Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 177 Martes, 1 de setembro de 2020 Páx. 34825

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 12 de agosto de 2020, da Secretaría Xeral de Emprego, polo que se notifica a resolución do expediente sancionador incoado por infracción administrativa na orde social 2017/0260-4 e tres máis.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, intentada a notificación persoal e devoltas polo servizo de Correos por resultar imposible a súa práctica, por este anuncio notifícaselles ás empresas relacionadas no anexo as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores na orde social.

O texto íntegro das resolucións poderanse consultar nas dependencias da Secretaría Xeral de Emprego, situada no Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela, no prazo de dez (10) días contados desde o día seguinte ao da data de publicación deste anuncio no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE). Transcorrido este prazo, teranse por notificadas as actuacións.

As resolucións poñen fin á vía administrativa, polo que os interesados poderán impugnalas ante os xulgados sociais, no prazo de dous (2) meses contados desde a súa publicación, de acordo co disposto nos artigos 2.n) e 6.2.b) da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social.

Advírteselles que terán que aboar a multa imposta mediante a necesaria utilización do impreso que poderán solicitar na correspondente Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, no número de conta, na entidade bancaria e no prazo que nel se sinala, dentro do prazo de pagamento do período voluntario, xa que, noutro caso, se incoará o procedemento pola vía de constrinximento.

Santiago de Compostela, 12 de agosto de 2020

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Empresa

Domicilio

Localidade

Nº de expediente

Acta de infracción

Data resolución

Preceptos

Sanción imposta

Infrinxidos

Sancionadores

Cospesdel, S.L.

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

RL 2017/0260-4 76378/2017/4/T

4 de marzo de 2020

Artigos 4.2.f) e 29 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.

Artigo 7.10 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante o Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

626 €

Seirt, S.A.U.

Madrid

Madrid

RL 2017/0052-2
14325/2017/2/T

11 de decembro de 2019

Artigo 38.2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.

Artigo 7.5 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante o Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

1.250 €

Ming Ming Chen

A Coruña

A Coruña

RL 2017/0287-1 28853/2017/1/T

4 de marzo de 2020

Artigo 11.2 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e artigo 8 do Real decreto lexislativo 1529/2012, do 8 de novembro.

Artigo 7.2 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante o Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

626 €

JL Publi, S.L.

A Coruña

A Coruña

RL 2017/0399-1 76242/2017/1/T

1 de outubro de 2019

Artigo 12.4.c) do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.

Artigo 7.5 do texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado mediante o Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

626 €