Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 149 Luns, 27 de xullo de 2020 Páx. 29633

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Narón (expediente-e IN407A 2020/39-1).

Expediente-e: IN407A 2020/39-1.

Promotora: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación da instalación: adaptación do CR Lagoas (15CN36), no lugar das Lagoas.

Concello: Narón.

Feitos:

1. O 26 de febreiro de 2020, a empresa promotora solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da dita instalación de distribución eléctrica.

2. O proxecto non se someteu ao trámite de información pública, segundo o artigo 38 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm. 203, do 25 de outubro).

3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectadas, isto é, Servizo Provincial da AXI-Xefatura Territorial da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Coruña; Demarcación de Estradas do Estado en Galicia-Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana; Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA)-Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana e Concello de Narón. A empresa promotora manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos por AXI e AESA. Hoxe non consta no expediente resposta dos organismos afectados, isto é, o Concello e Estradas, á solicitude nin á reiteración do condicionado solicitado.

4. Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron informe favorable sobre a dita solicitude.

Consideracións legais e técnicas:

1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.

3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

4. O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión.

6. A Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm. 203, do 25 de outubro).

7. As características técnicas da instalación son as que a seguir se describen:

– Retensado liña de media tensión aérea SMR729/SMR730 entre os apoios D39 e D43 a 15 kV cunha lonxitude de 233 m, con orixe no apoio número D39 existente do dobre circuíto que forman as liñas SMR729/SMR730, condutor tipo LA-180 mm² Al (existente) e remate no apoio número D43 proxectado que substitúe o existente do dobre circuíto que conforman as liñas SMR729/SMR730.

– Liñas de media tensión soterrada SMR729/SMR730 (actuación 1 e 2), a 15 kV cunha lonxitude de 38 m, con orixe no apoio número D43 proxectado que substitúe o existente do dobre circuíto que forman as liñas SMR729/SMR730, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm² Al e remate no novo CR Lagoas proxectado.

– Treito liña de media tensión soterrada CRN707A ao novo CR Lagoas (actuación 4) a 15 kV cunha lonxitude de 24 m, con orixe en empalmes proxectados coa LMTS CRN707A, no treito entre a subestación de Cornido (expediente 25.862) e o CR Lagoas que se substituirá (expediente 784/16), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm² Al e remate no novo CR Lagoas proxectado.

– Treito liña de media tensión soterrada CRN704B ao novo CR Lagoas (actuación 5) a 15 kV cunha lonxitude de 24 m, con orixe en empalmes proxectados coa LMTS CRN704B, no treito entre o CT Piñeiros (expediente 2588/16) e o CR Lagoas que se substituirá (expediente 784/16), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm² Al e remate no novo CR Lagoas proxectado.

– Treito liña de media tensión soterrada CRN703A ao novo CR Lagoas (actuación 6) a 15 kV cunha lonxitude de 24 m, con orixe en empalmes proxectados coa LMTS CRN703A, no treito entre o CT Amenadas (expediente 77/16) e o CR Lagoas que se substituirá (expediente 784/16), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm² Al e remate no novo CR Lagoas proxectado.

– Treito liña de media tensión soterrada CRN707A ao CS Privilege (15CHGF) (actuación 7) a 15 kV cunha lonxitude de 24 m, con orixe no novo CR. Lagoas proxectado, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm² Al e remate en empalmes proxectados na LMTS CRN707A, no treito entre o CR Lagoas que se substituirá e o CS Privilege (expediente 281/2009).

Centro de transformación e reflexión en edificio prefabricado de formigón de 250 kVA con relación de transformación 15000/400 V. Configuración de celas 9L (telecontroladas e 2 en reserva)+2 acoplamento de barras (telecontroladas)+1P.

O orzamento da instalación, segundo o proxecto, é de 138.888,32 €.

8. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial.

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á dita instalación de distribución eléctrica.

2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.

3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá achegar ante esta xefatura territorial unha solicitude coa cal xuntará a seguinte documentación:

– As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento, e as certificacións ou homologacións, se procede.

– Un certificado do/da director/a da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas na montaxe da instalación e posta a punto.

4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente.

Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan interpor calquera outro recurso que consideren pertinente.

Mediante este documento notifícaselle á empresa promotora esta resolución, segundo o exixido no artigo 40.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

A Coruña, 7 de xullo de 2020

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña