Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 137 Venres, 10 de xullo de 2020 Páx. 27461

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e polo Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (códigos de procedemento SI435B, SI435A, SI427B e SI435C).

Mediante a Resolución do 19 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade (DOG núm. 21, do 31 de xaneiro de 2020), establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2020 as subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento dos seguintes programas:

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (procedemento SI435B).

b) Programa de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento da violencia de xénero (procedemento SI435A).

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (procedemento SI427B).

d) Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (procedemento SI435C), financiado con fondos procedentes do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

Segundo o artigo 17.3 das bases reguladoras, e de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola comisión de valoración prevista no artigo 15 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións para o financiamento dos programas das entidades locais que se indican no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios e pautas de valoración establecidas no artigo 16 das bases reguladoras, pola contía e polo desenvolvemento da actuación que figuran no anexo, por un importe total de 5.539.927,39 €, distribuídos nas aplicacións orzamentarias que se indican.

Procedemento

Aplicación

Código de proxecto

Importe

SI435B

05.11.312G.460.1

2016 00018

791.545,24 €

SI435C

05.11.313D.460.1

2018 00112

796.844,81 €

SI435A

05.11.313B.460.0

2015 00144

348.917,23 €

SI427B

Exercicio 2020 - 05.11.313B.460.0

2015 00144

2.389.559,27 €

Exercicio 2021 - 05.11.313B.460.0

2015 00144

1.213.060,84 €

Recórdase ás entidades beneficiarias que, de acordo co establecido no artigo 21.2 das bases reguladoras, se realizará un primeiro pagamento do 75 % da contía da subvención concedida, en concepto de pagamento anticipado, que se fará efectivo unha vez que se realice a notificación da resolución. No programa de apoio aos CIM a contía do anticipo non poderá ser superior ao importe da subvención imputada ao exercicio 2020; se for o caso, o importe do anticipo reducirase ata o dito límite.

O 25 % restante, ou a parte que corresponda, librarase logo da xustificación polas entidades beneficiarias do cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención e demais condicións exixidas nesta resolución.

Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 20.1 da convocatoria, a data límite para a presentación da documentación xustificativa da actuación subvencionada necesaria para proceder ao pagamento da subvención é a seguinte:

a) Programa de fomento da conciliación (SI435B) e Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A): o prazo para presentar a xustificación das medidas subvencionadas ao abeiro destes programas finaliza o 9 de outubro de 2020.

b) Programa de apoio aos CIM (SI427B): o prazo para presentar a documentación xustificativa da actuación subvencionada finaliza o 16 de abril de 2021.

c) Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C): o prazo para presentar a documentación xustificativa da actuación subvencionada finaliza o 10 de decembro de 2020.

Dentro do dito prazo, as entidades beneficiarias deberán presentar a documentación común e a específica correspondente á actuación subvencionada relacionada no artigo 20.3 da convocatoria. De acordo co establecido no artigo 12.6 das bases reguladoras, a presentación da documentación deberá realizarse electronicamente accedendo á Carpeta do cidadán da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Os datos do perfil, dos indicadores de produtividade e de resultado das persoas participantes achegaranse a través da aplicación informática Participa 1420.

Segundo. Publicar no anexo II a lista de reserva das 47 solicitudes susceptibles de axuda do Programa fomento da conciliación (SI435B), 11 solicitudes do Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero (SI435A) e 72 solicitudes do Programa de sensibilización, información e difusión sobre a igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C), que non se inclúen na proposta de concesión por terse esgotado o crédito dispoñible, para seren atendidas no caso de que quedase crédito libre por producirse algunha renuncia ou ben por ampliación do crédito inicialmente dispoñible segundo o especificado no artigo 2.3 das bases reguladoras.

Terceiro. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 14 das bases reguladoras, ou ben por non cumpriren algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Cuarto. Informar as entidades beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) As subvencións concedidas ao abeiro dos programas recollidos nas alíneas a), b) e c) do artigo 1.1 das bases reguladoras están cofinanciadas polo FSE nunha porcentaxe do 80 % no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020. No caso do programa de fomento da conciliación, no obxectivo temático 8 «Promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral», prioridade de investimento 8.4 «A igualdade entre homes e mulleres en todos os ámbitos, incluídos o acceso ao emprego, a progresión na carreira profesional, a conciliación da vida laboral e a vida privada e a promoción de igual remuneración por igual traballo», obxectivo específico 8.4.2 «(Re) integrar e manter no mercado laboral as persoas con dependentes ao seu cargo, a través de medidas de conciliación da vida persoal e laboral, e fomentar a igualdade de xénero no ámbito formativo, educativo e laboral»; e no caso dos outros dous programas de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero e de apoio aos CIM, no obxectivo temático 9 «Promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación», prioridade de investimento 9.3 «A loita contra toda forma de discriminación e o fomento da igualdade de oportunidades», obxectivo específico 9.3.1 «Aumentar a integración sociolaboral das persoas pertencentes a colectivos máis vulnerables, a través de actuacións que fomenten a igualdade de xénero e a conciliación da vida persoal e laboral, e evitar, pola súa vez, a discriminación múltiple».

b) A aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos ou das beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013, modificado polo Regulamento (UE, Euratom) nº 2018/1046, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

c) Estas axudas son incompatibles con outras axudas públicas para a mesma actuación ou actividade nos termos establecidos no artigo 3 da convocatoria.

d) As entidades beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, os requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na demais normativa europea de aplicación, así como as condicións e obrigas establecidas no artigo 22 das bases reguladoras e demais que resulten exixibles segundo a normativa de aplicación.

e) No artigo 6.7, artigo 7.5, artigo 8.7, artigo 9.5 e no artigo 24 das bases reguladoras establécense os criterios de gradación dos posibles incumprimentos que determinan, de ser o caso, a perda do dereito ao cobramento da subvención, á minoración da subvención inicialmente concedida ou, de ser o caso, o reintegro total ou parcial da axuda percibida.

Quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante a Secretaría Xeral da Igualdade, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2020

P.D. (Resolución do 8.6.2020; DOG núm. 111, do 9.6.2020)
Natalia Prieto Viso
Directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa

ANEXO I

Concesións

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B).

Núm. expediente

Entidade
(orde alfabética)

NIF

Nome da medida

Gasto
elixible*

Puntos

Importe concesión segundo
puntuación

SI435B 2020/110

Concello da Peroxa

P3206000F

Espazo de conciliación familiar da Peroxa

20.160,00

58,00

12.000,00

SI435B 2020/47

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Obradoiros de conciliación e servizo de madruga

