Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 39 Xoves, 27 de febreiro de 2020 Páx. 13880

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Carballo

ANUNCIO de información pública (expediente 2017/X999/001621).

O Pleno municipal, en sesión ordinaria que tivo lugar o 25 de novembro de 2019, acordou aprobar definitivamente o plan parcial do sector de solo urbanizable delimitado
SUR-D/S-I4/AR S-I4 do PXOM (Calvo), con reaxuste da súa delimitación, segundo a documentación técnica redactada polos arquitectos Iria Pérez Miranda (colexiada 3194 COAG) e Ignacio Lázaro Quintela (colexiado 3877 COAG) e polo enxeñeiro industrial Manuel Breijo Cotelo (colexiado 5040 ICOIIG); cuxa promotora é Calvo Conservas, S.L.U.

Neste mesmo acordo acordouse desestimar as alegacións formuladas polos titulares das parcelas coas referencias catastrais 15019A002000560000II e 15019A002001280000IW, presentadas en data 2 de setembro de 2019, mediante escritos rexistrados de entrada no concello cos números 201900000007049 e 201900000007050 respectivamente.

Xunto con este acordo fanse públicas as medidas previstas para o seguimento ambiental do plan:

O seguimento ambiental do plan parcial verificará o cumprimento das medidas previstas no documento ambiental estratéxico (DAE) na fase de execución. Ademais, basearase no artigo 51 Seguimento das declaracións ambientais estratéxicas e dos informes ambientais estratéxicos da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, en que se establece a necesidade dun seguimento dos efectos no medio da aplicación e execución do plan. Grazas ao sistema de seguimento identificaranse rapidamente os efectos adversos non previstos, así como as posibles desviacións do plan, permitindo levar a cabo as medidas axeitadas para evitalos e correxilos.

Por iso, a promotora do plan parcial deberá remitir ao órgano substantivo, o Concello de Carballo, un informe de seguimento ambiental con base no sinalado na declaración ambiental estratéxica ou no informe ambiental estratéxico, emitido polo órgano ambiental, Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, CMAOT, Xunta de Galicia.

O informe de seguimento ambiental versará sobre o cumprimento das determinacións e medidas correctoras especificadas na declaración ou informe ambiental estratéxico.

O programa de seguimento ambiental deberá conter as medidas de seguimento ambiental precisas para dar cumprimento ás determinacións establecidas polo órgano ambiental. Neste programa integraranse as actuacións de seguimento ambiental e o control das obras.

O programa de seguimento ambiental responderá aos seguintes criterios:

– Determinación do responsable ou responsables do seguimento.

– Identificar os indicadores para avaliar os distintos aspectos ambientais.

– Fixar a periodicidade e os valores límite nos indicadores propostos.

– Establecemento periódico dos informes técnicos (anual, desde o comenzo da execución).

1. Indicadores ambientais.

Variable: todas as variables

Fase: proxecto

Indicador: cumprimento das medidas desenvolvidas no PP do sector de solo urbanizable SUR-D/S-I4/AR S-I4

Descrición

Transposición e/ou desenvolvemento das medidas á normativa do plan parcial e proxecto de urbanización

Unidade de medida

-

Fonte de datos

Normativa do PP e proxecto de urbanización (promotora)

Método de cálculo

-

Situación estimada

Inclusión das medidas propostas na normativa. No caso de non incluílas, realizarase unha xustificación razoada e a inclusión doutras medidas ambientais compensatorias

Destácanse os seguintes indicadores:

Variable: patrimonio natural

Fase: obra

Indicador: conservación da área de amortecemento do río Anllóns

Descrición

Superficie dedicada a zona verde ao sur do sector

Unidade de medida

% superficie de zona verde real/superficie zona verde plantexada (6.668 m²)

Fonte de datos

-

Situación de partida

Non existe zona verde

Método de cálculo

-

Situación estimada

100 %

Variable: patrimonio natural

Fase: obra

Indicador: estado da vexetación na zona meridional

Descrición

Este indicador dá información sobre o estado da vexetación existente no sector e no seu contorno inmediato

Unidade de medida

-

Fonte de datos

Promotora

Situación de partida

Reportaxe fotográfica da vexetación previa ao inicio da obra

Método de cálculo

Situación estimada

Ausencia de afección na vexetación

Variable: ocupación do solo-ciclo hídrico

Fase: obra

Indicador: permeabilidade do solo público (vías, beirarrúas, zonas verdes, etc.)

