Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Martes, 15 de setembro de 2020 Páx. 36026

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 17 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (código de procedemento SI429A).

A Secretaría Xeral da Igualdade convocou no ano 2020, a través da Resolución do 17 de xuño de 2020 (DOG núm. 133, do 6 de xullo) as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, que comprende as seguintes liñas e axuda complementaria: a) Liña Emprende; b) Liña Innova; c) Liña Activa; d) Liña ITEF; e) axuda complementaria Concilia. Estas axudas están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco programa operativo FSE-Galicia 2014-2020.

O prazo e a forma de presentación das solicitudes están regulados no artigo 11 da Resolución do 17 de xuño de 2020. Así mesmo, no artigo 12 determínase a documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento.

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro da dita resolución de convocatoria pola unidade administrativa tramitadora e encargada da instrución do procedemento, identificáronse aquelas que non reúnen a documentación necesaria, ben por non tela presentado, ben por conter erros, ou ben por non ser suficiente para a determinación do cumprimento dos requisitos exixidos.

O parágrafo segundo do artigo 15.1 da Resolución do 17 de xuño de 2020 dispón que, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os requirimentos de emenda faranse mediante publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación. Así mesmo, os requirimentos tamén se publicarán na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes obxecto de requirimento por non estaren debidamente cubertas e/ou non achegaren a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras. Esta relación figura como anexo desta resolución (anexo: requirimentos de emenda de documentación-SI429A 2020).

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes que figuran no anexo desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución, coa advertencia de que, de non o faceren, teranse por desistidas da súa solicitude, de acordo co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, logo de que se dite a oportuna resolución ao abeiro do artigo 21 da dita lei.

3. Informar as persoas interesadas de que que, de acordo co establecido no artigo 12.6 das bases reguladoras, a presentación da documentación requirida debe ser realizada electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI429A&ano=2020&numpub=1&lang=es) están dispoñibles os modelos normalizados dos anexos relativos a este procedemento (SI429A). Na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade (http://igualdade.xunta.gal/gl/axudas/subvencions-para-o-apoio-ao-emprendemento-feminino-programa-emega-ano-2020) están dispoñibles os modelos dos plans de negocio empresarial correspondentes ás Liñas Emprende, Innova, Activa e ITEF.

4. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Secretaría Xeral da Igualdade a través da conta de correo promocion.igualdade@xunta.gal, no teléfono indicado no artigo 28 da convocatoria (981 54 53 74), ou presencialmente.

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2020

A secretaria xeral da Igualdade
P.D. (Resolución do 8.6.2020; DOG núm. 111, do 9 de xuño)
Natalia Prieto Viso
Directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa

ANEXO

Requirimentos de emenda de documentación (SI429A 2020)

Relación de solicitudes suxeitas a emenda de documentación

Nº expte.

Solicitante
(por orde alfabética)

Documentación que se require

SI429A 2020/000073-0

A&B Comunicación e Deseño, S.C.

Aclaración sobre se a promotora Blanca está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que no informe de vida laboral constan varias altas e baixas no Réxime especial de traballadores autónomos; anexo III (un anexo por cada promotora); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A 2020/000297-0

Abalde Rodríguez, Tamara

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2020/000414-0

África Copias, C.B.

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da C.B. (a presentada é para outro procedemento); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social (o presentado non abrangue este período).

SI429A 2020/000165-0

Agrelo y Reboiras, S.L.

Anexo II (o presentado non é válido xa que foi modificado despois de ser asinado electronicamente); certificación da AEAT relativa á situación de alta da sociedade no IAE.

SI429A 2020/000074-0

Agudo González, Yeldris Luisol

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000533-0

Aguiar Louzao, Beatriz

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

SI429A 2020/000198-0

Alonso Gómez, Gema María

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000474-0

Alonso Gullón, Ana María

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000055-0

Alonso Monteagudo, Aurora

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000490-0

Alonso Pereira, María Isabel

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000363-0

Álvarez Fernández, María José

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

SI429A 2020/000025-0

Álvarez Penedo, Paula

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000089-0

Amador Méndez, María

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2020/000463-0

Ambar 2, C.B.

Aclaración sobre a data de inicio da actividade laboral das promotoras, xa que a C.B. foi constituída en 2016 pero as datas de alta no Réxime especial de traballadores autónomos das promotoras son do 1.7.2020; certificación da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE; informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020 (no caso de que o inicio da actividade laboral das promotoras sexa anterior ao 1.8.2019, o plan de negocio debe ser o da Liña Activa); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000443-0

Amor Ageitos, María Jesús

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000117-0

Andújar Santos, Belén

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000308-0

Angulo Pérez, Jennie Pamela

Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000041-0

Anta Espiñeira, Benita

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do libro de familia.

SI429A 2020/000341-0

Antelo Cameán, Yolanda

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000227-0

Antelo Pérez, Ainoa

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000010-0

Araújo da Silva Valado, Ainhoa

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000075-0

Araújo Rubianes, María del Rocío

Aclaración sobre a liña Concilia solicitada; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000301-0

Avengali

Anexo III a nome da entidade.

SI429A 2020/000120-0

Ayala Flores, Kathereen Edith

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000072-0

Azzato Osorio, Mayerlin Carolina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000499-0

Baldomir Moreira, Paula Esperanza

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000346-0

Bardanca Valencia, Mónica

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000489-0

Barral Brandariz, María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2020/000024-0

Barral Martínez, Carla

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; copia do DNI; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2020/000497-0

Barral Rivas, María Tamara

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000205-0

Barreras Viso, Nuria Rosina

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000510-0

Barrientos Morales, María Rosa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000064-0

Barrio Soto, Leticia

Anexo II (no presentado a sinatura electrónica non é válida); informe de vida laboral actualizado da promotora; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000218-0

Barros Lamiño, Teresa María

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000081-0

Bartolomé Barrasa, Natalia

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2020/000047-0

Barton King, Lauren Clare

Anexo II; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000393-0

Bautista Díaz, Ana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000441-0

Belandria Cerdeira, Rocío Marina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000511-0

Belisario Morillo, Yenire Andreina

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000326-0

Bello y Martínez, S.C.

Anexo III (un anexo por cada promotora); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000319-0

Bellón Pérez, Eliana

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000035-0

Bermúdez Canosa, Apolonia

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020 (o presentado está sen cubrir).

SI429A 2020/000525-0

Bernárdez Prego, Lilian

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000016-0

Bezerra do Nascimento, Ana Carolina

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000027-0

Blanco Pereira, Marisa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE (o arquivo presentado non se pode abrir porque está danado); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000223-0

Bolboreta, S.C.

Anexo III a nome da promotora Alicia; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000375-0

Bóo Montes, María Jesús

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

SI429A 2020/000256-0

Boullón Gómez, Tania

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000126-0

Boullosa Liñeiro, Dulce Melodi

Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non consta que sexa titularidade da persoa solicitante.

SI429A 2020/000501-0

Bourdon, Anaïs Francoise Danielle

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000401-0

Bouza Testa, Ana Belén

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000141-0

Brao Figueroa, Patricia

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (a autorización presentada non é válida, xa que a persoa que actúa en representación da solicitante é unha persoa xurídica).

SI429A 2020/000264-0

Buceta González, Beatriz

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2020/000288-0

Caamaño Gómez, María Begoña

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000266-0

Cadavid Limia, Carla

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000009-0

Cadaya Fernández, Sonia

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000167-0

Café Bar Salgado, S.C.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; certificación da AEAT de estar ao día nas obrigas tributarias estatais para ser beneficiaria de subvencións, certificación de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.C. e a cada unha das promotoras.

SI429A 2020/000387-0

Calderón Gándara, Sandra

Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2020/000099-0

Calvo García, Sandra

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no Réxime especial de traballadores autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000063-0

Camarinha Chacin, Abril Estefanía

Copia do NIE.

SI429A 2020/000433-0

Camba Souto, Lucía

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa; copia do DNI da persoa representante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2020/000258-0

Cambados Dental, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000368-0

Canto Nine, María Dolores

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000448-0

Cardelle Camacute, Bianca Casanova

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000208-0

Carnotto Díaz, Paula Carolina

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000139-0

Carrajo Parada, Patricia

Anexo II (o presentado está sen cubrir).

SI429A 2020/000172-0

Carrasco Martínez, Lidia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000196-0

Carrera Dasilva, Alba María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000310-0

Carrera Iglesias, Alba

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000048-0

Carrillo Torres, María del Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2020/000391-0

Casal Gil, Belén Stephanie

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000268-0

Casalderrey Cochón, María Teresa

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000235-0

Casiopea, Espacio de Estimulación Temprana, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación para todo o cadro de persoal da empresa nos termos establecidos no artigo 10.3.a); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2020/000389-0

Castro Almuster, María Josefa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000472-0

Castro Baltar, Natalia

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000352-0

Castro Carballo, Raquel

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000142-0

Castro González, María Teresa

Aclaración sobre a Liña Concilia solicitada; anexo II (o presentado está sen cubrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020 (dado que o inicio da actividade é anterior ao 1.8.2019, a liña de axuda á que pode optar é a Activa); informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000449-0

Castro Outeiriño, Eva Dolores

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A 2020/000122-0

Castro Pose, Begoña

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000082-0

Castro Tarela, Ángela Adriana

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000513-0

Ceneri Boiero, Pilar

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000398-0

Centro Kangaroo International Language Services, S.L.

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000467-0

Chicasaca Flores, Yoselin Luzmila

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2020/000114-0

Cinesia Fisioterapia, S.C.

Anexo III (un anexo por cada promotora), xa que os presentados non son válidos porque foron modificados despois de ser asinados electronicamente; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; copia do libro de familia da promotora con fillas/os menores de 3 anos

SI429A 2020/000061-0

Clickup Solutions, S.C.

Aclaración sobre se as promotoras están vinculadas laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que ambas as dúas traballan por conta allea para outras empresas.

SI429A 2020/000068-0

Coiradas Castro, Noelia

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000523-0

Colombo Zarazo, Adriana Isabel

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2020/000084-0

Coman, Ráluca Andrea

Aclaración sobre a liña Concilia solicitada; aclaración sobre o tipo de contrato (temporal ou indefinido) da traballadora por conta allea Ana María G.B.; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade; copia do NIE; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2020/000337-0

Combarros Fernández, Rosa Ana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000213-0

Comesaña Campos, Silvia

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir).

SI429A 2020/000355-0

Córdova Vía, Jhesica Pamela

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000358-0

Corral Castiñeiras, María Cristina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000343-0

Correa Rodríguez, Natalia

Informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000065-0

Couso Lineros, Andrea

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa; anexo II (o presentado está sen cubrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000484-0

Couto Cerdeira, Ana

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000179-0

Cretu, Mariana

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2020/000314-0

Cuneo García, Davina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000379-0

Da Cruz Blanco, Bárbara

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020 debidamente cuberto en todos os seus puntos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000225-0

Da Silva Cebreiro, Carla

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000526-0

Dálle que Dálle, Soc. Coop. Galega

Documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da cooperativa que acrediten o grao de participación das socias indicado no anexo I; certificación da AEAT relativa á situación de alta da sociedade cooperativa no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos de cada unha das promotoras; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da sociedade cooperativa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social (o presentado non é válido porque non corresponde á sociedade cooperativa solicitante).

SI429A 2020/000403-0

Das, Nilu

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000335-0

De Armas González, Karla Graciela

Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2020/000521-0

De León Arismendiz, Deyni

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000422-0

De Miguel Matilla, Paloma Elena

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no Réxime especial de traballadores autónomos).

SI429A 2020/000204-0

De Oliveira Lopes, Suelen Marcela

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000158-0

Deibe Arribe, María Victoria

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000464-0

Despacho Multidisciplinar ABC, S.L.

Informe de vida laboral actualizado da promotora Cristina; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000295-0

Díaz Garrido, María José

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000102-0

Díaz Pampín, Gloria

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2020/000332-0

Díaz Pérez, Ana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000118-0

Díaz Rodríguez, Ana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000066-0

Dicar Contrat, S.L.U.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da sociedade no IAE.

SI429A 2020/000425-0

Docampo Diéguez, María Dolores

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que traballa por conta allea; anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000350-0

Domínguez Vicente, Olalla

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que traballa por conta allea para outra empresa; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000228-0

Dorribo Otero, Tamara

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no Réxime especial de traballadores autónomos).

SI429A 2020/000294-0

Dos Santos Soares, Jaciara Virginia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000506-0

Dos Santos Soares, Jaciara Virginia

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (a autorización presentada non é válida, xa que non se poden validar as sinaturas electrónicas); aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non consta que sexa titularidade da persoa solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000374-0

Dos Santos Suárez, María del Carmen

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000127-0

Dos Santos, Enidelza

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000519-0

Dospuntofarma, S.C.

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.; anexo III (un anexo a nome e asinado por cada promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; aclaración sobre a data de inicio da relación laboral da traballadora por conta allea indicada no anexo II, xa que segundo os datos que constan no informe de vida laboral do código de cotización de empresa esta traballadora causou baixa o 14.6.2019.

SI429A 2020/000195-0

El Tren de los Sueños, S.C.

Anexo III (un anexo por cada promotora), xa que os presentados non son válidos porque foron modificados despois de ser asinados electronicamente; informe de vida laboral actualizado da promotora Beatriz; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma da promotora Beatriz.

SI429A 2020/000405-0

Elefantes e Castelos, S.C.

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C., xa que segundo a escritura de constitución, a representación é mancomunada.

SI429A 2020/000280-0

Estévez Alfonso, Laura

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000427-0

Estévez Villanueva, Irene

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000076-0

Fachadas Silleda, S.L.

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000423-0

Fariña Casal, Ana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000242-0

Feijoo Seguín, Lidia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000426-0

Fentón Filgueira, Noemi Lea

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non consta que sexa titularidade da persoa solicitante; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos (a presentada non corresponde á persoa solicitante); informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000502-0

Fernandes Gomes, Bárbara

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; copia do libro de familia; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 12.1.n).

SI429A 2020/000096-0

Fernández Alonso, Bruna Antía

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000509-0

Fernández Carro, Ana María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020 (o presentado está sen cubrir).

SI429A 2020/000495-0

Fernández Darrocha, Vanesa

Copia do libro de familia.

SI429A 2020/000163-0

Fernández Fagilde, María Elena

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000236-0

Fernández Fuentes, Miryam

Anexo III (declaración de axudas).

SI429A 2020/000402-0

Fernández López, Katia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

SI429A 2020/000110-0

Fernández Pereira, Marta María

Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000184-0

Fernández Ramírez, Carmen Viviana

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000049-0

Fernández Rodríguez, Lucía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000514-0

Fernández Vega, Miriam

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000005-0

Ferradáns Quintela, Lucía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000128-0

Ferreira Ribeiro, Rosiene

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; copia do NIE.

SI429A 2020/000129-0

Ferreiro Fernández, Cristina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000252-0

Ferreyra, Melisa Clara

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; copia do libro de familia; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2020/000011-0

Fidalgo Díaz, Sabela

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2020/000302-0

Figueiras Ferreiro, María del Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000246-0

Figueiras Lorenzo, Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000180-0

Fiuza Vieito, Mónica

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000493-0

Formación 3.0

Anexo III (un anexo por cada promotora), xa que os presentados están sen asinar; aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non consta que a titularidade sexa da entidade solicitante; certificación da AEAT de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións, certificación de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A 2020/000392-0

Fraguela Fernández, María

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000133-0

Franco Lado, Eva Melina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000190-0

Franco Martins, Andrea

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación da AEAT de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións, certificación de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2020/000323-0

Freire García, Susana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000296-0

Frutas Luvaexport, S.L.

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social da socia Jennifer; informe de vida laboral actualizado da socia Jennifer.

SI429A 2020/000253-0

Fuente Torrado, María Pilar

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000356-0

Fugas Galicia, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos).

SI429A 2020/000465-0

Gago Domínguez, María Purificación

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000119-0

Gago García, Patricia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000417-0

Gaia dos Nenos, Soc. Coop. Galega

Copia do documento de constitución da sociedade cooperativa; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da sociedade cooperativa; certificación da AEAT relativa á situación de alta da sociedade cooperativa no IAE; copia das resolucións sobre recoñecemento de alta das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social de data 3.7.2015 (presentaron as altas con data do 1.8.2020, polo que tamén deberán aclarar a que se deben estas altas); informe de vida laboral actualizado das promotoras; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000321-0

Gaiaecia, S.C.

Anexo III (un anexo por cada promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE.

SI429A 2020/000137-0

Gantes Crespo, Marta

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que no informe de vida laboral consta que traballa por conta allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000212-0

García Alonso, Clara María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000545-0

García Carrara, María Cecilia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000251-0

García Martínez, Miriam

Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000541-0

García Rodríguez, Leticia

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000411-0

García Vázquez, Marta

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000232-0

Gayoso Babío, Carmen María

Anexo II (o presentado está sen cubrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000486-0

Gebell Essence, S.L.

Aclaración sobre a xornada de traballo da traballadora por conta allea Elena, xa que o indicado no anexo II (xornada completa) non coincide cos datos que constan no informe de vida laboral do código de cotización da empresa; aclaración sobre a xornada de traballo do posto por conta allea que se compromete a crear (encargada), xa que os datos indicados no anexo II son contraditorios; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020 debidamente cuberto en todos os seus puntos; copia do libro de familia (o arquivo presentado está en branco); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000437-0

Geneiro, Ana Carolina

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000116-0

Giráldez Abal, Iria

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000146-0

GLC, S.C.

Anexo III a nome da promotora Noa; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020 (no presentado os datos da persoa solicitante non son correctos); certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social referida á S.C. e a cada unha das promotoras.

SI429A 2020/000445-0

Gomes de Almeida, Fernanda

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; copia do NIE.

SI429A 2020/000257-0

Gómez Domínguez, Itziar

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000444-0

Gómez Fernández, Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000244-0

Gómez Garabato, Laura

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000038-0

Gómez González, Soheyla Cristina

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000377-0

Gómez Hermida, Ana Belén

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000306-0

Gómez Otero, Mercedes

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000504-0

Gómez Roodenburg, Nancy

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000156-0

Gómez Sandianes, Lorena

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2020/000325-0

Gómez, Silvia Lorena

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000050-0

González Álvarez, Inmaculada

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000537-0

González Bermúdez, Adelaida

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000476-0

González Blanco, María del Carmen

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000144-0

González Caicoya, María Roma

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; copia do libro de familia.

SI429A 2020/000040-0

González Cernadas, Tania María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000070-0

González Ferreiro, Trinidad

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A 2020/000260-0

González Freitas, Isabel

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2020/000512-0

González García, Sandra

Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000185-0

González Loredo, María Azucena

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que traballa por conta allea para outra empresa.

SI429A 2020/000307-0

González Mallo, Flora

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (a autorización presentada non é válida, xa que non se poden validar as sinaturas electrónicas); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2020/000243-0

González Maye, Rosana

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000136-0

González Mouriño, Nerea

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000103-0

González Vázquez, Raquel

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000176-0

González Velasquez, Lusbely Gabriel

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000415-0

Grupo Galejobs, S.L.

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000327-0

Gueye, Anta

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; copia do libro de familia.

SI429A 2020/000527-0

Gutiérrez Pereira, Sofía

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.C.: anexos I e II a nome da S.C.; copia do NIF da S.C.; anexo III a nome da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña ITEF a nome da S.C.; aclaración sobre se existe un proxecto de investigación previo no que se basee a iniciativa empresarial e se o outro socio colaborou no desenvolvemento de dito proxecto de investigación; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.C. e á promotora.

SI429A 2020/000349-0

Hallado Álvarez, Elena

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; copia do libro de familia.

SI429A 2020/000052-0

Havrylchyk, Yuliia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000168-0

Huertas García, Noelia

Anexo II (o presentado está sen cubrir); informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000086-0

Hygge Sport Team, S.L.U.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da sociedade no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A 2020/000451-0

Ibérica Global de Servicios y Mantenimientos, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

SI429A 2020/000248-0

Iglesias Casal, Vanesa

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000459-0

Iglesias Martínez, María Luz

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos (a presentada é dunha persoa distinta á solicitante); informe de vida laboral actualizado (o presentado é dunha persoa distinta á solicitante); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000366-0

Iglesias Mein, Isolina

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000440-0

Iguaran Hernández, Celia Catalina

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000279-0

Iriarte López, Mari Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000340-0

Jorge Liñares, Julia

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000339-0

Kadyrova, Antonina

Anexo II debidamente cuberto (no presentado non está cuberto o punto 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000471-0

La Guagua Servicios Socioculturales, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da socia Carlota; informe de vida laboral actualizado da promotora Carlota; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000078-0

Lage Corzo, Azucena

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A 2020/000014-0

Lago Fariña, María Esther

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que traballa por conta allea para outra empresa; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante nos termos establecidos no artigo 12.1.ñ).

SI429A 2020/000371-0

Lago Fernández, María del Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2020/000520-0

Lago Rodríguez, Raquel

Aclaración sobre a liña de axuda solicitada, xa que marcou a Liña ITEF pero presentou documentación correspondente á Liña Emprende; aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para esta convocatoria 2020 correspondente á liña pola que solicite a axuda.

SI429A 2020/000455-0

Lamas Sánchez, Fátima

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000330-0

Lara Hernández, María del Pilar

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000382-0

Ledesma Ludi, S.L.

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000530-0

Legalmit, S.L.

Acordos de teletraballo (nos presentados non se pode validar a sinatura electrónica da representante da empresa).

SI429A 2020/000115-0

Lema Cotelo, Fabiola

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000466-0

Lidera Consultoría y Gestión Empresarial, S.L.

Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non consta que sexa titularidade da persoa xurídica solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar.

SI429A 2020/000380-0

Lista Suárez, Arsilia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000121-0

Lojo Rodríguez, Ana Luz

Aclaración sobre a porcentaxe (%) da xornada ordinaria de traballo do posto por conta allea que se compromete a crear; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000418-0

López Domínguez, María Isabel

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000108-0

López González, Beatriz

Aclaración sobre a liña Concilia solicitada; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000285-0

López Paramos, María Lorena

Anexo II (o presentado non é válido xa que foi modificado despois de ser asinado electronicamente).

SI429A 2020/000540-0

Lugo Barral, Ángeles

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000254-0

Lusco Fusco, S.C.

Anexo III (un anexo por cada promotora); copia do documento de constitución da S.C.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C.; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social da promotora Sonia.

SI429A 2020/000021-0

Maceiras Soares, Cindy

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000230-0

Madden, Rachael

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000284-0

Maenca Estilistas, S.C.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE.

SI429A 2020/000174-0

Magallanes de Pérez, María Isabel

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE (no certificado de situación censual presentado non consta nin a actividade, nin a data de alta na actividade nin a localización do establecemento comercial ou de produción); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000107-0

Magava, S.C.

Anexo III (un anexo por cada promotora); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000487-0

Manso Feal, Sofía

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000057-0

Marcos Campomar, Izaro

Anexo II debidamente cuberto (no presentado non está cuberto o punto 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; copia completa do libro de familia.

SI429A 2020/000303-0

Martínez Campos, María Antonia

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A 2020/000431-0

Martínez Estévez, Andrea

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2020/000416-0

Martínez Lago, Susana

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo III (declaración de axudas); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000381-0

Materia Consultoría de Edificacións, S.L.P.

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000544-0

Mato Rodríguez, Verónica

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; copia do libro de familia; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000430-0

Mayo Rodríguez, Estefanía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000287-0

Mayorga Matín, María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2020/000313-0

Mera Rodríguez, María Teresa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2020/000442-0

Messias da Rosa, Elis do Rocío

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000409-0

Mestre Jiménez, María

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; anexo III (declaración de axudas); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000175-0

Migal Filgueiras, Noa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000215-0

Mismores, C.B.

Anexo III (un anexo por cada promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000370-0

Moa Cagiao, Milagros Guaitinema

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE que acredite a alta na actividade con anterioridade ao 1.8.2019 (na certificación presentada a alta é do 1.1.2020, polo que estaría fóra do período da Liña Activa); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000496-0

Moledo Rodríguez, Osledy Enid

Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2020/000164-0

Mosqueira Suárez, Estefanía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000020-0

Mosteiro Sigüenza, Lucía

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; copia do libro de familia; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000030-0

Mouco Arribas, Lorena

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000342-0

Muñiz Paz, María del Rosario

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000026-0

Noray, S.C.P.

Anexo II (no presentado os datos da persoa solicitante non se corresponden cos da sociedade civil); aclaración sobre se existe un proxecto de investigación previo no que se basee a iniciativa empresarial e se o outro socio colaborou no desenvolvemento de dito proxecto de investigación; certificación da AEAT relativa á situación de alta da sociedade civil no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña ITEF para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000328-0

Noriega Fernández, Elsa

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000535-0

Nucha, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000033-0

Núñez Fernández, Jennifer

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000173-0

Oliveira Chazo, Cristina

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000473-0

Ontiveros García, Susana

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2020/000062-0

Oposiciones y Cualificaciones, S.L.U.

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; aclaración sobre o número de acordos de teletraballo que se van a formalizar.

SI429A 2020/000365-0

Padarogo, S.L.

Aclaración sobre as liñas de axuda solicitadas, xa que no anexo I marcou a Liña Innova, pero no anexo II non consta o posto de traballo por conta allea obrigatorio. No caso de solicitar a Liña Innova, debe presentar un novo anexo II no que se recolla este posto de traballo por conta allea para unha muller vinculado ao proxecto de mellora, así como unha memoria descritiva das funcións e tarefas que se van desenvolver en cada un dos novos postos de traballo para mulleres vinculados ao proxecto de mellora e, no caso de que xa estea seleccionada ou contratada, breve currículo da persoa que ocupe o posto obrigatorio; copia do documento de constitución da S.L.; no seu caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a liña pola que solicite a axuda para esta convocatoria 2020; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 12.1.n). No caso de solicitar a Liña Activa, ademais debe presentar o informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000044-0

Padel I Ocio Xinzo, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da sociedade no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000516-0

Padilha Padilha, Claudia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2020/000094-0

Pahino Estévez, Marta

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000551-0

Pan Escorziello, María Victoria

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000286-0

Paradela Cancela, Elsa María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000351-0

Parceiro Casas, Patricia Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000004-0

Pardo Gallego, Neleta

A copia do libro de familia presentada é ilexible, non se pode comprobar a data de nacemento da filla; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2020/000100-0

Paredes Torreira, Natividad

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000183-0

Paula Campos González, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2020.

SI429A 2020/000446-0

Paz Arce, S.L.

Documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación das tres socias indicado no anexo I; aclaración sobre se as socias Estela e Blanca están vinculadas laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia das resolucións sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos das tres socias da S.L.; informe de vida laboral actualizado das tres promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000001-0

Pazos Carpintero, Dolores

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2020/000029-0

Peña Álvarez, María Luz

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado (no presentado non consta a alta no Réxime especial de traballadores autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000435-0

Peña Toyo, Karelis Nahoret

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000404-0

Pereira Álvarez, Ana Cristina

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000293-0

Pereira Costa, Carmen María

Anexo II (o presentado está sen cubrir).

SI429A 2020/000536-0

Pérez Cao, Noelia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000191-0

Pérez Cordo, Ana Isabel

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000053-0

Pérez Covela, Miriam

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000143-0

Pérez Fornos, Ana Patricia

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000091-0

Pérez Gago, Ángela

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000354-0

Pérez Martínez, Ana Belén

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.: anexos I e II a nome da S.L.; copia do NIF da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020 a nome da S.L.; certificación da AEAT de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións, certificación de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.; copia do libro de familia da promotora.

SI429A 2020/000316-0

Pérez Talavera Eliberia María

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000157-0

Pestana Abreu, Ana Paula

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2020/000498-0

Picado Dopico, Lucía

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000529-0

Pichardo de la Cruz, Yluminada

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000439-0

Pimenta Pinheiro Neto, Fernanda Manuela

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000221-0

Pintos Fragueiro, Silvia

Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000270-0

Plata Santín, Mónica

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar.

SI429A 2020/000362-0

Porto Corujo, María

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000353-0

Porto García, María Jesús

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000022-0

Porto González, Judit

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000145-0

Pousa Domínguez, Cintia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000348-0

Prado Fandiño, Paula

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000384-0

Quintela Pazos, María Elena

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000311-0

Rafols Sánchez, María del Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000219-0

Ramos Barrera, Araceli

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000482-0

Ramudo Queiruga, Estefanía

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000263-0

RC Servicios de Consultoría Gallega, S.L.

Anexo II (o presentado está sen cubrir); copia do documento de constitución da S.L.; no seu caso, documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da/das resolución/s sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da/das promotora/s; informe de vida laboral actualizado da/das promotora/s; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; copia do libro de familia.

SI429A 2020/000153-0

Red Talento Consultoras, S.L.

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora Mª Jesús; informe de vida laboral actualizado da promotora Laura Carmen; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000092-0

Regueira Ulloa, Alexia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000539-0

Rey Campos, Lucrecia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2020.

SI429A 2020/000058-0

Rey Pardo, Yolanda

Aclaración sobre a liña Concilia solicitada; anexo II debidamente cuberto (no presentado non está cuberto o punto 1); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas; certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A 2020/000067-0

Rial Ávarez, Cristina

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2020/000500-0

Rivas Fernández, Irene

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000032-0

Rivas Frieiro, Lucía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000369-0

Rivas Gonzalo, Alicia

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000193-0

Rivas Melón, Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000124-0

Rivas Vilar, Natalia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000550-0

Rivas Vilar, Vanesa María

Aclaración sobre as liñas Concilia solicitadas; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; copia do libro de familia.

SI429A 2020/000178-0

Riveiro Lois, Paloma

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000209-0

Rivero Hidalgo, Amalia de los Ángeles

Anexo I debidamente cuberto (no presentado os datos persoais da solicitante non son correctos e figura unha persoa representante cando o anexo está asinado pola solicitante).

SI429A 2020/000259-0

Rodal Platas, Laura

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2020/000034-0

Rodeiro Rodríguez, Alesandra

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000447-0

Rodríguez Alonso, Nerea

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000134-0

Rodríguez Álvarez, María Lorena

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que no anexo I indica que é unha S.L., pero no plan de negocio manifesta que é unha empresaria individual; no caso de que se trate dunha S.L., deberá reformular a solicitude a nome da sociedade: anexos I e II a nome da S.L.; copia do documento de constitución da S.L.; copia do NIF da S.L.; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da/das resolución/s sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da/das promotora/s; informe de vida laboral actualizado da/das promotora/s; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020 a nome da S.L. e debidamente cuberto en todos os seus puntos; certificacións de estar ao día nas obrigas tributarias estatais e da Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.
No caso de que se trate dunha empresaria individual, deberá presentar o seguinte: anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2020/000090-0

Rodríguez Calvo, María Estela

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000039-0

Rodríguez Fernández, Sonia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000438-0

Rodríguez Filgueira, Elena

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos na actividade para a cal solicita a axuda).

SI429A 2020/000420-0

Rodríguez González, Laura

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000051-0

Rodríguez López, Lucía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000202-0

Rodríguez Martínez, Tamara

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000169-0

Rodríguez Meléndez, Sonia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000197-0

Rodríguez Miras, Susana

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000548-0

Rodríguez Nájera, María Antonia

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta al alta no réxime de autónomos).

SI429A 2020/000400-0

Rodríguez Rodríguez, Inés

Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000344-0

Rodríguez Rodríguez, Sonia

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I.

SI429A 2020/000273-0

Rodríguez Romero, Rosa Aricia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000410-0

Rodríguez Sar, María del Mar

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000148-0

Rodríguez Silgo, Alba

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000233-0

Rolán Núñez, Teresa

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000336-0

Romera López, Isabel María

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000322-0

Romero García, Carmen

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000240-0

Romero Norman, María Pilar

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000359-0

Rozas Goy, Paula

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000056-0

Rueda Fernández, Meliza

Anexo II; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000333-0

Rueda Rincón, Valeria Andrein

Anexo II (o presentado está sen cubrir); copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020 debidamente cuberto en todos os seus puntos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2020/000421-0

Ruíz-Esteller Merchante, María Belén

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000412-0

Sabín Otero, Clara

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000200-0

Sabio Marrero, Silena

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000461-0

Sabores de África, S.C.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora Penda; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000093-0

Sambade Sande, Ana María

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000503-0

Sana Sana Culito de Rana, S.L.

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

SI429A 2020/000194-0

Sánchez Portos, Tania

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000283-0

Sánchez Suárez, María Ismenia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación (artigo 12.1.n).

SI429A 2020/000320-0

Sánchez Vigo, Guadalupe

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000305-0

Sanromán Iglesias, Lara María

Aclaración sobre a forma xurídica da empresa; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social; informe de vida laboral da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000407-0

Santiago Dopico, María José

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000151-0

Santiso Rodríguez, Mercedes

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000312-0

Santos García, Patricia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2020/000477-0

Santos Inacio, Elaine

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (a autorización presentada non é para este procedemento); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2020/000317-0

Seijas Domínguez, Sara

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000080-0

Seijas Rosende, Marina

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2020/000002-0

Sendón Veloso, Marta

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000329-0

Serrano Vaquero, Olga

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime de autónomos); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000231-0

Silva Blanco, Sonia

Anexo II (o presentado está sen cubrir); plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000542-0

Simbiosis, Soc. Coop. Galega

Anexo II (o presentado está sen cubrir); documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da sociedade que acrediten que as únicas socias da cooperativa son as dúas promotoras indicadas no anexo I; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da sociedade cooperativa; aclaración sobre as altas e baixas das dúas promotoras no réxime xeral da Seguridade Social como traballadoras por conta allea da sociedade cooperativa, así como as correspondentes copias de todas as resolucións sobre recoñecemento de alta no réxime xeral producidas; certificación da AEAT relativa á situación de alta da sociedade cooperativa no IAE; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A 2020/000462-0

Since2020, C.B.

Anexo III (un anexo por cada promotora), xa que os presentados están sen asinar; certificación da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos de cada unha das promotoras; informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación da AEAT de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións, certificación de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A 2020/000507-0

Snow 4you Manzaneda, S.L.U.

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000226-0

Soares Campos, María Iris

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000155-0

Soilán Pérez, María Luz

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A 2020/000538-0

Sorema, Soc. Coop. Galega

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; copia do documento de constitución da sociedade cooperativa; certificación da AEAT relativa á situación de alta da sociedade cooperativa no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2020/000187-0

Sousa Gómez, María Sandra

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000207-0

Souto Santos, María Mónica

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000395-0

Speak Up!, S.C.

Anexo III (un anexo por cada promotora); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE.

SI429A 2020/000017-0

Suárez Fontenla, Úrsula

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020 e debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A 2020/000457-0

Suárez Iglesia, Estefanía

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000547-0

Suárez Olveira, Tatiana

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000470-0

Supermercados Aliana, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A 2020/000419-0

Tallón García, María José

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000518-0

Tecymak Galicia de Maquinaria y Accesorios, S.L.U.

Aclaración sobre a/as liña/s de axuda solicitadas, xa que non o indicaron no anexo I; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para esta convocatoria 2020 correspondente á liña pola que solicite a axuda; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; no seu caso, a documentación específica da liña pola que solicita a axuda relacionada no artigo 12.1 da convocatoria.

SI429A 2020/000278-0

Tintorerías Vitsec, S.L.

Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000515-0

Todoxestión Asesores, S.C.

Anexo III (un anexo por cada promotora) debidamente cubertos e asinados; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas da promotora Mª Jesús.

SI429A 2020/000406-0

Toja Blanco, Susana María

Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (a autorización presentada está sen asinar); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A 2020/000206-0

Torre Gómez, María

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A 2020/000188-0

Torres Iglesias, Marta

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000012-0

Traba Andújar, Noelia

Copia do libro de familia.

SI429A 2020/000152-0

Transmaser Excavaciones, S.L.

Copia do documento de constitución da S.L.; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020; aclaración sobre a vinculación coa S.L. da persoa que figura como representante número 1 na certificación de situación censual.

SI429A 2020/000413-0

Tridelta Teendulza, S.L.

Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000071-0

Trigo Caamaño, Olalla

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A 2020/000222-0

Turnes Rodríguez, Cristina

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000505-0

Ubeira Naveiras, Águeda

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE que acredite a alta na actividade con anterioridade ao 1.8.2019 (na certificación presentada a alta é do 1.1.2020, polo que estaría fóra do período da Liña Activa).

SI429A 2020/000088-0

Unha de Romanos, S.L.

Aclaración sobre se o proxecto de reactivación/consolidación supón a destrución do emprego existente por conta propia e/ou allea; documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora María José; informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade (o presentado non abrangue este período); certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A 2020/000003-0

Unidade de Memoria Lémbrate, S. Coop. Galega

Documentación acreditativa de todas as variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da sociedade cooperativa que acrediten o grao de participación das dúas promotoras indicadas no anexo I; aclaración sobre se a promotora Tamara está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela; certificación da AEAT relativa á situación de alta da cooperativa no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora Tamara; informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000549-0

Valiño Teijido, María Remedios

Anexo I debidamente cuberto en todos os seus puntos; anexo II (o presentado está sen cubrir); documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante; certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000079-0

Valladares Zulueta, Alejandra Cristina

Anexo II (o presentado está sen cubrir); certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A 2020/000077-0

Vázquez Fernández, Alba

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000161-0

Vázquez García, Juana María

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000532-0

Vázquez Rodríguez, María Elisa

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.: anexos I e II a nome da S.L.; copia do NIF da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora; informe de vida laboral actualizado da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa a nome da S.L.; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

SI429A 2020/000376-0

Veiga Leira, María José

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000214-0

Veiga Martínez, María Sonia

Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000492-0

Velo Varela, Graciela

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.: anexos I e II a nome da S.L.; certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE; copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora; plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2020 a nome da S.L. e debidamente cuberto en todos os seus puntos; informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2019 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social; copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar; certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

SI429A 2020/000357-0

Verde Fernandes, María Ermelinda

Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2020.

SI429A 2020/000386-0

Vigo Viaja, S.L.

Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora Iria (a presentada corresponde á alta como autónoma colaboradora, non como titular da explotación no colectivo 524-sociedade mercantil anónima ou limitada); certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

SI429A 2020/000125-0

Viravira Estudio, S.C.

Anexo III (un anexo por cada promotora).

SI429A 2020/000105-0

Wedu Sociedad & Educación, S.L.

Escritura de compravenda de participacións que acredite o grao de participación no capital social da sociedade da promotora Alejandra.