Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 34 Mércores, 19 de febreiro de 2020 Páx. 11706

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2020 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

Tras aprobar o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2020 o Consello Reitor deste organismo, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da EGAP, procede convocar as actividades de formación continua correspondentes ao primeiro semestre do ano 2020 para o persoal ao servizo da Administración xeral autonómica de Galicia, da Administración institucional e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico enunciadas na letra a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia que se detallan nos anexos desta resolución.

Os cursos de igualdade e violencia de xénero, ofimática, idiomas, os do programa de autoformación e os que correspondan ao segundo semestre do ano que aparecen reflectidos no plan de formación continua serán obxecto de convocatoria independente.

RESOLVO:

Convocar as actividades formativas que figuran no anexo II, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2020

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I

Bases

Primeira. Requisitos das persoas participantes

1. Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta resolución o persoal empregado público destinado na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, nas entidades públicas instrumentais enunciadas na letra a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e na Administración institucional, que se encontre en situación de servizo activo (incluído permiso por parto ou maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun/ha fillo/a ou dun/ha familiar) e que reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos do anexo II.

Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, o persoal das escalas dos corpos da Policía de Galicia, bombeiros e o persoal do Servizo Galego de Saúde. Non se entende por tal o persoal empregado público da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Sen prexuízo do anterior, poderánselle ofertar actividades formativas ao persoal empregado público pertencente a outras entidades, organismos e institucións públicas, cando así se estableza na epígrafe «destinatario» da actividade formativa.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

Os cursos realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web <https://egap.xunta.gal>.

Terceira. Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 27 de febreiro de 2020.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

2. O número máximo de cursos que se pode solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

3. Non está permitido realizar actividades de formación que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais das actividades. Cando a/o alumna/o teña coñecemento de que foi seleccionada/o para un curso que teña coincidencia horaria con outro no cal xa foi seleccionada/o debe renunciar a un deles. No caso de que se comprobe con posterioridade que unha persoa realizou simultaneamente varias actividades, non se lle expedirá certificación de ningunha delas e pasará ao final das listaxes de todas as actividades formativas que solicite e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

4. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude, non teñan cubertos correctamente os datos precisos para realizar o proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

5. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das actividades solicitadas e pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

6. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil.

7. As persoas solicitantes de actividades impartidas na modalidade de teleformación deberán dispor dunha conta de correo electrónico cuxo enderezo terán que indicar na solicitude e dun equipamento informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un computador con conexión á internet.

– Un navegador web co plugin de flash.

8. As persoas que necesiten acreditar circunstancias específicas (por exemplo, discapacidade) de acordo cos criterios de selección poderanlle remitir á EGAP a correspondente documentación complementaria, xunto cunha copia do formulario da matrícula, ao enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro). A dita documentación deberase enviar por unha única das vías indicadas; no caso contrario, só serán considerados os datos achegados por correo electrónico. A documentación deberase presentar dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base.

9. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57 e 981 54 63 35 en horario de atención ao público (das 9.00 ás 14.00 horas) e do enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

Cuarta. Comprobación de datos

1. Para tramitar o procedemento consultaranse automaticamente os datos das persoas interesadas necesarios para realizar o proceso de selección das actividades formativas.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo expresamente e achegar os documentos que indiquen a súa situación administrativa, tipo de persoal e antigüidade na Administración.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas que presenten os documentos correspondentes.

4. A presentación da solicitude comportará a autorización da persoa solicitante ao órgano xestor para pedir as certificacións necesarias para realizar a selección de acordo cos criterios da EGAP.

Quinta. Criterios de selección

1. Os criterios selectivos que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 4 de xaneiro de 2008 (DOG núm. 7, do 10 de xaneiro), sen prexuízo dos criterios específicos establecidos na epígrafe «destinatario» de cada actividade formativa incluída no anexo II desta resolución.

O baremo que se empregará para a selección establécese sobre unha base de 100 puntos, dos cales o 60 % estará vinculado ao número de horas de formación recibidas nos dous últimos anos e o 40 % restante á antigüidade na Administración.

Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG núm. 58, do 25 de marzo).

2. No caso de que non haxa un suficiente número de solicitantes que cumpran os requisitos do curso, poderase completar o número de alumnos/as asignado mediante a apertura dun novo prazo público na páxina web da EGAP.

Sexta. Publicación das relacións do alumnado seleccionado

1. A EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> unha relación das persoas seleccionadas para participar en cada curso, así como un número adecuado de reservas, de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

O prazo de presentación de alegacións será de dez días desde a súa publicación.

Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na listaxe de agarda.

2. Logo de transcorrer o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso. Contra esta listaxe poderase interpor recurso de alzada no prazo dun mes desde a dita publicación, de acordo co disposto polos artigos 112.1, 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sétima. Cambios ou substitucións na selección, renuncia e asistencia

1. Os cambios ou as substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios de edicións ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. A renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte do persoal responsable dos centros directivos.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á EGAP cunha antelación de tres días ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da Escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto poderase utilizar preferentemente o enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>, ademais do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

c) As persoas que incumpran o previsto nas alíneas a) e b) pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3. A asistencia e a puntualidade:

a) Son obrigatorias a asistencia ás sesións da actividade formativa e mais a puntualidade.

b) Durante a actividade formativa terá lugar un control permanente de asistencia e puntualidade, incluídos controis extraordinarios.

c) As faltas de asistencia nas actividades presenciais:

1) Non poden superar en ningún caso o 10 % da duración da actividade. En todo caso, as faltas de asistencia deberanse xustificar documentalmente ante os/as responsables da actividade formativa nun prazo máximo de 10 días contados a partir do día da finalización desta actividade. As persoas que incumpran o antedito perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

2) Aquelas persoas cuxas faltas de asistencia superen o 50 % da duración da actividade pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte, contado a partir do día da finalización desta actividade.

d) Seguimento das actividades de teleformación:

As persoas que non completen o 50 % das actividades e tarefas propostas pola titoría pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

e) Seguimento das actividades impartidas na modalidade mixta:

As faltas de asistencia nas horas presenciais da actividade non poderá superar o 10 % da duración desta. As persoas que incumpran o antedito perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

As persoas que non completen o 50 % das actividades e tarefas propostas pola titoría na parte de teleformación da actividade pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte, contado a partir do día da finalización desta actividade.

Oitava. Realización de probas

a) Para poder superar as actividades de formación, o alumnado deberá superar as probas de avaliación que para os efectos se establezan, tanto na modalidade de teleformación, na mixta como nos cursos que se impartan de xeito presencial. As probas desenvolveranse con carácter xeral de xeito descentralizado nas sedes que se determinen no comezo de cada actividade.

b) Para poder superar as actividades de teleformación é necesario cumprir unha serie de requisitos obrigatorios na súa totalidade:

– A adecuada realización de todas as actividades que a titoría propoña. Estas deben constar debidamente presentadas nos prazos estipulados na programación didáctica do curso. A non superación das actividades obrigatorias suporá a perda automática do dereito a participar no exame final presencial.

– A superación das probas de avaliación que para os efectos se establezan.

Ao inicio da actividade formativa publicarase o correspondente programa na plataforma de teleformación e indicaranse as probas de avaliación previstas, así como as datas e o horario en que estas terán lugar. Salvo que se determine outra cousa, nestas actividades as probas de avaliación finais serán presenciais nos lugares e nas datas que se establezan. A EGAP informará a través da súa páxina web e tamén a través da plataforma de teleformación das datas concretas e do horario da proba final.

c) A asistencia e a puntualidade:

É obrigatoria a asistencia con puntualidade ás probas de avaliación. Para estes efectos, realizarase un único chamamento por orde alfabética. En ningún caso se admitirán cambios na asignación de quendas das probas.

As persoas participantes deberán vir provistas de DNI ou dun documento fidedigno acreditativo da súa identidade.

Para poder facer a proba de avaliación, cada participante debe lembrar o contrasinal que lle permite entrar na aula virtual, que coincide co que lle dá acceso á zona de matrícula.

Non se permitirá o uso de dispositivos electrónicos durante o desenvolvemento das probas.

As persoas que non se presenten ás probas na quenda asignada perderán o dereito ao certificado de superación da proba.

Novena. Certificados

Para obter o certificado de aproveitamento o alumnado deberá obter a avaliación positiva do seu profesorado, quen emitirá un informe que declare apto/a ou non apto/a cada alumno/a en función do resultado da proba de avaliación.

Décima. Facultades da EGAP

1. A EGAP resolverá aquelas incidencias que se poidan producir no desenvolvemento e na xestión das actividades formativas e pode suprimir algunha, ampliar novas edicións da programación ou programar outras actividades diferentes cando así o exixan as circunstancias que afecten á súa organización ou docencia. Tamén lle corresponde á EGAP prover canto sexa necesario para executar e cumprir esta resolución.

2. A execución material das actividades queda condicionada á existencia de crédito orzamentario adecuado e dispoñible e á autorización correspondente do gasto.

3. No suposto de que o número de admitidos/as sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas, a EGAP reserva para si o dereito a suspender, cancelar ou agrupar varias edicións das actividades, caso en que empregará os medios de notificación ás persoas interesadas previstos na normativa vixente.

4. A EGAP poderá modificar os contidos, o desenvolvemento, as datas e os lugares das actividades formativas, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir. Todas as modificacións que afecten o desenvolvemento das actividades serán anunciadas na páxina web da escola.

5. A EGAP garantirá na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.

ANEXO II

Código

Denominación

Prazas

Horas

Cualificación

Destinatarios/as

Modalidade. Localidade

Datas e horario

Data e hora do exame

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

FC20071

Prestacións da seguridade social e cotizacións

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

29.5.2020 ao 29.6.2020

2.7.2020 10.30 h

FC20071

Prestacións da seguridade social e cotizacións

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

14.9.2020 ao 14.10.2020

19.10.2020 9.30 h

FC20054

A protección do menor ante os medios de comunicación

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

18.3.2020 ao 22.4.2020

27.4.2020 9.30 h

FC20055

A responsabilidade patrimonial da Administración pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

24.4.2020 ao 25.5.2020

29.5.2020 9.30 h

FC20055

A responsabilidade patrimonial da Administración pública

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

14.9.2020 ao 14.10.2020

20.10.2020 9.30 h

FC20056

A xurisdición contencioso-administrativa

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

4.6.2020 ao 29.6.2020

3.7.2020 12.30 h

FC20016

Aplicación práctica da Lei de contratos do sector público. A integridade e bo goberno na contratación pública

35

24

Aproveitamento

Grupos A1, A2 e C1 da Administración da Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e entes de dereito público dependentes, así como órganos estatutarios. Criterios xerais da EGAP, segundo a Resolución do 4 de xaneiro de 2008 (DOG do 10 de xaneiro de 2008). Preferencias: persoal dos grupos A1 e A2 que traballen nos servizos de contratación.

Mixta

Santiago de Compostela

Sesións presenciais.
13 e 30 de abril de 17.00 a 20.00 h

30.4.2020 19.00 h

FC20016

Aplicación práctica da Lei de contratos do sector público. A integridade e bo goberno na contratación pública

35

24

Aproveitamento

Grupos A1, A2 e C1 da Administración da Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e entes de dereito público dependentes, así como órganos estatutarios. Criterios xerais da EGAP, segundo a Resolución do 4 de xaneiro de 2008 (DOG do 10 de xaneiro de 2008). Preferencias: persoal dos grupos A 1 e A2 que traballen nos servizos de contratación.

Mixta

Santiago de Compostela

Sesións presenciais.
28 de setembro e 15 de outubro de 17.00 a 20.00 h

15.10.2020 19.00 h

FC20057

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

20.4.2020 ao 15.5.2020

19.5.2020 10.30 h

FC20057

Aspectos básicos da xestión do persoal: a función pública de Galicia

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

15.10.2020 ao 9.11.2020

12.11.2020 9.30 h

FC20060

Básico de subvencións e normativa aplicable

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

28.5.2020 ao 29.6.2020

3.7.2020 13.30 h

FC20060

Básico de subvencións e normativa aplicable

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

26.10.2020 ao 25.11.2020

30.11.2020 12.30 h

FC20046

Deseño de pregos de cláusulas administrativas particulares. Especial referencia ás cláusulas sociais e ambientais

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

18, 19 e 20 de maio de 16.00 a 20.00 h
25 de maio de 16.30 a 19.30 h

25.5.2020 18.30 h

FC20066

Incompatibilidades do persoal empregado público de Galicia

50

18

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

26.3.2020 ao 18.4.2020

24.4.2020 13.30 h

FC20079

Legalidade das actas de inspección. A función inspectora

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

2.6.2020 ao 26.6.2020

2.7.2020 13.30 h

FC20080

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

14.4.2020 ao 4.5.2020

8.5.2020 13.30 h

FC20080

Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

24.9.2020 ao 15.10.2020

20.10.2020 12.30 h

FC20081

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

16.4.2020 ao 7.5.2020

13.5.2020 9.30 h

FC20081

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

24.9.2020 ao 15.10.2020

20.10.2020 13.30 h

FC20082

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

22.5.2020 ao 17.6.2020

22.6.2020 12.30 h

FC20082

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

29.10.2020 ao 25.11.2020

30.11.2020 10.30 h

FC20083

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

22.5.2020 ao 17.6.2020

22.6.2020 10.30 h

FC20083

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

29.10.2020 ao 25.11.2020

30.11.2020 9.30 h

FC20086

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

30.3.2020 ao 19.4.2020

24.4.2020 11.30 h

FC20085

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único do persoal laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

