Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Luns, 3 de agosto de 2020 Páx. 30406

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 8 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 25 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 232, do 5 de decembro de 2019).

O día 5 de decembro de 2019, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 25 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, programa e crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 19 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación os beneficiarios serán informados de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.1 do PDR de Galicia, e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 12.

De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación e expresaranse, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o que deben presentarse e o prazo para interpolos; reflectirase, ademais, que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Planificación e Ordenación Forestal:

1. Acorda a publicación do contido da Resolución do 8 de xullo de 2020 das axudas concedidas con cargo ao código de proxecto 14.03.713B.770.0.2016.00207 e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 25 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 (2015/XA) ao abeiro do Regulamento (UE) 702/2014, e cumpre co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para o período 2014-2020. O PDR 2014-2020 foi aprobado pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015.

2. A orde estableceu dúas liñas de axuda obxecto de subvención, as cales se corresponden coa medida 8.1 (axuda para a reforestación/creación de superficies forestais), prioridade 4, do PDR 2014-2020:

a) Axudas para a creación de superficies forestais con especies do anexo I.

b) Axudas para a creación de superficies forestais con especies do anexo II.

O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas que foron concedidas, o anexo II presenta aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación, o anexo III informa sobre a orde de prioridade e no anexo IV indícanse os expedientes que están pendentes da emisión de informe sectorial debido ao COVID-19 e que non poden iniciar as actuacións obxecto de axuda ata ter o informe sectorial favorable. Estes dispoñen de 3 meses contados desde a publicación do presente anuncio para a súa presentación e, no caso de non facelo, perderase o dereito ao cobramento do expediente de axuda. Estas listaxes atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

3. As axudas concedidas, dispostas no anexo I, deberán:

1) Presentar, por escrito, antes do 15 de marzo de 2021, para propietarios particulares de xeito individual, Sofor, sociedades e agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrícolas, proindivisos, comunidades de bens e outras persoas xurídicas (S.A., S.L. etc.), e do 15 de abril de 2021 para CMVMC, unha única comunicación de remate dos traballos-solicitude de pagamento, xunto coa seguinte documentación, que se deberá achegar segundo o disposto no artigo 22, punto 3, da citada orde de axudas:

a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos, coas unidades desagregadas por parcelas e traballos como na resolución de aprobación.

b) Unha memoria económica xustificativa, que conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:

– Acreditación sobre o número de unidades físicas executadas. No caso dos propietarios particulares de xeito individual cuxa superficie de actuación sexa igual ou superior a 10 hectáreas, das CMVMC, das sociedades e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas, das cooperativas agrícolas, dos proindivisos, dos de montes de varas, abertais, de voces, de vocerío, de fabeo, das comunidades de bens, das entidades locais, e doutras persoas xurídicas, a acreditación deberá estar asinada por unha persoa titulada en enxeñaría de montes ou enxeñaría técnica forestal, ou titulada universitaria de grao ou posgrao en materia forestal.

– Contía da subvención calculada sobre a base das actividades cuantificadas na memoria de actuación e os valores máximos das unidades de obra previstos no anexo III.

– Un detalle doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do importe e da súa procedencia e co balance final do proxecto (ingresos e gastos), no cal deberá figurar a sinatura do solicitante ou representante da axuda.

c) Arquivo gráfico (medición GPS) en formato dixital SHP ou similar coa superficie afectada polos traballos subvencionados, coas mesmas características que o ficheiro que figura no anexo VII.

d) Respecto do material forestal de reprodución empregado:

– Etiquetaxe e documento provedor expedido polo ente provedor de material forestal de reprodución, de acordo co Real decreto 289/2003, do 7 de marzo, sobre comercialización dos materiais forestais de reprodución, e a súa modificación recollida no Real decreto 1220/2011, do 5 de setembro.

– Declaración responsable dos entes provedores de material forestal de reprodución que teñan expedidos os ditos documentos provedores, na cal certifiquen que o dito material forestal de reprodución cumpre cos requirimentos establecidos polo Decreto 220/2007, do 15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución, en materia de calidade exterior.

– Pasaporte fitosanitario do material forestal de reprodución de acordo coa lexislación vixente en materia de sanidade vexetal.

e) Certificado final de obra emitido polo director de obra, excepto no caso de propietarios particulares de xeito individual con superficie de actuación inferior a 10 hectáreas, no cal figure unha relación valorada dos traballos executados.

f) Só no caso de CMVMC, xustificación do cumprimento da obriga de comunicación establecida no artigo 125.7 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia; recórdase que as cotas mínimas de reinvestimento dos montes veciñais serán do 40 % de todos os ingresos xerados.

g) As instrucións para presentar os xustificantes de gasto e pagamento indícanse no anexo VIII da orde. Nos xustificantes de gasto deberá figurar o número de rexistro do Rexistro de Empresas do Sector Forestal (Resfor).

h) No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda cun terceiro:

– Comunicación do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo XII da orde.

No caso de que o cesionario do dereito de cobramento sexa unha comunidade de montes veciñais en man común (CMVMC), o dito anexo asinarao o presidente da CMVMC en nome da comunidade, pero deberá constar:

- Certificado do secretario da comunidade en que indique que a asemblea xeral autorizou, expresamente, o presidente para asinar a dita cesión de cobramento.

– Copia do documento público ou privado no cal se formalizou a cesión. No caso de documento privado, este deberá estar asinado electronicamente. No caso de documento público, xustificación da liquidación do imposto de transmisións patrimoniais de actos xurídicos documentados (ITPXD).

– Copia do DNI/NIF/NIE en vigor da persoa cesionaria, só no caso de denegar expresamente a súa verificación.

– Copia do NIF en vigor da entidade cesionaria, excepto autorización para a súa obtención á Administración.

2) Só se realizará unha única comprobación final dos expedientes aprobados unha vez comunicado o remate dos traballos-solicitude de pagamento da totalidade dos traballos aprobados.

3) O titular comprométese a manter a forestación, incluído o cartel informativo, se for o caso, conforme as condicións de comprobación e a conservar a masa creada durante a quenda da especie, ou polo menos 20 anos (no caso de instrumento de ordenación ou xestión forestal inscrito no Rexistro de Montes Ordenados será a quenda da especie indicada no proxecto desde a data de solicitude de pagamento da axuda).

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 8 de xullo de 2020

José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO I

Listaxe de solicitudes de axuda concedidas ao abeiro da Orde do 25 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150003/2020

*** 2544 **

CMVMC Buía, A Capela, Carballal, A Ferrería, Foxacos, Gans, A Ermida, Os Xufreus, Os Lemos, As Miráns, Outeiro, Pousada, Rábade, O Toural e Traba

16.024,03

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:73:0:0:84:82:1

Rianxo

1,22

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.316,72

0,24

316,01

304,67

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.316,72

0,51

671,53

647,46

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.316,72

0,46

605,69

583,96

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,27

616,30

166,40

160,43

F89

Tope €/ha proxecto

1,22

47,85

58,38

56,29

Total: 1.752,81

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:73:0:0:84:79:1

Rianxo

0,04

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

37,48

0,24

9,00

8,68

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

37,48

0,51

19,11

18,42

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

37,48

0,46

17,24

16,62

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,02

616,30

12,33

11,89

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,84

Total: 57,45

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:73:0:0:84:81:1

Rianxo

1,35

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.497,14

0,24

359,31

346,42

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.497,14

0,51

763,54

736,15

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.497,14

0,46

688,68

663,97

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,22

616,30

135,59

130,73

F89

Tope €/ha proxecto

1,35

47,85

64,60

62,28

Total: 1.939,55

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:73:0:0:84:80:1

Rianxo

0,29

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

269,27

0,24

64,62

62,30

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

269,27

0,51

137,33

132,40

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

269,27

0,46

123,86

119,42

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,15

616,30

92,45

89,13

F89

Tope €/ha proxecto

0,29

47,85

13,88

13,38

Total: 416,63

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

15:73:0:0:85:61:2

Rianxo

1,04

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.081,79

0,24

259,63

250,32

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.081,79

0,51

551,71

531,92

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.081,79

0,46

497,62

479,77

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,31

616,30

191,05

184,20

F89

Tope €/ha proxecto

1,04

47,85

49,76

47,97

Total: 1.494,18

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

15:73:0:0:85:56:1

Rianxo

0,13

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

154,96

0,24

37,19

35,86

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

154,96

0,51

79,03

76,19

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

154,96

0,46

71,28

68,72

F89

Tope €/ha proxecto

0,13

47,85

6,22

6,00

Total: 186,77

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

15:73:0:0:73:89:1

Rianxo

0,39

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

393,57

0,24

94,46

91,07

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

393,57

0,51

200,72

193,52

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

393,57

0,46

181,04

174,54

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,14

616,30

86,28

83,18

F89

Tope €/ha proxecto

0,39

47,85

18,66

17,99

Total: 560,30

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

15:73:0:0:73:89:2

Rianxo

2,62

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

3.092,48

0,24

742,20

715,57

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

3.092,48

0,51

1.577,16

1.520,58

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.092,48

0,46

1.422,54

1.371,50

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,06

616,30

36,98

35,65

F89

Tope €/ha proxecto

2,62

47,85

125,37

120,87

M11

Quilómetros arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,41

2.956,07

1.211,99

1.168,51

Total: 4.932,68

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

15:73:0:0:73:90:1

Rianxo

0,07

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

83,44

0,24

20,03

19,31

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

83,44

0,51

42,55

41,02

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

83,44

0,46

38,38

37,00

F89

Tope €/ha proxecto

0,07

47,85

3,35

3,23

Total: 100,56

Traballos parcela nº 10

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

15:73:0:0:73:91:1

Rianxo

3,09

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.944,73

0,24

706,74

681,38

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

2.944,73

0,51

1.501,81

1.447,93

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.944,73

0,46

1.354,58

1.305,98

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,45

616,30

893,64

861,58

F89

Tope €/ha proxecto

3,09

47,85

147,86

142,56

Total: 4.439,43

Traballos parcela nº 11

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

15:73:0:0:73:91:2

Rianxo

0,10

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

78,46

0,24

18,83

18,15

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

78,46

0,51

40,01

38,57

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

78,46

0,46

36,09

34,80

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,08

616,30

49,30

47,53

F89

Tope €/ha proxecto

0,10

47,85

4,79

4,62

Total: 143,67

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150006/2020

*** 8076 **

CMVMC Lugar do Ézaro

27.868,32

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:34:0:0:29:891:2

Dumbría

6,21

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

6,21

345,13

2.143,26

2.143,26

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

6,21

227,71

1.414,08

1.414,08

F2

Ha de roza mecanizada

6,21

474,76

2.948,26

2.948,26

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.440,00

0,63

2.797,20

2.797,20

F53

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

4.440,00

0,86

3.818,40

3.818,40

F89

Tope €/ha proxecto

6,21

47,85

297,15

297,15

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

1.195,00

7,58

9.058,10

6.192,27

Total: 19.610,62

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:34:0:0:29:891:2

Dumbría

1,18

B26 - Capudre (Sorbus aucuparia L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,18

