Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Luns, 7 de setembro de 2020 Páx. 35269

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 27 de agosto de 2020 pola que se publica a modificación do plan de estudos da titulación de grao en Fisioterapia.

O plan de estudos da titulación de grao en Fisioterapia pola Universidade de Vigo foi publicado no Boletín Oficial del Estado do 1 de novembro de 2010, unha vez establecido o carácter oficial do título mediante o Acordo do Consello de Ministros do 30 de outubro de 2009, publicado mediante a Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 13 de novembro de 2009 (BOE do 5 de xaneiro de 2010).

De conformidade co disposto no artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece o procedemento para a modificación de plans de estudo xa verificados, e tras obter o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia á solicitude da Universidade de Vigo de modificación do plan de estudos da titulación de grao en Fisioterapia,

Esta reitoría

RESOLVE:

Publicar a modificación do plan de estudos conducente á obtención do título universitario oficial de graduado ou graduada en Fisioterapia pola Universidade de Vigo, que se recolle no anexo desta resolución.

Vigo, 27 de agosto de 2020

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO (folla 1 de 3)

Denominación do título: graduado ou graduada en Fisioterapia pola Universidade de Vigo.

Rama de coñecemento a que se adscribe o título (RD 1393/2007, do 29 de outubro): Ciencias da Saúde.

Código da titulación: P05G171-Facultade de Fisioterapia-Campus de Pontevedra.

Código RUCT: 2501115.

Distribución do plan de estudos en créditos ECTS:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Materias obrigatorias

Inclúe prácticas externas: estadías clínicas (42 ECTS)

147

Materias optativas

24

Traballo de fin de grao

9

Total

240

Distribución dos créditos da formación básica do plan de estudos:

Rama de coñecemento

Materia da rama (RD 1393/2007, do 29 de outubro)

Materias vinculadas

do plan de estudos

ECTS

Materia

Rama

Ciencias da Saúde

Anatomía Humana

Anatomía Humana

9

30

60

Afeccións Medicocirúrxicas

9

Afeccións Médicas

6

Afeccións Cirúrxicas

6

Fisioloxía

Fisioloxía Humana

9

18

Movemento Funcional en Fisioterapia

9

Bioquímica-Física

Bioquímica e Biofísica

6

Psicoloxía

Aplicacións en Ciencias da Saúde

6

Total ECTS

60

ANEXO (folla 2 de 3)

Resolución do 27 de agosto de 2020 pola que se publica a modificación do plan de estudos da titulación de grao en Fisioterapia pola Universidade de Vigo

Organización temporal do plan de estudos de grao en Fisioterapia

Facultade de Fisioterapia-Campus de Pontevedra

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Mód.

Tipo

ECTS

1

1

Anatomía Humana: Anatomía Humana

MFB

FB

9

1

2

Fisioloxía: Movemento Funcional en Fisioterapia

MFB

FB

9

1

1

Fisioloxía: Fisioloxía Humana

MFB

FB

9

1

2

Psicoloxía: Aplicacións en Ciencias da Saúde

MFB

FB

6

1

1

Bioquímica-Física: Bioquímica e Biofísica

MFB

FB

6

1

2

Anatomía Humana: Afeccións Medicocirúrxicas

MFB

FB

9

1

1

Fundamentos de Fisioterapia

MFOE

OB

6

1

2

Valoración en Fisioterapia

MFOE

OB

6

2

1

Anatomía Humana: Afeccións Médicas

MFB

FB

6

2

2

Fisioterapia Xeral II

MFOE

OB

9

2

1

Anatomía Humana: Afeccións Cirúrxicas

MFB

FB

6

2

2

Terapia Manual

MFOE

OB

9

2

1

Cinesiterapia

MFOE

OB

9

2

2

Saúde Pública e Fisioterapia Comunitaria

MFOE

OB

6

2

1

Fisioterapia Xeral I

MFOE

OB

9

2

2

Radioloxía

MFONE

OB

6

3

1

Fisioterapia de Trastornos Neuromotrices

MFOE

OB

9

3

2

Fisioterapia en Especialidades Clínicas I

MFOE

OB

9

3

1

Fisioterapia Cardiorrespiratoria

MFOE

OB

9

3

2

Fisioterapia en Especialidades Clínicas II

MFOE

OB

9

3

1

Inglés para Ciencias da Saúde

MOP

OP

6

3

2

Fisioterapia no Linfedema

MOP

OP

6

3

1

Fisioterapia no Deporte e a Actividade Física

MOP

OP

6

3

2

Fisioterapia na Diversidade Funcional

MOP

OP

6

3

1

Pilates Aplicado en Fisioterapia

MOP

OP

6

3

2

Rehabilitación Cardíaca

MOP

OP

6

3

1

Fisioterapia en Uroxinecoloxía e Obstetricia

MOP

OP

6

3

2

Fisioterapia Laboral e Ergonomía

MOP

OP

6

3

1

Fisioterapia en Pediatría

MOP

OP

6

3

2

Fisioterapia Cérvico-Cranio-Mandibular

MOP

OP

6

4

1

Metodoloxía da Investigación en Ciencias da Saúde

MFONE

OB

9

4

Anual

Prácticas externas: estadías clínicas

MEC

OB

42

4

2

Traballo de fin de grao

MTFG

OB

9

Optativas: escollerase un total de catro (24 ECTS) dunha oferta de dez materias (60 ECTS).

A temporalidade das materias poderá, por circunstancias excepcionais, sufrir modificacións, sempre que o autorice a vicerreitoría con competencia en organización académica e con anterioridade ao inicio do curso académico.

SEM.: semestre. MÓD.: módulo (véxanse abreviaturas na táboa de organización da oferta de créditos).

FB

Formación básica

OB

Obrigatoria

OP

Optativa

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos do grao en Fisioterapia

pola Universidade de Vigo

Facultade de Fisioterapia-Campus de Pontevedra

Módulo

Abreviatura

ECTS

Oferta total

Distribución da oferta

Formación básica

MFB

60

60 Formación básica

Formación obrigatoria específica

MFOE

90

90 Obrigatorios

Formación obrigatoria NON específica

MONE

15

15 Obrigatorios

Optatividade

MOP

60

60 Optativos

Estadías clínicas

MES

42

42 Obrigatorios

Traballo de fin de grao

MTFG

9

9 Obrigatorios

Oferta total ECTS

276