18.830,49

56,00

12.000,00

SI435B 2020/120

Concello da Veiga

P3208400F

Programa da conciliación municipal

16.800,00

50,00

12.000,00

SI435B 2020/137

Concello de Alfoz

P2700200E

Apertura do CEIP fóra do horario lectivo

12.180,00

57,00

10.962,00

SI435B 2020/143

Concello de Antas de Ulla

P2700300C

Madrugadores en Antas

12.600,00

46,00

11.340,00

SI435B 2020/121

Concello de Aranga

P1500300G

Aranga concilia

9.625,88

49,00

8.663,29

SI435B 2020/26

Concello de Arbo

P3600100F

Arbo concilia

9.321,11

60,00

8.121,11

SI435B 2020/101

Concello de Avión agrupado con Castrelo de Miño

P3200500A

Campamentos

3.372,60

88,00

3.372,60

SI435B 2020/07

Concello de Baños de Molgas

P3200800E

Servizo de conciliación en vacacións escolares

6.251,84

50,00

5.626,66

SI435B 2020/16

Concello de Becerreá

P2700600F

Actividades para nenas e nenos de 3-12 anos en períodos non lectivos

6.437,20

40,00

5.149,76

SI435B 2020/55

Concello de Bergondo

P1500800F

Programa de fomento da conciliación

32.010,05

56,00

12.000,00

SI435B 2020/133

Concello de Boborás

P3201400C

Boborás concilia

34.628,93

46,00

12.000,00

SI435B 2020/51

Concello de Boimorto

P1501000B

Boimorto concilia

9.181,17

58,00

8.263,05

SI435B 2020/53

Concello de Boqueixón

P1501200H

Conciliación activa

28.008,50

54,00

12.000,00

SI435B 2020/23

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

Programa meniñeiro

14.876,40

49,00

12.000,00

SI435B 2020/95

Concello de Cabanas

P1501500A

Cabanas concilia

7.710,00

40,00

6.168,00

SI435B 2020/70

Concello de Cariño

P1509500C

Concilia Cariño todo o ano

2.829,26

50,00

2.546,33

SI435B 2020/64

Concello de Carnota

P1502000A

Aldea de verán

20.636,00

50,00

12.000,00

SI435B 2020/01

Concello de Castrelo do Val

P3202200F

Xogamos, rimos, igualamos

7.000,00

55,00

6.300,00

SI435B 2020/61

Concello de Castroverde

P2701100F

Espazo de lecer en Castroverde

7.293,12

48,00

6.563,81

SI435B 2020/79

Concello de Cerdedo- Cotobade

P3600048G

Ludotecas de verán

25.992,21

59,00

22.000,00

SI435B 2020/65

Concello de Cervo

P2701300B

Concilia e enredos

21.000,00

40,00

12.000,00

SI435B 2020/84

Concello de Coirós

P1502700F

Concilia Coirós

11.768,00

40,00

9.414,40

SI435B 2020/06

Concello de Coles

P3202700E

En prol da conciliación

31.000,00

58,00

12.000,00

SI435B 2020/12

Concello de Corcubión

P1502800D

Corcubión concilia

12.386,18

46,00

11.147,56

SI435B 2020/35

Concello de Cuntis

P3601500F

Programa cuntilín

45.943,67

43,00

12.000,00

SI435B 2020/66

Concello de Curtis

P1503200F

Concilia no verán

14.000,00

50,00

12.000,00

SI435B 2020/92

Concello de Dodro

P1503300D

Programa de conciliación municipal: Dodro

14.945,98

60,00

12.000,00

SI435B 2020/17

Concello de Frades

P1503900A

Conciliación

13.243,00

56,00

11.918,70

SI435B 2020/60

Concello de Guitiriz

P2702200C

Guitiriz concilia

26.282,00

54,00

12.000,00

SI435B 2020/140

Concello de Guntín

P2702300A

Campaconcilia

9.265,45

43,00

8.338,91

SI435B 2020/22

Concello de Irixoa

P1504000I

Programa respira

8.470,00

49,00

7.623,00

SI435B 2020/103

Concello da Laracha

P1504200E

Programa harmoniza

32.550,00

42,00

12.000,00

SI435B 2020/91

Concello de Laxe

P1504100G

Aulas abertas e campamentos para actividades

extrescolares

16.786,00

40,00

12.000,00

SI435B 2020/30

Concello de Lobios

P3204300B

Ti e mais eu xogamos ao mesmo

8.131,20

45,00

7.318,08

SI435B 2020/69

Concello de Lousame

P1504300C

Lousame concilia

12.674,48

54,00

11.407,03

SI435B 2020/87

Concello de Melón

P3204700C

Servizo de madrugadores, campamento de verán e programa concilia

16.800,00

58,00

12.000,00

SI435B 2020/106

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Campamento Pequesmondo

22.060,08

54,00

12.000,00

SI435B 2020/74

Concello de Monterrei

P3205100E

As mesmas ilusións sen exclusións

8.960,00

49,00

8.064,00

SI435B 2020/117

Concello de Mugardos

P1505200D

Espazo infantil de xogo

11.355,00

47,00

10.219,50

SI435B 2020/45

Concello de Muíños

P3205200C

Ludoverán

8.442,62

40,00

6.754,10

SI435B 2020/108

Concello de Negreira

P1505700C

Negreira concilia (merendas)

6.760,00

45,00

6.084,00

SI435B 2020/19

Concello de Oímbra

P3205400I

Programa de conciliación da vida laboral e familiar

8.079,48

45,00

7.271,53

SI435B 2020/11

Concello de Ortigueira

P1506200C

Programa municipal de conciliación Conciliortigueira

5.661,88

49,00

5.095,69

SI435B 2020/76

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

Programa municipal de conciliación familiar e apoio á educación

42.623,60

51,00

12.000,00

SI435B 2020/128

Concello de Outes

P1506300A

Outes concilia

13.530,44

56,00

12.000,00

SI435B 2020/104

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

Conciliando en igualdade

29.939,80

64,00

22.000,00

SI435B 2020/78

Concello de Paderne

P1506500F

Aulas de conciliación

11.200,00

55,00

10.080,00

SI435B 2020/04

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Xogando en vacacións

15.240,00

60,00

12.000,00

SI435B 2020/77

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

Aula concilia

56.000,00

56,00

12.000,00

SI435B 2020/115

Concello de Piñor

P3206200B

Piñor concilia

14.532,00

50,00

12.000,00

SI435B 2020/71

Concello de Pol

P2704600B

Pol concilia

16.800,00

50,00

12.000,00

SI435B 2020/62

Concello de Pontecesures

P3604400F

Fomento da conciliación

16.769,86

40,00

12.000,00

SI435B 2020/36

Concello de Porqueira

P3206300J

Programa coidanenos

9.897,86

57,00

8.908,07

SI435B 2020/90

Concello de Rábade

P2705600A

Concilia en Rábade

10.191,60

56,00

9.172,44

SI435B 2020/10

Concello de Rairiz de Veiga

P3206800I

Reforzo educativo para nenos en horario laboral dos proxenitores

11.928,38

59,00

10.735,54

SI435B 2020/42

Concello de Redondela

P3604500C

Programa municipal de conciliación do Concello de Redondela

33.404,11

48,00

12.000,00

SI435B 2020/28

Concello de Ribadavia

P3207000E

Aviaconcilia

14.000,00

45,00

12.000,00

SI435B 2020/112

Concello de Rois

P1507500E

Concilia Rois

35.205,17

59,00

12.000,00

SI435B 2020/118

Concello de Santa Comba

P1507800I

Verán lúdico

23.777,14

46,00

11.760,00

SI435B 2020/29

Concello de Santiso

P1508000E

Iguálate

2.240,00

50,00

2.016,00

SI435B 2020/20

Concello de Silleda

P3605200I

Medida municipal de conciliación do Concello de Silleda

20.516,75

52,00

12.000,00

SI435B 2020/09

Concello de Sober

P2705900E

Servizo concilia Concello de Sober

12.457,54

47,00

11.211,79

SI435B 2020/03

Concello de Sobrado

P1508100C

Programa de conciliación para menores

5.740,00

45,00

5.166,00

SI435B 2020/21

Concello de Tordoia

P1508500D

Vacacións lúdicas

19.600,00

44,00

12.000,00

SI435B 2020/18

Concello de Valga

P3605600J

Actividades de conciliación

12.985,43

49,00

11.686,89

SI435B 2020/98

Concello de Vedra

P1509000D

Conxuga

30.293,79

50,00

12.000,00

SI435B 2020/54

Concello de Verín

P3208600A

Ludoteca convive en igualdade

25.851,61

42,00

12.000,00

SI435B 2020/63

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

Medidas municipais de conciliación

12.656,00

49,00

11.390,40

SI435B 2020/02

Concello de Vilamarín

P3208800G

Programa Pica Pau

19.138,00

55,00

12.000,00

SI435B 2020/38

Concello de Vilasantar

P1509100B

Vilasantar concilia

5.558,00

59,00

5.002,20

SI435B 2020/56

Concello de Xermade

P2702100E

Xermade concilia

5.555,20

50,00

4.999,68

SI435B 2020/68

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Banco de tempo

54.074,16

56,00

12.000,00

SI435B 2020/132

Concello do Incio

P2702400I

Extraescolares no Incio

23.760,00

45,00

12.000,00

SI435B 2020/85

Concello do Pino

P1506700B

Programa de conciliación en período escolar e vacacional

30.324,00

46,00

12.000,00

SI435B 2020/94

Concello do Valadouro

P2706300G

Apertura do CEIP fóra do horario lectivo

17.398,08

46,00

12.000,00

SI435B 2020/25

Mancomunidade de Terra de Celanova

P8202502D

Conciliando con nenos e nenas

8.087,49

79,00

7.683,12

(*) Custos directos de persoal máis un 40 % e menos os ingresos, de ser o caso.

b) Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Núm. expediente

Entidade

NIF

Actuación

Total puntos

Gasto
elixible*

Importe concesión
segundo puntuación

SI435A 2020/26

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

87,00

13.972,00

13.972,00

SI435A 2020/2

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

P1500003G

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero. Curso de formación conectadas

81,50

13.720,00

13.720,00

SI435A 2020/28

Concellos de Curtis, Vilasantar e Sobrado

P1503200F

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero. Naturalmente en morado

81,50

28.000,00

20.000,00

SI435A 2020/36

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

P3200025I

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero. Eu respiro igualdade

61,50

11.200,00

10.640,00

SI435A 2020/7

Concello da Guarda

P3602300J

Prevención e tratamento integral con mulleres e fillas/os vítimas de violencia de xénero

56,00

7.896,00

7.106,40

SI435A 2020/8

Concello de Allariz

P3200200H

Atención a mulleres

56,00

23.615,96

9.000,00

SI435A 2020/4

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero. Asesoramento xurídico e atención psicolóxica a mulleres

52,00

14.000,00

9.000,00

SI435A 2020/27

Concello de Guitiriz

P2702200C

Programa de atención psicolóxica a mulleres en situación de vulnerabilidade

50,00

14.000,00

9.000,00

SI435A 2020/5

Concello da Peroxa

P3206000F

Espazo de conciliación familiar da Peroxa. Empoderamento das mulleres da Peroxa

49,00

10.010,00

9.000,00

SI435A 2020/35

Concello de Melón

P3204700C

Promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

48,00

11.200,00

9.000,00

SI435A 2020/38

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

Promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero. Grupos de actuacións

47,50

14.000,00

9.000,00

SI435A 2020/60

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Programa de activación para o emprego das mulleres de Trives

45,50

5.320,00

4.788,00

SI435A 2020/51

Concello de Santa Comba

P1507800I

Psique, alma de muller

43,50

14.000,00

9.000,00

SI435A 2020/11

Concello de Cangas

P3600800A

Atención psicolóxica a nenos/as e adolescentes con exposición á violencia de xénero, en tres módulos: infantil, adolescentes e nais

42,50

13.608,00

9.000,00

SI435A 2020/30

Concello de Ortigueira

P1506200C

Promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

42,50

4.200,00

3.780,00

SI435A 2020/37

Concello de Coirós

P1502700F

Programa violeta

42,50

1.750,00

1.575,00

SI435A 2020/6

Concello de Moaña

P3602900G

Programa Pamvi. Atención psicolóxica a menores/mulleres vítimas de violencia de xénero

42,00

14.000,00

9.000,00

SI435A 2020/13

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

II Programa integral para vítimas de violencia de xénero e mulleres vulnerables

42,00

13.636,70

9.000,00

SI435A 2020/19

Concello de Boiro

P1501100J

Protervi: Programa integral de violencia de xénero de mulleres vulnerables

41,50

13.965,70

9.000,00

SI435A 2020/34

Concello de Laza

P3204000H

Escola de empoderamento das mulleres do concello de Laza

40,50

4.480,00

4.032,00

SI435A 2020/54

Concello de Fene

P1503600G

Grupo de apoio emocional para mulleres vítimas de violencia de xénero ou en situación de vulnerabilidade. Proxecto Indira- grupo de apoio emocional

40,50

7.560,00

6.804,00

SI435A 2020/15

Concello de Lobios

P3204300B

Escolas de empoderamento

40,00

5.320,00

4.256,00

SI435A 2020/67

Concello de Boborás

P3201400C

Mulleres empoderadas no concello de Boborás

40,00

9.998,80

7.999,04

SI435A 2020/62

Concello de Cuntis

P3601500F

Promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

39,50

5.241,71

4.193,37

SI435A 2020/14

Concello de Ponteareas

P3604200J

Xuntas e revoltas

39,00

11.371,50

8.000,00

SI435A 2020/42

Concello de Maceda

P3204400J

Espazo mulleres

38,50

6.440,00

5.152,00

SI435A 2020/33

Concello de Carnota

P1502000A

Obradoiro de empoderamento feminino para mulleres maiores de 45 anos

38,00

7.507,50

6.006,00

SI435A 2020/18

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Escola de empoderamento de Vilar de Santos

37,50

4.200,00

3.360,00

SI435A 2020/16

Concello de Vigo

P3605700H

Atención psicolóxica a fillas e fillos de mulleres vítimas de violencia de xénero

37,00

14.000,00

8.000,00

SI435A 2020/22

Concello da Mezquita

P3204900I

Talleres de autoestima e empoderamento da muller

37,00

13.720,00

8.000,00

SI435A 2020/70

Concello de Taboadela

P3208000D

Intervención con mulleres maiores de 55 anos para o concello de Taboadela

36,00

6.929,05

5.543,24

SI435A 2020/20

Concello de Cambados

P3600600E

IV grupo apoio psicolóxico mulleres vítimas violencia de xénero

34,50

13.552,00

8.000,00

SI435A 2020/56

Concello de Salceda de Caselas

P3604900E

Programa de asesoramento integral a mulleres en situación de especial vulnerabilidade de Salceda de Caselas

34,00

11.900,00

8.000,00

SI435A 2020/53

Concello de Ribeira

P1507400H

Artes-terapia

33,00

8.351,91

6.681,53

SI435A 2020/57

Concello de Ribadumia

P3604600A

II Programa integral para vítimas de violencia de xénero e mulleres vulnerables

33,00

13.636,00

8.000,00

SI435A 2020/59

Concello de Valdoviño

P1508800H

A nosa memoria

33,00

7.194,60

5.755,68

SI435A 2020/58

Concello de Barbadás

P3200900C

Espazo quero(me)

32,00

7.000,00

5.600,00

SI435A 2020/66

Concello de Tomiño

P3605400E

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

32,00

14.000,00

8.000,00

SI435A 2020/17

Concello de Redondela

P3604500C

Grupo de autoestima

31,50

2.286,90

1.829,52

SI435A 2020/23

Concello de Teo

P1508300I

Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero. Obras de autoestima, autodefensa e musicoterapia

31,50

2.352,00

1.881,60

SI435A 2020/31

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

Programa de promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

31,50

14.000,00

8.000,00

SI435A 2020/39

Concello de Cabanas

P1501500A

Programa promoción da igualdade e prevención e tratamento da violencia de xénero

31,50

4.200,00

3.360,00

SI435A 2020/44

Concello de Soutomaior

P3605300G

O meu tempo

31,00

6.720,00

5.376,00

SI435A 2020/69

Concello de Tui

P3605500B

Programa integral para vítimas violencia de xénero e mulleres vulnerables

31,00

14.000,00

8.000,00

SI435A 2020/61

Concello de Rianxo

P1507300J

Empoderamento a mulleres vítimas de xénero e as súas familias

30,50

8.687,45

6.949,96

SI435A 2020/10

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

Programa mindfulness

29,50

2.800,00

2.240,00

SI435A 2020/48

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Programa de empoderamento feminino

29,00

9.100,00

7.280,00

SI435A 2020/9

Concello do Porriño

P3603900F

Coaching ontolóxico

28,50

2.202,20

1.761,76

SI435A 2020/47

Concello de Baiona

P3600300B

Autodefensa persoal

28,50

3.360,00

2.688,00

SI435A 2020/71

Concello do Grove

P3602200B

Intervención grupal para o crecemento persoal e o emprego

28,50

4.482,66

3.586,13

TOTAL

348.917,23

(*) Custos directos de persoal máis un 40 % e menos os ingresos, de ser o caso.

c) Programa de apoio aos centros de información ás mulleres (SI427B).

Núm. expediente

Entidade local
(por orde alfabética)

NIF

Concellos agrupados/
mancomunados

Puntos

Acción

Nº horas 2020

Concesión 2020

Nº horas 2021

Concesión 2021

Total
concedido

SI427B 2020/82

Concello da Coruña

P1503000J

36,00

Dirección do CIM

304

4.011,00

136

1.795,00

45.000,00

As. Xurídico

990

13.065,00

495

6.532,00

At. Psicolóxica

990

13.065,00

495

6.532,00

SI427B 2020/46

Concello da Estrada

P3601700B

30,00

As. Xurídico

340

6.871,40

165

3.334,65

38.843,62

At. Psico./Direc.

907

18.330,47

510

10.307,10

SI427B 2020/22

Concello da Guarda

P3602300J

42,10

Dirección do CIM

768

15.521,28

492

9.943,32

45.000,00

As. Xurídico

490

6.815,70

238

2.982,00

At. Psicolóxica

455

6.755,70

221

2.982,00

SI427B 2020/06

Concello da Lama

P3602500E

Cerdedo-Cotobade, Fornelos de Montes

84,00

As. Xur./Direc.

1.154:30

20.000,00

511

10.000,00

60.000,00

At. Psicolóxica

1.170

20.000,00

517:30

10.000,00

SI427B 2020/65

Concello da Laracha

P1504200E

47,80

At. Psico./Direc.

1.060

20.000,00

545

10.000,00

41.704,84

As. Xurídico

387

7.803,20

194

3.901,64

SI427B 2020/78

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Manzaneda, San Xoán de Río

73,95

At. Psico./Direc.

970

19.000,00

580

11.000,00

54.732,30

As. Xurídico

414

8.366,94

216

4.365,36

Ax. Dinamización

560

8.000,00

272

4.000,00

SI427B 2020/76

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

28,00

As. Xurídico

192

3.880,32

84

1.697,64

35.569,60

At. Psico./Direc.

1.008

20.371,68

476

9.619,96

SI427B 2020/07

Concello de Ames

P1500200I

42,85

As. Xur./Direc.

1.040

18.898,38

520

9.449,19

45.000,00

At. Psicolóxica

582

11.114,35

290

5.538,08

SI427B 2020/60

Concello de Ares

P1500400E

30,00

As. Xurídico

224

4.527,04

112

2.263,52

26.192,16

At. Psico./Direc.

640

12.934,40

320

6.467,20

SI427B 2020/77

Concello de Arteixo

P1500500B

18,00

As. Xurídico

294

5.941,74

156

3.152,76

35.771,70

At. Psico./Direc.

860

17.380,60

460

9.296,60

SI427B 2020/39

Concello de Arzúa

P1500600J

20,80

As. Xurídico

244

4.931,24

156

3.152,76

22.084,00

At. Psicolóxica

466

9.189,00

244

4.811,00

SI427B 2020/62

Concello de Avión

P3200500A

Castrelo de Miño

82,00

At. Psico./Direc.

750

15.157,50

370

7.477,70

45.043,35

As. Xurídico

345

6.972,45

170

3.435,70

Ax. Igualdade

636

8.000,00

312

4.000,00

SI427B 2020/68

Concello de Baiona

P3600300B

37,50

As. Xurídico

455

7.096,00

221

3.548,00

45.000,00

At. Psicolóxica

414

6.741,00

210

3.371,00

Ax. Igualdade/Direc.

1.000

16.485,00

490

7.759,00

SI427B 2020/81

Concello de Barbadás

P3200900C

Taboadela

73,00

As. Xurídico

295

5.961,95

140

2.829,40

35.885,85

At. Psicolóxica

305

6.164,05

145

2.930,45

Dirección do CIM

750

12.000,00

370

6.000,00

SI427B 2020/40

Concello de Boiro

P1501100J

33,60

Dirección do CIM

592

11.950,00

300

6.050,00

42.000,00

As. Xurídico

468

8.120,00

225

3.880,00

At. Psicolóxica

469

8.150,00

224

3.850,00

SI427B 2020/41

Concello de Boqueixón

P1501200H

Touro, Vedra

79,40

As. Xur./Direc.

523

9.333,33

262

4.666,67

28.000,00

At. Psicolóxica

493

9.333,33

247

4.666,67

SI427B 2020/21

Concello de Bueu

P3600400J

47,00

As. Xur./Direc.

967

19.543,07

482

9.741,22

38.722,36

At. Psicolóxica

317

6.406,57

150

3.031,50

SI427B 2020/57

Concello de Burela

P2706800F

Alfoz, O Valadouro

86,00

Dirección do CIM

996:45

20.000,00

507:30

10.000,00

90.000,00

As. Xurídico

996:45

20.000,00

507:30

10.000,00

At. Psicolóxica

996:45

20.000,00

507:30

10.000,00

SI427B 2020/79

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Barro, Portas

68,20

As. Xurídico

480

9.700,80

220

4.446,20

45.493,65

At. Psicolóxica

475

9.599,75

240

4.850,40

Ax. Igualdade

790

11.360,20

385

5.536,30

SI427B 2020/17

Concello de Cangas

P3600800A

14,30

At. Psico./Direc.

860

17.380,60

440

8.892,40

33.871,96

As. Xurídico

246

4.971,66

130

2.627,30

SI427B 2020/75

Concello de Carballo

P1501900C

Malpica de Bergantiños, Ponteceso

76,60

Dirección do CIM

822

16.612,62

408

8.245,68

56.176,06

As. Xurídico

560

9.423,00

272

4.577,00

At. Psicolóxica

560

9.423,00

272

4.577,00

Ax. Igualdade

0

0,00

192

3.317,76

SI427B 2020/38

Concello de Cee

P1502300E

Corcubión, Fisterra

62,60

As. Xurídico

354

7.154,34

204

4.122,84

41.277,18

At. Psico./Direc.

1.105

20.042,00

549

9.958,00

SI427B 2020/20

Concello de Chantada

P2701600E

Carballedo, Taboada

77,05

As. Xur./Direc.

