Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 162 Xoves, 13 de agosto de 2020 Páx. 32214

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de deportistas recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel polo procedemento iniciado en xuño de 2020, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer.Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos deportistas galegos de alto nivel e os programas de beneficios dirixidos a estes, e a Orde do 30 de maio de 2005 pola que se desenvolve o citado decreto establecen os criterios que serán tidos en conta para determinar que deportistas deben posuír tal consideración, e atribúe, así mesmo, á comisión de avaliación e seguimento dos deportistas galegos de alto nivel a función de propoñer ao órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 29 de xullo de 2020, pola referida comisión de avaliación e seguimento dos deportistas galegos de alto nivel, na súa reunión de valoración da primeira fase do procedemento de xuño de 2020, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de deportistas que cumpren os criterios para seren recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel, que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan da consideración de alto nivel e gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Publicar a relación dos/as deportistas con beneficios vixentes (recoñecidos/as en anteriores convocatorias), así como a data de perda da condición de deportista galego/a de alto nivel, que se relacionan no anexo III desta resolución.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer un recurso potestativo de reposición, ante esta secretaría xeral, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente, no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous (2) meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2020

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Deportistas recoñecidos/as polo procedemento iniciado en xuño de 2020

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

1

Alonso Villar

Denís

***6768**

Patinaxe

2

Álvarez Fernández

Diego

***0137**

Taekwondo

3

Arcay Fernández

David

***0438**

Pesca e cásting

4

Ares Filloy

Jaime

***5023**

Salvamento e socorrismo

5

Collazo Castro

Luis Manuel

***7311**

Hípica

6

Dacosta Piñeiro

Raquel

***9683**

Piragüismo

7

Faña Guerrero

Wilker Isidro

***2134**

Boxeo

8

Fernández Freire

Iván

***4659**

Piragüismo

9

Fernández García

Ignacio

***6795**

Vela

10

Fernández-Herrerín

Tomás

***2932**

Taekwondo

11

Ferreiro Domínguez

María

***3129**

Taekwondo

12

Ferrón Gutiérrez

Juan

***9829**

Natación, cegos

13

García Rodríguez

Ainoha

***5914**

Taekwondo

14

García Torné

David

***7274**

Judo e D.A.

15

Gómez Noya

Javier

***0645**

Tríatlon e péntatlon moderno

16

Guiotto Sánchez

Marco

***7484**

Natación

17

Herrero Valcárce

Lucía

***3579**

Karate

18

Insua Iglesias

Noelia

***1366**

Judo e D.A.

19

Merino Ruíz

Daniel

***0083**

Judo e D.A.

20

Ortíz Benito

Arlet

***9457**

Taekwondo

21

Otero Martínez

Marta

***5962**

Voleibol

22

Sandino Ramos

Antonio Manuel

***2218**

Judo e D.A.

ANEXO II

Deportistas non recoñecidos/as

A.Por non cumprir o criterio deportivo que figura no anexo I da Orde do 30 de maio de 2005 pola que se establecen os criterios para recoñecemento dos deportistas galegos de alto nivel, en desenvolvemento do Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro.

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

1

Ayude Pallas

Cora

***0036**

Kickboxing

2

Davila Rodríguez

Fernando

***3278**

Taekwondo

3

Ferreiro Cibeira

Raquel

***0715**

Pesca e cásting

4

Gómez Naya

Sonia

***9805**

Orientación

5

Guisande Vieito

Carla

***1472**

Tríatlon e péntatlon moderno

6

Insua Iglesias

Andrea

***1366**

Judo e D.A.

7

Lago Fernández

Juan Enrique

***9463**

Balonmán

8

Martínez García-Picher

Javier

***8658**

Patinaxe

9

Mijares Grobas

Pablo

***0283**

Vela

10

Otero Martínez

María

***5962**

Voleibol

11

Peña Vázquez

Miguel

***1203**

Automobilismo

12

Pérez Iglesias

María

***4617**

Vela

B. Por estaren xa recoñecidos como deportistas galegos de alto nivel.

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

1

Abuín Ares

Uxío

***3519**

Tríatlon e péntatlon moderno

2

Castro Sas

Catarina

***0645**

Patinaxe liña

3

Echegoyen Domínguez

Tamara

***8364**

Vela

ANEXO III

Deportistas galegos/as de alto nivel, recoñecidos/as
en anteriores convocatorias

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Vixencia DGAN

1

Abelleira Dueñas

Teresa

***8054**

Fútbol

5.4.2022

2

Abilleira Martínez

Sara

***6234**

Piragüismo

5.4.2022

3

Abuín Ares

Uxío

***3519**

Tríatlon e péntatlon moderno

7.5.2023

4

Abuín Pena

Antonio

***5871**

Kickboxing

15.9.2020

5

Acuña Abreu

Sara

***9178**

Loita e D.A.

26.1.2021

6

Adarraga Gómez

José Luís

***7069**

Golf

11.4.2021

7

Agudo Torrado

Sócrates

***2799**

Karate e D.A.

7.5.2023

8

Alamancos Lamas

Nerea

***5158**

Taekwondo

23.7.2021

9

Alejos Alonso

Agustín

***4091**

Deporte adaptado

5.4.2022

10

Alonso Aradas

Melina

***2387**

Tríatlon e péntatlon moderno

5.4.2022

11

Alonso Aradas

Camila Beatriz

***2387**

Tríatlon e péntatlon moderno

7.5.2023

12

Alonso Carballo

Susana

***9955**

Ciclismo

5.4.2022

13

Alonso de Castro

Carmen

***9825**

Vela

26.1.2021

14

Alonso Lage

Iván

***7398**

Piragüismo

5.4.2022

15

Alonso López

Daniel

***2293**

Birlos

14.3.2021

16

Alonso Pérez

Noa

***6401**

Patinaxe

7.5.2023

17

Alonso Vilariño

María Victoria

***7081**

Deporte adaptado, cadeira rodas

7.5.2023

18

Álvarez Falque

Verónica

***7895**

Kickboxing

15.9.2020

19

Álvarez Folgueira

Sara

***5447**

Judo e D.A.

23.10.2022

20

Álvarez Leira

Tomás

***2649**

Salvamento e socorrismo

7.5.2023

21

Álvarez Rodríguez

Rafael

***8200**

Loita e D.A.

26.1.2021

22

Álvarez Vázquez

Carlos

***8697**

Piragüismo

7.5.2023

23

Álvarez Vázquez

Alejandro

***5371**

Tríatlon e péntatlon moderno

7.5.2023

24

Álvarez Yates

Tania Elizabeth

***7822**

Piragüismo

7.5.2023

25

Alvariño García

Miguel

***4122**

Tiro con arco

27.9.2021

26

Alves Domínguez

Samuel

***8966**

Taekwondo

7.5.2023

27

Ameneiro Amezaga

Pedro Ramón

***5071**

Vela

14.3.2021

28

Ameneiro Teijeiro

Fátima

***8122**

Automobilismo

14.3.2021

29

Amiama Costas

Xoaquín

***1314**

Kung Fu

7.5.2023

30

Andrade Budiño

Gaspar

***9767**

Natación

14.3.2021

31

Andreu Smart

Elena

***5203**

Bádminton

23.7.2021

32

Antón Costas

Joel

***6581**

Motociclismo

14.3.2021

33

Araújo Francisco

José Manuel

***1278**

Orientación

14.3.2021

34

Araújo Lazare

Gonzalo

***8620**

Vela

11.4.2021

35

Araujo Pérez

Lía

***9902**

Taekwondo

26.1.2021

36

Ares Roel

Rubén Iván

***2115**

Automobilismo

27.9.2021

37

Arévalo López

Carlos

***3825**

Piragüismo

14.3.2021

38

Astray Gómez

Arón

***5917**

Squash

22.7.2022

39

Ayude Pallas

Arón

***0037**

Loita e D.A.

23.10.2022

40

Ayude Pallas

Cora

***0036**

Kickboxing

15.9.2020

41

Bajo Borlán

Laura

***9713**

Judo e D.A.

26.1.2021

42

Balboa López

María

***1721**

Patinaxe

7.5.2023

43

Barbado Fernández

Miguel

***4716**

Bádminton

23.7.2021

44

Barreira Salgado

María Teresa

***7590**

Ciclismo

5.4.2022

45

Barreiro Hermeldo

David

***1329**

Piragüismo

5.4.2022

46

Barreiro Zas

Mauro

***1394**

Automobilismo

5.4.2022

47

Barros Castro

Mª Pilar

***1504**

Actividades subacuáticas

7.5.2023

48

Basadre López

Alberto

***6236**

Vela

5.4.2022

49

Basanta Fouz

Esteban

***7836**

Tríatlon e péntatlon moderno

7.5.2023

50

Bastero Comesaña

Alejandro

***9468**

Judo e D.A.

23.10.2022

51

Baulde Sumay

Angela

***8822**

Piragüismo

14.3.2021

52

Becerril Álvarez

Olaia Gisela

***7336**

Atletismo

14.3.2021

53

Ben Montenegro

Adrián

***9230**

Atletismo

7.5.2023

54

Benito Rey

Javier

***7922**

Piragüismo

7.5.2023

55

Bermúdez de Castro Rey

Roberto

***3354**

Vela

11.4.2021

56

Bernabeu Avomo

María

***2166**

Judo e D.A.

23.7.2021

57

Bernárdez González

Alex

***8493**

Piragüismo

14.3.2021

58

Bernárdez Lamas

Alejandro

***0864**

Ximnasia

11.4.2021

59

Blach Núñez

Roberto

***0463**

Automobilismo

23.10.2022

60

Blanco Filgueira

Antía

***0861**

Kickboxing

14.3.2021

61

Blanco López

Jessica

***6619**

Taekwondo

15.9.2020

62

Blanco Lorenzo

Walter

***0834**

Kickboxing

15.9.2020

63

Blanco Prol

Paula

***1011**

Kickboxing

15.9.2020

64

Blanco Tarela

Irene

***1405**

Halterofilia

23.7.2021

65

Bonilla González

Raquel

***0242**

Tenis de mesa

22.7.2022

66

Boullosa Zarraquiños

Ira

***2909**

Patinaxe

7.5.2023

67

Bouza Pregal

José Luis

***7518**

Piragüismo

7.5.2023

68

Bouzas Maneiro

Jéssica

***9105**

Tenis

5.4.2022

69

Bouzas Rey

Martín

***2924**

Ciclismo

5.4.2022

70

Bugallo Arriola

Luís

***5797**

Vela

5.4.2022

71

Buján Puentes

Breixo

***0827**

Piragüismo

5.4.2022

72

Busto Ramos

Javier

***3340**

Ciclismo

5.4.2022

73

Cadilla Acevedo

Tecla María

***9087**

Judo e D.A.

14.3.2021

74

Cajade Frías

Juan Manuel

***9515**

Esgrima

23.10.2022

75

Calvar Martínez

Katia

***1932**

Taekwondo

14.3.2021

76

Calviño Rabón

Roi

***4528**

Hípica

7.5.2023

77

Campo Pavón

Gabriel

***7195**

Piragüismo

26.1.2021

78

Campos García

Manuel Antonio

***2925**

Piragüismo

5.4.2022

79

Campos Varela

Sergio

***2742**

Natación

23.7.2021

80

Canal Blanco

Carlos

***4231**

Ciclismo

5.4.2022

81

Candán Illán

Jorge Juan

***0024**

Actividades subacuáticas

7.5.2023

82

Cao Pardal

David

***2865**

Tenis

5.4.2022

83

Carballo López

Javier

***6625**

Salvamento e socorrismo

7.5.2023

84

Carbón Castro

Ana

***9484**

Bádminton

23.7.2021

85

Cardeiro Regueiro

Cristina

***1262**

Kickboxing

11.4.2021

86

Caride García

David

***1389**

Piragüismo

14.3.2021

87

Carracedo Robelo

Guillermo

***0696**

Surf

5.4.2022

88

Carrera Amandi

Óscar

***7365**

Piragüismo

7.5.2023

89

Carrera Estévez

Cándido

***1477**

Automobilismo

23.7.2021

90

Carrera Quintana

Raquel

***6417**

Baloncesto

5.4.2022

91

Casal Rodas

Óscar

***2633**

Tiro con arco

14.3.2021

92

Casal Vidal

Jenifer

***6303**

Piragüismo

14.3.2021

93

Casales Carrasco

Jorge

***1833**

Motociclismo

5.4.2022

94

Casañas Hernández

Frank

***0988**

Atletismo

23.7.2021

95

Casás Fernández

Brais

***3945**

Piragüismo

5.4.2022

96

Cascallar Giadás

Marcos

***5556**

Piragüismo

7.5.2023

97

Castaño García

Inés

***1309**

Tríatlon e péntatlon moderno

26.1.2021

98

Castedo Potente

Esther

***5341**

Baloncesto

7.5.2023

99

Castelo Mejuto

Mónica

***6458**

Rugby

14.3.2021

100

Castiñeira Etchevarría

Tania

***5796**

Taekwondo

26.1.2021

101

Castiñeira Figueroa

Alberto

***0819**

Tríatlon e péntatlon moderno

22.7.2022

102

Castro Barcala

Daniel

***4310**

Tiro con arco

23.7.2021

103

Castro Mariño

Carlos

***1557**

Halterofilia

14.3.2021

104

Castro Mariño

Víctor

***7584**

Halterofilia

23.7.2021

105

Castro Nogueira

María Saleta

***1786**

Tríatlon e péntatlon moderno

7.5.2023

106

Castro Pena

Mónica

***8484**

Remo

7.5.2023

107

Castro Rodríguez

Alexandre

***9560**

Piragüismo

15.9.2020

108

Castro Sas

Catarina

***0645**

Patinaxe liña

7.5.2023

109

Cendán Lloréns

Andrés

***9426**

Tríatlon e péntatlon moderno

23.10.2022

110

Cernadas González

Laura

***2175**

Patinaxe

15.9.2020

111

Cerqueira Mella

Carla

***9358**

Piragüismo

15.9.2020

112

Cerviño Ruiz

Celia

***8291**

Tenis

7.5.2023

113

Chamosa Dacasa

Antía

***6518**

Atletismo

7.5.2023

114

Chamosa Dacasa

Daniel

***6518**

Atletismo

15.9.2020

115

Colmenares Díaz

Miguel Ángel

***3877**

Tiro olímpico

11.4.2021

116

Conde Romero

Rodrigo

***1016**

Remo

27.9.2021

117

Conde Santos

Javier

***8639**

Piragüismo

5.4.2022

118

Cons Gestido

Agueda Beatríz

***2113**

Natación

15.9.2020

119

Corrales Ferreiroa

Daniel

***6720**

Taekwondo

5.4.2022

120

Cortegoso Lima

Sara

***5895**

Taekwondo

23.7.2021

121

Couceiro Rega

Ángel

***0040**

Salvamento e socorrismo

15.9.2020

122

Crespo Penas

Pablo

***1945**

Piragüismo

7.5.2023

123

Cuba Vázquez

José

***4686**

Loita e D.A.

14.3.2021

124

Da Costa Piñeiro

Raquel

***9683**

Piragüismo

14.3.2021

125

Da Rocha Gómez

David

***0962**

Piragüismo

7.5.2023

126

Dacosta Santomé

Diego

***1738**

Piragüismo

23.7.2021

127

Dapena García

Aintzane

***5902**

Ximnasia

5.4.2022

128

Dapena González

Pablo

***1195**

Tríatlon e péntatlon moderno

23.7.2021

129

Davite Aguiar

David

***5111**

Tiro olímpico

5.4.2022

130

De la Fuente Fiaño

Ane

***6139**

Natación

14.3.2021

131

De la Muela Ploegstra

Ana María

***3954**

Karate e D.A.

11.4.2021

132

De la Puente Riobó

Martín

***8661**

Tenis cadeira rodas

23.7.2021

133

De Valdés Álvarez

María

***3120**

Natación

5.4.2022

134

Del Amo García

Héctor

***1726**

Billar

22.7.2022

135

Delgado Curbelo

Sebastián

***3910**

Piragüismo

14.3.2021

136

Di Martino Fermín

Bárbara

***2014**

Taekwondo

23.10.2022

137

Díaz Orosa

Roberto

***8367**

Loita e D.A.

26.1.2021

138

Díaz Pérez

Adrián

***4577**

Automobilismo

15.9.2020

139

Diéguez Buceta

Aarón

***6323**

Piragüismo

5.4.2022

140

Diz Cao

Isabel

***6611**

Orientación

14.3.2021

141

Domínguez Fernández

Marta

***8827**

Squash

23.7.2021

142

Domínguez Martín

Noel

***0271**

Piragüismo

7.5.2023

143

Domuro Arias

Lucas

***6451**

Ximnasia

14.3.2021

144

Dono Arias

Nicolás

***2930**

Piragüismo

14.3.2021

145

Dosil Gago

Ana

***2562**

Taekwondo

23.7.2021

146

Doval Iglesias

Francisco

***2937**

Billar

23.10.2022

147

Durán Escaneo

Daniel

***1481**

Piragüismo

14.3.2021

148

Echegoyen Domínguez

Támara

***8364**

Vela

5.4.2022

149

Escariz Mella

Carmen

***9330**

Atletismo

15.9.2020

150

Estévez Fernández

Nerea

***9867**

Patinaxe

7.5.2023

151

Feijoo Alberte

Iván

***9904**

Ciclismo

7.5.2023

152

Feijoó Pérez

Lara

***0976**

Piragüismo

5.4.2022

153

Felpeto Rodríguez

Beatriz

***2537**

Taekwondo

23.7.2021

154

Fernández Araico

Amanda

***4561**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

155

Fernández Bouza

David

***2106**

Vela

11.4.2021

156

Fernández Eiras

Pablo

***6255**

Taekwondo

7.5.2023

157

Fernández García

Rubén

***9880**

Motociclismo

5.4.2022

158

Fernández García

Tania

***5605**

Piragüismo

5.4.2022

159

Fernández Labarta

Luis Emiliano

***3730**

Tenis

7.5.2023

160

Fernández López

Saleta

***7692**

Atletismo

14.3.2021

161

Fernández López

Juan

***5337**

Surf

22.7.2022

162

Fernández López

María del Carmen

***0855**

Tiro con arco

7.5.2023

163

Fernández Pereira

Luís

***8276**

Piragüismo

14.3.2021

164

Fernández Ramos

Raúl

***3118**

Patinaxe

11.4.2021

165

Fernández Rey

José

***4117**

Taekwondo

14.3.2021

166

Fernández Rodríguez

Eva

***2556**

Halterofilia

23.7.2021

167

Fernández Sánchez

Diego

***7796**

Orientación

14.3.2021

168

Ferrer Fernández

David

***2200**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

169

Ferro Dios

Ramón

***7268**

Piragüismo

15.9.2020

170

Flórez Marriaga

Josue David

***2963**

Halterofilia

22.7.2022

171

Fontán Señoráns

Manuel

***0224**

Piragüismo

5.4.2022

172

Fraga Regueiro

Ángel

***3518**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

173

Franco Herrero

Alba

***9959**

Patinaxe

7.5.2023

174

Freije Torneiro

Martín

***8494**

Tiro olímpico

14.3.2021

175

Freije Torneiro

Aroa

***8494**

Péntatlon moderno

23.10.2022

176

Frieiro Carril

Carla

***2882**

Piragüismo

14.3.2021

177

Gago Codesal

Juan

***3238**

Halterofilia

14.3.2021

178

Gago Troitiño

Ezequiel

***7969**

Judo e D.A.

23.10.2022

179

Gaitero Martín

Alberto

***7038**

Judo e D.A.

23.10.2022

180

Galán Cambón

Denis

***8993**

Atletismo

15.9.2020

181

Galarza Oloya

Geraldine

***7484**

Halterofilia

15.9.2020

182

García Abilleira

Antonio Augusto

***6381**

Actividades subacuáticas

22.7.2022

183

García Álvarez

Gabriel

***6812**

Taekwondo

15.9.2020

184

García Blanco

Celia

***5992**

Taekwondo

22.7.2022

185

García Escudero

Juan

***1984**

Tiro olímpico

14.3.2021

186

García Fernández

Jacobo

***1507**

Actividades subacuáticas

23.7.2021

187

García Garay

Marcos

***3777**

Natación

22.7.2022

188

García García

Pablo

***2748**

Karate e D.A.

5.4.2022

189

García García

Pablo

***8196**

Loita e D.A.

26.1.2021

190

García García

Ángel

***6945**

Orientación

5.4.2022

191

García García

Jacobo

***9848**

Vela

5.4.2022

192

García Janeiro

Guillermo

***8021**

Ciclismo

14.3.2021

193

García Llorca

Marta

***7506**

Golf

23.7.2021

194

García Martínez

Iván

***6253**

Taekwondo

22.7.2022

195

García Naveiro

Laura

***6087**

Piragüismo

15.9.2020

196

García Naveiro

Natalia

***6086**

Piragüismo

5.4.2022

197

García Neira

Xoel

***9250**

Piragüismo

5.4.2022

198

García Otero

Carolina

***7884**

Piragüismo

7.5.2023

199

García Sarita

Carlos Yobani

***1616**

Loita e D.A.

15.9.2020

200

García Soto

Marcos

***9844**

Natación

23.10.2022

201

García Suárez

Noelia

***0429**

Halterofilia

26.1.2021

202

García Suárez

Sara

***0093**

Taekwondo

26.1.2021

203

García Suárez

María Isabel

***8011**

Piragüismo

5.4.2022

204

García Vidal

Yeray

***9869**

Piragüismo

7.5.2023

205

García Vidal

Miryam

***6063**

Taekwondo

22.7.2022

206

Garrido Barbosa

Manuel

***7593**

Piragüismo

5.4.2022

207

Garrido Brun

Jacobo

***8839**

Deporte adaptado

5.4.2022

208

Garrigos Rosa

Francisco

***8122**

Judo e D.A.

23.10.2022

209

Germade Barreiro

Rodrigo

***1282**

Piragüismo

5.4.2022

210

Gil Pérez

Leticia

***3426**

Atletismo

23.10.2022

211

Golán Santín

Borja

***2923**

Squash

5.4.2022

212

Gómez Anido

Valeria

***5758**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

213

Gómez Cortés

Beatriz

***6499**

Natación

23.10.2022

214

Gómez Costas

Irene

***9033**

Atletismo

5.4.2022

215

Gómez Eiras

Diego

***8903**

Tiro olímpico

14.3.2021

216

Gómez Mesías

Alba

***1701**

Natación

26.1.2021

217

Gonçalves

Jesús Antonio

***7032**

Loita e D.A.

26.1.2021

218

González Álvarez

Jesús

***6748**

Remo

22.7.2022

219

González Brey

Roberto

***6061**

Tiro olímpico

14.3.2021

220

González Carrera

Samuel

***1896**

Ciclismo

11.4.2021

221

González Díz

Aarón

***1026**

Boxeo

14.3.2021

222

González Esteban

María Paloma

***7229**

Vela

5.4.2022

223

González Estebán

Paula Cristina

***4324**

Vela

11.4.2021

224

González García

Javier

***1749**

Taekwondo

14.3.2021

225

Gónzalez García

Andrea

***0325**

Atletismo

5.4.2022

226

Gónzaléz García

David

***4772**

Natación

5.4.2022

227

González Mariño

Jorge

***9971**

Tríatlon e péntatlon moderno

22.7.2022

228

González Muiños

Nadia

***5074**

Salvamento e socorrismo

7.5.2023

229

González Muiños

Alejandro

***5074**

Salvamento e socorrismo

7.5.2023

230

González Novoa

María

***9565**

Taekwondo

27.9.2021

231

González Vázquez

Manuel

***5967**

Halterofilia

23.7.2021

232

Goyanes García

Carla

***6958**

Natación

5.4.2022

233

Graña Alonso

Pablo

***0954**

Piragüismo

7.5.2023

234

Graña Blanco

Óscar

***4163**

Piragüismo

7.5.2023

235

Guerrero Manso

Sara

***2629**

Tríatlon e péntatlon moderno

5.4.2022

236

Guisasola González

Ignacio

***7829**

Surf

14.3.2021

237

Hernández Núñez

Alvaro

***1576**

Halterofilia

22.7.2022

238

Hernández Núñez

María de los Ángeles

***1576**

Halterofilia

22.7.2022

239

Horta Pombo

Caetano Xosé

***9564**

Remo

7.5.2023

240

Hurtado Sanjurjo

Manuel

***4978**

Atletismo

7.5.2023

241

Iglesias de la Torre

Felipe

***9008**

Judo e D.A.

5.4.2022

242

Iglesias de Salvador

Nadia

***9353**

Patinaxe

11.4.2021

243

Iglesias Fernández

Marta

***6713**

Piragüismo

15.9.2020

244

Iglesias Forneiro

Adiaratou

***2120**

Paraatletismo

7.5.2023

245

Iglesias Garnelo

Paula

***0652**

Atletismo

14.3.2021

246

Iglesias Mosquera

David Isaac

***6903**

Tiro olímpico

5.4.2022

247

Iglesias Rial

Martín

***1041**

Kickboxing

15.9.2020

248

Iglesias Vilela

Damián

***0547**

Loita e D.A.

22.7.2022

249

Jacome Couto

Antía

***8184**

Piragüismo

14.3.2021

250

Jacome Couto

Martín

***8184**

Piragüismo

7.5.2023

251

Jarama Díaz

Iria

***7352**

Remo

7.5.2023

252

Lafuente Peláez

María

***1517**

Surf

5.4.2022

253

Lages Brión

Alexandre

***9582**

Natación

5.4.2022

254

Lahnin

Oussama

***3784**

Loita e D.A.

22.7.2022

255

Lalín Canda

Noelia

***6058**

Loita e D.A.

14.3.2021

256

Lameiro Rodríguez

Ainhoa

***8563**

Piragüismo

27.9.2021

257

Lariño Nieto

David

***7344**

Xadrez

23.7.2021

258

Lasarte Fernández

Irene

***2282**

Salvamento e socorrismo

7.5.2023

259

Laurijssen Busto

Rebecca

***9155**

Piragüismo

14.3.2021

260

Leirós Alonso de Velasco

Alfonso

***4934**

Vela

11.4.2021

261

Leirós Alonso de Velasco

Jaime

***7374**

Vela

26.1.2021

262

Lema Soto

José Antonio

***2594**

Tiro olímpico

23.7.2021

263

Liste Viaño

Martín

***0784**

Halterofilia

23.7.2021

264

Llamedo Álvarez

Emilio

***6479**

Piragüismo

14.3.2021

265

Llovo Frade

Andrea

***6701**

Patinaxe

14.3.2021

266

Lois García

Lara

***6596**

Ciclismo

7.5.2023

267

López Fernández

Yago

***3923**

Loita e D.A.

14.3.2021

268

López Fernández

Lara

***6122**

Salvamento e socorrismo

23.10.2022

269

López Gallego

Ana

***8344**

Tiro olímpico

22.7.2022

270

López Gredilla

Nicolás

***8326**

Loita e D.A.

23.10.2022

271

López Iglesias

Elian Numa

***1028**

Atletismo

23.7.2021

272

López Iglesias

Roberto

***1486**

Montañismo

5.4.2022

273

López López

Sara

***0611**

Atletismo

23.7.2021

274

López Marra

Iago

***7055**

Vela

5.4.2022

275

López Riobó

Sabela

***1184**

Taekwondo

15.9.2020

276

López Rivas

Francisco

***4950**

Automobilismo

23.10.2022

277

López Rodríguez

Andrea

***9263**

Patinaxe

7.5.2023

278

López Sheriff

Estrella

***0941**

Judo e D.A.

7.5.2023

279

López Vernet

Milagros

***0806**

Ciclismo, paraciclismo

23.10.2022

280

López Villar

Rosa

***4022**

Pesca e cásting

23.10.2022

281

Lorenzo Couso

Ruth

***7460**

Karate e D.A.

23.10.2022

282

Lorenzo de Amorín

Yeray Daniel

***9825**

Motonáutica

5.4.2022

283

Lorenzo Román

Jorge

***1899**

Vela

5.4.2022

284

Losada García

Alejandro

***9575**

Taekwondo

7.5.2023

285

Losada Rodríguez

Alejandro

***9904**

Taekwondo

23.7.2021

286

Loureiro López

Alberto

***9758**

Boxeo

15.9.2020

287

Loureiro Serrano

Noelia

***2534**

Salvamento e socorrismo

7.5.2023

288

Lumbreras de Lara

Laura

***1716**

Esgrima

5.4.2022

289

Magdalena Filgueiras

Lucía

***2123**

Halterofilia

15.9.2020

290

Manso Fraga

Tomás

***1704**

Natación

15.9.2020

291

Maquieira Piñeiro

David

***7794**

Piragüismo

5.4.2022

292

Marín Durán

Covadonga

*** 386**

Billar

26.1.2021

293

Mariño Blanco

María Jesús

***1944**

Esgrima

11.4.2021

294

Marti Roura

Albert

***7435**

Piragüismo

7.5.2023

295

Martín Campos

Bruno

***3584**

Surf

27.9.2021

296

Martínez Abelenda

Laura

***9750**

Judo e D.A.

23.10.2022

297

Martínez Castillo

Júnior

***4412**

Taekwondo

7.5.2023

298

Martínez Moral

Uxía

***7971**

Tenis

22.7.2022

299

Martínez Pachón

Gabriel

***5849**

Piragüismo

5.4.2022

300

Martínez Quiroga

Miguel

***5358**

Piragüismo

15.9.2020

301

Martínez Rodríguez

Gonzalo

***9751**

Vela

23.10.2022

302

Martínez Santiago

Irene

***5022**

Halterofilia

23.7.2021

303

Maseda Dorado

Ivo

***6166**

Atletismo

15.9.2020

304

Mazás Saavedra

Santiago Jacobo

***5880**

Pesca e cásting

23.10.2022

305

Meaños Asensi

Raquel

***3464**

Atletismo

14.3.2021

306

Medín López

Paula

***0043**

Rugby

22.7.2022

307

Meilán Fernández

Samuel

***8104**

Taekwondo

23.7.2021

308

Mendes Andrade

Estefanía

***6415**

Boxeo

15.9.2020

309

Mieres García

Malena

***4142**

Fútbol

5.4.2022

310

Miguéns González

José Luís

***8631**

Deportes de inverno

11.4.2021

311

Míguez González

Marcos

***3442**

Vela

14.3.2021

312

Miguez Neiro

María

***2612**

Ximnasia

14.3.2021

313

Millán Rodríguez

Rubén

***7413**

Piragüismo

27.9.2021

314

Miras Lago

José Ramón

***4713**

Boxeo

15.9.2020

315

Monasterio Portela

Ramón

***8169**

Loita e D.A.

23.7.2021

316

Monteagudo Leal

Jonathan

***1097**

Tríatlon e péntatlon moderno

23.7.2021

317

Monteagudo Moraña

Iago

***0059**

Piragüismo

7.5.2023

318

Montero Gómez

Joaquín

***1779**

Remo

23.7.2021

319

Moreira Alonso

Adrián

***9424**

Orientación

5.4.2022

320

Moreno Casares

Santiago

***9122**

Vela

15.9.2020

321

Morisón Rey

Camila Aldana

***6426**

Piragüismo

14.3.2021

322

Mosquera Jove

Carla

***0331**

Judo e D.A.

15.9.2020

323

Mosquera Rial

Adrián

***9767**

Piragüismo discapacitados

7.5.2023

324

Muiños González

Roberto

***3400**

Salvamento e socorrismo

7.5.2023

325

Muiños Mirás

Antón

***3964**

Automobilismo

15.9.2020

326

Muñoz Fole

Pedro

***8840**

Karate e D.A.

26.1.2021

327

Navarrete Santana

Ester

***9376**

Atletismo

5.4.2022

328

Naveiro Parada

Elena del Mar

***6160**

Piragüismo discapacitados

23.10.2022

329

Nieves Campello

Gustavo

***5249**

Atletismo (discapacitados)

15.9.2020

330

Nobre Oliveira

Pedro Henrique

***5965**

Kickboxing

14.3.2021

331

Nogueiras Liste

Dafne

***9020**

Loita e D.A.

23.10.2022

332

Novas Bonet

David

***1365**

Piragüismo

15.9.2020

333

Núñez García

Enma

***5467**

Karate e D.A.

22.7.2022

334

Ochoa Fernández

Manuel

***7998**

Piragüismo

22.7.2022

335

Okutu Kouletio

Jean Marie

***6026**

Atletismo

14.3.2021

336

Oliveras Argibay

Marina

***1641**

Patinaxe

5.4.2022

337

Ordoñez Muñiz

Fátima

***9760**

Piragüismo

14.3.2021

338

Osorio López

Pedro

***2184**

Atletismo

14.3.2021

339

Otero Miguez

Diego

***9396**

Loita e D.A.

26.1.2021

340

Outón Méndez

Lara

***9421**

Piragüismo

15.9.2020

341

Ouzande Iturralde

Sara

***7730**

Piragüismo

7.5.2023

342

Pacheco Rodríguez

Pablo

***7759**

Orientación

14.3.2021

343

Pais Rodríguez

Andrea

***1596**

Atletismo

26.1.2021

344

Pajón Piñeiro

José Manuel

***0522**

Tiro olímpico

14.3.2021

345

Palmás Reguera

Antonio

***0736**

Piragüismo

26.1.2021

346

Palomanes Martínez

José Alfonso

***9451**

Atletismo

14.3.2021

347

Pampín Blanco

Nerea

***0095**

Loita e D.A.

23.10.2022

348

Parada Martínez

Manuel

***8812**

Taekwondo

11.4.2021

349

Parada Novo

Iván

***3655**

Karate e D.A.

11.4.2021

350

Parada Santos

Lidia

***8483**

Atletismo

5.4.2022

351

Pardo Galdo

José Ramón

***6695**

Vela

5.4.2022

352

Pardo Pernas

Martín

***6166**

Natación

7.5.2023

353

Pasabant Quintián

Mikel

***4667**

Vela

5.4.2022

354

Patiño Pombal

Pablo

***1261**

Taekwondo

5.4.2022

355

Paz Albores

Alejandro

***9867**

Taekwondo

7.5.2023

356

Paz Bobadilla

Nathalia Andrea

***5686**

Halterofilia

7.5.2023

357

Paz Gago

Fátima

***3720**

Orientación

14.3.2021

358

Paz Romero

Manuel

***3399**

Taekwondo

27.9.2021

359

Peleteiro Brión

Ana

***8817**

Atletismo

7.5.2023

360

Pereira Daponte

Solange Andreia

***9426**

Atletismo

5.4.2022

361

Pereira Millos

Sergio

***0717**

Motonáutica

7.5.2023

362

Pérez Alcalde

Elena

***2473**

Taekwondo

23.7.2021

363

Pérez Alonso

Marta

***1969**

Patinaxe

7.5.2023

364

Pérez Aragunde

María

***0265**

Piragüismo

14.3.2021

365

Pérez Araujo

María

***1261**

Baloncesto

27.9.2021

366

Pérez Bugarín

Uxía

***0938**

Atletismo

15.9.2020

367

Pérez Carrera

Francisco

***4654**

Deporte adaptado

23.7.2021

368

Pérez Coya

Carla

***8355**

Piragüismo

5.4.2022

369

Pérez Estévez

Noelia

***5351**

Taekwondo

22.7.2022

370

Pérez Fernández

Fernando

***3952**

Deportes de inverno

23.10.2022

371

Pérez Morales

Daniel

***8387**

Ximnasia

11.4.2021

372

Pérez Ogando

Xiana

***8703**

Esgrima

23.10.2022

373

Pérez Parada

Juan Manuel

***8272**

Karate e D.A.

11.4.2021

374

Pérez Parrado

Alma María

***9713**

Taekwondo

23.7.2021

375

Pérez Rial

Carlos

***3726**

Piragüismo

11.4.2021

376

Pérez Riesco

Sofía

***5768**

Taekwondo

23.10.2022

377

Pérez Touriño

Lidia

***8072**

Loita e D.A.

14.3.2021

378

Pino Ibáñez

Brais

***1490**

Billar

23.10.2022

379

Pintor Bouzas

José Antonio

***0117**

Automobilismo

27.9.2021

380

Pinzón Morales

Janiel Karyn

***0015**

Halterofilia

15.9.2020

381

Piña Esteves

Leticia

***7864**

Piragüismo

14.3.2021

382

Piña Esteves

Diego

***7704**

Piragüismo

15.9.2020

383

Piñeiro Devesa

Lua María

***8563**

Taekwondo

15.9.2020

384

Piñeiro Pérez

Óscar

***6702**

Deportes de inverno

5.4.2022

385

Piroscia Penado

Darío

***2855**

Tiro olímpico

5.4.2022

386

Pombal Martínez

Marta

***9418**

Balonmán

26.1.2021

387

Portela Dieguez

Álvaro

***8621**

Taekwondo

27.9.2021

388

Portela Rivas

María Teresa

***1670**

Piragüismo

23.10.2022

389

Porto Lareo

José Enrique

***9802**

Ciclismo

15.9.2020

390

Prada Fernández

David

***7618**

Remo

23.10.2022

391

Prego Menor

Gerardo Alejandro

***8925**

Vela

5.4.2022

392

Priego Martos

Aitor

***9730**

Taekwondo

27.9.2021

393

Puente Dood Álvarez

Noa

***6257**

Ximnasia

23.10.2022

394

Rábano Blanco

Nuria

***5970**

Fútbol

23.7.2021

395

Ramos Suárez

Ricardo

***9119**

Karate e D.A.

26.1.2021

396

Ramos Maneiro

Diego

***1123**

Hípica

5.4.2022

397

Rascado Ríos

Fernando

***5436**

Taekwondo

15.9.2020

398

Represa Pérez

Mireya

***6462**

Xadrez

5.4.2022

399

Requejo Santos

José Antonio

***7997**

Atletismo

14.3.2021

400

Río González

Martiño

***8263**

Boxeo

14.3.2021

401

Ripoll González

Antoni

***3753**

Vela

5.4.2022

402

Rivas Iglesias

Iria

***9459**

Atletismo

14.3.2021

403

Rochez Márquez

Óscar Efraim

***7374**

Boxeo

5.4.2022

404

Rodríguez Carballo

Lucía

***2932**

Judo e D.A.

23.7.2021

405

Rodríguez de Jesús Torres

Miguel

***6479**

Vela

11.4.2021

406

Rodríguez Domenech

Airi

***3066**

Tiro olímpico

7.5.2023

407

Rodríguez Fernández

Manuel Jesús

***8838**

Taekwondo

26.1.2021

408

Rodríguez Fidalgo

Cristóbal

***8464**

Tríatlon e péntatlon moderno

14.3.2021

409

Rodríguez Gacio

Susana

***3716**

Tríatlon e péntatlon moderno

5.4.2022

410

Rodríguez Garaboa

Martín

***0182**

Patinaxe

23.7.2021

411

Rodríguez García

Cristina

***1221**

Loita e D.A.

23.7.2021

412

Rodríguez García-Paz

Nicolás

***6579**

Vela

7.5.2023

413

Rodríguez González

Guillermo Javier

***2843**

Tiro con arco

5.4.2022

414

Rodríguez Huertas

Iria

***8146**

Tríatlon e péntatlon moderno

23.10.2022

415

Rodríguez Huertas

Roi

***8146**

Piragüismo

7.5.2023

416

Rodríguez Iglesias

Gustavo

*** 713**

Tríatlon e péntatlon moderno

14.3.2021

417

Rodríguez Lechuga

Roberto

***7739**

Piragüismo

5.4.2022

418

Rodríguez León

Jesús

***2823**

Piragüismo

26.1.2021

419

Rodríguez Maneiro

María del Pilar

***9878**

Taekwondo

15.9.2020

420

Rodríguez Martínez

Omar

***9238**

Loita e D.A.

23.10.2022

421

Rodríguez Menéndez

Judith María

***6326**

Esgrima

22.7.2022

422

Rodríguez Muñoz

Melania

***8613**

Ximnasia

11.4.2021

423

Rodríguez Requejo

Pablo

***4618**

Piragüismo

14.3.2021

424

Rodríguez Rodríguez

Raquel

***8324**

Piragüismo

15.9.2020

425

Rodríguez Rodríguez

Sara

***1170**

Judo e D.A.

23.10.2022

426

Rodríguez Veloso

Sebastián

***0881**

Deporte adaptado

11.4.2021

427

Rodríguez Vicente

Luís

***5973**

Piragüismo

27.9.2021

428

Román Sánchez

Ivanna Carolina

***1795**

Atletismo

11.4.2021

429

Romero Fraga

Diego

***8311**

Piragüismo

5.4.2022

430

Romero Román

Irene

***6951**

Esgrima

23.10.2022

431

Ropero García

Mª Teresa

***7675**

Billar

26.1.2021

432

Rosa Moya

Alexis

***9210**

Judo e D.A.

23.10.2022

433

Ruíz Paz

Sergio

***3248**

Piragüismo

5.4.2022

434

Saavedra Reinaldo

Juan Antonio

***8152**

Deporte adaptado

5.4.2022

435

Sabarís Vilas

Antolín

***6041**

Tiro olímpico

14.3.2021

436

Sainz-Maza Villar

Adolfo Antonio

***6097**

Atletismo

14.3.2021

437

Salas Cid

María

***6583**

Ximnasia

7.5.2023

438

Salgado Freire

Pedro

***8904**

Vela

7.5.2023

439

Salgado López

Iván

***9430**

Xadrez

14.3.2021

440

Salgueiro Montero

Jairo

***7779**

Atletismo, discap.visual

7.5.2023

441

Salvado Carrillo

Martín

***9433**

Judo e D.A.

23.7.2021

442

Sanchez Novelle

Brais

***0784**

Piragüismo

11.4.2021

443

Sánchez Sánchez

José Manuel

***7143**

Piragüismo

27.9.2021

444

Sánchez Torrecillas

Borja

***1219**

Motociclismo

14.3.2021

445

Sánchez Varela

Santiago

***5377**

Loita e D.A.

23.10.2022

446

Sande Antón

Juan

***9325**

Surf

15.9.2020

447

Sanromán Hermida

Silvia

***9440**

Patinaxe

7.5.2023

448

Santomé Pontis

Gabriele

***9594**

Taekwondo

23.7.2021

449

Santos Ruiloba

Antonio Mª

***9352**

Ximnasia

14.3.2021

450

Santos Veiga

Xavier

***6059**

Karate e D.A.

14.3.2021

451

Serrat Seoane

Antonio

***8944**

Tríatlon e péntatlon moderno

22.7.2022

452

Setien Erro

Ania

***1890**

Bádminton

23.10.2022

453

Sherazadishvili Sakvarelidze

Nikoloz

***7826**

Judo e D.A.

23.10.2022

454

Sieiro Barreiro

Adrián

***2033**

Piragüismo

7.5.2023

455

Silva Ángel

Marcos

***8016**

Taekwondo

23.10.2022

456

Silva Pazos

Unai

***2154**

Taekwondo

23.7.2021

457

Silva Vieira

Francisco

***5012**

Piragüismo

14.3.2021

458

Soneira Muiño

Santiago

***0491**

Tiro con arco

5.4.2022

459

Suárez Alonso

Ángel

***9660**

Ciclismo

15.9.2020

460

Suárez Gión

Rocío

***2004**

Boxeo

15.9.2020

461

Suárez González

Alejandra

***9941**

Vela

15.9.2020

462

Suárez González

Patricia

***9941**

Vela

15.9.2020

463

Temprás Corrales

Gabriel

***4167**

Taekwondo

23.7.2021

464

Tiebo Pérez

Rodrigo

***3628**

Piragüismo

14.3.2021

465

Toimil Fernández

María Belén

***1409**

Atletismo

5.4.2022

466

Tojo Velasco

Cristy Shedimar

***7322**

Karate e D.A., discapacitado visual

22.7.2022

467

Toro Carballo

Cristian Isaac

***7940**

Piragüismo

7.5.2023

468

Toro Prieto-Puga

Sofía

***0253**

Vela

7.5.2023

469

Torreiro Guillín

Helena

***0705**

Salvamento e socorrismo

7.5.2023

470

Torres Martínez

Raquel

***1226**

Piragüismo

5.4.2022

471

Torres Parada

José Manuel

***8753**

Caza

23.7.2021

472

Torres Taboada

José Ángel

***8640**

Caza

15.9.2020

473

Torviso Berdeal

José Antonio

***9564**

Orientación

7.5.2023

474

Touriño Ferreirós

Mónica

***6278**

Deportes de inverno

15.9.2020

475

Triana López

Mauro

***0784**

Atletismo

11.4.2021

476

Trigo Piñeiro

Alba

***2737**

Vela

11.4.2021

477

Turcan

Ion

***1332**

Loita e D.A.

7.5.2023

478

Uzal Paredes

Anxo

***9304**

Loita e D.A.

23.10.2022

479

Vaamonde García

Eirim

***8476**

Taekwondo

27.9.2021

480

Vallejo Esperón

Sergio

***6660**

Piragüismo

7.5.2023

481

Varela de Fátima

Elena

***6274**

Taekwondo

27.9.2021

482

Varela Iglesias

Ana

***2247**

Piragüismo

5.4.2022

483

Vázquez Fernández

Laura

***9892**

Judo e D.A.

22.7.2022

484

Vázquez Hermida

Laura

***9709**

Taekwondo

23.10.2022

485

Vázquez Llenín

Pedro

***2704**

Piragüismo

5.4.2022

486

Vázquez Segade

Andrea

***2464**

Piragüismo

26.1.2021

487

Vidal Aguin

Alba

***4929**

Taekwondo

27.9.2021

488

Vidal Álvarez

Alejandro

***3143**

Taekwondo, parataekwondo

22.7.2022

489

Vidal Lamas

Andrea

***8148**

Tiro olímpico

23.7.2021

490

Vieiro Pérez

Roberto

***6138**

Atletismo

7.5.2023

491

Vieito Cobián

Juan

***6373**

Vela

5.4.2022

492

Vilas Miranda

Andrea

***9932**

Taekwondo

5.4.2022

493

Vilas Vidal

María

***8715**

Natación

7.5.2023

494

Villar Varela

Carmen

***8842**

Piragüismo

7.5.2023

495

Villaverde Campos

José María

***7932**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

496

Wizner Pérez-La Fuente

Martín

***6643**

Vela

14.3.2021

497

Yáñez Ferreiro

Aida

***2429**

Salvamento e socorrismo

15.9.2020

498

Zernov

Vladislav

***7742**

Loita e D.A.

26.1.2021

499

Zubizarreta Moya

Gonzalo

***6605**

Surf

5.4.2022