Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Venres, 22 de maio de 2020 Páx. 21008

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2020 pola que se autoriza a transmisión inter vivos da concesión administrativa e da batea Melayro XIII.

Visto o expediente instruído para os efectos de transmisión da batea Melayro XIII e da concesión administrativa que a ampara, resulta:

a) Antecedentes de feito:

Primeiro. Mediante escrito do 21 de marzo de 2019, Mariscos Antón Fernández, S.L.U. solicita autorización para transmisión inter vivos da concesión administrativa e da batea Melayro XIII.

Segundo. O solicitante presenta a documentación requirida para a tramitación deste tipo de procedemento.

b) Consideracións legais e técnicas:

Primeira. Este órgano é competente para resolver o expediente de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG número 243, do 16 de decembro), modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro (DOG número 243, do 15 de decembro), e coa Orde do 8 de setembro de 2017 de delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, nas direccións xerais e xefaturas territoriais e na Presidencia do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia.

Segunda. O expediente seguiu todos os trámites establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE número 236, do 2 de outubro), coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG número 228, do 21 de novembro), e na Orde do 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións das bateas de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG número 126, do 2 de xullo).

Vistas as disposicións citadas, esta consellería resolve:

Autorizar a transmisión inter vivos a favor de Mª del Pilar Blanco Torrado (***5308**), Manuel Mª Silva Triñanes (***8052**) ganancial con María Carmen Vázquez Outeiral (***7821**), e Benigno Calo Romero (***8051**) ganancial con Obdulia de las Mercedes Mariño Blanco (***5486**), da concesión administrativa e da batea que se indica a continuación:

Identificación:

Tipo: batea.

Nome: Melayro XIII.

Situación:

Cuadrícula nº: 56.

Polígono: B.

Distrito: Muros (A Coruña).

Especies autorizadas: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título administrativo habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 26.6.1974.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Actual titular: Mariscos Antón Fernández, S.L.U. (B70451018).

Novos titulares: Mª del Pilar Blanco Torrado (***5308**), Manuel Mª Silva Triñanes (***8052**) ganancial con María Carmen Vázquez Outeiral (***7821**), e Benigno Calo Romero (***8051**) ganancial con Obdulia de las Mercedes Mariño Blanco (***5486**).

Os novos titulares da concesión administrativa quedan subrogados nos dereitos e obrigas do anterior.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a conselleira do Mar ou recurso contencioso-administrativo ante a xurisdición contencioso-administrativa, que se interporá no prazo de dous meses contados en ambos os casos desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Este prazo comezará a contar desde o día seguinte a aquel en que perda vixencia o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 e, se é o caso, as súas prórrogas.

A Coruña, 4 de maio de 2020

A conselleira do Mar
P.D. (Orde do 8.9.2017)
O xefe territorial da Coruña
Por delegación de funcións por Resolución do 6.11.2019
Mª José Cancelo Baquero
Xefa do Servizo de Recursos Mariños