4.6.2020 ao 25.6.2020

1.7.2020 12.30 h

FC20085

O persoal laboral ao servizo da Xunta de Galicia: V Convenio colectivo único do persoal laboral

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

29.9.2020 ao 19.10.2020

23.10.2020 10.30 h

FC20074

O procedemento sancionador tras a Lei 39/2015 e Lei 40/2015, do 1 de outubro

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Subgrupos A1, A2 e C1.

Teleformación

28.5.2020 ao 17.6.2020

22.6.2020 13.30 h

FC20074

O procedemento sancionador tras a Lei 39/2015 e Lei 40/2015, do 1 de outubro

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Subgrupos A1, A2 e C1.

Teleformación

24.9.2020 ao 14.10.2020

20.10.2020 10.30 h

FC20103

Os contratos do sector público

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

13.4.2020 ao 13.5.2020

19.5.2020 13.30 h

FC20103

Os contratos do sector público

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

14.9.2020 ao 14.10.2020

19.10.2020 13.30 h

FC20072

Os convenios de colaboración: elaboración e tramitación

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

4.6.2020 ao 25.6.2020

1.7.2020 13.30 h

FC20067

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

20.4.2020 ao 14.5.2020

19.5.2020 9.30 h

FC20067

Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

17.9.2020 ao 13.10.2020

16.10.2020 10.30 h

FC20084

Revisión dos actos en vía administrativa

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

30.4.2020 ao 25.5.2020

29.5.2020 13.30 h

FC20052

Réxime disciplinario do persoal empregado público de Galicia

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

27.4.2020 ao 13.5.2020

19.5.2020 12.30 h

Unión Europea, políticas públicas e procedementos comunitarios

FC20078

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito

50

24

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

1.6.2020 ao 25.6.2020

1.7.2020 10.30 h

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

FC20007

Coidado da saúde: actividade física e alimentación

25

16

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

21 e 22 de abril de 10.00 a 14.00 h e de 16.00 a 20.00 h

22.4.2020 19.00 h

FC20008

Exercicio físico saudable e estilos de vida activos

20

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

24, 25 e 26 de marzo de 10.00 a 14.00 h

26.3.2020 13.00 h

FC20053

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

24.4.2020 ao 15.5.2020

20.5.2020 9.30 h

FC20053

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

22.10.2020 ao 12.11.2020

18.11.2020 13.30 h

FC20058

Atención á cidadanía

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

24.3.2020 ao 20.4.2020

24.4.2020 12.30 h

FC20058

Atención á cidadanía

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

17.9.2020 ao 13.10.2020

16.10.2020 11.30 h

FC20005

Autocad 2016 - Nivel avanzado

25

35

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

20, 27 de maio e 3 e 10 de xuño de 9.00 a 14.00 h e de 16.00 a 19.00 h
11 de xuño de 16.30 a 19.30 h

11.6.2020 18.30 h

FC20006

Autocad 2016 - Nivel básico

25

35

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

15, 22 de abril e 6 de maio de 9.00 a 14.00 h e de 16.00 a 20.00 h
29 de abril de 9.00 a 14.00 h
7 de maio de 16.30 a 19.30 h

7.5.2020 18.30 h

FC20062

Cambio e motivación nas organizacións

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

16.3.2020 ao 30.3.2020

2.4.2020 9.30 h

FC20036

Coaching, a ferramenta para o cambio

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

21, 23, 28, 30 de abril e 5, 7, 12 e 14 de maio de 16.15 a 20.00 h

14.5.2020 19.00 h

FC20065

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

24.4.2020 ao 25.5.2020

29.5.2020 10.30 h

FC20035

Faite entender: a comunicación positiva e a arte de ler entre liñas

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

24, 26 e 31 de marzo de 16.30 a 20.30 h
2 de abril de 16.30 a 19.30 h

2.4.2020 18.30 h

FC20009

Ferramentas e técnicas para falar mellor en público

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

21 e 23 de 16.30 a 20.00 h
28 e 30 de abril de 16.00 a 20.00 h

30.4.2020 19.30 h

FC20077

Iniciación ao protocolo

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

5.6.2020 ao 25.6.2020

1.7.2020 9.30 h

FC20010

Liderado e intelixencia emocional

20

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

6, 13 e 20 de maio de 16.00 a 20.00 h
27 de maio de 16.30 a 19.30 h

27.5.2020 18.00 h

FC20011

Marca persoal na Administración pública

35

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Telepresenza Santiago de Compostela

23 de marzo e 1 de abril de 16.30 a 19.00 h (presencial)
24, 25, 26, 30 e 31 de marzo (telepresenza) de 18.00 a 20.00 h

1.4.2020 18.00 h

FC20012

O teletraballo no sector público de Galicia

20

6

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais engadidas na letra a) do artigo 45 da Lofaxga.

Presencial

Santiago de Compostela

26 e 27 de maio de 16.30 a 19.30 h

27.5.2020 18.30 h

FC20012

O teletraballo no sector público de Galicia

20

6

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais engadidas na letra a) do artigo 45 da Lofaxga.

Presencial

Santiago de Compostela

20 e 21 de outubro de 16.30 a 19.30 h

21.10.2020 18.30 h

FC20073

Organización e simplificación do traballo administrativo

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

17.3.2020 ao 29.3.2020

2.4.2020 12.30 h

FC20034

Sistema de xestión de recursos humanos da Xunta de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

18.5.2020 ao 8.6.2020

12.6.2020 9.00 h

FC20034

Sistema de xestión de recursos humanos da Xunta de Galicia

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

5.10.2020 ao 26.10.2020

30.10.2020 9.00 h

FC20050

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

2.6.2020 ao 26.6.2020

2.7.2020 12.30 h

FC20050

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

18.9.2020 ao 14.10.2020

19.10.2020 10.30 h

FC20013

Xestión de persoas: mando, xestiono, lidero e dirixo

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

23, 24 e 25 de marzo de 16.00 a 20.00 h

25.3.2020 19.00 h

FC20064

Correo electrónico corporativo

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional con correo electrónico Outlook Web (OWA) corporativo e acceso á internet.

Teleformación

17.3.2020 ao 29.3.2020

2.4.2020 10.30 h

FC20064

Correo electrónico corporativo

50

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional con correo electrónico Outlook Web (OWA) corporativo e acceso á internet.

Teleformación

1.10.2020 ao 14.10.2020

19.10.2020 12.30 h

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

FC20059

Avanzado en comunicación e colaboración dixital. Enfoque e uso creativo das tecnoloxías dixitais

50

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

18.5.2020 ao 17.6.2020

22.6.2020 9.30 h

FC20075

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que teña coñecementos de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc).

Teleformación

30.3.2020 ao 20.5.2020

26.5.2020 18.30 h

FC20075

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que teña coñecementos de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc).

Teleformación

23.9.2020 ao 11.11.2020

16.11.2020 16.30 h

FC20076

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que teña coñecementos de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer).

Teleformación

8.5.2020 ao 29.6.2020

2.7.2020 18.30 h

FC20076

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que teña coñecementos de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer).

Teleformación

23.9.2020 ao 11.11.2020

16.11.2020 18.30 h

Lingua galega

FC20051

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

8.5.2020 ao 25.5.2020

29.5.2020 12.30 h

FC20051

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

1.10.2020 ao 18.10.2020

23.10.2020 12.30 h

Presidencia da Xunta de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

FC20122

Formación para persoal formador TIC

20

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

12, 14 e 19 de maio de 9.00 a 13.00 h

19.5.2020 12.00 h

Secretaría Xeral para o Deporte

FC20024

Programas de actividade física saudable en centros de maiores dependentes da Xunta de Galicia

25

15

Aproveitamento

Directores/as de centros de servizos sociais, residencias de maiores, centros de día e fogares dependentes da Xunta de Galicia.

Presencial
Santiago de Compostela

16, 17 e 18 de xuño de 9.30 a 14.30 h

18.6.2020 13.30 h

FC20025

Seguridade nas prácticas físico-deportivas no deporte de base

25

12

Aproveitamento

Persoas vinculadas co ámbito deportivo (formación en materia deportiva, docentes que participan no programa Xogade, técnicos/as deportivos federativos e outros/as profesionais da actividade física e deportiva).

Presencial
Santiago de Compostela

15, 24 e 28 de abril de 16.30 a 20.30 h

28.4.2020 19.30 h

FC20026

Valoración da condición física saudable e prescrición de programas de actividade física

25

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración autonómica de Galicia.
Técnicos/as deportivos/as locais - persoal ao servizo das entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Presencial
Santiago de Compostela

12, 13 e 14 de maio de 9.00 a 14.00 h

14.5.2020 13.00 h

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

FC20092

Actualización en materia de tráfico e seguridade viaria

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

27 ao 29 de abril de 16.00 a 20.00 h

29.4.2020 19.00 h

FC20098

Condución segura

24

9

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
A Pastoriza (Lugo)

25 de maio 9.00 a 14.00 h e de 16.00 a 20.00 h

25.5.2020 19.00 h

FC20121

Intervención psicolóxica forense con persoas con discapacidade intelectual

35

16

Aproveitamento

Psicólogos/as da Administración Autonómica, con preferencia polo persoal adscrito ao Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

Presencial
Santiago de Compostela

23 e 25 de marzo de 16.00 a 20.00 h, 1 e 2 de abril de 16.00 a 20.00 h

2.4.2020 19.00 h

FC20017

Oficina de atención á cidadanía en materia de rexistro

15

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
A Coruña

20 ao 23 de abril de 9.00 a 14.00 h

23.4.2020 13.00 h

FC20017

Oficina de atención á cidadanía en materia de rexistro

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Lugo

25 ao 28 de maio de 9.00 a 14.00 h

28.5.2020 13.00 h

FC20017

Oficina de atención á cidadanía en materia de rexistro

18

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Ourense

14 ao 17 de setembro de 9.00 a 14.00 h

17.9.2020 13.00 h

FC20017

Oficina de atención á cidadanía en materia de rexistro

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Pontevedra

14 ao 17 de setembro de 9.00 a 14.00 h

17.9.2020 13.00 h

FC20017

Oficina de atención á cidadanía en materia de rexistro

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

25 ao 28 de maio de 9.00 h a 14.00 h

28.5.2020 13.00 h

FC20017

Oficina de atención á cidadanía en materia de rexistro

20

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Vigo

20 ao 23 de abril de 9.00 a 14.00 h

23.4.2020 13.00 h

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

FC20061

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

23.3.2020 ao 10.5.2020

14.5.2020 9.30 h

FC20061

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

22.9.2020 ao 11.11.2020

18.11.2020 9.30 h

FC20070

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

16.3.2020 ao 3.4.2020

3.4.2020 11.00 h

Santiago de Compostela

FC20070

Os primeiros auxilios

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

21.9.2020 ao 9.10.2020

9.10.2020 11.00 h

Santiago de Compostela

FC20069

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

18.5.2020 ao 11.6.2020

16.6.2020 9.30 h

FC20069

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

50

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

19.10.2020 ao 12.11.2020

18.11.2020 10.30 h

FC20068

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

17.4.2020 ao 2.5.2020

8.5.2020 11.30 h

FC20068

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

16.11.2020 ao 30.11.2020

3.12.2020 9.30 h

FC20088

Prevención de riscos laborais nas actividades agroforestais, mantemento e conservación de infraestruturas en espazos abertos

50

20

Aproveitamento

Persoal das consellerías do Medio Rural, do Mar e de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda que realizan traballos ao aire libre.

Teleformación

20.4.2020 ao 10.5.2020

13.5.2020 12.30 h

FC20089

Prevención de riscos laborais para o persoal veterinario

50

20

Aproveitamento

Persoal veterinario destinado na Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Teleformación

20.4.2020 ao 10.5.2020

13.5.2020 10.30 h

FC20101

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Presencial
A Coruña

14 e 15 de maio de 8.30 a 14.30 h

15.5.2020 13.30 h

FC20101

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Presencial
Ourense

16 e 17 de abril de 8.30 a 14.30 h

17.4.2020 13.30 h

FC20101

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Presencial
Pontevedra

23 e 24 de abril de 8.30 a 14.30 h

24.4.2020 13.30 h

FC20101

Prevención de riscos laborais. Primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación

25

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Presencial
Santiago de Compostela

7 e 8 de maio de 8.30 a 14.30 h

8.5.2020 13.30 h

Consellería de Facenda

FC20020

A aplicación dos tributos. Os seus procedementos de aplicación

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, enfocado preferentemente a persoas que teñan algunha noción en materia tributaria ou desempeñen o seu traballo na Axencia Tributaria de Galicia.

Teleformación

14.4.2020 ao 4.5.2020

8.5.2020 12.30 h

FC20022

Certificación de Feder, FSE e POEX nos sistemas de información

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais, relacionado directamente coa xestión de actuacións para financiar no marco dos programas operativos 2014-2020 de Feder, FSE.

Presencial
Santiago de Compostela

4 ao 7 de maio de 16.30 a 19.30 h

7.5.2020 18.30 h

FC20021

Fiscalidade do patrimonio familiar

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Teleformación

8.6.2020 ao 29.6.2020

3.7.2020 9.30 h

FC20023

Nova aplicación de axuda á liquidación do imposto de sucesións (ALISe)

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, preferiblemente persoal ao servizo da Axencia Tributaria de Galicia.

Presencial
A Coruña

30 de marzo ao 2 de abril de 16.30 a 19.30 h

2.4.2020 18.30 h

FC20023

Nova aplicación de axuda á liquidación do imposto de sucesións (ALISe)

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, preferiblemente persoal ao servizo da Axencia Tributaria de Galicia.

Presencial
Lugo

8 ao 11 de xuño de 16.30 a 19.30 h

11.6.2020 18.30 h

FC20023

Nova aplicación de axuda á liquidación do imposto de sucesións (ALISe)

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, preferiblemente persoal ao servizo da Axencia Tributaria de Galicia.

Presencial
Ourense

23 ao 26 de marzo de 16.30 a 19.30 h

26.3.2020 18.30 h

FC20023

Nova aplicación de axuda á liquidación do imposto de sucesións (ALISe)

20

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, preferiblemente persoal ao servizo da Axencia Tributaria de Galicia.

Presencial
Pontevedra

13 ao 16 de abril de 16.30 a 19.30 h

16.4.2020 18.30 h

FC20023

Nova aplicación de axuda á liquidación do imposto de sucesións (ALISe)

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, preferiblemente persoal ao servizo da Axencia Tributaria de Galicia.

Presencial
Santiago de Compostela

20 ao 23 de abril 16.30 a 19.30 h

23.4.2020 18.30 h

FC20023

Nova aplicación de axuda á liquidación do imposto de sucesións (ALISe)

15

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, preferiblemente persoal ao servizo da Axencia Tributaria de Galicia.

Presencial
Vigo

11 ao 14 de maio de 16.30 a 19.30 h

14.5.2020 18.30 h

FC20019

Operacións cofinanciadas polos PO FSE Galicia e POEX 2014-2020

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que participa na xestión dos fondos dos PO FSE Galicia e POEX 2014-2020.

Presencial
Santiago de Compostela

21 e 23 de abril de 11.30 a 14.30 h
28 de abril de 9.00 a 13.00 h
30 de abril de 9.00 a 14.00 h

30.4.2020 13.00 h

FC20018

Xestión e control do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. especial referencia ás políticas antifraude e avance do período 2021-2027

30

23

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

17, 24 e 26 de marzo de 8.30 a 14.30 h
1 de abril de 8.30 a 13.30 h

1.4.2020 12.30 h

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

FC20014

Arc Gis aplicado á avaliación do planeamento urbanístico adaptado ás normas técnicas de planeamento

25

35

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

20 e 27 de abril, 4 e 11 de maio de 9.00 a 14.00 h e de 16.00 a 19.00 h
18 de maio de 9.00 a 12.00 h

18.5.2020 11.00 h

FC20004

Básico de sistemas de información xeográfica (SIX)

25

30

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

16 e 18 de marzo de 16.30 a 19.30 h
23, 24, 25, 26, 30 e 31 de marzo de 16.30 a 19.30 h
1 e 2 de abril de 16.30 a 19.30 h

2.4.2020 18.00 h

FC20002

Casos prácticos de desviacións ambientais nas inspeccións de actividades IPPC.

35

30

Aproveitamento

Persoal inspector ambiental; persoal técnico de avaliación e de calidade ambiental; persoal do Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia (LMAG) da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Presencial
Santiago de Compostela

14 e 28 de abril, 5 e 19 de maio e 2 e 16 de xuño de 9.00 a 14.00 h

16.6.2020 13.00 h

FC20015

Identificación de hábitats de interese comunitario e manexo de XIS

25

25

Aproveitamento

Persoal técnico dos servizos provinciais de Patrimonio Natural e servizos centrais da Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

Presencial
Santiago de Compostela

14, 18, 19, 20 e 26 de maio de 9.00 a 14.00 h

26.5.2020 13.30 h

FC20015

Identificación de hábitats de interese comunitario e manexo de XIS

25

25

Aproveitamento

Persoal técnico dos servizos provinciais de Patrimonio Natural e servizos centrais da Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

Presencial
Santiago de Compostela

20, 22, 25, 27 e 28 de maio de 9.00 a 14.00 h

28.5.2020 13.30 h

FC20003

Sistema Tetra de comunicación

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda.

Presencial
Santiago de Compostela

23, 24 e 25 de marzo de 9.00 a 14.00 h

25.3.2020 13.00 h

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

FC20123

Formación en materia de prevención para persoal que desempeña tarefas en estradas

50

5

Aproveitamento

Persoal laboral da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) que desempeña o seu traballo nas estradas de titularidade autonómica.

Presencial
A Coruña

18 de marzo de 9.00 a 14.00 h

18.3.2020 13.00 h

FC20123

Formación en materia de prevención para persoal que desempeña tarefas en estradas

50

5

Aproveitamento

Persoal laboral da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) que desempeña o seu traballo nas estradas de titularidade autonómica.

Presencial
Lugo

25 de marzo de 9.00 a 14.00 h

25.3.2020 13.00 h

FC20123

Formación en materia de prevención para persoal que desempeña tarefas en estradas

50

5

Aproveitamento

Persoal laboral da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) que desempeña o seu traballo nas estradas de titularidade autonómica.

Presencial
Ourense

31 de marzo de 9.00 a 14.00 h

31.3.2020 13.00 h

FC20123

Formación en materia de prevención para persoal que desempeña tarefas en estradas

50

5

Aproveitamento

Persoal laboral da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) que desempeña o seu traballo nas estradas de titularidade autonómica.

Presencial
Pontevedra

27 de marzo de 9.00 a 14.00 h

27.3.2020 13.00 h

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Economía

FC20090

Contratos e obrigas no ámbito de consumo

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo do Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC) e outro persoal interesado da Administración autonómica de Galicia.

