Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 110 Luns, 8 de xuño de 2020 Páx. 22561

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), con cargo ao programa operativo Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, e polo Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (códigos de procedemento SI435B, SI435A, SI427B e SI435C).

A Secretaría Xeral da Igualdade convocou para o ano 2020, a través da Resolución do 19 de decembro de 2019 (DOG número 21, do 31 de xaneiro de 2020), subvencións destinadas ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade a través dos seguintes programas:

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B).

b) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (SI427B).

d) Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C).

O artigo 11 da Resolución do 19 de decembro de 2019, que establece o prazo e a forma de presentación das solicitudes, indica que a presentación das solicitudes se realizará obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Así mesmo, no artigo 12 determínase a documentación que se xuntará ao anexo da solicitude.

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro de dita resolución de convocatoria pola unidade administrativa encargada da tramitación e a instrución dos procedementos, identificáronse aquelas que non reúnen a documentación necesaria, ben por non tela presentado, ben por conter erros, ou ben por non ser suficiente para a determinación do cumprimento dos requisitos exixidos para a súa posterior remisión á comisión encargada da súa valoración.

De conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o artigo 14 da citada resolución de convocatoria establece que se a solicitude non está debidamente cuberta ou non se presenta a documentación exixida, requirirase a entidade solicitante para que nun prazo de dez (10) días hábiles emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, coa advertencia de que, de non o facer, se considerará que desistiu da súa solicitude, logo da correspondente resolución.

Así mesmo, o segundo parágrafo do artigo 14.1 da Resolución do 19 de decembro de 2019 establece que, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, de conformidade co establecido no artigo 45 da indicada Lei 39/2015, do 1 de outubro, os requirimentos de emenda faranse mediante publicación no Diario Oficial de Galicia, o que producirá os mesmos efectos da notificación. Así mesmo, os requirimentos tamén se publicarán na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras. Esta relación figura como anexo desta resolución (anexo: requirimentos de emenda de documentación, SI435B, SI435A, SI427B e SI435C).

2. Facer indicación expresa a todas as entidades solicitantes que figuran no anexo desta resolución de que son requiridas para que no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución, coa advertencia de que, de non o facer, se terán por desistidas da súa solicitude, de acordo co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, logo de que se dite a oportuna resolución ao abeiro do artigo 21 desta mesma lei.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Secretaría Xeral da Igualdade a través da conta de correo promocion.igualdade@xunta.gal ou dos teléfonos indicados no artigo 27 da resolución de convocatoria (procedementos SI435B e SI435C: 981 54 53 12; procedemento SI435A: 881 99 91 63; procedemento SI427B: 981 54 53 69), ou presencialmente.

Santiago de Compostela, 27 de maio de 2020

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO

Requirimentos de emenda de documentación (SI435B, SI435A, SI427B, SI435C)

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B).

Nº expte.

Entidade solicitante

NIF

Documentación requirida

SI435B

2020/11

Concello de Ortigueira

P1506200C

1. Anexo I.1. Aclarar a contía dos ingresos como consecuencia das taxas de inscrición.

SI435B

2020/15

Concello de Ferrol

P1503700E

1. Anexo I.1. O total dos custos directos de persoal non pode ser superior a 40.000 euros. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada. Aclarar a contía dos ingresos como consecuencia das taxas de inscrición.

2. Anexo II. Está sen asinar.

3. Anexo III. Indicar o número de persoas participantes desagregado por sexo. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos e o número de proxenitores desagregado por sexo. Punto 6 e puntos 7.1 e 7.2 sen completar.

SI435B

2020/19

Concello de Oímbra

P3205400I

1. Anexo III. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos. Punto 2. Persoa responsable da actividade por parte do concello. Punto 5. No caso de que se trate de persoal propio do concello e non contratado especificamente para o desenvolvemento da medida subvencionada, faranse constar expresamente a excepcionalidade do artigo 10.1.a) da convocatoria.

SI435B

2020/20

Concello de Silleda

P3605200I

1. Anexo I.1. Sinaturas válidas pero cambios introducidos despois da sinatura electrónica.

2. Anexo III. Sinaturas válidas pero cambios introducidos despois da sinatura electrónica

SI435B

2020/22

Concello de Irixoa

P1504000I

1. Anexo III. Aclarar o número de participantes. Punto 7.1. Sen completar.

SI435B

2020/25

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

1. Anexo I.1. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada.

SI435B

2020/27

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

1. Memoria xustificativa do impacto do COVID-19 na programación e execución dos programas solicitados e as modificacións adoptadas asinado polo responsable do concello.

SI435B

2020/28

Concello de Ribadavia

P3207000E

1 Anexo I.1. Aclarar a contía solicitada (máximo 12.000 euros).

2. Anexo II. Aclarar a contía solicitada (máximo 12.000 euros).

3. Anexo III. Punto 5. No caso de que se trate de persoal propio do concello e non contratado especificamente para o desenvolvemento da medida subvencionada, faranse constar expresamente a excepcionalidade do artigo 10.1.a) da convocatoria.

SI435B

2020/31

Concello de Taboada

P2706000C

1. Anexo III. Está sen asinar. Punto 7.1. Sen completar.

SI435B

2020/35

Concello de Cuntis

P3601500F

1. Acreditación de ter cumprido o requisito de ter remitidas as contas do exercicio orzamentario 2018 ao Consello de Contas de Galicia.

SI435B

2020/36

Concello de Porqueira

P3206300J

1. Anexo I.1. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Anexo III. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos. Puntos 7.1 e 7.2 sen completar.

SI435B

2020/39

Concello de Melide

P1504700D

1. Anexo III. Punto 6. Aclarar a desagregación dos custos directos de persoal para cada unha das persoas contratadas para o desenvolvemento da actividade en relación co anexo I e anexo II.

