Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 43 Mércores, 4 de marzo de 2020 Páx. 14715

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 17 de febreiro de 2020, da Xerencia da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca o procedemento de mobilidade interna voluntaria de persoal estatutario fixo de determinadas categorías de persoal diplomado e titulado sanitario e persoal de xestión e servizos do Hospital Público da Mariña.

De conformidade co establecido na disposición adicional quinta do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde (DOG núm. 145, do 29 de xullo), e con base nos criterios reitores para a mobilidade interna no ámbito de atención especializada aprobados pola mesa sectorial o 23 de decembro de 2009, modificados con data do 31 de xaneiro de 2014, a Xerencia da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, tras un proceso de negociación coa Xunta de Persoal do Distrito Sanitario da Mariña e con base nas competencias atribuídas polo Decreto 134/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 204, do 25 de outubro), polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia, así como na Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG núm. 139, do 20 de xullo) sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde,

RESOLVE:

Primeiro. Anunciar a convocatoria do procedemento de mobilidade interna voluntaria para persoal fixo, diplomado e titulado sanitario, e persoal de xestión e servizos do Hospital Público da Mariña.

Segundo. As bases íntegras desta convocatoria, as resolucións e demais actos derivados dela serán publicados, en todo caso e sen prexuízo do emprego doutros medios de publicidade, no taboleiro de anuncios do Hospital Público da Mariña e estarán tamén expostas na intranet da propia Xerencia da Área Sanitaria de Lugo.

Terceiro. As solicitudes para participar neste proceso axustaranse necesariamente ao formulario electrónico existente para o efecto na Oficina Virtual do Profesional (Fides/Procesos/Mobilidade voluntaria interna) e, tras a súa formalización electrónica, unha vez impreso, deberase tramitar o seu rexistro administrativo dentro do correspondente prazo e presentalo preferentemente no Rexistro do Hospital Público da Mariña.

Poderanse presentar tamén a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e deberanse dirixir ao Hospital Público da Mariña. O prazo para a presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a partir do seguinte ao desta publicación.

Cuarto. Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada, de acordo co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ante o mesmo órgano que ditou o acto ou ante o competente para resolvelo, que será a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da súa publicación, sen prexuízo de que o/a interesado/a poida exercer calquera outro que coide oportuno.

Lugo, 17 de febreiro de 2020

Ramón Ares Rico
Xerente da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos