Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 114 Venres, 12 de xuño de 2020 Páx. 23286

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2020 pola que se convoca concurso público para a provisión de prazas de persoal docente e investigador contratado.

Esta reitoría, en cumprimento do acordado polo Consello de Goberno desta universidade, que tivo lugar o 22 de maio de 2020, resolve convocar concurso público para a provisión das prazas de persoal docente e investigador contratado que figuran no anexo I.1 desta resolución, de conformidade coas seguintes

Bases da convocatoria

1. Normas xerais.

1.1. Este concurso réxese, ademais de polo disposto nas bases desta convocatoria:

– Pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (en diante, LOU).

– Pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPACAP).

– Pola Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (en diante, LRXSP).

– Pola Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

– Polo Decreto 266/2002, do 6 de setembro, sobre contratación de profesorado universitario.

– Polos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro.

– Polo Regulamento de selección de profesorado non permanente, aprobado polo Acordo do Consello de Goberno da USC do 7 de febreiro de 2020 (en diante, Regulamento).

– Polo II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador laboral das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, subscrito con data do 26 de xaneiro de 2011 (DOG do 14 de abril), prorrogado con data do 12 de xullo de 2013 (DOG do 29 de xullo) (en diante, Convenio).

1.2. As referencias que para cada posto de traballo se conteñen nesta convocatoria en relación coas obrigas docentes e de investigación que deberán asumir as persoas seleccionadas non suporán en ningún caso para quen obteña estes postos un dereito de vinculación exclusiva a esas actividades, nin limitarán a competencia da Universidade para asignarlles unhas tarefas docentes e investigadoras diferentes. Do mesmo xeito, a referencia ao centro en que se desenvolverá a actividade docente non suporá o dereito a non exercer actividade docente ou investigadora noutro centro dependente da propia universidade, aínda no caso de que radique en localidade distinta, de acordo, en todo caso, co que estableza o convenio colectivo e demais normas de aplicación.

1.3. Cando os prazos a que fai referencia esta convocatoria se expresen en días, entenderase que estes son hábiles, excluíndose do cómputo os sábados e domingos e os declarados festivos, segundo o disposto no artigo 30 da LPACAP. Consideraranse festivos, para estes efectos, os festivos locais tanto de Santiago de Compostela como de Lugo, e ampliarase en calquera caso en ambos os dous campus o prazo establecido por un número de días igual ao dos festivos existentes.

Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

O mes de agosto será inhábil para a publicación de convocatorias e para a reunión das comisións de selección.

O prazo máximo para resolver o concurso será de 3 meses, contados a partir da data de publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

2. Requisitos das persoas aspirantes.

2.1. Requisitos de carácter xeral para poderen ser admitidas neste concurso:

a) Posuír a nacionalidade española ou a dalgún Estado membro da Unión Europea ou país estranxeiro que, nos termos previstos no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, permita o acceso ao emprego público.

b) Estar en posesión da titulación e demais requisitos exixidos na convocatoria para cada tipo de praza.

c) Ter feitos os 16 anos de idade.

d) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.

e) Acreditar o coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente.

f) Non ter sido despedido ou separado mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin estar na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder á mesma categoría profesional a que pertencía.

No caso de nacionais doutros Estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.

g) Non ter sido condenado por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual, que inclúe a agresión e abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo e provocación sexual, prostitución e explotación sexual e corrupción de menores, así como por tráfico de seres humanos.

h) Aboar as taxas previstas na base 3.5 dentro do prazo de presentación de solicitudes.

2.2. Requisitos de carácter específico.

2.2.1. Categoría de profesorado axudante doutor:

a) Posuír o título de doutor.

b) Contar coa avaliación positiva para a figura de profesor/a axudante doutor/a ou para outra categoría superior, expedida pola ACSUG, pola ANACA ou por calquera outro órgano de avaliación, sempre que exista un convenio ou concerto previo coa Comunidade Autónoma de Galicia.

2.2.2. Categoría de profesorado asociado.

a) Estar en posesión da titulación concreta ou equivalente que, de ser o caso, se exixa para cada praza no anexo I.1.

b) Posuír a condición de especialista de recoñecida competencia con exercicio de actividade profesional fóra do ámbito académico universitario. Esta actividade profesional deberá estar directamente relacionada cos contidos da actividade docente que se vai desenvolver e terse realizado por un período mínimo de tres anos ao longo dos cinco últimos, con referencia á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

No cómputo descrito no parágrafo anterior non se terá en conta o período en que estivese vixente o estado de alarma, no caso de que a persoa aspirante non desenvolvese a actividade profesional principal nese tempo.

A actividade profesional requirida para poder concursar deberá manterse durante o tempo de vixencia do contrato.

2.3. O cumprimento destes requisitos, tanto de carácter xeral como específico, agás o sinalado no punto 2.1.e), estará referido sempre á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes de participación e deberase manter ao longo de todo o proceso selectivo.

3. Solicitudes.

3.1. As persoas que desexen participar nesta convocatoria deberán presentar a súa solicitude, xunto coa documentación correspondente, unicamente por medios electrónicos a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/114/ver.htm), para o que deberán empregar os medios de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/informacion/aspectosTecnicos.htm).

De maneira excepcional para este procedemento, unicamente as persoas de nacionalidades distintas da española poderán usar como medios de identificación as credenciais de Google, Microsoft ou Facebook.

A non presentación da solicitude a través dos procedementos e formularios descritos nesta epígrafe será causa de exclusión e non poderá repararse no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

3.2. A documentación complementaria presentarase electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal e empregando o formato de arquivo PDF. As copias dixitalizadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia presentada.

A inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial de calquera dato ou información na declaración, así como a non presentación da documentación cando lle sexa requirida, determinará a non selección e/ou a non formalización do contrato de traballo, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas que procedan.

3.3. Co fin de garantir a participación en condicións de igualdade, aquelas persoas con necesidades específicas derivadas de alteracións físicas, psíquicas ou sensoriais cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán solicitar as medidas ou os recursos adicionais necesarios para desenvolver o procedemento selectivo.

Quen solicite proba adaptada deberao facer constar expresamente no momento da inscrición e motivalo.

3.4. As solicitudes deberanse presentar no prazo de oito días hábiles, contados a partir do seguinte ao de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

3.5. Dereitos de exame.

As persoas aspirantes deberán aboarlle á USC, por cada concurso en que soliciten participar, a cantidade de 43,30 euros en concepto de dereitos de exame.

Estarán exentas do pagamento da totalidade da taxa por dereitos de exame:

1) Aquelas persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.

2) As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Gozarán dunha bonificación do 50 % da taxa por dereitos de exame:

1) As persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.

2) As persoas que figuren como demandantes de emprego desde polo menos seis meses antes da data de publicación desta convocatoria no taboleiro electrónico da USC, e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

Todas as circunstancias que supoñen unha bonificación total ou parcial das taxas por dereitos de exame deberán ser acreditadas documentalmente xunto coa solicitude, achegando copia da cualificación do grao de discapacidade ou do carné de familia numerosa, segundo corresponda. As relativas á condición de demandante de emprego, así como ao feito de non percibir prestación ou subsidio por desemprego, deberanse acreditar con certificados expedidos polo Servizo Público de Emprego.

A persoa solicitante deberá realizar a liquidación de taxas e o seu aboamento a través dun dos seguintes medios:

1) Pagamento presencial a través do impreso de autoliquidación. Para iso, deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico, imprimir o documento de pagamento e realizar o ingreso na entidade bancaria.

2) Pagamento electrónico mediante cartón de crédito. Para iso, deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico e realizar o pagamento a través da pasarela bancaria a que se lle dea acceso a través da aplicación informática.

Serán excluídas do procedemento as persoas aspirantes que se acollesen a unha exención ou bonificación e non xustificasen ese aspecto nin ao facer a solicitude nin no prazo de reposición de documentación.

Unicamente procederá a devolución dos dereitos de exame ás persoas aspirantes que sexan excluídas por causas non imputables a elas. Para tal efecto, o reintegro realizarase de oficio, para o que terán que facer constar a entidade bancaria e o seu número de conta no recadro que figura na solicitude. De non figuraren estes datos, entenderase que renuncian á devolución dos dereitos de exame.

3.6. Para calquera aclaración ou información sobre a tramitación electrónica, as persoas solicitantes poderanse pór en contacto co Centro de Atención aos/as Usuarios/as seguindo o procedemento indicado na páxina http://www.usc.gal/gl/servizos/atic/cau/.

No caso de non poder formalizar a solicitude mediante o formulario electrónico dentro dos prazos establecidos e sempre que o motivo sexa por causas técnicas non imputables ao interesado que imposibiliten o funcionamento ordinario da web, observarase o que a USC estableza nesta materia para tal fin.

4. Documentación acreditativa de requisitos e méritos.

Xunto coa solicitude, e sempre a través do formulario electrónico mencionado no número 3.1, presentarase a documentación acreditativa de requisitos e méritos alegados no currículo. Os documentos acreditativos de requisitos e méritos deberán estar en formato PDF e emitidos en español, galego ou en calquera dos idiomas cooficiais das comunidades autónomas do Estado que así os recollan nos seus estatutos de autonomía. Os méritos dos números 3 e 4 dos anexos II e III poderanse acreditar na lingua en que están publicados e tamén naquela lingua ou linguas de uso habitual na área de coñecemento da praza convocada a concurso.

4.1. Acreditación de requisitos de carácter xeral.

A documentación que en todo caso debe presentarse é a seguinte:

a) Copia dixitalizada en formato PDF do documento nacional de identidade, pasaporte ou documento acreditativo da nacionalidade.

As/os descendentes e as/os descendentes do cónxuxe non separado de dereito deberán presentar, ademais, os documentos acreditativos do vínculo de parentesco e, de ser o caso, do feito de viviren a expensas ou estaren a cargo dun nacional dun Estado membro da Unión Europea ou doutros Estados, cando así o estableza un tratado internacional subscrito pola Unión Europea e ratificado por España, con quen teñan o dito vínculo. A acreditación realizarase por medio de certificados expedidos polas autoridades competentes do seu país de orixe, traducidos a algunha das linguas oficiais da USC.

b) Copia dixitalizada en formato PDF do título universitario oficial (anverso e reverso) que se requira para as categorías de profesorado axudante doutor ou de profesorado asociado, segundo a praza da que se trate. No caso de ter realizado o depósito do título universitario oficial nos últimos dous anos e non estar expedido, poderase presentar a copia dixitalizada da certificación supletoria do título correspondente.

Os títulos expedidos por universidades ou autoridades estranxeiras deberán ser acreditados por algún dos seguintes procedementos:

1. Títulos de grao e máster oficiais necesarios para exercer unha profesión regulada: resolución de homologación ditada polo ministerio competente na materia conforme o Real decreto 967/2014, do 21 de novembro.

2. Títulos de grao: resolución de equivalencia ditada polo ministerio competente na materia conforme a citada normativa.

3. Títulos de doutor: declaración de equivalencia ao nivel académico de doutor realizada pola USC conforme a disposición adicional quinta do Real decreto 967/2014, do 21 de novembro.

4. Mediante calquera outro procedemento de acreditación que regulamentariamente se determine.

c) De acordo co indicado no punto 2.1.e), as persoas aspirantes deberán acreditar o coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente. O coñecemento do español acreditarase mediante certificado de lingua española como lingua estranxeira de nivel B2 ou superior. As persoas que sexan nacionais de Estados que teñen o español como lingua oficial non terán que acreditar o seu coñecemento. A acreditación do coñecemento do idioma galego farase mediante o certificado de lingua galega Celga 3 ou equivalente.

A falta de acreditación documental deste requisito non será causa de exclusión. De non acreditar o coñecemento das linguas oficiais da USC antes da sinatura do contrato, a persoa candidata proposta terá un prazo máximo dous anos para facelo a través dos documentos citados no parágrafo anterior ou a través dunha proba específica, que se realizará no Centro de Linguas Modernas da USC.

4.2. Acreditación de requisitos de carácter específico.

4.2.1. Prazas da categoría de profesorado axudante doutor:

Copia dixitalizada en formato PDF da resolución de avaliación positiva para a figura de profesorado axudante doutor ou para outra categoría superior expedida pola ACSUG, pola ANACA ou por calquera outro órgano de avaliación, sempre que exista un convenio ou concerto previo coa Comunidade Autónoma de Galicia.

4.2.2. Prazas da categoría de profesorado asociado:

a) Actividade desenvolvida ao servizo das administracións públicas.

– Os/as funcionarios/as públicos e o persoal contratado laboral ao servizo da Administración pública deberán presentar copia dixitalizada en formato PDF da certificación dos servizos prestados.

b) Actividade desenvolvida no sector privado ou en empresas/fundacións do sector público.

1) Traballadores por conta allea.

– Copia dixitalizada en formato PDF do contrato de traballo legalizado.

– Copia dixitalizada en formato PDF do documento xustificativo do período de permanencia en situación de alta no réxime xeral da Seguridade Social (vida laboral).

2) Traballadores autónomos ou profesións liberais.

– Copia dixitalizada en formato PDF da certificación do/s período/s de alta na/s actividade/s económica/s declarada/s da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ou certificado da situación do Censo de actividades da AEAT, actualizada na data da convocatoria.

– Copia dixitalizada en formato PDF do documento xustificativo do período de permanencia en situación de alta no réxime especial de traballadores autónomos (vida laboral) ou en entidades autorizadas equivalentes.

Non presentar os documentos especificados nos puntos 4.1 a) e b) e 4.2 (segundo a categoría de que se trate) será causa de exclusión, que deberá repararse no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

4.3. Acreditación de méritos e historial académico.

Os méritos acreditaranse segundo o establecido no anexo IV a través de copias dixitalizadas en formato PDF, e deberán relacionarse e anexarse na epígrafe correspondente do formulario electrónico. Serán obxecto de valoración exclusivamente os méritos relacionados polas persoas concursantes para cada epígrafe do formulario electrónico, sempre que se posúan na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e que dentro do dito prazo estean correctamente acreditados.

Non se admitirá ningunha documentación acreditativa de méritos unha vez que remate o prazo de presentación de solicitudes, nin sequera no prazo de emenda de documentación a que se refire a base 5.2. A non acreditación dos méritos alegados non determinará a exclusión da persoa aspirante do concurso, pero impedirá o cómputo e valoración de tales méritos por parte da comisión de selección do concurso de que se trate.

No presente concurso, consonte o artigo 28 da LPACAP, enténdese outorgado o consentimento á USC (agás oposición expresa manifestada na solicitude de participación, caso en que será necesario agregalos) para a obtención de datos correspondentes ás epígrafes «1. Rendemento académico» e «2. Postos desempeñados no ámbito da universidade ou de organismos públicos de investigación» dos anexos II e III que correspondan a actividades desenvolvidas na USC, sen prexuízo da obrigatoriedade de incluílos na relación de méritos.

No caso de titulacións acadadas nesta universidade con anterioridade a 2003, recoméndase a presentación das certificacións académicas. O expediente académico recibirá a cualificación de aprobado no suposto de que non se presente a certificación académica das cualificacións correspondentes.

Os méritos correspondentes ao punto 2.5 da epígrafe 2 non terán que acreditalos as persoas aspirantes que realizaran colaboracións na USC ao abeiro do disposto na disposición adicional primeira, número 1, dos Estatutos da USC; o resto dos méritos desta epígrafe será preciso acreditalos consonte o que se establece no anexo IV. Todas as persoas aspirantes acreditarán os méritos do punto 2.6 coas copias dixitalizadas correspondentes.

Co fin de garantir a igualdade de oportunidades, teranse en conta as situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo, maternidade, garda con fins de adopción, acollemento, risco durante o embarazo, lactación e paternidade. Para estes efectos, a persoa aspirante deberá incorporar na epígrafe correspondente a documentación acreditativa destas situacións. O feito de non presentar a citada documentación acreditativa non será causa de exclusión, pero suporá que non se teña en conta a situación alegada.

Os períodos en que as persoas aspirantes permanecesen nalgunha das situacións citadas teranse en conta para os efectos de computar ese tempo na valoración dos méritos recollidos nos anexos II e III nos cales se faga referencia a un número de anos determinado.

5. Admisión de aspirantes.

5.1. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, nun prazo máximo de dez días hábiles, a Vicerreitoría de Profesorado publicará no taboleiro electrónico da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm) unha resolución que aprobe a lista provisoria de aspirantes admitidos e excluídos, coa indicación, de ser o caso, das causas de exclusión.

5.2. Contra esta resolución, e nun prazo máximo de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación no taboleiro electrónico da USC, as persoas interesadas poderán presentar unha reclamación perante o reitor para repararen os defectos que motivase a exclusión ou omisión da dita listaxe. Se non o fan, serán excluídos definitivamente do proceso selectivo sen teren dereito á devolución das taxas aboadas.

5.3. Para emendar a exclusión ou omisión cubrirase o formulario electrónico normalizado dispoñible na sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/114/ver.htm), para o cal deberán empregar os medios de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/informacion/aspectosTecnicos.htm).

5.4. Unha vez rematado o prazo para reparar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión das persoas aspirantes, a Vicerreitoría de Profesorado aprobará e publicará, no prazo máximo de dez días hábiles, a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión, no lugar indicado na base 5.1. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderanse interpor os recursos oportunos.

5.5. A inclusión na listaxe definitiva de admitidos/as non prexulga o cumprimento dos requisitos normativamente exixidos para a sinatura do correspondente contrato na categoría docente de que se trate. A posesión dos requisitos exixidos terá que acreditarse no seu momento.

6. Comisións de selección e desenvolvemento dos concursos.

6.1. Os concursos obxecto desta convocatoria serán resoltos polas comisións relacionadas no anexo I.2 e realizaranse con carácter xeral no centro que se sinala no anexo I.1. Se por causas xustificadas o concurso non puidese realizarse no centro previsto, o novo lugar deberase publicar no taboleiro electrónico con, como mínimo, dous días de antelación con respecto á data prevista de realización daquelas probas que requiran da presenza dos candidatos.

Estas comisións rexeranse polo disposto no Regulamento de selección de profesorado non permanente da USC.

6.2. As comisións de selección constituiranse no prazo máximo de dous meses desde o día seguinte á data de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

No acto de constitución, e antes de acceder á documentación achegada polos aspirantes, a comisión de selección aprobará e publicará no taboleiro electrónico da USC os criterios de valoración dos méritos e os criterios para o acceso das persoas aspirantes á segunda fase.

6.3. O acto de constitución e a aprobación dos criterios de valoración poderá ser realizado de xeito presencial ou telemático.

7. Procedemento de selección.

7.1. Realización das probas.

Os concursos para a selección de prazas de profesorado axudante doutor e profesorado asociado constarán de dúas fases:

a) A primeira fase terá carácter eliminatorio e consistirá na valoración dos méritos e historial académico, docente, investigador e, de ser o caso, profesional ou sanitario-asistencial alegados polas persoas candidatas. A comisión de selección valorará os currículos das persoas aspirantes aplicando os criterios que determine e de acordo cos baremos que correspondan á categoría, recollidos nos anexos II e III desta convocatoria. Concluída a valoración dos currículos, a comisión de selección publicará os resultados a través do taboleiro electrónico indicando a relación de aspirantes que pasan á segunda fase. A través do mesmo medio publicará a convocatoria para a realización do exercicio correspondente, que non se poderá iniciar antes de transcorridos dous días desde a convocatoria, agás renuncia expresa a este prazo das persoas aspirantes. A publicación incluirá a data, hora e lugar de realización.

Esta primeira fase poderase desenvolver de xeito presencial ou telemático.

b) A segunda fase será obrigatoria e terá tamén carácter eliminatorio, e consistirá na presentación oral por parte do candidato, durante un tempo máximo de vinte minutos, dun proxecto de actividades docentes correspondente á materia que determine a convocatoria. O proxecto deberá corresponder, consonte o indicado no perfil da praza, a unha materia de formación básica ou obrigatoria das cursadas para a obtención dun título de grao impartido na USC, agás no caso das prazas de profesorado asociado, en que a convocatoria poderá establecer outro tipo de perfil. Inmediatamente antes do inicio da proba, a persoa candidata deberá entregar a cada un dos membros da comisión de selección un resumo ou esquema do seu proxecto, cunha extensión máxima orientativa de 7.500 caracteres, espazos incluídos.

Para realizar a presentación, as persoas aspirantes poderán utilizar un proxector de vídeo e un ordenador. De precisaren algún outro material de apoio ou ferramenta informática, deberán indicarllo coa antelación suficiente á persoa que ocupe a presidencia da comisión.

Unha vez finalizada a presentación, a comisión debaterá co candidato sobre o contido da súa exposición por un espazo máximo de trinta minutos. A comisión valorará esta presentación tendo en conta os contidos e o dominio da materia, a claridade expositiva e a capacidade de resposta da persoa candidata ás cuestións que se lle formulen, e sempre de acordo co establecido nos baremos que figuran nos anexos II e III.

Concluída a valoración dos proxectos, os resultados faranse públicos a través do taboleiro electrónico da USC.

Nesta segunda fase, os membros da comisión de selección poderán actuar a través de sistemas de videoconferencia. Non obstante, no lugar de realización das probas deberá estar presente fisicamente, ademais dos candidatos, cando menos un membro da comisión.

c) A cualificación final do proceso será a suma das puntuacións correspondentes ás dúas fases do concurso. Os resultados finais faranse públicos a través do taboleiro electrónico da USC.

7.2. A orde de actuación.

A orde de actuación das persoas aspirantes a prazas con probas orais seguirá a ordenación alfabética por apelido a partir da letra «S», de conformidade co establecido na Resolución do 30 de xaneiro de 2020 da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia (DOG do 10 de febreiro).

8. Proposta de contratación.

8.1. No prazo máximo de tres días desde o seguinte á publicación da acta da segunda fase, publicarase no taboleiro electrónico da Universidade a proposta de contratación motivada e vinculante das persoas candidatas, ordenada pola puntuación acadada no proceso.

Unha vez publicada, a comisión de selección remitirá o expediente completo ao Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador.

8.2. Contra as propostas de contratación os interesados poderán interpor reclamación ante a Reitoría nun prazo de dez días, contados desde o seguinte á publicación da dita proposta. A admisión a trámite da reclamación non suspenderá a contratación da persoa candidata proposta, salvo resolución motivada en contrario. As reclamacións serán instruídas por unha comisión de revisión, que estará presidida pola persoa titular da Reitoría ou da vicerreitoría en que delegue.

As comisións de selección, en aplicación dos criterios establecidos, poderá deixar desertas as prazas convocadas, para o que formulará a correspondente proposta de non provisión motivada.

9. Resolucións reitorais de contratación, presentación de documentos e formalización dos contratos.

9.1. A Reitoría ditará resolución en que autorice, cando proceda, a contratación da persoa candidata proposta pola comisión de selección. A resolución farase pública no taboleiro electrónico da Universidade. Esta publicación substituirá a notificación persoal aos interesados e producirá os mesmos efectos, segundo o previsto no artigo 45.1 da LPACAP.

9.2. As persoas seleccionadas deberán asinar o contrato nun prazo máximo de cinco días hábiles, contados desde o día seguinte á publicación no taboleiro electrónico da USC da resolución pola que se autorice a contratación. Con carácter excepcional, tras a solicitude motivada da persoa interesada e de acordo coas necesidades do servizo, este prazo poderá ser modificado pola Reitoría.

9.3. Antes asinar, as persoas seleccionadas deberán presentar a documentación que xustifique o cumprimento dos requisitos exixidos para acceder a cada tipo de praza de acordo co establecido nesta convocatoria.

Estes documentos deberán presentarse:

• No Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador, Colexio de San Xerome, Santiago de Compostela, se a praza se convocou para Santiago de Compostela.

• Na Vicexerencia, Edificio Biblioteca Intercentros, Lugo, se a praza se convocou para Lugo.

A acreditación dos requisitos exixidos na base 2.1.a) deberá axustarse ao seguinte:

a) Para as persoas aspirantes nacionais de España e dos demais Estados membros da Unión Europea, doutros Estados parte do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega) ou da Confederación Suíza, será suficiente coa copia compulsada (ou simple xunto co respectivo orixinal para o seu cotexo) do DNI ou do documento acreditativo da nacionalidade. As persoas aspirantes nacionais dos restantes Estados deberán acreditar, ademais, que teñen recoñecida a autorización de traballo.

b) As persoas aspirantes cónxuxes de nacional español, nacional doutro Estado membro da Unión Europea ou nacional doutros Estados, cando así se estableza nun tratado internacional subscrito pola Unión Europea e ratificado por España, deberán presentar, ademais do indicado na letra a), os documentos acreditativos do vínculo matrimonial e unha declaración xurada do/da seu/súa cónxuxe de non estar separado de dereito del/dela.

c) Os documentos que así o precisen deberán presentarse traducidos a algunha das linguas oficiais da USC.

A acreditación do requisito exixido na base 2.1.d) farase mediante a presentación de certificado médico oficial ou informe de saúde emitido polo Servizo Galego de Saúde. Tamén se poderá presentar, de ser o caso, informe emitido polo órgano equivalente en materia de saúde doutras comunidades autónomas do Estado.

A acreditación do requisito exixido na base 2.1.g) farase mediante certificación negativa do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais. O dito certificado pode solicitarse ao ministerio con competencias en materia de xustiza.

As persoas aspirantes a prazas de profesorado axudante doutor deberán presentar tamén declaración responsable dos períodos en que, de ser o caso, ocuparon postos de axudante ou de axudante doutor en calquera universidade.

Agás supostos de forza maior, quen non presente a documentación referida ou cando do seu exame se deduza que carece dos requisitos requiridos decaerá no seu dereito a desempeñar o posto para o que foi seleccionado/a e a Universidade formalizará a contratación coa persoa proposta na seguinte posición.

9.4. Con carácter xeral, os contratos que deriven desta convocatoria producirán efectos desde a data en que se asinen, agás que neles se dispoña outra cousa, sen que en ningún caso poidan ter efectos retroactivos. Só unha vez formalizada a relación xurídica terá lugar o inicio da prestación de servizos e, polo tanto, a devindicación das retribucións asignadas á praza obtida.

9.5. Cando nunha mesma data se autorice a contratación dunha persoa candidata para ocupar máis dunha praza, a sinatura dun dos contratos suporá a renuncia ao dereito a ser contratada nas outras prazas para as cales fose proposta. A sinatura do contrato suporá tamén a renuncia á praza que, de ser o caso, se estivese ocupando con anterioridade, salvo que ambos os postos resulten compatibles.

9.6. Serán de aplicación ao persoal contratado en virtude desta convocatoria as normas contidas na Lei 53/1984, do 26 de decembro; na Lei 9/1996, do 18 de outubro, de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia e altos cargos da Administración autonómica, e demais normativa de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas e as súas normas de desenvolvemento.

No caso de que o candidato desempeñe un posto noutra Administración pública susceptible de ser compatibilizado, deberá solicitar a compatibilidade na Administración en que desenvolva a súa actividade principal.

No caso de que o candidato desempeñe un posto no ámbito privado susceptible de ser compatibilizado, deberá solicitar a compatibilidade nesta universidade.

10. Características dos contratos.

10.1. Retribucións.

Os contratos que se formalicen en virtude desta convocatoria terán as remuneracións que se sinalan no artigo 32 do II Convenio colectivo para o PDI laboral.

10.2. Duración dos contratos.

Estes contratos terán efectos a partir da data de sinatura de cada un deles, ou da que se determine na resolución de autorización da contratación, se é posterior, e a súa duración será a que para cada categoría corresponda.

O contrato do profesorado axudante doutor terá unha duración máxima de cinco anos e o do profesorado asociado terá unha duración dun ano, renovable logo de informe do departamento, ata un máximo de 5 anos.

O contrato da praza de profesor asociado número 1044/20-21 terá unha duración máxima dun semestre.

11. Notificacións.

De conformidade co artigo 45.1.b) da LPACAP, as publicacións dos actos derivados desta convocatoria que requiran publicación realizaranse no taboleiro electrónico da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm). As notificacións electrónicas de carácter persoal realizaranse por comparecencia en sede electrónica. Se a persoa aspirante desexa recibir avisos das notificacións que a USC poña á súa disposición, é imprescindible que indique na epígrafe “Medios de aviso de notificación” do formulario o teléfono e enderezo electrónico.

12. Protección de datos.

A política de privacidade e protección de datos da USC pódese consultar en http://www.usc.es/gl/normativa/protecciondatos/Politica-privacidade.html.

Norma derradeira

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade cos artigos 46 e 8.2.a) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpor o recurso contencioso-administrativo anteriormente indicado en canto non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da LPACAP.

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2020

O reitor da Universidade de Santiago de Compostela
P.D. (R. 30.4.2020; DOG 11.5.2020)
Ernesto González Seoane
Vicerreitor de Profesorado da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO I.1

Relación de prazas

Profesor/a axudante doutor/a

Nº de concurso: 1001/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0409)

Área de coñecemento: Produción Animal

Departamento: Anatomía, Produción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias

Perfil: materias da área

Centro (*): Facultade de Veterinaria

Localidade: Lugo

Nº de concurso: 1002/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0410)

Área de coñecemento: Toxicoloxía

Departamento: Ciencias Forenses, Anatomía Patolóxica, Xinecoloxía e Obstetricia, e Pediatría

Perfil: materias da área

Centro (*): Facultade de Veterinaria

Localidade: Lugo

Nº de concurso: 1003/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0411)

Área de coñecemento: Ciencia Política e da Administración

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía

Perfil: Política e Comunicación (G3011227)

Centro (*): Facultade de Ciencias Políticas e Sociais

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1004/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0412)

Área de coñecemento: Ciencia Política e da Administración

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía

Perfil: Políticas Públicas (G3011224)

Centro (*): Facultade de Ciencias Políticas e Sociais

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1005/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0413)

Área de coñecemento: Psicoloxía Organizacional, Xurídico-Forense e Metodoloxía das Ciencias do Comportamento

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía

Perfil: Psicoloxía do Traballo (G3021102)

Centro (*): Facultade de Relacións Laborais

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1006/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0414)

Área de coñecemento: Psicoloxía Organizacional, Xurídico-Forense e Metodoloxía das Ciencias do Comportamento

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía

Perfil: Psicoloxía Xurídica e Forense (G3191423)

Centro (*): Facultade de Dereito

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1007/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0415)

Área de coñecemento: Socioloxía

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía

Perfil: Socioloxía Criminal (G3191224)

Centro (*): Facultade de Dereito

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1008/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0416)

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade

Departamento: Ciencias da Comunicación

Perfil: Técnicas e Tecnoloxías para os Medios de Comunicación (G3031121)

Centro (*): Facultade de Ciencias da Comunicación

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1009/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0417)

Área de coñecemento: Xornalismo

Departamento: Ciencias da Comunicación

Perfil: Novos Soportes e Arquitectura da Información (G3031422)

Centro (*): Facultade de Ciencias da Comunicación

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1010/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0418)

Área de coñecemento: Anatomía e Embrioloxía Humana

Departamento: Ciencias Morfolóxicas

Perfil: Esplacnoloxía (G2051122)

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1011/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0419)

Área de coñecemento: Histoloxía

Departamento: Ciencias Morfolóxicas

Perfil: Histoloxía Humana Especial (G2051109)

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1012/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0420)

Área de coñecemento: Dereito Financeiro e Tributario

Departamento: Dereito Público Especial e da Empresa

Perfil: Dereito Financeiro (G3161323)

Centro (*): Facultade de Dereito

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1013/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0421)

Área de coñecemento: Dereito Mercantil

Departamento: Dereito Público Especial e da Empresa

Perfil: Dereito Mercantil I (G3161324)

Centro (*): Facultade de Dereito

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1014/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0422)

Área de coñecemento: Didáctica da Lingua e a Literatura

Departamento: Didácticas Aplicadas

Perfil: Ensino e aprendizaxe de competencias comunicativas: lingua e literatura galegas (G3151324)

Centro (*): Facultade de Formación do Profesorado

Localidade: Lugo

Nº de concurso: 1015/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0422)

Área de coñecemento: Didáctica da Matemática

Departamento: Didácticas Aplicadas

Perfil: materias da área

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1016/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0424)

Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Experimentais

Departamento: Didácticas Aplicadas

Perfil: materias da área

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1017/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0425)

Área de coñecemento: Economía Aplicada

Departamento: Economía Aplicada

Perfil: materias da área

Centro (*): Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1018/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0426)

Área de coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade

Departamento: Economía Financeira e Contabilidade

Perfil: materias da área

Centro (*): Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1019/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0427)

Área de coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade

Departamento: Economía Financeira e Contabilidade

Perfil: materias da área

Centro (*): Facultade de Administración e Dirección Empresas

Localidade: Lugo

Nº de concurso: 1020/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0428)

Área de coñecemento: Electrónica

Departamento: Electrónica e Computación

Perfil: Tecnoloxía Eléctrica (G4111225)

Centro (*): Escola Politécnica Superior de Enxeñaría

Localidade: Lugo

Nº de concurso: 1021/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0429)

Área de coñecemento: Electrónica

Departamento: Electrónica e Computación

Perfil: Fundamentos de Automática (G4111222)

Centro (*): Escola Politécnica Superior de Enxeñaría

Localidade: Lugo

Nº de concurso: 1022/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0430)

Área de coñecemento: Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento: Electrónica e Computación

Perfil: materias da área

Centro (*): Escola Politécnica Superior de Enxeñaría

Localidade: Lugo

Nº de concurso: 1023/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0431)

Área de coñecemento: Enxeñaría Química

Departamento: Enxeñaría Química

Perfil: materias da área

Centro (*): Escola Técnica Superior de Enxeñaría

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1024/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0432)

Área de coñecemento: Análise Matemática

Departamento: Estatística, Análise Matemática e Optimización

Perfil: materias da área

Centro (*): Facultade de Matemáticas

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1025/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0433)

Área de coñecemento: Estatística e Investigación Operativa

Departamento: Estatística, Análise Matemática e Optimización

Perfil: Estatística (G4011107)

Centro (*): Facultade de Matemáticas

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1026/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0434)

Área de coñecemento: Farmacoloxía

Departamento: Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

Perfil: materias da área

Centro (*): Facultade de Farmacia

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1027/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 2 (FX0435,FX0436)

Área de coñecemento: Filoloxía Inglesa

Departamento: Filoloxía Inglesa e Alemá

Perfil: materias da área

Centro (*): Facultade de Filoloxía

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1028/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0437)