SI435B

2020/40

Concello de Cambre

P1501700G

1. Anexo I.1. Acreditar a representación para actuar no nome da persoa representante do concello.

2. Anexo III. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos. Punto 7.1. Cubrir correctamente.

SI435B

2020/44

Concello de Sanxenxo

P3605100A

1. Anexo III. Punto 5. No caso de que se trate de persoal propio do concello e non contratado especificamente para o desenvolvemento da medida subvencionada, faranse constar expresamente a excepcionalidade do artigo 10.1.a) da convocatoria.

SI435B

2020/54

Concello de Verín

P3208600A

1. Anexo I.1. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI. Aclarar a contía dos ingresos como consecuencia das taxas de inscrición.

2. Anexo III. Aclarar o número de participantes. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos e o número de proxenitores desagregado por sexo. Punto 5. Medios persoais. Aclarar o persoal destinado a cociña. Punto 6. Desagregación dos custos directos de persoal (non pode ser superior a 40.000 €).

SI435B

2020/63

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

1. Memoria xustificativa do impacto do COVID-19 na programación e execución dos programas solicitados e as modificacións adoptadas asinado polo responsable do concello. Deberá indicar o custo de persoal e a contía solicitada.

SI435B

2020/66

Concello de Curtis

P1503200F

1. Anexo I.1. Aclarar a temporalización da medida validada coa temporalización da medida obxecto da subvención.

2. Anexo III. Punto 1.2. Deben indicar o número de proxenitores desagregado por sexo.

SI435B

2020/67

Concello de Castro de Rei

P2701000H

1. Anexo I.1. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Anexo III. Aclarar o número de participantes.

SI435B

2020/68

Concello Xinzo de Limia

P3203300C

1. Anexo III. Aclaración dos intercambios do Banco do Tempo.

SI435B

2020/69

Concello de Lousame

P1504300C

1. Anexo I.1. Aclarar a contía solicitada (máximo 12.000 euros).

SI435B

2020/70

Concello de Cariño

P1509500C

1. Memoria xustificativa do impacto do COVID-19 na programación e execución dos programas solicitados e as modificacións adoptadas asinado polo responsable do concello. Deberá indicar o custo de persoal e a contía solicitada.

2. Anexo II. Sinatura válida pero cambios introducidos logo da sinatura electrónica.

SI435B

2020/71

Concello de Pol

P2704600B

1. Anexo I.1. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Anexo II. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada.

3. Anexo III. Punto 5. Ampliar a información dos medios persoais. Punto 7.1. Módulos e actividades sobre sensibilización e incorporación a perspectiva de xénero, faltan as horas.

SI435B

2020/73

Concello de Neda

P1505600E

1. Anexo I.1. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Anexo III. Sinatura válida pero cambios introducidos despois da sinatura electrónica. Punto 1.2. Deben indicar o número de proxenitores desagregado por sexo. Punto 5. Ampliar a información dos medios persoais.

SI435B

2020/75

Concello da Arnoia

P3200400D

1. Anexo I.1. Comprobación de ter validada e/ou presentada a solicitude de validación da medida que se vai subvencionar. Aclarar a contía solicitada (non pode ser superior ao total de custos directos de persoal). Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Anexo II. Aclarar a contía solicitada (non pode ser superior ao total de custos directos de persoal).

3. Anexo III. Aclarar o número de participantes. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos e número de proxenitores desagregado por sexo. Punto 2. Sistema de organización, xestión e seguimento da medida realizada directamente pola entidade, con indicación da persoa responsable.

SI435B

2020/76

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

1. Anexo I.1. Ten que estar asinado pola persoa responsable do concello e/ou enviar delegación.

2. Anexo III. Punto 5. Medios persoais. Aclarar as persoas contratadas, a inculpación coa entidade. Excepcionalidade do artigo 10.1.a) das bases reguladoras, se é o caso.

SI435B

2020/77

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

1. Anexo I.1. Cubrir correctamente.

2. Anexo II. Cubrir correctamente.

3. Anexo III. Aclarar o número de participantes. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos. Punto 6. Desagregación dos custos directos de persoal, non pode ser superior a 40.000 euros. Puntos 7.1 e 7.2 sen completar.

4. Aclarar as modificacións adoptadas debido ao impacto do COVID-19 nos programas solicitados.

SI435B

2020/78

Concello de Paderne

P1506500F

1. Anexo I.1. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Anexo III. Aclarar o número de participantes. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos.

SI435B

2020/82

Concello de Baralla

P2703600C

1. Anexo I1. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada.

2. Anexo III. Aclarar o número de participantes. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos.

Punto 2. Sistema de organización, xestión e seguimento da medida realizada directamente pola entidade, con indicación da persoa responsable.

SI435B

2020/87

Concello de Melón

P3204700C

1. Anexo I.1. Acreditación de ter cumprido o requisito de ter remitidas as contas do exercicio orzamentario 2018 ao Consello de Contas de Galicia. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada. Aclarar a contía solicitada (non pode ser superior ao total de custos directos de persoal).

2. Anexo II. Aclarar a contía solicitada (non pode ser superior ao total de custos directos de persoal).

3. Anexo III. Aclarar o número de participantes. Punto 1.2. Deben indicar o número de proxenitores desagregado por sexo. Punto 7.1. Sen completar.

SI435B

2020/89

Concello das Neves

P3603400G

1. Anexo I.1. Aclarar a medida de validación solicitada Campamento verán (só teñen autorizadas actividades de verán e non Semana Santa).

2. Anexo III. Aclarar o número de participantes, non se poden repetir. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos e o número de proxenitores desagregado por sexo.

SI435B

2020/90

Concello de Rábade

P2705600A

1. Anexo III.

SI435B

2020/92

Concello de Dodro

P1503300D

1. Anexo I.1. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada.

2. Anexo III. Punto 5. Medios persoais. Aclarar as persoas contratadas, a vinculación coa entidade. Excepcionalidade do artigo 10.1.a) da convocatoria, se é o caso.

3. Memoria xustificativa do impacto do COVID-19 na programación e execución dos programas solicitados e as modificacións adoptadas asinado polo responsable do concello.

SI435B

2020/93

Concello de Vilar de Barrio

P3209000C

1. Anexo I.1. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada. A contía solicitada non pode ser superior ao total do custe directo de persoal.

2. Anexo II. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada. A contía solicitada non pode ser superior ao total do custo directo de persoal.

3. Anexo III. Punto 6. Desagregación dos custos directos de persoal. O importe non coincide co indicado no anexo I e no anexo II.

SI435B

2020/94

Concello do Valadouro

P2706300G

1. Anexo I. Aclarar a medida de validación, o concello ten dúas medidas validadas e só pode pedir subvención por unha delas.

2. Anexo III. Punto 6. Desagregación dos custos directos de persoal, sen completar. Punto 7.1. Sen completar.

SI435B

2020/96

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

1. Comprobación de ter validada e/ou presentada a solicitude de validación da medida de conciliación obxecto da subvención.

2. Anexo III. Sinatura válida pero cambios introducidos despois da sinatura electrónica. Deben presentar outro anexo. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos e o número de proxenitores desagregado por sexo. Punto 2. Ampliar información. Punto 5. Medios persoais. Aclarar as persoas contratadas e a vinculación coa entidade. Excepcionalidade do artigo 10.1.a) das bases reguladoras, se é o caso.

SI435B

2020/98

Concello de Vedra

P1509000D

1. Anexo III. Punto 5. No caso de que se trate de persoal propio do concello e non contratado especificamente para o desenvolvemento da medida subvencionada, faranse constar expresamente a excepcionalidade do artigo 10.1.a) da convocatoria.

SI435B

2020/99

Concello de Betanzos

P1500900D

1. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada (anexos I, II e III).

2. Anexo III. Aclarar o número de participantes. Punto 1.2. Deben indicar o número de proxenitores desagregado por sexo.

SI435B

2020/100

Concello de Meis

P3602800I

1. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada (anexos I, II e III).

2. Anexo III. Punto 1. Descrición. Falta por indicar a duración, datas inicio e fin e horario. Punto 1.2. Persoas participantes. Indicar o perfil das persoas participantes e sistema de selección preferente segundo os ingresos. Punto 2. Sistema de organización, xestión e seguimento da medida realizada directamente pola entidade. Completar a información.

SI435B

2020/104

Concello de

Oza-Cesuras

P1500029B

1. Anexo I.1. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Anexo II. Falta indicar os datos da persoa responsable para as funcións de coordinación e comunicación coa Secretaría Xeral da Igualdade.

3. Anexo III. Aclarar o número de participantes. Punto 1.2. Deben de indicar o número de proxenitores desagregado por sexo. Punto 7.1. Sen completar.

SI435B

2020/106

Concello de Mondoñedo

P2703000F

1. Anexo II. Falta indicar os datos da persoa responsable para as funcións de coordinación e comunicación coa Secretaría Xeral da Igualdade.

2. Anexo III. Punto 5. Medios persoais. Indicar se os custos de persoal da traballadora social do concello se van a imputar a subvención (xustificación excepcionalidade, artigo 10.1.a).

SI435B

2020/107

Concello de Vimianzo

P1509300H

1. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada (anexos I e II).

2. Indicar o custo directo de persoal (anexos I e II).

3. Anexo III publicado na convocatoria.

SI435B

2020/109

Concello de Rianxo

P1507300J

1. Anexo I.1. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Anexo II. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada.

3. Anexo III. Punto 1.2. Persoas Participantes. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos. Punto 5. Medios persoais. Indicar se a persoa coordinadora que vai prestar o servizo é persoal do concello e cantas horas lle vai dedicar ao programa (xustificación excepcionalidade, artigo 10.1.a). Punto 6. Desagregación dos custos directos de persoal.

SI435B

2020/112

Concello de Rois

P1507500E

1. Anexo I.1. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Anexo II.

3. Anexo III.

SI435B

2020/113

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

1. Anexo II e III. As sinaturas son válidas pero houbo cambios despois da sinatura. Deben de presentar outros anexos.

2. Anexo III. Punto1.2. Persoas participantes. Número de proxenitores desagregado por sexo.

SI435B

2020/114

Concello de Mesía

P1504800B

1. Anexo III.

2. Memoria xustificativa do impacto do COVID-19 na programación e execución dos programas solicitados e as modificacións adoptadas asinado polo responsable do Concello.

SI435B

2020/116

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

1. Anexo I. Non indican o custo directo de persoal.

2. Anexo III. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos e o número de proxenitores desagregado por sexo. Punto 2. Sistema de organización, xestión e seguimento da medida realizada directamente pola entidade (sen completar). Punto 5. Medios persoais. Ampliar a información. Puntos 6, 7.1 e 7.2 sen completar.

SI435B

2020/117

Concello de Mugardos

P1505200D

1. Aclarar a medida de conciliación obxecto da subvención (o programa de conciliación obxecto da axuda só prevé actividades no verán e solicitan tamén para Nadal).

2. Anexo III. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos.

SI435B

2020/118

Concello de Santa Comba

P1507800I

1. Anexo III. Punto 5. Medios persoais. Indicar se a persoa coordinadora do programa de conciliación é persoal do concello (Xustificación excepcionalidade, artigo 10.1.a), de ser o caso).

SI435B

2020/119

Concello de Muras

P2703300J

1. Comprobación de ter validada e/ou presentada a solicitude de validación da medida de conciliación obxecto da subvención.

2. Anexos I e II. A contía solicitada non pode ser superior ao total dos custos directos de persoal.

2. Anexo III. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos e o número de proxenitores desagregado por sexo. Punto 2. Sistema de organización: deben indicar a persoa do concello responsable da actividade. Punto 6. Desagregación dos custos directos de persoal (falta o importe total). Puntos 7.1 e 7.2 sen completar.

SI435B

2020/120

Concello da Veiga

P3208400F

1. Medida de conciliación. Indicar o nome da medida con respecto á que se atopa validada (anexos I e II).

2. Memoria xustificativa do impacto do COVID-19 na programación e execución dos programas solicitados e as modificacións adoptadas asinado polo responsable do concello.

