Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 49 Xoves, 12 de marzo de 2020 Páx. 15957

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2020 pola que se autoriza a transmisión mortis causa da concesión administrativa e da batea Sinas.

Visto o expediente instruído para os efectos de transmisión da batea Sinas e da concesión administrativa que o ampara, resulta:

a) Antecedentes:

Primeiro. Mediante escritos do 21 de xuño de 2019, José Luis Guillán Suárez e María Teresa Suárez Suárez solicitaron autorización para a transmisión mortis causa, mediante adxudicación parcial de herdanza e pacto de mellora, da concesión administrativa e da batea Sinas.

Segundo. As persoas interesadas achegaron a documentación requirida para a tramitación.

Terceiro. O informe do Servizo de Protección de Recursos sobre as características da batea é favorable.

b) Consideracións legais e técnicas:

Primeira. Este órgano é competente para resolver o expediente de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro, e coa Orde do 8 de setembro de 2017 de delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, nas direccións xerais e xefaturas territoriais e na Presidencia do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia.

Segunda. A Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, nos seus artigos 209 e seguintes regula os pactos sucesorios como negocios mortis causa, e con forma de pactos de apartación ou de mellora.

Terceira. O expediente seguiu todos os trámites establecidos no procedemento administrativo común, coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia, e na Orde do 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións dos viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia.

Vistas as disposicións citadas, o artigo 88 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e demais normas de xeral e pertinente aplicación, esta consellería resolve:

Autorizar a transmisión mortis causa, mediante adxudicación parcial de herdanza e pacto de mellora, a favor de José Luis Guillán Suárez (***7103**) e Natalia Guillán Suárez (***5384**), da concesión que se indica a seguir:

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Sinas.

Situación:

Cuadrícula nº: 89.

Polígono: B.

Distrito: Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Especie autorizada: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título habilitante: concesión.

Orde de outorgamento: 28.11.1978.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Actuais titulares: José Guillán Besada (***8930**) e María Teresa Suárez Suárez (***1582**).

Novos titulares: José Luis Guillán Suárez (***7103**) e Natalia Guillán Suárez (***5384**).

Os novos titulares da concesión subróganse nos dereitos e obrigas dos anteriores.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a conselleira do Mar, ou recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, contados en ambos os casos desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e o artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Vigo, 19 de febreiro de 2020

A conselleira do Mar
P.D. (Orde do 8.9.2017)
Sonia Lorenzo Santos
Xefa territorial de Vigo