Descrición

A proporción de solo permeable nos sectores debe garantir a continuidade das superficies verdes e a creación de boas estruturas para o correcto desenvolvemento dos ecosistemas naturais

Unidade de medida

Porcentaxe de pavimentos permeables (dotacións, espazos libres, vías, aparcadoiros, etc.) ou zonas verdes (m²)/superficie total do sector de uso público

Fonte de datos

-

Situación de partida

Actualmente case a totalidade é solo permeable

Método de cálculo

Situación estimada

Maior do 70 % de solos permeables

Variable: solo

Fase: obra

Indicador: superficie ocupada

Descrición

Informa sobre se se axustou a superficie de ocupación con respecto ao establecido no PP

Unidade de medida

Situación de partida

Datos de superficie definidos no plan

Fonte de datos

Memoria do Plan parcial

Método de cálculo

Elaboración de planimetría durante o desenvolvemento do PP

Situación estimada

Ausencia de incremento da superficie de ocupación con respecto ao previsible inicialmente

Variable: enerxía

Fase: obra

Indicador: consumo de enerxía

Descrición

Este indicador dá información sobre o consumo final da enerxía das actuacións programados a raíz do desenvolvemento do plan

Unidade de medida

kW/ano

Fonte de datos

Promotora, facturas de consumo enerxético (luz, gas, etc.)

Método de cálculo

Sumatorio das facturas de consumo de enerxía ao longo do desenvolvemento das actuacións do plan

Situación estimada

Tendencia ao incremento de consumo de enerxía, considerando que se trata dunha situación temporal e puntual

Variable: mobilidade

Fase: explotación

Indicador: desprazamentos realizados no sector e persoas que comparten vehículo

Descrición

Nº de desprazamentos derivados da actividade empresarial e o seu modo de transporte

Nº de persoas que comparten vehículo

Unidade de medida

Nº de persoas x modo de transporte (a pé, bicicleta, vehículo privado, transporte colectivo, etc.)

Nº de persoas que compartiron vehículo

Fonte de datos

Enquisa en campo ás distintas empresas que teñen actividade no sector

Método de cálculo

% (superficie viaria peonil ou carril-bici/superficie viaria pública total, sen prazas de aparcadoiro)

Situación estimada

Variable: atmosfera-cambio climático

Fase: funcionamento

Indicador: emisións de ruído

Descrición

Informa sobre os niveis sonoros do ámbito de actuación

Unidade de medida

D(BA)

Fonte de datos

Estudo preoperacional de emisións acústicas ou mapas estratéxicos de ruído se o municipio de Carballo o desenvolvese

Método de cálculo

Medición de índices acústicos no ámbito da modificación puntual conforme o procedemento establecido no Real decreto 1367/2007

Situación estimada

Mantemento do índice de ruído con respecto á situación preoperacional

Variable: atmosfera-cambio climático

Indicador: emisións á atmosfera de orixe industrial (só aqueles que presenten actividade industrial)

Descrición

Volume de emisións á atmosfera xeradas polas instalacións de produción industrial no concello. Este indicador recolle as emisións de gases efecto invernadoiro (GEI)

Unidade de medida

T/ano

Fonte de datos

Rexistro Estatal de Emisións e Fontes Contaminantes EPER-PRTR

Método de cálculo

-

Variable: ciclo de materiais

Fase: obra

Indicador: xestión de residuos

Descrición

Este indicador dá información sobre a cantidade total de residuos xerados nas actuacións do plan parcial

Unidade de medida

m3

Fonte de datos

Promotora

Método de cálculo

Reconto das toneladas de residuos xerados ao finalizar as actuacións da modificación puntual

Situación estimada

Xestión de residuos conforme a súa tipoloxía e mediante xestores autorizados e ausencia de variacións na previsión da xeración de residuos con respecto ao dato inicial

Variable: calidade de vida

Fase: obra e funcionamento

Indicador: servizos públicos existentes (abastecemento, saneamento, recollida de lixo, etc.)

Descrición

Este indicador dá información sobre as queixas da poboación derivadas ausencia de servizos públicos ou servizos deficitarios

Unidade de medida

Nº de queixas veciñais polos servizos existentes

Fonte de datos

Concello de Carballo

Método de cálculo

-

Situación estimada

Ausencia de queixas da poboación residente nos sectores

Actualización dos indicadores:

Os indicadores do proxecto son de carácter puntual, en función da súa redacción.

Os indicadores de fase de obra estableceranse nunha periodicidade anual.

Os indicadores de funcionamento realizaranse nun período de 5 anos.

2. Emisións de informes de seguimento.

O obxetivo da emisión de informes é o de valorar a eficacia das accións realizadas para cada unha das variables que se verán afectadas, e poder tomar as decisións que procedan.

Estos indicadores rexistraranse nunha serie de fichas modelo e informes que dependerán do desenvolvemento do sector.

3. Divulgación de informes.

Os informes serán remitidos ao órgano ambiental, indicando a evolución ou tendencia dos resultados e indicando a adecuación de cada indicador, intentando con isto detectar as tendencias negativas destes.

O documento aprobado definitivamente poderá consultarse na páxina web do concello na seguinte ligazón: http://www.carballo.org/media/documentos/aprobacion_definitiva_calvo.pdf

A normativa e as ordenanzas reguladores deste plan parcial publicaranse no Boletín Oficial da provincia e remitirase o documento, debidamente dilixenciado, en formato dixital, á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, para os efectos da súa inscrición no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, segundo o disposto no artigo 88 da Lei 2/2016, do solo de Galicia, e no artigo 212.2 do regulamento da citada lei.

Carballo, 23 de xaneiro de 2020

Evencio Ferrero Rodríguez
Alcalde