SI435B

2020/121

Concello de Aranga

P1500300G

1. Anexo III sen asinar.

SI435B

2020/125

Concello de Miño

P1504900J

1. Anexos I, II e III. O total de custos directos de persoal non pode ser superior a 40.000 €.

2. Anexo III. Punto 1.2. Deben de indicar o número de proxenitores desagregado por sexo. Punto 6. Desagregación dos custos directos de persoal. Aclarar este punto.

SI435B

2020/127

Concello de Esgos

P3203200E

1. Anexo I. A contía solicita non pode ser superior ao total de custos directos de persoal.

2. Anexo II.

3. Anexo III. Punto 1.2. Deben de indicar o número de proxenitores desagregado por sexo. Punto 5. Medios persoais. Indicar se o coordinador do servizo, que é persoal do concello, se imputa ao programa. Punto 7.1. Sen completar.

SI435B

2020/129

Concello de Pontevedra

P3603800H

1. Comprobación de ter validada e/ou presentada a solicitude de validación da medida de conciliación obxecto da subvención.

2. Anexo I. Indicar o custo directo de persoal. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

3. Anexo II. Indicar o custo directo de persoal.

SI435B

2020/130

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

1. Indicar o nome da medida de conciliación con respecto á que se atopa validada (o programa que solicitan, Madrugadores, non está validado).

2. Anexo I. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI. Aclarar os custos directos de persoal.

3. Anexo II.

4. Anexo III. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos. Punto 5. Medios persoais. Aclarar que tipo de persoal vai realizar a actividade.

SI435B

2020/131

Concello do Saviñao

P2705800G

1. Anexo I. A contía solicitada non pode ser superior a 12.000 euros.

2. Anexo II. A contía solicitada non pode ser superior a 12.000 euros.

3. Anexo III. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos. Punto 2, 4, 5, 6 e 7.1 sen completar.

SI435B

2020/133

Concello de Boborás

P3201400C

1. Anexo III. Aclarar o número de participantes. Punto 1.2. Deben de indicar o número de proxenitores desagregado por sexo. Puntos 7.1 e 7.2 sen completar.

SI435B

2020/135

Concello de Barbadás

P3200900C

1. Anexo II. Indicar a contía solicitada.

2. Anexo III. Achegar no modelo publicado pola SXI desta convocatoria. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos. Punto 5. Xustificación excepcionalidade, artigo 10.1.a) da resolución para o persoal propio do concello que se impute ao programa de conciliación. Puntos 7.1 e 7.2 sen completar.

SI435B

2020/137

Concello de Alfoz

P2700200E

1. Anexo III. Debe de estar asinado pola persoa representante do concello ou presentar a delegación.

2. Memoria xustificativa do impacto do COVID-19 na programación e execución dos programas solicitados e as modificacións adoptadas asinado polo responsable do concello. Deben de indicar a contía que solicitan.

SI435B

2020/139

Concello de Tui

P3605500B

1. Anexo III. Sen asinar. Aclarar o número de participantes. Punto 1.2. Deben indicar o sistema de selección preferente segundo os ingresos e o número de proxenitores desagregado por sexo.

Punto 5. Indicar se o persoal técnico do concello se imputa nos gastos de persoal (excepcionalidade do artigo 10.1.a) das bases reguladoras, se é o caso). Punto 6. Sen completar.

SI435B

2020/140

Concello de Guntín

P2702300A

1. Anexo I. A contía solicitada non pode ser superior ao total de custos directos de persoal.

2. Anexo II. A contía solicita non pode ser superior ao total de custos directos de persoal.

3. Anexo III publicado na convocatoria. Punto 1.1. Sen completar. Punto 1.2. Deben indicar o número de proxenitores desagregado por sexo. Punto 2. Sen completar. Punto 5. Medios persoais. Ampliar. Punto 6. Sen completar. Punto 7.1. Aclarar.

SI435B

2020/143

Concello de Antas de Ulla

P2700300C

1. Anexos I e II. A contía solicita non pode ser superior ao total de custos directos de persoal.

2. Anexo III no modelo publicado na resolución da SXI. Punto 7.1. Sen completar.

SI435B

2020/144

Concello de Malpica de Bergantiños

P1504400A

1. Anexo I. A contía solicitadada non pode ser superior ao importe total do gasto de persoal.

2. Anexo II. Modelo publicado na resolución da SXI.

3. Anexo III. Punto 1. Descrición: horario. Punto 1.2. Debe indicar o número de proxenitores desagregado por sexo. Punto 2. Completar. Punto 5. Numeración persoas contratadas, denominación do posto, perfil, funcións, datas inicio e fin de contrato, número de horas, vinculación á entidade (persoal propio: fixo ou temporal ou contratación externa) no caso de que se trate de persoal propio do concello e non contratado especificamente para o desenvolvemento da medida subvencionada, faranse constar expresamente a excepcionalidade do artigo 10.1.a) da convocatoria. Punto 6. Completar.

b) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Nº expte.

Entidade solicitante

NIF

Documentación requirida

SI435A 2020/1

Concello de Gondomar

P3602100D

Anexo III. Punto 1. Descrición. Aclarar que non son cursos de formación e a aplicación dun enfoque de xénero en cada unha das actuacións.

SI435A 2020/2

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

P1500003G

Anexo I. Indicar se ten concellaría de igualdade.

SI435A 2020/9

Concello do Porriño

P3603900F

Anexo I. Indicar se ten concellaría de igualdade

Anexo III. Punto 1. Aclarar se as mulleres que participan en cada actividade son as mesmas. Punto 1.2. Sistema de selección das participantes. Punto 5. Definir as funcións que vai realizar o persoal contratado e número de horas dedicadas ás actuacións.

SI435A 2020/10

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

Anexo III. Punto 1.1. Aclarar a aplicación do enfoque de xénero no desenvolvemento das actividades.

SI435A 2020/19

Concello de Boiro

P1501100J

Anexo III. Punto 1.1. Indicación das datas previstas e horario para a realización das actividades. Punto 5. Medios persoais: duración do contrato, datas de inicio e fin, e actuacións que vai levar a cabo o persoal contratado e número de horas dedicadas ao programa.

SI435A 2020/22

Concello da Mezquita

P3204900I

Anexo I e anexo II. A contía solicitada non pode ser superior ao custo directo de persoal.

SI435A 2020/24

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

Anexo I e Anexo II. Non cobre o recadro do importe total de custos directos de persoal (a contía solicitada non pode ser maior que o importe do custo directo de persoal).

Anexo III. Punto 1.1. Lugar de desenvolvemento da actividade nas catro parroquias, data de inicio, fin e horarios. Indicar como se incorpora na metodoloxía da actividade o enfoque de xénero e a promoción da igualdade. Punto 5. Medios persoais, perfil do persoal contratado, indicar as funcións que se van realizar e número de horas dedicadas ao programa. Punto 6. Desagregación dos custos directos de persoal. Cubrir o recadro de detalle dos custos de persoal.

SI435A 2020/28

Concello de Curtis

P1503200F

Anexo III. Aclarar as datas previstas de inicio e fin das actividades e horario.

SI435A 2020/31

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

Anexo III. Punto 5. Medios persoais. Actuacións que vai levar a cabo o persoal contratado e número de horas dedicadas ao programa.

SI435A 2020/33

Concello de Carnota

P1502000A

Anexo II. Detallar o nome da actuación que vai realizar.

Anexo III. Punto 1.1. Lugar de desenvolvemento da actuación. Datas previstas de inicio e fin das actividades e horario. Punto1.2. Persoas participantes. Teñen que pertencer aos colectivos de mulleres vítimas de VX ou colectivo de mulleres vulnerables. Sistema de selección das participantes. Punto 2. Sistema de organización. Persoas do concello encargadas do seguimento das actividades. Punto 5. Medios persoais. Duración do contrato do persoal contratado que vai impartir a actividade, actuacións que van levar a cabo e número de horas dedicadas ao programa.

SI435A 2020/35

Concello de Melón

P3204700C

Non remitiu as contas xerais 2018 ao Consello de Contas.

Anexo I e anexo II. A contía solicitada non pode ser superior ao custo directo de persoal.

Anexo II. Falta a denominación da actuación.

Anexo III. Punto 1.1. Especificar o número de mulleres que participan en cada actividade. Punto 1.2. Persoas participantes. Sistema de selección das participantes.

SI435A 2020/39

Concello de Cabanas

P1501500A

Anexo III. Punto 1.1. Datas de realización e horario previsto das actuacións que se van levar a cabo. Punto 5. Medios persoais: actuacións que vai desenvolver o persoal contratado e número de horas dedicadas ao programa.

SI435A 2020/41

Concello de Ames

P15002001

Anexo III. Punto 1.2. Sistema de selección das participantes. Punto 5. Medios persoais, indicar as funcións do persoal contratado e o número de horas dedicadas ao programa.

SI435A 2020/42

Concello de Maceda

P3204400J

Anexo III. Punto 1.2. Sistema de selección das participantes. Punto 5. Medios persoais respecto ao persoal contratado, definir as funcións que se van realizar e o número de horas dedicadas ao programa.

SI435A 2020/47

Concello de Baiona

P3600300B

Anexo III. Punto 1.2. Sistema de selección das participantes. Punto 5. Medios persoais. Funcións que vai realizar o persoal contratado, datas previstas de inicio e fin da actividade e número de horas dedicadas ao programa.

SI435A 2020/48

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Anexo III. Punto 1.2. Sistema de selección das participantes. Punto 5. Medios persoais. Funcións que vai realizar o persoal contratado, datas previstas de inicio e fin da actividade e número de horas dedicadas ao programa.

SI435A 2020/49

Concello de Rois

P1507500E

Anexo I. Non está cuberto o importe total do custo de persoa (a contía solicitada non pode ser superior ao importe do custo directo de persoal). Indicar se se compromete a colaborar coa SXI.

Anexo II. Non presenta.

Anexo III. Non presenta.

SI435A 2020/53

Concello de Ribeira

P1507400H

Anexo III. Coas modificacións relacionadas co novo período de desenvolvemento da actividade e número de horas dedicadas ao programa.

SI435A 2020/55

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1503600G

Anexo III. Punto 1.1. Indicar como se incorpora na metodoloxía da actividade o enfoque de xénero e a promoción da igualdade.

SI435A 2020/56

Concello de Salceda de Caselas

P3604900E

Anexo I. Indicar se ten concellaría de igualdade e se compromete a colaborar coa SXI.

Anexo I e nexo II. A contía solicitada non pode ser superior ao custo directo de persoal.

Anexo III. Memoria descritiva da actuación. Non o presentou. Indicar o lugar en que se realiza a actuación e descrición das actuacións que se van realizar, todas as actividades deben incorporar na súa metodoloxía un enfoque de xénero orientado a previr a VX e a mellorar a vida das vítimas. Indicar a duración das actuacións, previsión de data de inicio e fin e o seu horario. Sistema de selección das persoas participantes e medios persoais con que se conta para o seu desenvolvemento.

SI435A 2020/57

Concello de Ribadumia

P3604600A

Anexo I. Indicar se se compromete a colaborar coa SXI. Anexo III. Punto 1.2. Sistema de selección das participantes. Punto 5. Data de inicio e fin da contratación do persoal contratado e número de horas dedicadas ao programa. Punto 6. O importe do custo directo de persoal do anexo III debe ser igual que o importe directo de persoal que figura nos anexos I e II.

SI435A 2020/59

Concello de Valdoviño

P1508800H

Anexo II.1.b) Denominación da actividade.

Anexo III. Punto 5. Medios persoais. Período de inicio e fin da contratación externa e número de horas dedicadas ao programa.

SI435A 2020/60

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Anexo I. Indicar se ten concellaría de igualdade e se compromete a colaborar coa SXI.

Anexo II. Certificación sobre o acordo de solicitar a subvención. Non o presentou.

Anexo III. Punto 1.1. Contido: Datas previstas de inicio e fin das actuacións. Punto 1.2. Sistema de selección das persoas participantes. Punto 2. Sistema de organización. Que persoa/s do concello van ser responsables do seguimento do programa. Punto 5. Medios persoais. Perfil do persoal contratado, funcións que van realizar e número de horas dedicadas ao programa. Datas de inicio e fin da contratación externa.

SI435A 2020/62

Concello de Cuntis

P3601500F

Non rendeu contas xerais de 2018 ao Consello de Contas, están coa tramitación, presentaron escrito.

SI435A 2020/63

Concello de Pontevedra

P3603800H

Anexo I. Indicar se ten concellaría de igualdade e se compromete a colaborar coa SXI.

Anexo I e anexo II. Falta o importe total do custo directo de persoal. A contía solicitada non pode ser superior ao custo directo de persoal.

Anexo III. Punto 1.1 Indicar como se incorpora na metodoloxía da actividade o enfoque de xénero e a promoción da igualdade. Punto 1.2. Sistema de selección das participantes.

Persoal contratado: funcións e datas de inicio e fin da contratación do persoal contratado.

SI435A 2020/64

Concello de Beariz

P3201200G

Anexo I. Indicar se ten concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coa SXI.

Anexo II. Certificación sobre o acordo de solicitar a subvención. Non o presentou.

Anexo III. Memoria descritiva da actuación. Non presentou.

SI435A 2020/67

Concello de Boborás

P3201400C

Anexo III. Punto 1.1. Lugar de celebración das actuacións. Punto 5. Medios persoais. Perfil do persoal contratado e definir as funcións e o número de horas dedicadas ao do programa e as datas de inicio e fin do contrato.

SI435A 2020/68

Concello da Coruña

P1503000J

Anexo I e anexo II. Falta o importe total do custo directo de persoal. A contía solicitada non pode ser superior ao custo directo de persoal.

Anexo III. Punto 5. Medios persoais. Respecto ao persoal contratado, definir as funcións e o número de horas dedicadas ao programa. Punto 6. Desagregación de custos directos de persoal. Están sen cubrir os datos do custo de persoal.

SI435A 2020/69

Concello de Tui

P3605500B

Anexo III. Punto 1.1. Punto 1.2. Contido: descrición das actuacións. Indicar como se incorpora na metodoloxía da actividade o enfoque de xénero e a promoción da igualdade. Punto 5. Medios persoais, perfil do persoal contratado, indicar as funcións que van realizar e número de horas dedicadas ao programa.

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (SI427B).

Nº expte.

Entidade solicitante

NIF

Documentación requirida

SI427B 2020/20

Concello de Chantada

P2701600E

1. Copia do convenio de colaboración debidamente asinado.

SI427B 2020/39

Concello de Arzúa

P1500600J

1. Anexo II. As contías solicitadas non coinciden coas reflectidas nos anexos I.3 e IV.2.

SI427B 2020/51

Concello de Muxía

P1505300B

1. Acreditación de que o convenio de colaboración segue en vigor ou, na súa falta, copia dun novo convenio.

SI427B 2020/52

Concello de Lalín

P3602400H

1. Copia do convenio de colaboración.

2. Anexos IV.2: a suma das contías solicitadas por períodos non coincide coas contías que constan no anexo II.

SI427B 2020/57

Concello de Burela

P2706800F

1. Acreditación de ter remitidas as contas do exercicio 2018 ao Consello de Contas de Galicia.

SI427B 2020/61

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

1. Anexo II: as contías solicitadas non coinciden cos datos da reformulación da solicitude.

SI427B 2020/78

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

1. No anexo I.3 indican que se trata dunha solicitude de xestión compartida, pero non presentaron nin a copia do convenio de colaboración, nin o anexo II bis nin a memoria de aforro de custos.

SI427B 2020/81

Concello de Barbadás

P3200900C

1. Memoria de aforro de custos: a presentada está sen asinar.

SI427B 2020/82

Concello da Coruña

P1503000J

1. Aclaración sobre a xornada de traballo no CIM do posto de dirección.

2. Anexos IV.2 correspondentes aos postos de asesoramento xurídico e atención psicolóxica: os custos do 1º período non son correctos.

d) Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C).

Nº expte.

Entidade solicitante

NIF

Documentación requirida

SI435C

2020/6

Concello da Fonsagrada agrupado co Concello de Negueira de Muñiz

P2701800A

1. Anexo II bis. Asinado pola persoa secretaria e a persoa representante do concello.

SI435C

2020/21

Concello de Amoeiro

P3200300F

1. Memoria descritiva do programa. Punto 9. Revisar orzamento. Serán subvencionables os gastos directos derivados da realización das actuacións de sensibilización, información e difusión.

SI435C 2020/28

Concello das Neves

P3603400G

1. Revisar se o programa solicitado se adecúa ás actuacións que van desenvolver.

SI435C

2020/31

Concello de Baiona

P3600300B

1. Memoria descritiva do programa. Punto 9. Revisar orzamento, máximo 8.000 €.

SI435C

2020/36

Concello de Betanzos

P1500900D

1. Memoria descritiva do programa. Punto 9. Revisar orzamento. Serán subvencionables os gastos directos derivados da realización das actuacións de sensibilización, información e difusión.

SI435C

2020/37

Concello de Boborás

P3201400C

1. Memoria descritiva do programa (modelo da convocatoria).

SI435C

2020/40

Concello de Burela

P2706800F

1. Acreditación de ter cumprido o requisito de ter remitidas as contas do exercicio orzamentario 2018 ao Consello de Contas de Galicia.

2. Memoria descritiva do programa. Punto 9. Revisar orzamento. Serán subvencionables os gastos directos derivados da realización das actuacións de sensibilización, información e difusión.