345,13

407,25

407,25

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,18

227,71

268,70

268,70

F2

Ha de roza mecanizada

1,18

474,76

560,22

560,22

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

844,00

0,63

531,72

531,72

F53

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

844,00

0,86

725,84

725,84

F89

Tope €/ha proxecto

1,18

47,85

56,46

56,46

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

25,00

7,58

189,50

129,55

Total: 2.679,74

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:34:0:0:29:891:2

Dumbría

2,11

B8 - Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,11

345,13

728,22

456,47

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,11

227,71

480,47

301,18

F2

Ha de roza mecanizada

2,11

474,76

1.001,74

627,92

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.508,00

0,63

950,04

595,52

F85

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 2 primaveras

1.508,00

3,19

4.810,52

3.015,40

F89

Tope €/ha proxecto

2,11

47,85

100,96

63,29

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

100,00

7,58

758,00

518,18

Total: 5.577,96

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150008/2020

*** 1424 **

Marta Vilasuso Bellas

15.052,69

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:71:0:0:2:818:1

Pontes de García Rodríguez, As

7,35

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

7,04

340,00

2.393,60

2.393,60

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

7,04

225,00

1.584,00

1.584,00

F2

Ha de roza mecanizada

7,04

470,00

3.308,80

3.308,80

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

8.047,00

0,24

1.931,28

1.931,28

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

8.047,00

0,46

3.701,62

3.701,62

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,27

600,00

162,00

162,00

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,04

360,00

14,40

14,40

F89

Tope €/ha proxecto

7,35

47,85

351,70

351,70

Total: 13.447,40

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:71:0:0:2:818:3

Pontes de García Rodríguez, As

0,91

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,83

340,00

282,20

282,20

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,83

225,00

186,75

186,75

F2

Ha de roza mecanizada

0,83

470,00

390,10

390,10

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

949,00

0,24

227,76

227,76

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

949,00

0,46

436,54

436,54

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,04

600,00

24,00

24,00

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,04

360,00

14,40

14,40

F89

Tope €/ha proxecto

0,91

47,85

43,54

43,54

Total: 1.605,29

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150011/2020

*** 8104 **

CMVMC Santa Cruz de Lesón

26.043,62

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:68:0:0:10:1221:48

Pobra do Caramiñal, A

0,78

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,78

345,13

269,20

269,20

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,78

227,71

177,61

177,61

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

420,00

0,43

180,60

180,60

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

420,00

0,46

193,20

193,20

F89

Tope €/ha proxecto

0,78

47,85

37,32

37,32

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

38,00

7,58

288,04

240,96

Total: 1.098,89

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:68:0:0:10:1221:48

Pobra do Caramiñal, A

11,93

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

11,00

345,13

3.796,43

3.796,43

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

15.730,00

0,24

3.775,20

3.775,20

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

15.730,00

0,46

7.235,80

7.235,80

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,93

616,30

573,16

573,16

F89

Tope €/ha proxecto

11,93

47,85

570,85

570,85

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

1.412,00

7,58

10.702,96

8.953,44

Total: 24.904,88

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:68:0:0:10:1221:60

Pobra do Caramiñal, A

0,06

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,06

616,30

36,98

36,98

F89

Tope €/ha proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

Total: 39,85

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150012/2020

*** 2246 **

CMVMC Lugar da Igrexa

16.876,93

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:23:0:0:44:1524:4

Cee

6,76

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

6,32

474,76

3.000,48

3.000,48

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

7.021,52

0,24

1.685,16

1.685,16

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

7.021,52

0,51

3.580,98

3.580,98

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

7.021,52

0,46

3.229,90

3.229,90

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,12

616,30

73,96

73,96

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,32

364,48

116,63

116,63

F89

Tope €/ha proxecto

0,32

47,85

15,31

15,31

F89

Tope €/ha proxecto

6,32

47,85

302,41

302,41

F89

Tope €/ha proxecto

0,12

47,85

5,74

5,74

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

642,00

7,58

4.866,36

4.866,36

Total: 16.876,93

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150013/2020

*** 2828 **

CMVMC Veríns

21.048,44

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:40:0:0:5:1115:1

Irixoa

6,26

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

6.454,91

0,24

1.549,18

1.549,18

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

6.454,91

0,51

3.292,00

3.292,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

6.454,91

0,46

2.969,26

2.969,26

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,27

616,30

166,40

166,40

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,18

364,48

65,61

65,61

F89

Tope €/ha proxecto

6,26

47,85

299,54

299,54

Total: 8.341,99

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:40:0:0:5:1115:6

Irixoa

0,07

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

22,22

0,24

5,33

5,33

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

22,22

0,51

11,33

11,33

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

22,22

0,46

10,22

10,22

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,01

616,30

6,16

6,16

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,04

364,48

14,58

14,58

F89

Tope €/ha proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

Total: 50,97

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:40:0:0:5:2074:1

Irixoa

7,11

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,67

474,76

1.267,61

1.267,61

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

7.199,28

0,24

1.727,83

1.727,83

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

7.199,28

0,51

3.671,63

3.671,63

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

7.199,28

0,46

3.311,67

3.311,67

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,43

616,30

265,01

265,01

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,20

364,48

72,90

72,90

F89

Tope €/ha proxecto

7,11

47,85

340,21

340,21

Total: 10.656,86

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:40:0:0:5:2074:2

Irixoa

1,28

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,85

474,76

403,55

403,55

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.166,55

0,24

279,97

279,97

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.166,55

0,51

594,94

594,94

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.166,55

0,46

536,61

536,61

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,12

616,30

73,96

73,96

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,11

364,48

40,09

40,09

F89

Tope €/ha proxecto

1,28

47,85

61,25

61,25

Total: 1.990,37

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

15:40:0:0:5:2074:4

Irixoa

0,02

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 8,25

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150014/2020

*** 2337 **

CMVMC Lariño

8.616,45

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:20:0:0:5:487:1

Carnota

4,52

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

4.994,00

0,24

1.198,56

1.130,87

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.944,00

0,46

2.274,24

2.145,79

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

4.944,00

1,05

5.191,20

4.898,00

F89

Tope €/ha proxecto

4,45

47,85

212,93

200,90

Total: 8.375,56

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:20:0:0:5:487:2

Carnota

0,13

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

144,43

0,24

34,66

32,24

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

144,43

0,46

66,44

61,80

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

144,43

1,05

151,65

141,06

F89

Tope €/ha proxecto

0,13

47,85

6,22

5,79

Total: 240,89

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150015/2020

*** 3483 **

CMVMC Sampaio, As Taras, S. Isidro, Conga, Igrexa, Armental, Rego da Horta, Batán, Cruceiro Novo do Trouxal, Foxo, Vilas e Entre Ríos

10.755,14

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:68:0:0:2:260:1

Pobra do Caramiñal, A

4,18

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

4.777,00

0,23

1.098,71

922,70

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,18

227,71

951,83

799,35

F2

Ha de roza mecanizada

3,92

474,76

1.861,06

1.562,94

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

4.777,00

0,24

1.146,48

962,82

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

4.777,00

0,83

3.964,91

3.329,76

F89

Tope €/ha proxecto

4,18

47,85

200,01

167,97

Total: 7.745,54

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150016/2020

*** 0282 **

CMVMC Colúns

79.897,63

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:46:0:0:55:91:1

Mazaricos

1,11

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,06

474,76

503,25

503,21

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.177,66

0,24

282,64

282,64

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.177,66

0,51

600,61

600,61

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.177,66

0,46

541,72

541,72

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,05

616,30

30,82

30,82

F89

Tope €/ha proxecto

1,06

47,85

50,72

50,72

F89

Tope €/ha proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total: 2.012,11

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:46:0:0:55:88:1

Mazaricos

1,28

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,23

474,76

583,95

583,95

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.366,53

0,24

327,97

327,97

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.366,53

0,51

696,93

696,93

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.366,53

0,46

628,60

628,60

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,05

616,30

30,82

30,82

F89

Tope €/ha proxecto

1,23

47,85

58,86

58,86

F89

Tope €/ha proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total: 2.329,52

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:46:0:0:55:87:1

Mazaricos

1,39

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,29

474,76

612,44

612,44

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.433,19

0,24

343,97

343,97

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.433,19

0,51

730,93

730,93

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.433,19

0,46

659,27

659,27

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,10

616,30

61,63

61,63

F89

Tope €/ha proxecto

1,29

47,85

61,73

61,73

F89

Tope €/ha proxecto

0,10

47,85

4,79

4,79

Total: 2.474,76

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:46:0:0:55:92:1

Mazaricos

1,14

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,00

474,76

474,76

474,76

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.111,00

0,24

266,64

266,64

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.111,00

0,51

566,61

566,61

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.111,00

0,46

511,06

511,06

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,14

616,30

86,28

86,28

F89

Tope €/ha proxecto

0,14

47,85

6,70

6,70

F89

Tope €/ha proxecto

1,00

47,85

47,85

47,85

Total: 1.959,90

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

15:46:0:0:55:93:1

Mazaricos

1,04

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,50

474,76

237,38

237,38

F2

Ha de roza mecanizada

0,46

474,76

218,39

218,39

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

555,50

0,24

133,32

133,32

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

511,06

0,24

122,65

122,65

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

555,50

0,51

283,31

283,31

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

511,06

0,51

260,64

260,64

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

555,50

0,46

255,53

255,53

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

511,06

0,46

235,09

235,09

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,04

616,30

24,65

24,65

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,04

616,30

24,65

24,65

F89

Tope €/ha proxecto

0,50

47,85

23,93

23,93

F89

Tope €/ha proxecto

0,46

47,85

22,01

22,01

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,91

Total: 1.845,37

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

15:46:0:0:52:89:1

Mazaricos

1,32

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,17

474,76

555,47

555,47

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.299,87

0,24

311,97

311,97

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.299,87

0,51

662,93

662,93

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.299,87

0,46

597,94

597,94

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,15

616,30

92,45

92,45

F89

Tope €/ha proxecto

1,17

47,85

55,98

55,98

F89

Tope €/ha proxecto

0,15

47,85

7,18

7,18

Total: 2.283,92

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

15:46:0:0:52:105:6

Mazaricos

13,42

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

10,17

474,76

4.828,31

4.828,31

F2

Ha de roza mecanizada

2,06

474,76

978,01

978,01

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11.298,87

0,24

2.711,73

2.711,73

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.288,66

0,24

549,28

549,28

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

11.298,87

0,51

5.762,42

5.762,42

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

2.288,66

0,51

1.167,22

1.167,22

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11.298,87

0,46

5.197,48

5.197,48

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.288,66

0,46

1.052,78

1.052,78

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,33

616,30

203,38

203,38

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,55

616,30

338,97

338,97

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,17

364,48

61,96

61,96

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,14

364,48

51,03

51,03

F89

Tope €/ha proxecto

10,17

47,85

486,63

486,63

F89

Tope €/ha proxecto

0,55

47,85

26,32

26,32

F89

Tope €/ha proxecto

2,06

47,85

98,57

98,57

F89

Tope €/ha proxecto

0,14

47,85

6,70

6,70

F89

Tope €/ha proxecto

0,33

47,85

15,79

15,79

F89

Tope €/ha proxecto

0,17

47,85

8,13

8,13

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

Total: 23.799,71

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

15:46:0:0:57:47:1

Mazaricos

11,96

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

4,11

474,76

1.951,26

1.951,26

F2

Ha de roza mecanizada

2,89

474,76

1.372,06

1.372,06

F2

Ha de roza mecanizada

3,66

474,76

1.737,62

1.737,62

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

4.566,21

0,24

1.095,89

1.095,89

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

3.210,79

0,24

770,59

770,59

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

4.066,26

0,24

975,90

975,90

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

4.566,21

0,51

2.328,77

2.328,77

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

4.066,26

0,51

2.073,79

2.073,79

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

3.210,79

0,51

1.637,50

1.637,50

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.566,21

0,46

2.100,46

2.100,46

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.066,26

0,46

1.870,48

1.870,48

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.210,79

0,46

1.476,96

1.476,96

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,53

616,30

326,64

326,64

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,45

616,30

277,34

277,34

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,22

364,48

80,19

80,19

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,10

364,48

36,45

36,45

F89

Tope €/ha proxecto

4,11

47,85

196,66

196,66

F89

Tope €/ha proxecto

3,66

47,85

175,13

175,13

F89

Tope €/ha proxecto

0,22

47,85

10,53

10,53

F89

Tope €/ha proxecto

0,10

47,85

4,79

4,79

F89

Tope €/ha proxecto

0,53

47,85

25,36

25,36

F89

Tope €/ha proxecto

0,45

47,85

21,53

21,53

F89

Tope €/ha proxecto

2,89

47,85

138,29

138,29

Total: 20.684,19

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

15:46:0:0:55:1:1

Mazaricos

12,79

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,26

474,76

1.072,96

1.072,96

F2

Ha de roza mecanizada

9,41

474,76

4.467,49

4.467,49

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.510,86

0,24

602,61

602,61

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

10.454,51

0,24

2.509,08

2.509,08

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

2.510,86

0,51

1.280,54

1.280,54

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

10.454,51

0,51

5.331,80

5.331,80

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

10.454,51

0,46

4.809,07

4.809,07

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.510,86

0,46

1.155,00

1.155,00

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,62

616,30

382,11

382,11

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,41

616,30

252,68

252,68

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,09

364,48

32,80

32,80

F89

Tope €/ha proxecto

9,41

47,85

450,27

450,27

F89

Tope €/ha proxecto

0,62

47,85

29,67

29,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,09

47,85

4,31

4,31

F89

Tope €/ha proxecto

2,26

47,85

108,14

108,14

F89

Tope €/ha proxecto

0,41

47,85

19,62

19,62

Total: 22.508,15

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150017/2020

*** 2237 **

CMVMC Nebra

42.932,75

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:72:0:0:21:377:1

Porto do Son

1,04

B6 - Freixo (Fraxinus excelsior L.) e freixa (Fraxinus angustifolia Vahl.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,04

227,71

236,82

236,82

F2

Ha de roza mecanizada

1,04

422,00

438,88

438,88

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

650,00

0,63

409,50

409,50

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

650,00

1,26

819,00

819,00

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

650,00

0,83

539,50

539,50

F89

Tope €/ha proxecto

1,04

47,85

49,76

49,76

Total: 2.493,46

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:72:0:0:21:377:1

Porto do Son

0,53

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,53

227,71

120,69

120,69

F2

Ha de roza mecanizada

0,53

422,00

223,66

223,66

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

331,00

0,63

208,53

208,53

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

331,00

1,26

417,06

417,06

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

331,00

0,83

274,73

274,73

F89

Tope €/ha proxecto

0,53

47,85

25,36

25,36

Total: 1.270,03

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:72:0:0:21:377:1

Porto do Son

0,18

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,18

616,30

110,93

110,93

F89

Tope €/ha proxecto

0,18

47,85

8,61

8,61

Total: 119,54

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:72:0:0:21:377:1

Porto do Son

15,94

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

17.709,00

0,23

4.073,07

3.943,01

F2

Ha de roza mecanizada

15,94

422,00

6.726,68

6.511,89

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

17.709,00

0,24

4.250,16

4.114,44

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

17.709,00

0,83

14.698,47

14.229,11

F89

Tope €/ha proxecto

15,94

47,85

762,73

738,37

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

1.255,00

7,58

9.512,90

9.512,90

Total: 39.049,72

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150021/2020

*** 4277 **

CMVMC Codesoso (O.G.)

12.445,62

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:81:0:0:30:551:4

Sobrado

2,83

B22 - Cerquiño (Quercus pyrenaica Will), carballo albariño (Quercus petraea (Matts) Liebl.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,83

345,13

976,72

780,21

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

1.769,00

0,66

1.167,54

932,64

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,83

227,71

644,42

514,77

F2

Ha de roza mecanizada

2,83

474,76

1.343,57

1.073,26

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

1.769,00

1,53

2.706,57

2.162,03

F53

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

1.769,00

0,86

1.521,34

1.215,26

F89

Tope €/ha proxecto

2,83

47,85

135,42

108,17

Total: 6.786,34

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:81:0:0:30:551:4

Sobrado

2,36

B22 - Cerquiño (Quercus pyrenaica Will), carballo albariño (Quercus petraea (Matts) Liebl.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,36

345,13

814,51

650,70

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

1.475,00

0,66

973,50

777,71

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,36

227,71

537,40

429,32

F2

Ha de roza mecanizada

2,36

474,76

1.120,43

895,08

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

1.475,00

1,53

2.256,75

1.802,87

F53

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

1.475,00

0,86

1.268,50

1.013,38

F89

Tope €/ha proxecto

2,36

47,85

112,93

90,22

Total: 5.659,28

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150024/2020

*** 2985 **

CMVMC Baroña

31.542,06

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:72:0:0:9:9000:257

Porto do Son

0,45

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

281,25

0,66

185,63

185,63

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,45

227,71

102,47

102,47

F55

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 100 cm

281,25

1,65

464,06

464,06

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

281,25

1,05

295,31

295,31

F89

Tope €/ha proxecto

0,45

47,85

21,53

21,53

Total: 1.069,00

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:72:0:0:9:9000:257

Porto do Son

0,44

B20 - Carballo americano (Quercus rubra L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

