Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 159 Luns, 10 de agosto de 2020 Páx. 31664

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 30 de xullo de 2020 de concesión das subvencións ao abeiro da Orde do 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.

No Diario Oficial de Galicia núm. 22, do 3 de febreiro de 2020, publícase a Orde do 7 de xaneiro de 2020, da Consellería de Política Social, pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (procedemento BS320A).

De conformidade co artigo 14 da antedita orde, a resolución do procedemento de axuda, logo da fiscalización da proposta, facendo uso das competencias conferidas no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, correspóndelle á directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social.

Así mesmo, o artigo 15 da mesma orde, establece que se publicará no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, entre outras, a correspondente resolución deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Por todo o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución de concesión do 30 de xullo de 2020, para o procedemento BS320A, de concesión de axudas para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil para o ano 2020.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 30 de xullo de 2020 esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Notificada a resolución polo órgano competente, as entidades beneficiarias disporán dun prazo de 10 días computado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2020

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
P.A. (Disposición adicional primeira do Decreto 176/2015, do 3 de decembro)
Arturo Parrado Puente
Director xeral de Inclusión Social

ANEXO

Resolución do 30 de xullo de 2020 ditada no procedemento BS320A de concesión de axudas para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa Servizo de Voluntariado Xuvenil

Vista a proposta de resolución do Servizo de Voluntariado e Participación, de conformidade co disposto no artigo 12 da Orde do 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2020,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder a axuda ás entidades locais propostas no anexo I, ao abeiro da Orde do 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil.

Esta concesión resulta da aplicación dos criterios de valoración previstos no artigo 13 das bases reguladoras, por un importe total de cento vinte mil euros (120.000,00 €), para entidades locais, con cargo á aplicación orzamentaria 13.05.312F.460.0.

Segundo. Conceder a axuda ás entidades de acción voluntaria propostas no anexo II, ao abeiro da Orde do 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil.

Esta concesión resulta da aplicación dos criterios de valoración previstos no artigo 13 das bases reguladoras, por un importe total de cento trinta e cinco mil euros (135.000,00 €), para entidades de acción voluntaria, con cargo á aplicación orzamentaria 13.05.312F.481.0.

Da contía prevista para entidades locais resérvase un 15 % para as solicitudes presentadas conxuntamente.

Terceiro. As axudas concedidas condicionaranse ao cumprimento de todas as obrigas establecidas na Orde do 7 de xaneiro de 2020 e, especialmente, ás establecidas no artigo 21.

A xustificación das subvencións realizarase de acordo co establecido no artigo 17 da convocatoria.

Así mesmo, o pagamento das axudas realizarase de acordo co previsto no artigo 19 da mesma convocatoria.

Cuarto. Denegar e/ou inadmitir as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa concreta que motivou a denegación ou inadmisión.

Quinto. Esta resolución que finaliza o procedemento esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2020. A conselleira de Política Social. P.D. (Artigo 14 e disposición adicional terceira da Orde do 7.1.2020). Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. P.A. (Artigo 4.3 da Orde do 3.3.2016). Arturo Parrado Puente. Director xeral de Inclusión Social.

ANEXO I

Axudas concedidas a entidades locais

Concesións conxuntas.

Nº exp.

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

BS320A 2020/048

Concello de Vedra

P1509000D

A Coruña

62,00

12.000,00 €

2

BS320A 2020/083

Concello Oza-Cesuras

P1500029B

A Coruña

58,50

3.520,00 €

3

BS320A 2020/045

Concello de Monterrei

P3205100E

Ourense

50,50

12.000,00 €

Concesións individuais.

Nº exp.

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

BS320A 2020/090

Concello de Padrón

P1506600D

A Coruña

56,00

1.820,00 €

2

BS320A 2020/029

Concello da Laracha

P1504200E

A Coruña

54,00

4.800,00 €

3

BS320A 2020/034

Concello de Boimorto

P1501000B

A Coruña

54,00

4.800,00 €

4

BS320A 2020/064

Concello de Lousame

P1504300C

A Coruña

53,00

4.800,00 €

5

BS320A 2020/012

Concello de Val do Dubra

P1508900F

A Coruña

51,50

4.800,00 €

6

BS320A 2020/008

Concello de Coirós

P1502700F

A Coruña

50,50

1.750,00 €

7

BS320A 2020/050

Concello de Rois

P1507500E

A Coruña

50,50

1.200,00 €

8

BS320A 2020/077

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

A Coruña

50,50

1.440,00 €

9

BS320A 2020/020

Concello de Quiroga

P2705000D

Lugo

50,50

4.800,00 €

10

BS320A 2020/046

Concello de Cervo

P2701300B

Lugo

50,50

4.800,00 €

11

BS320A 2020/063

Concello de Viveiro (Oficina Municipal de Voluntariado)

P2706700H

Lugo

50,50

1.800,00 €

12

BS320A 2020/002

Concello de Castrelo de Miño

P3202300D

Ourense

53,00

4.800,00 €

13

BS320A 2020/005

Concello de Ribadavia

P3207000E

Ourense

50,50

4.800,00 €

14

BS320A 2020/028

Concello de Muíños

P3205200C

Ourense

50,50

4.800,00 €

15

BS320A 2020/037

Concello de Verín

P3208600A

Ourense

50,50

4.800,00 €

16

BS320A 2020/041

Concello de Rairiz de Veiga

P3206800I

Ourense

50,50

4.800,00 €

17

BS320A 2020/059

Concello de Cenlle

P3202600G

Ourense

50,50

1.200,00 €

18

BS320A 2020/074

Concello da Veiga

P3208400F

Ourense

50,50

2.400,00 €

19

BS320A 2020/100

Concello de Ponteareas/Oficina Municipal de Voluntariado

P3604200J

Pontevedra

61,00

4.800,00 €

20

BS320A 2020/056

Concello de Valga

P3605600J

Pontevedra

55,00

4.800,00 €

21

BS320A 2020/047

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Pontevedra

53,50

4.800,00 €

22

BS320A 2020/065

Concello de Mos

P3603300I

Pontevedra

53,50

4.800,00 €

23

BS320A 2020/014

Concello de Cangas - Oficina Municipal de Voluntariado

P3600800A

Pontevedra

50,50

4.080,00 €

ANEXO II

Axudas concedidas a entidades de acción voluntaria

Nº exp.

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

BS320A 2020/010

Asociación Centinelas

G70390745

A Coruña

65,00

4.800,00 €

2

BS320A 2020/023

Asociación Extramundi

G70479902

A Coruña

64,00

4.800,00 €

3

BS320A 2020/078

Fundación Abrente

G70397849

A Coruña

61,00

4.800,00 €

4

BS320A 2020/099

Asociación Ecos do Sur

G15354483

A Coruña

59,00

3.381,85 €

5

BS320A 2020/024

Asociación Integro para a Diversidade Funcional das Comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra

G15173263

A Coruña

58,00

4.800,00 €

6

BS320A 2020/033

Asociación Centro Xuvenil Don Bosco

G15071566

A Coruña

58,00

2.400,00 €

7

BS320A 2020/042

Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Psíquica das Comarcas do Barbanza e Noia, Amicos

G15747678

A Coruña

56,00

4.780,00 €

8

BS320A 2020/084

Asociación Centro Xuvenil Abeiro

G15456700

A Coruña

54,00

4.560,00 €

9

BS320A 2020/040

Asociación Medioambiental Amabul

G15925209

A Coruña

53,00

4.800,00 €

10

BS320A 2020/017

Fundación Ingada

G70394374

A Coruña

52,50

4.800,00 €

11

BS320A 2020/001

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

A Coruña

52,00

4.800,00 €

12

BS320A 2020/026

Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra, AXF

G15121676

A Coruña

52,00

2.400,00 €

13

BS320A 2020/011

ONG Mestura, para la Integración Social de las Personas Inmigrantes y Emigrantes

G15940414

A Coruña

51,50

4.800,00 €

14

BS320A 2020/025

Asociación Itínera de Voluntarios en Saúde Mental

G15983570

A Coruña

51,50

4.800,00 €

15

BS320A 2020/007

Cooperación Internacional

G80829641

A Coruña

51,00

4.800,00 €

16

BS320A 2020/018

Asociación Socioeducativa para la Educación, Aseduc

G70067830

A Coruña

51,00

4.800,00 €

17

BS320A 2020/054

FEAFES Galicia, Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia

G15545353

A Coruña

51,00

1.800,00 €

18

BS320A 2020/098

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

A Coruña

51,00

4.560,00 €

19

BS320A 2020/049

Asociación Síndrome de Down de Lugo

G27202043

Lugo

59,50

1.200,00 €

20

BS320A 2020/043

Asociación Aliad-Ultreia

G27021120

Lugo

57,00

3.200,00 €

21

BS320A 2020/015

Alume Saúde Mental

G27198977

Lugo

51,00

2.400,00 €

22

BS320A 2020/055

Asociación Grupo Scout Ilex

G32466187

Ourense

65,50

4.800,00 €

23

BS320A 2020/038

Asociación para a Prevención e a Educación Social, APES

G32383549

Ourense

62,50

2.480,00 €

24

BS320A 2020/085

Valoresc Innovation

G70377585

Ourense

61,00

4.800,00 €

25

BS320A 2020/073

Asociación Cultural, Social, Ecolóxica e Económica Os Tres Reinos

G32345274

Ourense

60,00

4.800,00 €

26

BS320A 2020/075

Asociación Sustinea

G32422834

Ourense

55,00

4.800,00 €

27

BS320A 2020/027

Natural Ardai, Terapia, Ocio y Formación

G32456097

Ourense

54,50

4.800,00 €

28

BS320A 2020/057

Asociación Cultural, Social, Deportiva, Lúdica, Ecolóxica, da Muller, de Inclusión, do Rural, Vive Vilariño

G32504508

Ourense

53,50

4.800,00 €

29

BS320A 2020/089

Asociación Amigos da Terra Galicia - Xuventude

G32242422

Ourense

53,50

4.800,00 €

30

BS320A 2020/013

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas

G32122384

Ourense

51,50

2.100,00 €

31

BS320A 2020/039

Federación Provincial de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Pontevedra. Cogami-Pontevedra

G36704195

Pontevedra

60,50

1.800,00 €

32

BS320A 2020/052

Asociación Acción Solidaria de Galicia, Asdegal

G27727593

Pontevedra

57,00

4.800,00 €

33

BS320A 2020/051

Fundación Asilo-Hospitalillo de Anciáns, Enfermos e Desamparados de Vilagarcía de Arousa - Residencia Divina Pastora

G36017929

Pontevedra

51,00

1.200,00 €

34

BS320A 2020/093

Asociación pola Igualdade e a Coeducación, Apico

G94088549

Pontevedra

51,00

4.800,00 €

ANEXO III

Solicitudes inadmitidas ou denegadas

Denegadas concellos.

Nº exp.

Entidade

NIF

Provincia

Causa da inadmisión ou denegación

1

BS320A 2020/004

Concello de Ponteceso

P1506900H

A Coruña

Fóra de corte

2

BS320A 2020/021

Concello de Mesía

P1504800B

A Coruña

Fóra de corte

3

BS320A 2020/087

Concello de Cabanas

P1501500A

A Coruña

Fóra de corte

4

BS320A 2020/072

Concello de Curtis

P1503200F

A Coruña

Fóra de corte

5

BS320A 2020/058

Concello de Ames

P1500200I

A Coruña

Desistencia

6

BS320A 2020/066

Concello de Irixoa

P1504000I

A Coruña

Desistencia

7

BS320A 2020/080

Concello de Noia - Concellería de Igualdade, Benestar e Mocidade

P1505800A

A Coruña

Desistencia

8

BS320A 2020/076

Concello de Guitiriz

P2702200C

Lugo

Fóra de corte

9

BS320A 2020/032

Concello de Xove

P2702500F

Lugo

Desistencia

10

BS320A 2020/081

Concello de Sarria

P2705700I

Lugo

Desistencia

11

BS320A 2020/044

Concello de Lalín

P3602400H

Pontevedra

Desistencia

Denegadas entidades de acción voluntaria.

Nº exp.

Entidade

NIF

Provincia

Causa da inadmisión ou denegación

1

BS320A 2020/069

Asociación Socio Cultural ASCM

G15161573

A Coruña

Fóra de corte

2

BS320A 2020/082

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

A Coruña

Fóra de corte

3

BS320A 2020/036

Asociación ANPA Armando Cotarelo Valledor do Colexio Público de Boimorto

G15433238

A Coruña

Fóra de corte

4

BS320A 2020/091

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer, AFAL Ferrol

G15620628

A Coruña

Fóra de corte

5

BS320A 2020/035

Agrupación Folklórica Santiaguiños

G15223936

A Coruña

Fóra de corte

6

BS320A 2020/079

Fundación Banco Farmacéutico de Galicia

G70558887

A Coruña

Fóra de corte

7

BS320A 2020/101

Fundación Eduardo Pondal

G70262951

A Coruña

Fóra de corte

8

BS320A 2020/095

Asociación Raíña Paraíso

G70461009

A Coruña

Fóra de corte

9

BS320A 2020/019

Asociación Grupo Scout Chan - 292

G70250428

A Coruña

Desistencia

10

BS320A 2020/022

Asociación Erasmus Compostela

G70306394

A Coruña

Desistencia

11

BS320A 2020/067

Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, Adisbismur

G15052137

A Coruña

Desistencia

12

BS320A 2020/094

Asociación Tempus, de Acción Social, Educación Permanente y de Servicios a la Juventud y a la Mujer

G15681000

A Coruña

Desistencia

13

BS320A 2020/097

Asociación Juvenil y Cultural Ateibo

G27013309

Lugo

Fóra de corte

14

BS320A 2020/086

Asociación Limisi, para a Promoción das Persoas con Diversidade Funcional da Comarca de A Limia

G32302671

Ourense

Fóra de corte

15

BS320A 2020/003

Asociación Xuvenil Amencer

G32025405

Ourense

Fóra de corte

16

BS320A 2020/060

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Cualedro-Monterrei

G32465932

Ourense

Fóra de corte

17

BS320A 2020/068

Centro Cultural, Artístico e Recreativo de Valladares

G36617082

Pontevedra

Fóra de corte

18

BS320A 2020/071

Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, FGCMF

G36231561

Pontevedra

Fóra de corte

19

BS320A 2020/031

Asociación Xuvenil Abertal

G36633394

Pontevedra

Fóra de corte

20

BS320A 2020/070

Asociación Diversidades

G27783950

Pontevedra

Fóra de corte