SI435C

2020/41

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI. Revisar se o programa solicitado se adecúa as actuacións que van desenvolver.

SI435C

2020/44

Concello de Camariñas

P1501600I

1. Anexo II.

2. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Punto 5. Sen completar.

SI435C

2020/46

Concello de Cambre

P1501700G

1. Anexo I.1. Acreditar a representación para actuar no nome da persoa representante do concello.

SI435C

2020/47

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

1. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Puntos 4 e 9 sen completar.

SI435C

2020/50

Concello de Carnota

P1502000A

1. Revisar se o programa solicitado se adecúa ás actuacións que van desenvolver.

SI435C

2020/51

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

1. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Punto 4. Sen completar.

SI435C

2020/54

Concello de Celanova

P3202500I

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Puntos 4 e 9 sen completar.

SI435C

2020/56

Concello de Cerceda

P1502400C

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención sen asinar. Punto 3. Sen completar.

SI435C

2020/57

Concello de Cerdedo-Cotobade

P3600048G

1. Revisar se o programa solicitado se adecúa ás actuacións que van desenvolver.

SI435C

2020/58

Concello de Chandrexa de Queixa

P3203000I

1. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Punto 4. Sen completar.

SI435C

2020/59

Concello de Chantada

P2701600E

1. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Sinatura non válida. Punto 3. Completar a información. Teñen que ser medidas de sensibilización, información e difusión sobre a promoción da igualdade e a prevención e rexeitamento da violencia contra as mulleres. Punto 4. Sen completar.

SI435C

2020/63

Concello de Cortegada

P3202800C

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Teñen que ser medidas de sensibilización, información e difusión sobre a promoción da igualdade e a prevención e rexeitamento da violencia contra as mulleres.

SI435C

2020/65

Concello de Culleredo

P1503100H

1. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención.

SI435C

2020/71

Concello de Ferrol

P1503700E

1. Anexo I.4. O importe máximo dos gastos que se presenten non pode exceder os 8.000 euros.

2. Anexo II. O importe máximo dos gastos que se presenten non pode exceder os 8.000 euros.

3. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención (modelo da SXI).

SI435C

2020/73

Concello de Folgoso do Courel

P2701700C

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención (modelo da SXI).

SI435C

2020/74

Concello de Foz

P2701900I

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Anexo II.

3. Memoria xustificativa do impacto do COVID-19 na programación e execución dos programas solicitados e as modificacións adoptadas asinado polo responsable do concello. Aclarar as actividades.

SI435C

2020/76

Concello de Friol

P2702000G

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI. Indicar o importe dos gastos derivados da actuación e a contía solicitada.

2. Anexo II.

3. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención.

SI435C

2020/77

Concello de Gondomar

P3602100D

1. Anexo I.4. A contía solicitada non pode ser superior que o importe dos gastos derivados da actuación.

2. Anexo II. Indicar o importe dos gastos da actuación.

3. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. O importe máximo dos gastos que se presenten non pode exceder dos 8.000 euros.

SI435C

2020/78

Concello de Guitiriz

P2702200C

1. Anexo I.4. O importe máximo dos gastos que se presenten non pode exceder os 8.000 euros.

2. Anexo II. O importe máximo dos gastos que se presenten non pode exceder os 8.000 euros.

3. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Sen completar.

SI435C

2020/79

Concello de Guntín

P2702300A

1. Memoria descritiva do programa. Punto 9. Revisar orzamento. Serán subvencionables os gastos directos derivados da realización das actuacións de sensibilización, información e difusión.

SI435C

2020/87

Concello de Malpica de Bergantiños

P1504400A

1. Anexo II.

SI435C

2020/90

Concello de Mañón

P1504500H

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Teñen que ser medidas de sensibilización, información e difusión sobre a promoción da igualdade e a prevención e rexeitamento da violencia contra as mulleres.

SI435C

2020/91

Concello de Marín

P3602600C

1. Memoria xustificativa do impacto do COVID-19 na programación e execución dos programas solicitados e as modificacións adoptadas asinado polo responsable do concello.

SI435C

2020/94

Concello de Melide

P1504700D

1. Aclarar o programa para o que se solicita a subvención.

2. Memoria descritiva do programa selada.

SI435C

2020/95

Concello de Melón

P3204700C

1. Acreditación de ter cumprido o requisito de ter remitidas as contas do exercicio orzamentario 2018 ao Consello de Contas de Galicia.

2. Anexo II. Sinaturas válidas pero cambios despois de asinar.

SI435C

2020/99

Concello de Mondariz-Balneario

P3603100C

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Punto 3 sen completar.

SI435C

2020/100

Concello de Mondoñedo

P2703000F

1. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Sinatura válida pero cambios despois de asinar.

SI435C

2020/101

Concello de Monfero

P1505100F

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Anexo II. Esta sen asinar polo representante do concello.

SI435C

2020/105

Concello de Mugardos

P1505200D

1. Anexo I.4, II e memoria descritiva. O importe máximo dos gastos que se presenten non pode exceder os 8.000 euros.

SI435C

2020/106

Concello de Muíños

P3205200C

1. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Punto 8. Aclarar o persoal que desenvolve o programa.

SI435C

2020/108

Concello de Muxía

P1505300B

1. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Puntos 3, 4 e 5 sen completar.

SI435C

2020/109

Concello de Narón

P1505500G

1. Anexo I.4, II e memoria descritiva. O importe máximo dos gastos que se presenten non pode exceder os 8.000 euros.

SI435C

2020/113

Concello do Carballiño

P3202000J

1. Anexo I.4. A sinatura do representante do concello presenta problemas.

SI435C

2020/115

Concello do Incio

P2702400I

1. Memoria descritiva do programa. Punto 9. Revisar orzamento. Serán subvencionables os gastos directos derivados da realización das actuacións de sensibilización, información e difusión.

SI435C

2020/119

Concello do Saviñao

P2705800G

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención.

