Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 40 Venres, 28 de febreiro de 2020 Páx. 13985

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2020 pola que se convoca concurso público para a elaboración de listas de espera de persoal docente e investigador contratado interino para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables de distintas áreas de coñecemento, para o curso académico 2019/20.

Esta reitoría resolve convocar un concurso público para a elaboración de listas de espera de persoal docente e investigador contratado interino en previsión de que resulte imprescindible cubrir necesidades docentes por razón de causas sobrevidas, urxentes e inaprazables nas áreas de coñecemento que se relacionan no anexo I, de conformidade coas seguintes

Bases da convocatoria

1. Normas xerais.

1.1. Este concurso réxese, ademais de polo disposto nas bases desta convocatoria:

– Pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (en diante, LOU).

– Pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPACAP).

– Pola Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (en diante, LRXSP).

– Pola Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

– Polo Decreto 266/2002, do 6 de setembro, sobre contratación de profesorado universitario.

– Polos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro.

– Polo Regulamento de selección de profesorado non permanente, aprobado polo acordo do Consello de Goberno da USC do 7 de febreiro de 2020 (en diante, Regulamento).

– Polo II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador laboral das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, subscrito con data do 26 de xaneiro de 2011 (DOG do 14 de abril), prorrogado con data do 12 de xullo de 2013 (DOG do 29 de xullo) (en diante, Convenio).

1.2. As referencias que para cada posto de traballo se conteñen nesta convocatoria en relación coas obrigas docentes e de investigación que deberán asumir as persoas seleccionadas non suporán en ningún caso, para quen obteña estes postos, un dereito de vinculación exclusiva a esas actividades, nin limitarán a competencia da universidade para asignarlles unhas tarefas docentes e investigadoras diferentes. Do mesmo xeito, a referencia ao centro en que se deberá desenvolver a actividade docente non suporá o dereito a non exercer actividade docente ou investigadora noutro centro dependente da propia universidade, aínda no caso de que radique en localidade distinta.

1.3. Cando os prazos a que fai referencia esta convocatoria se expresen en días entenderase que estes son hábiles, excluíndose do cómputo os sábados e domingos e os declarados festivos, segundo o disposto no artigo 30 da LPACAP. Consideraranse festivos para estes efectos, os festivos locais tanto de Santiago de Compostela como de Lugo, e ampliarase en calquera caso en ambos os dous campus o prazo establecido por un número de días igual ao dos festivos existentes.

Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

O prazo máximo para a resolución do concurso será de 3 meses contados a partir da data de publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

2. Requisitos das persoas aspirantes.

2.1. Requisitos de carácter xeral para poderen ser admitidas neste concurso:

a) Posuír a nacionalidade española ou a dalgún Estado membro da Unión Europea ou país estranxeiro que, nos termos previstos no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, permita o acceso ao emprego público.

b) Estar en posesión da titulación e demais requisitos exixidos na convocatoria para cada tipo de praza.

c) Ter feitos os 16 anos de idade.

d) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.

e) Acreditar o coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente.

f) Non ter sido despedida ou separada mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin estar na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se tratara de acceder á mesma categoría profesional a que pertencía.

No caso de nacionais doutros Estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.

g) Non ter sido condenado por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual, que inclúe a agresión e abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo e provocación sexual, prostitución e explotación sexual e corrupción de menores, así como por tráfico de seres humanos.

h) Aboar as taxas previstas na base 3.5.

2.2. Requisitos de carácter específico.

Estar en posesión da titulación de grao, licenciatura, arquitectura, enxeñaría ou equivalente, ou ben do título de doutor.

2.3. O cumprimento destes requisitos, tanto de carácter xeral como específico, agás o sinalado no punto 2.1.e), estará referido sempre á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes de participación e deberase manter ao longo de todo o proceso selectivo.

3. Solicitudes.

3.1. As persoas que desexen participar nesta convocatoria deberán presentar a súa solicitude, acompañada da documentación correspondente, unicamente por medios electrónicos a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/114/ver.htm), para o que deberán empregar os medios de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/informacion/aspectosTecnicos.htm).

De xeito excepcional para este procedemento, as persoas de nacionalidades distintas da española poderán usar como medios de identificación as credenciais de Google, Microsoft ou Facebook.

No caso de que desexen participar en máis dun concurso, deberán presentar unha solicitude para cada un deles. A non presentación da instancia será causa de exclusión e non poderá repararse no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

3.2. A documentación complementaria presentarase electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal, empregando o formato de arquivo PDF. Neste caso, as copias dixitalizadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia presentada.

A inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial de calquera dato ou información na declaración, así como a non presentación da documentación cando lle sexa requirida, determinará a non selección e/ou a non formalización do contrato de traballo, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas que procedesen.

3.3. Co fin de garantir a participación en condicións de igualdade, aquelas persoas con necesidades específicas derivadas de alteracións físicas, psíquicas ou sensoriais cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán solicitar as medidas ou os recursos adicionais necesarios para desenvolver o procedemento selectivo.

Quen solicite proba adaptada deberao facer constar expresamente no momento da inscrición e motivalo.

3.4. As solicitudes deberán presentarse no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

3.5. Dereitos de exame.

As persoas aspirantes deberán aboarlle á USC, por cada concurso en que soliciten participar, a cantidade de 18,04 euros en concepto de dereitos de exame.

Estarán exentas do pagamento da taxa por dereitos de exame:

1º. Aquelas persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.

2º. As persoas que sexan membros da familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Gozarán dunha bonificación do 50 % da taxa por dereitos de exame:

1º. As persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.

2º. As persoas que que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, seis meses antes da data de publicación desta convocatoria, e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

Todas as circunstancias que supoñen unha bonificación total ou parcial das taxas por dereitos de exame deberán ser acreditadas documentalmente xunto coa solicitude, achegando copia da cualificación do grao de discapacidade ou do carné de familia numerosa, segundo corresponda. As relativas á condición de demandante de emprego, así como o de non percibir prestación ou subsidio por desemprego, deberanse acreditar con certificados expedidos polo Servizo Público de Emprego.

A persoa solicitante deberá realizar a liquidación de taxas e o seu aboamento a través dun dos seguintes medios:

– Pagamento presencial a través do impreso de autoliquidación. Para iso, deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico, imprimir o documento de pagamento e realizar o ingreso na entidade bancaria.

– Pagamento electrónico mediante cartón de crédito. Para iso deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico e realizar o pagamento a través da pasarela bancaria a que se lle dea acceso a través da aplicación informática.

En ningún caso a presentación e pagamento da taxa suporá a substitución do trámite de presentación, en tempo e forma, da solicitude. Entenderase como defecto non emendable non realizar o pagamento dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Serán excluídas todas aquelas persoas aspirantes que non aboen a totalidade dos dereitos de exame dentro do prazo de presentación de solicitudes. No caso de que as persoas aspirantes se acollesen a unha exención ou bonificación e non xustifiquen ese dato, de non telo feito con anterioridade, no prazo de reposición de documentación, serán excluídas do procedemento por non ter feito o pagamento da totalidade das taxas dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Unicamente procederá a devolución dos dereitos de exame ás persoas aspirantes que sexan excluídas por causas non imputables a elas. Para tal efecto, o reintegro realizarase de oficio, para o que terán que facer constar a entidade bancaria e o seu número de conta no recadro que figura na solicitude. De non figuraren estes datos, entenderase que renuncian á devolución dos dereitos de exame.

Para calquera aclaración ou información sobre a tramitación electrónica, as persoas solicitantes poderanse poñer en contacto co Centro de Atención aos/ás Usuarios/as seguindo o procedemento indicado na páxina http://www.usc.gal/gl/servizos/atic/cau/.

No caso de non poder formalizar a solicitude mediante o formulario electrónico dentro dos prazos establecido e sempre que o motivo sexa por causas técnicas non imputables ao interesado que imposibiliten o funcionamento ordinario da web, observarase o que a USC estableza nesta materia para tal fin.

4. Documentación acreditativa de requisitos e méritos.

Xunto coa solicitude, e sempre a través do formulario electrónico mencionado no punto 3.1, presentarase a documentación acreditativa de requisitos e méritos alegados no currículo. Os documentos acreditativos de requisitos deberán estar en formato PDF e emitidos no idioma oficial do Estado español, en galego ou en calquera dos idiomas cooficiais das comunidades autónomas do Estado que así o expresan nos seus estatutos de autonomía. Os méritos dos puntos 3 e 4 do anexo III poderanse acreditar na lingua en que están publicados e tamén naquela lingua ou linguas de uso habitual na área de coñecemento da praza convocada a concurso.

4.1. Acreditación de requisitos.

A documentación que en todo caso debe presentarse é a seguinte:

a) Copia dixitalizada en formato PDF do documento nacional de identidade, pasaporte ou documento acreditativo da nacionalidade.

As/os descendentes e descendentes do cónxuxe non separado de dereito deberán presentar, ademais, os documentos acreditativos do vínculo de parentesco e, se é o caso, do feito de viviren a expensas ou estaren a cargo dun nacional dun Estado membro da Unión Europea ou doutros Estados, cando así o estableza un tratado internacional subscrito pola Unión Europea e ratificado por España, con que teña o dito vínculo. A acreditación realizarase por medio de certificados expedidos polas autoridades competentes do seu país de orixe, traducidos a algunha das linguas oficiais da USC.

b) Copia dixitalizada en formato PDF do título universitario oficial (anverso e reverso) que se requira para as categorías de profesor/a interino/a de substitución ou profesor/a asociado/a, segundo a praza da que se trate. No caso de ter realizado o depósito do título universitario oficial nos últimos dous anos e non estar expedido, poderá presentarse a copia dixitalizada da certificación supletoria do título correspondente.

Os títulos expedidos por universidades ou autoridades estranxeiras deberán ser acreditados por algún dos seguintes procedementos:

1º. Títulos universitarios oficiais de grao, licenciatura, arquitectura, enxeñaría ou equivalente, necesarios para exercer unha profesión regulada: resolución de homologación ditada polo ministerio competente na materia, conforme o Real decreto 967/2014, do 21 de novembro.

2º. Títulos universitarios oficiais de grao, licenciatura, arquitectura, enxeñaría ou equivalente: resolución de equivalencia ditada polo ministerio competente na materia conforme a citada normativa.

3º. Títulos de doutor: declaración de equivalencia ao nivel académico de doutor realizada pola USC, conforme a disposición adicional quinta do Real decreto 967/2014, do 21 de novembro.

4º. Mediante calquera outro procedemento de acreditación que regulamentariamente se determine.

c) De conformidade co indicado no punto 2.1.e), as persoas aspirantes deberán acreditar o coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente. O coñecemento do español acreditarase mediante certificado de lingua española como lingua estranxeira de nivel B2 ou superior. As persoas que sexan nacionais de Estados que teñen o español como lingua oficial non terán que acreditar o seu coñecemento. A acreditación do coñecemento do idioma galego farase mediante o certificado de lingua galega Celga 3 ou equivalente.

A falta de acreditación documental deste requisito non será causa de exclusión. De non acreditar o coñecemento das linguas oficiais da USC antes da toma de posesión, a persoa candidata proposta terá un prazo máximo dun ano para facelo a través dos documentos citados no parágrafo anterior ou a través dunha proba específica que se realizará no Centro de Linguas Modernas da USC.

Non presentar os documentos especificados nos puntos 4.1.a) e b) será causa de exclusión, que deberá repararse no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

4.2. Acreditación de méritos e historial académico:

Os méritos acreditaranse segundo o establecido no anexo IV a través de copias dixitalizadas en formato PDF, e deberán relacionarse e anexarse en cada unha das epígrafes de que consta o formulario electrónico. Serán obxecto de valoración exclusivamente os méritos relacionados polas persoas concursantes para cada epígrafe do formulario electrónico sempre que se posúan na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e que dentro do dito prazo estean correctamente acreditados.

No presente concurso, consonte o artigo 28 da LPACAP, enténdese outorgado o consentimento á USC (agás oposición expresa manifestada na solicitude de participación, caso en que será necesario agregalos) para a obtención dos datos correspondentes aos epígrafes «1. Rendemento académico» e «2. Postos desempeñados no ámbito da universidade ou de organismos públicos de investigación» do anexo III que correspondan a actividades desenvolvidas na USC, sen prexuízo da obrigatoriedade de incluílos na relación de méritos.

Os méritos correspondentes ao punto 2.5 da epígrafe 2 non terán que acreditalos as persoas aspirantes que realizaran colaboracións na USC ao abeiro do establecido na disposición adicional primeira, punto 1, dos estatutos da USC, o resto dos méritos desta epígrafe será preciso acreditalos consonte o que se establece no anexo IV. Todas as persoas aspirantes acreditarán os méritos dos puntos 2.4 e 2.6 coas copias dixitalizadas correspondentes.

No caso de titulacións acadadas nesta universidade con anterioridade a 2003, recoméndase a presentación das certificacións académicas. O expediente académico recibirá a calificación de aprobado no suposto de que non se presente a certificación académica das cualificacións correspondentes.

Co fin de garantir a igualdade de oportunidades, teranse en conta as situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo, maternidade, garda con fins de adopción, acollemento, risco durante o embarazo, lactación e paternidade.

Os períodos en que as persoas aspirantes permaneceran nalgunha das situacións citadas teranse en conta para efectos de computar ese tempo na valoración dos méritos recollidos no anexo III en que se faga referencia a un número de anos determinado. O período en que se estivese nas citadas situacións acreditarase anexando no punto 2.1 do formulario electrónico o arquivo PDF coa xustificación correspondente emitida polo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) ou entidade equivalente.

Non se admitirá ningunha documentación acreditativa de méritos unha vez que remate o prazo de presentación de solicitudes, nin sequera no prazo de emenda de documentación a que se refire a base 5.2. A non acreditación dos méritos alegados non determinará a exclusión da persoa aspirante ao concurso, pero impedirá o cómputo e valoración de tales méritos por parte da Comisión de Selección do concurso de que se trate.

5. Admisión de aspirantes.

5.1. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, nun prazo de dez días hábiles a Vicerreitoría de Profesorado publicará no taboleiro electrónico da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm) unha resolución que aprobe a lista provisoria de aspirantes admitidos e excluídos.

5.2. Contra esta resolución, e nun prazo máximo de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación no taboleiro electrónico da USC, as persoas interesadas poderán presentar unha reclamación perante o reitor para repararen os defectos que motivasen a exclusión ou omisión da devandita listaxe. Se non o fan, serán excluídos definitivamente da realización das probas.

5.3. Para emendar a exclusión ou omisión cubrirase o formulario que se atopa no catálogo de procedementos de «persoal docente e investigador» da sede electrónica da USC, que deberá presentarase exclusivamente a través do rexistro electrónico por sede electrónica, como anexo á solicitude de emenda.

5.4. Rematado o prazo para reparar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión das persoas aspirantes, a Vicerreitoría de Profesorado aprobará e publicará, no prazo máximo de dez días hábiles, a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión, nos lugares indicados na base 5.1. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderanse interpor os recursos oportunos.

5.5. A inclusión na listaxe definitiva de admitidos/as non prexulga o cumprimento dos requisitos normativamente exixidos para a sinatura do correspondente contrato na categoría docente de que se trate. A posesión dos requisitos exixidos terá que acreditarse no seu momento.

6. Comisións de selección e desenvolvemento dos concursos.

6.1. Os concursos obxecto desta convocatoria serán resoltos polas comisións de selección relacionadas no anexo II.

Estas comisións rexeranse polo disposto no Regulamento para a selección de profesorado non permanente da USC.

6.2. As comisións de selección constituiranse no prazo máximo de dous meses contados desde o día seguinte á data de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

No acto de constitución e antes de acceder á documentación achegada polos aspirantes, a Comisión de Selección aprobará e publicará no taboleiro electrónico da USC os criterios de valoración dos méritos e os criterios para o acceso das persoas aspirantes á segunda fase.

7. Procedemento de selección.

7.1. Realización das probas.

Os concursos para a selección de profesorado interino de substitución e para a elaboración de listas de espera constarán de dúas fases:

a) A primeira fase terá carácter eliminatorio e consistirá na valoración dos méritos e historial académico, docente, investigador e, se é o caso, profesional ou sanitario-asistencial alegados polas persoas candidatas. A Comisión de Selección deberá anunciar o inicio dos seus traballos a través do taboleiro electrónico. A Comisión de Selección valorará os currículos das persoas aspirantes aplicando os criterios que determine e de acordo cos baremos que correspondan á categoría, recollidos no punto 4 do presente anexo. Concluída a valoración dos currículos, os resultados faranse públicos a través do taboleiro electrónico. A comisión indicará a relación de aspirantes que pasan á segunda fase e fará pública a convocatoria para a realización do exercicio correspondente, que non poderá iniciarse antes de transcorridos dous días desde a convocatoria, agás renuncia expresa a este prazo das persoas aspirantes. A publicación incluirá a data, a hora e o lugar de realización.

b) A segunda fase terá tamén carácter eliminatorio e consistirá na presentación oral por parte do candidato, durante un tempo máximo de vinte minutos, dun proxecto de actividades docentes correspondente á materia que determine a convocatoria. O proxecto deberá corresponder, consonte o indicado no perfil da praza, a unha materia de formación básica ou obrigatoria das cursadas para a obtención dun título de grao impartido na USC. Inmediatamente antes do inicio da proba, a persoa candidata deberá entregar a cada un dos membros da Comisión de Selección un resumo ou esquema do seu proxecto cunha extensión máxima orientativa de 7.500 caracteres, espazos incluídos.

Para realizar a presentación, as persoas aspirantes poderán utilizar un proxector de vídeo e un ordenador. De precisar algún outro material de apoio ou ferramenta informática, deberán indicalo con antelación suficiente á persoa que ocupe a presidencia da comisión.

Finalizada a presentación, a comisión debaterá co candidato sobre o contido da súa exposición por un espazo máximo de trinta minutos. A Comisión valorará esta presentación tendo en conta os contidos e o dominio da materia, a claridade expositiva e a capacidade de resposta da persoa candidata ás cuestións que se lle formulen, e sempre de acordo co establecido nos baremos que figuran no anexo III.

c) A cualificación final do proceso será a suma das puntuacións correspondentes ás dúas fases do concurso.

