Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 134 Martes, 7 de xullo de 2020 Páx. 26999

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO de notificación de sentenza (RSU 4661/2019-IG).

Eu, María Socorro Bazarra Varela, letrada da Administración de xustiza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento de recurso de suplicación 4661/2019 desta sección, seguido por instancia de lnstituto Nacional da Seguridade Social contra a Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Granitos Martínez, S.A., Granitos Burato, S.L., Granimón, S.L., Fremap, Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais nº 61, Mutua Ibermutuamur, José Manuel Martínez Alonso, Mutua Gallega de Accidentes de Traballo, Granitos Gondormar, S.L. e Extracción Granefa, S.L. sobre accidente de grao, se ditou a seguinte resolución:

«Desestimamos o recurso de suplicación interposto pola letrada Paula Ron Álvarez, en nome e representación do Instituto Nacional da Seguridade Social, contra a sentenza do Xulgado do Social número de Vigo, do 26 de febreiro de 2019 en autos nº 511/2018, que confirmamos.

Incorpórese o orixinal desta sentenza, pola súa orde, ao libro de sentenzas deste Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do Social.

Modo de impugnación: faise saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpoñer recurso de casación para unificación de doutrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta sala dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes á data de notificación da sentenza. Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de Seguridade Social deberá efectuar:

– O depósito de 600 € na conta de 16 díxitos desta sala, aberta no Banco de Santander (Banesto) coº n 1552 0000 37 seguida do catro díxitos correspondentes ao nº do recurso e dous díxitos do ano deste.

– Así mesmo, se hai cantidade de condena deberá consignala na mesma conta, pero co código 80 no canto do 37 ou ben presentar aval bancario solidario en forma.

– Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá que emitila á conta de vinte díxitos 0049 3569 92 0005001274 e facer constar no campo “Observacións ou Concepto da transferencia” os 16 díxitos que corresponden ao procedemento (1552 0000 80 ou 37 **** ++).

Así por esta nosa sentenza, pronunciámolo, mandámolo e asinámolo».

E para que sirva de notificación en legal forma a Granitos Burato, S.L. e Extracción Granefa, S.L., en ignorado paradoiro, expido o presente edicto para a súa inserción en o Diario Oficial de Galicia, DOG.

Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 23 de xuño de 2020

A letrada da Administración de xustiza