SI435C

2020/120

Concello de Oia

P3603600B

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

SI435C

2020/121

Concello de Oímbra

P3205400I

1. Memoria descritiva do programa. Punto 9. Revisar orzamento. Serán subvencionables os gastos directos derivados da realización das actuacións de sensibilización, información e difusión.

SI435C

2020/123

Concello de Ortigueira

P1506200C

1. Anexo II. O importe máximo dos gastos que se presenten non pode exceder os 8.000 euros.

SI435C

2020/124

Concello de Ourense

P3205500F

1. Anexo I.4. Ten que estar asinado pola persoa responsable do concello ou enviar delegación.

2. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención.

SI435C

2020/127

Concello de Padrón

P1506600D

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

SI435C

2020/129

Concello de Parada de Sil

P3205800J

1. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Punto 4 sen completar.

SI435C

2020/133

Concello de Petín

P3206100D

1. A contía solicitada debe de coincidir nos anexos I.4, II e na memoria descritiva.

SI435C

2020/135

Concello de Poio

P3604100B

1. Anexo I.4, II e memoria descritiva. O importe máximo dos gastos que se presenten non pode exceder os 8.000 euros.

SI435C

2020/137

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

1. Anexo II. Sinaturas válidas pero cambios despois de asinar.

SI435C

2020/140

Concello de Pontedeva

P3206500E

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención.

SI435C

2020/141

Concello de Pontevedra

P3603800H

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Memoria xustificativa do impacto do COVID-19 na programación e execución dos programas solicitados e as modificacións adoptadas asinado polo responsable do concello.

SI435C

2020/142

Concello de Portas

P3604000D

1. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Teñen que ser medidas de sensibilización, información e difusión sobre a promoción da igualdade e a prevención e rexeitamento da violencia contra as mulleres.

SI435C

2020/144

Concello de Portomarín

P2704900F

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Anexo II. Sinaturas válidas pero cambios despois de asinar.

SI435C

2020/145

Concello de Quintela de Leirado

P3206700A

1. Anexo II. Revisar se o programa solicitado (ten que ser o mesmo en todos os anexos).

2. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Punto 9. Explicar os gastos de persoal.

SI435C

2020/147

Concello de Rábade

P2705600A

1. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención.

SI435C

2020/149

Concello de Rianxo

P1507300J

1. Anexo II. Falta o importe dos gastos derivados da realización da actuación.

SI435C

2020/150

Concello de Ribadeo

P2705100B

1. Anexo II. Falta o importe dos gastos derivados da realización da actuación.

SI435C

2020/151

Concello de Ribas de Sil

P2705200J

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

SI435C

2020/154

Concello de Rodeiro

P3604700I

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

SI435C

2020/155

Concello de Rubiá

P3207400G

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

SI435C

2020/156

Concello de Sada

P1507600C

1. Memoria xustificativa do impacto do COVID-19 na programación e execución dos programas solicitados e as modificacións adoptadas asinado polo responsable do concello.

2. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Teñen que ser medidas de sensibilización, información e difusión sobre a promoción da igualdade e a prevención e rexeitamento da violencia contra as mulleres. Son subvencionables os gastos directos derivados da realización das actuacións de sensibilización, información e difusión.

SI435C

2020/157

Concello de Salceda de Caselas

P3604900E

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención (modelo da convocatoria).

SI435C

2020/158

Concello de Salvaterra de Miño

P3605000C

1. Anexo II.

2. Memoria descritiva do programa. Punto 9. O importe é superior ao que indican no anexo I. Toda a información ten que recollerse nesta memoria descritiva.

SI435C

2020/159

Concello de San Amaro

P3207500D

1. Anexo II. Sinaturas válidas pero cambios despois de asinar (presentar outro anexo ben cuberto).

2. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. Puntos 7 e 8 completar.

SI435C

2020/165

Concello de Silleda

P3605200I

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI. Indicar a contía solicitada e o importe dos gastos derivados da actuación.

SI435C

2020/166

Concello de Sober

P2705900E

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

SI435C

2020/167

Concello de Soutomaior

P3605300G

1. Memoria descritiva do programa. Punto 9. Revisar orzamento, máximo 8.000 €.

SI435C

2020/168

Concello de Taboadela

P3208000D

1. Anexo I.4. Indicar o programa obxecto da subvención. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI. O importe dos gastos derivados da actuación non pode ser superior á contía solicitada. A solicitude ten que estar asinada pola persoa representante do concello ou enviar delegación.

2. Anexo II.

3. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención.

SI435C

2020/170

Concello de Teo

P1508300I

1. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención. A promoción do CIM e do Plan de igualdade son medidas non subvencionables dentro deste programa.

SI435C

2020/171

Concello de Tomiño

P3605400E

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención completa.

SI435C

2020/174

Concello de Trabada

P2706100A

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

SI435C

2020/176

Concello de Tui

P3605500B

1. Anexo II. Sinaturas válidas pero cambios despois de asinar.

2. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención (modelo da convocatoria).

SI435C

2020/177

Concello do Val do Dubra

P1508900F

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI. Revisar se o programa solicitado se adecúa as actuacións que van desenvolver.

SI435C

2020/182

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención (modelo da convocatoria).

SI435C

2020/189

Concello de Vilariño de Conso

P3209300G

1. Anexo I.4. Indicar se teñen concellaría de igualdade e se se compromete a colaborar coas actuacións da SXI.

2. Memoria descritiva do programa. Punto 9. Revisar orzamento. Serán subvencionables os gastos directos derivados da realización das actuacións de sensibilización, información e difusión.

SI435C

2020/191

Concello de Vimianzo

P1509300H

1. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención (modelo da convocatoria).

SI435C

2020/192

Concello de Viveiro

P2706700H

1. Anexo II. Sinaturas válidas pero cambios despois de asinar.

SI435C

2020/194

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

1. Anexo II. Falta o importe dos gastos da actuación.

SI435C

2020/198

Concello da Merca

P3204800A

1. Anexo I.

2. Anexo II.

3. Memoria descritiva do programa para o que se solicita a subvención.