1.029

19.513,00

553

10.487,00

42.449,36

At. Psicolóxica

387

7.821,27

229

4.628,09

SI427B 2020/59

Concello de Coirós

P1502700F

Aranga, Betanzos, Oza-Cesuras, Paderne

77,40

Dirección do CIM

680

13.742,80

340

6.871,40

59.416,70

As. Xurídico

430

8.690,30

210

4.244,10

At. Psicolóxica

460

9.296,60

230

4.648,30

Ax. Igualdade

460

7.948,80

230

3.974,40

SI427B 2020/70

Concello de Culleredo

P1503100H

12,40

At. Psico./Direc.

757

15.298,97

361

7.295,81

22.594,78

SI427B 2020/54

Concello de Curtis

P1503200F

Sobrado, Vilasantar

83,00

As. Xurídico

320

6.437,20

160

3.233,60

35.670,80

At. Psicolóxica

640

9.333,00

320

4.667,00

Ax. Igualdade

640

8.000,00

320

4.000,00

SI427B 2020/12

Concello de Ferrol

P1503700E

48,00

As. Xurídico

984

13.622,16

330

4.568,41

45.000,00

At. Psico./Direc.

940

13.013,27

480

6.644,95

Ax. Dinamización

462

4.550,77

264

2.600,44

SI427B 2020/28

Concello de Gondomar

P3602100D

18,30

As. Xurídico

462

9.337,02

216

4.365,36

33.525,89

At. Psicolóxica

225

4.547,25

130

2.627,30

Ax. Igualdade

474

8.190,72

258

4.458,24

SI427B 2020/52

Concello de Lalín

P3602400H

Agolada, Rodeiro

69,00

As. Xurídico

910

9.333,00

609

4.667,00

52.000,00

At. Psico./Direc.

780

9.334,00

522

4.666,00

Ax. Igualdade

650

8.000,00

435

4.000,00

Ax. Igualdade

650

8.000,00

435

4.000,00

SI427B 2020/45

Concello de Lugo

P2702800J

29,00

As. Xurídico

1.001

15.000,00

427

7.500,00

45.000,00

At. Psicolóxica

1.022

15.000,00

427

7.500,00

SI427B 2020/64

Concello de Maceda

P3204400J

35,00

As. Xurídico

300

6.063,00

155

3.132,55

44.998,91

At. Psico./Direc.

936

18.916,56

494

9.983,74

Ax. Igualdade

266:21

4.601,94

133:10

2.301,12

SI427B 2020/30

Concello de Marín

P3602600C

43,50

As. Xurídico

518:30

9.206,00

270

4.794,00

44.000,00

At. Psico./Direc.

960:30

19.076,00

550

10.924,00

SI427B 2020/33

Concello de Melide

P1504700D

36,00

As. Xurídico

290

4.650,00

145

2.350,00

14.000,00

At. Psicolóxica

290

4.650,00

145

2.350,00

SI427B 2020/04

Concello de Moaña

P3602900G

44,00

As. Xur./Direc.

846

15.400,50

384

6.990,30

45.000,00

At. Psicolóxica

834

15.182,00

408

7.427,20

SI427B 2020/18

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Abadín, Lourenzá, A Pastoriza, Riotorto

88,00

As. Xurídico

180

3.637,80

100

2.021,00

29.033,20

At. Psico./Direc.

584

9.376,00

288

4.624,00

Ax. Igualdade

367:30

6.350,40

175

3.024,00

SI427B 2020/25

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Bóveda, Pantón, A Pobra do Brollón, O Saviñao, Sober

79,20

As. Xur./Direc.

746

15.076,66

401

8.104,21

47.605,50

At. Psicolóxica

370

7.477,70

193

3.900,53

Ax. Igualdade

490

8.467,20

265

4.579,20

SI427B 2020/55

Concello de Mos

P3603300I

19,50

Ax. Xurídico

500

9.524,00

235

4.476,00

24.206,05

At. Psicolóxica

335

6.770,35

170

3.435,70

SI427B 2020/09

Concello de Muíños

P3205200C

Bande, Lobeira, Lobios

79,00

As. Xur./Direc.

875

9.333,36

450

4.666,64

43.000,00

At. Psicolóxica

895

9.333,36

435

4.666,64

Ax. Igualdade

581

10.000,00

299

5.000,00

SI427B 2020/56

Concello de Muros

P1505400J

Carnota

68,00

As. Xurídico

280

5.658,80

161

3.253,81

42.941,51

At. Psico./Direc.

730

14.753,30

360

7.275,60

Ax. Dinamización

480

8.000,00

296

4.000,00

SI427B 2020/51

Concello de Muxía

P1505300B

Dumbría

85,00

As. Xur./Direc.

968:30

19.573,38

494

9.983,74

36.913,56

At. Psicolóxica

252

5.092,92

112

2.263,52

SI427B 2020/67

Concello de Negreira

P1505700C

46,50

As. Xur./Direc.

520

10.509,20

240

4.850,40

31.527,60

At. Psicolóxica

540

10.913,40

260

5.254,60

SI427B 2020/49

Concello de Nigrán

P3603500D

31,00

As. Xur./Direc.

883

17.845,43

465

9.397,65

37.620,92

At. Psicolóxica

262

5.295,02

251:30

5.082,82

SI427B 2020/36

Concello de Noia

P1505800A

27,00

As. Xurídico

674

8.712,83

409

5.287,17

43.789,54

At. Psico./Direc.

948

19.159,08

526

10.630,46

SI427B 2020/71

Concello de Ortigueira

P1506200C

Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón

75,00

As. Xur./Direc.

810

16.370,10

468

9.458,28

55.828,38

At. Psicolóxica

1.022

20.278,00

490

9.722,00

SI427B 2020/11

Concello de Ourense

P3205500F

44,00

At. Psico./Direc.

768

14.000,00

492

8.000,00

45.000,00

As. Xurídico

852

15.000,00

492

8.000,00

SI427B 2020/74

Concello de Outes

P1506300A

44,00

As. Xur./Direc.

755

15.256,00

360

7.274,00

45.000,00

At. Psicolóxica

751

15.175,00

361

7.295,00

SI427B 2020/44

Concello de Padrón

P1506600D

34,10

As. Xurídico

392

7.922,32

185

3.738,85

21.766,17

At. Psicolóxica

340

6.871,40

160

3.233,60

SI427B 2020/63

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Antas de Ulla, Friol, Guntín, Monterroso, Portomarín

92,00

Dirección do CIM

730

14.753,30

405

8.185,05

78.909,78

As. Xurídico

957

19.340,97

526

10.630,46

At. Psicolóxica

808

8.865,00

468

5.135,00

Ax. Igualdade

730

7.718,00

405

4.282,00

SI427B 2020/10

Concello de Poio

P3604100B

40,00

As. Xur./Direc.

869

15.000,00

513:30

7.500,00

45.000,00

At. Psicolóxica

1.015:30

15.000,00

592:30

7.500,00

SI427B 2020/69

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

16,20

As. Xur./Direc.

1.140

20.000,00

570

10.000,00

43.581,12

At. Psicolóxica

448

9.054,08

224

4.527,04

SI427B 2020/23

Concello de Ponteareas

P3604200J

40,50

As. Xurídico

400

8.084,00

232

4.688,72

38.765,04

At. Psico./Direc.

525

10.000,00

270

4.000,00

Ax. Igualdade

470

8.121,60

224

3.870,72

SI427B 2020/80

Concello de Pontevedra

P3603800H

35,00

As. Xurídico

350

6.062,00

170

2.944,00

45.000,00

At. Psico./Direc.

1.155

17.304,00

561

8.407,00

Ax. Igualdade

875

8.998,00

125

1.285,00

SI427B 2020/26

Concello de Quiroga

P2705000D

Ribas de Sil

69,10

As. Xur./Direc.

590

11.923,90

332

6.709,72

32.618,94

At. Psicolóxica

443

8.953,03

249

5.032,29

SI427B 2020/35

Concello de Redondela

P3604500C

34,10

As. Xurídico

567

7.144,95

262

3.301,54

45.000,00

At. Psico/Direc.

908:30

11.448,30

560

7.056,74

Ax. Igualdade

929:30

10.014,81

560

6.033,66

SI427B 2020/31

Concello de Ribadeo

P2705100B

Barreiros, A Pontenova, Trabada

72,20

As. Xur./Direc.

950

19.199,50

400

8.084,00

37.590,60

At. Psicolóxica

330

6.669,30

180

3.637,80

SI427B 2020/73

Concello de Ribeira

P1507400H

31,00

As. Xur./Direc.

834

16.855,14

438

8.851,98

43.168,56

At. Psicolóxica

564

11.398,44

300

6.063,00

SI427B 2020/72

Concello de Santa Comba

P1507800I

38,00

As. Xurídico

750

9.292,00

380

4.708,00

28.000,00

At. Psico./Direc.

615

8.525,00

395

5.475,00

SI427B 2020/43

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

26,00

As. Xurídico

511

4.667,00

290

2.333,00

45.000,00

At. Psicolóxica

1.022

9.334,00

581

4.666,00

Ax. Igualdade

1.022

16.000,00

581

8.000,00

SI427B 2020/13

Concello de Sanxenxo

P3605100A

30,00

As. Xurídico

470

9.498,70

225

4.547,25

43.148,35

At. Psico./Direc.

970

19.603,70

470

9.498,70

SI427B 2020/47

Concello de Sarria

P2705700I

Láncara, O Páramo, Paradela, Samos

78,00

As. Xur./Direc.

1.044

20.000,00

526:30

10.000,00

56.000,00

At. Psicolóxica

517

9.333,33

259

4.666,67

Ax. Igualdade

490

8.000,00

244

4.000,00

SI427B 2020/27

Concello de Silleda

P3605200I

52,25

As. Xur./Direc.

998

20.169,58

487

9.830,42

45.000,00

At. Psicolóxica

484

9.781,64

259

5.218,36

SI427B 2020/66

Concello de Soutomaior

P3605300G

Pazos de Borbén, Vilaboa

61,00

As. Xurídico

470

9.333,33

240

4.666,67

53.275,10

At. Psico./Direc.

990

20.000,00

520

10.000,00

Ax. Igualdade

465

6.686,70

180

2.588,40

SI427B 2020/42

Concello de Teo

P1508300I

30,60

As. Xurídico

390

7.881,90

180

3.637,80

36.580,10

At. Psico./Direc.

793

16.026,53

447

9.033,87

SI427B 2020/29

Concello de Valga

P3605600J

Moraña

78,50

As. Xurídico

330

6.669,30

170

3.435,70

32.053,80

At. Psicolóxica

482:30

9.500,00

237:30

4.500,00

Ax. Igualdade

312

5.391,36

148

2.557,44

SI427B 2020/53

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

54,60

As. Xurídico

300

6.063,00

150

3.031,50

35.309,68

At. Psico./Direc.

650

13.136,50

300

6.063,00

Ax. Dinamización

174

3.006,72

232

4.008,96

SI427B 2020/32

Concello de Vigo

P3605700H

33,00

Dirección do CIM

64

1.000,00

32

500,00

45.000,00

As. Xurídico

900

16.000,00

450

8.000

At. Psicolóxica

800

13.000,00

400

6.500,00

SI427B 2020/61

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

34,50

Dirección do CIM

897

14.507,00

487:30

7.883,00

45.000,00

As. Xurídico

280

4.528,00

160

2.587,00

At. Psicolóxica

440

7.115,00

225

3.638,00

Ax. Igualdade

252

3.484,00

91

1.258,00

SI427B 2020/37

Concello de Vilalba

P2706500B

25,00

As. Xur./Direc.

568

9.377,00

280

4.623,00

22.589,25

At. Psicolóxica

265

5.355,65

160

3.233,60

SI427B 2020/50

Concello de Viveiro

P2706700H

42,00

As. Xur./Direc.

965:15

19.507,70

499:30

10.094,90

34.602,60

At. Psicolóxica

337

3.333,00

164

1.667,00

SI427B 2020/08

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

43,65

At. Psico./Direc.

900

15.000,00

400

7.500,00

45.000,00

As. Xurídico

800

15.000,00

500

7.500,00

SI427B 2020/15

Concello de Zas

P1509400F

48,00

Dirección do CIM

605

12.227,05

315

6.366,15

39.611,60

As. Xurídico

350

7.073,50

170

3.435,70

At. Psicolóxica

350

7.073,50

170

3.435,70

SI427B 2020/01

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

39,00

Dirección do CIM

1.005

18.676,47

500

9.338,23

45.000,00

As. Xurídico

282

5.322,06

150

2.830,88

At. Psicolóxica

292

5.510,79

176

3.321,57

SI427B 2020/34

Concello do Carballiño

P3202000J

Beariz, Boborás, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro, San Cristovo de Cea

66,00

As. Xurídico

340

6.871,40

168

3.395,28

38.156,48

At. Psicolóxica

945

19.098,45

435

8.791,35

SI427B 2020/48

Concello do Grove

P3602200B

31,70

As. Xurídico

300

6.063,00

175

3.536,75

37.246,97

At. Psico./Direc.

882

17.825,22

486

9.822,00

SI427B 2020/14

Concello do Porriño

P3603900F

28,60

As. Xur./Direc.

870

17.582,70

444

8.973,24

36.418,42

At. Psicolóxica

312

6.305,52

176

3.556,96

SI427B 2020/24

Mancomunidade IV Conso-Frieiras

P3200016H

A Gudiña, Riós, A Mezquita

83,60

As. Xurídico

402

8.119,68

192

3.880,32

67.000,00

At. Psico./Direc.

991

20.000,00

496

10.000,00

Ax. Igualdade

986

17.033,92

461

7.966,08

SI427B 2020/02

Mancomunidade IV do Ribeiro

P3200021H

A Arnoia, Beade, Cenlle, Cortegada, Leiro

88,00

At. Psico./Direc.

960

19.401,60

480

9.700,80

64.130,16

As. Xurídico

144

2.910,24

72

1.455,12

Ax. Igualdade

720

12.441,60

360

6.220,80

Ax. Dinamización

640

8.000,00

320

4.000,00

SI427B 2020/03

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

P1500003G

Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo

95,00

Dirección do CIM

978

19.765,38

494

9.983,74

113.215,92

As. Xurídico

1.007

20.351,47

477

9.640,17

At. Psicolóxica

972

19.644,12

512

10.347,52

Ax. Igualdade

980

16.934,40

379

6.549,12

SI427B 2020/16

Mancomunidade do Salnés

P3600041B

Cambados, Meis, Ribadumia, Vilanova de Arousa

86,00

As. Xur./Direc.

1.030

19.910,00

522

10.090,00

56.000,00

At. Psicolóxica

1.030

9.291,00

522

4.709,00

Ax. Igualdade

1.030

7.964,00

522

4.036,00

SI427B 2020/58

Mancomunidade de Concellos Santa Águeda

P3200027E

Amoeiro, Coles, A Peroxa, Vilamarín

87,50

As. Xur./Direc.

710

12.114,00

345

5.886,00

47.366,52

At. Psicolóxica

568

11.479,28

276

5.577,96

Ax. Dinamización

576

8.282,88

280

4.026,40

SI427B 2020/19

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

P3200025I

Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Verín, Vilardevós

88,50

At. Psico./Direc.

1.099

21.027,00

469

8.973,00

56.000,00

As. Xurídico

471

9.235,00

243

4.765,00

Ax. Dinamización

471

7.916,00

243

4.084,00

SI427B 2020/05

Mancomunidade Terra de Celanova

P8202502D

A Merca, Cartelle, Celanova, Gomesende, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás, Verea

90,00

As. Xur./Direc.

1.026

20.000,00

514

10.000,00

87.023,62

At. Psicolóxica

292

5.901,32

166

3.354,86

Ax. Igualdade

1.147

16.666,00

573

8.333,00

Ax. Dinamización

1.147

15.178,96

573

7.589,48

d) Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C).

Núm. expediente

Entidade (por orde alfabética)

NIF

Medida solicitada

Importe solicitado

Puntos

Importe concesión

SI435C 2020/25

Concello da Arnoia

P3200400D

Artigo 9.1.b)

7.986,00

18

7.986,00

SI435C 2020/01

Concello da Baña

P1500700H

Artigo 9.1.b)

8.000,00

19

8.000,00

SI435C 2020/02

Concello da Bola

P3201500J

Artigo 9.1.e)

6.900,00

18

6.900,00

SI435C 2020/06

Concello da Fonsagrada agrupado co

Concello de Negueira de Muñiz

P2701800A

Artigo 9.1.b)

1.200,00

49

1.200,00

SI435C 2020/07

Concello da Guarda

P3602300J

Artigo 9.1.b)

3.590,00

16

3.590,00

SI435C 2020/198

Concello da Merca

P3204800A

Artigo 9.1.b)

7.986,00

19

7.986,00

SI435C 2020/09

Concello da Pastoriza

P2704400G

Artigo 9.1.b)

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2020/10

Concello da Peroxa

P3206000F

Artigo 9.1.b)

8.000,00

19

8.000,00

SI435C 2020/12

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Artigo 9.1.b)

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2020/11

Concello da Pobra do Brollón

P2704007J

Artigo 9.1.a)

8.000,00

18

8.000,00

SI435C 2020/13

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

Artigo 9.1.b)

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2020/14

Concello da Rúa

P3207300I

Artigo 9.1.a)

7.986,00

20

7.986,00

SI435C 2020/169

Concello da Teixeira

P3208100B

Artigo 9.1.b)

8.000,00

18

8.000,00

SI435C 2020/15

Concello da Veiga

P3208400F

Artigo 9.1.b)

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2020/28

Concello das Neves

P3603400G

Artigo 9.1.b)

4.000,00

19

4.000,00

SI435C 2020/16

Concello de Abadín

P2700100G

Artigo 9.1.a)

7.980,00

18

7.980,00

SI435C 2020/18

Concello de Alfoz

P2700200E

Artigo 9.1.a)

7.723,06

20

7.723,06

SI435C 2020/19

Concello de Allariz

P3200200H

Artigo 9.1.b)

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2020/21

Concello de Amoeiro

P3200300F

Artigo 9.1.b)

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2020/22

Concello de Antas de Ulla

P2700300C

Artigo 9.1.a)

4.000,00

19

4.000,00

SI435C 2020/23

Concello de Aranga

P1500300G

Artigo 9.1.b)

5.960,00

19

5.960,00

SI435C 2020/24

Concello de Arbo

P3600100F

Artigo 9.1.a)

6.921,40

20

6.921,40

SI435C 2020/27

Concello de Arzúa

P1500600J

Artigo 9.1.a)

3.500,00

16

3.500,00

SI435C 2020/30

Concello de Avión-Castrelo de Miño

P3200500A

Artigo 9.1.b)

8.000,00

48

8.000,00

SI435C 2020/32

Concello de Baños de Molgas

P3200800E

Artigo 9.1.b)

3.212,00

20

3.212,00

SI435C 2020/34

Concello de Barreiros

P2700500H

Artigo 9.1.b)

1.500,00

20

1.500,00

SI435C 2020/37

Concello de Boborás

P3201400C

Artigo 9.1.b)

8.000,00

19

8.000,00

SI435C 2020/39

Concello de Boqueixón

P1501200H

Artigo 9.1.b)

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2020/41

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

Artigo 9.1.a)

3.640,00

19

3.640,00

SI435C 2020/42

Concello de Cabanas

P1501500A

Artigo 9.1.b)

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2020/44

Concello de Camariñas

P1501600I

Artigo 9.1.a)

7.633,50

16

7.633,50

SI435C 2020/47

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

Artigo 9.1.b)

6.231,95

19

6.231,95

SI435C 2020/49

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

Artigo 9.1.b)

4.950,00

19

4.950,00

SI435C 2020/50

Concello de Carnota

P1502000A

Artigo 9.1.c)

7.998,75

20

7.998,75

SI435C 2020/51

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

Artigo 9.1.b)

7.900,00

19

7.900,00

SI435C 2020/52

Concello de Catoira

P3601000G

Artigo 9.1.b)

6.276,25

19

6.276,25

SI435C 2020/53

Concello de Cee

P1502300E

Artigo 9.1.a)

7.986,00

16

7.986,00

SI435C 2020/54

Concello de Celanova

P3202500I

Artigo 9.1.b)

7.983,00

16

7.983,00

SI435C 2020/55

Concello de Cenlle

P3202600G

Artigo 9.1.b)

8.000,00

19

8.000,00

SI435C 2020/57

Concello de Cerdedo-Cotobade

P3600048G

Artigo 9.1.a)

9.986,00

37

9.986,00

SI435C 2020/58

Concello de Chandrexa de Queixa

P3203000I

Artigo 9.1.b)

7.900,00

18

7.900,00

SI435C 2020/59

Concello de Chantada

P2701600E

Artigo 9.1.a)

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2020/60

Concello de Coirós

P1502700F

Artigo 9.1.b)

5.040,00

20

5.040,00

SI435C 2020/61

Concello de Coles

P3202700E

Artigo 9.1.a)

6.500,00

19

6.500,00

SI435C 2020/62

Concello de Corcubión

P1502800D

Artigo 9.1.a)

7.007,00

20

7.007,00

SI435C 2020/63

Concello de Cortegada

P3202800C

Artigo 9.1.a)

7.900,00

20

7.900,00

SI435C 2020/64

Concello de Covelo

P3601300A

Artigo 9.1.b)

4.205,00

19

4.205,00

SI435C 2020/66

Concello de Cuntis

P3601500F

Artigo 9.1.b)

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2020/67

Concello de Curtis

P1503200F

Artigo 9.1.a)

7.986,00

20

7.986,00

SI435C 2020/68

Concello de Dodro

P1503300D

Artigo 9.1.b)

7.000,00

20

7.000,00

SI435C 2020/72

Concello de Fisterra

P1503800C

Artigo 9.1.a)

5.429,60

19

5.429,60

SI435C 2020/73

Concello de Folgoso do Caurel

P2701700C

Artigo 9.1.a)

8.000,00

19

8.000,00

SI435C 2020/75

Concello de Frades

P1503900A

Artigo 9.1.b)

7.250,00

20

7.250,00

SI435C 2020/79

Concello de Guntín

P2702300A

Artigo 9.1.b)

8.000,00

18

8.000,00

SI435C 2020/81

Concello de Láncara-Páramo

P2702600D

Artigo 9.1.b)

3.400,00

49

3.400,00

SI435C 2020/82

Concello de Laxe

P1504100G

Artigo 9.1.a)

7.986,00

20

7.986,00

SI435C 2020/83

Concello de Laza

P3204000H

Artigo 9.1.a)

6.000,00

19

6.000,00

SI435C 2020/84

Concello de Lobios

P3204300B

Artigo 9.1.b)

4.000,00

19

4.000,00

SI435C 2020/85

Concello de Lousame

P1504300C

Artigo 9.1.a)

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2020/86

Concello de Maceda

P3204400J

Artigo 9.1.b)

7.000,00

19

7.000,00

SI435C 2020/90

Concello de Mañón

P1504500H

Artigo 9.1.b)

4.500,00

18

4.500,00

SI435C 2020/92

Concello de Maside

P3204600E

Artigo 9.1.b)

7.000,00

18

7.000,00

SI435C 2020/93

Concello de Meis

P3602800I

Artigo 9.1.a)

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2020/94

Concello de Melide

P1504700D

Artigo 9.1.b)

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2020/95

Concello de Melón

P3204700C

Artigo 9.1.b)

8.000,00

18

8.000,00

SI435C 2020/98

Concello de Mondariz

P3603000E

Artigo 9.1.b)

8.000,00

18

8.000,00

SI435C 2020/99

Concello de Mondariz-Balneario

P3603100C

Artigo 9.1.b)

5.915,13

19

5.915,13

SI435C 2020/100

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Artigo 9.1.b)

4.300,00

20

4.300,00

SI435C 2020/101

Concello de Monfero

P1505100F

Artigo 9.1.b)

1.650,00

19

1.650,00

SI435C 2020/103

Concello de Moraña

P3603200A

Artigo 9.1.b)

5.989,71

19

5.989,71

SI435C 2020/106

Concello de Muíños

P3205200C

Artigo 9.1.e)

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2020/108

Concello de Muxía

P1505300B

Artigo 9.1.b)

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2020/110

Concello de Negreira

P1505700C

Artigo 9.1.a)

7.254,00

16

7.254,00

SI435C 2020/120

Concello de Oia

P3603600B

Artigo 9.1.c)

7.986,00

18

7.986,00

SI435C 2020/121

Concello de Oímbra

P3205400I

Artigo 9.1.b)

3.000,00

19

3.000,00

SI435C 2020/128

Concello de Palas de Rei

P2704000E

Artigo 9.1.b)

7.986,00

20

7.986,00

SI435C 2020/129

Concello de Parada de Sil

P3205800J

Artigo 9.1.b)

8.000,00

18

8.000,00

SI435C 2020/130

Concello de Paradela

P2704200A

Artigo 9.1.b)

2.600,00

19

2.600,00

SI435C 2020/131

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

Artigo 9.1.b)

7.427,00

20

7.427,00

SI435C 2020/133

Concello de Petín

P3206100D

Artigo 9.1.a)

1.936,00

18

1.936,00

SI435C 2020/134

Concello de Piñor

P3206200B

Artigo 9.1.a)

4.200,00

20

4.200,00

SI435C 2020/136

Concello de Pol

P2704600B

Artigo 9.1.a)

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2020/139

Concello de Pontecesures

P3604400F

Artigo 9.1.a)

6.487,80

20

6.487,80

SI435C 2020/140

Concello de Pontedeva

P3206500E

Artigo 9.1.a)

8.000,00

18

8.000,00

SI435C 2020/142

Concello de Portas

P3604000D

Artigo 9.1.b)

1.100,00

18

1.100,00

SI435C 2020/143

Concello de Porto do Son

P1507200B

Artigo 9.1.a)

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2020/144

Concello de Portomarín

P2704900F

Artigo 9.1.b)

8.000,00

19

8.000,00

SI435C 2020/145

Concello de Quintela de Leirado

P3206700A

Artigo 9.1.b)

8.000,00

19

8.000,00

SI435C 2020/146

Concello de Quiroga

P2705000D

Artigo 9.1.b)

4.141,10

19

4.141,10

SI435C 2020/147

Concello de Rábade

P2705600A

Artigo 9.1.b)

7.917,00

19

7.917,00

SI435C 2020/150

Concello de Ribadeo

P2705100B

Artigo 9.1.a)

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2020/151

Concello de Ribas de Sil

P2705200J

Artigo 9.1.f)

1.324,95

18

1.324,95

SI435C 2020/154

Concello de Rodeiro

P3604700I

Artigo 9.1.a)

7.986,00

20

7.986,00

SI435C 2020/155

Concello de Rubiá

P3207400G

Artigo 9.1.a)

8.000,00

18

8.000,00

SI435C 2020/159

Concello de San Amaro

P3207500D

Artigo 9.1.a)

1.800,00

18

1.800,00

SI435C 2020/160

Concello de San Sadurniño

P1507700A

Artigo 9.1.a)

2.058,00

20

2058,0

SI435C 2020/161

Concello de Sandiás

P3207800H

Artigo 9.1.a)

7.260,00

18

7.260,00

SI435C 2020/165

Concello de Silleda

P3605200I

Artigo 9.1.f)

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2020/166

Concello de Sober

P2705900E

Artigo 9.1.e)

2.000,00

20

2.000,00

SI435C 2020/168

Concello de Taboadela

P3208000D

Artigo 9.1.a)

7.986,00

18

7.986,00

SI435C 2020/172

Concello de Tordoia

P1508500D

Artigo 9.1.a)

7.900,00

19

7.900,00

SI435C 2020/173

Concello de Touro

P1508600B

Artigo 9.1.b)

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2020/174

Concello de Trabada

P2706100A

Artigo 9.1.a)

2.310,00

19

2.310,00

SI435C 2020/175

Concello de Triacastela

P2706200I

Artigo 9.1.a)

4.037,00

18

4.037,00

SI435C 2020/180

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

Artigo 9.1.a)

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2020/183

Concello de Vilalba

P2706500B

Artigo 9.1.c)

5.000,00

16

5.000,00

SI435C 2020/184

Concello de Vilamarín

P3208800G

Artigo 9.1.a)

7.986,00

20

7.986,00

SI435C 2020/186

Concello de Vilar de Barrio

P3209000C

Artigo 9.1.b)

8.000,00

19

8.000,00

SI435C 2020/187

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Artigo 9.1.e)

2.420,00

18

2.420,00

SI435C 2020/189

Concello de Vilariño de Conso

P3209300G

Artigo 9.1.b)

8.000,00

19

8.000,00

SI435C 2020/188

Concello de Vilarmaior

P1509200J

Artigo 9.1.a)

3.600,00

19

3.600,00

SI435C 2020/190

Concello de Vilasantar

P1509100B

Artigo 9.1.a)

2.420,00

19

2.420,00

SI435C 2020/193

Concello de Xermade

P2702100E

Artigo 9.1.b)

1.230,00

20

1.230,00

SI435C 2020/194

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

Artigo 9.1.b)

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2020/195

Concello de Xove

P2702500F

Artigo 9.1.a)

6.899,61

20

6.899,61

SI435C 2020/196

Concello de Xunqueira de Espadanedo

P3203800B

Artigo 9.1.b)

7.500,00

18

7.500,00

SI435C 2020/197

Concello de Zas

P1509400F

Artigo 9.1.f)

4.290,00

20

4.290,00

SI435C 2020/115

Concello do Incio

P2702400I

Artigo 9.1.a)

8.000,00

18

8.000,00

SI435C 2020/116

Concello do Pino

P1506700B

Artigo 9.1.b)

8.000,00

20

8.000,00

SI435C 2020/118

Concello do Rosal

P3604800G

Artigo 9.1.a)

6.678,00

16

6.678,00

SI435C 2020/119

Concello do Saviñao

P2705800G

Artigo 9.1.b)

8.000,00

19

8.000,00

SI435C 2020/177

Concello de Val do Dubra

P1508900F

Artigo 9.1.a)

7.986,00

20

7.986,00

SI435C 2020/89

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

P3200025I

Artigo 9.1.d)

10.000,00

59

10.000,00

SI435C 2020/88

Mancomunidade IV Conso-Frieiras

P3200016H

Artigo 9.1.b)

5.150,00

49

5.150,00

ANEXO II

Listaxe de agarda

a) Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B).

Núm. expediente

Entidade

(por orde de puntuación)

NIF

Actuación

Gasto
elixible*

Puntos

Importe segundo
puntuación

SI435B 2020/37

Concello de Ponteceso

P1506900H

Programa respira

20.460,82

40,00

12.000,00

SI435B 2020/72

Concello de Ourol

P2703800I

Ludoteca de verán

4.200,00

39,00

3.360,00

SI435B 2020/41

Concello de Vilarmaior

P1509200J

Actividades de conciliación

5.040,00

39,00

4.032,00

SI435B 2020/57

Concello de Monfero

P1505100F

Concilia Monfero

14.229,60

39,00

11.383,68

SI435B 2020/97

Concello de Maceda

P3204400J

Programa mañanceiros

33.778,35

39,00

12.000,00

SI435B 2020/05

Concello de Moeche

P1505000H

Campamentos de conciliación familiar

5.100,00

39,00

4.080,00

SI435B 2020/83

Concello de Catoira

P3601000G

Programa de fomento da conciliación do

Concello de Catoira

13.400,00

39,00

10.720,00

SI435B 2020/89

Concello das Neves

P3603400G

Campamentos de verán

16.800,00

39,00

12.000,00

SI435B 2020/131

Concello do Saviñao

P2705800G

Aula de verán

16.800,00

39,00

12.000,00

SI435B 2020/14

Concello de Toén

P3208200J

Madrugadores e campamento de verán

3.389,00

38,00

2.711,20

SI435B 2020/46

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Concilia Vilar de Santos

11.200,00

38,00

8.960,00

SI435B 2020/82

Concello de Baralla

P2703600C

Campamentos urbanos para conciliación da vida laboral e familiar

12.752,60

38,00

10.202,08

SI435B 2020/127

Concello de Esgos

P3203200E

Aprende sorrindo en Esgos

9.013,20

38,00

7.210,56

SI435B 2020/124

Concello de Valdoviño

P1508800H

Programa concilia tempos

15.061,60

38,00

12.000,00

SI435B 2020/100

Concello de Meis

P3602800I

Programa de conciliación no centro social municipal Casa de Escudeiro de Meis

4.484,48

37,00

3.587,58

SI435B 2020/34

Concello de Vigo

P3605700H

Servizo de atención domiciliaria á infancia

56.000,00

37,00

12.000,00

SI435B 2020/114

Concello de Mesía

P1504800B

Programa respira Mesía

9.254,00

36,00

7.403,20

SI435B 2020/13

Concello da Guarda

P3602300J

Campamento de verán

16.500,00

36,00

12.000,00

SI435B 2020/102

Concello de Cee

P1502300E

Respira

11.227,82

36,00

8.982,26

SI435B 2020/105

Concello de Soutomaior

P3605300G

Campamento urbano concilia en igualdade

11.480,00

36,00

9.184,00

SI435B 2020/32

Concello de Forcarei

P3601800J

Concilia Forcarei

16.800,00

35,00

12.000,00

SI435B 2020/134

Concello de Ramirás

P3206900G

Programa concilia infancias Ramirás

16.226,00

35,00

12.000,00

SI435B 2020/111

Concello da Cañiza

P3600900I

Programa educativo de verán Eu quero ser

5.066,00

35,00

4.052,80

SI435B 2020/125

Concello de Miño

P1504900J

Respira

53.306,75

35,00

12.000,00

SI435B 2020/144

Concello de Malpica de Bergantiños

P1504400A

Campamento en igualdade

11.979,58

35,00

9.583,66

SI435B 2020/31

Concello de Taboada

P2706000C

Actividades de verán

10.721,40

34,00

8.577,12

SI435B 2020/08

Concello da Estrada

P3601700B

Espazo concilia A Estrada

28.878,00

34,00

12.000,00

SI435B 2020/93

Concello de Vilar de Barrio

P3209000C

Vilar de Barrio concilia

16.800,00

33,00

12.000,00

SI435B 2020/107

Concello de Vimianzo

P1509300H

Ludoteca municipal

16.800,00

33,00

12.000,00

SI435B 2020/123

Concello de Ribadumia

P3604600A

Fogar de maiores

14.000,00

33,00

11.200,00

SI435B 2020/50

Concello de Petín

P3206100D

Diverpetín

6.192,40

32,00

4.953,92

SI435B 2020/39

Concello de Melide

P1504700D

Conciliando: campamento de verán

10.300,00

32,00

8.240,00

SI435B 2020/49

Concello de Boiro

P1501100J

Campamentos urbanos

17.800,00

32,00

12.000,00

SI435B 2020/58

Concello de Moaña

P3602900G

Programa ven e xoga

6.791,40

32,00

5.433,12

SI435B 2020/59

Concello de Viveiro

P2706700H

Programa respira

13.951,00

32,00

11.160,80

SI435B 2020/99

Concello de Betanzos

P1500900D

Betanzos concilia

14.331,00

32,00

11.464,80

SI435B 2020/126

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Campamentos urbanos

16.974,70

32,00

12.000,00

SI435B 2020/136

Concello de Sarria

P2705700I

Tempo libre da infancia. Verán

56.000,00

32,00

12.000,00

SI435B 2020/139

Concello Tui

P3605500B

Igual é +

16.716,73

32,00

12.000,00

SI435B 2020/113

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

Ponte Caldelas concilia

10.921,74

31,00

8.737,39

SI435B 2020/67

Concello de Castro de Rei

P2701000H

Concilia Castro de Rei

16.841,89

31,00

12.000,00

SI435B 2020/109

Concello de Rianxo

P1507300J

Medida de conciliación do Concello de Rianxo

33.262,40

31,00

12.000,00

SI435B 2020/27

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

Sempre xove

16.800,00

30,00

12.000,00

SI435B 2020/86

Concello de Mazaricos

P1504600F

Conciliamos no verán

20.020,00

29,00

12.000,00

SI435B 2020/48

Concello do Vicedo

P2706400E

Ludoteca verán

4.900,00

28,00

3.920,00

SI435B 2020/24

Concello de Cangas

P3600800A

Programa enredos

12.081,21

28,00

9.664,97

SI435B 2020/40

Concello de Cambre

P1501700G

Concilia Cambre

31.000,00

28,00

12.000,00

(*) Custos directos de persoal máis un 40 % e menos os ingresos, de ser o caso.

b) Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Núm. expediente

Entidade

NIF

Actuación

Total
puntos

Gasto

elixible*

Importe segundo puntuación

SI435A 2020/29

Concello de Mos

P3603300I

Programa de fortalecemento para o cambio en mulleres en situación de vulnerabilidade

28,00

9.520,00

7.616,00

SI435A 2020/12

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Programa educación sexual integral para mulleres

27,50

2.520,00

2.016,00

SI435A 2020/1

Concello de Gondomar

P3602100D

Promoción da igualdade e loita contra a violencia de xénero. Formación en liña

26,50

5.712,00

4.569,60

SI435A 2020/21

Concello de Petín

P3206100D

RE-Encontros: Nós mesmas

26,00

3.049,20

2.439,36

SI435A 2020/24

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

Programa namórate de ti

25,50

12.171,60

8.000,00

SI435A 2020/41

Concello de Ames

P15002001

Programa integral para vítimas violencia de xénero e mulleres vulnerables

25,00

13.720,00

8.000,00

SI435A 2020/50

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

Autocoñecemento para o bo trato

23,00

3.568,60

2.854,88

SI435A 2020/65

Concello de Ramirás

P3206900G

Ramirás é muller

23,00

9.940,00

7.952,00

SI435A 2020/45

Concello da Laracha

P1504200E

Obradoiro movemente

22,50

2.918,30

2.334,64

SI435A 2020/55

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Programa mim-arte

20,00

3.685,89

2.580,12

SI435A 2020/63

Concello de Pontevedra

P3603800H

Promoción da igualdade e prevención da violencia de xénero

19,00

13.636,70

7.000,00

(*) Custos directos de persoal máis un 40 % e menos os ingresos, de ser o caso.

c) Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C).

Núm. expediente

Entidade (por orde de puntuación)

NIF

Medida solicitada

Importe

solicitado

Puntos

Importe

SI435C 2020/123

Concello de Ortigueira

P1506200C

Artigo 9.1.e)

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2020/132

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

Artigo 9.1.b)

7.986,00

16

7.986,00

SI435C 2020/182

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Artigo 9.1.a)

5.000,00

16

5.000,00

SI435C 2020/178

Concello de Valga

P3605600J

Artigo 9.1.a)

7.950,00

16

7.950,00

SI435C 2020/179

Concello de Vedra

P1500900D

Artigo 9.1 a)

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2020/167

Concello de Soutomaior

P3605300G

Artigo 9.1.b)

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2020/191

Concello de Vimianzo

P1509300H

Artigo 9.1.f)

5.566,00

16

5.566,00

SI435C 2020/162

Concello de Santa Comba

P1507800I

Artigo 9.1.a)

7.986,00

16

7.986,00

SI435C 2020/152

Concello de Ribadumia

P3604600A

Artigo 9.1.b)

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2020/157

Concello de Salceda de Caselas

P3604900E

Artigo 9.1.b)

7.800,00

16

7.800,00

SI435C 2020/40

Concello de Burela

P2706800F

Artigo 9.1.a)

7.800,00

16

7.800,00

SI435C 2020/43

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

Artigo 9.1.a)

7.986,00

16

7.986,00

SI435C 2020/105

Concello de Mugardos

P1505200D

Artigo 9.1.b)

8.000,00

16

8.000,00

SI435C 2020/126

Concello de Outes

P1506300A

Artigo 9.1.b)

7.986,00

16

7.986,00

SI435C 2020/87

Concello de Malpica de Bergantiños

P1504400A

Artigo 9.1.b)

7.994,47

16

7.994,47

SI435C 2020/74

Concello de Foz

P2701900I

Artigo 9.1.b)

7.979,00

16

7.979,00

SI435C 2020/17

Concello de Abegondo

P1500100A

Artigo 9.1.a)

8.000,00

15

8.000,00

SI435C 2020/199

Concello de Ribadavia

P3207000E

Artigo 9.1.b)

8.000,00

15

8.000,00

SI435C 2020/125

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

Artigo 9.1.a)

7.264,00

15

7.264,00

SI435C 2020/107

Concello de Muros

P1505400J

Artigo 9.1.c)

6.400,00

15

6.400,00

SI435C 2020/35

Concello de Bergondo

P1500800F

Artigo 9.1.b)

8.000,00

15

8.000,00

SI435C 2020/137

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

Artigo 9.1.b)

3.640,00

15

3.640,00

SI435C 2020/03

Concello da Cañiza

P3600900I

Artigo 9.1.a)

3.340,00

15

3.340,00

SI435C 2020/158

Concello de Salvaterra de Miño

P3605000C

Artigo 9.1.a)

5.331,80

15

5.331,80

SI435C 2020/96

Concello de Miño

P1504900J

Artigo 9.1.a)

5.077,60

15

5.077,60

SI435C 2020/78

Concello de Guitiriz

P2702200C

Artigo 9.1.b)

8.000,00

14

8.000,00

SI435C 2020/56

Concello de Cerceda

P1502400C

Artigo 9.1.b)

7.986,00

13

7.986,00

SI435C 2020/31

Concello de Baiona

P3600300B

Artigo 9.1.b)

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2020/135

Concello de Poio

P3604100B

Artigo 9.1.b)

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2020/117

Concello do Porriño

P3603900F

Artigo 9.1.a)

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2020/77

Concello de Gondomar

P3602100D

Artigo 9.1.b)

7.986,00

12

7.986,00

SI435C 2020/102

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Artigo 9.1.b)

7.350,00

12

7.350,00

SI435C 2020/97

Concello de Moaña

P3602900G

Artigo 9.1.a)

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2020/122

Concello de Ordes

P1506000G

Artigo 9.1.a)

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2020/38

Concello de Boiro

P1501100J

Artigo 9.1.a)

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2020/156

Concello de Sada

P1507600C

Artigo 9.1.b)

7.977,00

12

7.977,00

SI435C 2020/112

Concello de Noia

P1505800A

Artigo 9.1.a)

7.986,00

12

7.986,00

SI435C 2020/113

Concello do Carballiño

P3202000J

Artigo 9.1.b)

7.986,00

12

7.986,00

SI435C 2020/170

Concello de Teo

P1508300I

Artigo 9.1.b)

7.554,70

12

7.554,70

SI435C 2020/104

Concello de Mos

P3603300I

Artigo 9.1.b)

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2020/164

Concello de Sarria

P2705700I

Artigo 9.1.b)

7.701,00

12

7.701,00

SI435C 2020/111

Concello de Nigrán

P3603500D

Artigo 9.1.b)

7.683,50

12

7.683,50

SI435C 2020/192

Concello de Viveiro

P2706700H

Artigo 9.1.b)

5.000,00

12

5.000,00

SI435C 2020/36

Concello de Betanzos

P1500900D

Artigo 9.1.b)

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2020/08

Concello da Laracha

P1504200E

Artigo 9.1.a)

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2020/70

Concello de Fene

P1503600G

Artigo 9.1.b)

4.500,00

12

4.500,00

SI435C 2020/33

Concello de Barbadás

P3200900C

Artigo 9.1.a)

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2020/29

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Artigo 9.1.a)

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2020/171

Concello de Tomiño

P3605400E

Artigo 9.1.b)

7.236,00

12

7.236,00

SI435C 2020/114

Concello do Grove

P3602200B

Artigo 9.1.b)

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2020/176

Concello de Tui

P3605500B

Artigo 9.1.b)

8.000,00

12

8.000,00

SI435C 2020/163

Concello de Sanxenxo

P3605100A

Artigo 9.1.c)

7.553,78

11

7.553,78

SI435C 2020/45

Concello de Cambados

P3600600E

Artigo 9.1.f)

7.999,38

11

7.999,38

SI435C 2020/185

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

Artigo 9.1.b)

7.974,99

11

7.974,99

SI435C 2020/149

Concello de Rianxo

P1507300J

Artigo 9.1.b)

7.790,00

11

7.790,00

SI435C 2020/71

Concello de Ferrol

P1503700E

Artigo 9.1.b)

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2020/124

Concello de Ourense

P3205500F

Artigo 9.1.b)

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2020/48

Concello de Cangas

P3600800A

Artigo 9.1.f)

7.999,38

8

7.999,38

SI435C 2020/138

Concello de Ponteareas

P3604200J

Artigo 9.1.b)

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2020/91

Concello de Marín

P3602600C

Artigo 9.1.b)

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2020/181

Concello de Vigo

P3605700H

Artigo 9.1.b)

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2020/148

Concello de Redondela

P3604500C

Artigo 9.1.f)

3.166,50

8

3.166,50

SI435C 2020/80

Concello de Lalín

P3602400H

Artigo 9.1.f)

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2020/05

Concello da Estrada

P3601700B

Artigo 9.1.a)

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2020/20

Concello de Ames

P1500200I

Artigo 9.1.b)

7.995,00

8

7.995,00

SI435C 2020/26

Concello de Arteixo

P1500500B

Artigo 9.1.b)

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2020/04

Concello da Coruña

P1503000J

Artigo 9.1.b)

8.000,00

8

8.000,00

SI435C 2020/141

Concello de Pontevedra

P3603800H

Artigo 9.1.f)

7.999,38

8

7.999,38

SI435C 2020/46

Concello de Cambre

P1501700G

Artigo 9.1.c)

8.000,00

7

8.000,00

SI435C 2020/109

Concello de Narón

P1505500G

Artigo 9.1.a)

8.000,00

7

8.000,00

SI435C 2020/65

Concello de Culleredo

P1503100H

Artigo 9.1.a)

8.000,00

7

8.000,00

SI435C 2020/153

Concello de Ribeira

P1507400H

Artigo 9.1.a)

8.000,00

7

8.000,00

ANEXO III

Solicitudes denegadas e desistidas

Programa de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar (SI435B)

Núm. expediente

Entidade

NIF

Actuación

Causa

SI435B 2020/75

Concello da Arnoia

P3200400D

Conciliación familiar

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435B 2020/138

Concello da Bola

P3201500J

Programa municipal fomento da conciliación

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435B 2020/130

Concello da Pobra de Trives

P3206400H

Ludoteca

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435B 2020/135

Concello de Barbadás

P3200900C

Barbadás concilia

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435B 2020/96

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

Conciliación familiar

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435B 2020/33

Concello de Cenlle

P3202600G

Cenlle concilia

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435B 2020/15

Concello de Ferrol

P1503700E

Campamentos infantís urbanos e rurais

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435B 2020/80

Concello de Fisterra

P1503800C

Respira Fisterra

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435B 2020/142

Concello de Manzaneda

P3204500G

Banco de tempo

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435B 2020/119

Concello de Muras

P2703300J

Muras concilia

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435B 2020/73

Concello de Neda

P1505600E

Conciliamos xogando

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435B 2020/116

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

Campamento de verán

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435B 2020/129

Concello de Pontevedra

P3603800H

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435B 2020/141

Concello de Salvaterra de Miño

P3605000C

Salvaterra concilia

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435B 2020/52

Concello de San Sadurniño

P1507700A

Programa de conciliación aldea de verán

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435B 2020/122

Concello de San Xoán de Río

P3207100C

Banco de tempo

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435B 2020/44

Concello de Sanxenxo

P3605100A

Ludoteca itinerante

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435B 2020/88

Concello de Trazo

P1508700J

Conciliación no punto de atención á infancia

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435B 2020/43

Concello de Xove

P2702500F

Conciliando Xove

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

b) Programa de promoción da igualdade e de prevención e tratamento da violencia de xénero (SI435A).

Núm. expediente

Entidade
(por orde alfabética)

NIF

Causa da desestimación

SI435A 2020/68

Concello da Coruña

P1503000J

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435A 2020/25

Concello de Arzúa

P1500600J

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435A 2020/43

Concello de Avión

P3200500A

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435A 2020/64

Concello de Beariz

P3201200G

Artigo 14 das bases reguladoras. Incumprimento do requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

SI435A 2020/32

Concello de Noia

P1505800A

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435A 2020/49

Concello de Rois

P1507500E

Incumprimento do artigo 7 das bases da convocatoria. Actividade non subvencionable

SI435A 2020/3

Concello de Sanxenxo

P3605100A

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435A 2020/40

Concello de Vedra

P1509000D

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435A 2020/46

Concello de Vimianzo

P1509300H

Incumprimento do artigo 7 das bases da convocatoria. Actividade non subvencionable

c) Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C).

Núm. expediente

Entidade

NIF

Actuación

Causa

SI435C 2020/76

Concello de Friol

P2702000G

Artigo 9.1.b)

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa

SI435C 2020/127

Concello de Padrón

P1506600D

Artigo 9.1.b)

Artigo 94.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa