Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 184 Xoves, 10 de setembro de 2020 Páx. 35581

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 1 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 3 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR949A).

No Diario Oficial de Galicia nº 14 do pasado 22 de xaneiro publicouse a Resolución do 3 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR949A).

A concesión destas subvencións será atendida con cargo á aplicación orzamentaria 04.40.441A.780.1, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020, ata un importe máximo de 700.000 €. Segundo o disposto na Resolución da Secretaría Xeral para o Deporte do 25 de xuño de 2020, modifícase o crédito disposto na Resolución do 3 de xaneiro pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR949A), que queda establecido en 602.837,90 €.

No artigo 3.2 da convocatoria establecíase un prazo dun mes para a presentación de solicitudes.

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, na data do 15 de xuño publícase a Resolución do 5 de xuño de 2020 (DOG número 116), da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas á emenda, as solicitudes en motivo de inadmisión e as admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 3 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2020, e establécese un prazo de dez (10) días hábiles para formular reclamacións, emendar erros e a falta de documentación.

Unha vez pechado o prazo de reclamacións, emenda de erros e falta de documentación, o órgano instrutor remite aqueles expedientes administrativos que cumpren todos os requisitos e reúnen toda a documentación necesaria á comisión encargada da súa valoración. Na data do 16.7.2020 tivo lugar a Comisión de Valoración que emite o seu informe cunha relación das solicitudes presentadas ordenadas por orde de prelación de maior a menor puntuación en aplicación dos criterios de baremación establecidos na base 13ª.

Con data do 30 de xullo publícase no Diario Oficial de Galicia (DOG nº 152) a Resolución do 22 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se publica a relación das solicitudes desestimadas e inadmitidas e a baremación provisional das solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 3 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2020, e concédese un prazo de 10 días hábiles para que as persoas interesadas poidan formular alegacións.

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión de Valoración a que se refire as bases 11 e 12 da Resolución do 3 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, e as propostas formuladas por esta, tendo en conta o disposto no artigo 33 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 16 de xullo de 2020, tendo en conta a proposta formulada pola citada comisión e, unha vez examinadas as alegacións presentadas á proposta de resolución provisional e de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar, para a adquisición de equipamentos deportivos, as subvencións que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas polos puntos acadados. No anexo determínase o investimento subvencionable e a axuda concedida.

Os importes das subvencións serán o 80 % do investimento subvencionable; a porcentaxe restante será achegada pola entidade beneficiaria.

Segundo. Desestimar o outorgamento das solicitudes de subvención e declarar inadmitidas as entidades que se recollen no anexo II desta resolución.

Terceiro. Desestimar o outorgamento das solicitudes de subvención polo esgotamento de crédito da convocatoria ás entidades que se recollen no anexo III desta resolución, ordenadas por puntuación.

Cuarto. Estas listaxes exporanse tamén nos taboleiros de anuncios dos servizos provinciais e da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web https://deporte.xunta.gal

Quinto. As entidades beneficiarias deberán presentar a documentación xustificativa establecida segundo o disposto na base 22ª de xustificación da subvención da Resolución do 3 de xaneiro de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR949A), ata o 30 de novembro de 2020.

Sexto. Segundo o disposto na base 21ª sobre o pagamento, poderase realizar o pagamento do 100 % da contía da subvención concedida, en concepto de pagamento anticipado, que se fará efectivo, por solicitude da entidade beneficiaria, segundo o anexo VI, unha vez realizada a notificación da subvención e logo da aceptación expresa desta. Para o caso de que os pagamentos superen os 18.000 euros, e segundo o disposto no artigo 67.4 do Decreto 11/2009, do 11 de xaneiro, a garantía deberá cubrir o 5 % da contía que supere os 18.000 euros.

Sétimo. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interporse un recurso potestativo de reposición ante a Secretaría Xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2020

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Listaxe de entidades beneficiarias

a) Clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas:

Entidade

NIF

Investimento aprobado

Puntos

Importe solicitado

Axuda proposta

Beneficiaria en 2019

Club Kempo Barbanza

G70292727

Tatami

Material de ximnasia

105

23.018,39 €

18.414,71 €

Non

Club de Lucha San Ignacio

G36708303

Tapiz

Marcadores

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

100

9.653,71 €

7.722,97 €

Non

Club Deportivo Ritmo Lugo Dance

G27483676

Trampolín, colchonetas, tatami

Calefacción portátil

Desfribilador

100

4.800,69 €

3.840,55 €

Non

Club Judo Lugo

G27149988

Tatamis

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

95

19.100,00 €

15.280,00 €

Non

Yacar Racing

G70323266

Furgoneta

95

31.883,50 €

20.000,00 €

Non

Club Badminton A Estrada

G36236511

Furgoneta

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

95

25.000,00 €

20.000,00 €

Non

Asociación Deportiva Escuela Kiap

G36788594

Petos e cascos electrónicos tatami, proteccións e material de kickboxing

Bicicletas estáticas e colchonetas

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

95

7.370,00 €

5.896,00 €

Non

Club Salvamento Arteixo

G70192190

Táboas e piraguas de rescate, pas

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

90

34.700,00 €

20.000,00 €

Non

Club Minauta

G36834240

Furgoneta

90

24.200,00 €

19.360,00 €

Non

Club Atletismo Femenino Celta

G36927689

Furgoneta

90

20.000,00 €

16.000,00 €

Non

Ensino Lugo Club de Baloncesto

G27324284

Furgoneta, marcadores multideporte e módulos de posesion portátiles

Caixa de primeiros auxilios

85

31.578,99 €

20.000,00 €

Non

Club Voleibol Ourense

G32146391

Postes

Furgoneta e cadeiras

85

27.005,82 €

20.000,00 €

Non

Club Voley Playa Milenio Ourense

G32482572

Postes

Furgoneta e cadeiras

85

26.987,59 €

20.000,00 €

Non

Prado Surf Club

G36850014

Furgoneta

85

25.000,00 €

20.000,00 €

Non

Club Basketmi Ferrol

G15282221

Furgoneta

85

25.000,00 €

20.000,00 €

Non

Atletismo A Estrada

G94060142

Colchoneta, saltómetro e listón

Furgoneta

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

85

24.800,00 €

19.840,00 €

Non

Club Piraguismo Cambados

G36217701

Furgoneta

85

25.000,00 €

20.000,00 €

Non

Clube Balonmán Cañiza

G36320729

Portarías

Furgoneta

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

85

26.372,93 €

21.098,34 €

Non

Fundación Celta de Vigo

G36810042

Minibús

80

97.380,00 €

20.000,00 €

Non

Beach Club Surf & Coffe

G70538756

Táboas surf

Furgoneta

80

33.747,26 €

20.000,00 €

Non

Club Balonmán Cangas

G36102705

Portarías

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

80

24.486,30 €

19.589,04 €

Non

Club de Remo Vilaxoán

G36205698

Remos de competición

Furgoneta

80

28.132,00 €

20.000,00 €

Non

Club Deportivo Náutico de Miño

G15626997

Embarcacións e chalecos

Cronómetro

Caixa de primeiros auxilios

80

25.473,44 €

20.000,00 €

Non

Club Natación Pabellón Ourense

G32310336

Furgoneta

80

27.941,40 €

20.000,00 €

Non

Club Emeve

G27041490

Furgoneta

80

24.417,12 €

19.533,70 €

Non

Club Bádminton Ravachol Pontevedra

G94146743

Furgoneta

80

25.000,00 €

20.000,00 €

Non

Club As Rodas Patinaje Artístico

G36645091

Harness

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

80

2.029,40 €

1.623,52 €

Non

Club Viaxes Amarelle FS

G15779929

Furgoneta

80

20.000 €

16.000 €

Non

Club Náutico Cangas*

G36457877

Táboas e outro material para embarcacións

Furgoneta

75

45.931,45 €

18.146,35 €

Non

* Estímase parcialmente.

b) Federacións deportivas galegas:

Entidade

NIF

Investimento aprobado

Puntos

Importe solicitado

Axuda proposta

Beneficiaria en 2019

Federación Galega de Actividades Subacuáticas

G15108319

Furgoneta e cámaras fotográficas

Desfibrilador e material sanitario

90

22.433,00 €

17.946,40 €

Non

Federación Galega de Karate e D.A.

G36640019

Tatami

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

85

14.448,20 €

11.558,56 €

Non

Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno

V36703932

Pedales e rodillos

Material de ximnasio, sistemas de cronometraxe e furgoneta

Outro material sanitario

50

17.976,00 €

14.380,80 €

Non

Federación Galega de Hockey

G32172058

Bandas de hóckei

Transporte de material

50

2.400,00 €

1.920,00 €

Non

Federación Galega de Surf

G15565484

Furgoneta

45

37.300,00 €

29.840,00 €

Non

Federación Galega de Pelota

G15067002

Proteccións

Desfribilador

35

2.839,87 €

2.271,90 €

Non

Federación Galega de Kung Fu

V36756914

Tatami

Marcadores e sistema de cronometraxe

30

19.608,32 €

15.686,66 €

Non

Federación Galega de Deportes de Inverno

G32023665

Paos de competición

20

3.232,80 €

2.586,24 €

Non

Federación Galega de Petanca

G36644466

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

20

1.050,00 €

840,00 €

Non

Federación Galega de Orientación

G70381603

Sistema de cronometraxe

10

4.327,70 €

3.462,16 €

Non

ANEXO II

Solicitudes desestimadas e inadmitidas

AEAT

Non está ao día das obrigas tributarias

Atriga

Débedas coa Axencia Tributaria de Galicia

SS

Non está ao día no cumprimento das obrigas de pagamento da Seguridade Social

MNS

Material non subvencionable e/ou inferior ao gasto mínimo subvencionable

Non RED

A entidade non está inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia

Presentación na sede electrónica

A solicitude non se presentou a través da sede electrónica polo procedemento PR949A

Base 3ª

Non reunir as condicións de persoa beneficiaria segundo o disposto na base 3ª da Resolución do 3 de xaneiro de 2020.

Anexo IV

Non emenda/falta de presentación do anexo IV

Anexo V

Non emenda/falta anexo V

Anexo X

Non emenda/falta de presentación do anexo X

a) Clubs, sociedades anónimas e seccións deportivas:

Entidade

NIF

Motivo

Club Deportivo Marte

G15086549

Anexo IV, MNS

Club BTT Oza-Cesuras

G70365788

Anexo IV

Cultural y Deportiva Ciudad Jardín

G15088545

MNS

Club Deportivo Millarengo Cultura

G70311980

MNS

Club Deportivo Patinaxe Boiro

G70355276

MNS, AEAT

Sociedade Deportiva O Val de Narón

G15383433

AEAT

Peña Ciclista Quintena

G15503089

MNS

Cedeira Tenis Club

G70440433

MNS

Hockey Club Liceo

G15075278

MNS, AEAT

Salvamento y Socorrismo Carballo

G15171911

MNS

Compostela Esgrima

G15906894

AEAT, PMNS

C.D. Sar Extramundi

G70416425

AEAT

Eiris Sociedade Deportiva

G15644347

Anexo IV

Club Ximnasia Rítmica María Barbeito

G15803786

MNS

Club Parapente Ferrol

G70149497

Anexos IV e X

Club Patinaxe Galia

G70439179

Anexo IV e anexo X

Area Longa Surf Club

G15414964

Anexo IV

Club de Actividades Subacuáticas Nauga

G70273750

Anexo IV

Club Sporting Zas

G15349152

Anexo IV

Club Ciclista Riazor

G15541758

Anexo IV, anexo V, anexo X

Club Voleibol Noia

G15318181

Anexo IV e anexo V

Club Deportivo A Coruña Fillos de Breogán

G70329958

Anexo IV, anexo V, anexo X, PMNS

Club Torrado Treus Deportes de Contacto

G70611991

Anexo IV, V, X

Club Baloncesto Noia

G15129588

Anexo IV

Club Ciclista Sonense

G70473160

Anexos IV, V e X

Club Atletismo Noia

G15123664

Anexos IV e V

Club Náutico Folixa

G15440969

Anexos IV e V

Club Acuatic Oleiros

G70214846

Anexo IV, PMNS

Club Deportivo Calasanz

G15201387

Anexo IV e PMNS

Club Ciclista Betanzos

G15051733

Anexo IV, anexo V

Club de Pádel Vilalba

G27490606

MNS

Club Deportivo Mergullo Viveiro

G27504984

AEAT

Sociedad Deportiva Becerreá

G27136670

MNS

Sociedad Deportiva San Caetano

G27138247

MNS

SDC Residencia

G27120310

MNS

Clube ANPA Rosalía de Castro Lugo

G27126234

MNS

Clube Ciclista Terra Cha-Vilalba

G27446558

Atriga

Asociación Deportiva Cultural SIR Lugo

G27492396

AEAT

Club de Atletismo Burela

G27514587

Anexo IV e X, PMNS

Agrupación Deportiva Matela

G27148964

Anexo IV, PMNS

Agrupación Deportiva Nosa Sra. do Pilar

G27040013

Anexo IV

Club de Hockey Isla Pancha

G27472539

Anexo IV, anexo V, PMNS

Sociedad Deportiva Monterroso

G27170166

Anexo IV, PMNS

Peña Ciclista Lar

G27042373

Anexo IV, anexo X, PMNS

Club Deportivo Codesido

G27194307

Anexo IV, PMNS

Club de Fútbol Monforte

G27433853

Anexo IV, PMNS

Club Baloncesto Celtas de Foz

G27137546

Anexo IV

Club de Tiro San Froilán

G27429521

Anexo IV

C.D. Sagrado Corazón

G27459999

MNS

Club Deportivo Cultural Santa Teresita

G32227043

MNS, AEAT

Club Santo Domingo

G32004244

MNS

Club de Fútbol Loñoa

G32414740

AEAT, PMNS

Escolas Deportivas Concello de Maceda Clube Deportivo

G32483307

AEAT

Salaourense 2014

G32442196

Anexos IV e X, AEAT

Maese Riders Team

G32503252

MNS

Club de Baile Deportivo Pasos-Baile Galicia

G27750371

Anexo IV

Atlántico Hockey Club

G36684850

MNS

Club de Patinaxe Artística Salvaterra

G94133287

Anexo IV e V, MNS

Club de Patinaxe Artística Luar

G36202513

MNS

Patos Surf Club

G36796209

MNS

Ureca

G36631539

MNS

Club Atletismo Baiona

G27798032

MNS, AEAT

Veteranos Tomiñeses, F.C.

G94167467

MNS

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

AEAT, SS, PMNS

Vigo Mafia Surf Club

G27832534

Anexo IV, AEAT

Club de Campo de Vigo

G36613685

Anexo IV, AEAT, SS

Club de Fútbol Deportivo Chaín

G36794196

MNS

Sociedad Deportiva Bandeira

G36148310

MNS

Domaio F.C.

G36039352

MNS

Veteranas de Balonmano

G27847615

MNS

Club de Patinaxe Artística Gondomar

G27795350

MNS

Asociación Cultural Deportiva Unión Deportiva Atios

G36323889

MNS

Club de Tiro Olímpico Lucero

G36260172

Anexo IV e anexo X, RED

Club de Golf Chan do Fento

G36114056

Anexo IV

Pontebike Team

G94200300

RED

Club Deportivo Do CSCR de Beade

G36904530

MNS

Grupeta Pan de Zarko

G27839463

MNS

Asociación Gallega de Tenis Playa

G27779586

MNS

Club de Baloncesto Arxil

G36039584

Anexo IV

Club Rápido Bahía de Aldán

G36047322

Anexo IV

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

Anexo IV e anexo V

Club Halterofilia Vigo

G36757623

Anexo IV e V

Cordeiro Club de Fútbol-Valga

G36108207

Anexo IV

Club Rítmica Agarimo

G94175502

Anexo IV

Escuela Deportiva Marín

G94107869

Anexo IV

Club de Tiro Río Lérez

G36541662

Anexo IV

Equipo Ciclista Cidade de Pontevedra

G94196631

Anexo IV

Porriño Baloncesto Base

G36391662

Anexo V

Clube de Loita Pontevedra

G36591626

Anexo IV

Poio Bike Club

G94147659

Anexo V, anexo X

Club Olimpic Vilagarcía

G36373140

Anexo IV

Club Deportivo Viejo Lobo School

G94161445

Anexo IV

Escudería Buxa Motor

G36585966

Anexos IV e V

Cornelios

G36457901

Anexo V

Vigo Rugby Club

G36680924

Anexo IV, V e X

Peña Ciclista Moto Bike

G36233062

Anexo IV, PMNS

Botana Motorsport

G94150760

Anexo IV, anexo X, PMNS

Asociación Futevolei Vigo

G27848688

Anexo IV, PMNS

Hoquei Club Ponteareas

G94187846

Anexo IV, anexo X

Club Baloncesto O Grove

G36061034

Anexo IV, anexo V, anexo X

Club Juventude de Cambados

G36052124

Anexo IV

Escuela Deportiva Municipal Estradense

G36132553

Anexo IV

Club Independiente

G36894749

Anexo IV, anexo V, anexo X

Arbo C.F.

G36174829

Anexo IV

Club Deportivo Pinarium

G94023249

Anexo IV, anexo V

Club Polideportivo San Xerónimo Emiliani

G36284537

Anexo IV

Cíes Squash

G27869437

MNS

CPA Rosaleira Mos

G27764174

MNS

b) Federacións deportivas:

Entidade

NIF

Motivo

Federación Galega de Pesca e Casting

V15141328

MNS

Federación Gallega de Tenis

G15102767

Anexo IV (asinado por órgano non competente)

Unión de Federacións Deportivas Galegas

G27378272

Base 3ª, anexo IV, anexo X

Federación Galega de Bádminton

V36645133

SS, anexo IV

ANEXO III

Solicitudes desestimadas polo esgotamento do crédito desta convocatoria

a) Clubs, sociedades anónimas e seccións deportivas:

Entidade

NIF

Puntos

Beneficiaria en 2019

Club Nautico Cangas*

G36457877

75

Non

Club Estudiantes Lugo

G27032127

75

Non

Muralla Rugby Club

G27103423

75

Non

Club do Mar Bueu

G36039501

75

Non

Club Ximnasio Fibra

G15579782

75

Non

Club Voleibol Maniotas

G36580736

75

Non

Club Salvamento Vilagarcía

G94093721

75

Non

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

75

Non

Club Ciclista Corbelo

G36586618

75

Non

Club San Francisco Teo

G15861701

75

Non

Escolas Balonmán Xiria

G70046362

75

Non

Club de Tenis A Pedralba

G15723281

75

Non

CD Centro Deportivo D10

G27483023

75

Non

Club Voleibol Cabo de Cruz

G15344203

75

Non

Sociedade Deportiva e Cultural Asmubal Meaño

G36535516

75

Non

Judo Club Bergantiños

G70457411

75

Non

Asoc. Club de Bolos Belesar-Urgal

G36742914

75

Non

Real Club Náutico Rodeira Cangas

G36040756

75

Non

Centro Ecuestre Rías Baixas, S.L.

B27778273

75

Non

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

G15487028

75

Non

Sociedad de Pesca Riomar 2008

G70158340

70

Non

La Vieja Escuela Boarding Clug

G70257670

70

Non

Judo Club Galicia Sur

G27781541

70

Non

Club Escola Rosalía

G27827856

70

Non

Gios Kiwi Atlántico

G27707652

70

Non

Rebouras Team

G27812650

70

Non

Motoclub VFM

G94110996

70

Non

Club Poio Fútbol Sala

G36363083

70

Non

Máster da Louriña

G27820000

70

Non

Clube de Piraguismo Altruán de Ribadeo

G27282946

70

Non

Club Hípico La Cruz

G27453042

70

Non

Balonmán Xallas F.C.

G70313499

70

Non

Sociedad Deportiva Noalla

G36207231

70

Non

Judo Club Bemantes

G15919640

70

Non

Sociedade Deportiva As Xubias

G15115371

70

Non

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

70

Non

Club Arte e Movemento

G70231881

70

Non

Club Deportivo Padel Femenino Cíes

G27713759

70

Non

Sociedade Deportiva Río Sar

G15287733

70

Non

Club Polideportivo Saudade

G36662344

70

Non

Club Amfiv

G36711380

70

Non

Salvamento Acuático Pontevedra

G36233526

70

Non

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

A36609105

65

Non

Club Náutico Umia

G36036150

65

Non

Centro Veciñal e Cultural de Valadares

G36805158

65

Non

Club de Piragüismo Viveiro

G27210640

65

Non

Sociedad Deportiva Atlético Novás

G36105542

65

Non

Club Deportivo Tres Lunas Valdeorras

G32474538

65

Non

Asociación Deportiva Biciclistas Galegos

G27486216

65

Non

SD Arzúa

G15384837

65

Non

Club Taekwondo Vilalba Jansu

G27338672

65

Non

CD Ball Ourense

G32475295

65

Non

O Condado Gaelic Athletic Club

G94145703

65

Non

Escuela Orensana Municipal de Piragüismo

G32262479

65

Non

Asociación Basket Ourense

G32215733

65

Non

Club Recreo Cultural

G36435758

65

Non

UD Ribera O Rosal

G36166213

65

Non

Club Baloncesto Burela

G27164680

65

Non

Clube de Remo Ría de Marín

G36049724

65

Non

Club Remo Ribadeo

G27136704

65

Non

Club Remo Vigo

G27852896

65

Non

Clube Balonmán Lalín

G36104800

65

Non

Club de Taekwondo Kae Sport

G27830975

65

Non

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

65

Non

Club Atletismo Millaraio

G70193313

65

Non

Club Peña Trevinca Barco

G32022626

65

Non

Escuelas Deportivas Artai

G32352593

65

Non

Club de Atletismo Fontes do Sar

G70226436

65

Non

Club Patinaxe Artística Teo

G70540984

65

Non

Club Deportivo Ecuestre de Ourense

G32324865

65

Non

Club Rugby Ferrol

G70176227

60

Non

Escuderia MRT

G70476775

60

Non

Virgentis Salvamento Bergantiños (Virsal)

G70576483

60

Non

Liceo Marítimo de Bouzas

G36613081

60

Non

Clube Deportivo Cultural Ribeiro

G32102279

60

Non

BTT Trasdeza

G94117108

60

Non

Club Escudería Miño Lucense

G27515717

60

Non

Club Ciclista Bici Verde

G36814515

60

Non

Club Ourense Baloncesto SAD

A32159287

60

Non

Club Deportivo Conxo Santiago

G15275357

60

Non

Club Burgas Voleibol

G32432130

60

Non

Club Deportivo La Peña

G94085925

60

Non

Club Órdenes

G15127780

60

Non

Club de Tenis A Tobeira

G36762185

60

Non

Unión Deportiva Mos

G36214179

60

Non

Asociación Cultural e Deportiva Dorna

G36031292

60

Non

Marín CF

G36139376

60

Non

CD Ozono Boiro

G70422811

60

Non

Club Piragüismo Rianxo

G15692270

60

Non

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo Ferrol

G15027410

60

Non

SDR Spórting Cambre

G15246671

60

Non

Club Atletismo Negreira

G70360086

60

Non

Judo Club UDC

G70345400

60

Non

Club Atletismo Sada

G15588296

60

Non

Club Balonmán Tui

G36272961

60

Non

Club Piragüismo Fluvial Allariz

G32102899

60

Non

Club Gravitty

G27483668

60

Non

Club Rítmica Xiada

G94030384

60

Non

Club Sincro Ferrol

G15924475

60

Non

Club de Loita do Morrazo

G94019510

60

Non

Centro de Tiro Olímpico Eiroás

G32019077

60

Non

Club Kenpo Vilagarcia

G36576353

60

Non

Escuela Deportiva Vigo 2015

G36982239

55

Non

Peña Ciclista Bike ou Non Vai

G36210086

55

Non

Club San Tirso SD

G15254774

55

Non

Escola de Balonmán Ribadavia

G32441867

55

Non

Club Ciclista Carballiño

G32321051

55

Non

Club Zona Padel

G70230578

55

Non

Outes Fútbol Club

G70248232

55

Non

Club Deportivo Sagabox

G36987626

55

Non

Agrupación Montañeros Independientes

G15291370

55

Non

Sociedad Deportiva Club Torre

G15068760

55

Non

Agrupacion Deportiva CP de Zas

G15315187

55

Non

ADC Sagrado Corazón

G27183631

55

Non

Club Kwon Betanzos

G15866528

55

Non

Asociación Cans Deportistas (Acade)

G70135660

55

Non

Asociación de Boxeo de Pontevedra

G36459741

55

Non

Club Ximnasia Viveiro

G27462647

55

Non

Club do Mar Cariño

G15109069

55

Non

Agrupación Deportiva Sodim

G27727965

55

Non

Club Atletismo Sar

G15586548

55

Non

AD Ourense Hockey Club

G32249419

55

Non

Club de Taekwondo Taekanart

G94018652

50

Non

Club Hércules XTRM

G70404967

50

Non

Club Quicela Gimnasia Rítmica

G27385699

50

Non

Asociación Deportiva Punta Fondón

G94037603

50

Non

Os Ingleses Rugby Club

G36101251

50

Non

Asociación Educativa e Deportiva O Fisgón

G94044732

50

Non

Viveiro Surf Family

G27480276

50

Non

Baíña Fútbol Sala

G36981140

50

Non

Escola de Béisbol S. Efotbol Os Tilos-Teo

G70371554

50

Non

Zalaeta 100tolos

G70297452

50

Non

Asociación Deportiva Carballal

G36686376

50

Non

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

50

Non

Balonmán Rodeiro

G94105269

50

Non

Luceros

G94085230

50

Non

Oroso TM

G70238886

50

Non

Club de Piragüismo Fluvial Avión

G32385304

50

Non

Clube Surf Arteixo

G70585567

50

Non

Clube Rugby Lalín

G36104685

50

Non

Escudería Taboadela

G32503237

50

Non

Club Balonmán Viveiro

G27171081

50

Non

Unión Balonmán Lavadores

G36810075

50

Non

Club USC

Q1518001A

50

Non

Club Peña Ciclista Toxo

G15810872

50

Non

Club Objetivo Trail

G27865104

50

Non

Club Balonmán Camariñas

G15520406

50

Non

Club Deportivo Areosa

G36690519

50

Non

Centro de Deportes Barco

G32033763

50

Non

Gondomar Fútbol Base

G36905107

50

Non

Club de Tenis Ponteareas

G94008158

50

Non

Sala Viguesa de Esgrima Antiga

G94027513

50

Non

Hockey Oroso

G70593132

50

Non

Club Waterpolo Santiago

G15923428

50

Non

Club Ames Atletismo

G70594940

50

Non

Agrupación Viguesa de Atletismo

G36645109

50

Non

Club de Tiro Olímpico Cabe

G27034834

50

Non

Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

50

Non

Campus Universitario Ourense Rugby Club

G32320996

50

Non

Club Hockey Albor

G32031155

50

Non

Club Atletismo Porriño

G36320380

50

Non

Club Deportivo Alagua

G36574804

50

Non

Club Basquet Coruña

G15565054

50

Non

Club de Remo Celeiro

G27515683

50

Non

Club Ánfora de Patinaxe Artística de Cangas

G36194900

50

Non

Club Billar Teo

G15806490

50

Non

Club Escola de Taekwondo Maniotas-Noia

G15853468

50

Non

Piraguismo Aldán

G94015567

50

Non

Escola Lubiáns de Hockey e Patinaxe Artística

G15149230

50

Non

Club de Montaña Coruña

G70572359

50

Non

Club Saraiba E.D. Poio

G36277861

50

Non

Atlético Arousana

G36300655

50

Non

Club Polideportivo Aspanaex

G36819779

50

Non

Club Atletismo Lucus

16/06/2020

50

Non

Club Maristas

G15436678

50

Non

Club Korbis

G27448752

45

Non

Club Deportivo Fundación Cipri Gomes

G32473316

45

Non

Escola de Kickboxing Cipri Gomes

G32352478

45

Non

Club Balonmán Porriño

G36246858

45

Non

Club Piragüismo Cambados

G36217701

45

Non

Club Baloncesto Breogán SAD

A27156496

45

Non

Real Aeroclub de Santiago

G15028509

45

Non

Palestra S.D.

G70578430

45

Non

Escudería Mixrallye Sports

G27826403

45

Non

Escuela Deportiva Shihan

G27512631

45

Non

Cambados Tenis de Mesa

G36164267

45

Non

Sares-TKD Cangas

G94064615

45

Non

Club Deportivo Burela Fútbol Sala

G27272251

45

Non

Trazo CF

G15368137

45

Non

Club de Fútbol Celta Barreiros

G27238500

45

Non

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

45

Non

UP Tabaduela

32265209G

45

Non

Club Balonmano Reconquista de Vigo

G27871375

45

Non

Sociedade Deportiva Viveiro

G27435718

45

Non

Club Ciclista La Vivariense

G27467075

45

Non

Resmon C.F.

G70045836

45

Non

Círculo Cultural Deportivo Cesantes

G36015741

45

Non

Pontevedra CF, S.A.D.

A36029577

45

Non

O Parrulo Fútbol Sala

G15302136

45

Non

Club Ciclista Muros

G15560022

45

Non

Club Waterpolo Cambre

G70520747

45

Non

Real Club Náutico Portosín

G15055486

45

Non

Sociedade de Cazadores Cazarco

G94014826

45

Non

Asociación Deportivo Cultural Vilagarcía Esgrima

G94048733

45

Non

Club Compañía de María

G15228315

45

Non

Club de Padel Narón

G70082045

45

Non

Club Bádminton Ponteareas

G94088416

45

Non

Club Maniotas

G36684819

45

Non

Club Ximnasia Escola Pavillón

G32346751

40

Non

Club Deportivo 3AG

G70574082

40

Non

Club Deportivo Paddle Mera

G70579958

40

Non

Tenis de Mesa Monte Porreiro

G36376630

40

Non

Real Club Náutico de Ribadeo

G27122514

40

Non

Club Deportivo Velle

G32147761

40

Non

Unión Deportiva Pastoricense

G27147628

40

Non

C.D. Corgo

G27218452

40

Non

S.D. Nogueira de Ramuín

G32190761

40

Non

EFM Concello de Boiro

G70489844

40

Non

Asociación Deportiva Miño

G70083514

40

Non

Escudería Pontevedra 1984 Team

G94169984

40

Non

Club Alpino Ourensán-Club Alpino Manzaneda

G32010613

40

Non

R.C. Villalbés

G27119858

40

Non

Club de Golf Lugo

G27421684

40

Non

Centro Budo-Castrelos

G36680106

40

Non

S.D. Pontearnelas

G36404424

40

Non

Club de Tiro Cernadiñas Novas

G36100550

40

Non

Asociación Deportiva A Forna

G27723352

40

Non

Club Esgrima Tres Armas Ferrol

G15695505

40

Non

Speedcross

G70604707

40

Non

Club de Piragüismo Narón

G70233580

40

Non

Clube Deportivo Flechas por un Tubo

G70583158

40

Non

C.B. Seis do Nadal-Coia

G36942142

40

Non

Círculo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

40

Non

Club de Mar de Aguete, AD

G36039659

40

Non

Club de Patinaxe Sarela

G70382684

40

Non

Escuela de Fútbol Polvorín

G27422781

40

Non

Spórting Club Casino de La Coruña

G15006976

35

Non

Club de Remo Muros

G15166333

35

Non

Meigarco

G36943876

35

Non

Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes

G15104482

35

Non

Pontevedra Rugby Club

G94002078

35

Non

Club Atletismo O Pino

G70468343

35

Non

Clube Deportivo Zalaeta

G15078116

35

Non

C.D. Santaballés

G27142686

35

Non

S.D.C. Arrabaldo

G32278541

35

Non

Club Sada Patín

G15864929

35

Non

Club The Cutarc Team

G70497219

35

Non

Club Náutico Castrelo de Miño

G32158461

35

Non

Asociación Colectivo Remonte

G70073911

35

Non

Asociación Cultural e Deportiva GAM, Grupo de Amigos de Meaño

G36155943

35

Non

Atlético Coruña Montañeros CF

G70420534

35

Non

Spórting Pontenova

G27138288

35

Non

Club Sotavento

G36248565

35

Non

Club Voleibol Narón Volea

G70224605

35

Non

Orzán Sociedad Deportiva

G15243546

35

Non

Club de Loita El Castro

G36707586

35

Non

Escuela Deportiva Lar

G36523629

35

Non

Club Náutico de Sada

G15342074

35

Non

Club Hockey Oleiros

G70449889

35

Non

Sociedade Deportiva Rubián

G27121615

35

Non

S.D. Deixebre

G15461320

35

Non

Club Hockey Barrocás

G32115792

35

Non

Club Deportivo Santo Cristo

G32027443

35

Non

Club Unión Deportiva Paiosaco

G15364326

35

Non

Club Xuventude Sanxenxo

G36140572

35

Non

T.M. CRC Porriño

G27835479

35

Non

C.D. Rúa

G32133886

35

Non

Club Ssiu

G94182664

35

Non

Foz Contact Ari

G27503705

35

Non

Asociación Ecuestre Galega

G36592632

35

Non

Club BTT Caimanes Betanzos

G70152384

35

Non

Club Deportivo Freestyle Slalom Vigo

G27722305

35

Non

Escola Ferrolá de Xadrez

G15721962

35

Non

Asociación Deportiva Sociedad Río Cabe

G27389907

35

Non

Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

G15143282

35

Non

A Estrada Futsal

G36308625

35

Non

Club Bolos Estivada

G27749407

35

Non

Club Bolos Camos

G36741395

35

Non

Asociación Deportiva Umi

G70564042

30

Non

Club Baloncesto Peixefresco Marín

G36460681

30

Non

Bueu Atlético de Balonmano

G36039683

30

Non

Club Ciclista Insitu

G94150109

30

Non

Club Deportivo Choco

G36041994

30

Non

Club Bunkai

G15576614

30

Non

Yidam-CEIP Balaídos

G27782176

30

Non

Club Hípico Juan Oliveira

G36496321

30

Non

Real Club Celta de Atletismo

G36945319

30

Non

Club Halterofilia Olympic Ferrol

G70582846

30

Non

Natural Sport Sada

G15777865

30

Non

Club Natación Coruña

G15115900

30

Non

Club Deportivo Tenis de Mesa Helios Bembrive

G27762483

30

Non

Club Galicia Rollers

G70350038

30

Non

Illas Cíes Tenis de Mesa

G27849090

30

Non

Club Escolas Deportivas Municipais de Salceda

G36352854

30

Non

Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo

G36614097

30

Non

Club de Loita Sabarís

G36964724

30

Non

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

30

Non

Club Waterpolo Pontevedra

G94030210

30

Non

Fonsagrada Balompé

G27359629

30

Non

Se Abella

G15618481

30

Non

Club Vilas Alborada Iudo

G70431325

30

Non

Club Vitalqi

G94120557

30

Non

S.D. Compostela

G70000385

30

Non

Club de Natación de Mos

G36448892

30

Non

Club Ciclista Cambre

G15695315

30

Non

Club Ourense Volei Praia

G32364978

30

Non

Club Atletismo Samertolameu

G36321750

30

Non

Club Baloncesto Otes

G70544457

30

Non

Xuventude Ourense Fútbol Sala

G32501579

30

Non

Praíña, SP.C.

G15367329

30

Non

Betanzos, C.F.

G15384183

30

Non

SCDR Galicia de Caranza

G15158215

30

Non

Club Hockey Santiago Apóstol

G32033458

30

Non

Escola de Tenis MVL

G94173986

30

Non

Club Tenis Cambados

G36566602

30

Non

Escola Fútbol Base Cangas (EFB Cangas)

G94043700

30

Non

Club Deportivo Pontellas

G36319911

30

Non

Oroso F.S. Clube de Fútbol

G70345640

30

Non

Club Gimnasio JK

G15551914

30

Non

Club de Bolos Medialdea

G36765774

30

Non

Real Club de Golf de La Coruña

G15043839

30

Non

Club Xadrez Ramiro Sabell

G94100351

30

Non

Club Bolos Portameán

V36970291

30

Non

TM Kite Club Cesantes

G94154960

25

Non

Club de Remo Virxe da Guía

G36650273

25

Non

Club Ciclista Padrones

G15031719

25

Non

Club Ximnasia Estrada

G94145794

25

Non

Club Ciclista Gacela

G70548144

25

Non

Gondomar Acro Club

G27868801

25

Non

Centro de Actividades Subacuáticas de Viveiro

G27204437

25

Non

Club Remo San Felipe

G15161359

25

Non

Kayak Polo Combarro

G94037512

25

Non

Club Deportivo Montaña Eumenatura

G70488606

25

Non

Santiago Rugby Club

G70303698

25

Non

Club Cios Vigo FS

G36795680

25

Non

Sociedade Recreativa San Xoán de Calo

G15069883

25

Non

Escuela Fútbol Base Amistade-Meiras

V70087523

25

Non

F.C. Xinzo

G36122901

25

Non

Club Petanca Negreira

G70606561

25

Non

Club Deportivo Cesantes

G36202174

25

Non

Unión Deportiva Monte Louro

G15481195

25

Non

Sociedad Deportiva Carcacía

G15652381

25

Non

Club de Fútbol San Miguel

G36743433

25

Non

Club Deportivo Viana de Fútbol

G32166290

25

Non

Alondras, C.F.

G36011187

25

Non

5 Coruña Fútbol Sala

G70337217

25

Non

Club Noia Fútbol Sala

G15359847

25

Non

Agrupación Colexio El Castro

G36657856

25

Non

Club Deportivo Cultural Areas

G36139426

25

Non

Club de Xadrez Recatelo

G27268887

25

Non

Club Deportivo Sen Amarras

G94113420

25

Non

Real Aero Club de Lugo

G27008341

20

Non

Club Polideportivo Lucense

G27484096

20

Non

Club de Billar Manhattan

G27852011

20

Non

Club Baloncesto Rianxo

G70472527

20

Non

Club TK Denodo

G70357439

20

Non

Club Adeco-Dea

G15257645

20

Non

Club do Mar de Mugardos

G15097363

20

Non

Agrupación Deportiva Tamiar Apamp

G36657450

20

Non

Gallaecia Raid

G15976558

20

Non

Limens Wind & Sup Club

G94100955

20

Non

Ximnasia Coruña

G70074455

20

Non

Club Remo Cedeira

G15138084

20

Non

BVB

G70339809

20

Non

Escola Luguesa de Xadrez

G27211960

20

Non

Club Lumelar Arco

G32156622

20

Non

Club Acuático Laracha

G15863079

20

Non

Club Gimnasio Senra

G27147081

20

Non

Club Baloncesto Defensores Morrazo

G94018413

20

Non

Athlétic Coruña Hockey Club

G70124755

20

Non

Ximnasai Arteixo

G70517438

20

Non

Club de Tenis de La Coruña

G15055288

20

Non

Club ITF Noia

G70187018

20

Non

Club Asociación AA Colegio Santo Domingo

G15421217

20

Non

Vigorienta

G27870690

20

Non

Club Karate-Do Carballo

G70319744

20

Non

Club Aromon Pontevedra Montañeiros A Roelo

G36149714

20

Non

Club Violeta

G27181577

20

Non

Club Atlético Arteixo

G15371073

20

Non

Club Rítmica Ausarta

G70591680

20

Non

Club Acuático Umia

G36291250

20

Non

Club de Rugbi Barbanza

G15723521

20

Non

Club Bowling Celta

G36685345

20

Non

Club de Tiro con Arco Lucus Augusti

G27018027

20

Non

Club Patinaxe Artística Valadares

G36765733

20

Non

A.C. Ordes

G15894272

20

Non

Judo Club Culleredo

G15901291

20

Non

SCD Milagrosa

G27152131

20

Non

Tenni in Oroso

G70576343

20

Non

Club Pesca Monforte

G27344316

20

Non

Black Ravens Fa

G70339809

20

Non

C.D. Ribadumia de Futbol

G36186542

20

Non

C.D. Soutomaior

G36129492

20

Non

Club Kung Fu Lugo

G27239722

20

Non

Conxo Tenis de Mesa

G15458763

20

Non

Finisterre Tenis de Mesa

G70527114

20

Non

Escuela Municipal de Ajedrez de Ponteareas

G36172849

20

Non

Grupo de Espeleoloxía de Lugo

G27134477

20

Non

Club Aguamarina Sincro

G70132170

20

Non

Sociedade Atlética Redondela (SAR)

G36040616

20

Non

Club Rítmica Coruña

G70606264

20

Non

C.D. Castro

G27148980

20

Non

Club Louro Tameiga

G36238996

20

Non

Escudería Luíntra (Nogueira de Ramuín)

G32414146

20

Non

Club Xadrez Rianxo

G70141536

20

Non

Club Atlético Perillo

G70042122

20

Non

Asociación Deportiva Catro Roldas

G27234905

15

Non

Club de Tiro San Roque

G27135037

15

Non

Club Míguez Team

G32455024

15

Non

Asociación Xuvenil Saraiba do Mar

G36324523

15

Non

Clube Escolas Deportivas Concello de Xinzo de Limia

G32398612

15

Non

Club Peluquería Mixta Friol

G27170638

15

Non

Asociación Deportiva Cultural Lugo Sala

G27456623

15

Non

Club Escola de Futbol DSF

G94174075

15

Non

Escola de Fútbol Concello de Carnota

G70214549

15

Non

SD A Baña

G70385471

15

Non

Club Ciclista Coruxo

G27710730

15

Non

Clube Voleibol Ribeira Sacra

G27461011

15

Non

Asociación Cultural Deportiva Sport Fight

G70382593

15

Non

Círculo Chantadino de Xadrez

G27330620

15

Non

Límite 200 Bowling Club

G36936938

15

Non

Clubexa

G70477070

15

Non

Lume Béisbol Club

G27246693

15

Non

Escudería Surco

G36395788

10

Non

Club Deportivo Foz

G27126994

10

Non

Club Valdetires Fútbol Sala Femenino

G15232440

10

Non

Arteixo RC

G70545926

10

Non

Club de Golf Campomar

G15071087

10

Non

Club Fútbol Lamela

G36337533

10

Non

Club Unión Deportiva Ferroviaria

G27152149

10

Non

Club Deportivo Unión

G15391865

10

Non

Escudería Estradense-La Estrada

G36113785

10

Non

Club Náutico Arcade

G36041465

10

Non

Asociación Deportiva e Cultural Raspa

G36577617

10

Non

Basket School

G70307103

10

Non

Club Deportivo Narón

G70455928

10

Non

Asociación Cultural e Deportiva Albatros

G36275337

10

Non

Asociación Deportiva Bosco

G32147357

10

Non

Escola Xadrez Pontevedra

G94022498

5

Non

Club Billar Círculo Chantada

G27435098

5

Non

Club Xadrez Mos

G27809979

5

Non

E.D. Poio

G36444446

5

Non

Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

5

Non

Creacciona Cum Laude

G70514674

5

Non

Círculo Xadrez Narón

G15227556

5

Non

Club Xadrez O Toque Xiria Carballo

G70072582

5

Non

Club Xadrez Arteixo

G15660335

5

Non

Clube de Xadrez AC A Estrada

G36213197

5

Non

Escola Deportiva Xuventude Oroso

G15997877

5

Non

Club Ximnasia Rítmica Viravolta

G70306865

5

Non

Club Colegio Hogar San Roque

G36647311

5

Non

Club Deportivo Miño

G36321289

50

Non

Asociación Recreativa Ciclismo Oiense

G94077054

35

Non

Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

G27109636

30

Non

Club Deportivo Natural Sport Videlgi Riveira

G15571136

125

Si

Club Kayak Tudense

G36029908

115

Si

Club de Taekwondo Hebe

G94022167

110

Si

Club Taekwondo Patiño Moaña

G36517878

110

Si

Club de Taekwondo Mace-Sport

G36301794

100

Si

Escuela Ayude

G70159959

100

Si

Sociedade Deportiva Samertolameu

G36039808

90

Si

As Sport Vigo

G27749837

90

Si

Club Bádminton As Neves

G36367662

90

Si

Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra

G36113827

90

Si

My Surf Coach

G70569744

85

Si

Club de Remo Vila de Cangas

G36040681

85

Si

Kickboxing Club Juancho Vázquez

G70280458

85

Si

Clube Ciclista Cidade de Lugo

G27242825

85

Si

Club Loita Lugo

G27378520

85

Si

Club Fluvial de Lugo

G27008549

85

Si

Club Piragüismo Penedo

G36020758

85

Si

Real Club Náutico de La Coruña

G15043581

85

Si

Club Polideportivo Athlos de Ourense

G32028292

85

Si

Club Patíns Lóstregos Lucus

G27267483

80

Si

Club Náutico Firrete

G15080831

80

Si

Agrupación Deportiva Minusválidos

G15124449

80

Si

Club Escudería Scratch Fene

G15984321

75

Si

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

75

Si

Club de Remo Chapela

G36039915

75

Si

Club Piragüismo Olívico

G27822006

75

Si

CTM Vigo

G27779016

75

Si

Club Tríatlon Cidade de Lugo Fluvial

G27139013

75

Si

Club de Montañismo Lucus Augusti

G27269406

75

Si

Club Deportivo Akai Ryu

G70294863

75

Si

Club Taekwondo Neka Monforte

G27379478

75

Si

Judo Club Oleiros

G15686074

70

Si

Baloncesto Estudiantes Pontevedra

G94066040

70

Si

Círculo Cultural Recreativo de Chapela

G36015451

70

Si

Club do Mar Noia

G15120744

70

Si

Club Polideportivo Aceesca

G36234771

70

Si

Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

65

Si

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

65

Si

Club Deportivo Valadares

G36629657

65

Si

Suh Sport Competición

G15637655

65

Si

Escolas Deportivas Lourenzá

G27211994

65

Si

Club Depornautic Arousa

G94138484

60

Si

Asociación Deportiva Wudang

G36588309

60

Si

Club de Remo Cabo da Cruz

G15093610

60

Si

Club de Tiro Olímpico Carral

G15617491

60

Si

Club de Remo Rianxo

G15087208

60

Si

Club Bádminton Tui

G94130242

60

Si

Kennel Den (Kennel, Deportes en Espazos Naturais)

G94129079

60

Si

Clube de Montaña Xistra

G36743540

55

Si

Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela

G70298815

55

Si

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

50

Si

Asociación Deportiva Judo Muralla

G27493485

50

Si

Agrupación Deportiva Náutico de Narón

G15218316

50

Si

Club Náutico O Muíño Ribadumia

G36252831

50

Si

Extol MTB Team

G94130168

50

Si

Club Gallego de Surf

G27761147

50

Si

Keltoi Cruces

G36373132

50

Si

Club Remo Robaleira

G36111300

50

Si

Club de Montaña y Piragüismo Quixós

G27255827

50

Si

Club Olímpico de Vedra

G70007513

50

Si

Club Náutico Pontecesures

G36401727

50

Si

Judo Club Arteixo

G70217757

50

Si

Club Ciclista Vigués

G36650885

50

Si

Club Ciclista Estradense

G36235935

50

Si

Club Náutico de Portonovo

G36190528

50

Si

Escola Basket Xiria

G70045844

50

Si

Club Ximnasia Pavillón Ourense

G32312589

50

Si

Club Moo Duk Kwan

G27235035

50

Si

Amegrove Club de Remo Deportivo Cultural

G36037950

50

Si

Club Esquí Náutico Dummies

G32278129

50

Si

Club Triatlón Santiago

G15630288

45

Si

Club Star Dance

G27388867

45

Si

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

45

Si

Kick Boxing Club Arcade

G36384311

45

Si

Clube de Piragüismo CP Portonovo

G36397669

45

Si

Asociación Deportiva Tripenta Terras de Lugo

G27451582

45

Si

Team Thunder

G94094554

45

Si

XSM Clube Ciclista

G94189602

45

Si

Clube Deportivo Flic Flac

G36931582

45

Si

Club Ría de Betanzos

G15128853

45

Si

Escudería Ourense

G32027344

45

Si

Real Club Náutico de Sanxenxo

G36027621

40

Si

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

40

Si

Club Náutico Cobres

G36048601

40

Si

Team Cycling Galicia

G94183399

40

Si

Club Copacabana de Piragüismo

G15321854

40

Si

Club Ciclista Ribadumia

G94181039

35

Si

Sociedade Deportiva Tirán

G36187367

35

Si

Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre

G15120298

35

Si

Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

35

Si

Club Fluvial O Barco

G32132318

35

Si

Club de Loitas Olímpicas Vilalba

G27213131

35

Si

Club Náutico Deportivo de Riveira

G15033152

35

Si

Escola Atlética Lucense

G27236025

35

Si

Club Atletismo Santiago

G70389721

35

Si

Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

35

Si

Club Montañeiros Celtas

G36637890

35

Si

Grupo de Montaña Alud

G36897437

35

Si

Monte Real Club de Yates

G36623346

30

Si

Clube de Remo Náutico de Riveira

G70378047

30

Si

CMDC Breogán do Grove

G36015634

30

Si

Club Natación Ponteareas

G36311363

30

Si

Club BKC Boxeo Kick Boxing Coruña

G15643943

30

Si

Club Naval de Pontevedra

G36043032

30

Si

Club Deportivo Mat’s

G36346518

30

Si

Club de Remo A Cabana-Ferrol

G15147911

30

Si

Club O Pasatempo

G70286968

30

Si

Clube Natación Sincronizada Ourense

G32341893

30

Si

Club de Rugby Arquitectura Técnica (CRAT)

G15116759

30

Si

Club Ourense Atletismo

G32314379

30

Si

Club Ciclista Farto

G94052693

30

Si

Unión Deportiva Carral

G15128671

30

Si

Club Remo do Miño

G36034999

25

Si

Club Kayak Vigo

G36978559

25

Si

Club de Remo Mecos

G36048684

25

Si

Club Ciclista O Rosal

G36044741

25

Si

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

25

Si

Club de Esgrima de Vigo «El Olivo»

G36869873

25

Si

Club Teabikes

G94094430

20

Si

Club Cabanas KDM

G70345970

20

Si

Club Escola Piragüismo Poio

G36250991

20

Si

Club Remo Puebla

G15203169

20

Si

Sociedad Gimnástica de Pontevedra

G36041499

20

Si

Club Halterofilia Coruña

G15226160

20

Si

Club Escola Hungaresa de Esgrima-Pontevedra

G36576007

20

Si

ADC Monte Breamo

G70125935

20

Si

Club Natación Cedeira

G15448053

10

Si

Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude

G15160773

10

Si

Club Piragüismo Verducido-Pontillón

G36583946

10

Si

Clube Natación Sincronizada Pontevedra

G36513158

10

Si

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

100

Si

Club del Mar de San Amaro

G15057870

95

Si

Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

90

Si

Agrupación Polideportiva San Ramón de Vilalba

G27444082

75

Si

Club Boa Vila de Tiro con Arco

G36166759

70

Si

Hércules Club de Golf

G15559594

70

Si

Club Remo Tui

G94012671

65

Si

Club Deportivo Old School Boxing

G27773928

60

Si

Club As Torres Romaría Vikinga de Catoira

G36035202

50

Si

Club Piragüismo Vilaboa

G36163681

35

Si

Catoira SD

G36783991

30

Si

Club Marítimo de Canido

G36630127

25

Si

Club Kempo Pobra

G70601265

20

Si

Club Arco-Ferrol

G15929516

20

Si

Club Ciclista Viveiro

G27035492

15

Si

*Desestímase parcialmente por falta de crédito.

b) Federacións deportivas:

Entidade

NIF

Puntos

Beneficiaria en 2019

Federación Deportiva Galega de Kickboxing

G27464221

115

Si

Federación Galega de Natación

G15137201

110

Si

Federación Galega de Piragüismo

G36040764

105

Si

Federación Galega de Ciclismo

G36644870

105

Si

Federación Galega de Boxeo

V15108996

105

Si

Federación Galega de Taekwondo

G15237233

100

Si

Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia

G27033737

100

Si

Real Federación Galega de Vela

G36644862

95

Si

Federación Galega de Judo e D.A.

G15109267

95

Si

Federación Galega Halterofilia

G15121700

90

Si

Federación Galega de Voleibol

V15067978

85

Si

Federación Galega de Esgrima

G15109077

85

Si

Federación Galega de Atletismo

G15103500

85

Si

Federación Galega de Loita e D.A.

G36651081

85

Si

Federación Galega de Tiro Olímpico

G32014821

75

Si

Federación Galega de Ximnasia

G32023210

70

Si

Real Federación Galega de Fútbol

G15055890

65

Si

Federación Galega de Caza

V15117849

65

Si

Federación Galega de Xadrez

G36644789

65

Si

Federación Galega de Remo

G15117385

65

Si

Federación Galega de Rugby

G15111156

60

Si

Federación Galega de Baloncesto

V15115306

60

Si

Federación Galega de Balonmán

G36690832

55

Si

Federación Galega de Motociclismo

G36651065

55

Si

Federación Galega de Tenis de Mesa

V15149453

50

Si

Federación Galega de Tiro con Arco

G27034131

50

Si

Federación Hípica Galega

V36657955

45

Si

Federación Galega de Esquí Náutico

G32185738

45

Si

Federación Galega de Bolos

V36650133

35

Si

Federación Galega de Motonáutica

G36663664

10

Si