7.2. A orde de actuación das persoas aspirantes a prazas con probas orais seguirá a ordenación alfabética por apelido a partir da letra «S», de conformidade co establecido na Resolución do 30 de xaneiro de 2020, da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia (DOG do 10 de febreiro).

8. Proposta de contratación.

8.1. No prazo máximo de tres días desde o seguinte ao da finalización das fases previstas no artigo 18 do regulamento, faranse públicas no taboleiro electrónico da universidade as listas de espera, ordenadas pola puntuación acadada no proceso polas persoas aspirantes.

Unha vez publicadas, as comisións de selección remitirán o expediente completo ao Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador.

8.2. Contra as propostas de listas de espera, as persoas interesadas poderán interpoñer reclamación ante a Reitoría nun prazo de dez días contado desde o seguinte ao da publicación da devandita proposta. A admisión a trámite da reclamación non suspenderá a utilización da lista para contratación de profesorado por razóns sobrevidas, urxentes e inaprazables, salvo resolución motivada en contrario. As reclamacións serán instruídas por unha Comisión de Revisión, que estará presidida pola persoa titular da Reitoría ou da Vicerreitoría en que delegue.

As comisións de selección, en aplicación dos criterios establecidos, poderán deixar desertas as listas de espera ou as prazas convocadas, formulando a correspondente proposta de non provisión, motivada, de ser o caso.

9. Resolucións reitorais de contratación, presentación de documentos e formalización dos contratos.

9.1. Producida a necesidade docente nunha das áreas do presente concurso, o Servizo de Persoal Docente e Investigador convocará a persoa candidata segundo a orde de prelación para que achegue copia compulsada (ou copia simple acompañada dos respectivos orixinais para o seu cotexo) daqueles documentos que avalen o cumprimento dos requisitos exixidos nesta convocatoria, así como a documentación necesaria para formalizar o contrato.

9.2. As persoas seleccionadas deberán asinar o contrato nun prazo máximo de tres días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación no taboleiro electrónico da USC da resolución pola que se autorice a contratación. Con carácter excepcional, tras a solicitude motivada da persoa interesada e de acordo coas necesidades do servizo, este prazo poderá ser modificado pola Reitoría.

9.3. Antes de proceder á sinatura, as persoas seleccionadas deberán presentar a documentación que acredite o cumprimento dos requisitos exixidos para acceder a cada tipo de praza nos termos previstos na LPACAP.

Estes documentos deberán presentarse:

• No Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador, Colexio de San Xerome, Santiago de Compostela, se a praza se convocou para Santiago de Compostela.

• Na Vicexerencia, Edificio Biblioteca Intercentros, Lugo, se a praza se convocou para Lugo.

A acreditación dos requisitos exixidos na base 2.1.a) deberá axustarse ao seguinte:

a) Para as persoas aspirantes nacionais dos Estados membros da Unión Europea, doutros Estados parte do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega) ou da Confederación Suíza, será suficiente coa copia compulsada (ou simple xunto co respectivo orixinal para o seu cotexo) do documento acreditativo da nacionalidade. As persoas aspirantes nacionais dos restantes Estados deberán acreditar, ademais, que teñen recoñecida a autorización de traballo.

b) As persoas aspirantes cónxuxes de nacional español, nacional doutro Estado membro da Unión Europea ou nacional doutros Estados, cando así se estableza nun tratado internacional subscrito pola Unión Europea e ratificado por España, deberán presentar, ademais do indicado na letra a), os documentos acreditativos do vínculo matrimonial e unha declaración xurada do seu cónxuxe de non estar separado de dereito del ou dela.

c) Os documentos que así o precisen deberán presentarse traducidos a algunha das linguas oficiais da USC.

A acreditación do requisito exixido na base 2.1.g) farase mediante certificación negativa do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais. O dito certificado pode solicitarse ao ministerio con competencias en materia de xustiza.

A acreditación do requisito exixido na base 2.1.d) farase mediante a presentación de certificado médico oficial ou informe de saúde emitido polo Servizo Galego de Saúde.

Agás supostos de forza maior, quen non presente a documentación referida ou cando do seu exame se deduza que carece dos requisitos requiridos decaerá no seu dereito a desempeñar o posto para o que foi seleccionado, e a Universidade formalizará a contratación coa persoa proposta na seguinte posición.

9.5. Con carácter xeral, os contratos que deriven desta convocatoria producirán efectos desde a data en que se asinen, agás que neles se dispoña outra cousa, sen que en ningún caso poidan ter efectos retroactivos. Tan só unha vez formalizada a relación xurídica terá lugar o inicio da prestación de servizos e, polo tanto, a devindicación das retribucións asignadas á praza obtida.

9.6. Cando nunha mesma data se autorice a contratación dunha persoa candidata para ocupar máis dunha praza, a sinatura dun dos contratos suporá a renuncia ao dereito a ser contratada nas outras prazas para as cales fose proposta. A sinatura do contrato suporá tamén a renuncia á praza que, se é o caso, se estivese ocupando con anterioridade, salvo que ambos os postos resulten compatibles.

9.7. Consonte o disposto nos artigos 3 ao 10 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, os contratos de profesor/a interino/a non serán compatibles con outra actividade no sector público, agás os casos establecidos para contratos a tempo parcial. A persoa interesada deberá manifestar no acto de sinatura do contrato que non desempeña ningún posto ou actividade no sector público nin realiza actividade privada incompatible.

No caso de que o candidato desempeñe un posto no ámbito privado susceptible de ser compatibilizado, deberá solicitar a compatibilidade nesta universidade.

10. Características dos contratos.

10.1. Retribucións.

Os contratos que se formalicen en virtude desta convocatoria terán as remuneracións que se sinalan no artigo 32 do Convenio colectivo para o PDI laboral.

10.2. Duración dos contratos.

Ata a reincorporación da persoa substituída ou ata o final do curso académico en que se produza a substitución. No caso de que a causa de substitución persista na finalización do curso académico, o contrato poderase prorrogarase agás proposta en sentido contrario do departamento correspondente.

10.3. Vixencia das listas.

Con carácter xeral, as listas de espera estarán vixentes nos dous cursos posteriores ao curso académico en que se xeraron.

11. Notificacións.

De conformidade co artigo 45.1.b) da LPACAP, as publicacións detalladas nestas bases, así como a información doutros actos que dela deriven que requiran publicación para efectos de notificación, realizaranse no taboleiro electrónico da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/), única notificación válida, para os efectos do artigo antes mencionado.

12. Protección de datos.

A política de privacidade e protección de datos da USC pódese consultar en http://www.usc.es/gl/normativa/protecciondatos/Politica-privacidade.html.

Norma derradeira.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo perante o xulgado do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade cos artigos 46 e 8.2.a) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpor o recurso contencioso-administrativo anteriormente indicado mentres non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da LPACAP.

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2020

O reitor da Universidade de Santiago de Compostela
P.D. (Resolución do 20.6.2018, DOG do 29 de xuño)
Ernesto González Seoane
Vicerreitor de Profesorado

ANEXO I

Relación de áreas de coñecemento para as cales se convoca a lista de espera

Profesor interino de substitución

Nº de concurso: L066/19-20.

Área de coñecemento: Análise Matemática.

Departamento: Estatística, Análise Matemática e Optimización.

Perfil: materias da área.

Nº de concurso: L067/19-20.

Área de coñecemento: Bioquímica e Bioloxía Molecular.

Departamento: Bioquímica e Bioloxía Molecular.

Perfil: materias da área.

Nº de concurso: L068/19-20.

Área de coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados.

Departamento: Organización de Empresas e Comercialización.

Perfil: materias da área.

Nº de concurso: L069/19-20.

Área de coñecemento: Economía Aplicada.

Departamento: Economía Aplicada.

Perfil: materias da área.

Nº de concurso: L070/19-20.

Área de coñecemento: Estatística e Investigación Operativa.

Departamento: Estatística, Análise Matemática e Optimización.

Perfil: materias da área.

Nº de concurso: L071/19-20.

Área de coñecemento: Obstetricia e Xinecoloxía.

Departamento: Ciencias Forenses, Anatomía Patolóxica, Xinecoloxía e Obstetricia e Pediatría.

Perfil: materias da área.

Nº de concurso: L072/19-20.

Área de coñecemento: Organización de Empresas.

Departamento: Organización de Empresas e Comercialización.

Perfil: materias da área.

Nº de concurso: L073/19-20.

Área de coñecemento: Psiquiatría.

Departamento: Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina.

Perfil: materias da área.

ANEXO II

Relación de comisións de selección

Nº de concurso

L066/19-20

Corpo

Contratado interino por substitución

Área de coñecemento

Análise Matemática

Comisión titular

Presidente

Coladas Uría, Luis

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

González Díaz, Julio

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

González Manteiga, Wenceslao

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Saavedra Nieves, Paula

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Borrajo, María Isabel

T

Axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Ramil Novo, Luis Alberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Casas Méndez, Balbina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fernández Sotelo, María Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Casal, Alberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Casares de Cal, María Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

L067/19-20

Corpo

Contratado interino por substitución

Área de coñecemento

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Comisión titular

Presidente

Gómez Márquez, Jaime José

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Ibarguren Ariceta, María de Izaskun

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Méndez Álvarez, Estefanía María Salomé

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Camiña Darriba, Manuel Félix

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Pérez-Paralle Mera, María Luz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Rodríguez Rodríguez, José Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Abad Caeiro, Marcelina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Díaz Jullien, Cristina

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Covelo Artos, Guillermo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Varela Calviño, Rubén

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

L068/19-20

Corpo

Contratado interino por substitución

Área de coñecemento

Comercialización e Investigación de Mercados

Comisión titular

Presidente

Varela González, José Antonio

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Benito Torres, José Leandro

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Del Río Araujo, María Luisa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Ruzo Sanmartín, Emilio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Bande Vilela, María Belén

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

García Garazo, María Teresa

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Losada Pérez, Fernando

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Varela Neira, María de la Concepción

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

López Cabarcos, Mª Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Castromán Diz, Juan Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

L069/19-20

Corpo

Contratado interino por substitución

Área de coñecemento

Economía Aplicada

Comisión titular

Presidente

Jordán Rodríguez, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Regueiro Ferreirra, Rosa María

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rodil Marzábal, Óscar

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Rodríguez, Gonzalo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Lamelas Castellanos, Nélida Cecilia

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Ballesteros Ron, Alejandro

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Verdugo Mates, Rosa María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Cao Fernández, Manuel

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Caamaño Alegre, José

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Pereira Sánchez, María Ángeles

T

Profesora axudante doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

L070/19-20

Corpo

Contratado interino por substitución

Área de coñecemento

Estatística e Investigación Operativa

Comisión titular

Presidente

Cabada Fernández, Alberto

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López Pouso, Rodrigo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fernández Fernández, Francisco Javier

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Rodríguez López, Rosana

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Trinchet Soria, Rosa Mª

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Nieto Roig, Juan José

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Sánchez Sellero, César Andrés

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fernández Tojo, Fernando Adrián

T

Profesor axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Conde Amboge, Mercedes

T

Axudante doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Crujeiras Casais, Rosa María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

L071/19-20

Corpo

Contratado interino por substitución

Área de coñecemento

Obstetricia e Xinecoloxía

Comisión titular

Presidente

Muñoz Barús, José Ignacio

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Aguilar Blanco, María Fe

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Macía Cortiñas, Manuel

P6

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Leis Trabazo, María Rosaura

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Couce Pico, María de la Luz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Fernández Lorenzo, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Martinón Torres, Federico

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Martínez Soto, María Isabel

P6

Asociada

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Bautista Casasnovas, Adolfo Laureano

P6

Asociado

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Tabernero Duque, María Jesús

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

L072/19-20

Corpo

Contratado interino por substitución

Área de coñecemento

Organización de Empresas

Comisión titular

Presidente

Varela González, José Antonio

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

López Cabarcos, Mª Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Castromán Diz, Juan Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Álvarez Pérez, María Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Barreiro Fernández, María Begoña

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

López López, Vicente Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Castro Casal, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Bastida Domínguez, María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Vázquez Rodríguez, José Ramón

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Carballo Penela, Adolfo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

L073/19-20

Corpo

Contratado interino por substitución

Área de coñecemento

Psiquiatría

Comisión titular

Presidente

Mateos Álvarez, Raimundo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Lorenzo Lago, María Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Salazar Bernard, Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Paramo Fernández, Mario

P6

Asociado

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Caamaño Isorna, Francisco

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Torres Iglesias, Ángela Juana

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Montes Martínez, Agustín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Taracido Trunk, Margarita

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Barros Dios, Juan Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Franco Fernández, Dolores

T

Titular de universidade

Universidade de Sevilla

ANEXO III

Baremo para as prazas de profesorado interino de substitución e listas de espera

Para cada epígrafe dos baremos establécese unha valoración máxima. No suposto de que algún aspirante supere esa valoración, normalizarase a puntuación obtida por todos os aspirantes nesa mesma epígrafe.

1. Rendemento académico. A valoración máxima será de 20 puntos.

1.1 Expediente académico de grao e máster oficial ou ben de licenciatura, enxeñaría e arquitectura ou equivalente. A valoración máxima será de 10 puntos. A valoración dos expedientes realizarase de acordo co establecido no Protocolo de colaboración sobre valoración de expedientes académicos subscrito o 15 de setembro de 2011 pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo (DOG do 30 de setembro). Nesta epígrafe só será valorada unha única titulación de grao e máster, ou ben de licenciatura, que deben corresponder ás que deron acceso ao doutoramento. No caso de que o acceso ao doutoramento se producise a partir dunha titulación de diplomatura ou de enxeñaría ou arquitectura técnica máis un máster oficial, valoraranse os expedientes correspondentes. En calquera destes casos, a nota media desagregarase para cada título de xeito proporcional ao seu número de créditos e tendo en conta que a suma total en ningún caso poderá superar a valoracíón máxima de 10 puntos. No caso de titulacións que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,6 ou por 0,3 en función do grao de afinidade.

1.2. Doutoramento. A valoración máxima será de 8 puntos e realizarase de acordo coas seguintes táboas de equivalencias: sobresaliente cum laude (8 puntos), sobresaliente (6 puntos), notable (4 puntos), aprobado (2 punto). No caso de que o sistema de cualificación conste únicamente de dous graos, a valoración será a seguinte: apto cum laude (8 puntos), apto (4 puntos). No caso de titulacións que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,6 ou por 0,3 en función do grao de afinidade.

1.3. Premios e mencións, como premios extraordinarios, mencións de doutoramento internacional e mencións de calidade a programas de doutoramento. A valoración máxima será de 2 puntos.

2. Postos desempeñados no ámbito da universidade ou de organismos públicos de investigación. A valoración máxima será de 35 puntos. Valoraranse unicamente méritos acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

2.1. Postos docentes universitarios. A valoración máxima será de 25 puntos.

2.1.1. Docencia a tempo completo na área de coñecemento: 2,5 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.2. Docencia a tempo completo nunha área afín: 1,25 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.3. Docencia a tempo parcial na área de coñecemento, con dedicación P6 ou equivalente: 1,8 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.4. Docencia a tempo parcial nunha área afín, con dedicación P6 ou equivalente: 0,9 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.5. Docencia a tempo parcial na área de coñecemento, con dedicación P3 ou equivalente: 0,9 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.6. Docencia a tempo parcial nunha área afín, con dedicación P3 ou equivalente: 0,45 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.2. Bolsas e contratos de investigación posdoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos, en programas propios das universidades e programas de ámbito autonómico, estatal ou internacional: 2 puntos por curso, ata un máximo de 10 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de bolsas ou contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.3. Bolsas e contratos de investigación predoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos, en programas propios das universidades e programas de ámbito autonómico, estatal ou internacional: 1,5 puntos por curso, ata un máximo de 6 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de bolsas ou contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.4. Contratos de investigador/a pre e posdoutoral con cargo a proxectos, contratos e convenios de investigación: 0,75 puntos por curso, ata un máximo de 5 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.5. Colaboración na actividade docente universitaria, como colaborador docente ou titor clínico ao abeiro da disposición adicional primeira dos estatutos da USC ou figura equivalente noutras universidades públicas, ou como titor ou colaborador profesional externo en prácticas realizadas en institucións públicas ou privadas: ata 1,5 puntos por curso, cun máximo de 5 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de actividades que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

3. Calidade docente. A valoración máxima será de 5 puntos. Valoraranse unicamente 5 méritos seleccionados polo candidato, correspondentes aos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

3.1. Participación en actividades de formación docente: ata 1 punto por cada ítem. A valoración realizarase tendo en conta o tipo de participación, xa sexa como docente ou como asistente, e a súa duración.

3.2. Elaboración de materiais docentes: ata 1 punto por cada ítem.

3.3. Realización de estadías de formación docente: ata 1 punto por cada ítem, en función da súa duración.

3.4. Participación en actividades de innovación docente: ata 1 punto por cada ítem. A valoración realizarase tendo en conta o tipo de participación e a súa duración.

4. Experiencia investigadora. A valoración máxima será de 30 puntos. Valoraranse unicamente méritos acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes, agás no caso das publicacións científicas, en que se aplicará o disposto no punto 4.1.

4.1. Publicacións científicas: valoración máxima de 20 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de dez publicacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 2 puntos. Cando menos sete destas publicacións deberán corresponder aos dez anos anteriores á convocatoria do concurso. A puntuación deberá asignarse tendo en conta a calidade da publicación, a calidade da revista ou da editorial en que está publicada, o número de autores, a contribución da persoa aspirante e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.2. Participación en congresos e reunións científicas: valoración máxima de 5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de cinco participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 1 punto. A puntuación deberá asignarse tendo en conta a relevancia do congreso, o tipo de participación (relatorio convidado, comunicación libre ou outras), o número de autores, a contribución da persoa aspirante e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.3. Participación como investigador/a principal ou como investigador/a en proxectos de investigación competitivos de ámbito autonómico, estatal ou internacional: valoración máxima de 3 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 1 punto. A puntuación deberá asignarse tendo en conta o ámbito do proxecto (autonómico, estatal, internacional), o tipo de participación (investigador/a principal, membro do equipo de investigación, membro do equipo de traballo) e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.4. Participación como investigador/a principal ou como investigador/a en convenios e contratos de investigación non competitivos con empresas e institucións: valoración máxima de 1,5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 0,5 puntos. A puntuación deberá asignarse tendo en conta a relevancia da actividade, o tipo de participación (investigador/a principal, membro do equipo de investigación, membro do equipo de traballo) e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.5. Estadías de investigación: valoración máxima de 1,5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres estadías, que serán valoradas en función da súa duración, a razón de 0,2 puntos por mes. Os períodos inferiores a un mes valoraranse de xeito proporcional.

4.6. Patentes, rexistros da propiedade intelectual e outras actividades de transferencia: valoración máxima de 4 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de cinco ítems, que serán valorados en función da súa relevancia cun máximo de 0,8 puntos cada un.

5. Experiencia profesional. A valoración máxima será de 5 puntos. Valoraranse unicamente méritos relacionados coa área obxecto do concurso acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

5.1. Actividade profesional non universitaria: ata 0,5 puntos por ano.

5.2. Actividade docente en ensino oficial non universitario: ata 0,5 puntos por ano.

5.3. Actividade asistencial: ata 0,5 puntos por ano.

6. Outros méritos non valorables en epígrafes anteriores. A valoración máxima será de 5 puntos. As persoas candidatas poderán elixir un máximo de sete ítems.

6.1. Coñecementos de linguas estranxeiras: valoración máxima de 1 punto.

6.2. Outras titulacións universitarias oficiais: valoración máxima de 1 punto.

6.3. Outras titulacións e diplomas, como o grao de licenciatura ou outros: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.4. Experiencia en xestión universitaria: valoración máxima de 1 punto por ítem. Valorarase exclusivamente o exercicio de cargos unipersoais recollidos no catálogo aprobado polo Consello de Goberno da USC ou os equivalentes doutras universidades.

6.5. Outras actividades docentes, como docencia en títulos propios, dirección ou codirección de traballos académicos e proxectos de fin de carreira, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.6. Outras actividades de investigación, como organización de congresos, dirección de publicacións científicas, acreditación I3 e similares, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.7. Outras actividades de transferencia e divulgación, como conferencias, seminarios, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.8. Habilitación ou acreditación para corpos docentes de nivel superior ao da praza en concurso: valoración máxima de 1 punto.

6.9. Título de especialista relacionado coa área obxecto do concurso (só no caso de áreas de coñecemento con disciplinas de contido clínico): 3 puntos.

7. Proxecto de actividades docentes. A valoración máxima será de 20 puntos.

ANEXO IV

Acreditación dos méritos

A documentación acreditativa dos méritos deberá reunir os requisitos establecidos no presente anexo e incorporarse á epígrafe correspondente do formulario electrónico en copia dixitalizada en formato PDF. No caso de que a documentación presentada para acreditar un mérito non sexa a adecuada ou non conteña a totalidade da información requirida, o mérito alegado non será obxecto de valoración por parte das comisións de selección.

1. Rendemento académico.

1.1. Expediente académico.

Certificacións académicas oficiais dos estudos universitarios realizados en que consten as titulacións cursadas, as cualificacións recibidas en cada unha das materias e a convocatoria en que foron superadas.

Os expedientes académicos expedidos por universidades estranxeiras, de non podérense valorar de xeito numérico, serán valorados como aprobado.

1.2. Doutoramento.

Título de doutor e certificación en que consten a denominación do título, o título da tese, o nome do director ou directora e a cualificación obtida.

1.3. Premios e mencións, como premios extraordinarios, mencións de doutoramento internacional e mencións de calidade a programas de doutoramento.

Para os premios, mediante a certificación emitida polo órgano que o outorgou. No caso de que o programa de doutoramento cursado teña mención de calidade ou se trate dun doutoramento europeo, esta circunstancia deberá ser acreditada mediante a certificación pertinente ou, se é o caso, da xustificación da súa publicación no BOE.

2. Postos desempeñados no ámbito da universidade ou de organismos públicos de investigación.

2.1. Postos docentes universitarios.

Certificación da universidade, asinada pola autoridade que teña esta función (en xeral, a Secretaría Xeral) onde se expliciten a categoría docente dos postos ocupados, as datas de inicio e fin de cada un deles, o réxime de dedicación e as materias impartidas no marco de titulacións oficiais. No caso de que a certificación sexa asinada por delegación (vicerreitores, decanos/directores de centro, secretario do centro, xefe de servizo,...), deberase facer constar este dato no certificado correspondente.

2.2. Bolsas e contratos de investigación posdoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos.

Copia do contrato ou do documento de concesión por parte do organismo financiador e certificación ou documento equivalente emitido polo centro ou institución receptora en que consten as datas do seu inicio e finalización, e a área de coñecemento a que se adscribe a bolsa ou contrato.

Poderase acreditar este mérito nun único documento emitido pola entidade receptora en que se certifiquen o tipo de bolsa/contrato e a súa duración efectiva.

2.3. Bolsas e contratos de investigación predoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos.

Copia do contrato ou do documento de concesión por parte do organismo financiador e certificación ou documento equivalente emitido polo centro ou institución receptora en que consten as datas do seu inicio e finalización, e a área de coñecemento a que se adscribe a bolsa ou contrato.

Poderase acreditar este mérito nun único documento emitido pola entidade receptora en que se certifiquen o tipo de bolsa/contrato e a súa duración efectiva.

2.4. Contratos de investigador pre e posdoutoral con cargo a proxectos, contratos e convenios de investigación.

Copia do contrato e certificación ou documento equivalente emitido pola institución en que realizou o contrato en que consten as datas do seu inicio e finalización, a función realizada, e a actividade no marco en que estivo contratado.

2.5. Colaboración na actividade docente universitaria (prácticas externas, docencia clínica e outras colaboracións).

Certificación expedida polo órgano competente da universidade en que consten a actividade realizada, as datas do seu inicio e finalización e a materia e titulación oficial en que se insire.

2.6. Participación na ECOE (só en áreas clínicas).

Certificación expedida polo órgano competente da universidade en que se acrediten a participación realizada e a data.