Presencial
Santiago de Compostela

2, 9 e 16 de xuño de 10.00 a 14.00 h

16.6.2020 13.00 h

FC20091

Vixilancia do mercado e etiquetaxe de alimentos

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo do Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC) e outro persoal interesado da Administración autonómica de Galicia.

Presencial
Santiago de Compostela

14, 21 e 28 de abril de 10.00 a 14.00 h

28.4.2020 13.00 h

Emprego e industria

FC20095

Exposición laboral á sílice cristalina respirable

25

12

Aproveitamento

Persoal técnico do Issga; persoal técnico dos servizos de Minas (persoal enxeñeiro superior e técnico) da Consellería de Economía, Emprego e Industria que desenvolva tarefas no ámbito da prevención de riscos laborais, técnicos/as dos servizos de prevención de riscos laborais da Administración autonómica de Galicia e outro persoal interesado da Administración autonómica de Galicia.

Presencial
Santiago de Compostela

16 de xuño de 9.15 a 14.30 h e 16.00 a 18.15 h
17 de xuño de 9.15 a 13.45 h

17.6.2020 12.45 h

FC20093

Intermediación laboral: a xestión e difusión de ofertas de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia

20

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, pola orde e cos requisitos que se indican: 1. Persoal destinado nas oficinas de emprego do Servizo Público de Emprego de Galicia. 2. Persoal de orientación e promoción laboral destinado en servizos centrais e nas xefaturas territoriais. 3. Persoal destinados noutros servizos da área de emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria. 4. Resto do persoal da Xunta de Galicia.

Presencial
A Coruña

5, 7, 12, 14, 18 de maio de 9.30 a 14.30 h

18.5.2020 13.30 h

FC20093

Intermediación laboral: a xestión e difusión de ofertas de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia

20

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, pola orde e cos requisitos que se indican: 1. Persoal destinado nas oficinas de emprego do Servizo Público de Emprego de Galicia. 2. Persoal de orientación e promoción laboral destinado en servizos centrais e nas xefaturas territoriais. 3. Persoal destinados noutros servizos da área de emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria. 4. Resto do persoal da Xunta de Galicia.

Presencial
Lugo

14, 16, 21, 23 e 28 abril de 9.30 a 14.30 h

28.4.2020 13.30 h

FC20093

Intermediación laboral: a xestión e difusión de ofertas de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia

20

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, pola orde e cos requisitos que se indican: 1. Persoal destinado nas oficinas de emprego do Servizo Público de Emprego de Galicia. 2. Persoal de orientación e promoción laboral destinado en servizos centrais e nas xefaturas territoriais. 3. Persoal destinados noutros servizos da área de emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria. 4. Resto do persoal da Xunta de Galicia.

Presencial
Ourense

13, 15, 20, 22 e 27 abril de 9.30 a 14.30 h

27.4.2020 13.30 h

FC20093

Intermediación laboral: a xestión e difusión de ofertas de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia

30

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, pola orde e cos requisitos que se indican: 1. Persoal destinado nas oficinas de emprego do Servizo Público de Emprego de Galicia. 2. Persoal de orientación e promoción laboral destinado en servizos centrais e nas xefaturas territoriais. 3. Persoal destinados noutros servizos da área de emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria. 4. Resto do persoal da Xunta de Galicia.

Presencial
Santiago de Compostela

15, 19, 20, 25 e 26 maio de 9.30 a 14.30 horas

26.5.2020 13.30 h

FC20093

Intermediación laboral: a xestión e difusión de ofertas de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia

20

25

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, pola orde e cos requisitos que se indican: 1. Persoal destinado nas oficinas de emprego do Servizo Público de Emprego de Galicia. 2. Persoal de orientación e promoción laboral destinado en servizos centrais e nas xefaturas territoriais. 3. Persoal destinados noutros servizos da área de emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria. 4. Resto do persoal da Xunta de Galicia.

Presencial
Vigo

29 e 30 abril e 4, 6 e 11 maio de 9.30 a 14.30 h

11.5.2020 13.30 h

FC20094

Mercado laboral e políticas activas de emprego en Galicia

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
A Coruña

17, 23, 25 e 27 de marzo de 9.30 a 14.30 h

27.3.2020 13.30 h

FC20094

Mercado laboral e políticas activas de emprego en Galicia

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Lugo

24, 26, 30 e 31 de marzo de 9.30 a 14.30 h

31.3.2020 13.30 h

FC20094

Mercado laboral e políticas activas de emprego en Galicia

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Ourense

25, 27, 31 de marzo e 2 de abril de 9.30 a 14.30 h

2.4.2020 13.30 h

FC20094

Mercado laboral e políticas activas de emprego en Galicia

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

16, 17, 23 e 25 de marzo de 9.30 a 14.30 h

25.3.2020 13.30 h

FC20094

Mercado laboral e políticas activas de emprego en Galicia

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Vigo

23, 25, 27 de marzo e 1 de abril de 9.30 a 14.30 h

1.4.2020 13.30 h

FC20102

Riscos psicosociais. Metodoloxía de avaliación da intervención psicosocial. Estudo de casos

25

12

Aproveitamento

Persoal técnico do Issga; persoal técnico dos servizos de Minas (persoal enxeñeiro superior e técnico) da Consellería de Economía, Emprego e Industria que desenvolva tarefas no ámbito da prevención de riscos laborais, técnicos/as dos servizos de prevención de riscos laborais da Administración autonómica de Galicia e outro persoal interesado da Administración autonómica de Galicia.

Presencial
Santiago de Compostela

Edificio
IGAPE_ISSGA

19 de maio de 9.15 a 14.30 h e 16.00 a 18.15 h
20 de maio de 9.15 a 13.45 h

20.5.2020 12.45 h

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

FC20112

Atención educativa e coidado do alumnado con necesidades educativas de apoio educativo derivadas de trastorno por déficit de atención e hiperactividade.

25

20

Aproveitamento

Persoal educador e/o persoal auxiliar
educativo/coidador da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Presencial
Lugo

4 ao 8 de maio de 16.30 a 20.30 h

8.5.2020 19.30 h

FC20113

O coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo derivadas de discapacidade sensorial

25

20

Aproveitamento

Intérpretes de lingua de signos española.

