Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 47 Martes, 10 de marzo de 2020 Páx. 15638

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social, Sección Primeira)

EDICTO (RSU 4595/2019 BPB).

Eu, María Isabel Freire Corzo, letrada da Administración de xustiza, Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento de recurso de suplicación 4595/2019 desta sección, seguido por instancia de Emilio José Espino Fernández contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesourería Xeral da Seguridade Social, Pizarras Páramo, S.L., Activa Mutua 2008, Mutua Acc. Trab. e Enf. Profes. de SS Nº 3, sobre incapacidade permanente, se ditou resolución cuxa parte dispositiva é do teor literal que segue:

«Decidimos que, desestimando o recurso de suplicación interposto pola representación letrada do demandante Emilio José Espino Fernández, contra a sentenza ditada polo Xulgado do Social número 1 de Ourense, con data do 4 de xuño de 2019, nos presentes autos 200/2019, sobre grao de invalidez, promovidos polo referido recorrente, fronte aos demandados o Instituto Nacional da Seguridade Social, a Tesourería Xeral da Seguridade Social, a Mutua Ibermutua Gallega, Activa Mutua, e á empresa Pizarras Páramo, S.L. debemos confirmar e confirmamos a dita sentenza.

Modo de impugnación. Faise saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpoñer recurso de casación para unificación de doutrina que se debe preparar mediante escrito presentado ante esta sala dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes á data de notificación da sentenza. Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de Seguridade Social deberá efectuar:

– O depósito de 600 euros na conta de 16 díxitos desta sala, aberta no Banco de Santander (Banesto) co número 1552 0000 35 seguida do catro díxitos correspondentes ao número do recurso e dous díxitos do ano deste.

– Así mesmo, se hai cantidade de condena deberá consignala na mesma conta, pero co código 80 no canto do 35 ou ben presentar aval bancario solidario en forma.

– Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá que emitila á conta de vinte díxitos 0049 3569 92 0005001274 e facer constar no campo “Observacións ou Concepto da transferencia” os 16 díxitos que corresponden ao procedemento (1552 0000 80 ou 35 **** ++).

Así, por esta nosa sentenza, pronunciámolo, mandámolo e asinámolo».

E para que sirva de notificación en legal forma a Pizarras Páramo, S.L., en ignorado paradoiro, expido o presente para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 11 de febreiro de 2020

A letrada da Administración de xustiza