275,00

0,66

181,50

181,50

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,44

227,71

100,19

100,19

F55

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 100 cm

275,00

1,65

453,75

453,75

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

275,00

1,05

288,75

288,75

F89

Tope €/ha proxecto

0,44

47,85

21,05

21,05

Total: 1.045,24

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:72:0:0:9:9000:257

Porto do Son

0,50

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

293,75

0,66

193,88

193,88

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,47

227,71

107,02

107,02

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,03

364,48

10,93

10,93

F55

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 100 cm

293,75

1,65

484,69

484,69

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

293,75

1,05

308,44

308,44

F89

Tope €/ha proxecto

0,50

47,85

23,93

23,93

Total: 1.128,89

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:72:0:0:16:254:2

Porto do Son

2,39

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.655,29

0,24

637,27

592,78

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.655,29

0,46

1.221,43

1.136,14

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

2.655,29

1,05

2.788,05

2.593,38

F89

Tope €/ha proxecto

2,39

47,85

114,36

106,37

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

459,79

7,58

3.485,21

3.475,76

Total: 7.904,43

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

15:72:0:0:16:258:1

Porto do Son

5,86

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

4.826,70

0,24

1.158,41

1.158,41

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.826,70

0,46

2.220,28

2.220,28

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,23

364,48

83,83

83,83

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

4.826,70

1,05

5.068,04

5.068,04

F89

Tope €/ha proxecto

4,53

47,85

216,76

216,76

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

674,00

7,58

5.108,92

5.095,07

Total: 13.842,39

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

15:72:0:0:16:258:3

Porto do Son

3,18

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

3.488,54

0,24

837,25

786,63

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.488,54

0,46

1.604,73

1.507,72

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,04

364,48

14,58

13,70

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

3.488,54

1,05

3.662,97

3.441,53

F89

Tope €/ha proxecto

3,18

47,85

152,16

142,96

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

87,25

7,58

661,36

659,57

Total: 6.552,11

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270002/2020

*** 2199 **

CMVMC Cervela

5.861,02

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:24:0:0:2:1308:1

Incio, O

4,11

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

4.681,29

0,24

1.123,51

1.123,51

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

4.681,29

0,51

2.387,46

2.387,46

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.681,29

0,46

2.153,39

2.153,39

F89

Tope €/ha proxecto

4,11

47,85

196,66

196,66

Total: 5.861,02

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270004/2020

*** 4269 **

CMVMC A Eirexe, Cabezais, Pacio e Vilouzán

47.089,67

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:26:0:0:18:492:2

Láncara

0,16

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,16

474,76

75,96

74,05

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

182,24

0,24

43,74

42,64

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

182,24

0,51

92,94

90,60

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

182,24

0,46

83,83

81,72

F89

Tope €/ha proxecto

0,16

47,85

7,66

7,47

Total: 296,48

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:26:0:0:18:903:1

Láncara

1,49

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.697,11

0,24

407,31

407,31

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.697,11

0,51

865,53

865,53

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.697,11

0,46

780,67

780,67

F89

Tope €/ha proxecto

1,49

47,85

71,30

71,30

Total: 2.124,81

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:26:0:0:18:489:1

Láncara

0,12

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,12

474,76

56,97

55,53

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

136,68

0,24

32,80

31,98

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

136,68

0,51

69,71

67,96

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

136,68

0,46

62,87

61,29

F89

Tope €/ha proxecto

0,12

47,85

5,74

5,60

Total: 222,36

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:26:0:0:18:543:1

Láncara

0,34

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,34

474,76

161,42

157,37

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

387,26

0,24

92,94

90,60

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

387,26

0,51

197,50

192,53

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

387,26

0,46

178,14

173,66

F89

Tope €/ha proxecto

0,34

47,85

16,27

15,86

Total: 630,02

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:26:0:0:18:541:1

Láncara

0,35

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,35

474,76

166,17

161,99

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

398,65

0,24

95,68

93,27

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

398,65

0,51

203,31

198,19

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

398,65

0,46

183,38

178,77

F89

Tope €/ha proxecto

0,35

47,85

16,75

16,33

Total: 648,55

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:26:0:0:18:542:1

Láncara

0,35

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,35

474,76

166,17

161,99

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

398,65

0,24

95,68

93,27

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

398,65

0,51

203,31

198,19

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

398,65

0,46

183,38

178,77

F89

Tope €/ha proxecto

0,35

47,85

16,75

16,33

Total: 648,55

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:26:0:0:18:490:1

Láncara

0,10

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,10

474,76

47,48

46,28

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

113,90

0,24

27,34

26,65

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

113,90

0,51

58,09

56,63

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

113,90

0,46

52,39

51,07

F89

Tope €/ha proxecto

0,10

47,85

4,79

4,67

Total: 185,30

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:26:0:0:18:544:1

Láncara

0,36

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,36

474,76

170,91

166,61

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

410,04

0,24

98,41

95,93

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

410,04

0,51

209,12

203,86

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

410,04

0,46

188,62

183,88

F89

Tope €/ha proxecto

0,36

47,85

17,23

16,80

Total: 667,08

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:26:0:0:18:491:1

Láncara

0,10

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,10

474,76

47,48

46,28

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

113,90

0,24

27,34

26,65

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

113,90

0,51

58,09

56,63

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

113,90

0,46

52,39

51,07

F89

Tope €/ha proxecto

0,10

47,85

4,79

4,67

Total: 185,30

Traballos parcela nº 10

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:26:0:0:18:545:1

Láncara

0,36

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,36

474,76

170,91

166,61

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

410,04

0,24

98,41

95,93

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

410,04

0,51

209,12

203,86

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

410,04

0,46

188,62

183,88

F89

Tope €/ha proxecto

0,36

47,85

17,23

16,80

Total: 667,08

Traballos parcela nº 11

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:26:0:0:18:540:1

Láncara

0,35

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,35

474,76

166,17

161,99

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

398,65

0,24

95,68

93,27

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

398,65

0,51

203,31

198,19

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

398,65

0,46

183,38

178,77

F89

Tope €/ha proxecto

0,35

47,85

16,75

16,33

Total: 648,55

Traballos parcela nº 12

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

27:26:0:0:18:901:1

Láncara

22,71

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

15,49

474,76

7.354,03

7.354,03

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

25.866,69

0,24

6.208,01

6.208,01

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

25.866,69

0,51

13.192,01

13.192,01

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

25.866,69

0,46

11.898,68

11.898,68

F89

Tope €/ha proxecto

22,71

47,85

1.086,67

1.086,67

Total: 39.739,40

Traballos parcela nº 13

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

27:26:0:0:18:539:1

Láncara

0,13

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,13

474,76

61,72

60,16

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

148,07

0,24

35,54

34,65

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

148,07

0,51

75,52

73,62

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

148,07

0,46

68,11

66,40

F89

Tope €/ha proxecto

0,13

47,85

6,22

6,06

Total: 240,89

Traballos parcela nº 14

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

14

27:26:0:0:18:542:2

Láncara

0,10

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,10

474,76

47,48

46,28

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

113,90

0,24

27,34

26,65

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

113,90

0,51

58,09

56,63

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

113,90

0,46

52,39

51,07

F89

Tope €/ha proxecto

0,10

47,85

4,79

4,67

Total: 185,30

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270005/2020

*** 1862 **

José Manuel Villar Neira

8.387,02

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:4:0:0:78:220:1

Baleira

0,33

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F25

Ud. frondosa 1 primavera maior de 20 cm e ata 35 cm

206,00

0,36

74,16

74,16

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

206,00

1,53

315,18

315,18

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

206,00

0,63

129,78

129,78

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

206,00

1,05

216,30

216,30

Total: 735,42

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:4:0:0:78:220:1

Baleira

0,19

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F25

Ud. frondosa 1 primavera maior de 20 cm e ata 35 cm

119,00

0,36

42,84

42,84

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

119,00

1,53

182,07

182,07

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

119,00

0,63

74,97

74,97

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

119,00

1,05

124,95

124,95

Total: 424,83

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:4:0:0:78:220:1

Baleira

0,53

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F25

Ud. frondosa 1 primavera maior de 20 cm e ata 35 cm

331,00

0,36

119,16

119,16

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

331,00

1,53

506,43

506,43

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

331,00

0,63

208,53

208,53

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

331,00

1,05

347,55

347,55

Total: 1.181,67

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:4:0:0:78:220:19

Baleira

0,09

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F25

Ud. frondosa 1 primavera maior de 20 cm e ata 35 cm

56,00

0,36

20,16

20,16

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

56,00

1,53

85,68

85,68

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

56,00

0,63

35,28

35,28

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

56,00

1,05

58,80

58,80

Total: 199,92

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:4:0:0:78:220:1

Baleira

1,06

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.178,00

0,24

282,72

269,37

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.178,00

0,46

541,88

516,30

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.178,00

1,05

1.236,90

1.178,51

Total: 1.964,18

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:4:0:0:78:220:1

Baleira

0,36

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

400,00

0,24

96,00

91,49

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

400,00

0,46

184,00

175,35

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

400,00

1,05

420,00

400,24

Total: 667,08

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:4:0:0:78:220:1

Baleira

0,11

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

117,00

0,24

28,08

27,95

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

117,00

0,46

53,82

53,58

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

117,00

1,05

122,85

122,30

Total: 203,83

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:4:0:0:78:220:1

Baleira

0,05

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

50,00

0,24

12,00

12,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

50,00

0,46

23,00

23,00

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

50,00

1,05

52,50

52,50

Total: 87,50

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:4:0:0:78:220:1

Baleira

0,36

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

400,00

0,24

96,00

91,49

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

400,00

0,46

184,00

175,35

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

400,00

1,05

420,00

400,24

Total: 667,08

Traballos parcela nº 10

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:4:0:0:78:220:1

Baleira

1,06

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.178,00

0,24

282,72

269,37

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.178,00

0,46

541,88

516,30

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.178,00

1,05

1.236,90

1.178,51

Total: 1.964,18

Traballos parcela nº 11

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:4:0:0:78:220:1

Baleira

0,11

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

117,00

0,24

28,08

27,95

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

117,00

0,46

53,82

53,58

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

117,00

1,05

122,85

122,30

Total: 203,83

Traballos parcela nº 12

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

27:4:0:0:78:220:1

Baleira

0,05

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

50,00

0,24

12,00

12,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

50,00

0,46

23,00

23,00

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

50,00

1,05

52,50

52,50

Total: 87,50

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270006/2020

*** 2332 **

María Esther Marcos Fernández

2.223,60

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:63:101:1

Fonsagrada, A

1,20

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.320,00

0,24

316,80

304,95

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.320,00

0,46

607,20

584,49

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.320,00

1,05

1.386,00

1.334,16

Total: 2.223,60

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270009/2020

*** 1166 **

Xosé María Campos González

5.651,65

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:63:97:1

Fonsagrada, A

2,20

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.420,00

0,24

580,80

559,08

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.420,00

0,46

1.113,20

1.071,56

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

2.420,00

1,05

2.541,00

2.445,96

Total: 4.076,60

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:18:0:0:63:97:2

Fonsagrada, A

0,85

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

935,00

0,24

224,40

216,01

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

935,00

0,46

430,10

414,01

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

935,00

1,05

981,75

945,03

Total: 1.575,05

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270018/2020

*** 0451 **

María Paz Quiroga González

4.653,95

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:46:0:4:2:239:1

Pol

0,72

B9 - Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

450,00

0,66

297,00

297,00

F18

Unidade aburatamento de 60×60×60 cm mecanizado con escavadora

450,00

0,41

184,50

184,50

F2

Ha de roza mecanizada

0,72

474,76

341,83

341,83

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

450,00

1,00

450,00

450,00

F55

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 100 cm

450,00

0,66

297,00

297,00

Total: 1.570,33

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:46:0:4:2:239:1

Pol

0,84

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

525,00

0,66

346,50

287,93

F18

Unidade aburatamento de 60×60×60 cm mecanizado con escavadora

525,00

0,41

215,25

178,86

F2

Ha de roza mecanizada

0,84

474,76

398,80

331,39

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

525,00

1,00

525,00

436,25

F55

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 100 cm

525,00

1,00

525,00

436,25

Total: 1.670,68

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:46:0:4:2:239:1

Pol

0,59

B6 - Freixo (Fraxinus excelsior L.) e freixa (Fraxinus angustifolia Vahl.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dúas primaveras ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

369,00

0,66

243,54

243,54

F18

Unidade aburatamento de 60×60×60 cm mecanizado con escavadora

369,00

0,41

151,29

151,29

F2

Ha de roza mecanizada

0,59

474,76

280,11

280,11

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

369,00

1,00

369,00

369,00

F55

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 100 cm

369,00

1,00

369,00

369,00

Total: 1.412,94

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270019/2020

*** 2306 **

CMVMC Carballal

30.010,58

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:17:0:0:37:871:1

Folgoso do Courel

8,10

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

6.765,99

0,23

1.556,18

1.556,18

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

6,09

227,71

1.386,75

1.386,75

F2

Ha de roza mecanizada

6,09

474,76

2.891,29

2.891,29

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

6.765,99

0,24

1.623,84

1.623,84

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

6,09

410,87

2.502,20

2.502,20

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

2,01

616,30

1.238,76

1.238,76

F89

Tope €/ha proxecto

8,10

47,85

387,59

387,59

Total: 11.586,61

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:17:0:0:37:872:1

Folgoso do Courel

4,37

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

4.088,48

0,23

940,35

940,35

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,68

227,71

837,97

837,97

F2

Ha de roza mecanizada

3,68

474,76

1.747,12

1.747,12

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

4.088,48

0,24

981,24

981,24

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

3,68

410,87

1.512,00

1.512,00

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,69

616,30

425,25

425,25

F89

Tope €/ha proxecto

4,37

47,85

209,10

209,10

Total: 6.653,03

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:17:0:0:37:876:1

Folgoso do Courel

1,52

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

1.155,44

0,23

265,75

265,75

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,04

227,71

236,82

236,82

F2

Ha de roza mecanizada

1,04

474,76

493,75

493,75

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.155,44

0,24

277,31

277,31

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

1,04

410,87

427,30

427,30

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,48

616,30

295,82

295,82

F89

Tope €/ha proxecto

1,52

47,85

72,73

72,73

Total: 2.069,48

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:17:0:0:37:877:4

Folgoso do Courel

5,29

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

5.243,92

0,23

1.206,10

1.206,10

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,72

227,71

1.074,79

1.074,79

F2

Ha de roza mecanizada

4,72

474,76

2.240,87

2.240,87

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

5.243,92

0,24

1.258,54

1.258,54

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

4,72

410,87

1.939,31

1.939,31

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,57

616,30

351,29

351,29

F89

Tope €/ha proxecto

5,29

47,85

253,13

253,13

Total: 8.324,03

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:17:0:0:37:877:6

Folgoso do Courel

0,20

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

99,99

0,23

23,00

23,00

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,09

227,71

20,49

20,49

F2

Ha de roza mecanizada

0,09

474,76

42,73

42,73

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

99,99

0,24

24,00

24,00

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,09

410,87

36,98

36,98

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,11

616,30

67,79

67,79

F89

Tope €/ha proxecto

0,20

47,85

9,57

9,57

Total: 224,56

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:17:0:0:37:871:1

Folgoso do Courel

0,19

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

M11

Quilómetros arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,40

2.956,07

1.182,43

1.152,87

Total: 1.152,87

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270022/2020

*** 2592 **

Consuelo Villar Llousas

12.618,93

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:48:481:1

Fonsagrada, A

6,81

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

7.491,00

0,24

1.797,84

1.730,60

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

7.491,00

0,46

3.445,86

3.316,98

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

7.491,00

1,05

7.865,55

7.571,35

Total: 12.618,93

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270023/2020

*** 1117 **

CMVMC San Estevo do Castro, San Fiz e San Martiño de Amarante

98.592,38

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:3:0:0:77:823:6

Antas de Ulla

0,37

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,37

345,13

127,70

124,88

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,37

227,71

84,25

82,39

F2

Ha de roza mecanizada

0,37

474,76

175,66

171,78

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

422,54

0,24

101,41

99,17

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

422,54

0,46

194,37

190,08

F89

Tope €/ha proxecto

0,37

47,85

17,70

17,31

Total: 685,61

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:3:0:0:77:823:3

Antas de Ulla

4,47

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

4,47

345,13

1.542,73

1.508,65

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,47

227,71

1.017,86

995,38

F2

Ha de roza mecanizada

4,47

474,76

2.122,18

2.075,31

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

5.104,74

0,24

1.225,14

1.198,08

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

5.104,74

0,46

2.348,18

2.296,32

F89

Tope €/ha proxecto

4,47

47,85

213,89

209,17

Total: 8.282,91

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:3:0:0:77:823:1

Antas de Ulla

3,75

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

3,75

345,13

1.294,24

1.265,65

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,75

227,71

853,91

835,05

F2

Ha de roza mecanizada

3,75

474,76

1.780,35

1.741,03

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

4.282,50

0,24

1.027,80

1.005,10

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.282,50

0,46

1.969,95

1.926,44

F89

Tope €/ha proxecto

3,75

47,85

179,44

175,48

Total: 6.948,75

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:3:0:0:77:823:4

Antas de Ulla

1,97

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,97

345,13

679,91

664,90

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,97

227,71

448,59

438,68

F2

Ha de roza mecanizada

1,97

474,76

935,28

914,62

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.249,74

0,24

539,94

528,01

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.249,74

0,46

1.034,88

1.012,02

F89

Tope €/ha proxecto

1,97

47,85

94,26

92,18

Total: 3.650,41

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:3:0:0:77:823:4

Antas de Ulla

0,36

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,36

345,13

124,25

91,56

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,36

227,71

81,98

60,42

F2

Ha de roza mecanizada

0,36

474,76

170,91

125,96

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

411,12

0,63

259,01

190,88

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

411,12

1,26

518,01

381,76

F89

Tope €/ha proxecto

0,36

47,85

17,23

12,70

Total: 863,28

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:3:0:0:77:876:2

Antas de Ulla

1,98

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,80

345,13

621,23

493,54

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,80

227,71

409,88

325,63

F2

Ha de roza mecanizada

1,80

474,76

854,57

678,92

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.055,60

0,63

1.295,03

1.028,85

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,18

616,30

110,93

88,13

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

2.055,60

1,26

2.590,06

2.057,70

F89

Tope €/ha proxecto

1,98

47,85

94,74

75,27

Total: 4.748,04

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:3:0:0:77:876:2

Antas de Ulla

23,63

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

23,26

345,13

8.027,72

7.975,30

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

23,26

227,71

5.296,53

5.261,94

F2

Ha de roza mecanizada

23,26

474,76

11.042,92

10.970,81

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

26.562,92

0,24

6.375,10

6.333,47

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

26.562,92

0,46

12.218,94

12.139,15

F89

Tope €/ha proxecto

23,26

47,85

1.112,99

1.105,72

M11

Quilómetros arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,87

2.956,07

2.571,78

2.571,78

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

Total: 46.613,17

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:3:0:0:77:876:1

Antas de Ulla

2,22

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,22

345,13

766,19

564,66

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,22

227,71

505,52

372,56

F2

Ha de roza mecanizada

2,22

474,76

1.053,97

776,75

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.535,24

0,63

1.597,20

1.177,10

F54

Ud. frondosa 2 primaveras repicado maior de 60 cm e ata 100 cm

2.535,24

1,26

3.194,40

2.354,20

F89

Tope €/ha proxecto

2,22

47,85

106,23

78,29

Total: 5.323,56

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:3:0:0:77:876:1

Antas de Ulla

11,62

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

11,18

345,13

3.858,55

3.858,55

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

11,18

227,71

2.545,80

2.545,80

F2

Ha de roza mecanizada

11,18

474,76

5.307,82

5.307,82

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

12.767,56

0,24

3.064,21

3.064,21

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

12.767,56

0,46

5.873,08

5.873,08

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,44

616,30

271,17

271,17

F89

Tope €/ha proxecto

11,62

47,85

556,02

556,02

Total: 21.476,65

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270027/2020

*** 3226 **

CMVMC Cociña, Tola e Trigal

18.952,92

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:34:0:0:25:385:1

Navia de Suarna

3,17

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,17

227,71

721,84

692,61

F2

Ha de roza mecanizada

3,17

474,76

1.504,99

1.444,05

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

3.487,00

0,24

836,88

803,00

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

3,17

410,87

1.302,46

1.249,73

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.487,00

0,46

1.604,02

1.539,08

F89

Tope €/ha proxecto

3,17

47,85

151,68

145,54

Total: 5.874,01

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:34:0:0:25:385:1

Navia de Suarna

0,22

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,22

227,71

50,10

44,84

F2

Ha de roza mecanizada

0,22

474,76

104,45

93,49

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

138,00

0,43

59,34

53,11

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

138,00

1,53

211,14

188,98

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,22

410,87

90,39

80,90

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

138,00

0,46

63,48

56,82

F89

Tope €/ha proxecto

0,22

47,85

10,53

9,42

Total: 527,56

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:34:0:0:25:385:7

Navia de Suarna

2,29

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,29

227,71

521,46

500,35

F2

Ha de roza mecanizada

2,29

474,76

1.087,20

1.043,19

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.519,00

0,24

604,56

580,08

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

2,29

410,87

940,89

902,79

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.519,00

0,46

1.158,74

1.111,82

F89

Tope €/ha proxecto

2,29

47,85

109,58

105,14

Total: 4.243,37

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:34:0:0:25:385:7

Navia de Suarna

0,18

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,18

227,71

40,99

36,86

F2

Ha de roza mecanizada

0,18

474,76

85,46

76,84

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

112,00

0,43

48,16

43,30

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

112,00

1,53

171,36

154,08

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,18

410,87

73,96

66,50

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

112,00

0,46

51,52

46,32

F89

Tope €/ha proxecto

0,18

47,85

8,61

7,74

Total: 431,64

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:34:0:0:25:385:9

Navia de Suarna

1,57

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,57

227,71

357,50

343,03

F2

Ha de roza mecanizada

1,57

474,76

745,37

715,19

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.727,00

0,24

414,48

397,70

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

1,57

410,87

645,07

618,95

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.727,00

0,46

794,42

762,26

F89

Tope €/ha proxecto

1,57

47,85

75,12

72,08

Total: 2.909,21

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:34:0:0:25:385:9

Navia de Suarna

0,11

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,11

227,71

25,05

22,42

F2

Ha de roza mecanizada

0,11

474,76

52,22

46,73

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

69,00

0,43

29,67

26,56

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

69,00

1,53

105,57

94,49

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,11

410,87

45,20

40,46

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

69,00

0,46

31,74

28,41

F89

Tope €/ha proxecto

0,11

47,85

5,26

4,71

Total: 263,78

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:34:0:0:25:397:1

Navia de Suarna

0,13

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,13

227,71

29,60

26,59

F2

Ha de roza mecanizada

0,13

474,76

61,72

55,45

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

81,00

0,43

34,83

31,29

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

81,00

1,53

123,93

111,35

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,13

410,87

53,41

47,99

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

81,00

0,46

37,26

33,48

F89

Tope €/ha proxecto

0,13

47,85

6,22

5,59

Total: 311,74

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:34:0:0:25:385:13

Navia de Suarna

0,04

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,04

227,71

9,11

8,74

F2

Ha de roza mecanizada

0,04

474,76

18,99

18,23

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

44,00

0,24

10,56

10,13

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,04

410,87

16,43

15,77

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

44,00

0,46

20,24

19,42

F89

Tope €/ha proxecto

0,04

47,85

1,91

1,83

Total: 74,12

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:34:0:0:25:385:25

Navia de Suarna

0,17

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,17

227,71

38,71

34,76

F2

Ha de roza mecanizada

0,17

474,76

80,71

72,50

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

106,00

0,43

45,58

40,93

F41

Unidade de protector de planta, mesmo colocado

106,00

1,53

162,18

145,65

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,17

410,87

69,85

62,73

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

106,00

0,46

48,76

43,79

F89

Tope €/ha proxecto

0,17

47,85

8,13

7,30

Total: 407,66

Traballos parcela nº 10

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:34:0:0:25:385:25

Navia de Suarna

1,64

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,64

227,71

373,44

358,32

F2

Ha de roza mecanizada

1,64

474,76

778,61

747,09

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.804,00

0,24

432,96

415,43

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

1,64

410,87

673,83

646,55

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.804,00

0,46

829,84

796,24

F89

Tope €/ha proxecto

1,64

47,85

78,47

75,29

Total: 3.038,92

Traballos parcela nº 11

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:34:0:0:25:397:1

Navia de Suarna

0,47

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,47

227,71

107,02

102,69

F2

Ha de roza mecanizada

0,47

474,76

223,14

214,10

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

517,00

0,24

124,08

119,06

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,47

410,87

193,11

185,29

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

517,00

0,46

237,82

228,19

F89

Tope €/ha proxecto

0,47

47,85

22,49

21,58

Total: 870,91

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270028/2020

*** 4980 **

Dolores Neira López

2.669,76

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:900:0:0:366:24:1

Lugo

1,46

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

1.622,00

0,23

373,06

373,06

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,46

227,71

332,46

332,46

F2

Ha de roza mecanizada

1,46

474,76

693,15

693,15

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.622,00

0,24

389,28

389,28

F37

Ha de preparación do solo con subsolaxe cruzada con profundidade mínima de 50 cm

1,46

603,98

881,81

881,81

Total: 2.669,76

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270030/2020

*** 2334 **

CMVMC Meda

10.132,87

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:34:0:0:31:43:2

Navia de Suarna

1,79

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.955,00

0,24

469,20

442,39

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.955,00

0,46

899,30

847,93

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,03

364,48

10,93

10,31

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.955,00

1,05

2.052,75

1.935,48

F89

Tope €/ha proxecto

1,79

47,85

85,65

80,76

Total: 3.316,87

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:34:0:0:31:60:2

Navia de Suarna

1,51

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.678,00

0,24

402,72

374,52

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.678,00

0,46

771,88

717,82

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.678,00

1,05

1.761,90

1.638,50

F89

Tope €/ha proxecto

1,51

47,85

72,25

67,19

Total: 2.798,03

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:34:0:0:31:60:2

Navia de Suarna

0,14

B2 - Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F25

Ud. frondosa 1 primavera maior de 20 cm e ata 35 cm

116,00

0,36

41,76

41,76

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

116,00

0,63

73,08

73,08

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

116,00

1,05

121,80

121,80

F89

Tope €/ha proxecto

0,14

47,85

6,70

6,70

Total: 243,34

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:34:0:0:39:1:1

Navia de Suarna

0,50

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

556,00

0,24

133,44

124,01

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

556,00

0,46

255,76

237,69

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

556,00

1,05

583,80

542,56

F89

Tope €/ha proxecto

0,50

47,85

23,93

22,24

Total: 926,50

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:34:0:0:39:1:1

Navia de Suarna

0,06

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

44,00

0,24

10,56

10,56

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

44,00

0,46

20,24

20,24

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

44,00

1,05

46,20

46,20

F89

Tope €/ha proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

Total: 87,16

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:34:0:0:39:1:9

Navia de Suarna

1,49

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.578,00

0,24

378,72

365,83

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.578,00

0,46

725,88

701,16

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,07

364,48

25,51

24,64

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.578,00

1,05

1.656,90

1.600,47

F89

Tope €/ha proxecto

1,49

47,85

71,30

68,87

Total: 2.760,97

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270031/2020

*** 4958 **

Montes de San Roque de Oselle, S.L.

4.618,68

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:6:0:0:90:2155:2

Becerreá

0,01

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total: 4,12

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:6:0:0:90:2156:1

Becerreá

0,03

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,67

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

5,11

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

11,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total: 28,18

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:6:0:0:90:2157:1

Becerreá

0,06

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

55,55

0,24

13,33

13,33

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

55,55

0,46

25,55

25,55

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

55,55

1,05

58,33

58,33

F89

Tope €/ha proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

Total: 103,72

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:6:0:0:90:2158:1

Becerreá

0,19

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

211,09

0,24

50,66

47,12

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

211,09

0,46

97,10

90,32

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

211,09

1,05

221,64

206,17

F89

Tope €/ha proxecto

0,19

47,85

9,09

8,46

Total: 352,07

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:6:0:0:90:2159:1

Becerreá

0,06

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

66,66

0,24

16,00

14,88

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

66,66

0,46

30,66

28,52

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

66,66

1,05

69,99

65,11

F89

Tope €/ha proxecto

0,06

47,85

2,87

2,67

Total: 111,18

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:6:0:0:90:2160:1

Becerreá

0,08

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

88,88

0,24

21,33

19,84

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

88,88

0,46

40,88

38,03

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

88,88

1,05

93,32

86,81

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,56

Total: 148,24

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:6:0:0:90:2161:1

Becerreá

0,11

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

122,21

0,24

29,33

27,29

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

122,21

0,46

56,22

52,29

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

122,21

1,05

128,32

119,36

F89

Tope €/ha proxecto

0,11

47,85

5,26

4,89

Total: 203,83

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:6:0:0:90:2162:1

Becerreá

0,12

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

133,32

0,24

32,00

29,76

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

133,32

0,46

61,33

57,05

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

133,32

1,05

139,99

130,21

F89

Tope €/ha proxecto

0,12

47,85

5,74

5,34

Total: 222,36

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:6:0:0:90:2188:1

Becerreá

0,02

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,67

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

5,11

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

11,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 24,05

Traballos parcela nº 10

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:6:0:0:90:2189:1

Becerreá

0,01

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,48

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

4,75

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

10,85

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,45

Total: 18,53

Traballos parcela nº 11

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:6:0:0:90:2190:1

Becerreá

0,01

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,48

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

4,75

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

10,85

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,45

Total: 18,53

Traballos parcela nº 12

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

27:6:0:0:90:2191:1

Becerreá

0,02

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,67

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

5,11

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

11,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 24,05

Traballos parcela nº 13

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

27:6:0:0:90:2192:1

Becerreá

0,01

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,48

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

4,75

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

10,85

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,45

Total: 18,53

Traballos parcela nº 14

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

14

27:6:0:0:90:2193:1

Becerreá

0,02

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,67

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

5,11

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

11,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 24,05

Traballos parcela nº 15

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

15

27:6:0:0:90:2194:1

Becerreá

0,01

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,48

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

4,75

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

10,85

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,45

Total: 18,53

Traballos parcela nº 16

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

16

27:6:0:0:90:2195:1

Becerreá

0,02

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,67

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

5,11

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

11,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 24,05

Traballos parcela nº 17

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

17

27:6:0:0:90:2196:1

Becerreá

0,01

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,48

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

4,75

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

10,85

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,45

Total: 18,53

Traballos parcela nº 18

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

18

27:6:0:0:90:2197:1

Becerreá

0,02

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,67

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

5,11

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

11,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 24,05

Traballos parcela nº 19

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

19

27:6:0:0:90:2198:1

Becerreá

0,02

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,67

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

5,11

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

11,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 24,05

Traballos parcela nº 20

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

20

27:6:0:0:90:2199:1

Becerreá

0,02

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,67

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

5,11

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

11,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 24,05

Traballos parcela nº 21

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

21

27:6:0:0:90:2200:2

Becerreá

0,02

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,67

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

5,11

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

11,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 24,05

Traballos parcela nº 22

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

22

27:6:0:0:90:2201:2

Becerreá

0,02

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,67

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

5,11

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

11,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 24,05

Traballos parcela nº 23

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

23

27:6:0:0:90:2202:2

Becerreá

0,02

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,67

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

5,11

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

11,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 24,05

Traballos parcela nº 24

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

24

27:6:0:0:90:2203:2

Becerreá

0,02

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,67

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

5,11

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

11,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 24,05

Traballos parcela nº 25

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

25

27:6:0:0:90:2204:2

Becerreá

0,01

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,48

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

4,75

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

10,85

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,45

Total: 18,53

Traballos parcela nº 26

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

26

27:6:0:0:90:2205:2

Becerreá

0,01

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,48

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

4,75

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

10,85

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,45

Total: 18,53

Traballos parcela nº 27

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

27

27:6:0:0:90:2206:2

Becerreá

0,01

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,48

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

4,75

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

10,85

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,45

Total: 18,53

Traballos parcela nº 28

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

28

27:6:0:0:90:2207:2

Becerreá

0,02

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,67

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

5,11

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

11,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 24,05

Traballos parcela nº 29

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

29

27:6:0:0:90:2208:2

Becerreá

0,02

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,67

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

5,11

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

11,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 24,05

Traballos parcela nº 30

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

30

27:6:0:0:90:2209:2

Becerreá

0,02

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,67

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

5,11

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

11,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 24,05

Traballos parcela nº 31

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

31

27:6:0:0:90:2210:2

Becerreá

0,03

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

11,11

0,24

2,67

2,67

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,11

0,46

5,11

5,11

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

11,11

1,05

11,67

11,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total: 28,18

Traballos parcela nº 32

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

32

27:6:0:0:90:2211:2

Becerreá

0,01

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total: 4,12

Traballos parcela nº 33

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

33

27:6:0:0:90:2519:1

Becerreá

1,58

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.651,60

0,24

396,38

386,54

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.651,60

0,46

759,74

740,86

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,10

364,48

36,45

35,54

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.651,60

1,05

1.734,18

1.691,08

F89

Tope €/ha proxecto

1,58

47,85

75,60

73,72

Total: 2.927,74

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270032/2020

*** 1126 **

CMVMC Anllo - Santo Estevo

20.149,41

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:59:0:0:65:54:5

Sober

0,18

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,18

474,76

85,46

85,46

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

149,94

0,43

64,47

64,47

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

149,94

0,51

76,47

76,47

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

149,94

0,46

68,97

68,97

F89

Tope €/ha proxecto

0,18

47,85

8,61

8,61

Total: 303,98

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:59:0:0:64:575:1

Sober

1,12

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,17

474,76

80,71

80,71

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

932,96

0,43

401,17

401,17

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

932,96

0,51

475,81

475,81

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

932,96

0,46

429,16

429,16

F89

Tope €/ha proxecto

1,12

47,85

53,59

53,59

Total: 1.440,44

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:59:0:0:64:574:1

Sober

1,79

B10 - Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,40

474,76

189,90

189,90

F33

Ud. frondosa 1 primavera maior de 30 cm con terrón

1.491,07

0,43

641,16

641,16

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.491,07

0,51

760,45

760,45

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.491,07

0,46

685,89

685,89

F89

Tope €/ha proxecto

1,79

47,85

85,65

85,65

Total: 2.363,05

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:59:0:0:65:54:8

Sober

1,17

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,17

474,76

555,47

541,50

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.332,63

0,24

319,83

311,79

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.332,63

0,51

679,64

662,55

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.332,63

0,46

613,01

597,60

F89

Tope €/ha proxecto

1,17

47,85

55,98

54,57

Total: 2.168,01

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:59:0:0:65:54:5

Sober

1,24

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,24

474,76

588,70

573,89

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.412,36

0,24

338,97

330,45

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.412,36

0,51

720,30

702,19

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.412,36

0,46

649,69

633,35

F89

Tope €/ha proxecto

1,24

47,85

59,33

57,84

Total: 2.297,72

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:59:0:0:64:575:1

Sober

6,28

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

5,52

474,76

2.620,68

2.620,68

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

7.152,92

0,24

1.716,70

1.716,70

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

7.152,92

0,51

3.647,99

3.647,99

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

7.152,92

0,46

3.290,34

3.290,34

F89

Tope €/ha proxecto

6,28

47,85

300,50

300,50

Total: 11.576,21

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270033/2020

*** 1677 **

CMVMC Torbeo

34.196,93

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:52:0:0:25:441:4

Ribas de Sil

0,83

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

922,13

0,23

212,09

212,09

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,83

227,71

189,00

189,00

F2

Ha de roza mecanizada

0,83

474,76

394,05

394,05

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

922,13

0,24

221,31

221,31

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,83

410,87

341,02

341,02

F89

Tope €/ha proxecto

0,83

47,85

39,72

39,72

Total: 1.397,19

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:52:0:0:25:441:4

Ribas de Sil

0,09

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,09

364,48

32,80

32,80

F89

Tope €/ha proxecto

0,09

47,85

4,31

4,31

Total: 37,11

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:52:0:0:25:441:10

Ribas de Sil

0,11

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

122,21

0,23

28,11

28,11

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,11

227,71

25,05

25,05

F2

Ha de roza mecanizada

0,11

474,76

52,22

52,22

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

122,21

0,24

29,33

29,33

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,11

410,87

45,20

45,20

F89

Tope €/ha proxecto

0,11

47,85

5,26

5,26

Total: 185,17

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:52:0:0:25:441:10

Ribas de Sil

0,01

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

M11

Quilómetros arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,42

2.956,07

1.241,55

1.241,55

Total: 1.245,67

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:52:0:0:25:441:15

Ribas de Sil

0,07

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

77,77

0,23

17,89

17,89

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,07

227,71

15,94

15,94

F2

Ha de roza mecanizada

0,07

474,76

33,23

33,23

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

77,77

0,24

18,66

18,66

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,07

410,87

28,76

28,76

F89

Tope €/ha proxecto

0,07

47,85

3,35

3,35

Total: 117,83

Traballos parcela nº 6

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:52:0:0:25:441:15

Ribas de Sil

0,05

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,05

364,48

18,22

18,22

F89

Tope €/ha proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total: 20,61

Traballos parcela nº 7

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:52:0:0:26:644:7

Ribas de Sil

0,06

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

66,66

0,23

15,33

15,33

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,06

227,71

13,66

13,66

F2

Ha de roza mecanizada

0,06

474,76

28,49

28,49

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

66,66

0,24

16,00

16,00

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,06

410,87

24,65

24,65

F89

Tope €/ha proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

Total: 101,00

Traballos parcela nº 8

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:52:0:0:26:644:7

Ribas de Sil

0,08

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,08

364,48

29,16

29,16

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total: 32,99

Traballos parcela nº 9

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:52:0:0:26:644:10

Ribas de Sil

1,15

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

1.277,65

0,23

293,86

293,86

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,15

227,71

261,87

261,87

F2

Ha de roza mecanizada

1,15

474,76

545,97

545,97

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.277,65

0,24

306,64

306,64

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

1,15

410,87

472,50

472,50

F89

Tope €/ha proxecto

1,15

47,85

55,03

55,03

Total: 1.935,87

Traballos parcela nº 10

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:52:0:0:26:644:10

Ribas de Sil

0,24

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,24

616,30

147,91

147,91

F89

Tope €/ha proxecto

0,24

47,85

11,48

11,48

Total: 159,39

Traballos parcela nº 11

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:52:0:0:26:644:10

Ribas de Sil

0,08

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,08

364,48

29,16

29,16

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total: 32,99

Traballos parcela nº 12

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

27:52:0:0:26:644:12

Ribas de Sil

0,15

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

166,65

0,23

38,33

38,33

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,15

227,71

34,16

34,16

F2

Ha de roza mecanizada

0,15

474,76

71,21

71,21

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

166,65

0,24

40,00

40,00

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,15

410,87

61,63

61,63

F89

Tope €/ha proxecto

0,15

47,85

7,18

7,18

Total: 252,51

Traballos parcela nº 13

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

27:52:0:0:26:644:12

Ribas de Sil

0,08

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,08

364,48

29,16

29,16

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total: 32,99

Traballos parcela nº 14

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

14

27:52:0:0:26:644:16

Ribas de Sil

0,36

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,36

690,00

248,40

248,40

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

399,96

0,23

91,99

91,99

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,36

227,71

81,98

81,98

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

399,96

0,24

95,99

95,99

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

399,96

0,32

127,99

127,99

F89

Tope €/ha proxecto

0,36

47,85

17,23

17,23

Total: 663,58

Traballos parcela nº 15

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

15

27:52:0:0:26:644:16

Ribas de Sil

0,98

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

1.088,78

0,23

250,42

250,42

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,98

227,71

223,16

223,16

F2

Ha de roza mecanizada

0,98

474,76

465,26

465,26

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.088,78

0,24

261,31

261,31

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,98

410,87

402,65

402,65

F89

Tope €/ha proxecto

0,98

47,85

46,89

46,89

Total: 1.649,69

Traballos parcela nº 16

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

16

27:52:0:0:26:644:16

Ribas de Sil

0,30

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,30

364,48

109,34

109,34

F89

Tope €/ha proxecto

0,30

47,85

14,36

14,36

Total: 123,70

Traballos parcela nº 17

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

17

27:52:0:0:26:644:18

Ribas de Sil

0,29

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

322,19

0,23

74,10

74,10

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,29

227,71

66,04

66,04

F2

Ha de roza mecanizada

0,29

474,76

137,68

137,68

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

322,19

0,24

77,33

77,33

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,29

410,87

119,15

119,15

F89

Tope €/ha proxecto

0,29

47,85

13,88

13,88

Total: 488,18

Traballos parcela nº 18

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

18

27:52:0:0:26:644:18

Ribas de Sil

0,02

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,02

616,30

12,33

12,33

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 13,29

Traballos parcela nº 19

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

19

27:52:0:0:26:644:18

Ribas de Sil

0,03

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,03

364,48

10,93

10,93

F89

Tope €/ha proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total: 12,37

Traballos parcela nº 20

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

20

27:52:0:0:26:644:20

Ribas de Sil

2,65

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

2.944,15

0,23

677,15

677,15

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,65

227,71

603,43

603,43

F2

Ha de roza mecanizada

2,65

474,76

1.258,11

1.258,11

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

2.944,15

0,24

706,60

706,60

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

2,65

410,87

1.088,81

1.088,81

F89

Tope €/ha proxecto

2,65

47,85

126,80

126,80

Total: 4.460,90

Traballos parcela nº 21

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

21

27:52:0:0:26:644:20

Ribas de Sil

3,97

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

3,97

690,00

2.739,30

2.739,30

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

4.410,67

0,23

1.014,45

1.014,45

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,97

227,71

904,01

904,01

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

4.410,67

0,24

1.058,56

1.058,56

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

4.410,67

0,32

1.411,41

1.411,41

F89

Tope €/ha proxecto

3,97

47,85

189,96

189,96

Total: 7.317,69

Traballos parcela nº 22

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

22

27:52:0:0:26:644:20

Ribas de Sil

0,21

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,21

616,30

129,42

129,42

F89

Tope €/ha proxecto

0,21

47,85

10,05

10,05

Total: 139,47

Traballos parcela nº 23

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

23

27:52:0:0:26:644:20

Ribas de Sil

0,02

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 8,25

Traballos parcela nº 24

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

24

27:52:0:0:26:644:30

Ribas de Sil

0,05

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

55,55

0,23

12,78

12,78

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,05

227,71

11,39

11,39

F2

Ha de roza mecanizada

0,05

474,76

23,74

23,74

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

55,55

0,24

13,33

13,33

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,05

410,87

20,54

20,54

F89

Tope €/ha proxecto

0,05

47,85

2,39

2,39

Total: 84,17

Traballos parcela nº 25

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

25

27:52:0:0:26:644:30

Ribas de Sil

0,06

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,06

616,30

36,98

36,98

F89

Tope €/ha proxecto

0,06

47,85

2,87

2,87

Total: 39,85

Traballos parcela nº 26

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

26

27:52:0:0:26:790:1

Ribas de Sil

0,20

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

222,20

0,23

51,11

51,11

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,20

227,71

45,54

45,54

F2

Ha de roza mecanizada

0,20

474,76

94,95

94,95

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

222,20

0,24

53,33

53,33

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,20

410,87

82,17

82,17

F89

Tope €/ha proxecto

0,20

47,85

9,57

9,57

Total: 336,67

Traballos parcela nº 27

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

27

27:52:0:0:26:790:1

Ribas de Sil

0,08

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,08

616,30

49,30

49,30

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total: 53,13

