Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 185 Venres, 11 de setembro de 2020 Páx. 35766

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 1 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía sustentable, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria, en réxime de concorrencia non competitiva, para o ano 2020 (código de procedemento MT210A) (Diario Oficial de Galicia número 93, do 14 de maio).

Mediante a Orde do 5 de maio de 2020 (DOG núm. 93, do 14 de maio), a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda fixo públicas as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía sustentable, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Segundo o establecido no artigo 23 das citadas bases reguladoras, coa finalidade de garantir o cumprimento dos principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación, de conformidade co previsto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia as axudas outorgadas ao abeiro da orde antes referida, expresando a convocatoria, o programa e a aplicación orzamentaria a que se imputen, os beneficiarios, as cantidades concedidas e a finalidade da subvención.

Convén sinalar que estas subvencións están cofinanciadas nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), de acordo co disposto no Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) nº 1083/2006, do Consello.

As actuacións subvencionables están incluídas, segundo se sinala a seguir, no eixe prioritario 05 «Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos»; prioridade de investimento 05.01 «Apoio ao investimento destinado á adaptación ao cambio climático, incluídos enfoques baseados nos ecosistemas»; obxectivo específico 05.01.01 «Desenvolvemento de coñecementos e elaboración de plans en relación coa adaptación ao cambio climático e a prevención de riscos, incluídos os sistemas de alerta preventiva, de seguimento e avaliación»; liña de actuación 60 «Redes de observación, prevención de riscos e análise sectorial de adaptación ao cambio climático en Galicia», do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

En consecuencia,

RESOLVO:

Publicar as axudas que se relacionan na táboa que se anexa, concedidas ao abeiro do seguinte:

a) Normas reguladoras da convocatoria:

• Orde do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía sustentable, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2020 (código de procedemento MT210A) (DOG núm. 93, do 14 de maio).

b) Aplicación orzamentaria: 07.02.541E.760.1 (código de proxecto 2017 00056, actuación 087.097).

c) Finalidade da axuda: axudas para a elaboración dos plans de acción para o clima e a enerxía sustentable (PACES).

d) Destinatarias: entidades locais municipais, supramunicipais e agrupacións de entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia, asinantes do Pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía.

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2020

María Cruz Ferreira Costa
Directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

ANEXO

Beneficiarias

Nº de expediente

Entidade solicitante

NIF

Valoración final

Importe da subvención

PACES

1

/20

Abegondo

P1500100A

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

2

/20

Santiso

P1508000E

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

3

/20

Mos

P3603300I

Beneficiaria

9.000,00 €

PACES

4

/20

Aranga

P1500300G

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

5

/20

Cospeito

P2701500G

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

6

/20

Lousame

P1504300C

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

7

/20

Outeiro de Rei

P2703900G

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

8

/20

San Xoán de Río

P3207100C

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

9

/20

Sanxenxo

P3605100A

Beneficiaria

9.000,00 €

PACES

10

/20

O Vicedo

P2706400E

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

11

/20

Castro de Rei

P2701000H

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

12

/20

Ordes

P1506000G

Beneficiaria

9.000,00 €

PACES

13

/20

Ribadeo

P2705100B

Beneficiaria

4.950,00 €

PACES

14

/20

Xove

P2702500F

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

15

/20

As Nogais

P2703700A

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

16

/20

Baños de Molgas

P3200800E

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

17

/20

Cortegada

P3202800C

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

18

/20

Dodro

P1503300D

Beneficiaria

3.993,00 €

PACES

19

/20

Ferrol

P1503700E

Beneficiaria

11.979,00 €

PACES

20

/20

Manzaneda

P3204500G

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

21

/20

Mondoñedo

P2703000F

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

22

/20

Riotorto

P2705400F

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

23

/20

Touro

P1508600B

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

24

/20

A Pontenova

P2704800H

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

25

/20

Bergondo

P1500800F

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

26

/20

Cambre

P1501700G

Beneficiaria

11.000,00 €

PACES

27

/20

Carballeda de Avia

P3201900B

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

28

/20

Carballo

P1501900C

Beneficiaria

11.000,00 €

PACES

29

/20

Folgoso do Caurel

P2701700C

Beneficiaria

2.999,59 €

PACES

30

/20

Sober

P2705900E

Beneficiaria

3.999,05 €

PACES

31

/20

Vedra

P1509000D

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

32

/20

O Incio

P2702400I

Beneficiaria

2.999,59 €

PACES

33

/20

A Guarda

P3602300J

Beneficiaria

5.989,50 €

PACES

34

/20

Agolada

P3602000F

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

35

/20

Ames

P1500200I

Beneficiaria

11.000,00 €

PACES

36

/20

Becerreá

P2700600F

Beneficiaria

3.993,00 €

PACES

37

/20

Begonte

P2700700D

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

38

/20

Muras

P2703300J

Beneficiaria

2.904,00 €

PACES

39

/20

Oleiros

P1505900I

Beneficiaria

11.000,00 €

PACES

40

/20

Trabada

P2706100A

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

41

/20

Vilariño de Conso

P3209300G

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

42

/20

A Teixeira

P3208100B

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

43

/20

Barreiros

P2700500H

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

44

/20

Corcubión

P1502800D

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

45

/20

Laza

P3204000H

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

46

/20

Oia

P3603600B

Beneficiaria

3.993,00 €

PACES

47

/20

Sobrado

P1508100C

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

48

/20

Vilamartín de Valdeorras

P3208900E

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

49

/20

Bóveda

P2700800B

Beneficiaria

2.999,59 €

PACES

50

/20

Cedeira

P1502200G

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

51

/20

Mesía

P1504800B

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

52

/20

Mondariz-Balneario

P3603100C

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

53

/20

A Pobra de Brollón

P2704700J

Beneficiaria

2.999,59 €

PACES

54

/20

Portas

P3604000D

Beneficiaria

3.872,00 €

PACES

55

/20

Viana do Bolo

P3208700I

Beneficiaria

3.993,00 €

PACES

56

/20

As Neves

P3603400G

Beneficiaria

3.993,00 €

PACES

57

/20

Antas de Ulla

P2700300C

Beneficiaria

2.999,59 €

PACES

58

/20

Camariñas

P1501600I

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

59

/20

Coirós

P1502700F

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

60

/20

Fisterra

P1503800C

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

61

/20

Foz

P2701900I

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

62

/20

Muíños

P3205200C

Beneficiaria

2.999,59 €

PACES

63

/20

Noia

P1505800A

Beneficiaria

9.000,00 €

PACES

64

/20

Pantón

P2704100C

Beneficiaria

3.999,05 €

PACES

65

/20

Ribas de Sil

P2705200J

Beneficiaria

2.999,59 €

PACES

66

/20

Riós

P3207200A

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

67

/20

Toques

P1508400G

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

68

/20

Viveiro

P2706700H

Beneficiaria

8.797,00 €

PACES

69

/20

O Rosal

P3604800G

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

70

/20

Boborás

P3201400C

Beneficiaria

3.630,00 €

PACES

71

/20

Dumbría

P1503400B

Beneficiaria

3.999,99 €

PACES

72

/20

Lalín

P3602400H

Beneficiaria

10.950,50 €

PACES

73

/20

Lobeira

P3204200D

Beneficiaria

2.999,59 €

PACES

74

/20

Marín

P3602600C

Beneficiaria

11.000,00 €

PACES

75

/20

Salvaterra de Miño

P3605000C

Beneficiaria

5.989,50 €

PACES

76

/20

Allariz

P3200200H

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

77

/20

Chantada

P2701600E

Beneficiaria

5.999,18 €

PACES

78

/20

Friol

P2702000G

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

79

/20

Guitiriz

P2702200C

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

80

/20

Monterroso

P2703200B

Beneficiaria

3.993,00 €

PACES

81

/20

Poio

P3604100B

Beneficiaria

8.954,00 €

PACES

82

/20

As Pontes de García Rodríguez

P1507100D

Beneficiaria

9.000,00 €

PACES

83

/20

Vilar de Barrio

P3209000C

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

84

/20

Laxe

P1504100G

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

85

/20

Padrón

P1506600D

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

86

/20

Ponteareas

P3604200J

Beneficiaria

11.000,00 €

PACES

87

/20

Sada

P1507600C

Beneficiaria

9.000,00 €

PACES

88

/20

San Cristovo de Cea

P3207700J

Beneficiaria

2.999,59 €

PACES

89

/20

A Bola

P3201500J

Beneficiaria

2.479,34 €

PACES

90

/20

Bande

P3200700G

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

91

/20

Brión

P1501300F

Beneficiaria

5.196,95 €

PACES

92

/20

Cambados

P3600600E

Beneficiaria

8.954,00 €

PACES

93

/20

Carnota

P1502000A

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

94

/20

Cervo

P2701300B

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

95

/20

Coles

P3202700E

Beneficiaria

3.993,00 €

PACES

96

/20

Mañón

P1504500H

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

97

/20

Melón

P3204700C

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

98

/20

Miño

P1504900J

Beneficiaria

5.989,50 €

PACES

99

/20

Mondariz

P3603000E

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

100

/20

O Pereiro de Aguiar

P3205900H

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

101

/20

Portomarín

P2704900F

Beneficiaria

2.999,59 €

PACES

102

/20

Rairiz de Veiga

P3206800I

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

104

/20

Santa Comba

P1507800I

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

105

/20

Triacastela

P2706200I

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

106

/20

Valga

P3605600J

Beneficiaria

5.747,50 €

PACES

107

/20

Vilaboa

P3605800F

Beneficiaria

5.983,00 €

PACES

108

/20

Zas

P1509400F

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

109

/20

A Coruña

P1503000J

Beneficiaria

18.150,00 €

PACES

110

/20

Cartelle

P3202100H

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

111

/20

Cenlle

P3202600G

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

112

/20

Curtis

P1503200F

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

114

/20

Meira

P2702900H

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

115

/20

Quintela de Leirado

P3206700A

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

116

/20

San Cibrao das Viñas

P3207600B

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

117

/20

Tordoia

P1508500D

Beneficiaria

3.999,99 €

PACES

118

/20

Val do Dubra

P1508900F

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

119

/20

A Laracha

P1504200E

Beneficiaria

9.000,00 €

PACES

120

/20

Arbo

P3600100F

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

121

/20

Cabana de Bergantiños

P1501400D

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

122

/20

Cabanas

P1501500A

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

123

/20

Calvos de Randín

P3201700F

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

124

/20

Coristanco

P1502900B

Beneficiaria

4.840,00 €

PACES

125

/20

Covelo

P3601300A

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

126

/20

Moeche

P1505000H

Beneficiaria

2.994,80 €

PACES

127

/20

Moraña

P3603200A

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

128

/20

Narón

P1505500G

Beneficiaria

8.400,00 €

PACES

129

/20

Nogueira de Ramuín

P3205300A

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

130

/20

Arnoia

P3200400D

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

131

/20

Quiroga

P2705000D

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

132

/20

Ribadumia

P3604600A

Beneficiaria

5.747,50 €

PACES

133

/20

Rodeiro

P3604700I

Beneficiaria

3.993,00 €

PACES

134

/20

Santiago de Compostela

P1507900G

Beneficiaria

14.999,16 €

PACES

135

/20

Taboadela

P3208000D

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

136

/20

Trazo

P1508700J

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

137

/20

Verea

P3208500C

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

138

/20

A Illa de Arousa

P8600004I

Beneficiaria

3.950,00 €

PACES

139

/20

A Peroxa

P3206000F

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

140

/20

A Rúa

P3207300I

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

141

/20

Alfoz

P2700200E

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

142

/20

Boqueixón

P1501200H

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

143

/20

Cangas

P3600800A

Beneficiaria

4.840,00 €

PACES

144

/20

Carral

P1502100I

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

146

/20

Cee

P1502300E

Beneficiaria

5.750,00 €

PACES

147

/20

Fene

P1503600G

Beneficiaria

9.000,00 €

PACES

148

/20

Muros

P1505400J

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

149

/20

Muxía

P1505300B

Beneficiaria

3.751,00 €

PACES

150

/20

Outes

P1506300A

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

151

/20

Paderne

P1506500F

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

152

/20

Porto do Son

P1507200B

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

153

/20

Punxín

P3206600C

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

154

/20

Ribeira

P1507400H

Beneficiaria

11.000,00 €

PACES

155

/20

Silleda

P3605200I

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

156

/20

Vilarmaior

P1509200J

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

157

/20

Xunqueira de Espadanedo

P3203800B

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

158

/20

O Bolo

P3201600H

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

159

/20

O Irixo

P3203600F

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

160

/20

Celanova

P3202500I

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

161

/20

Culleredo

P1503100H

Beneficiaria

11.000,00 €

PACES

162

/20

Gomesende

P3203400A

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

163

/20

Láncara

P2702600D

Beneficiaria

3.200,45 €

PACES

164

/20

Melide

P1504700D

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

165

/20

Pazos de Borbén

P3603700J

Beneficiaria

3.999,05 €

PACES

166

/20

Ponte Caldelas

P3604300H

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

168

/20

Rianxo

P1507300J

Beneficiaria

5.989,50 €

PACES

169

/20

Salceda de Caselas

P3604900E

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

170

/20

Soutomaior

P3605300G

Beneficiaria

5.995,55 €

PACES

171

/20

Toén

P3208200J

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

172

/20

Tomiño

P3605400E

Beneficiaria

8.712,00 €

PACES

173

/20

Tui

P3605500B

Beneficiaria

9.000,00 €

PACES

174

/20

Vimianzo

P1509300H

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

175

/20

Xinzo de Limia

P3203300C

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

176

/20

Agrupación Maside e O Carballiño (Maside)

P3204600E

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

176

/20

Agrupación Maside e O Carballiño (O Carballiño)

P3202000J

Beneficiaria

9.000,00 €

PACES

177

/20

A Estrada

P3601700B

Beneficiaria

11.000,00 €

PACES

179

/20

A Porqueira

P3206300J

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

180

/20

Barbadás

P3200900C

Beneficiaria

9.000,00 €

PACES

181

/20

Betanzos

P1500900D

Beneficiaria

9.000,00 €

PACES

182

/20

Caldas de Reis

P3600500G

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

183

/20

Cerdido

P1502500J

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

184

/20

Cuntis

P3601500F

Beneficiaria

3.993,00 €

PACES

185

/20

Entrimo

P3203100G

Beneficiaria

3.000,00 €

PACES

186

/20

Oroso

P1506100E

Beneficiaria

6.000,00 €

PACES

188

/20

Ramirás

P3206900G

Beneficiaria

2.980,00 €

PACES

189

/20

Rois

P1507500E

Beneficiaria

4.000,00 €

PACES

190

/20

San Sadurniño

P1507700A

Beneficiaria

3.993,00 €

PACES

193

/20

O Grove

P3602200B

Beneficiaria

7.790,00 €

950.377,96 €