Presencial
Santiago de Compostela

23 ao 27 de marzo de 16.30 a 20.30 h

27.3.2020 19.30 h

FC20114

O coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo derivadas de trastornos xeneralizados do desenvolvemento-TXD

25

20

Aproveitamento

Persoal educador e/o persoal auxiliar
educativo/coidador da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Presencial
Pontevedra

20 ao 24 de abril de 16.30 a 20.30 h

24.4.2020 19.30 h

FC20048

Xestión das etapas de educación infantil, primaria e secundaria a través da aplicación Xade

50

20

Aproveitamento

Persoal destinado en centros educativos de educación infantil e/ou primaria e secundaria da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Teleformación

4.5.2020 ao 31.5.2020

3.6.2020 9.30 h

FC20049

Xestión do persoal (docente e non docente) dun centro educativo a través da aplicación Xade

50

20

Aproveitamento

Persoal destinado en centros educativos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Teleformación

4.5.2020 ao 31.5.2020

3.6.2020 10.30 h

Consellería de Política Social

FC20028

A intervención nas transicións entre medidas de protección

30

22

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Técnicos/as dos servizos de protección de menores (equipos técnicos do menor) e equipos técnicos e educadores de centros de menores.

Presencial
Santiago de Compostela

23 e 24 de marzo de 9.00 a 14.00 h e de 16.00 a 20.00 h
25 de marzo de 10.00 a 14.00 h

25.3.2020 12.00 h

FC20116

Actividades de animación na terceira idade

25

20

Aproveitamento

Persoal de atención directa (profesionais do equipo de auxiliares e do equipo técnico) dos centros sociais de atención a persoas maiores da Xunta de Galicia.

Presencial
Santiago de Compostela

11 ao 15 de maio de 16.00 a 20.00 h

15.5.2020 18.30 h

FC20117

Coidados paliativos en centros residenciais de atención a persoas dependentes

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.
Preferentemente, persoal responsable e sanitario da Consellería de Política Social.

Presencial
Santiago de Compostela

24 ao 26 de marzo de 10.00 a 14.00 h

26.3.2020 13.00 h

FC20030

Formación no uso de instrumentos para a valoración das situacións de risco, desprotección e desamparo na infancia e a adolescencia: Balora, Valórame

30

11

Aproveitamento

Técnicos/as dos servizos de protección de menores (equipos técnicos do menor) das xefaturas territoriais e equipos técnicos dos centros de menores.

Presencial
Santiago de Compostela

7 e 8 de maio de 9.00 a 14.30 h

8.5.2020 13.30 h

FC20027

Os dereitos fundamentais na atención ás persoas en situación de vulnerabilidade social: evitar a discriminación, a aporofobia e o edadismo

30

16

Aproveitamento

Persoal empregado público da Administración autonómica, con preferencia do que participa na atención directa e/ou na xestión dos recursos e servizos dos sistemas públicos de protección social que atenden as persoas e familias en situación de necesidade: servizos sociais (Consellería de Política Social), vivenda (IGVS), igualdade (S.X. de Igualdade), educación (Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional) e sanidade.

Presencial
Santiago de Compostela

8 ao 11 de xuño de 16.00 a 20.00 h

11.6.2020 19.00 h

FC20029

Os programas baseados na evidencia para a atención á infancia

25

22

Aproveitamento

Persoal técnico dos ámbitos de prevención e protección de menores, así como profesionais e equipos de intervención técnica de protección de menores da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Presencial
Santiago de Compostela

11, 12, 13 e 14 de maio de 9.00 a 14.30 h

14.5.2020 12.00 h

FC20118

Técnicas de mobilización de pacientes

25

20

Aproveitamento

Persoal de atención directa (profesionais do equipo de auxiliares e do equipo técnico) dos centros sociais de atención a persoas maiores da Xunta de Galicia.

Presencial
Santiago de Compostela

4, 5, 6, 7 e 8 de maio de 16.00 a 20.00 h

8.5.2020 18.30 h

FC20031

Uso das redes sociais pola mocidade

20

8

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial
Santiago de Compostela

9 e 16 de xuño de 10.00 a 14.00 h

16.6.2020 13.00 h

Consellería do Medio Rural

FC20097

Actualización na lexislación en materia de aproveitamentos forestais: análise do novo decreto

35

30

Aproveitamento

Axentes forestais, axentes facultativos ambientais, persoal técnico e persoal administrativo dos distritos forestais e dos servizos provinciais de Montes e persoal técnico e administrativo dos servizos centrais da Dirección Xeral de Ordenación Forestal.

Mixta
Santiago de Compostela

• Teleformación: 4 ao 24 de maio
• Xornadas presenciais: 28 e 29 de maio de 9.30 a 14.30 h na EGAP

29.5.2020 13.30 h

FC20104

Consulta de base de datos aplicada á explotación de datos estatísticos do sector agrogandeiro

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Consellería do Medio Rural e ao servizo da Axencia Galega de Calidade Alimentaria.

Presencial
Santiago de Compostela

14, 15, 21, 22 e 28 de abril de 16.00 a 20.00 h

28.4.2020 19.00 h

FC20105

Deseño, construción e conservación de infraestruturas rurais

35

30

Aproveitamento

Persoal relacionado coa reforma das estruturas agrarias da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural.

Presencial
Santiago de Compostela

5, 7, 12, 14, 19 e 25 de maio de 9.30 a 14.30 h

25.5.2020 13.30 h

FC20106

Execución do control oficial dos programas de seguridade alimentaria dos produtos de orixe animal dentro do marco establecido no marco do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeo e do Consello

30

20

Aproveitamento

Persoal veterinario da Consellería do Medio Rural que realiza os controis en materia de seguridade.

Presencial
Santiago de Compostela

23, 24, 30 e 31 de marzo de 9.30 a 14.30 h

31.3.2020 13.30 h

FC20087

Manexo de aplicacións cartográficas e de xestión en materia de incendios en dispositivos móbiles

50

25

Aproveitamento

Axentes forestais e axentes facultativos ambientais dos distritos forestais e persoal técnico dos distritos forestais e dos servizos provinciais de Prevención de Incendios.

Teleformación

4.6.2020 ao 29.6.2020

3.7.2020 10.30 h

FC20108

Seguridade na extinción de incendios forestais

50

12

Aproveitamento

Axentes forestais e axentes facultativos ambientais dos distritos forestais e persoal técnico dos distritos forestais e dos servizos provinciais de Prevención de Incendios Forestais / Servizos Centrais, así como persoal laboral da Xunta de Galicia que participa en labores de prevención e extinción de incendios forestais.

Teleformación

18.5.2020 ao 30.5.2020

5.6.2020 11.30 h

FC20109

Xestión de grandes incendios forestais (GIF)

35

30

Aproveitamento

Persoal técnico dos distritos forestais e dos servizos provinciais de Prevención de Incendios
Forestais/Servizos Centrais da Dirección Xeral de Defensa do Monte.

Presencial
Santiago de Compostela

1, 2, 3, 8, 9 e 10 de xuño de 9.00 a 14.00 h

10.6.2020 13.00 h

FC20107

Novas aplicacións informáticas de gandaría (Xesgan, Sigan, Regan, Ingan, Mogan, Segal, Ficadi Maris, Ovgan)

35

25

Aproveitamento

Persoal dos servizos veterinarios oficiais da Consellería do Medio Rural que realice funcións relacionadas con estas aplicacións. Persoal veterinario e administrativo.

Presencial
Santiago de Compostela

21, 22, 23 e 27 de abril de 10.00 a 14.15 h
28 e 29 de abril de 10.00 a 14.00 h

29.4.2020 13.00 h

Consellería do Mar

FC20044

Formación en inspección pesqueira

30

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional Terá prioridade o persoal da Subdirección Xeral de Gardacostas.

Presencial
Santiago de Compostela

26, 27 e 28 de maio de 9.00 a 14.00 h

28.5.2020 13.00 h

FC20047

Identificación de especies: macroalgas e a súa explotación

25

30

Aproveitamento

Persoal técnico da Xunta de Galicia, coa seguinte orde de prioridade: 1. Persoal técnico que ocupe prazas de biólogo/a de zona ou técnico/a en zonas e instalacións de produción, ou nos centros de investigación da Consellería do Mar. 2. Resto do persoal técnico da Consellería do Mar. 3. Resto do persoal técnico doutras consellerías.

Presencial
Santiago de Compostela

30 de abril e 6, 7, 8, 14 e 15 de maio de 9.30 a 14.30 h

15.5.2020 13.30 h

FC20119

Identificación de especies: moluscos

25

30

Aproveitamento

Persoal técnico coa seguinte orden de prioridade: 1. Persoal técnico que ocupe prazas e realice as funcións de biólogo/a de zona ou técnico/a en zonas e instalacións de produción e persoal da área de recursos mariños do CIMA. 2. Resto do persoal técnico da Consellería do Mar cuxo traballo teña relación directa cos recursos mariños obxecto do curso. 3. Resto do persoal técnico das consellerías.

Presencial
Santiago de Compostela

1, 2, 3, 14, 15 e 16 de abril de 9.00 a 14.00 h

16.4.2020 13.00 h

Consellería de Sanidade

FC20042

Inspección sanitaria en adegas

25

12

Aproveitamento

Persoal inspector de saúde pública

Presencial
Ourense

12 e 13 de maio de 9.00 a 15.00 h

13.5.2020 14.00 h

FC20043

Principios de control do tratamento térmico en alimentos de baixa acidez e acidificados. Validación do tratamento térmico e control de peches

25

20

Aproveitamento

Inspectores/as veterinarios de saúde pública.

Presencial
Santiago de Compostela

1, 2, 3 e 4 de xuño de 9.00 a 14.00 h

4.6.2020 13.00 h

FC20041

Réxime sancionador de centros, servizos e establecementos sanitarios

25

12

Aproveitamento

Persoal inspector e subinspector adscrito á Subdirección Xeral de Inspección, Auditoría e Acreditación de Servizos Sanitarios e persoal responsable da tramitación de expedientes sancionadores na dita subdirección xeral.

Presencial
Santiago de Compostela

24, 25 e 26 de marzo de 10.00 a 14.00 h

26.3.2020 13.00 h

Consellería de Cultura e Turismo

FC20110

Accesibilidade comunicativa e cognitiva en recursos culturais

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que desempeñen funcións como responsables e persoal de sala de museos, bibliotecas, arquivos e demais institucións culturais responsables dos recursos de comunicación e divulgación en sala (deseño de carteis e folletos, comunicación cara a cara, etc.).

Presencial
Lugo

27 de abril de 10.00 a 14.00 h e de 16.00 a 20.00 h

(ver ficha do curso)

30.4.2020 19.00 h

FC20110

Accesibilidade comunicativa e cognitiva en recursos culturais

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que desempeñen funcións como responsables e persoal de sala de museos, bibliotecas, arquivos e demais institucións culturais responsables dos recursos de comunicación e divulgación en sala (deseño de carteis e folletos, comunicación cara a cara, etc.).

Presencial
Ourense

27 de marzo de 10.00 a 14.00 h e de 16.00 a 20.00 h

(ver ficha do curso)

30.3.2020 19.00 h

FC20110

Accesibilidade comunicativa e cognitiva en recursos culturais

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que desempeñen funcións como responsables e persoal de sala de museos, bibliotecas, arquivos e demais institucións culturais responsables dos recursos de comunicación e divulgación en sala (deseño de carteis e folletos, comunicación cara a cara, etc).

Presencial
Pontevedra

30 de abril de 10.00 a 14.00 h e de 16.00 a 20.00 h

(ver ficha do curso)

4.5.2020 19.00 h

FC20110

Accesibilidade comunicativa e cognitiva en recursos culturais

30

12

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que desempeñen funcións como responsables e persoal de sala de museos, bibliotecas, arquivos e demais institucións culturais responsables dos recursos de comunicación e divulgación en sala (deseño de carteis e folletos, comunicación cara a cara, etc).

Presencial
Santiago de Compostela

17 de abril de 10.00 a 14.00 h e de 16.00 a 20.00 h

(ver ficha do curso)

20.4.2020 19.00 h

FC20111

Dixitalización e preservación de documentos electrónicos

35

15

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional Persoal ao servizo das entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Presencial
Santiago de Compostela

30 e 31 de marzo de 9.00 a 14.00 e de 16.00 a 18.30 h

31.3.2020 17.30 h

FC20033

A expurgación na colección das bibliotecas públicas

25

12

Aproveitamento

Persoal bibliotecario, técnico e auxiliar, da Rede de bibliotecas públicas de Galicia ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e das entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Presencial
Santiago de Compostela

15 de abril de 10.00 a 14.00 h e 16.00 a 20.00 h
16 de abril de 10.00 a 14.00 h

16.4.2020 13.00 h

FC20032

Axenda 2030 e bibliotecas: oportunidades e retos

25

15

Aproveitamento

Persoal bibliotecario, técnico e auxiliar, da Rede de bibliotecas públicas de Galicia ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e das entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Presencial
Santiago de Compostela

23 de marzo de 16.00 a 20.00 h
24 de marzo de 10.00 a 14.00 h e de 16.00 a 20.00 h

24.3.2020 19.00 h