2.7. Dirección ou codirección de traballos académicos.

Certificación expedida polo órgano competente da universidade en que consten o número de traballos dirixidos ou codirixidos, o tipo de traballo a que corresponde cada un, a función realizada e a data de presentación.

3. Calidade docente.

3.1. Participación en actividades de formación docente.

Documentación acreditativa expedida polo órgano competente da universidade ou entidade organizadora en que consten a actividade realizada e a súa duración.

3.2. Elaboración de materiais docentes.

No caso de publicacións accesibles a través de repositorios, enlace á páxina correspondente.

No caso de publicacións impresas, pdf co texto íntegro ou, en todo caso, da primeira e da última páxina do traballo. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou o ISBN, segundo corresponda.

No caso de material en soporte electrónico, enlace á páxina correspondente ou pdf co índice e os créditos.

3.3. Estadías de formación docente.

Documentación en que o centro receptor constate a realización da estadía, as súas datas de inicio e finalización e a actividade desenvolvida.

De ser o caso, documento de concesión da axuda para a realización da estadía expedido pola entidade financiadora.

3.4. Participación en actividades de innovación docente.

Documentación acreditativa expedida polo órgano competente da universidade en que consten a actividade realizada e a súa duración.

4. Experiencia investigadora.

4.1. Publicacións científicas.

No caso de publicacións accesibles a través de repositorios, enlace á páxina correspondente.

No caso de artigos e capítulos de libros, pdf co texto íntegro ou, en todo caso, copia da primeira e da última páxina. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou o ISBN, segundo corresponda.

No caso de libros, pdf co texto íntegro ou, en todo caso, copia da portada e das páxinas en que figuren os créditos do libro (autor ou editor, editorial, ISBN, data de publicación...) e o índice.

No caso de traballos aceptados para publicación ou en prensa, achegarase unha carta asinada polo editor da revista ou polo responsable da editorial, en que se faga constar a aceptación e o estado da publicación. Non se aceptarán correos electrónicos.

4.2. Participación en congresos e reunións científicas.

No caso de traballos publicados, enlace a un repositorio dixital en que se encontre o texto ou ben pdf co texto íntegro ou, en todo caso, a portada, índice e créditos da editorial e primeira e última páxinas da contribución.

No caso de traballos non publicados, documento que acredite o tipo de participación e pdf coa copia do resumo ou da presentación.

4.3. Participación como investigador principal ou como investigador en proxectos de investigación competitivos.

Copia do documento oficial de concesión, así como das páxinas que acrediten a participación da persoa interesada, e que ademais indiquen o tipo de participación, a duración do proxecto e a subvención total concedida, ou ben certificado da universidade ou do centro de investigación onde figuren estes datos.

4.4. Participación como investigador principal ou como investigador en convenios e contratos non competitivos con empresas ou institucións.

Certificado da universidade ou do centro de investigación en que se indique a actividade obxecto do convenio ou do contrato e a súa duración e importe, e en que se acredite a participación da persoa interesada.

4.5. Estadías de investigación.

Documentación en que o centro receptor constate a realización da estadía, as súas datas de inicio e finalización e a actividade desenvolvida.

De ser o caso, documento de concesión da axuda para a realización da estadía expedido pola entidade financiadora.

4.6. Patentes, rexistros da propiedade intelectual e outras actividades de transferencia.

No caso de patentes concedidas, copia dos documentos oficiais de rexistro e concesión, así como, se é o caso, dos documentos que acrediten a súa explotación.

No caso de patentes non concedidas, copia dos documentos que acrediten a solicitude e o estado de tramitación. En todo caso, para poder ser valorada unha solicitude de patente, esta deberá ter superado algunha fase que supoña un indicio de calidade.

No caso de rexistros da propiedade intelectual e doutras actividades de transferencia, copia dos documentos que o acrediten.

5. Experiencia profesional.

5.1. Actividade profesional non universitaria.

Copia do contrato de traballo e documento da Seguridade Social ou equivalente en que se acredite a actividade desenvolvida e as datas de realización.

5.2. Actividade docente en ensino oficial non universitario.

Acreditación do organismo público (mediante certificado dos servizos prestados) ou privado (mediante copia do contrato e documento da Seguridade Social ou equivalente) no que se recolla a a actividade docente desenvolvida, a categoría profesional e as datas de realización. Só será computable a ensinanza impartida na educación regrada que conduza á expedición de títulos oficiais.

5.3. Actividade asistencial.

Acreditación do organismo público ou privado en que se desenvolve a actividade e na cal figuren as actividades desenvolvidas, a categoría profesional e as datas de realización.

6. Outros méritos non valorables en epígrafes anteriores.

6.1. Coñecementos de linguas estranxeiras.

Certificación do organismo público ou privado en que se acredite este coñecemento.

6.2. Outras titulacións universitarias oficiais.

Título oficial ou certificación académica correspondente.

6.3. Outras titulacións e diplomas (grao de licenciatura, DEA, etc.).

Certificación do organismo público ou privado en que se acrediten os estudos realizados.

6.4. Experiencia en xestión universitaria.

Certificación do exercicio de cargos unipersoais recollidos no catálogo aprobado polo Consello de Goberno da USC (ou equivalentes doutras universidades) en que se acrediten as actividades de xestión realizadas e as datas de realización.

6.5. Outras actividades docentes non incluíbles en epígrafes anteriores.

Certificación do organismo público ou privado en que se acrediten os méritos alegados.

6.6. Outras actividades de investigación non incluíbles en epígrafes anteriores.

Certificación ou documentación acreditativa dos méritos alegados (por exemplo, dirección de publicacións científicas, participación en consellos de redacción e en comités científicos, organización de congresos e reunións científicas, etc.).

6.7. Outras actividades de transferencia e divulgación non incluíbles en epígrafes anteriores.

Certificación ou documentación acreditativa dos méritos alegados (como por exemplo conferencias, seminarios, comisariado ou organización de exposicións, elaboración de catálogos e folletos, etc.).

6.8. Habilitación ou acreditación para figuras e corpos docentes de nivel superior ao da praza en concurso.

Certificado de acreditación expedido pola axencia correspondente.