Ningún

Ningún

Ningún

Compromisos en razas autóctonas en perigo de extinción

Dispoñer de máis de 5 UGM primables dunha ou varias das razas autóctonas en perigo de extinción.

Os obxectivos da submedida lograranse de forma máis eficiente exixindo este compromiso.

Ningún

Ningún

Ningún

Cando se trate de especies de ovino, cabrún, equino ou bovino, manter unha carga gandeira entre 0,7 e 2UGM/ha.

Trátase de aproveitar as aptitudes destes animais para utilizar os recursos forraxeiros logrando unha adecuada conservación dos pastos.

Ningún

Ningún

Ningún

Manter, como mínimo, as UGM primables comprometidas de razas autóctonas en perigo de extinción durante os anos que dura o compromiso.

Fomentar o mantemento e o aumento dos censos destas razas nas explotacións agrarias. Ao estar inscritos no libro xenealóxico da raza, garántese a súa pureza racial.

Ningún

Ningún

Ningún

Participar no programa de mellora xenética da raza.

O programa de mellora é un conxunto de actuacións orientadas á conservación, mellora e/ou fomento da raza correspondente.

Ningún

Ningún

Ningún

Compromisos apicultura para a conservación da biodiversidade en zonas con limitacións naturais

Manter un mínimo de 100 colmeas localizadas en concellos de Galicia designados como zonas con limitacións naturais e distribuídas polo menos en dúas (2) alvarizas.

Conservación da biodiversidade e contribución á paisaxe pola mellora da variedade de especies vexetais mediante o fomento da apicultura nas zonas con maiores limitacións naturais en que é menos frecuente a presenza do home e as actividades asociadas como a apicultura.

Ningún

Ningún

Ningún

Manter, como mínimo, as colmeas comprometidas durante os anos que dura o compromiso. Consideraranse comprometidas un máximo de 80 colmeas/alvariza.

Manter o efecto beneficioso que se persegue durante a duración do compromiso.

Ningún

Ningún

Ningún

A distancia entre as alvarizas do mesmo beneficiario será, polo menos, de 1 km.

Ao establecer unha distancia mínima entre alvarizas do mesmo apicultor maximízase o efecto polinizador das súas abellas.

Ningún

Ningún

Ningún

Agricultura ecolóxica

Compromiso

Obxectivo ambiental

Liña base

BCAA

RLX

Outra normativa

Compromisos comúns

Empregar as técnicas de produción establecidas no Regulamento (CE) 834/2007 e demais normativa de aplicación.

O emprego destas técnicas de produción garante a consecución do obxectivo que se persegue.

Ningún

Ningún

Real decreto 1311/2012, do 14 de setembro, polo que se establece o marco de actuación para conseguir un uso sustentable dos produtos fitosanitarios

1. A xestión de pragas dos vexetais realizarase tendo en conta os principios xerais da xestión integrada de pragas establecidos no anexo I do citado real decreto, que sexan aplicables en cada momento e para cada tipo de xestión de pragas.

2. A xestión de pragas realizarase asistida dun asesoramento, agás no caso das producións ou tipos de explotacións consideradas de baixa utilización de produtos fitosanitarios de acordo co artigo 10.3 do citado real decreto, caso en que será voluntario.

3. As explotacións exentas da obriga de asesoramento terán á súa disposición as guías de xestión integrada de pragas, aprobadas polo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para facilitar o cumprimento dos principios da xestión integrada de pragas.

4. A partir do 26 de novembro de 2015, os usuarios profesionais de produtos fitosanitarios deberán estar en posesión do carné que acredite coñecementos para exercer a actividade, así como estar inscritos na correspondente sección do Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO).

5. Prohíbense as aplicacións aéreas de produtos fitosanitarios, agás no caso de que sexan autorizadas polo órgano competente da Comunidade Autónoma, ou promovidas pola propia Administración para o control de pragas declaradas de utilidade pública ou por razóns de emerxencia. En calquera caso, é condición para a súa realización que non se dispoña dunha alternativa técnica e economicamente viable, ou que as existentes presenten desvantaxes en termos de impacto na saúde humana ou o ambiente.

6. Tomaranse todas as medidas necesarias para evitar a contaminación das masas de auga e da auga potable, tal e como se establece nos artigos 31, 32 e 33 do citado real decreto.

7. Respectaranse as prácticas obrigatorias para a manipulación e o almacenamento dos produtos fitosanitarios, envases e restos, recollidas no capítulo IX do citado real decreto

8. En virtude do Real decreto 1702/2011, do 18 de novembro, de inspeccións periódicas dos equipos de aplicación de produtos fitosanitarios, os equipos de aplicación dentro do ámbito de aplicación do citado real decreto, segundo o seu artigo 3, deberán estar inscritos no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) ou no censo de equipos que cómpre inspeccionar elaborado polos órganos competentes das comunidades autónomas.

Estar inscrito no correspondente rexistro de operadores de agricultura ecolóxica.

Este compromiso é fundamental para garantir o respecto das técnicas de produción da agricultura ecolóxica.

Ningún

Ningún

Ningún

Obter a certificación da produción agraria como ecolóxica, de acordo co Regulamento (CE) 834/2007.

Este compromiso é fundamental para garantir o respecto das técnicas de produción da agricultura ecolóxica.

Ningún

Ningún

Ningún

Manter o caderno de explotación exixido en agricultura ecolóxica para efectos dun control das producións.

A anotación das actuacións de produción permite un maior control das actuacións en cada parcela.

Ningún

Ningún

Manter actualizado o Rexistro de Tratamentos Fitosanitarios, de acordo co establecido no artigo 16 do Real decreto 1311/2012, do 14 de setembro, e nos artigos 3 e 4 da Orde APA/326/2007, do 9 de febreiro.

Compromisos específicos para agricultura ecolóxica

Manter a superficie agrícola suxeita a esta submedida durante os anos que dure o compromiso, tendo en conta a tolerancia e as casuísticas establecidas.

Os beneficios ambientais que se perseguen con esta submedida só se logran de forma adecuada se a superficie xestionada de acordo cos compromisos se mantén.

Ningún

Ningún

Ningún

Compromisos específicos para gandaría ecolóxica

Manter a superficie agrícola suxeita a esta submedida durante os anos que dure o compromiso, tendo en conta a tolerancia e as casuísticas establecidas.

Os beneficios ambientais que se perseguen con esta submedida só se logran de forma adecuada se a superficie xestionada de acordo cos compromisos se mantén.

Ningún

Ningún

Ningún

Compromisos específicos para apicultura ecolóxica

Manter, como mínimo, as colmeas comprometidas durante os anos que dura o compromiso. Para estes efectos, consideraranse comprometidas un máximo de 80 colmeas por alvariza.

Manter o efecto beneficioso que se persegue durante a duración do compromiso.

Ningún

Ningún

Ningún

En caso de dispoñer de varias alvarizas, a distancia entre as alvarizas do mesmo beneficiario será, polo menos, de 1 km.

Ao establecer unha distancia mínima entre alvarizas do mesmo apicultor maximízase o efecto polinizador das súas abellas.

Ningún

Ningún

Ningún

ANEXO IX

Informe e ficheiro informático que deben remitir as entidades de asesoramento

Informe

………………………………………..................……………, con NIF ………………………, actuando en representación da entidade ……..............……………………………………., con NIF……………… e enderezo en …………………………………………………, inscrita no Rexistro de Entidades con Servizos de Asesoramento e Xestión de Galicia (Resaxega) co número de rexistro.................................

Informa:

Que no ficheiro denominado …………….....….. se inclúe unha relación de ……....….. solicitantes das axudas de agroambiente e clima e/ou agricultura ecolóxica que actualmente reciben un asesoramento especializado en materia de compromisos por persoal técnico desta entidade.

Que para cubrir a solicitude única deste ano se lles prestou asesoramento sobre os requisitos e as condicións de elixibilidade, compromisos, liñas de base e condicionalidade aplicables ás axudas solicitadas.

Que durante o ano en curso se visitaron as explotacións destes asesorados e que, se existían deficiencias nos elementos destas (superficies, animais, instalacións, etc.) para os efectos das axudas solicitadas, se fixeron as oportunas recomendacións para a súa mellora ou emenda entregando os correspondentes informes aos asesorados.

……………………………, ………. de ……………………………………. de 2020

Datos que conterá o ficheiro informático cos solicitantes que indican na súa solicitude única a cada entidade de asesoramento.

O ficheiro informático de intercambio coas entidades de asesoramento terá formato Access, en calquera das súas versións, e incluirá os seguintes campos:

A) Identificación da entidade de asesoramento:

1. Razón social ou nome e apelidos.

2. NIF.

3. Nº de inscrición no Resaxega.

4. Nome e apelidos do técnico responsable da explotación.

5. NIF do técnico.

B) Identificación dos solicitantes que indican na súa solicitude única a esa entidade de asesoramento:

1. Razón social ou nome e apelidos.

2. NIF.

3. Nº da solicitude de pagamento da campaña.

4. Actualmente recibe asesoramento desa entidade (s/n).

ANEXO X

Contido mínimo dos cadernos de explotación

A. Xestión sustentable de pastos e extensificación do vacún de leite.

– Datos xerais da explotación:

Nome e apelidos/razón social do titular da explotación.

NIF.

Rega1.

Coordenadas UTM Rega.

Enderezo.

Concello.

Código postal.

Provincia.

Teléfono fixo.

Teléfono móbil.

Correo electrónico.

Datos do representante (se é distinto do titular):

• Nome e apelidos.

• NIF.

• Teléfono de contacto.

• Correo electrónico.

– Datos da entidade de asesoramento:

Razón social.

NIF.

Número de inscrición no Resaxega.

Correo electrónico.

Nome e apelidos do técnico responsable da explotación.

NIF.

Teléfono de contacto do técnico.

– Identificación das parcelas da explotación:

Nº de orde.

Nº de parcela agrícola2.

Referencias Sixpac actualizadas para a campaña correspondente.

Nome do predio.

Produto.

Variedade, de ser o caso.

Superficie declarada (en hectáreas con dous decimais).

Superficie neta declarada de pastos (en hectáreas con dous decimais).

Actividade agraria.

Aproveitamento forraxeiro (s/n).

– Rexistro de pastoreo:

Rexistro diario das actuacións de pastoreo:

• Número de parcela agrícola.

• Nome do predio.

• Superficie declarada (en hectáreas con dous decimais).

• Mes.

• Día do mes.

– Resumo anual do rexistro de pastoreo actualizado trimestralmente:

Número de parcela agrícola.

Nome do predio.

Mes.

Indicador de pastoreo (s/n).

– Rexistro de visitas:

Nome do controlador da Administración/técnico da entidade de asesoramento.

Entidade: unidade ou organismo da Consellería do Medio Rural ou entidade de asesoramento.

Data visita.

Motivo.

Sinatura.

1 Indicaranse os datos de todos os Rega de que sexa titular.

2 Superficie de terra continua, declarada por un único agricultor e dedicada a un mesmo cultivo.

B. Agricultura ecolóxica.

– Datos xerais da explotación:

Nome e apelidos/razón social do titular da explotación.

NIF.

Rega/Reaga1.

Coordenadas

UTM Rega.

Enderezo.

Concello.

Código postal.

Provincia.

Teléfono fixo.

Teléfono móbil.

Correo electrónico.

Datos do representante (se é distinto do titular).

Nome e apelidos.

NIF.

Teléfono de contacto.

Correo electrónico.

– Datos da entidade de asesoramento:

Razón social.

NIF.

Número de inscrición no Resaxega.

Correo electrónico.

Nome e apelidos do técnico responsable da explotación.

NIF.

Teléfono de contacto do técnico.

– Identificación das parcelas da explotación:

Nº de orde.

Nº de parcela agrícola2.

Referencias Sixpac actualizadas para a campaña correspondente.

Nome do predio.

Produto.

Variedade, de ser o caso.

Superficie declarada (en hectáreas con dous decimais).

Superficie neta declarada de pastos (en hectáreas con dous decimais).

Actividade agraria.

Aproveitamento forraxeiro (s/n).

Produción ecolóxica (s/n).

Período de conversión (de ser o caso, data en que finaliza).

Marco de plantación.

Data plantación.

Data colleita.

Produción obtida.

– Rexistro de pastoreo (para explotacións gandeiras):

– Rexistro diario das actuacións de pastoreo:

• Número de parcela agrícola.

• Nome do predio.

• Superficie declarada (en hectáreas con dous decimais).

• Mes.

• Día do mes.

Resumo anual do rexistro de pastoreo actualizado trimestralmente:

• Número de parcela agrícola.

• Nome do predio.

• Mes.

• Indicador de pastoreo (s/n).

– Calendario de accións de cultivo:

Número de parcela agrícola.

Data.

Acción.

Produto empregado.

Dose.

Prazo de seguridade.

Xustificación técnica e condicións de uso.

– Alimentación:

Período de aplicación da ración:

• Tipo de alimento.

• Ecolóxico, conversión ou convencional.

• Porcentaxe na ración.

Período de acceso aos currais.

Período de transhumancia.

– Operacións zootécnicas:

Operación.

Data.

Autorización.

Xustificación.

– Rexistro de entradas de insumos: data.

Produto.

Ecolóxico, conversión ou convencional.

Envase.

Cantidade.

Nome comercial.

Nº volante circulación. Nº factura/albará.

– Rexistro saída de produtos: data.

Produto.

Ecolóxico, conversión ou convencional.

Envase.

Cantidade.

Nome comercial.

Nº volante circulación. Nº factura/albará.

– Rexistro de visitas:

Nome do controlador da Administración/técnico da entidade de asesoramento.

Entidade: unidade ou organismo da Consellería do Medio Rural ou entidade de asesoramento.

Data da visita.

Motivo.

Sinatura.

1 Indicaranse os datos de todos os Rega de que sexa titular.

2 Superficie de terra continua, declarada por un único agricultor e dedicada a un mesmo cultivo.

Na parte final deses modelos deberase engadir un rexistro de visitas co seguinte contido:

– Nome do controlador da Administración/técnico da entidade de asesoramento.

– Entidade: unidade ou organismo da Consellería do Medio Rural ou entidade de asesoramento.

– Data da visita.

– Motivo.

– Sinatura.

ANEXO XI

Declaración doutras axudas

……………………………………………….........................……, co DNI ………..........………., como persoa solicitante ou representante do expediente nº.......................... do procedemento MR250A.

Declaro, baixo a miña responsabilidade:

Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

 Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención.

 Si solicitou e/ou lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as que a seguir se relacionan:

Organismo concedente

Importe (€)

Sinatura da persoa solicitante ou representante

Lugar e data

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file