Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 186 Luns, 14 de setembro de 2020 Páx. 35937

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 79, do 25 de abril).

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

O artigo 24.6 da Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 4 de abril de 2019 (DOG núm. 79, do 25 de abril), pola que se estableceron as bases reguladoras e se procedeu á convocatoria pública das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 (código de procedemento TR353B), establece que as subvencións concedidas se publicarán, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a finalidade, no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

A convocatoria tiña como finalidade establecer as bases reguladoras e a convocatoria pública das axudas e subvencións do ano 2019 para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación (obradoiros de emprego), dirixidos a mellorar a ocupabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

O financiamento das axudas previstas na orde de convocatoria efectuouse con cargo aos créditos da aplicación 09.41.322A.460.2 (código de proxecto 2018 00017) e estaban cofinanciadas nunha porcentaxe do 91,89 % pola Unión Europea a través do Fondo Social Europeo, mediante a Iniciativa de emprego xuvenil, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, eixe prioritario 5, prioridade de investimento 8.2, obxectivo específico 8.2.2, medida 8.2.2.5.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Orde do 4 de abril de 2019 (DOG núm. 79, do 25 de abril), segundo o anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2020

Pablo Casal Espido
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO

Expediente

Entidade beneficiaria

CIF

Concedido 2019

Concedido 2020

15/00001/19

Concello de Muros

P1505400J

90.010,64

90.010,64

15/00004/19

Concello de Val do Dubra

P1508900F

90.010,64

90.010,64

15/00005/19

Concello de Fene

P1503600G

90.010,64

90.010,64

15/00006/19

Concello de Boiro

P1501100J

90.010,64

90.010,64

15/00007/19

Concello de Carballo

P1501900C

67.507,98

67.507,98

15/00008/19

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

90.010,64

90.010,64

15/00009/19

Concello de Rois

P1507500E

56.256,65

56.256,65

15/00010/19

Concello de Betanzos

P1500900D

90.010,64

90.010,64

15/00013/19

Concello da Laracha

P1504200E

90.010,64

90.010,64

27/00001/19

Concello de Ribadeo

P2705100B

90.010,64

90.010,64

27/00002/19

Concello de Lugo

P2702800J

90.010,64

90.010,64

32/00001/19

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

73.133,64

73.133,65

32/00002/19

Mancom. Voluntaria de Concellos da Comarca de Ourense

P3200026G

90.010,64

90.010,64

32/00003/19

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

P3200025I

90.010,64

90.010,64

36/00001/19

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

90.010,64

90.010,64

36/00002/19

Concello do Porriño

P3603900F

90.010,64

90.010,64

36/00003/19

Concello de Redondela

P3604500C

90.010,64

90.010,64

36/00004/19

Concello de Cambados

P3600600E

90.010,64

90.010,64

36/00005/19

Concello de Vigo

P3605700H

84.384,97

84.384,98

36/00006/19

Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo

P8605704I

90.010,64

90.010,64