Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 155 Martes, 4 de agosto de 2020 Páx. 31050

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

ORDE do 21 de xullo de 2020 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2019/20.

Pola Orde do 22 de novembro de 2019, do Diario Oficial de Galicia do 3 de xaneiro de 2020, convocáronse as axudas de mobilidade complementarias ás concedidas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2019/20.

De acordo co establecido no artigo 11 da convocatoria, desde o día 11 ao 22 de maio de 2020, expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, podendo as persoas interesadas, durante ese mesmo prazo, emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada e achegando, se for o caso, a documentación necesaria. Transcorrido ese prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 14 das bases da convocatoria, e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2019/20, ao alumnado que se relaciona no anexo desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

As axudas aboaranse na conta bancaria indicada pola persoa interesada unha vez presentada a declaración responsable do conxunto das axudas solicitadas ou concedidas, no caso de sufrir variación nos datos do anexo I achegado dentro do prazo de presentación de instancias. De non existir variación, entenderase cumprido este requisito co documento (anexo I) xa presentado coa solicitude.

Artigo 2

Denegar estas axudas complementarias ao alumnado que se relaciona no mesmo anexo como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

O incumprimento total ou parcial por parte dos beneficiarios de calquera das condicións establecidas na Orde de convocatoria do 22 de novembro de 2019, Diario Oficial de Galicia do 3 de xaneiro de 2020, e nesta orde, constituirá causa determinante de revogación da axuda e do seu reintegro pola persoa beneficiaria, segundo o disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2020

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO I

Listaxe de concedidas

Núm. expediente

Solicitante

DNI

Universidade

País

Meses

Contía adxudicada

ED417A-2020-00000332-00

Abal Del Blanco, Juan

***3736**

UVIGO

Polonia

4

1.000 €

ED417A-2020-00001119-00

Abal Martínez, María

***1326**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000628-00

Abal Monteagudo, Rubén

***1857**

UVIGO

Italia

4

1.160 €

ED417A-2020-00000577-00

Aboufaras Temmar, Kawtar

***5059**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000993-00

Acuña Parada, Daniel

***6008**

UVIGO

Finlandia

9

1.755 €

ED417A-2020-00000516-00

Acuña Ramírez, Nerea

***4343**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000925-00

Afonso Viana, Gabriely De Jesús

***5451**

USC

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00001031-00

Aguilar Obando, Bruno Fabricio

***5053**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000376-00

Aguín Castro, Paula

***5908**

USC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00001109-00

Aira Rodríguez, Carla

***9720**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000461-00

Aladro Aláez, Irene

***6317**

UDC

República Checa

4

1.000 €

ED417A-2020-00000734-00

Alfaro Heras, Pedro

***6148**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000186-00

Alfonsín Ambroa, Amalia

***5060**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000675-00

Allegue Corbeira, Antía

***2100**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000289-00

Aller Domínguez, Raquel

***9505**

USC

Irlanda

9

1.755 €

ED417A-2020-00000950-00

Almeida Orcha, Rosana

***7057**

UVIGO

Francia

8

1.820 €

ED417A-2020-00000298-00

Alonso Castro, Lidia

***0055**

USC

Reino Unido

9

1.755 €

ED417A-2020-00000187-00

Alonso Comesaña, Jorge

***6423**

UVIGO

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000178-00

Alonso García, Candela

***5345**

UDC

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000708-00

Alonso García, Vanesa

***9560**

UVIGO

Polonia

4

1.000 €

ED417A-2020-00000241-00

Alonso González, Ana

***9994**

UVIGO

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00001053-00

Alonso González, María

***8081**

USC

Turquía

5

625 €

ED417A-2020-00000007-00

Alonso López, Alejandro

***1867**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000659-00

Alonso Núñez, Eduardo

***2200**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000011-00

Alonso Rial, Alejandro

***0031**

USC

República Checa

5

1.125 €

ED417A-2020-00000798-00

Alonso Rodríguez, María

***8769**

USC

Reino Unido

5

1.475 €

ED417A-2020-00000872-00

Alonso Villar, Pablo

***5408**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000764-00

Alonso-Lamberti Zarauza, Fabiola

***8685**

USC

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000207-00

Álvarez Alonso, Gonzalo

***7794**

UVIGO

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00001081-00

Álvarez Álvarez, Irene

***5883**

USC

Turquía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000769-00

Álvarez Calviño, Nazareth

***6479**

UVIGO

Bélxica

9

1.485 €

ED417A-2020-00000802-00

Álvarez Caneda, David

***9023**

UVIGO

Romanía

4

1.000 €

ED417A-2020-00000653-00

Álvarez Carou, Andrés

***5580**

USC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000801-00

Álvarez Conde, Emma

***9462**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000583-00

Álvarez Delgado, Sara

***0297**

USC

Portugal

5

825 €

ED417A-2020-00001044-00

Álvarez Domínguez, Ana María

***8658**

UDC

Bélxica

9

1.485 €

ED417A-2020-00000371-00

Álvarez Domínguez, Nuria

***9177**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000320-00

Álvarez Domínguez, Sara

***4038**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000118-00

Álvarez Ferreira, Raúl

***5498**

USC

Turquía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000033-00

Álvarez Figueiras, Jorge

***5068**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00001106-00

Álvarez García, Marco

***3635**

UVIGO

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00001010-00

Álvarez Gil, Andrés

***1263**

UDC

Eslovaquia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000430-00

Álvarez González, Abel

***9846**

USC

Bulgaria

9

1.125 €

ED417A-2020-00000784-00

Álvarez Martínez, José Luciano

***6012**

UVIGO

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000270-00

Álvarez Martínez, Marta

***1829**

UDC

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000696-00

Álvarez Méndez, Sara

***2093**

UVIGO

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000519-00

Álvarez Moreira, Caio

***6476**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000108-00

Álvarez Mosquera, María Belén

***0931**

UVIGO

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000191-00

Álvarez Patiño, Noemi

***5725**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001101-00

Álvarez Raimundez, Víctor

***3367**

UDC

Eslovaquia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000488-00

Álvarez Rama, Mar

***5604**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000392-00

Álvarez Robles, Marta

***8256**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000090-00

Álvarez Rodríguez Sieiro, Almudena

***9449**

UVIGO

Alemaña

6

990 €

ED417A-2020-00000819-00

Álvarez Rodríguez, Carlota

***9111**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000159-00

Álvarez Undabeitia, Cristina

***1992**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000657-00

Álvarez Vaz, Álvaro

***8222**

UVIGO

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000263-00

Álvarez Vázquez, Cristina

***7512**

USC

Reino Unido

9

2.255 €

ED417A-2020-00001022-00

Álvarez Vázquez, María

***5923**

USC

Italia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000256-00

Álvarez-Campana Medina, José Miguel

***0135**

UDC

Eslovenia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000853-00

Alvariño López, Celia María

***0616**

UDC

Bélxica

5

825 €

ED417A-2020-00000163-00

Alvedro Ruiz, Pedro

***5432**

USC

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000874-00

Alvite Davila, Ángela

***2023**

UVIGO

Francia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000584-00

Amarelle Rodríguez De Robles, Marta

***9817**

USC

República Checa

5

625 €

ED417A-2020-00000079-00

Amernis Null, Imad

***3453**

UVIGO

Bélxica

4

1.160 €

ED417A-2020-00000353-00

Amieiro Fernández, Ignacio

***5317**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001146-00

Amieiro Pena, Adrián

***0697**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000049-00

Amil Amil, Iván

***8828**

UVIGO

Polonia

1

625 €

ED417A-2020-00000050-00

Amil Amil, Juan

***8828**

UVIGO

Polonia

1

625 €

ED417A-2020-00000175-00

Amor Agudo, Ana

***0377**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000009-00

Andrade Mouzo, Fátima

***2904**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000652-00

Andrés Ramos, Esther

***5161**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000847-00

Anido Rostro, Alejandro

***3769**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000056-00

Antelo Cea, Esteban

***6054**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000235-00

Antepazo Vidal, Lía

***1008**

UVIGO

Alemaña

5

825 €

ED417A-2020-00000773-00

Antón Alvariño, Jorge

***4468**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000099-00

Antúnez Rolle, Ricardo Andrés

***3511**

UDC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000203-00

Aparicio Fernández, Patricia

***9608**

UVIGO

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000098-00

Araújo Amoedo, José Antonio

***3405**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000824-00

Araújo Collazo, Íñigo

***6712**

UVIGO

Turquía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000070-00

Araújo Valeiras, Raquel

***4462**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000325-00

Arcelus Zoco, Irune

***8838**

USC

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000859-00

Areán Grejs, Laura

***4965**

USC

Noruega

5

975 €

ED417A-2020-00000655-00

Arenas Martínez, Julia

***6138**

USC

Hungría

9

1.625 €

ED417A-2020-00000092-00

Ares Pérez, Juan

***6195**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00001141-00

Ares Seijas, Francisco Manuel

***2708**

UVIGO

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000528-00

Ares Tocino, Andrea

***0130**

USC

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000130-00

Arévalo Rodríguez, Andrea Valentina

***7056**

UVIGO

Eslovenia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000919-00

Arias Fernández, María

***8731**

UVIGO

Austria

9

1.985 €

ED417A-2020-00000589-00

Arias Núñez, Laura

***8413**

USC

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000615-00

Arias Raposo, Emma

***5373**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00001039-00

Arias Simal, Javier

***7562**

UDC

Hungría

9

1.125 €

ED417A-2020-00000810-00

Armada Santos, Uxía

***5790**

UVIGO

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000639-00

Asenjo Rodríguez, Aldara

***3161**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000024-00

Atan Garrido, Jaime

***7617**

USC

Eslovenia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001086-00

Ayarza Molinero, Haritz

***9445**

UVIGO

Noruega

4

1.280 €

ED417A-2020-00000629-00

Ayelo Hernández, Odiel

***3054**

UVIGO

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000279-00

Baanante Pozo, Ana Isabel

***1636**

UVIGO

Alemaña

6

990 €

ED417A-2020-00001036-00

Balado Candal, Anxo

***7731**

UDC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000219-00

Baltasar Vázquez, Jacobo

***6669**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000631-00

Baneira Suárez, Lucía

***1929**

UDC

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000018-00

Baquero Ferrería, Rocío

***2068**

UVIGO

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00001021-00

Baranga Mejuto, Michelle

***0468**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000151-00

Barbosa Cancelo, Fernando

***9074**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00001097-00

Barcia Fernández, Javier

***3684**

UDC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00001170-00

Barja Prieto, Martín

***0213**

UDC

Italia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000491-00

Barral Toledo, Paula

***5650**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000561-00

Barreira Varela, Adriana

***1868**

USC

Italia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000294-00

Barreiro Fernández, Guillermo

***9924**

UVIGO

Austria

5

1.325 €

ED417A-2020-00000955-00

Barro Barcón, Pablo

***8516**

UVIGO

Alemaña

5

825 €

ED417A-2020-00000109-00

Bautista Otero, Pedro

***9221**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000635-00

Beceiro Cagiao, Helena

***1568**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000940-00

Becerra Otero, Manuel

***0254**

UVIGO

Polonia

4

1.000 €

ED417A-2020-00000725-00

Becerra Quiroga, Ángel

***5588**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000093-00

Beiro Moreda, Felipe

***0646**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000014-00

Bejo De La Fuente, Borja

***8840**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000300-00

Bello Cao, Rosalía

***0188**

UVIGO

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000643-00

Ben Rivas, Lara

***9192**

USC

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000403-00

Benavides Jácome, Brais

***6137**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001004-00

Bernárdez Troncoso, Alba

***8799**

UVIGO

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00000828-00

Blanco Caamaño, Sara

***0356**

USC

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00001070-00

Blanco Castro, Martín

***2800**

USC

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000842-00

Blanco Recouso, Pablo

***9804**

USC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00001003-00

Blanco Rios, Manuel

***9345**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00001037-00

Blanco Santos, Paula

***1329**

UDC

Francia

3

995 €

ED417A-2020-00000132-00

Blanco Vázquez, Paula

***0835**

USC

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000199-00

Blanco Vilariño, Jaime

***9207**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001127-00

Blanco Vilas, Nuria

***9327**

UVIGO

Eslovenia

4

1.000 €

ED417A-2020-00000885-00

Boo Fernández, Óscar

***9632**

UVIGO

Portugal

5

825 €

ED417A-2020-00001167-00

Boquete Chapela, Lucía

***1735**

UDC

Polonia

4

1.000 €

ED417A-2020-00000559-00

Botana Castro, Aynoa

***9403**

USC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000385-00

Botana Conde, Pedro

***5932**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000883-00

Bouyoucef, Sabrina

***7738**

UVIGO

Portugal

4

660 €

ED417A-2020-00001094-00

Bouzada Díaz, Raúl

***9606**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00001137-00

Bouzas Viña, Moisés

***3134**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000307-00

Braik Millán, Timothée

***9053**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000106-00

Bravo Fernández, Iria

***6171**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000692-00

Brey Fernández, Jorge

***9114**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000941-00

Búa Villar, José María

***7951**

UVIGO

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000303-00

Buceta Giráldez, Iago

***5897**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000220-00

Bugidos Martín, Pablo

***7834**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000406-00

Busto Hermida, Verónica

***9226**

USC

Lituania

9

1.625 €

ED417A-2020-00000932-00

Busto Pérez, Alejandro

***2145**

UVIGO

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000916-00

Buyo López, Cristian

***1920**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00001103-00

Caamaño Gonzálvez, Ainara

***5238**

UDC

Eslovaquia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000761-00

Cabana Bedoya, María

***2271**

USC

Finlandia

5

1.475 €

ED417A-2020-00000372-00

Cabarcos Calvo, Alejandro

***2098**

UDC

Austria

6

990 €

ED417A-2020-00000818-00

Cabra Ankersmit, María Concepción

***6242**

USC

Austria

7

1.155 €

ED417A-2020-00000296-00

Cabrera Díaz, Estela

***5964**

USC

Eslovaquia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000318-00

Cacabelos Prieto, Laura

***8110**

USC

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00000678-00

Cáceres Bayo, Cristina

***1128**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000640-00

Cajoto Otero, Daniel

***8679**

UDC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000146-00

Calo Alvite, Aitor

***1025**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000317-00

Calo Blanco, Alba

***0911**

USC

Irlanda

9

2.255 €

ED417A-2020-00001163-00

Calvo Martínez, Leire

***3559**

USC

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000665-00

Calvo Patiño, Marta

***8478**

UVIGO

Portugal

3

495 €

ED417A-2020-00000437-00

Calvo Riveiro, Andrea

***9322**

UVIGO

Irlanda

7

1.865 €

ED417A-2020-00000194-00

Camesella Vázquez, Cristina

***6336**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000772-00

Campo Pereira, Isabel

***9662**

UVIGO

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000157-00

Campos Ballesteros, Marcos

***1291**

UVIGO

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000367-00

Campos Díaz, Sara

***1443**

USC

Reino Unido

9

2.255 €

ED417A-2020-00000544-00

Campos Puente, Lía

***9380**

UDC

Eslovaquia

9

1.625 €

ED417A-2020-00001120-00

Canabal Peón, José Antonio

***0775**

UVIGO

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00000881-00

Cancela Blanco, Sara

***0043**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00001018-00

Cangas Buenaga, Ángela

***0872**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000494-00

Canosa Ordóñez, Naiara

***0187**

UDC

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000920-00

Caparrós Pérez, Natalia

***1173**

UDC

Eslovenia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000102-00

Carballeda Blanco, Ana

***9163**

UVIGO

Alemaña

5

825 €

ED417A-2020-00000942-00

Carballeira Fernández, Irene

***1234**

UDC

Bélxica

4

1.160 €

ED417A-2020-00001078-00

Carballo Delgado, Marina

***6058**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000142-00

Cardalda Mariño, Sara

***9956**

UVIGO

Polonia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000812-00

Caridad Pousa, Paula

***7378**

UDC

Bélxica

9

1.985 €

ED417A-2020-00000435-00

Caride Pérez, Guillermo

***5865**

UVIGO

Croacia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000527-00

Carlés Portas, Esteban

***2909**

USC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000439-00

Carreiras Suárez, Sandra

***1662**

USC

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000096-00

Carrera Belo, Miguel

***9120**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000568-00

Carril Martínez, Ana

***0801**

UVIGO

Italia

4

1.160 €

ED417A-2020-00000432-00

Carro Blanes, Mónica

***8773**

UDC

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000590-00

Carro Iglesias, Cristina

***0549**

USC

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00000607-00

Casal Agrelo, Xisela

***5995**

USC

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000330-00

Casal Ferrer, Santiago

***5230**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000656-00

Casanova Creo, Manuel

***8965**

UVIGO

Eslovaquia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000609-00

Casanova Mejuto, Carmen

***2806**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000820-00

Casas Rodríguez, Diego

***9211**

UVIGO

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000790-00

Castaño González, Pelayo

***1026**

UDC

Eslovenia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000595-00

Castaño Pérez, Alba

***7730**

UDC

Chipre

9

1.485 €

ED417A-2020-00000101-00

Castaño Rodríguez, Andrea

***0534**

USC

Países Baixos

5

1.325 €

ED417A-2020-00000453-00

Castaño Rubianes, Irene

***2730**

USC

Reino Unido

9

2.255 €

ED417A-2020-00000397-00

Castellano Díaz, Julia

***8301**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000647-00

Castelo Martínez, Roberto

***1131**

UVIGO

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000949-00

Castrelo Roma, Laura

***3070**

UVIGO

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000354-00

Castro Cores, Eva del Carmen

***9026**

USC

Reino Unido

9

2.255 €

ED417A-2020-00000963-00

Castro Del Caño, Laura

***2852**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00001050-00

Castro Díaz, Lara

***8496**

UDC

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00000222-00

Castro Fernández, Sara

***6841**

UDC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000010-00

Castro García, Raquel

***8343**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000780-00

Castro González, Marta

***1490**

USC

Francia

8

1.820 €

ED417A-2020-00000445-00

Castro Montenegro, Adrián

***8808**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000232-00

Castro Rodríguez, Raquel

***2701**

USC

Reino Unido

9

2.255 €

ED417A-2020-00000827-00

Castro Soto, Sara

***9425**

USC

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000352-00

Castro Valledor, Carmen

***9311**

UVIGO

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000391-00

Cea Araújo, Lara

***1451**

UVIGO

Grecia

4

1.160 €

ED417A-2020-00000259-00

Cea Lago, Alicia

***6463**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000368-00

Cecilia Martín, Raquel

***6314**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00001058-00

Cediel, Johann Sebastian

***1694**

USC

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000309-00

Cepeda Vidal, Teresa

***7801**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000682-00

Cerecedo Gago, Carlos

***6671**

UVIGO

Polonia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000085-00

Cereijo Lourido, Sara

***2841**

USC

Reino Unido

9

2.255 €

ED417A-2020-00000960-00

Cerezales Calviño, María

***3359**

UDC

República Checa

5

625 €

ED417A-2020-00000894-00

Charlín Menéndez, María

***3087**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000636-00

Chaves Falcón, Laura

***9153**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000100-00

Chouciño Veiga, Violeta

***0657**

UVIGO

Grecia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000597-00

Cid González, Manuel

***6591**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000749-00

Cid Rodríguez, Pablo

***6185**

USC

Eslovenia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000366-00

Cobos Malpesa, Inés

***4501**

UVIGO

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00001059-00

Coímbra Rebolledo, Nuria

***9320**

UVIGO

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000034-00

Coladas Mato, Diego

***9753**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000328-00

Collazo Plaza, Brais

***5934**

UVIGO

Lituania

5

625 €

ED417A-2020-00001098-00

Comesaña Cabral, Pedro

***5939**

UVIGO

Eslovenia

4

1.000 €

ED417A-2020-00000319-00

Comesaña Domínguez, Sandra

***9444**

UVIGO

Bélxica

9

1.985 €

ED417A-2020-00000705-00

Comesaña Fernández, Fabiola

***9494**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000170-00

Concheiro Garea, Adrián

***8578**

UDC

Suecia

5

1.475 €

ED417A-2020-00000901-00

Conde Aboy, María

***4569**

UDC

Estonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000737-00

Conde Blasi, Alejo

***8368**

UVIGO

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000339-00

Conde Peguero, Sara

***5642**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000213-00

Cordal Méndez, Ángela

***8099**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000900-00

Cordero Doce, Xavier

***9549**

USC

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000139-00

Cordero Sánchez, Mario

***6959**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000008-00

Cordero Villaverde, Víctor

***9544**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000699-00

Cores Nogueira, Andrea

***2770**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000762-00

Corraliza Aba, Sara

***5365**

UDC

Irlanda

5

1.475 €

ED417A-2020-00000341-00

Cortizo Domínguez, Catalina

***0411**

UVIGO

Bélxica

9

1.485 €

ED417A-2020-00000158-00

Costa Suárez, Andrea

***9504**

USC

Reino Unido

9

1.755 €

ED417A-2020-00000464-00

Costas Álvarez, Miguel

***7789**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000691-00

Costas Calle, Pablo

***9236**

UVIGO

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00001154-00

Costoya Mujico, Diego

***5767**

USC

Países Baixos

9

1.485 €

ED417A-2020-00000739-00

Cotardo Valcárcel, Joel

***8259**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001123-00

Coto Rodríguez, Laura

***8162**

UVIGO

Polonia

4

1.000 €

ED417A-2020-00000849-00

Cotón Conde, Ángela

***9144**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000425-00

Couce Ameneiro, Iria

***2160**

USC

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000237-00

Couce Barreiro, Laura

***1730**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000349-00

Couce Rodríguez, Carlos

***1780**

UDC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000172-00

Couceiro Carro, Cristian

***0737**

UDC

República de Macedonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000610-00

Cousillas Devesa, Noelia

***0494**

UVIGO

Croacia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000823-00

Couto Arca, Antía

***0136**

USC

Polonia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000323-00

Couto García, Pablo

***9086**

UVIGO

Eslovenia

5

625 €

ED417A-2020-00000345-00

Couto García, Paula

***9086**

USC

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000051-00

Couto Trigo, Paula

***0248**

UDC

Polonia

4

1.000 €

ED417A-2020-00001091-00

Covelo Molares, Eloi

***9391**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000469-00

Crego Loureiro, César

***3682**

UVIGO

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000481-00

Crespo Martínez, Sara

***8448**

UVIGO

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000416-00

Crespo Poutón, Oliver

***7552**

UVIGO

Romanía

5

625 €

ED417A-2020-00000745-00

Criado Ramos, María de las Mercedes

***7715**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000953-00

Cuesta Espiñeira, Luis

***5101**

UDC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000103-00

Cupeiro Bustabad, Yenifer

***1505**

UVIGO

Letonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000250-00

Da Silva Costas, Sara

***9618**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000116-00

Dacoba López, Paula

***6256**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000310-00

Dapena Leiras, Eloy

***7316**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000477-00

Darriba González, Lara

***1860**

UDC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000370-00

Davila Lago, Raquel

***8541**

UVIGO

Polonia

4

1.000 €

ED417A-2020-00001017-00

De Justo Prieto, Carla

***3710**

UVIGO

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000854-00

De Pablos Fernández, Henar

***0870**

UDC

Romanía

4

500 €

ED417A-2020-00000171-00

De Paz González, Andrea

***2146**

UDC

Polonia

4

1.000 €

ED417A-2020-00000844-00

De Ramiro Sánchez, Xaime

***6014**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000550-00

De Sas Collazo, Carlota

***9253**

USC

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00000229-00

Del Monte Rodríguez, Laura

***3086**

UDC

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00001088-00

Del Río López, Lucía

***5673**

UVIGO

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000982-00

Delgado Mariño, Sarai

***8912**

UVIGO

Turquía

3

875 €

ED417A-2020-00000476-00

Deprado Suárez, Laura

***9721**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000882-00

Díaz Blanco, Patricia

***3562**

UVIGO

Eslovaquia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000945-00

Díaz Boullosa, Henar

***4448**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000803-00

Díaz Mahía, Andrea

***4383**

UVIGO

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000783-00

Díaz Paderne, Victoria

***8174**

UDC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00001169-00

Díazpache Mackinlay, Fernando

***2136**

USC

Turquía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000732-00

Diz Barreiro, Javier

***9906**

USC

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000994-00

Docampo Kchoroshanskaia, Lidia

***4732**

UVIGO

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000813-00

Doce González, Inés

***2872**

USC

Turquía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000355-00

Doiro Lora, María

***7302**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00001034-00

Dolan García, Martín

***3253**

UDC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000843-00

Domene Ballester, Silvia

***8254**

UVIGO

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000364-00

Domínguez Escola, Raquel

***6244**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000782-00

Domínguez Fraiz, Iria

***6188**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000917-00

Domínguez Ibáñez, Adrián

***7990**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000646-00

Domínguez Méndez, María Victoria

***5655**

UVIGO

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000661-00

Domínguez Romero, Brais

***4333**

UDC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000740-00

Doolittle Llanos, Félix

***3665**

UDC

Eslovaquia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000817-00

Dopico Mera, Alejandro

***5443**

UDC

Polonia

5

1.125 €

ED417A-2020-00001055-00

Doval Fernández, Ana

***8324**

UVIGO

Bélxica

9

1.985 €

ED417A-2020-00000086-00

Doval Molina, Marta

***3307**

USC

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000778-00

Durán Blanco, María Antía

***1067**

UVIGO

Italia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000280-00

Durán Cal, María

***4994**

USC

Finlandia

9

2.255 €

ED417A-2020-00000140-00

Eichelbaum Goicoechea, Beatriz

***3027**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000518-00

El Saabi González, Wael Alexandre

***9753**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000472-00

Enríquez Loira, Adrián

***6380**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000031-00

Escribano Hermida, Álvaro

***4820**

UVIGO

Alemaña

6

1.490 €

ED417A-2020-00000806-00

Escudero González, Víctor

***5324**

UDC

Noruega

9

2.255 €

ED417A-2020-00000373-00

Esperón Blanco, Aida María

***1372**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000447-00

Estévez Domínguez, Lorena

***9156**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000128-00

Estévez Rodríguez, Sergio

***5277**

UVIGO

Italia

9

1.630 €

ED417A-2020-00000618-00

Estremeiro Fernández, Ainhoa

***8426**

USC

Reino Unido

9

1.755 €

ED417A-2020-00000393-00

Expósito Patiño, Jorge

***0325**

USC

Suecia

9

2.255 €

ED417A-2020-00000964-00

Expósito Teixeira, Diego

***9272**

USC

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000876-00

Fabrés Torrents, Joaquim

***7787**

UVIGO

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00000520-00

Fahmi Rouadi, Imane

***4846**

UVIGO

Turquía

4

1.000 €

ED417A-2020-00000356-00

Falagán Gómez, Paloma

***9844**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000852-00

Fariña Outeiro, Ana

***0259**

USC

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000779-00

Fariñas Torres, Anxo

***5207**

USC

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000173-00

Fegan Jiménez, Marcos Seamus

***4772**

UDC

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00000870-00

Feijóo Gallardo, Isabel

***9187**

UVIGO

Lituania

9

1.625 €

ED417A-2020-00000141-00

Feijoo Goyanes, José

***7168**

USC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000586-00

Femenías Hermida, Alberto

***2344**

UDC

Polonia

4

1.000 €

ED417A-2020-00001049-00

Fentanes González, Pedro

***8313**

UVIGO

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000674-00

Fernández Álvarez, Fernando José

***4615**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00001019-00

Fernández Araújo, Carla

***8735**

UVIGO

Países Baixos

5

1.325 €

ED417A-2020-00000686-00

Fernández Argiz, Óscar

***9034**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000545-00

Fernández Arias, Ainhoa

***0139**

USC

Hungría

5

625 €

ED417A-2020-00000542-00

Fernández Blanco, Patricia

***1449**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00001132-00

Fernández Calleja, Juan

***1890**

UVIGO

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00001024-00

Fernández Cuíña, María del Rocío

***5728**

USC

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000299-00

Fernández Devesa, Sara

***4993**

USC

Hungría

5

1.125 €

ED417A-2020-00000343-00

Fernández Diéguez, Esteban

***9539**

USC

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000937-00

Fernández Esperón, Alba

***6127**

USC

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00001008-00

Fernández Feito, Elena

***2316**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000326-00

Fernández Fernández, Pablo

***8485**

USC

Noruega

5

1.475 €

ED417A-2020-00001083-00

Fernández García, Pablo

***6005**

UVIGO

Turquía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000684-00

Fernández González, Alberto

***1815**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000295-00

Fernández González, Carla

***1818**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000089-00

Fernández González, Luis

***3718**

UVIGO

Croacia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000877-00

Fernández Graña, Ignacio

***0090**

USC

Países Baixos

9

1.985 €

ED417A-2020-00000875-00

Fernández Graña, Javier

***0090**

UDC

Suecia

5

1.475 €

ED417A-2020-00000645-00

Fernández Gutierrez, Adrián

***3513**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000553-00

Fernández Hermida, Martín

***9238**

USC

República Checa

1

625 €

ED417A-2020-00000948-00

Fernández Hernán, Airas

***5714**

UVIGO

Bélxica

4

660 €

ED417A-2020-00000362-00

Fernández Iglesias, Nerea

***8449**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000834-00

Fernández León, Pablo

***2012**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000893-00

Fernández López, Lorenzo

***2041**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000898-00

Fernández Loureiro, Óscar

***7302**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000431-00

Fernández Manzano, Ainhoa

***1814**

UVIGO

Italia

4

1.160 €

ED417A-2020-00000269-00

Fernández Martín, Ana Micaela

***7536**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000864-00

Fernández Meijome, Carolina

***9354**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00001076-00

Fernández Moure, Sara

***4237**

UVIGO

Bélxica

9

1.985 €

ED417A-2020-00000210-00

Fernández Novo, Noelia

***1256**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000340-00

Fernández Ochoa, Paula

***8784**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000742-00

Fernández Pereira, Javier

***9370**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000046-00

Fernández Pérez, Diana

***9670**

UVIGO

Bélxica

5

1.325 €

ED417A-2020-00000231-00

Fernández Pumar, Dámaris

***5908**

UDC

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000895-00

Fernández Quintana, Lara

***1925**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000863-00

Fernández Reino, Candela

***8738**

USC

Noruega

5

1.475 €

ED417A-2020-00000755-00

Fernández Robledo, Nuria

***9929**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000147-00

Fernández Rodríguez, Jessica

***9553**

UVIGO

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000741-00

Fernández Sampedro, Pablo

***8774**

UVIGO

Alemaña

5

825 €

ED417A-2020-00000380-00

Fernández Sanchez, Anxo

***8986**

USC

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000999-00

Fernández Shephard, Fresa

***0471**

UDC

Eslovenia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000161-00

Fernández Sueiro, Laura

***5185**

UVIGO

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000891-00

Fernández Vilaboa, Tamara

***8159**

UVIGO

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000413-00

Fernández Vilela, Lucía

***8904**

USC

Austria

5

1.325 €

ED417A-2020-00000337-00

Fernández-Refojo Trebolle, Óscar

***5736**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000781-00

Ferraces Fernández, Miriam

***2230**

USC

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000061-00

Ferradás Pérez, María

***5559**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000032-00

Ferreira Bulgarelli, Giovanna

***4843**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000083-00

Ferreira Sanjuan, María

***0951**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000193-00

Ferreiro Amoedo, Nuria

***8236**

UVIGO

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000638-00

Ferreiro Barro, Lara

***4017**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000485-00

Ferreiro Ferro, Antón

***5482**

USC

Finlandia

9

2.255 €

ED417A-2020-00001033-00

Ferreiro Gonda, Noelia

***9442**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000526-00

Ferreño Godoy, Pablo

***6084**

USC

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000451-00

Ferrer Cuadrado, Luis Julián

***5223**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000240-00

Fervenza Nicolás, Laura

***6467**

UVIGO

Polonia

4

1.000 €

ED417A-2020-00000822-00

Fidalgo Martínez, Haizea

***5341**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000633-00

Fidalgo Valiño, Natalia

***9191**

USC

Alemaña

5

1.325 €

ED417A-2020-00000644-00

Fiel Baña, Alejandro

***5469**

UDC

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000160-00

Fiel Ozores, Rubén

***8996**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001155-00

Figueroa Villar, Matías

***0457**

UDC

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000687-00

Filgueira Couto, Raquel

***4467**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00001005-00

Filgueira Loureiro, Irene

***1397**

UDC

Polonia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000765-00

Filgueira Martínez, Teresa

***0933**

UDC

Irlanda

5

1.475 €

ED417A-2020-00001161-00

Filgueira Orge, José

***2146**

USC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00001067-00

Filipe Monteiro, Joana

***3611**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000040-00

Fiuza Dosil, Sabela

***1038**

UVIGO

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000537-00

Flores Díaz, Francisco José

***7873**

USC

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00000866-00

Fole Garza, Xiana

***6033**

USC

Grecia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000200-00

Fonseca Caíño, Andrea

***3146**

UDC

Polonia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000023-00

Fontán Sampedro, Laura

***3451**

UVIGO

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000582-00

Fonterosa Frías, Verónica

***8184**

USC

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000933-00

Formoso Fachal, Jacobo

***0202**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000677-00

Fraga Ludeiro, Sofía

***4569**

UDC

Lituania

9

1.125 €

ED417A-2020-00001027-00

Fraga Mañana, Sara

***5629**

UDC

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000369-00

Franco Herrero, Alba

***9959**

UVIGO

Portugal

5

825 €

ED417A-2020-00000287-00

Franco Pernas, Cristina

***4374**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00001130-00

Freire Linares, Raquel

***8646**

UDC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000606-00

Freire Ruiz, Raquel

***9229**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00001075-00

Freiría Bautista, María

***8359**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001162-00

Freiría Durán, Sara

***8448**

USC

Eslovenia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000856-00

Freiría Rial, Miguel

***6478**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000614-00

Fuentes Lorenzo, María Cristina

***3174**

USC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000442-00

Gagino Fernández, Lucía

***2104**

UVIGO

Bélxica

9

1.985 €

ED417A-2020-00000861-00

Gago Couceiro, Julián

***7938**

UVIGO

Finlandia

9

1.755 €

ED417A-2020-00000252-00

Gago Muñiz, María

***6159**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00001068-00

Gago Regueira, María

***1165**

UDC

Bélxica

9

1.485 €

ED417A-2020-00000114-00

Gallego García, Laura

***9196**

UVIGO

Italia

6

1.490 €

ED417A-2020-00000081-00

Gamboa Osorio, Jefferson Daniel

***9177**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000616-00

Gámez Carmona, Ángel

***4057**

UVIGO

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000713-00

Gándara Suárez, Tania

***0454**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000789-00

Gandarela Molina, Edgar

***8578**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000710-00

García Andrade, Uxío

***9345**

USC

Polonia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000575-00

García Ardións, Alba

***1037**

UVIGO

Italia

4

1.160 €

ED417A-2020-00000800-00

García Carballeira, Marcos

***4248**

UVIGO

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000611-00

García Castro, Ignacio

***2875**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000566-00

García Delgado, Alicia

***5874**

USC

Noruega

5

975 €

ED417A-2020-00000637-00

García Domínguez, Joaquín

***4481**

UVIGO

Turquía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000990-00

García Fernández, Ana

***3158**

UDC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000581-00

García García, Marta

***8319**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000257-00

García García, Yolanda

***3230**

UVIGO

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00000959-00

García Garrido, Carla

***1216**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000613-00

García González, Clara

***9183**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000308-00

García Lamela, Aida

***5426**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00001047-00

García Lois, Gonzalo

***9009**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000855-00

García López, Goya

***5652**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00001020-00

García López, Rubén

***5633**

UDC

Hungría

9

1.125 €

ED417A-2020-00000238-00

García Mariño, María Alicia

***5987**

UVIGO

Alemaña

4

660 €

ED417A-2020-00001107-00

García Mato, Andrea

***9235**

UVIGO

República Checa

4

1.000 €

ED417A-2020-00000181-00

García Mondelo, Andrea

***9027**

USC

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00000538-00

García Monteagudo, Raquel

***1103**

UDC

República Checa

5

1.125 €

ED417A-2020-00000985-00

García Paradela, Jorge

***3370**

UDC

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000315-00

García Pereiro, Marta

***0161**

USC

Noruega

5

975 €

ED417A-2020-00000021-00

García Pérez, Carmen

***8363**

UVIGO

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00000293-00

García Quiñones, Cristina

***7633**

UVIGO

Noruega

5

1.475 €

ED417A-2020-00001057-00

García Rivas, Iris

***8639**

USC

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000236-00

García Vázquez, Marta

***5390**

UDC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000786-00

García Villaverde, Rocío

***0502**

USC

Hungría

5

1.125 €

ED417A-2020-00000574-00

García-Prieto De Francisco, Javier

***6660**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000304-00

Garrido Fagúndez, Zulema

***1573**

USC

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000681-00

Garrido González, Isaac

***9490**

UVIGO

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000552-00

Garrido Martínez, Laura

***3897**

USC

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00001168-00

Gaute Rego, Andrea

***8817**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00001144-00

Gavín Piña, Iago

***8293**

USC

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000792-00

Gayoso Rodríguez, Andrea María

***9225**

UDC

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000596-00

Gesteiro Otero, Anxo

***6391**

UVIGO

Portugal

3

995 €

ED417A-2020-00000588-00

Gesteiro Otero, Yago

***6391**

UVIGO

Portugal

3

995 €

ED417A-2020-00001131-00

Gil Méndez, Sara

***9266**

USC

Turquía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000829-00

Gil Rodríguez, Nuria

***8737**

UVIGO

Portugal

5

825 €

ED417A-2020-00000890-00

Girón Gesteira, María

***6304**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000027-00

Gómez Casares, Ignacio

***5567**

USC

Reino Unido

9

2.255 €

ED417A-2020-00000706-00

Gómez Domínguez, Carla

***5227**

UVIGO

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00000714-00

Gómez Dopazo, Rubén

***6035**

UVIGO

Finlandia

4

1.280 €

ED417A-2020-00000265-00

Gómez Fernández, José Javier

***6069**

USC

Eslovenia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001062-00

Gómez Garrido, Eva María

***4650**

UVIGO

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000405-00

Gómez López, Noelia

***5262**

UDC

República Checa

5

625 €

ED417A-2020-00001165-00

Gómez Reigosa, Ángel

***4412**

UDC

Lituania

9

1.125 €

ED417A-2020-00001159-00

Gómez Reyes, Juan Sebastián

***2717**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000483-00

Gómez Rodríguez, Alberto

***8335**

USC

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00000346-00

Gómez Rodríguez, María

***9364**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000717-00

Gómez Sancecilio, Alexandra

***7505**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000487-00

Gómez Sestelo, Alicia

***8744**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000013-00

Gómez Vázquez, Cynthia

***6269**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000149-00

González Acuña, Iván

***7968**

UVIGO

Finlandia

4

780 €

ED417A-2020-00000865-00

González Álvarez, Mencía

***6619**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000688-00

González Caride, Telmo

***1014**

UVIGO

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000204-00

González Durán, María

***9179**

USC

Reino Unido

9

1.755 €

ED417A-2020-00000396-00

González Ferreira, Eva

***3035**

USC

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00001143-00

González Fontán, Marta

***2176**

USC

Turquía

5

1.125 €

ED417A-2020-00000016-00

González Fuentes, Francisco André

***0731**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000205-00

González Gallego, Sara

***1276**

UVIGO

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000776-00

González García, Ángela

***7541**

UDC

Eslovenia

2

750 €

ED417A-2020-00001147-00

González González, Martín

***1160**

USC

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000123-00

González González, Paloma

***0792**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000788-00

González Grandío, Amdrea

***4468**

UDC

Romanía

5

1.125 €

ED417A-2020-00001148-00

González Harguindey, María

***5520**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000601-00

González Lago, Aida

***8768**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000930-00

González Lago, Erea

***3310**

UDC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000246-00

González Lorenzo, Óscar

***0349**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001032-00

González Montes, Estefanía

***4259**

USC

República Checa

5

1.125 €

ED417A-2020-00000785-00

González Oliveira, Inés

***5784**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000361-00

González Padín, Mónica

***1495**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000029-00

González Pena, Juan Ignacio

***9698**

UVIGO

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00001156-00

González Prieto, Pilar

***8205**

USC

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000165-00

González- Redondo Pérez, Gema

***8135**

UVIGO

Bulgaria

9

1.625 €

ED417A-2020-00000136-00

González Rodríguez, Cristina

***6749**

UVIGO

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000153-00

González Rodríguez, Sofía

***9690**

UVIGO

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000313-00

González Romero, Eva

***0965**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000446-00

González Ropero, Mariana

***9308**

USC

Finlandia

5

1.475 €

ED417A-2020-00000338-00

González Salgado, Víctor

***6211**

UVIGO

Lituania

5

625 €

ED417A-2020-00000351-00

González Tejera, Aranxa

***7164**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000807-00

González Vázquez, Inés

***6097**

USC

Eslovenia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000836-00

González Vázquez, Pablo

***5723**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000927-00

González Villadóniga, Claudia

***1583**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000201-00

Gosende Monteagudo, Alexandre

***9144**

UDC

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00000915-00

Goti Díaz, Paula

***4187**

USC

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000724-00

Granados Couto, Nuria

***3081**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000515-00

Gregores Pereira, Paula

***0839**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000177-00

Grela Castro, Ana

***3178**

USC

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000489-00

Grille Barca, Laura

***0575**

UDC

Irlanda

4

1.280 €

ED417A-2020-00000112-00

Grossi Fernández, Alba

***7507**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000329-00

Guedella López, María

***7662**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000838-00

Guerreiro López, Jesica

***9624**

UVIGO

Bulgaria

5

625 €

ED417A-2020-00000037-00

Gullón Fernández, Miguel Ángel

***6004**

USC

Finlandia

9

1.755 €

ED417A-2020-00001151-00

Haresh Nathani, Ram

***0157**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000702-00

Hermida Álvarez, Roberto

***9610**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000091-00

Hermida Fernández, Iñaki

***9807**

UVIGO

Lituania

9

1.125 €

ED417A-2020-00000012-00

Hermida García, Mencía

***9324**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001124-00

Hermida López, Antía

***3904**

UDC

Reino Unido

9

2.255 €

ED417A-2020-00000115-00

Hermida Vázquez, Borja

***5500**

USC

Noruega

5

975 €

ED417A-2020-00000966-00

Hernández Borrajo, Cristian

***8570**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00001105-00

Hossini , Mohammed

***1701**

UDC

Bélxica

5

825 €

ED417A-2020-00000868-00

Huarte Melgar, Javier

***6314**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000956-00

Iannino Taibo, Ana Teresa

***1044**

UDC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000572-00

Iglesias Aguete, Raquel

***1227**

USC

Reino Unido

9

2.255 €

ED417A-2020-00000286-00

Iglesias Alvaredo, Alejandra

***8271**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000928-00

Iglesias Bastos, Irene

***4142**

USC

Grecia

5

825 €

ED417A-2020-00000363-00

Iglesias Cameselle, Sergio

***5167**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001095-00

Iglesias Castro, Irene

***1994**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000206-00

Iglesias Estévez, Vicente

***6717**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001152-00

Iglesias Ferreiro, Lydia

***6950**

UDC

Romanía

5

625 €

ED417A-2020-00000685-00

Iglesias González, Santiago

***9452**

USC

Polonia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000415-00

Iglesias Iglesias, José Javier

***3905**

USC

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00000077-00

Iglesias Lander, José Antonio

***1983**

UVIGO

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000291-00

Iglesias Muñiz, Antía

***1739**

USC

Hungría

9

1.625 €

ED417A-2020-00000664-00

Iglesias Nandín, Iria

***9198**

UVIGO

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00000767-00

Iglesias Pan, Antón

***1322**

UVIGO

Grecia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000500-00

Iglesias Pérez, Ana

***2156**

UVIGO

Irlanda

8

2.060 €

ED417A-2020-00000712-00

Iglesias Sánchez, Ángela

***0437**

USC

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000509-00

Iglesias Sanuy, Pablo

***7579**

UVIGO

Italia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000004-00

Iglesias Solla, María del Carmen

***6152**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000620-00

Iglesias Vázquez, David

***7787**

UDC

Eslovaquia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000939-00

Iregui Valcarcel, Alejandro

***0965**

UDC

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00000129-00

Irimia Díaz, Lucía

***7881**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000192-00

Jahnen Mellado, Pablo

***6834**

USC

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000977-00

Jáudenes López, Celia

***1513**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000719-00

Kazemi Blanco, Nur Candela

***2730**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000450-00

Khazouti Bouzit, Soukaina

***2070**

UVIGO

Turquía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000137-00

Lado Díaz, Marta

***1188**

UVIGO

Grecia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000632-00

Lafuente López, Candela

***0925**

USC

Reino Unido

5

975 €

ED417A-2020-00001065-00

Lago Calvo, Brais

***0791**

UDC

Hungría

9

1.125 €

ED417A-2020-00000124-00

Lago Del Riego, Rebeca

***9946**

UVIGO

Italia

4

1.160 €

ED417A-2020-00000474-00

Lago Represas, Andrea

***7967**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000182-00

Lagoa Blanco, Samuel

***0744**

UDC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000471-00

Lamas Álvarez, Ismael

***3117**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000180-00

Lamazares Barreiro, Iván

***7631**

UVIGO

Italia

6

990 €

ED417A-2020-00000521-00

Lamela Otero, Sara

***8980**

UDC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000465-00

Laso Conde, David

***6641**

UVIGO

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000324-00

Lastra Pérez, Lucas

***7686**

UVIGO

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00000429-00

Láuzara Arroyo, Anthía

***1838**

UVIGO

Polonia

4

1.000 €

ED417A-2020-00000979-00

Lázaro Silva, Carlota

***3547**

USC

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000718-00

Leiro Padín, Sonia

***5944**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000452-00

Leiros García, Carla

***9459**

UVIGO

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00001072-00

Leirós Prego, Anxo

***9215**

UVIGO

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00000729-00

Leis Rodríguez, Sibila María

***6147**

UVIGO

Francia

7

1.655 €

ED417A-2020-00000071-00

Lema Rama, David

***0770**

USC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000992-00

León González, Andrea

***5700**

UVIGO

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00001011-00

Lestegás Lage, Paula

***9093**

UDC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00001128-00

Linares López, Rocío

***8672**

USC

Austria

5

1.325 €

ED417A-2020-00000529-00

Liñares Cama, Daniel

***5516**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000441-00

Liñares Eiras, Iria

***1819**

UVIGO

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000799-00

Liñares Lourido, Ana

***5779**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000926-00

Lobato Bandín, Carla

***9229**

USC

Bélxica

5

1.325 €

ED417A-2020-00000523-00

Lobelle Araújo, María

***4792**

UVIGO

Italia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000670-00

Lobelos Mendoza, Martina

***1129**

UDC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000666-00

Lodeiro Vilares, Luis

***7835**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000924-00

Lojo Iglesias, Lucas

***5790**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000551-00

Lomba Fernández, Xulia

***5236**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000427-00

López Abad, Ainoa

***9226**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000958-00

López Álvarez, Cibrán

***1396**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000991-00

López Arcay, Ana María

***5820**

UDC

Irlanda

9

1.755 €

ED417A-2020-00000951-00

López Batalla, Irene

***0808**

USC

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00001133-00

López Bautista, Sofía

***4297**

USC

Bélxica

9

1.985 €

ED417A-2020-00001125-00

López Bermúdez, Antón

***7063**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000502-00

López Bruzos, Beatriz

***4562**

USC

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000197-00

López Conde, Nazaret

***4143**

UVIGO

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00001085-00

López Coria, Lucía

***2261**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000604-00

López Del Río, María

***1947**

USC

Lituania

9

1.625 €

ED417A-2020-00000627-00

López Feijóo, Laura

***6453**

UVIGO

Italia

1

665 €

ED417A-2020-00000311-00

López Fernández, Andrea

***9886**

UVIGO

Eslovaquia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001102-00

López Fernández, Víctor

***8238**

USC

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00001052-00

López Fouz, Lucía

***5961**

UDC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00001069-00

López García, Pablo

***9201**

UVIGO

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00000120-00

López González, Eugenia

***8484**

UVIGO

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000716-00

López González, María

***2651**

UDC

Eslovenia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000952-00

López Iglesias, Guillermo

***8608**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000525-00

López Iglesias, Paula

***5418**

USC

Hungría

9

1.625 €

ED417A-2020-00000988-00

López López, Alejandro

***7638**

UDC

Eslovaquia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000879-00

López López, Fátima

***1171**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000587-00

López Mangana, Uxía

***4058**

UVIGO

República Checa

4

1.000 €

ED417A-2020-00000634-00

López Pedre, María del Mar

***0804**

UDC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00001104-00

López Penedo, Ana

***3539**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000314-00

López Rodríguez, Pablo

***8142**

UDC

Irlanda

9

1.755 €

ED417A-2020-00000400-00

López Sánchez, Uxía

***0233**

UDC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000735-00

López Santamaría, Celia

***8845**

UVIGO

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000507-00

López Santiago, María Helena

***9786**

USC

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00001135-00

López Souto, Sergio

***1720**

UDC

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00000211-00

López Vázquez, Nuria

***5155**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000382-00

López Villares, Miguel

***1946**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00001030-00

Lorenzo Lucas, Josep

***2768**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000443-00

Lorenzo Pardellas, Aida

***9207**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000078-00

Lorenzo Pérez, Carlota

***0047**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000292-00

Lores Diz, José

***6109**

USC

Eslovaquia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000851-00

Losada Miguéns, Laura

***9618**

USC

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00001115-00

Losada Rodríguez, Laura

***9453**

UVIGO

Grecia

5

1.325 €

ED417A-2020-00001087-00

Losada Santamaría, Sarai

***6486**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000840-00

Louzao Moimenta, Sarai

***9357**

UVIGO

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000602-00

Lozano Chouciño, Samuel

***3953**

UDC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000467-00

Lozano Rey, Paula

***6137**

UVIGO

Bélxica

9

1.485 €

ED417A-2020-00000679-00

Luaces Calvin, Antón

***8762**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000743-00

Luaces Trujillo, Nuria

***9542**

UVIGO

Austria

9

1.985 €

ED417A-2020-00000283-00

Lubián López, Noelia

***5730**

UVIGO

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000073-00

Luis Figueroa, Carla

***1422**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00001060-00

Maceda Rodrigues, Ana Luísa

***5322**

USC

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000498-00

Macias Tarrio, Irene

***2988**

USC

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000757-00

Macias Vilariño, Aida

***1033**

UDC

Hungría

9

1.125 €

ED417A-2020-00000512-00

Magallanes Carrera, Sonia

***7845**

UVIGO

Bélxica

4

1.160 €

ED417A-2020-00001066-00

Magdalena Fragueiro, Iago

***6362**

UVIGO

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00001006-00

Mallo Díaz, Irene

***9018**

UVIGO

República Checa

3

875 €

ED417A-2020-00000156-00

Mallo Paradelo, David

***3512**

USC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000626-00

Mancebo Bettremieux, María

***8070**

USC

Grecia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000117-00

Mandianes Fernández, Andrés

***8326**

USC

Suecia

9

1.755 €

ED417A-2020-00000271-00

Marcos Atanes, Alba

***6882**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000359-00

Marcos Carregal, Julián

***5861**

USC

Grecia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000026-00

Mariñas Placer, Javier

***2985**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000703-00

Mariño Calviño, Ana María

***7769**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001138-00

Mariño Ínsua, Alexia

***0454**

UDC

Países Baixos

9

1.485 €

ED417A-2020-00000185-00

Márquez Rodríguez, César Gabriel

***9628**

UVIGO

Finlandia

4

1.280 €

ED417A-2020-00000867-00

Martín Pérez, Celia

***0346**

UVIGO

Portugal

4

660 €

ED417A-2020-00000087-00

Martínez Álvarez, Aida

***5553**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000535-00

Martínez Armental, Javier

***0237**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000549-00

Martínez Calo, Estela

***9238**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000196-00

Martínez Castro, Nerea

***0400**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000934-00

Martínez Castro, Xoel

***9560**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000333-00

Martínez Costa, Silvia

***2492**

USC

Polonia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000804-00

Martínez De Alegría Madera, Claudia

***6973**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000088-00

Martínez Fernández, José

***9063**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000134-00

Martínez Galanes, Xavier Nuno

***8063**

USC

Noruega

9

1.755 €

ED417A-2020-00000127-00

Martínez García, Sara

***0980**

USC

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00001002-00

Martínez González, Miriam

***9996**

UVIGO

Lituania

9

1.625 €

ED417A-2020-00001126-00

Martínez Leboráns, Ana

***0746**

USC

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00001054-00

Martínez Misa, Paula

***9434**

UVIGO

Letonia

4

1.000 €

ED417A-2020-00001040-00

Martínez Rivas, Alejandro

***0394**

UVIGO

República Checa

4

1.000 €

ED417A-2020-00000929-00

Martínez Sio, Álvaro

***8138**

USC

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000424-00

Martínez Tomé, Julia

***9227**

USC

Países Baixos

9

1.985 €

ED417A-2020-00000496-00

Masa Ogando, Paula

***0652**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000981-00

Mata Rivas, Carlos

***9405**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001122-00

Matamala Collao, Vanessa Soledad

***7502**

UVIGO

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000649-00

Mateo Gestoso, Ana

***6795**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000969-00

Matilla Núñez, Rocío Yorley

***7479**

USC

Bélxica

5

1.325 €

ED417A-2020-00000796-00

Mato Gómez, Sabela

***1748**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000989-00

Mato Nieto, Ariadna Carla

***1933**

UVIGO

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000630-00

Mcnamee Freire, Sara

***0554**

UVIGO

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000871-00

Medín López, Carla

***2726**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000600-00

Mejuto Vázquez, Carlos

***5282**

UVIGO

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000715-00

Mella Castro, Ana María

***0871**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000017-00

Méndez Araújo, Eva

***1431**

UVIGO

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000131-00

Méndez Brea, Alba

***9212**

UVIGO

Polonia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000709-00

Menéndez Expósito, Eva

***2911**

UDC

Eslovenia

2

750 €

ED417A-2020-00000135-00

Menéndez Varela, Adriana

***7942**

USC

Eslovenia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000254-00

Meniño Germiñas, Manuel

***0260**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000022-00

Menor Menor, Andrea

***9685**

UVIGO

Portugal

4

1.160 €

ED417A-2020-00001001-00

Meruéndano Padrón, Carlota

***5810**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000466-00

Miguéns Carneiro, Cristina

***0148**

UDC

Romanía

5

625 €

ED417A-2020-00000387-00

Moar Vázquez, Francisco Javier

***5601**

UDC

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00001012-00

Molina Calle, Brian José

***3544**

UVIGO

Bélxica

5

825 €

ED417A-2020-00000407-00

Moncada Fernández, Irene

***5291**

UDC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000267-00

Monteagudo Fernández, Damián

***9342**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000486-00

Montero Guillén, José Antonio

***0122**

USC

Finlandia

9

1.755 €

ED417A-2020-00000622-00

Montero Troncoso, Paula

***8572**

USC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000791-00

Montes Portas, Alicia

***9738**

USC

República Checa

5

625 €

ED417A-2020-00000404-00

Montouto Del Río, Carla

***5702**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000480-00

Montoya Armisén, Pedro

***7418**

USC

Suecia

9

2.255 €

ED417A-2020-00000448-00

Moracho Cantalejo, Ezequiel

***1274**

UVIGO

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000698-00

Moreira Pecino, Manuel José

***0022**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000563-00

Mosquera Luaces, Raquel

***5942**

UVIGO

Italia

4

1.160 €

ED417A-2020-00000233-00

Mosquera Otero, Diego

***9061**

UVIGO

Eslovaquia

9

1.625 €

ED417A-2020-00001071-00

Moure Castro, Zeltia

***0990**

UDC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000055-00

Muñiz Baldomir, Yago Manuel

***5384**

UDC

Polonia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000030-00

Muñiz Noya, Sara

***9914**

UVIGO

Polonia

4

1.000 €

ED417A-2020-00000463-00

Muñoz Felipe, Valeria

***8434**

UVIGO

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000169-00

Muñoz Rielo, Carlota

***5332**

USC

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00001077-00

Muñoz Taboada, Carlos

***2913**

UVIGO

Portugal

5

825 €

ED417A-2020-00001000-00

Muscó Gato, Adriana

***3762**

UDC

Eslovenia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000202-00

Naranjo Valiente, Ángel

***3003**

UVIGO

Francia

5

825 €

ED417A-2020-00000700-00

Navas Ruiz, Esther

***3709**

UVIGO

Bélxica

5

825 €

ED417A-2020-00000389-00

Naya Boga, Patricia

***4512**

UDC

Hungría

9

1.625 €

ED417A-2020-00000605-00

Nespereira Salgado, Carla

***5991**

UVIGO

Alemaña

5

825 €

ED417A-2020-00000358-00

Nieto Beltrán, Carla

***7669**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001164-00

Nogueira Mariño, Carlos

***9594**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000176-00

Novo García, María Teresa

***9930**

UVIGO

Irlanda

9

2.255 €

ED417A-2020-00000005-00

Nóvoa Abuín, Daniel

***9902**

USC

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000669-00

Novoa Barros, Antón

***2344**

USC

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000249-00

Novoa Leiros, Lorena

***7308**

UVIGO

República de Macedonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000411-00

Núñez Gómez, Christian

***5007**

UDC

Eslovaquia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000860-00

Núñez Pérez, Yael

***5922**

UDC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000284-00

Núñez Puig, Pedro

***6322**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000603-00

Octavio De Toledo De Miguel, Julia

***1841**

USC

Francia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000984-00

Ogando González, Esther

***6376**

UVIGO

Alemaña

4

1.160 €

ED417A-2020-00000225-00

Oliveira Pérez, Marcos

***1212**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001121-00

Ordóñez Torrado, Raúl

***8966**

UVIGO

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000971-00

Ordóñez Vázquez, Irene

***9505**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000401-00

Ortiz Álvarez, Marta

***8697**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000814-00

Osorio Ríos, Jacobo

***0667**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000878-00

Otero Caetano, Ana

***2281**

USC

Reino Unido

9

2.255 €

ED417A-2020-00000540-00

Otero Dans, Anxo

***1139**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000976-00

Otero Fernández, Cristina

***6506**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000276-00

Otero Ferreira, Sara

***1228**

UVIGO

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000693-00

Otero Figueira, Yaiza María

***3398**

USC

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000251-00

Otero García, David

***6067**

USC

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000468-00

Otero Linares, Lucía

***0862**

UDC

Romanía

4

500 €

ED417A-2020-00000167-00

Otero Piñeiro, Javier

***9482**

UDC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00001045-00

Outumuro Quintas, Martín

***3595**

UVIGO

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000873-00

Pablo Martínez, Lucía

***5280**

USC

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000808-00

Paderne Cózar, Ángel

***5937**

UDC

Eslovaquia

5

625 €

ED417A-2020-00000281-00

Padín Fontán, Sara

***4426**

USC

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000462-00

Pajarrón Puga, Ana María

***7161**

UDC

Hungría

9

1.125 €

ED417A-2020-00000398-00

Palacios Lores, Andrea

***9081**

USC

Reino Unido

9

1.755 €

ED417A-2020-00000869-00

Pallas Mira, María del Mar

***9726**

USC

Reino Unido

9

1.755 €

ED417A-2020-00000805-00

Parada Enríquez, Beatriz

***5078**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000899-00

Parada Tesouro, Eva María

***4683**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000821-00

Paradela Vázquez, Daniel

***5778**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000997-00

Páramo Boquete, Laura

***3049**

USC

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000482-00

Pardo Freire, Marco

***6165**

USC

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000569-00

Pardo Sánchez, Elba

***1130**

USC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000383-00

Pastoriza Castro, Alicia do Carme

***8981**

UVIGO

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000585-00

Pastoriza Lemos, Iago

***1325**

UVIGO

Alemaña

6

1.490 €

ED417A-2020-00000541-00

Patiño Castiñeira, Julia

***0464**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00001064-00

Patiño González, Aisha

***6145**

UVIGO

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000066-00

Paz Fontenla, Laura

***9603**

USC

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000043-00

Paz González, Candela

***4467**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000273-00

Paz Miramontes, Laura

***8960**

USC

Bélxica

9

1.485 €

ED417A-2020-00000621-00

Pazó Alonso, Alexandre

***7499**

UVIGO

Italia

4

660 €

ED417A-2020-00001026-00

Pazos Lomba, Antía

***1101**

UVIGO

Bélxica

9

1.485 €

ED417A-2020-00000543-00

Pazos Pérez, Uxía

***4291**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000266-00

Pazos Rial, Eloi

***9144**

USC

Finlandia

9

2.255 €

ED417A-2020-00000107-00

Pedreira Lomba, Nerea

***6161**

UVIGO

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000848-00

Pedrosa Federico, Alicia

***0273**

USC

Romanía

5

625 €

ED417A-2020-00000751-00

Pena Alonso, David

***9012**

UVIGO

Portugal

5

825 €

ED417A-2020-00000557-00

Pena Rey, Julia

***9766**

UVIGO

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000680-00

Penide Jané, Rafael

***3725**

UDC

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000889-00

Penide Liñares, Ana

***5544**

UVIGO

Italia

4

660 €

ED417A-2020-00000002-00

Peña Andrade, Juliana

***1960**

UVIGO

Bélxica

5

1.325 €

ED417A-2020-00000624-00

Peón Gómez, Rodrigo José

***7555**

UVIGO

Italia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000514-00

Pequeño Pérez, Silvia

***8779**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000074-00

Pereira Davila, Pablo

***8752**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000058-00

Pereira Suárez, Beatriz

***0943**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000546-00

Pereiro Conde, Alba María

***1190**

USC

Reino Unido

5

1.475 €

ED417A-2020-00000138-00

Pérez Aboal, Verónica

***7909**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000533-00

Pérez Alberte, Sara

***5980**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000067-00

Pérez Alonso, Marta

***1969**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000913-00

Pérez Álvarez, Miguel Ángel

***0722**

UVIGO

Bulgaria

5

1.125 €

ED417A-2020-00000069-00

Pérez Álvarez, Raúl Manuel

***9110**

UVIGO

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000288-00

Pérez Breijo, Raquel

***5831**

UVIGO

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00001145-00

Pérez Carballido, Sofía

***2477**

USC

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00001048-00

Pérez Carrera, Laura

***9438**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000845-00

Pérez Cedrón, Cristina

***5613**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000047-00

Pérez Collazo, Carmen

***0923**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000414-00

Pérez Davila, Ana

***1266**

UVIGO

Italia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000277-00

Pérez Domínguez, Paulo

***9999**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000111-00

Pérez Enríquez, José Luis

***7576**

UVIGO

Italia

4

1.160 €

ED417A-2020-00000388-00

Pérez Estévez, Marcos

***7904**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000690-00

Pérez Fernández, Aida

***0982**

USC

Bulgaria

9

1.625 €

ED417A-2020-00000212-00

Pérez Fernández, José Alejandro

***6873**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000035-00

Pérez González, Andrea

***8836**

UVIGO

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00001092-00

Pérez González, Mar

***1942**

USC

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000707-00

Pérez Groba, Yésica

***8580**

UVIGO

Polonia

4

1.000 €

ED417A-2020-00000536-00

Pérez Lago, Nicolás

***5998**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000379-00

Pérez Malvido, Marta

***6259**

USC

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00001082-00

Pérez Martínez, Alicia

***6355**

UVIGO

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000060-00

Pérez Míguez, Carlos

***8497**

USC

Turquía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000747-00

Pérez Moliner, Adrián

***1445**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000811-00

Pérez Nicasio, María Rebeca

***4515**

UVIGO

Noruega

9

2.255 €

ED417A-2020-00000245-00

Pérez Ogando, Xiana

***8703**

UVIGO

Irlanda

9

2.255 €

ED417A-2020-00000152-00

Pérez Otero, Juan José

***9431**

UVIGO

Croacia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000253-00

Pérez Pascual, Julián

***9893**

UVIGO

Países Baixos

5

1.325 €

ED417A-2020-00000625-00

Pérez Pereira, Carolina

***8796**

UVIGO

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000272-00

Pérez Pérez, Carlos

***3437**

USC

Noruega

9

1.755 €

ED417A-2020-00000154-00

Pérez Robles, Jorge

***5917**

UVIGO

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00001118-00

Pérez Rodríguez, Mario

***6656**

UVIGO

Portugal

5

825 €

ED417A-2020-00000662-00

Pérez Sieira, David

***8863**

USC

Turquía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000278-00

Pérez Torrado, Raúl

***2871**

USC

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000386-00

Pérez Torres, Rocío

***8836**

USC

Francia

5

1.325 €

ED417A-2020-00001074-00

Pérez Trillo, Juan

***6628**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000357-00

Pérez Ucha, Maite

***8217**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000547-00

Pérez Viéitez, Antía

***6002**

USC

Grecia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000753-00

Pernas De Santiago, Catalina

***7514**

UVIGO

República Checa

3

375 €

ED417A-2020-00000490-00

Pernas Gómez, Irene

***5218**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000522-00

Picallo Galante, Andrés

***6566**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000216-00

Pico García, Carol

***6093**

UDC

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00000995-00

Picos Leon, Aroa

***2088**

UDC

Eslovenia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000567-00

Piferrer Lampón, Raquel

***9695**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000886-00

Piferrer Puga, Andrea

***9824**

USC

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00000578-00

Pijuan Riveiro, María

***9862**

UVIGO

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00000417-00

Pino López, Rosalía del Carmen

***6607**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000501-00

Piñeiro Bargiela, Daniel

***1386**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000198-00

Piñeiro Bouzo, Ana

***0051**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000348-00

Piñeiro Fernández, Helena

***7542**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000274-00

Piñeiro Fernández, Pedro

***0080**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000063-00

Piñeiro Lourés, Miriam

***7970**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000105-00

Piñeiro Monteagudo, Henrique

***9658**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00001111-00

Piñeiro Rodríguez, Natalia

***9883**

UVIGO

Italia

3

495 €

ED417A-2020-00000931-00

Piñón Parada, David

***5989**

USC

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000459-00

Pizcueta Suárez, Marina

***6632**

UVIGO

Bélxica

9

1.985 €

ED417A-2020-00000506-00

Platas García, Víctor

***0551**

USC

Bulgaria

9

1.125 €

ED417A-2020-00000350-00

Pombo Magdalena, María Noelia

***5993**

USC

Grecia

5

825 €

ED417A-2020-00000722-00

Porto Galán, Alba

***1881**

UVIGO

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000390-00

Posada Álvarez, Pablo

***2818**

UVIGO

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000593-00

Pose Lagoa, Iria

***0989**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000493-00

Pose Rúa, Alba

***8554**

UDC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000667-00

Pousada Barrio, Laura

***2898**

UVIGO

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000076-00

Pousada Pardo, Paula

***2588**

UVIGO

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000922-00

Prego García, Rodrigo

***5663**

UDC

Bulgaria

9

1.125 €

ED417A-2020-00000365-00

Presno López, David

***7323**

UDC

Eslovaquia

5

625 €

ED417A-2020-00000305-00

Prieto Domínguez, Iria

***3158**

UVIGO

Portugal

4

660 €

ED417A-2020-00000797-00

Prieto González, Santiago

***5922**

UVIGO

Romanía

6

750 €

ED417A-2020-00000539-00

Prieto Piñeiro, Julia

***9218**

UDC

Dinamarca

5

1.475 €

ED417A-2020-00001084-00

Puente Mella, Laura

***3054**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000215-00

Puga Díaz, Natalia

***6542**

UVIGO

Italia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000524-00

Purriños Paz, María

***8755**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000155-00

Quintas Bergantiño, Javier

***8451**

UVIGO

Polonia

4

1.000 €

ED417A-2020-00000054-00

Quintas González, Laura

***5124**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000190-00

Quintás López, Daniel

***1102**

USC

Noruega

9

2.255 €

ED417A-2020-00000832-00

Quiroga Quintela, Jesús

***8165**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000189-00

Quiroga Rodríguez, Adrián

***7189**

USC

Noruega

9

1.755 €

ED417A-2020-00000570-00

Raindo Recondo, Sara

***9498**

USC

Polonia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000548-00

Rama Mateo, Xoana María

***5949**

USC

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000234-00

Ramallal Castro, Antón

***9158**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000760-00

Ramírez Eirís, Clara

***1593**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000001-00

Ramos Da Silva, María Teresa

***5757**

UVIGO

Portugal

4

1.160 €

ED417A-2020-00001100-00

Ramos González, Emilio

***0425**

UDC

República Checa

3

875 €

ED417A-2020-00000113-00

Ramos Pedreira, Alba

***2227**

UVIGO

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00000857-00

Ramos Pereira, María

***3564**

UDC

Grecia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000911-00

Rañales Pérez, Pablo Javier

***2921**

USC

República Checa

5

1.125 €

ED417A-2020-00000556-00

Raya Montes, Ainhoa

***8782**

UDC

Romanía

5

625 €

ED417A-2020-00000408-00

Rea Maquieira, Gabriel

***4322**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000497-00

Reboreda Martínez, Zenaida

***0887**

UVIGO

Romanía

5

1.125 €

ED417A-2020-00000209-00

Rega Juncal, Antonio Manuel

***3137**

UDC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000095-00

Regueiro, Miguel

***8579**

UVIGO

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000426-00

Regueiro Espiño, Ramón Daniel

***5254**

USC

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000104-00

Regueiro Fajín, Paula

***9766**

UVIGO

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000499-00

Regueiro Teijido, Pablo

***4077**

UDC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000306-00

Reiriz Otero, Paula

***1521**

USC

Hungría

5

1.125 €

ED417A-2020-00001023-00

Revuelta Lera, Borja

***8053**

UDC

Hungría

9

1.125 €

ED417A-2020-00000961-00

Rey Beiro, Andrea

***0923**

USC

Turquía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000297-00

Rey Domato, Laura

***9536**

USC

Reino Unido

5

975 €

ED417A-2020-00000228-00

Rey García, Carolina

***7795**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000038-00

Rey Jácome, Antón

***7975**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000923-00

Rey López, Uxía

***7538**

UVIGO

Noruega

9

2.255 €

ED417A-2020-00000395-00

Rey Otero, Carla

***1389**

UVIGO

Italia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000048-00

Rey Peón, Andrés

***7891**

UVIGO

República de Macedonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000912-00