Traballos parcela nº 28

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

28

27:52:0:0:26:813:1

Ribas de Sil

0,73

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

811,03

0,23

186,54

186,54

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,73

227,71

166,23

166,23

F2

Ha de roza mecanizada

0,73

474,76

346,57

346,57

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

811,03

0,24

194,65

194,65

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,73

410,87

299,94

299,94

F89

Tope €/ha proxecto

0,73

47,85

34,93

34,93

Total: 1.228,86

Traballos parcela nº 29

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

29

27:52:0:0:26:814:1

Ribas de Sil

0,43

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

477,73

0,23

109,88

109,88

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,43

227,71

97,92

97,92

F2

Ha de roza mecanizada

0,43

474,76

204,15

204,15

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

477,73

0,24

114,66

114,66

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,43

410,87

176,67

176,67

F89

Tope €/ha proxecto

0,43

47,85

20,58

20,58

Total: 723,86

Traballos parcela nº 30

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

30

27:52:0:0:26:814:1

Ribas de Sil

0,08

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,08

616,30

49,30

49,30

F89

Tope €/ha proxecto

0,08

47,85

3,83

3,83

Total: 53,13

Traballos parcela nº 31

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

31

27:52:0:0:26:815:1

Ribas de Sil

0,24

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

266,64

0,23

61,33

61,33

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,24

227,71

54,65

54,65

F2

Ha de roza mecanizada

0,24

474,76

113,94

113,94

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

266,64

0,24

63,99

63,99

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,24

410,87

98,61

98,61

F89

Tope €/ha proxecto

0,24

47,85

11,48

11,48

Total: 404,00

Traballos parcela nº 32

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

32

27:52:0:0:26:815:1

Ribas de Sil

0,02

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,02

616,30

12,33

12,33

F89

Tope €/ha proxecto

0,02

47,85

0,96

0,96

Total: 13,29

Traballos parcela nº 33

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

33

27:52:0:0:26:816:1

Ribas de Sil

0,25

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

277,75

0,23

63,88

63,88

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,25

227,71

56,93

56,93

F2

Ha de roza mecanizada

0,25

474,76

118,69

118,69

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

277,75

0,24

66,66

66,66

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,25

410,87

102,72

102,72

F89

Tope €/ha proxecto

0,25

47,85

11,96

11,96

Total: 420,84

Traballos parcela nº 34

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

34

27:52:0:0:26:816:1

Ribas de Sil

0,03

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,03

616,30

18,49

18,49

F89

Tope €/ha proxecto

0,03

47,85

1,44

1,44

Total: 19,93

Traballos parcela nº 35

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

35

27:52:0:0:26:820:1

Ribas de Sil

0,09

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

99,99

0,23

23,00

23,00

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,09

227,71

20,49

20,49

F2

Ha de roza mecanizada

0,09

474,76

42,73

42,73

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

99,99

0,24

24,00

24,00

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

0,09

410,87

36,98

36,98

F89

Tope €/ha proxecto

0,09

47,85

4,31

4,31

Total: 151,51

Traballos parcela nº 36

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

36

27:52:0:0:26:820:1

Ribas de Sil

0,01

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,01

616,30

6,16

6,16

F89

Tope €/ha proxecto

0,01

47,85

0,48

0,48

Total: 6,64

Traballos parcela nº 37

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

37

27:52:0:0:25:757:1

Ribas de Sil

5,55

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

6.166,05

0,23

1.418,19

1.418,19

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

5,55

227,71

1.263,79

1.263,79

F2

Ha de roza mecanizada

5,55

474,76

2.634,92

2.634,92

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

6.166,05

0,24

1.479,85

1.479,85

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 rípper

5,55

410,87

2.280,33

2.280,33

F89

Tope €/ha proxecto

5,55

47,85

265,57

265,57

Total: 9.342,65

Traballos parcela nº 38

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

38

27:52:0:0:25:757:1

Ribas de Sil

1,34

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

1,34

616,30

825,84

825,84

F89

Tope €/ha proxecto

1,34

47,85

64,12

64,12

Total: 889,96

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270034/2020

*** 2177 **

María Dolores Grandas Ojea

4.947,51

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:60:0:0:120:46:1

Taboada

1,47

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.634,00

0,24

392,16

373,56

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.634,00

0,46

751,64

716,00

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.634,00

1,05

1.715,70

1.634,35

Total: 2.723,91

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:60:0:0:120:102:1

Taboada

1,20

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

1.287,00

0,24

308,88

302,99

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.287,00

0,46

592,02

580,73

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,04

364,48

14,58

14,30

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.287,00

1,05

1.351,35

1.325,58

Total: 2.223,60

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270035/2020

*** 3247 **

CMVMC Paradapiñol e Rugando

27.637,38

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:50:0:0:14:1:4

Quiroga

2,91

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,91

474,76

1.381,55

1.346,80

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

3.314,49

0,24

795,48

775,48

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

3.314,49

0,51

1.690,39

1.647,88

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.314,49

0,46

1.524,67

1.486,33

F89

Tope €/ha proxecto

2,91

47,85

139,24

135,74

Total: 5.392,23

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:50:0:0:14:1:3

Quiroga

0,56

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,56

474,76

265,87

259,17

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

637,84

0,24

153,08

149,23

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

637,84

0,51

325,30

317,12

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

637,84

0,46

293,41

286,03

F89

Tope €/ha proxecto

0,56

47,85

26,80

26,13

Total: 1.037,68

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:50:0:0:14:10:1

Quiroga

3,72

A2 - Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

3,72

474,76

1.766,11

1.721,69

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

4.237,08

0,24

1.016,90

991,33

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

4.237,08

0,51

2.160,91

2.106,57

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.237,08

0,46

1.949,06

1.900,05

F89

Tope €/ha proxecto

3,72

47,85

178,00

173,52

Total: 6.893,16

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:50:0:0:61:169:1

Quiroga

4,59

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,22

474,76

1.053,97

1.053,97

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

5.228,01

0,24

1.254,72

1.254,72

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

5.228,01

0,51

2.666,29

2.666,29

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

5.228,01

0,46

2.404,88

2.404,88

F89

Tope €/ha proxecto

4,59

47,85

219,63

219,63

Total: 7.599,49

Traballos parcela nº 5

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:50:0:0:61:178:1

Quiroga

3,67

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

3,12

474,76

1.481,25

1.481,25

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

4.180,13

0,24

1.003,23

1.003,23

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

4.180,13

0,51

2.131,87

2.131,87

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.180,13

0,46

1.922,86

1.922,86

F89

Tope €/ha proxecto

3,67

47,85

175,61

175,61

Total: 6.714,82

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270036/2020

*** 1188 **

CMVMC Galdo

9.820,90

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:67:0:0:59:2922:1

Viveiro

5,30

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,95

227,71

1.127,16

1.034,81

F2

Ha de roza mecanizada

4,95

474,76

2.350,06

2.157,52

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

5.652,00

0,24

1.356,48

1.245,35

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

5.652,00

0,51

2.882,52

2.646,36

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

5.652,00

0,46

2.599,92

2.386,91

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,35

364,48

127,57

117,12

F89

Tope €/ha proxecto

5,30

47,85

253,61

232,83

Total: 9.820,90

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270037/2020

*** 1648 **

CMVMC Campo do Val, Fisteus, Goia, Vilaboa e Vilameá

22.700,05

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:50:0:0:61:171:6

Quiroga

11,89

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera en contedor

13.209,79

0,23

3.038,25

3.038,25

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

11,89

227,71

2.707,47

2.707,47

F2

Ha de roza mecanizada

11,89

474,76

5.644,90

5.644,89

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

13.209,79

0,24

3.170,35

3.170,35

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

13.209,79

0,51

6.736,99

6.736,99

F89

Tope €/ha proxecto

11,89

47,85

568,94

568,94

Total: 21.866,89

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:50:0:0:61:171:6

Quiroga

0,30

A3 - Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,30

364,48

109,34

109,34

F89

Tope €/ha proxecto

0,30

47,85

14,36

14,36

M11

Quilómetros arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,24

2.956,07

709,46

709,46

Total: 833,16

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270038/2020

*** 4223 **

María Juana Arias Millares

2.529,88

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:4:0:0:21:567:1

Baleira

0,10

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,05

345,13

17,26

17,26

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

56,00

0,40

22,40

22,40

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,05

227,71

11,39

11,39

F2

Ha de roza mecanizada

0,05

474,76

23,74

23,74

F23

Ud. conífera 1 primavera a raíz núa

56,00

0,13

7,28

7,28

Total: 82,07

Traballos parcela nº 2

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:4:0:0:21:568:1

Baleira

0,10

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,10

345,13

34,51

34,51

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

12,00

0,40

4,80

4,80

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,10

227,71

22,77

22,77

F2

Ha de roza mecanizada

0,10

474,76

47,48

47,48

F23

Ud. conífera 1 primavera a raíz núa

12,00

0,13

1,56

1,56

Total: 111,12

Traballos parcela nº 3

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:4:0:0:21:579:3

Baleira

1,36

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,36

345,13

469,38

469,38

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

1.511,00

0,40

604,40

604,40

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,36

227,71

309,69

309,69

F2

Ha de roza mecanizada

1,36

474,76

645,67

645,67

F23

Ud. conífera 1 primavera a raíz núa

1.511,00

0,13

196,43

196,43

Total: 2.225,57

Traballos parcela nº 4

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:4:0:0:21:580:1

Baleira

0,10

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,10

345,13

34,51

34,51

F13

Plantación manual dunha conífera dunha ou dúas primaveras, ou frondosa dunha primavera a raíz núa

12,00

0,40

4,80

4,80

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,10

227,71

22,77

22,77

F2

Ha de roza mecanizada

0,10

474,76

47,48

47,48

F23

Ud. conífera 1 primavera a raíz núa

12,00

0,13

1,56

1,56

Total: 111,12

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270039/2020

*** 2420 **

CMVMC Vilarbuxán

20.504,97

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:8:0:0:38:867:1

Bóveda

0,70

A1 - Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,37

474,76

175,66

175,66

F31

Ud. conífera, 1 primavera con terrón

411,07

0,24

98,66

98,66

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

411,07

0,51

209,65

209,65

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

411,07

0,46

189,09

189,09

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,25

616,30

154,08

154,08

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindante con pista forestal

0,08

364,48

29,16

29,16

F