Área de coñecemento: Optometría

Departamento: Física Aplicada

Perfil: Clínica Optométrica III (G2041422)

Centro (*): Facultade de Óptica e Optometría

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1029/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 2 (FX0438, FX0439)

Área de coñecemento: Historia da Arte

Departamento: Historia da Arte

Perfil: materias da área

Centro (*): Facultade de Xeografía e Historia

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1030/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0440)

Área de coñecemento: Organización de Empresas

Departamento: Organización de Empresas e Comercialización

Perfil: Fundamentos de Xestión de Recursos Humanos (G3071328)

Centro (*): Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1031/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0441)

Área de coñecemento: Sanidade Animal

Departamento: Patoloxía Animal

Perfil: Epidemioloxía, Medicina Preventiva e Policía Sanitaria II (G2091522)

Centro (*): Facultade de Veterinaria

Localidade: Lugo

Nº de concurso: 1032/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 2 (FX0443, FX0444)

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar

Departamento: Pedagoxía e Didáctica

Perfil: materias da área

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1033/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0442)

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar

Departamento: Pedagoxía e Didáctica

Perfil: materias da área

Centro (*): Facultade de Formación do Profesorado

Localidade: Lugo

Nº de concurso: 1034/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 2 (FX0445, FX0446)

Área de coñecemento: Teoría e Historia da Educación

Departamento: Pedagoxía e Didáctica

Perfil: materias da área

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1035/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 2 (FX0448, FX0449)

Área de coñecemento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Departamento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Perfil: materias da área

Centro (*): Facultade de Psicoloxía

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1036/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0447)

Área de coñecemento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Departamento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Perfil: materias da área

Centro (*): Facultade de Formación do Profesorado

Localidade: Lugo

Nº de concurso: 1037/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 2 (FX0450, FX0451)

Área de coñecemento: Enfermaría

Departamento: Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina

Perfil: Fundamentos de Enfermaría (G2021121)

Centro (*): Facultade de Enfermaría

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1038/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0452)

Área de coñecemento: Medicina Preventiva e Saúde Pública

Departamento: Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina

Perfil: Medicina Preventiva e Saúde Pública (G2051529)

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1039/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0453)

Área de coñecemento: Medicina Preventiva e Saúde Pública

Departamento: Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina

Perfil: Enfermaría Comunitaria II (G2021323)

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1040/20-21. Dedic.: T

Nº de prazas: 1 (FX0454)

Área de coñecemento: Análise Xeográfica Rexional

Departamento: Xeografía

Perfil: materias da área

Centro (*): Facultade de Xeografía e Historia

Localidade: Santiago de Compostela

Profesor/a asociado/a

Nº de concurso: 1041/20-21. Dedic.: P3

Nº de prazas: 1 (HX1391)

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade

Departamento: Ciencias da Comunicación

Perfil: Deseño e Composición Visual (G3031329)

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou en Comunicación Audiovisual

Centro (*): Facultade de Ciencias da Comunicación

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1042/20-21. Dedic.: P3

Nº de prazas: 1 (HX1348)

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade

Departamento: Ciencias da Comunicación

Perfil: Locución e Linguaxe para os Medios de Comunicación Audiovisuais

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou en Comunicación Audiovisual

Centro (*): Facultade de Ciencias da Comunicación

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1043/20-21. Dedic.: P3

Nº de prazas: 1 (HX1392)

Área de coñecemento: Xornalismo

Departamento: Ciencias da Comunicación

Perfil: Xornalismo Dixital. Teoría, Análise e Práctica.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou en Comunicación Audiovisual

Centro (*): Facultade de Ciencias da Comunicación

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1044/20-21. Dedic.: P3

Nº de prazas: 1 (HX1351)

Área de coñecemento: Xornalismo

Departamento: Ciencias da Comunicación

Perfil: Protocolo e Comunicación Institucional

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou en Comunicación Audiovisual

Centro (*): Facultade de Humanidades

Localidade: Lugo

Nº de concurso: 1045/20-21. Dedic.: P3

Nº de prazas: 1 (HX1393)

Área de coñecemento: Estomatoloxía

Departamento: Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas

Perfil: Xerodontoloxía (G2061526)

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía ou en Medicina e Cirurxía, especialista en Estomatoloxía

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1046/20-21. Dedic.: P3

Nº de prazas: 1 (HX1394)

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Corporal

Departamento: Didácticas Aplicadas

Perfil: materias da área

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Ciencias da Actividade Física e do Deporte ou graduado en Mestre con mención en Educación Física

Centro (*): Facultade de Formación do Profesorado

Localidade: Lugo

Nº de concurso: 1047/20-21. Dedic.: P6

Nº de prazas: 1 (HX1268)

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Plástica

Departamento: Didácticas Aplicadas

Perfil: Educación visual e plástica II: procesos e proxectos artísticos (G3151323)

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Belas Artes ou en Arquitectura

Centro (*): Facultade de Formación do Profesorado

Localidade: Lugo

Nº de concurso: 1048/20-21. Dedic.: P3

Nº de prazas: 1 (HXNP1224)

Área de coñecemento: Didáctica da Matemática

Departamento: Didácticas Aplicadas

Perfil: Ensinanza e Aprendizaxe da Xeometría (G3151227)

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Matemáticas

Centro (*): Facultade de Formación do Profesorado

Localidade: Lugo

Nº de concurso: 1049/20-21. Dedic.: P3

Nº de prazas: 1 (HX1360)

Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Experimentais

Departamento: Didácticas Aplicadas

Perfil: Ensino e Aprendizaxe das Ciencias Experimentais I (G3151226)

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Bioloxía, Xeoloxía, Química, Física, Farmacia ou Enxeñaría Química.

Centro (*): Facultade de Formación do Profesorado

Localidade: Lugo

Nº de concurso: 1050/20-21. Dedic.: P3

Nº de prazas: 1 (HX1395)

Área de coñecemento: Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores

Departamento: Electrónica e Computación

Perfil: Sistemas Encaixados

Titulación: graduado/a en Enxeñaría Informática, enxeñeiro/a Informático, graduado/a ou enxeñeiro/a en Telecomunicacións, graduado/a ou enxeñeiro/a Industrial, graduado/a o enxeñeiro/a Técnico Industrial, graduado/a en Robótica, graduado/a ou licenciado/a en Física

Centro (*): Escola Politécnica Superior de Enxeñaría

Localidade: Lugo

Nº de concurso: 1051/20-21. Dedic.: P3

Nº de prazas: 1 (HX1396)

Área de coñecemento: Psicoloxía Social

Departamento: Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía

Perfil: materias da especialidade en Intervención Social e Comunitaria do máster universitario en Psicoloxía.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Psicoloxía.

Centro (*): Facultade de Psicoloxía

Localidade: Santiago de Compostela

Nº de concurso: 1052/20-21. Dedic.: P3

Nº de prazas: 1 (HX0205)

Área de coñecemento: Medicina Preventiva e Saúde Pública

Departamento: Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina

Perfil: Saúde Pública (G2071324)

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Medicina

Centro (*): Facultade de Ciencias

Localidade: Lugo

Nº de concurso: 1053/20-21. Dedic.: P3

Nº de prazas: 1 (HX1397)

Área de coñecemento: Psiquiatría

Departamento: Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina

Perfil: Psiquiatría (G2051425)

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Medicina, especialista en Psiquiatría

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía

Localidade: Santiago de Compostela

ANEXO I.2

Relación de comisiones de selección

Nº de concurso

1001/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Produción Animal

Comisión titular

Presidente

Rico Gómez, Margarita

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Quiroga Berdeal, María Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Diéguez Casalta, Francisco Javier

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Ceular Villace, Ángel Luis

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Iglesias Becerra, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Cifuentes Martínez, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Sánchez Quinteiro, Pablo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fernández Troconiz Revuelta, Patricia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Lombardero Fernández, Matilde

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Bermúdez Pose, Roberto

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1002/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Toxicoloxía

Comisión titular

Presidente

Muñoz Barús, José Ignacio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Cruz Landeira, Angelines

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López-Rivadulla Lamas, Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Gómez, Purificación

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Bermejo Barrera, Ana María

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Melgar Riol, María Julia

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Sánchez Sellero, Inés

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Fernández, María Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Salas Ellacuriaga, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Maside Rodríguez, Julio Manuel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1003/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Ciencia Política e da Administración

Comisión titular

Presidente

Maiz Suárez, Ramón

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rivera Otero, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pereira López, María

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Lois González, Marta Irene

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

García Arias, Celestino

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Bastos Boubeta, Miguel Anxo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Losada Trabada, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Lagares Díez, María Nieves

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Diz Otero, Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Bouzas Lorenzo, Ramón Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1004/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Ciencia Política e da Administración

Comisión titular

Presidente

Maiz Suárez, Ramón

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rivera Otero, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pereira López, María

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Lois González, Marta Irene

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

García Arias, Celestino

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Bastos Boubeta, Miguel Anxo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Losada Trabada, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Lagares Díez, María Nieves

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Diz Otero, Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Bouzas Lorenzo, Ramón Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1005/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Psic. Organiz., Xurídico-Forense e Met. das CC. do Comportamento

Comisión titular

Presidente

Sobral Fernández, Jorge

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Moscoso Ruibal, Silvia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Salgado Velo, Jesús Fernando

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Arce Fernández, Ramón

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Novo Pérez, Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Blanco Rial, Manuel José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Leiros Lobeiras, Luz Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Lado Campelo, Mario Antonio

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Varela Mallou, Jesús

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Seijo Martínez, María Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1006/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Psic. Organiz., Xurídico-Forense e Met. das CC. do Comportamento

Comisión titular

Presidente

Sobral Fernández, Jorge

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Moscoso Ruibal, Silvia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Salgado Velo, Jesús Fernando

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Arce Fernández, Ramón

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Novo Pérez, Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Blanco Rial, Manuel José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Leiros Lobeiras, Luz Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Lado Campelo, Mario Antonio

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Varela Mallou, Jesús

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Seijo Martínez, María Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1007/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Socioloxía

Comisión titular

Presidente

Radl Philipp, Rita María

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Gómez Vázquez, Begoña

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Filgueira López, Ester

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Allones Pérez, Carlos Antonio J

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

García Marín, Jorge

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Caínzos López, Miguel Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Domínguez Juan, María Milagros

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Voces López, María del Carmen

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Poncet Souto, Marta María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Herranz González, Roberto

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1008/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Comisión titular

Presidente

Ledo Andión, Margarita María

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Castelló Mayo, Enrique

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1009/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Xornalismo

Comisión titular

Presidente

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Túñez López, José Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Galindo Arranz, Fermín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Toural Bran, Carlos

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1010/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Anatomía e Embrioloxía Humana

Comisión titular

Presidente

Labandeira García, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez Pérez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Guerra Seijas, María Josefa Natividad

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Pallares, Jannette

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Suárez Quintanilla, Juan Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Crespo Abelleira, Antonio José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Villar Cheda, María Begoña

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rodríguez Cobos, María Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Muñoz Patiño, Ana María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Meaños Melón, Enrique Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1011/20-21

Corpo

Profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Histoloxía

Comisión titular

Presidente

Parrado Romero, Concepción

T

Titular de universidade

Universidade de Málaga

Secretario

Gallego Gómez, María Rosalía

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Gómez Segade, Luis Alberto

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Cuevas Álvarez, Juan Bautista

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Labandeira García, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Noguera Salvá, Rosa

T

Catedrático/a de universidade

Universidade de Valencia

Secretario

García-Caballero Parada, Tomás M.

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fraga Rodríguez, Máximo Francisco

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Suárez Quintanilla, Juan Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Pérez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1012/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Dereito Financeiro e Tributario

Comisión titular

Presidente

García Novoa, César

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pérez Rivas, Natalia

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Abel Souto, Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Ferreiro Regueiro, María Consuelo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Nieto Montero, Juan José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Lorenzo Salgado, José Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Villalba Sánchez, Alicia

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Almudi Cid, José Manuel

T

Titular de universidade

Universidade Complutense de Madrid

2º vogal

Ruibal Pereira, Luz María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Vaquera García, Antonio

T

Profesor/a titular de universidade

Universidade de León

Nº de concurso

1013/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Dereito Mercantil

Comisión titular

Presidente

Gude Fernández, Ana María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Abel Souto, Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fernández-Albor Baltar, Ángel Jacobo

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Maroño Gargallo, María del Mar

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Planes, Marina Cándida

T

Profesor/a colaborador/a fixo/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Pérez Rivas, Natalia

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Vidal, Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Bello Martín-Crespo, María del Pilar

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Vidal Portabales, José Ignacio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Framiñán Santas, Francisco Javier

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1014/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Didáctica da Lingua e a Literatura

Comisión titular

Presidente

Rodríguez Lestegás, Francisco

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Fernández López, Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pena Presas, Monserrat

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Caamaño Rojo, María José

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

González Sequeiros, Pablo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Sánchez Rodríguez, María Helena

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Silva Valdivia, Benito

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Macía Arce, José Carlos

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Domínguez Almansa, Andrés

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Faya Cerqueiro, Fátima María

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1015/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Didáctica da Matemática

Comisión titular

Presidente

Fernández Blanco, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

González Sequeiros, Pablo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Núñez García, Cristina

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Raposo, Ana Belén

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

De la Torre Fernández, Enrique

T

Profesor /a titular de universidade

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Armas Castro, José Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García-Rodeja Gayoso, Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Naya Riveiro, Cristina

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Universidade da Coruña

2º vogal

Soneira Calvo, Carlos

T

Profesor/a axudante doutor/a

Universidade da Coruña

3º vogal

Crujeiras Pérez, Beatriz

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1016/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Didáctica das Ciencias Experimentais

Comisión titular

Presidente

García-Rodeja Gayoso, Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pérez Garrido, Uxío

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Universidade de Vigo

1º vogal

Crujeiras Pérez, Beatriz

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Romero Castro, María José

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

González Sequeiros, Pablo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

García Barros, Susana

T

Catedrático/a de escola universitaria

Universidade da Coruña

Secretario

Bugallo Castro, Ánxela

T

Profesor/a titular de universidade

Universidade da Coruña

1º vogal

Membiela, Pedro

T

Profesor/a titular de universidade

Universidade de Vigo

2º vogal

Vidal López, Manuel

T

Profesor/a axudante doutor/a

Universidade de Vigo

3º vogal

Fernández Blanco, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1017/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Economía Aplicada

Comisión titular

Presidente

Doldán García, Xoán Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pereira Sánchez, María Ángeles

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Sanjiao Otero, Francisco J.

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Verdugo Mates, Rosa María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Cadabal Sampedro, María de los Dolores

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Vázquez Taín, Miguel Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Sánchez Carreira, María del Carmen

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Martínez Roget, Fidel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Cao Fernández, Manuel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Murias Fernández, María del Pilar

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1018/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Economía Financeira e Contabilidade

Comisión titular

Presidente

Fernández Fernández, Mª Loreto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López Penabad, María Celia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Cantorna Agra, Sara

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodeiro Pazos, David

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Otero González, Luis Alberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Rodríguez Sandiás, Alfonso

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Fernández López, Sara

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Vidal Lopo, María del Rosario

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Aibar Guzmán, Cristina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Maside Sanfiz, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1019/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Economía Financeira e Contabilidade

Comisión titular

Presidente

Veiga Carballido, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Blanco, María Cruz

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Portela Maseda, Marta

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Romero Castro, Noelia María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Feás Vázquez, Jacobo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Piñeiro Chousa, Juan Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López Penabad, María Celia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fernández Fernández, Mª Loreto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Aibar Guzmán, Beatriz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Sandiás, Alfonso

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1020/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Electrónica

Comisión titular

Presidente

Cabello Ferrer, Diego

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Lama Penín, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Martínez, Paula

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Brea Sánchez, Víctor Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Blanco Heras, Dora

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

García Loureiro, Antonio Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Cotos Yáñez, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Carreira Nouche, María José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

López Vilariño, David

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Taboada Iglesias, María Jesús

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1021/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Electrónica

Comisión titular

Presidente

López Martínez, Paula

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Lama Penín, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Loureiro, Antonio Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

López Vilariño, David

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Carreira Nouche, María José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Cabello Ferrer, Diego

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pardo López, Xosé Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Brea Sánchez, Víctor Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Taboada Iglesias, María Jesús

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Blanco Heras, Dora

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1022/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Linguaxes e Sistemas Informáticos

Comisión titular

Presidente

Cotos Yáñez, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Loureiro, Antonio Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Taboada González, José Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Saavedra Places, Ángeles

T

Titular de universidade

Universidade da Coruña

3º vogal

Crespo González-Carvajal, Yania

Contratado/a doutora

Universidade de Valladolid

Comisión suplente

Presidente

Rodríguez Brisaboa, Nieves

T

Catedrático/a de universidade

Universidade da Coruña

Secretario

López Martínez, Paula

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Flores González, Julián Carlos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Manresa Yee, Cristina

T

Titular de universidade

Universidade de Iles Balears

3º vogal

Ríos Viqueira, José Ramón

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1023/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Enxeñaría Química

Comisión titular

Presidente

González Álvarez, Julia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Garrido Fernández, Juan Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Soto Campos, Ana María

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Martínez Ageitos, José Manuel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Gómez Díaz, Diego

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Losada Carril, David Enrique

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Arce Arce, Alberto

Profesor/a emérito/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Moreira Vilar, María Teresa

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Figueiras, Óscar

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Val del Río, María Ángeles

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1024/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Análise Matemática

Comisión titular

Presidente

Cabada Fernández, Alberto

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López Pouso, Rodrigo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fernández Fernández, Francisco Javier

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez López, Rosana

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Trinchet Soria, Rosa Mª

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Nieto Roig, Juan José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Sánchez Sellero, César Andrés

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fernández Tojo, Fernando Adrián

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Conde Amboage, Mercedes

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Crujeiras Casais, Rosa María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1025/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Estatística e Investigación Operativa

Comisión titular

Presidente

Coladas Uría, Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

González Diaz, Julio

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

González Manteiga, Wenceslao

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Saavedra Nieves, Paula

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Borrajo García, María Isabel

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Ramil Novo, Luis Alberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Casas Méndez, Balbina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fernández Sotelo, María Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Casal, Alberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Casares de Cal, María Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1026/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Farmacoloxía

Comisión titular

Presidente

Alfonso Rancaño, María Amparo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Brea Floriani, José Manuel

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Lamela González, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Vale González, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Castro Pérez, María de los Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Botana López, Luis Miguel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Viña Castelao, María Dolores

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Laguna Francia, María Reyes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fontenla Gil, José Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Louzao Ojeda, Mª Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1027/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Filoloxía Inglesa

Comisión titular

Presidente

Mourón Figueroa, Cristina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Méndez Naya, María Belén

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Barbeito Varela, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Doval Suárez, Susana María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Sacido Romero, Jorge

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Gómez González, María de los Ángeles

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

González Álvarez, Elsa María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Estévez Saa, Margarita

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

González Groba, Constante

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Palacios Martínez, Ignacio Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1028/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Optometría

Comisión titular

Presidente

Giráldez Fernández, María Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Resúa, Carlos

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Yebra-Pimentel Vilar, Eva

T

Catedrático/a de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Martínez Herránz, Raúl

T

Titular de Universidade

Universidade de Valladolid

3º vogal

Montalt Rodrigo, Juan Carlos

T

Titular de Universidade

Universidade de Valencia

Comisión suplente

Presidente

Gigirey Prieto, Luz María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Ayuso, Diego

T

Profesor/a contratado doutor/a

Universidade de Murcia

1º vogal

Palomo Álvarez, Catalina

T

Titular de universidade

Universidade Complutense de Madrid

2º vogal

Sánchez Pabón, Irene

T

Profesor/a axudante doutor/a

Universidade de Valladolid

3º vogal

González Pérez, Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1029/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Historia da Arte

Comisión titular

Presidente

López Vázquez, José Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Chao Castro, David

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Sánchez Ameijeiras, Mª del Rocío

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Barral Rivadulla, María Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Sánchez García, Jesús Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

García Iglesias, José Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Díez Platas, María de Fátima

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Goy Diz, Ana Eulalia

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Castiñeiras, Enrique

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fernández Rodríguez, Begoña

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1030/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Organización de Empresas

Comisión titular

Presidente

Varela González, José Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Castromán Diz, Juan Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Álvarez Pérez, María Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Castro Casal, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Bastida Domínguez, María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Carballo Penela, Adolfo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Chas, Romina

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Curto Rodríguez, Eduardo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

López Cabarcos, Mª Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Barreiro Fernández, María Begoña

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1031/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Sanidade Animal

Comisión titular

Presidente

Díez Baños, Pablo

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Morrondo Pelayo, María Patrocinio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Sánchez-Andrade Fernández, Rita

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Panadero Fontán, Rosario

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fernández Rodríguez, Gonzalo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Yus Respaldiza, Eduardo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Paz Silva, Adolfo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Castillo Rodríguez, Cristina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Peña Martínez, Ana Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Prieto Lago, Alberto

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1032/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Didáctica e Organización Escolar

Comisión titular

Presidente

Sarceda Gorgoso, Carmen

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Fernández Morante, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fuentes Abeledo, Eduardo José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Varela Portela, Cristina

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Álvarez Núñez, Quintín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Fernández de la Iglesia, Josefa del Carmen

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Zabalza Beraza, Miguel Ángel

Profesor/a emérito/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Muñoz Carril, Pablo César

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Caldeiro Pedreira, Mª Carmen

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Iglesias Forneiro, María Lina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1033/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Didáctica e Organización Escolar

Comisión titular

Presidente

Sarceda Gorgoso, Carmen

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Fernández Morante, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fuentes Abeledo, Eduardo José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Varela Portela, Cristina

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Álvarez Núñez, Quintín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Fernández de la Iglesia, Josefa del Carmen

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Zabalza Beraza, Miguel Ángel

Profesor/a emérito/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Muñoz Carril, Pablo César

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Caldeiro Pedreira, Mª Carmen

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Iglesias Forneiro, María Lina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1034/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Teoría e Historia da Educación

Comisión titular

Presidente

Rodríguez Martínez, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Álvarez, Jesús

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Santos Rego, Miguel Ángel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Gradaílle Pernas, Rita

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Longueira Matos, Silvana

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Touriñán López, José Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Sotelino Losada, Alejandro

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Priegue Caamaño, Diana

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Iglesias da Cunha, María Lucía

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Gutiérrez Moar, Mª del Carmen

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1035/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Comisión titular

Presidente

Torres Maroño, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pereiro Rozas, Arturo José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Blanco Seoane, Vanessa

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Juncos Rabadán, Onésimo

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pardo Pérez, Juan Carlos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Lojo Seoane, Cristina

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Iglesias Souto, Patricia María

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pérez Pereira, Miguel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Taboada Ares, Eva María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

López Gómez, Santiago

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1036/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Comisión titular

Presidente

Torres Maroño, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pereiro Rozas, Arturo José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Blanco Seoane, Vanessa

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Juncos Rabadán, Onésimo

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pardo Pérez, Juan Carlos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Lojo Seoane, Cristina

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Iglesias Souto, Patricia María

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pérez Pereira, Miguel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Taboada Ares, Eva María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

López Gómez, Santiago

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1037/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Enfermaría

Comisión titular

Presidente

Gandoy Crego, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez González, Raquel

T

Prof./a interino/a de subst. (vacante)

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

González Peteiro, María Mercedes

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pazos Couselo, Marcos

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Martínez Isasi, Santiago

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Rodríguez Núñez, Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Núñez Iglesias, María Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Vidal Pan, Mª del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Caamaño Isorna, Francisco

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Montes Martínez, Agustín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1038/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/

Área de coñecemento

Medicina Preventiva e Saúde Pública

Comisión titular

Presidente

Caamaño Isorna, Francisco

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Fernández González, Carlos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Figueiras Guzmán, Adolfo

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Taracido Trunk, Margarita

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pérez Ríos, Mónica

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Barros Dios, Juan Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Montes Martínez, Agustín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Smyth Chamosa, Ernesto Juan

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Vidal Pan, Mª del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Peñalva Maqueda, Ángela

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1039/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Medicina Preventiva e Saúde Pública

Comisión titular

Presidente

Caamaño Isorna, Francisco

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Fernández González, Carlos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Figueiras Guzmán, Adolfo

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Taracido Trunk, Margarita

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pérez Ríos, Mónica

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Barros Dios, Juan Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Montes Martínez, Agustín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Smyth Chamosa, Ernesto Juan

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Vidal Pan, Mª del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Peñalva Maqueda, Ángela

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1040/20-21

Corpo

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento

Análise Xeográfica Rexional

Comisión titular

Presidente

Lois González, Rubén Camilo

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Durán Villa, Francisco Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Andión, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Costa Casais, Manuela

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Sánchez Aguilera, Dolores

T

Titular de universidade

Universidade de Barcelona

Comisión suplente

Presidente

Santos Solla, Xosé Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Aldrey Vázquez, José Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Blanco Romero, Asunción

T

Titular de universidade

Universidade Autónoma de Barcelona

2º vogal

Hernández Hernández, María

T

Catedrático/a de universidade

Universidade de Alacant

3º vogal

Mínguez García, Carmen

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Universidade Complutense de Madrid

Nº de concurso

1041/20-21

Corpo

asociado/a LOU T3

Área de coñecemento

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Comisión titular

Presidente

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Ledo Andión, Margarita María

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Castelló Mayo, Enrique

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1042/20-21

Corpo

asociado/a LOU T3

Área de coñecemento

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Comisión titular

Presidente

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Ledo Andión, Margarita María

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Castelló Mayo, Enrique

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1043/20-21

Corpo

asociado/a LOU T3

Área de coñecemento

Xornalismo

Comisión titular

Presidente

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Túñez López, José Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Galindo Arranz, Fermín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Toural Bran, Carlos

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1044/20-21

Corpo

asociado/a LOU T3

Área de coñecemento

Xornalismo

Comisión titular

Presidente

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Túñez López, José Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Galindo Arranz, Fermín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Toural Bran, Carlos

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1045/20-21

Corpo

asociado/a LOU T3

Área de coñecemento

Estomatoloxía

Comisión titular

Presidente

Rodríguez-Ponce López, Antonio Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Martín Biedma, Benjamín José

P6

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Facal García, Miguel

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Romero Méndez, María Amparo

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Bahillo Varela, Marta María

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Rilo Pousa, Benito

P6

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Limeres Posse, Jacobo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Outumuro Rial, Mercedes

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Álvarez, María del Carmen

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Batalla Vázquez, María Pilar

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1046/20-21

Corpo

asociado/a LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica da Expresión Corporal

Comisión titular

Presidente

Garrido Filgueira, Uxía

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Lago Ballesteros, Joaquín

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Cons Ferreiro, Miguel

P3

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Abelairas Gómez, Cristian

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fernández López, Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Franco Vázquez, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez Fernández, José Eugenio

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rico Díaz, Javier

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Peixoto Pino, Lucía

P3

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pazos Couto, José María

T

Profesor/a contratado doutor/a

Universidade de Vigo

Nº de concurso

1047/20-21

Corpo

asociado/a LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica da Expresión Plástica

Comisión titular

Presidente

Blanco Mosquera, Vicente

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Franco Vázquez, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Garrido Filgueira, Uxía

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Gillanders, Carol Jean

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Clavero Ibáñez de Garayo, Sergio

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Mesías Lema, José María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Universidade da Coruña

Secretario

Cabo Villaverde, Francisco Javier

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Portela López, Cecilia Mª

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Suárez Brandariz, Roberto

T

Titular de escola universitaria

Universidade da Coruña

3º vogal

Rodríguez Fernández, José Eugenio

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1048/20-21

Corpo

asociado/a LOU T3 – fóra do cadro de persoal

Área de coñecemento

Didáctica da Matemática

Comisión titular

Presidente

Fernández Blanco, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

González Sequeiros, Pablo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Núñez García, Cristina

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Raposo, Ana Belén

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Calvo Mallón, Jesús Manuel

P3

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Rodríguez Lestegás, Francisco

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Fernández López, Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Salgado Somoza, María

P3

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Romero Castro, María José

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Cachafeiro Chamosa, Luis Carlos

P3

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1049/20-21

Corpo

asociado/a LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica das Ciencias Experimentais

Comisión titular

Presidente

García-Rodeja Gayoso, Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Romero Castro, María José

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Reigosa Castro, Carlos Emilio

P3

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Gallastegui Otero, Juan Ramón

P3

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

González Sequeiros, Pablo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

García Barros, Susana

T

Catedrático/a de escola universitaria

Universidade da Coruña

Secretario

Pérez Garrido, Uxío

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Universidade de Vigo

1º vogal

Varela Losada, Mª Mercedes

T

Axudante doutor/a

Universidade de Vigo

2º vogal

Crujeiras Pérez, Beatriz

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Cid Manzano, Ramón

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1050/20-21

Corpo

asociado/a LOU T3

Área de coñecemento

Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores

Comisión titular

Presidente

Fernández Rivera, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Lama Penín, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fernández Pena, Anselmo Tomás

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

González Gómez, Patricia

T

Titular de universidade

Universidade da Coruña

3º vogal

Blanco Heras, Dora

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Cabaleiro Domínguez, José Carlos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pardo López, Xosé Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pichel Campos, Juan Carlos

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Martín Santamaría, María José

T

Catedrático/a de universidade

Universidade da Coruña

3º vogal

Amor López, Margarita

T

Titular de universidade

Universidade da Coruña

Nº de concurso

1051/20-21

Corpo

asociado/a LOU T3

Área de coñecemento

Psicoloxía Social

Comisión titular

Presidente

Sabucedo Cameselle, José Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Montes Piñeiro, Carlos

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Alzate García, Mónica

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Fernández, Manuel Dámaso

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Durán Rodríguez, María del Mar

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Andrade Fernández, Elena María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Godas Otero, Agustín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Mirón Redondo, María Lourdes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Casal, Mauro Lucio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Gómez Román, Cristina

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1052/20-21

Corpo

asociado/a LOU T3

Área de coñecemento

Medicina Preventiva e Saúde Pública

Comisión titular

Presidente

Caamaño Isorna, Francisco

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Quintas Fernández, Xosé Carlos

P3

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Montes Martínez, Agustín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Taracido Trunk, Margarita

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pérez Ríos, Mónica

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Barros Dios, Juan Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Figueiras Guzmán, Adolfo

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Smyth Chamosa, Ernesto Juan

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Peñalva Maqueda, Ángela

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Fernández, Mª de la Almudena

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

1053/20-21

Corpo

asociado/a LOU T3

Área de coñecemento

Psiquiatría

Comisión titular

Presidente

Mateos Álvarez, Raimundo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Mahía, María del Carmen

P3

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Salazar Bernard, Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Gómez-Reino Rodríguez, Ignacio

P3

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Carrera Machado, Homero Indalecio

P3

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Torres Iglesias, Ángela Juana

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Páramo Fernández, Mario

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Bermúdez Vázquez, María Elvira

P3

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Vidal Millares, María

P3

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Arrojo Romero, Manuel

P6

Asociado/a

Univ. de Santiago de Compostela

ANEXO II

Baremo para as prazas de profesorado axudante doutor

Para cada epígrafe dos baremos establécese unha valoración máxima. No suposto de que algún aspirante supere esa valoración, normalizarase a puntuación obtida por todos os aspirantes nesa mesma epígrafe.

1. Rendemento académico. A valoración máxima será de 20 puntos.

1.1. Expediente académico de grao e máster oficial ou ben de licenciatura, enxeñaría e arquitectura ou equivalente. A valoración máxima será de 10 puntos. A valoración dos expedientes realizarase de acordo co establecido no Protocolo de colaboración sobre valoración de expedientes académicos subscrito o 27 de xuño de 2011 pola Consellería de Educación de Ordenación Universitaria e as universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo (DOG do 30 de setembro de 2011). Nesta epígrafe só será valorada unha única titulación de grao e máster, ou ben de licenciatura, que deben corresponder ás que deron acceso ao doutoramento. No caso de que o acceso ao doutoramento se producise a partir dunha titulación de diplomatura ou de enxeñaría ou arquitectura técnica máis un máster oficial, valoraranse os expedientes correspondentes. En calquera destes casos, a nota media desagregarase para cada título de xeito proporcional ao seu número de créditos e tendo en conta que a suma total en ningún caso poderá superar a valoración máxima de 10 puntos. No caso de titulacións que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,6 ou por 0,3 en función do grao de afinidade.

1.2. Doutoramento. A valoración máxima será de 8 puntos e realizarase de acordo coas seguintes táboas de equivalencias: sobresaliente cum laude (8 puntos), sobresaliente (6 puntos), notable (4 puntos), aprobado (2 punto). No caso de que o sistema de cualificación conste unicamente de dous graos, a valoración será a seguinte: apto cum laude (8 puntos), apto (4 puntos). No caso de titulacións que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,6 ou por 0,3 en función do grao de afinidade.

1.3. Premios e mencións, como premios extraordinarios, mencións de doutoramento internacional e mencións de calidade a programas de doutoramento. A valoración máxima será de 2 puntos.

2. Postos desempeñados no ámbito da universidade ou de organismos públicos de investigación. A valoración máxima será de 30 puntos. Valoraranse unicamente méritos acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

2.1. Postos docentes universitarios. A valoración máxima será de 20 puntos.

2.1.1. Docencia a tempo completo na área de coñecemento: 2 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.2. Docencia a tempo completo nunha área afín: 1 punto por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.3. Docencia a tempo parcial na área de coñecemento, con dedicación P6 ou equivalente: 1,5 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.4. Docencia a tempo parcial nunha área afín, con dedicación P6 ou equivalente: 0,75 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.5. Docencia a tempo parcial na área de coñecemento, con dedicación P3 ou equivalente: 0,75 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.6. Docencia a tempo parcial nunha área afín, con dedicación P3 ou equivalente: 0,35 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.2. Bolsas e contratos de investigación posdoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos, en programas propios das universidades e programas de ámbito autonómico, estatal ou internacional: 2 puntos por curso, ata un máximo de 10 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de bolsas ou contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.3. Bolsas e contratos de investigación predoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos, en programas propios das universidades e programas de ámbito autonómico, estatal ou internacional: 1,5 puntos por curso, ata un máximo de 6 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de bolsas ou contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.4. Contratos de investigador/a pre e posdoutoral con cargo a proxectos, contratos e convenios de investigación: 0,75 puntos por curso, ata un máximo de 5 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.5. Colaboración na actividade docente universitaria, como colaborador docente ou titor clínico ao abeiro da disposición adicional primeira dos Estatutos da USC ou figura equivalente noutras universidades públicas, ou como titor ou colaborador profesional externo en prácticas realizadas en institucións públicas ou privadas: ata 1,5 puntos por curso, cun máximo de 5 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de actividades que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

3. Calidade docente. A valoración máxima será de 5 puntos. Valoraranse unicamente 5 méritos seleccionados polo candidato, correspondentes aos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

3.1 Participación en actividades de formación docente: ata 1 punto por cada ítem. A valoración realizarase tendo en conta o tipo de participación, xa sexa como docente ou como asistente, e a súa duración.

3.2. Elaboración de materiais docentes: ata 1 punto por cada ítem.

3.3. Realización de estadías de formación docente: ata 1 punto por cada ítem, en función da súa duración.

3.4. Participación en actividades de innovación docente: ata 1 punto por cada ítem. A valoración realizarase tendo en conta o tipo de participación e a súa duración.

4. Experiencia investigadora. A valoración máxima será de 35 puntos. Valoraranse unicamente méritos acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes, agás no caso das publicacións científicas, nas cales se aplicará o disposto no punto 4.1.

4.1. Publicacións científicas: valoración máxima de 20 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de quince publicacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 2 puntos. Cando menos dez destas publicacións deberán corresponder aos dez anos anteriores á convocatoria do concurso. A puntuación deberase asignar tendo en conta a calidade da publicación, a calidade da revista ou da editorial en que está publicada, o número de autores, a contribución da persoa aspirante e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.2. Participación en congresos e reunións científicas: valoración máxima de 4 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de cinco participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 0,8 puntos. A puntuación asignarase tendo en conta a relevancia do congreso, o tipo de participación (relatorio convidado, comunicación libre ou outras), o número de autores, a contribución da persoa aspirante e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.3. Participación como investigador/a principal ou como investigador/a en proxectos de investigación competitivos de ámbito autonómico, estatal ou internacional: valoración máxima de 3 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 1 punto. A puntuación deberá asignarase tendo en conta o ámbito do proxecto (autonómico, estatal, internacional), o tipo de participación (investigador/a principal, membro do equipo de investigación, membro do equipo de traballo) e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.4. Participación como investigador/a principal ou como investigador/a en convenios e contratos de investigación non competitivos con empresas e institucións: valoración máxima de 1,5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 0,5 puntos. A puntuación deberase asignar tendo en conta a relevancia da actividade, o tipo de participación (investigador/a principal, membro do equipo de investigación, membro do equipo de traballo) e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.5. Estadías de investigación: valoración máxima de 5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres estadías, que serán valoradas en función da súa duración, a razón de 0,25 puntos por mes. Os períodos inferiores a un mes valoraranse de xeito proporcional.

4.6. Patentes, rexistros da propiedade intelectual e outras actividades de transferencia: valoración máxima de 3 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de cinco ítems, que serán valorados en función da súa relevancia, cun máximo de 0,6 puntos cada un.

5. Experiencia profesional. A valoración máxima será de 5 puntos. Valoraranse unicamente méritos relacionados coa área obxecto do concurso acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

5.1. Actividade profesional non universitaria: ata 0,5 puntos por ano.

5.2. Actividade docente en ensino oficial non universitario: ata 0,5 puntos por ano.

5.3. Actividade asistencial: ata 0,5 puntos por ano.

6. Outros méritos non valorables en epígrafes anteriores. A valoración máxima será de 5 puntos. As persoas candidatas poderán elixir un máximo de sete ítems.

6.1. Coñecementos de linguas estranxeiras: valoración máxima de 1 punto.

6.2. Outras titulacións universitarias oficiais: valoración máxima de 1 punto.

6.3 Outras titulacións e diplomas, como o grao de licenciatura ou outros: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.4. Experiencia en xestión universitaria: valoración máxima de 1 punto por ítem. Valorarase exclusivamente o exercicio de cargos unipersoais recollidos no catálogo aprobado polo Consello de Goberno da USC ou os equivalentes doutras universidades.

6.5. Outras actividades docentes, como docencia en títulos propios, dirección ou codirección de traballos académicos e proxectos de fin de carreira, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.6. Outras actividades de investigación, como organización de congresos, dirección de publicacións científicas, acreditación I3 e similares, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.7. Outras actividades de transferencia e divulgación, como conferencias, seminarios, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.8. Habilitación ou acreditación para corpos docentes de nivel superior ao da praza en concurso: valoración máxima de 1 punto.

6.9. Título de especialista relacionado coa área obxecto do concurso (só no caso de áreas de coñecemento con disciplinas de contido clínico): 3 puntos.

7. Proxecto de actividades docentes. A valoración máxima será de 20 puntos.

ANEXO III

Baremo para as prazas de profesorado asociado

Para cada epígrafe do baremo establécese unha valoración máxima. No suposto de que algún aspirante supere esa valoración, normalizarase a puntuación obtida por todos os aspirantes nesa mesma epígrafe.

1. Rendemento académico. A valoración máxima será de 10 puntos.

1.1. Expediente académico de grao e máster oficial ou ben de licenciatura, enxeñaría e arquitectura ou equivalente. A valoración máxima será de 4 puntos. A valoración dos expedientes realizarase de acordo co establecido no Protocolo de colaboración sobre valoración de expedientes académicos subscrito o 27 de xuño de 2011 pola Consellería de Educación de Ordenación Universitaria e as universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo (DOG do 30 de setembro de 2011). Nesta epígrafe só será valorada unha única titulación de grao e máster, ou ben de licenciatura, que deben corresponder ás que deron acceso ao doutoramento. No caso de que o acceso ao doutoramento se producise a partir dunha titulación de diplomatura ou de enxeñaría ou arquitectura técnica máis un máster oficial, valoraranse os expedientes correspondentes. En calquera destes casos, a nota media desagregarase para cada título de maneira proporcional ao seu número de créditos e tendo en conta que a suma total en ningún caso poderá superar a valoración máxima de 4 puntos. No caso de titulacións que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,6 ou por 0,3 en función do grao de afinidade.

1.2. Doutoramento. A valoración máxima será de 4 puntos e realizarase de acordo coas seguintes táboas de equivalencias: sobresaliente cum laude (4 puntos), sobresaliente (3 puntos), notable (2 puntos), aprobado (1 punto). No caso de que o sistema de cualificación conste unicamente de dous graos a valoración, será a seguinte: apto cum laude (4 puntos), apto (2 puntos). No caso de titulacións que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,6 ou por 0,3 en función do grao de afinidade.

1.3. Premios e mencións, como premios extraordinarios, mencións de doutoramento internacional e mencións de calidade a programas de doutoramento. A valoración máxima será de 2 puntos.

2. Postos desempeñados no ámbito da universidade ou de organismos públicos de investigación. A valoración máxima será de 15 puntos. Valoraranse unicamente os méritos acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

2.1. Postos docentes universitarios. A valoración máxima será de 10 puntos.

2.1.1. Docencia a tempo completo na área de coñecemento: 1 punto por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.2. Docencia a tempo completo nunha área afín: 0,5 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.3. Docencia a tempo parcial na área de coñecemento, con dedicación P6 ou equivalente: 0,75 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.4. Docencia a tempo parcial nunha área afín, con dedicación P6 ou equivalente: 0,35 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.5. Docencia a tempo parcial na área de coñecemento, con dedicación P3 ou equivalente: 0,35 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.6. Docencia a tempo parcial nunha área afín, con dedicación P3 ou equivalente: 0,175 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.2. Bolsas e contratos de investigación posdoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos, en programas propios das universidades e programas de ámbito autonómico, estatal ou internacional: 1 punto por curso, ata un máximo de 5 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de bolsas ou contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.3. Bolsas e contratos de investigación predoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos, en programas propios das universidades e programas de ámbito autonómico, estatal ou internacional: 0,75 puntos por curso, ata un máximo de 3 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de bolsas ou contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.4. Contratos de investigador/a pre e posdoutoral con cargo a proxectos, contratos e convenios de investigación: 0,35 puntos por curso, ata un máximo de 3 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.5. Colaboración na actividade docente universitaria, como colaborador docente ou titor clínico ao abeiro da disposición adicional primeira dos Estatutos da USC ou figura equivalente noutras universidades públicas, ou como titor ou colaborador profesional externo en prácticas realizadas en institucións públicas ou privadas: ata 1 punto por curso, cun máximo de 10 puntos. Para períodos inferiores a un curso asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de actividades que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a cal se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.6. Participación na ECOE (só en áreas clínicas): 1 punto por curso, ata un máximo de 5 puntos.

2.7. Dirección ou codirección de traballos académicos, como teses de doutoramento, traballos de fin de grao e máster ou proxectos de fin de carreira: ata 1 punto por traballo, ata un máximo de 5 puntos. A valoración de cada un dos traballos asignarase en función do tipo de traballo de que se trate e de se se trata dunha dirección ou codirección.

3. Calidade docente. A valoración máxima será de 5 puntos. Valoraranse unicamente 5 méritos seleccionados polo candidato, correspondentes aos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

3.1. Participación en actividades de formación docente: ata 1 punto por cada ítem. A valoración realizarase tendo en conta o tipo de participación, xa sexa como docente ou como asistente, e a súa duración.

3.2. Elaboración de materiais docentes: valoración máxima de 1 punto por cada ítem.

3.3. Realización de estadías de formación docente: ata 1 punto por cada ítem, en función da súa duración.

3.4. Participación en actividades de innovación docente: ata 1 punto por cada ítem. A valoración realizarase tendo en conta o tipo de participación e a súa duración.

4. Experiencia investigadora. A valoración máxima será de 15 puntos. Valoraranse unicamente méritos acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes, agás no caso das publicacións científicas, nas cales se aplicará o disposto no número 4.1.

4.1. Publicacións científicas. A valoración máxima será de 10 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de dez publicacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 1 punto. Cando menos sete destas publicacións deberán corresponder aos dez anos anteriores á convocatoria do concurso. A puntuación deberase asignar tendo en conta a calidade da publicación, a calidade da revista ou da editorial en que está publicada, o número de autores, a contribución da persoa aspirante e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.2. Participación en congresos e reunións científicas. A valoración máxima será de 2 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de cinco participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 0,4 puntos. A puntuación deberá asignarase tendo en conta a relevancia do congreso, o tipo de participación (relatorio convidado, comunicación libre ou outras), o número de autores, a contribución da persoa aspirante e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.3. Participación como investigador/a principal ou como investigador/a en proxectos de investigación competitivos de ámbito autonómico, estatal ou internacional. A valoración máxima será de 1 punto. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres participacións e cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 0,35 puntos. A puntuación deberase asignar tendo en conta o ámbito do proxecto (autonómico, estatal ou internacional), o tipo de participación (investigador/a principal, membro do equipo de investigación, membro do equipo de traballo) e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.4. Participación como investigador/a ou como investigador/a en convenios e contratos de investigación non competitivos con empresas e institucións. A valoración máxima será de 0,5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 0,2 puntos. A puntuación deberá asignarase tendo en conta a relevancia da actividade, o tipo de participación (investigador/a principal, membro do equipo de investigación, membro do equipo de traballo) e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.5. Estadías de investigación. A valoración máxima será de 0,5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres estadías, que serán valoradas en función da súa duración, a razón de 0,1 puntos por mes. Os períodos inferiores a un mes valoraranse de xeito proporcional.

4.6. Patentes, rexistros da propiedade intelectual e outras actividades de transferencia. A valoración máxima será de 4 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de cinco ítems, que serán valorados en función da súa relevancia, cun máximo de 0,8 puntos cada un.

5. Experiencia profesional. A valoración máxima será de 50 puntos. Valoraranse unicamente méritos relacionados coa área obxecto do concurso acreditados nos quince anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

5.1. Actividade profesional non universitaria: ata 5 puntos por ano.

5.2. Actividade docente en ensino oficial non universitario: ata 5 puntos por ano.

5.3. Actividade asistencial: ata 5 puntos por ano.

6. Outros méritos non valorables en epígrafes anteriores. A valoración máxima será de 5 puntos. As persoas candidatas poderán elixir un máximo de sete ítems.

6.1. Coñecementos de linguas estranxeiras: valoración máxima de 1 punto.

6.2. Outras titulacións universitarias oficiais: valoración máxima de 1 punto.

6.3. Outras titulacións e diplomas, como o grao de licenciatura ou outros: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.4. Experiencia en xestión universitaria: valoración máxima de 1 punto por ítem. Valorarase exclusivamente o exercicio de cargos unipersoais recollidos no catálogo aprobado polo Consello de Goberno da USC ou os equivalentes doutras universidades.

6.5. Outras actividades docentes, como docencia en títulos propios, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.6. Outras actividades de investigación, como organización de congresos, dirección de publicacións científicas, acreditación I3 e similares, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.7. Outras actividades de transferencia e divulgación, como conferencias, seminarios, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.8. Habilitación ou acreditación para corpos docentes de nivel superior ao da praza en concurso: valoración máxima de 3 puntos.

7. Proxecto de actividades docentes. A valoración máxima será de 20 puntos.

ANEXO IV

Acreditación dos méritos

A documentación acreditativa dos méritos deberá reunir os requisitos establecidos no presente anexo e incorporarse á epígrafe correspondente do formulario electrónico en copia dixitalizada en formato PDF. No caso de que a documentación presentada para acreditar un mérito non sexa a adecuada ou non conteña a totalidade da información requirida, o mérito alegado non será obxecto de valoración por parte das comisións de selección.

1. Rendemento académico.

1.1. Expediente académico.

Para titulacións cursadas consonte plans de estudo do Sistema universitario español:

Certificacións académicas oficiais dos estudos universitarios realizados en que consten as titulacións cursadas, as cualificacións recibidas en cada unha das materias e a convocatoria en que foron superadas.

No caso das titulacións de máster, ademais da certificación académica, o título de máster oficial.

Para titulacións cursadas consonte plans de estudo de universidades ou organismos estranxeiros:

Certificacións académicas oficiais dos estudos universitarios realizados en que consten as titulacións cursadas, as cualificacións recibidas en cada unha das materias e a convocatoria en que foron superadas.

No caso de titulacións de máster, ademais da certificación académica, o título de máster.

Estes documentos deberanse presentar traducidos de maneira oficial a calquera das linguas citadas no número 4 da convocatoria.

Equivalencia de nota media dos estudos cursados no extranxeiro realizada pola Agencia Nacional de Avaliación da Calidade y a Acreditación (ANACA) ou polo organismo público con competencias na materia.

Os expedientes académicos expedidos por universidades estranxeiras, de non se poderen valorar de xeito numérico, serán valorados como aprobado.

1.2. Doutoramento.

Título de doutor e certificación en que consten a denominación do título, o título da tese, o nome do director ou directora e a cualificación obtida.

1.3. Premios e mencións, como premios extraordinarios, mencións de doutoramento internacional e mencións de calidade a programas de doutoramento.

No caso dos premios, certificación emitida polo órgano que o otorgou.

No caso de que o programa de doutoramento cursado tivese mención de calidade ou se tratase dun doutoramento europeo, esta circunstancia deberá ser acreditada mediante a certificación pertinente ou, de ser o caso, mediante a xustificación da súa publicación no BOE.

2. Postos desempeñados no ámbito da universidade ou de organismos públicos de investigación.

2.1. Postos docentes universitarios.

Certificación da universidade, asinada pola autoridade que teña esta función (en xeral, a Secretaría Xeral), onde se especifiquen a categoría docente dos postos ocupados, as datas de inicio e fin de cada un deles, o réxime de dedicación e as materias impartidas no marco de titulacións oficiais. No caso de que a certificación sexa asinada por delegación (vicerreitores, decanos/directores de centro, secretario do centro, xefe de servizo...), deberase facer constar este aspecto no certificado correspondente.

2.2. Bolsas e contratos de investigación posdoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos.

Copia do contrato ou do documento de concesión por parte do organismo financiador e certificación ou documento equivalente emitido polo centro ou institución receptora en que consten as datas do seu inicio e finalización, e a área de coñecemento a que se adscribe a bolsa ou contrato.

Poderase acreditar este mérito nun único documento emitido pola entidade receptora en que se certifique o tipo de bolsa/contrato e a súa duración efectiva.

2.3. Bolsas e contratos de investigación predoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos.

Copia do contrato ou do documento de concesión por parte do organismo financiador e certificación ou documento equivalente emitido polo centro ou institución receptora en que consten as datas do seu inicio e finalización, e a área de coñecemento a que se adscribe a bolsa ou contrato.

Poderase acreditar este mérito nun único documento emitido pola entidade receptora en que se certifique o tipo de bolsa/contrato e a súa duración efectiva.

2.4. Contratos de investigador pre e posdoutoral con cargo a proxectos, contratos e convenios de investigación.

Copia do contrato e certificación ou documento equivalente emitido pola institución onde se realizou o contrato en que consten as datas do seu inicio e finalización, a función realizada e a actividade no marco en que estivo contratado/a.

2.5. Colaboración na actividade docente universitaria (prácticas externas, docencia clínica e outras colaboracións).

Certificación expedida polo órgano competente da universidade en que consten a actividade realizada, as datas do seu inicio e finalización e a materia e titulación oficial na que se insire.

2.6. Participación na ECOE (só en áreas clínicas).

Certificación expedida polo órgano competente da universidade en que se acredite a participación realizada e a data.

2.7. Dirección ou codirección de traballos académicos.

Certificación expedida polo órgano competente da universidade en que consten o número de traballos dirixidos ou codirixidos, o tipo de traballo a que corresponde cada un, a función realizada e a data de presentación.

3. Calidade docente.

3.1. Participación en actividades de formación docente.

Documentación acreditativa expedida polo órgano competente da universidade ou entidade organizadora en que consten a actividade realizada e a súa duración.

3.2. Elaboración de materiais docentes.

No caso de publicacións accesibles a través de repositorios, enlace á páxina correspondente.

No caso de publicacións impresas, PDF co texto íntegro ou, en todo caso, da primeira e da última páxina do traballo. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou o ISBN, segundo corresponda.

No caso de material en soporte electrónico, ligazón á páxina correspondente ou PDF co índice e os créditos.

3.3. Estadías de formación docente.

Documentación en que o centro receptor constate a realización da estadía, as súas datas de inicio e finalización e a actividade desenvolvida.

De ser o caso, documento de concesión da axuda para a realización da estadía expedido pola entidade financiadora.

3.4. Participación en actividades de innovación docente.

Documentación acreditativa expedida polo órgano competente da universidade en que consten a actividade realizada e a súa duración.

4. Experiencia investigadora.

4.1. Publicacións científicas.

No caso de publicacións accesibles a través de repositorios, ligazón á páxina correspondente.

No caso de artigos e capítulos de libros, PDF co texto íntegro ou, en todo caso, copia da primeira e da última páxina. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou o ISBN, segundo corresponda.

No caso de libros, PDF co texto íntegro ou, en todo caso, copia da portada e das páxinas en que figuren os créditos do libro (autor ou editor, editorial, ISBN, data de publicación...) e o índice.

No caso de traballos aceptados para publicación ou en prensa, achegarase unha carta asinada polo editor da revista ou polo responsable da editorial, en que se faga constar a aceptación e o estado da publicación. Non se aceptarán correos electrónicos.

4.2. Participación en congresos e reunións científicas.

No caso de traballos publicados, ligazón a un repositorio dixital en que se encontre o texto ou ben PDF co texto íntegro ou, en todo caso, a portada, índice e créditos da editorial e primeira e última páxinas da contribución.

No caso de traballos non publicados, documento que acredite o tipo de participación e PDF coa copia do resumo ou da presentación.

4.3. Participación como investigador principal ou como investigador en proxectos de investigación competitivos.

Copia do documento oficial de concesión, así como das páxinas que acrediten a participación da persoa interesada, e que ademais indiquen o tipo de participación, a duración do proxecto e a subvención total concedida, ou ben certificado da universidade ou do centro de investigación onde figuren estes datos.

4.4. Participación como investigador principal ou como investigador en convenios e contratos non competitivos con empresas ou institucións.

Certificado da universidade ou do centro de investigación en que se indique a actividade obxecto do convenio ou do contrato e a súa duración e importe, e en que se acredite a participación da persoa interesada.

4.5. Estadías de investigación.

Documentación en que o centro receptor constate a realización da estadía, as súas datas de inicio e finalización e a actividade desenvolvida.

De ser o caso, documento de concesión da axuda para a realización da estadía expedido pola entidade financiadora.

4.6. Patentes, rexistros da propiedade intelectual e outras actividades de transferencia.

No caso de patentes concedidas, copia dos documentos oficiais de rexistro e concesión, así como, de ser o caso, dos documentos que acrediten a súa explotación.

No caso de patentes non concedidas, copia dos documentos que acrediten a solicitude e o estado de tramitación. En todo caso, para poder ser valorada unha solicitude de patente, esta deberá ter superado algunha fase que supoña un indicio de calidade.

No caso de rexistros da propiedade intelectual e doutras actividades de transferencia, copia dos documentos que o acrediten.

5. Experiencia profesional.

5.1. Actividade profesional non universitaria.

Copia do contrato de traballo e documento da Seguridade Social ou equivalente en que se acredite a actividade desenvolvida e as datas de realización.

5.2. Actividade docente en ensino oficial non universitario.

Acreditación do organismo público (mediante certificado dos servizos prestados) ou privado (mediante copia do contrato e documento da Seguridade Social ou equivalente) en que se recolla a actividade docente desenvolvida, a categoría profesional e as datas de realización. Só será computable a ensinanza impartida na educación regrada que conduza á expedición de títulos oficiais.

5.3. Actividade asistencial.

Acreditación do organismo público ou privado en que se desenvolve a actividade e na cal figuren as actividades desenvolvidas, a categoría profesional e as datas de realización.

6. Outros méritos non valorables en epígrafes anteriores.

6.1. Coñecementos de linguas estranxeiras.

Certificación do organismo público ou privado en que se acredite este coñecemento.

6.2. Outras titulacións universitarias oficiais.

Título oficial ou certificación académica correspondente.

6.3. Outras titulacións e diplomas (grao de licenciatura, DEA, etc.).

Certificación do organismo público ou privado en que se acrediten os estudos realizados.

6.4. Experiencia en xestión universitaria.

Certificación do exercicio de cargos unipersoais recollidos no catálogo aprobado polo Consello de Goberno da USC (ou equivalentes doutras universidades) en que se acredite as actividades de xestión realizadas e as datas de realización.

6.5. Outras actividades docentes non incluíbles en epígrafes anteriores.

Certificación do organismo público ou privado en que se acrediten os méritos alegados.

6.6. Outras actividades de investigación non incluíbles en epígrafes anteriores.

Certificación ou documentación acreditativa dos méritos alegados (por exemplo, dirección de publicacións científicas, participación en consellos de redacción e en comités científicos, organización de congresos e reunións científicas, etc.).

6.7. Outras actividades de transferencia e divulgación non incluíbles en epígrafes anteriores.

Certificación ou documentación acreditativa dos méritos alegados (por exemplo, conferencias, seminarios, comisariado ou organización de exposicións, elaboración de catálogos e folletos, etc.).

6.8. Habilitación ou acreditación para figuras e corpos docentes de nivel superior ao da praza en concurso.

Certificado de acreditación expedido pola axencia correspondente.