Rey Rodríguez, Christian

***5947**

USC

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00000673-00

Reza Garrote, Uxía

***6396**

USC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000770-00

Reza Villanueva, Víctor Manuel

***5751**

UVIGO

Noruega

9

2.255 €

ED417A-2020-00000454-00

Rial Engroba, María

***7299**

USC

Noruega

5

1.475 €

ED417A-2020-00000562-00

Rial Paz, Natalia

***8960**

UVIGO

Alemaña

6

1.490 €

ED417A-2020-00000766-00

Riande García, Celia

***9636**

USC

Grecia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000974-00

Rico Ocampo, Lois

***2022**

UDC

Eslovaquia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000208-00

Rico Souto, Alejandro

***0994**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000530-00

Rigueiro Alvite, Iago

***8144**

USC

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000224-00

Rincones Guevara, Albani Mariana

***2742**

UDC

Polonia

5

1.125 €

ED417A-2020-00001042-00

Río García, Antía

***7975**

UDC

Hungría

5

1.125 €

ED417A-2020-00000421-00

Rivadulla Llerafo, Sandra

***1970**

USC

Francia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000658-00

Rivas Cabanas, Minerva

***8483**

UDC

Lituania

9

1.625 €

ED417A-2020-00000532-00

Rivas Iglesias, Lucía

***5468**

UDC

Noruega

9

1.755 €

ED417A-2020-00000943-00

Riveira Castro, Raquel

***1923**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000242-00

Riveiro Cedeira, Carlos

***3329**

UVIGO

Italia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000594-00

Riveiros Almodóvar, Nuno

***2670**

UDC

Hungría

9

1.125 €

ED417A-2020-00000247-00

Rivero Paz, Alba

***3108**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000342-00

Rivero Vidal, Cristhian

***3263**

UVIGO

Polonia

4

1.000 €

ED417A-2020-00000041-00

Rocha Domínguez, Sabela

***8906**

UVIGO

Italia

4

1.160 €

ED417A-2020-00000217-00

Rodicio Blanco, Enrique

***7456**

UVIGO

Lituania

5

625 €

ED417A-2020-00000565-00

Rodilla Iriso, María

***6360**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00001035-00

Rodiño Barcia, José María

***0020**

UVIGO

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00001112-00

Rodríguez Baleirón, Alejandro

***0820**

UDC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000457-00

Rodríguez Barbeito, Miriam

***0803**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000020-00

Rodríguez Bárcena, Laura

***5615**

USC

Alemaña

6

990 €

ED417A-2020-00000268-00

Rodríguez Camiña, Rubén

***9790**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000312-00

Rodríguez Campaña, Rosalía

***6624**

USC

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00000301-00

Rodríguez Campos, Rodrigo

***7338**

UVIGO

Croacia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000987-00

Rodríguez Cañás, Iván

***4527**

UVIGO

Portugal

4

660 €

ED417A-2020-00000508-00

Rodríguez Cao, María

***8761**

UVIGO

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00000758-00

Rodríguez Caridad, Xoán

***2528**

UDC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000835-00

Rodríguez Casal, Francisco José

***1433**

USC

Turquía

5

1.125 €

ED417A-2020-00000683-00

Rodríguez Casero, Lucía

***9781**

UVIGO

Italia

4

1.160 €

ED417A-2020-00000642-00

Rodríguez Castro, Martín

***0949**

UDC

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000082-00

Rodríguez Cendón, Candela

***5815**

USC

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000433-00

Rodríguez De Castro, Antón

***9876**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000221-00

Rodríguez Díaz, Amanda

***3158**

USC

Grecia

5

825 €

ED417A-2020-00000756-00

Rodríguez Domínguez, Nuria

***7489**

UVIGO

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00001029-00

Rodríguez Esteves, Francisco Javier

***6202**

UVIGO

Bélxica

4

660 €

ED417A-2020-00000973-00

Rodríguez Fernández, Sara

***3908**

UVIGO

República Checa

8

1.500 €

ED417A-2020-00000651-00

Rodríguez Fernández, Sofía

***6295**

USC

Turquía

5

625 €

ED417A-2020-00000918-00

Rodríguez Figueiral, José Antonio

***0562**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000188-00

Rodríguez García, Ainhoa María

***4489**

UVIGO

Italia

4

1.160 €

ED417A-2020-00000744-00

Rodríguez Gil, Emilio Mario

***7526**

USC

República Checa

5

1.125 €

ED417A-2020-00000771-00

Rodríguez Gómez, Antía

***8192**

UVIGO

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000460-00

Rodríguez Gómez, Ariana

***5197**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00000418-00

Rodríguez Ínsua, Beatriz

***1886**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000475-00

Rodríguez Llamas, Adrián

***1526**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000184-00

Rodríguez María, Oswaldo

***3272**

UVIGO

Lituania

9

1.625 €

ED417A-2020-00000282-00

Rodríguez Martínez, Erea

***8232**

UVIGO

Portugal

5

825 €

ED417A-2020-00000166-00

Rodríguez Olivares, Xiana

***6161**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000478-00

Rodríguez Osorio, Lara

***0069**

USC

Polonia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000531-00

Rodríguez Otero, Miguel

***7424**

USC

Noruega

5

1.475 €

ED417A-2020-00000053-00

Rodríguez Pena, Ángela

***5157**

UVIGO

Austria

5

825 €

ED417A-2020-00000660-00

Rodríguez Reino, Pedro

***0261**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000045-00

Rodríguez Rivas, David

***1034**

UDC

Eslovenia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000511-00

Rodríguez Rodríguez, Diego

***9113**

UVIGO

Lituania

5

625 €

ED417A-2020-00000260-00

Rodríguez Rodríguez, Paula

***9753**

UVIGO

Italia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000377-00

Rodríguez Romero, Elena

***9230**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00001061-00

Rodríguez Sousa, Pablo

***2157**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000884-00

Rodríguez Tacón, Irene

***5308**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000084-00

Rodríguez Torres, Brais

***6354**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000150-00

Rodríguez Uruburo, Beatriz

***9972**

UVIGO

Italia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000044-00

Rodríguez Varela, Laura

***3126**

UVIGO

Italia

5

1.325 €

ED417A-2020-00001073-00

Rodríguez Vilas, José

***0372**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000513-00

Rodríguez, Agustina

***9186**

USC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000650-00

Román Rodríguez, María Cristina

***2164**

UVIGO

Países Baixos

5

825 €

ED417A-2020-00001089-00

Romano Gude, Juan José

***9816**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000720-00

Romero Bouzas, Uxía Hadaly

***2700**

UDC

Reino Unido

9

2.255 €

ED417A-2020-00000072-00

Romero Casal, Sara

***0147**

USC

Reino Unido

9

2.255 €

ED417A-2020-00000723-00

Romero Mendoza, Víctor

***8424**

UDC

Dinamarca

9

1.755 €

ED417A-2020-00001063-00

Romero Pardo, Santiago

***5730**

USC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000420-00

Romero Ruiz, Lucía

***5809**

UVIGO

Letonia

4

1.000 €

ED417A-2020-00000957-00

Roo López, María

***0822**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000904-00

Rosales Caballero, Carmen

***6181**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000110-00

Rostron Martínez, André

***6519**

UVIGO

Croacia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000006-00

Rúa Chapela, Nerea

***0974**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000858-00

Rúa Reigada, Míriam

***3013**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000830-00

Rúa Vázquez, Iria

***3023**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001056-00

Rubio Llarás, María

***2724**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000619-00

Ruiz Bautista, Jorge

***0145**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001025-00

Ruzo González, Esther

***9293**

UDC

Austria

9

1.985 €

ED417A-2020-00000668-00

Saa López, Martín

***9749**

UVIGO

Hungría

5

625 €

ED417A-2020-00000419-00

Sabel Rodríguez, María

***1019**

UDC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000671-00

Saborido Patiño, Alberto

***5548**

USC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000065-00

Sáez Cabrera, Raúl

***6672**

UVIGO

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000042-00

Sáez Cabrera, Sergio

***6672**

UVIGO

Irlanda

9

2.255 €

ED417A-2020-00000484-00

Sagastizabal Labella, Elena Manuela

***0042**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000774-00

Sagastizabal Labella, Mariana Ascension

***0041**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000133-00

Sáinz Sáenz-Díez, Isabel

***6153**

USC

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000327-00

Saiz Docampo, Daniel

***8031**

USC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000768-00

Sal Valiño, Andrés

***8480**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000641-00

Salazar Borrazás, Brais

***5220**

UDC

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000003-00

Saldaña Morquillas, María

***2176**

UVIGO

Italia

4

1.160 €

ED417A-2020-00000517-00

Salgado Pais, Alfonso

***9610**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000560-00

Salinas Martín, Miguel

***1175**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000422-00

Salsón Lage, Gabriel

***9123**

USC

Francia

5

825 €

ED417A-2020-00001134-00

Salvador Lois, Nerea

***0237**

UDC

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00001046-00

Sampayo Fernández De Sanmamed, Pablo

***2420**

UDC

Eslovenia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000344-00

San Claudio Yáñez, Sofía

***7637**

UVIGO

Italia

4

660 €

ED417A-2020-00000826-00

Sánchez De Movellan Bau, Lorenzo

***1706**

USC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000733-00

Sánchez Fernández, Alejandro

***2978**

UDC

Hungría

9

1.125 €

ED417A-2020-00000695-00

Sánchez Iglesias, Andrea de Fátima

***7757**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00001096-00

Sánchez Lobón, Pablo

***5567**

UDC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000495-00

Sánchez Masachs, Elena

***8642**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000794-00

Sánchez Nores, Andrea

***6377**

UVIGO

Portugal

4

660 €

ED417A-2020-00000978-00

Sánchez Patiño, Sofía

***0704**

USC

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000983-00

Sánchez Peña, Inés

***6190**

UDC

Finlandia

5

975 €

ED417A-2020-00000068-00

Sánchez Reinoso, Ana María

***5842**

UVIGO

Croacia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000470-00

Sánchez Rodríguez, Laura

***2020**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000921-00

Sánchez Salgado, Víctor

***4377**

UVIGO

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000316-00

Sande Noya, Cristina

***5912**

USC

Austria

5

1.325 €

ED417A-2020-00000239-00

Sanjuás Santos, Carmen

***1046**

UVIGO

Portugal

5

825 €

ED417A-2020-00000888-00

Sanmartín Ferreira, Laura

***8467**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000608-00

Sanmiguel Lorenzo, Iván

***3245**

USC

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000726-00

Santervás Martín, Adrián

***7694**

UVIGO

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00000261-00

Santiago Couce, Xiana

***4022**

UVIGO

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000258-00

Santiago Vázquez, Cristina

***1608**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00001108-00

Santos Díaz, Irene

***2872**

UVIGO

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000759-00

Santos Diz, Manuel

***3008**

USC

Noruega

5

975 €

ED417A-2020-00001016-00

Santos Iglesias, Laura

***2227**

UDC

Francia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000728-00

Santos Santorum Suárez, Pablo

***5430**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000996-00

Sanz Correa, Manuel

***2575**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000094-00

Sarceda Rodríguez, Lucía

***8520**

UVIGO

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000455-00

Sarmiento Arboleda, Sofía

***7668**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000701-00

Sarralde Díaz, Margarita Carmen

***0957**

USC

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000564-00

Sastre Méndez, Nerea

***9112**

UVIGO

Italia

4

1.160 €

ED417A-2020-00000262-00

Sastre Van De Worp, Ana María

***8408**

USC

Reino Unido

5

975 €

ED417A-2020-00001043-00

Seco Evia, Cristina

***6107**

UDC

República Checa

4

500 €

ED417A-2020-00000394-00

Sedes Yáñez, María

***0219**

UDC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000028-00

Segura Fidalgo, David

***6274**

UDC

Bulgaria

9

1.125 €

ED417A-2020-00000908-00

Seijo Pensado, Sergio

***5476**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000399-00

Seijo Rabina, Daniel

***0544**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000492-00

Sendón Blanco, Alba

***9645**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000381-00

Senín Raposo, Sara

***0653**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000947-00

Senra Bascoy, Antón

***1896**

UDC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000816-00

Señarís Calviño, Rafael

***5256**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000456-00

Seoane Martínez, Carlos

***4670**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000015-00

Seoane Miras, Sonia

***5617**

UVIGO

Italia

4

1.160 €

ED417A-2020-00000903-00

Seoane Rodeiro, Paula

***9904**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000763-00

Serantes Otero, Sergio

***8730**

USC

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000654-00

Siaba Rodríguez, Andrés

***1633**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00001090-00

Sieira Bravo, Gabriela del Carmen

***6345**

USC

Bélxica

9

1.985 €

ED417A-2020-00000290-00

Silva Bernárdez, Desirée

***9326**

UVIGO

Bélxica

9

1.985 €

ED417A-2020-00000907-00

Silva Packebusch, Facundo Daniel

***8589**

UVIGO

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00000970-00

Silven Fernández, Eros

***1321**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000302-00

Sío García, Carla

***2137**

UVIGO

Bélxica

9

1.985 €

ED417A-2020-00000409-00

Soage Suárez, Lía

***1410**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000402-00

Sobrino Rodríguez, Aurora

***2272**

UVIGO

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000428-00

Solé Pérez, Claudia

***1660**

USC

Bélxica

9

1.985 €

ED417A-2020-00000121-00

Soliño Martínez, Rebeca

***5269**

UVIGO

Austria

4

1.160 €

ED417A-2020-00000777-00

Solla Blondón, Ana

***8440**

UVIGO

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000025-00

Somoza Pazos, María

***9390**

USC

República Checa

5

1.125 €

ED417A-2020-00000663-00

Sotelo Ferreira, Nicolás

***9524**

UVIGO

Francia

4

660 €

ED417A-2020-00001015-00

Soto Arias, Mariña

***1811**

UVIGO

Bélxica

5

825 €

ED417A-2020-00000944-00

Soto Iglesias, Noelia

***4902**

USC

República Checa

5

1.125 €

ED417A-2020-00000676-00

Sousa Pérez, Alba

***6060**

UVIGO

Francia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000986-00

Souto Castelo, Marta

***2972**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000839-00

Suárez Caramés, Miguel

***9993**

UVIGO

Bélxica

9

1.485 €

ED417A-2020-00000384-00

Suárez Fábregas, Marta

***6546**

UVIGO

Austria

5

1.325 €

ED417A-2020-00000972-00

Suárez Fernández, Helena

***3628**

USC

Grecia

5

825 €

ED417A-2020-00000243-00

Suárez Fernández, María

***0317**

USC

Finlandia

9

2.255 €

ED417A-2020-00000968-00

Súarez Larrañaga, Íñigo

***5874**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001113-00

Suárez Larrañaga, Jacobo

***5874**

UVIGO

República Checa

9

1.125 €

ED417A-2020-00000809-00

Suárez Muíños, Natalia

***6667**

USC

Reino Unido

9

2.255 €

ED417A-2020-00000825-00

Suárez Torres, Teresa

***4259**

USC

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000322-00

Subirán Rodríguez, Paula

***4905**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000598-00

Taboada Fachado, Uxía

***5556**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000444-00

Taboada Saco, Arame

***5914**

UVIGO

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000423-00

Táboas Rivas, Miguel

***9858**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000998-00

Táboas Táboas, Cristina

***3599**

UVIGO

Portugal

4

660 €

ED417A-2020-00000750-00

Tanasescu Neagoe, Radu Gabriel

***7853**

UDC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00001080-00

Teijeira Santiago, José Pablo

***1278**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000223-00

Teijo Lastra, Jessica

***8945**

USC

Finlandia

5

1.475 €

ED417A-2020-00000793-00

Teixeira Valladares, Nerea

***6176**

UVIGO

Croacia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000412-00

Tello Suárez, Uxía

***0693**

USC

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000122-00

Tenreiro González, Patricia

***2698**

UDC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000285-00

Tilve Hernandez, Luiselena

***4068**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000672-00

Toba Martínez, Ainhoa

***1180**

USC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000039-00

Tobío Gómez, Pablo

***1470**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000846-00

Todorov Stoyanov, Daniil

***9104**

UVIGO

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000887-00

Toja Quintela, Raquel

***1458**

UDC

Romanía

9

1.625 €

ED417A-2020-00000721-00

Torres Ares, Luis

***7812**

USC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000347-00

Torres Besada, Martín

***8307**

UVIGO

Irlanda

9

1.755 €

ED417A-2020-00000967-00

Torres De Ayala, Teresa Ana

***0205**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000144-00

Torres González, Elena

***3678**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000571-00

Torres Rodríguez, Candela

***4202**

USC

Hungría

5

625 €

ED417A-2020-00000946-00

Torrón Blanco, Jaime

***3277**

UDC

Polonia

4

500 €

ED417A-2020-00000375-00

Touceda Rey, Regina

***6198**

USC

Irlanda

9

1.755 €

ED417A-2020-00000440-00

Toucedo Vila, Miriam

***7961**

USC

Reino Unido

9

1.755 €

ED417A-2020-00000119-00

Trigo Carreira, Javier

***0359**

UVIGO

Italia

5

825 €

ED417A-2020-00000558-00

Triñanes García, Laura

***0709**

UVIGO

Romanía

5

1.125 €

ED417A-2020-00000727-00

Troncoso Afonso, Lara

***2293**

USC

Países Baixos

5

1.325 €

ED417A-2020-00000052-00

Tudela Sotelo, Millán

***6347**

UVIGO

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001041-00

Turnes Ferreiro, Nuria

***4421**

USC

Francia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000064-00

Ulloa García, Sabela

***1035**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000226-00

Urresti Martínez, Andoni

***0398**

UDC

Bélxica

2

330 €

ED417A-2020-00000555-00

Uzal Dapena, Juan José

***7873**

UVIGO

Turquía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000617-00

Val Gómez, Alicia

***9859**

UVIGO

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00001153-00

Valdés Castro, María

***6223**

USC

República Checa

5

625 €

ED417A-2020-00000731-00

Valiña Penas, Daniel

***2662**

UDC

Hungría

5

625 €

ED417A-2020-00001117-00

Van Der Mel Olaizola, Lucía

***7570**

USC

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000905-00

Varela De Limia Muñoz, Fátima

***7455**

UVIGO

Polonia

3

375 €

ED417A-2020-00000075-00

Varela Oliva, Alejandra

***1323**

UVIGO

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000164-00

Varela Pazos, Cristina

***1213**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000833-00

Varela Pose, Noelia

***3112**

USC

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000244-00

Varela Vila, Fernando

***3152**

UVIGO

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00001013-00

Vázquez Barro, Fátima

***9145**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000746-00

Vázquez Calo, Adrián

***2560**

USC

Italia

5

1.325 €

ED417A-2020-00000434-00

Vázquez Camiña, Andrea

***6879**

UVIGO

Alemaña

9

1.985 €

ED417A-2020-00000510-00

Vázquez De Amorín, Ana

***3228**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000697-00

Vázquez Díaz, Leire

***9791**

UVIGO

Turquía

4

500 €

ED417A-2020-00001099-00

Vázquez González, Raquel

***6359**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000145-00

Vázquez Limia, Lara

***9850**

UVIGO

Grecia

4

1.160 €

ED417A-2020-00001009-00

Vázquez López, Daniel

***6014**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000255-00

Vázquez López, Orlando Manuel

***8071**

UDC

Eslovenia

9

1.125 €

ED417A-2020-00001116-00

Vázquez Nieto, Raquel

***2095**

UVIGO

Grecia

4

1.160 €

ED417A-2020-00000862-00

Vázquez Paredes, Adrián

***2997**

USC

Portugal

9

1.985 €

ED417A-2020-00000910-00

Vázquez Peñamaría, Carmen

***9381**

USC

Lituania

5

625 €

ED417A-2020-00000331-00

Vázquez Pérez, Jorge

***3534**

USC

Polonia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000378-00

Vázquez Ponte, Pablo

***1113**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000264-00

Vázquez Purriños, Natalia

***0431**

USC

Reino Unido

9

2.255 €

ED417A-2020-00000599-00

Vázquez Remuiñán, María

***5017**

USC

Finlandia

9

2.255 €

ED417A-2020-00000335-00

Vázquez Sousa, Ainara

***3529**

USC

Noruega

9

1.755 €

ED417A-2020-00000906-00

Vázquez Suárez, Enrique

***3918**

USC

Polonia

5

1.125 €

ED417A-2020-00001150-00

Vázquez Tejerina, Ainara

***8423**

UVIGO

Polonia

5

1.125 €

ED417A-2020-00000612-00

Vázquez Timiraos, Miguel

***6305**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000036-00

Vázquez Veloso, Lucía

***9966**

UVIGO

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000504-00

Vázquez Vilariño, Inés

***2969**

UDC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000591-00

Vázquez-Garza Varela, Sabela

***7945**

UVIGO

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000214-00

Vega Sanchez, Elena

***8547**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000815-00

Veiga Beceiro, Sara Lucía

***2107**

UDC

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000227-00

Veiga Graña, Luis

***0062**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000573-00

Velo Fuentes, Melina

***5575**

UVIGO

Países Baixos

5

1.325 €

ED417A-2020-00000174-00

Veloso Carril, Daniel

***5541**

UDC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000902-00

Veloso Domínguez, Antía

***9443**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000321-00

Veloso Martínez, Xaime

***6066**

UVIGO

Polonia

5

625 €

ED417A-2020-00000975-00

Vera Tarapuez, Jenifer

***2923**

USC

Portugal

5

825 €

ED417A-2020-00000360-00

Vicente Galán, Helena

***6599**

USC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000752-00

Vicente Martín, Marta

***0904**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000334-00

Vicente Pardal, Miguel Anxo

***7153**

USC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000837-00

Vicos Deus, Santiago

***3961**

USC

Romanía

5

1.125 €

ED417A-2020-00001028-00

Vidal Blanco, Candela

***9939**

USC

República Checa

5

1.125 €

ED417A-2020-00000183-00

Vidal Blanco, Clara

***1647**

UDC

República Checa

4

1.000 €

ED417A-2020-00000736-00

Vidal Carballeira, Tamara

***2891**

USC

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000935-00

Vidal Castro, Pablo

***1330**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000062-00

Vidal Otero, Jorge Juan

***1983**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000374-00

Vidal Paz, Alba

***0239**

UVIGO

Irlanda

9

1.755 €

ED417A-2020-00000880-00

Vidal Pazos, Adrián

***3196**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000275-00

Vidal Rivera, Andrea

***7468**

UVIGO

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000126-00

Vieira Ruiz, Jaime

***4811**

USC

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000503-00

Vieiro Fernández, Antía

***5308**

UVIGO

Francia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000831-00

Vigara Sáinz de la Maza, Verónica

***8574**

USC

Reino Unido

9

1.755 €

ED417A-2020-00000195-00

Vijande Rodríguez, Silvia

***8280**

UDC

Dinamarca

5

1.475 €

ED417A-2020-00000019-00

Vila Cid, Alejandro

***4447**

UVIGO

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000738-00

Vila Fernández, Celia

***8494**

USC

Italia

9

1.985 €

ED417A-2020-00000148-00

Vila Márquez, Carlota

***1511**

UVIGO

Austria

4

1.160 €

ED417A-2020-00000162-00

Vila Muñoz, Noé

***8096**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00000057-00

Vilaboy Barbosa, Xiara Yarima

***9735**

USC

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000850-00

Vilariño Arean, Pablo

***0396**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000730-00

Vilariño Castro, Belén

***9045**

USC

Portugal

9

1.485 €

ED417A-2020-00000748-00

Vilariño Villar, Ricardo

***3881**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00001114-00

Vilas Grobas, Ángela

***0124**

UVIGO

Portugal

5

825 €

ED417A-2020-00000897-00

Vilas Montero, Ana

***6299**

UVIGO

República Checa

9

1.625 €

ED417A-2020-00000218-00

Vilas Villamarín, Pedro

***7610**

UVIGO

Portugal

5

1.325 €

ED417A-2020-00001140-00

Vilela Montes, Nerea

***8397**

USC

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000059-00

Villamil Fernández, Pablo

***5905**

UVIGO

Croacia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000841-00

Villanueva Martín, Jimena

***6246**

UDC

Polonia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000125-00

Villanueva Sánchez, Vítor

***5497**

UVIGO

Eslovaquia

9

1.125 €

ED417A-2020-00000473-00

Villar Martínez, Laura

***0979**

UVIGO

Italia

9

1.485 €

ED417A-2020-00000097-00

Villar Parajó, Rita

***5682**

USC

Polonia

9

1.625 €

ED417A-2020-00000576-00

Viso Méndez, Claudia

***5949**

UDC

Romanía

9

1.125 €

ED417A-2020-00001149-00

Weiss Sánchez, Andrés

***3056**

USC

Alemaña

9

1.485 €

ED417A-2020-00000623-00

Yáñez González, Elena

***9268**

UDC

Romanía

5

625 €

Listaxe de denegadas

Núm. expediente

Solicitante

NIF

Universidade

Motivo de denegación

ED417A-2020-00000436-00

Aliaga Bernabeu, Juan Esteban

****4118**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00001007-00

Ananin Vázquez, Marta

****1265**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000795-00

Argibay González, Juan Carlos

****6451**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000230-00

Astray Martínez, Pablo

****8734**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00001139-00

Barletta Null, Marianna

****1162**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000449-00

Barros Morán, Cristina

****0918**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00001136-00

Canabal López, Marta

****3198**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00001160-00

Casal Dosil, Manuel Alejandro

****6199**

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000965-00

Dopazo Sánchez, Sara

****5215**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000914-00

Expósito Fernández, Lucía

****6314**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000775-00

Fernández Eiroa, Lucas

****0034**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000554-00

Fernández Penas, José Luis

****6062**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000179-00

Garrobo Peral, Manuel

****3160**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000694-00

Gómez Bouzada, Desireé

****9120**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00001014-00

Gómez Cortiñas, Sandra

****0646**

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000648-00

Gonçalves De Aguilar, Diana

****7422**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000936-00

González Amoedo, Pablo

****6185**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000962-00

González Collazo, Silvia María

****6978**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000505-00

González Seoane, Borja

****4600**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000080-00

Iglesias Caamaño, Roberto

****0392**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000704-00

Iglesias Rodríguez, Cristina

****1042**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000938-00

Lampón Lampón, Ramona

****3524**

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000336-00

Martínez Núñez, Mercedes

****7757**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00001110-00

Mosteiro Cagide, Virginia

****0169**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000168-00

Novo Del Río, Bárbara

****7816**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000438-00

Pacín López, Sandra

****7870**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000592-00

Pérez Alonso, Noelia

****9185**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000479-00

Pérez Paz, Cristina

****8252**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000534-00

Pilla Miguez, Claudia Alessandra

****6209**

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00001051-00

Prieto Álvarez, Catuxa Sara

****0111**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000892-00

Pumares Besada, Rosalía

****9480**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000410-00

Quiroga Vila, Rita

****8543**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000711-00

Regueira Calvo, Noelia

****0328**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000754-00

Rodríguez Caridad, Saray

****1922**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000689-00

Rodríguez Veiga, Elena

****8524**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00001038-00

Salvado Carrillo, Martín

****9433**

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00001129-00

Solá Defranc, Marcela Alejandra

****0557**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000954-00

Varela Pose, Alba

****4578**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000896-00

Vázquez Estévez, Aldara

****8872**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000980-00

Vilanova Pereira, Laura

****3885**

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED417A-2020-00000458-00

Villarino Gómez, Clara

****8547**

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria