Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 188 Mércores, 16 de setembro de 2020 Páx. 36132

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se resolve a convocatoria de bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME), co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2020/21 nunha universidade galega.

Mediante a Resolución do 24 de febreiro de 2020, da Secretaría Xeral da Emigración, aprobáronse as bases reguladoras e procedeuse á convocatoria de 150 bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME), co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2020/21 nunha universidade galega (DOG núm. 44, do 5 de marzo).

No artigo 14 desa resolución establécese a Comisión de Valoración como o órgano colexiado encargado de avaliar as solicitudes presentadas que cumpran os requisitos establecidos na convocatoria. A Comisión de Valoración, con data do 6 de xullo de 2020 elaborou un informe no cal se concretou o resultado da avaliación efectuada e unha prelación das solicitudes pola puntuación obtida.

De conformidade co disposto nos artigos 13 e 16 da citada resolución, a Subdirección Xeral de Xestión Económico-Administrativa e do Retorno, como órgano instrutor do procedemento, en vista do expediente, do informe da comisión avaliadora, das alegacións presentadas e unha vez recibidos os xustificantes da matrícula nos diferentes másteres das tres universidades galegas, formulou a correspondente proposta de resolución para a concesión das bolsas aos solicitantes seleccionados, así como a denegación das solicitudes que non acreditaron reunir algún requisito exixido nesta convocatoria.

Vistas todas as solicitudes presentadas, visto o informe da Comisión de Valoración da súa reunión do 6 de xullo de 2020, vista a proposta de resolución da Subdirección Xeral de Xestión Económico-Administrativa e do Retorno e de conformidade co establecido na resolución da convocatoria,

RESOLVO:

Artigo 1

Conceder bolsas ás 147 persoas que se relacionan no anexo I desta resolución para cursar os másteres que se sinalan na correspondente universidade galega, así como o importe que en cada caso se sinala, que se corresponden con aquelas que obtiveron as maiores puntuacións e xustificaron a súa matrícula nun máster dos ofertados nesta convocatoria no prazo establecido.

O pagamento da bolsa realizarase na conta bancaria indicada pola persoa beneficiaria nos prazos establecidos e unha vez presentada a documentación xustificativa segundo o establecido no artigo 20 da resolución.

Artigo 2

Denegar as 154 solicitudes que constan no anexo II desta resolución formado polas persoas que non acreditaron reunir algún requisito exixido nesta convocatoria ou que desistiron da súa solicitude, e sinalar en cada caso o motivo de denegación.

Artigo 3

As persoas beneficiarias destas bolsas están obrigadas ao cumprimento do establecido no artigo 21 da resolución da convocatoria. Os incumprimentos desas obrigacións poderán dar lugar ao reintegro parcial ou total, nos termos recollidos no artigo 22 da devandita resolución.

Contra esta resolución cabe interpor potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, poderá interporse recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2020

O secretario xeral da Emigración
P.S. (Decreto 76/2017, do 28 de xullo)
José Carlos García Bouzas
Subdirector xeral de Xestión Económico-Administrativa e do Retorno

ANEXO I

Apelidos

Nome

DNI/pasaporte

País de residencia

Máster

Universidade

Créditos

Anualidade 2020

Anualidade 2021

Importe total

1

Acevedo Lores

Ricardo Javier

*****9579

México

Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

2

Alonso Padilla

Emmanuel

*****9543

México

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

3

Alonso Rodríguez

Lucas Ezequiel

*****2244

Arxentina

Dirección Integrada de Proxectos -especialidade en Edificación e Desenvolvemento Territorial

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

4

Álvarez Escontrela

José Luis

*****435

Venezuela

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

5

Álvarez Gregores

Roberto

***0902**

Portugal

Dirección de Arte en Publicidade

Uvigo

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

6

Álvarez Raña

José Antonio

***6377**

Venezuela

Xestión Empresarial do Deporte

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

7

Álvarez Sayago

María Victoria

*****7570

Arxentina

Dirección de Pemes-Pequenas e Medianas Empresas

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

8

Arcay Ferreiro

Mónica Gisela

***0139**

Reino Unido

Psicoloxía

USC

90

5.000 €

5.500 €

10.500 €

9

Areán Magnou

Andrea

*****9919

Uruguai

Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

10

Aubone Paz

Sofia del Pilar

*****2307

Arxentina

Xornalismo e Comunicación: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

11

Barberia Otey

Javiera Francisca

*****3456

Chile

Asesoramento Xurídico Empresarial

UDC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

12

Barreiro Álvarez

Andrés

***6135**

México

Enxeñaría da Automoción

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

13

Barresi Fontao

María Victoria

*****0423

Arxentina

Neurociencia

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

14

Barrios Cagiao

Santiago

*****1403

Uruguai

Dirección de Empresas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

15

Barrios Rodríguez

Camila

*****7950

Arxentina

Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

16

Bello Russo

Natalia Soledad

*****004

Arxentina

Psicoloxía

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

17

Bertachini Ferreño

Lila

*****7840

Arxentina

Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

18

Bircher Buchini

Melisa Emilia

*****3119

Arxentina

Edificación Sostible

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

19

Blanco Rodríguez

Iago

***6441**

México

Dirección Integrada de Proxectos -especialidade en Edificación e Desenvolvemento Territorial

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

20

Blandin Noguera

Patricia

*****8488

Venezuela

Comercio Internacional

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

21

Bustos Rodríguez

Carlos José

*****5554

Alemaña

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000 €

5.500 €

10.500 €

22

Caprarelli Rodríguez

Javier Francisco

*****0653

Arxentina

Dirección Integrada de Proxectos -especialidade en Edificación e Desenvolvemento Territorial

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

23

Carnota González

Tamara

***8864**

Reino Unido

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

24

Caro García

Mariela Soledad

*****8883

Arxentina

Dirección de Arte en Publicidade

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

25

Carpintero Maggiori

Charo Andrea

***1357**

Arxentina

Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

26

Carril Santiago

Juan Carlos

*****6961

Venezuela

Economía

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

27

Casais Rocha

María Florencia

*****6829

Arxentina

Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

28

Casals Rodríguez

Jorge

***3494**

Reino Unido

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

29

Castellanos Rodríguez

María Karla

*****6068

Cuba

Dirección de Arte en Publicidade

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

30

Castelo Donadon

Patricia Rocio

*****3733

Arxentina

Xestión do Desenvolvemento Sostible

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

31

Castillo Kazakebichius

Lucia

*****8732

Uruguai

Xestión do Desenvolvemento Sostible

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

32

Cedeño González

Claudia

*****8029

Cuba

Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

33

Cevallos García

Yanina Paula

*****2940

Arxentina

Dirección de pemes -Pequenas e Medianas Empresas-

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

34

Cocco Romero

Laura Vanesa

*****0999

Arxentina

Dirección Integrada de Proxectos -dúas especialidades: Sistemas de Información/Ocio e Deporte

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

35

Corbo Matos

Guillermo Gadi

*****4183

Uruguai

Xornalismo e Comunicación: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

36

Cortizo Angiulli

Mariano Nicolás

*****9731

Arxentina

Dirección e Xestión Contable e Financeira

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

37

Cravino Mol

Andrés

*****2380

Uruguai

Comercio Internacional

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

38

Cristi Monasterio

Carla Martina

***9274**

Chile

Xestión do Desenvolvemento Sostible

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

39

D'arthenay Bermúdez

Maria Fernanda

*****5996

Venezuela

Psicoloxía

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

40

Dapena Lorenzo

Vanessa

***7582**

México

Dirección de Arte en Publicidade

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

41

De Tellitu Liron

Ainhoa

***9163**

Reino Unido

Xestión do Desenvolvemento Sostible

Uvigo

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

42

Dorrio Rodrigues

Fernanda Rosina

*****0970

Brasil

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

43

Echevarría Queiro

Francisco Carlos

*****4824

Arxentina

Xestión do Desenvolvemento Sostible

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

44

Espindola Antoniuk

Florencia Belén

*****8906

Arxentina

Tradución Multimedia

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

45

Fandiño Rivas

Sthefany

***9784**

Reino Unido

Neurociencia

Uvigo

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

46

Farrapeira Vázquez

Sabrina

*****9336

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

47

Fernández Dubra

Pablo

***2296**

Suíza

Banca e Finanzas

UDC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

48

Fernández Leal

Manuel

*****7854

Arxentina

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

49

Fernández Leal

Pablo

*****6399

Arxentina

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

50

Fernández Piñeiro

Ana Gabriela

*****0270

Venezuela

Xestión e Dirección Laboral

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

51

Fernández Portas

Olga

***2813**

Reino Unido

Neurociencia

USC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

52

Fontanini Parajó

Franco

*****1358

Uruguai

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

53

Forja Miranda

Selene

*****1122

Venezuela

Operacións e Enxeñaría de Sistemas Aéreos non Tripulados

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

54

Forlano Espiño

Ayelen Nerea

***3939**

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

55

Fortes González

Nelly

*****4455

México

Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

56

Fraguela Moreno

Noelia

*****1326

Arxentina

Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

57

Franco-Lima Martínez

Paula

*****1098

Brasil

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

58

García Carneiro

Manuela

*****0513

Brasil

Enxeñaría Ambiental

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

59

García Gil

María Belén

*****9377

Arxentina

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

60

Gómez Baranoff

Maximiliano

*****8037

Arxentina

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

61

González Giaimo

Lucía Belén

*****6226

Arxentina

Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

62

González Monjardin

Lucia

*****1355

Uruguai

Enxeñaría Ambiental

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

63

González Prieto

Cristina Mercedes

*****8263

Cuba

Dirección de Arte en Publicidade

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

64

González Rodríguez

Paula Judith

*****3276

Venezuela

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

65

Grande Allende

José Ramón

*****4035

México

Xenómica e Xenética

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

66

Guerra Argudin

Gastón

*****5199

Uruguai

Xestión Empresarial do Deporte

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

67

Gutiérrez Faria

Joao Gabriel

*****3899

Brasil

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

68

Jaso Diaz-Guevara

Fátima

*****5924

Rusia

Dirección de pemes -Pequenas e Medianas Empresas-

Uvigo

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

69

Leiro Ribeiro Pomponet

Juliana

*****9974

Brasil

Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

70

Llano Rial

María Inés

*****6710

Uruguai

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

71

Llorca Loureiro

Mario

***0008**

Italia

Xornalismo e Comunicación: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

72

Llorente García

María Victoria

*****7703

Arxentina

Prevención de Riscos Laborais

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

73

López Arestin

Agustina

*****7273

Arxentina

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

74

López Feijoo

David

***3476**

Reino Unido

Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental

UDC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

75

López Rodríguez

Alejandro Javier

*****8099

Arxentina

Dirección de pemes -Pequenas e Medianas Empresas-

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

76

López Ruibal

Estefanía

***1647**

Reino Unido

Rehabilitación Arquitectónica

UDC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

77

Lorenzo Llarena

José Ramón

*****8704

México

Enxeñaría Ambiental

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

78

Luaces Rosito

Victoria Sofía

*****9305

Venezuela

Asesoramento Xurídico Empresarial

UDC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

79

Martínez Torres

Jean Pablo

*****8278

Cuba

Finanzas

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

80

Martínez-Chiloteguy Pérez

Lara Abril

*****6327

Arxentina

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

81

Maya Arias

María Adriana

*****1724

Uruguai

Rehabilitación Arquitectónica

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

82

Méndez Nogueiras

Manuel Alejandro

*****3171

Venezuela

Xerontoloxía

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

83

Moreira Bello

Diego

*****2160

México

Dirección de Proxectos

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

84

Mumary Farto

Pablo Alberto

***0784**

México

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

85

Noguerol Stricker

Ignacio

*****7916

Arxentina

Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

86

Núñez Rodríguez

Jaime Juan

***7531**

Canadá

Dirección Integrada de Proxectos -especialidade en Edificación e Desenvolvemento Territorial

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

87

Ochoa Mateo

Diana Carolina

*****5726

Venezuela

Psicoloxía

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

88

Paredes Granata

Felipe

*****2018

Brasil

Dirección de Empresas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

89

Penedo Ogando

Manuel José

***8881**

México

Enxeñaría da Automoción

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

90

Penetra Mourelle

Stephanie

*****6670

Brasil

Neurociencia

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

91

Pereira Rodríguez

Noelia

***9824**

Portugal

Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario

USC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

92

Pérez Carpintero

Pablo Alberto

*****0912

Arxentina

Asesoramento Xurídico Empresarial

UDC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

93

Pesquera Lorenzo

Juan Carlos

***8931**

Venezuela

Xestión Empresarial do Deporte

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

94

Pesquera Lorenzo

Luis

*****4872

Venezuela

Investigación Química e Química Industrial

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

95

Petrelli Masi

Gianni

***0448**

Venezuela

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

96

Pita Zuleta

Valentina

*****5470

México

Dirección de Empresas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

97

Porta Pedre

Javier

***4346**

Ecuador

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

98

Porteiro de Jesús

Consuelo

*****1820

Brasil

Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

99

Prado Durand

Gonzalo Enrique

*****6978

Arxentina

Dirección de Empresas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

100

Pujadas Regueiro

Lucía Sibila

*****4610

Arxentina

Dirección de Arte en Publicidade

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

101

Queijo Beloqui

Agustina

*****5330

Uruguai

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

102

Quiñones Alonso

Demetrio

*****2001

México

Enxeñaría da Automoción

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

103

Ramírez Rodríguez

Carlos Andrés

*****9360

México

Acuicultura

Uvigo

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

104

Ramos Cartaya

Jonattan

*****5744

Venezuela

Tecnoloxías de Análise de Datos Masivos: Big Data

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

105

Redondo Taboada

Soraya María

***7077**

Reino Unido

Dirección de Arte en Publicidade

Uvigo

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

106

Reigada Menezes

Caroline

*****8690

Brasil

Xestión e Dirección Laboral

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

107

Remuiñán Fernández

Adrián

***6929**

Francia

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000 €

5.500 €

10.500 €

108

Rey Rodríguez

Iván

***4411**

Italia

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000 €

5.500 €

10.500 €

109

Ritta Cardero

María Carla

*****8775

Arxentina

Xornalismo e Comunicación: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

110

Rocha Mampel

Agustín

*****3519

Arxentina

Eficiencia e Aproveitamento Enerxético

UDC

72

5.000 €

2.650 €

7.650 €

111

Rodríguez García

Alberto

***8541**

Arxentina

Dirección e Administración de Empresas

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

112

Rodríguez Kotsatos

Candela

*****9251

Arxentina

Xestión do Desenvolvemento Sostible

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

113

Rodríguez López

Yamandu

*****6642

Uruguai

Xestión Empresarial do Deporte

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

114

Rodríguez Parada

Cristina

***7608**

Reino Unido

Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

Uvigo

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

115

Rodríguez Pérez

Leandro Martín

*****1144

Arxentina

Psicoloxía

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

116

Rodríguez Poyato

Liset Roxana

*****8415

Cuba

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

UDC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

117

Romero Pezzolo

Natalia

*****6850

Arxentina

Dirección Integrada de Proxectos -especialidade en Edificación e Desenvolvemento Territorial

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

118

Rousseau Martínez

Álvaro

***4993**

Chile

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

119

Ruiz Ogando

Almudena Lixahaya

*****8781

México

Dirección Integrada de Proxectos -especialidade en Edificación e Desenvolvemento Territorial

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

120

Salerno Antelo

Lucas

*****1677

Arxentina

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

121

Sánchez Canicoba

Rocío

*****4967

Arxentina

Xerontoloxía

UDC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

122

Sánchez Otero

Mercedes

*****5711

Arxentina

Psicoloxía Aplicada

UDC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

123

Sánchez Rausch

Fernando Gabriel

*****1172

Arxentina

Enxeñaría Informática

UDC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

124

Santos Daparte

Isabely

*****2319

Brasil

Xerontoloxía

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

125

Setti Aradas

Ana Clara

***7515**

Arxentina

Psicoloxía

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

126

Silveira Vieites

Gonzalo Javier

*****5470

Arxentina

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

127

Sodorini Rodríguez

María Jimena

*****8609

Arxentina

Xornalismo e Comunicación: Novas Tendencias en Produción, Xestión e Difusión do Coñecemento

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

128

Sosa Fernández

Ramón Enrique

*****5376

Venezuela

Enxeñaría Informática

UDC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

129

Sotelo Dantas

Larissa

***4120**

Brasil

Psicoloxía

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

130

Souto Minguez

Miguel

***8482**

Países Baixos

Banca e Finanzas

UDC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

131

Spinelli Uzal

Maite

*****1574

Uruguai

Dirección de Arte en Publicidade

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

132

Storto Leiva

Lucas Gastón

*****3817

Arxentina

Enxeñaría Ambiental

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

133

Suárez Franck

Mauricio Eduardo

*****8484

Arxentina

Nutrición

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

134

Suárez Marcano

Datzaimy José

*****6207

Venezuela

Dirección de Empresas

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

135

Testas Barreiro

Roberto

***5827**

México

Xestión Empresarial do Deporte

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

136

Torrado Ferreiros

Rebeca

***8112**

Alemaña

Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario

USC

60

5.000 €

2.000 €

7.000 €

137

Torrado González

Antía

*****6916

Arxentina

Xestión Empresarial do Deporte

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

138

Treserras Tabuada

Fernando Javier

*****5626

Cuba

Nutrición

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

139

Tubío Lagos

Agata Micaela

*****8152

Arxentina

Enxeñaría de Procesado de Alimentos

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

140

Urdaneta Pérez

Humberto

*****1260

Venezuela

Enxeñaría Ambiental

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

141

Urso Freije

María Dolores

*****7885

Arxentina

Biotecnoloxía Avanzada

Uvigo

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

142

Urso Freije

Matías Ezequiel

*****1417

Arxentina

Economía

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

143

Vasquez Rodríguez

Luisa

*****4516

Venezuela

Prevención de Riscos Laborais

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

144

Ventura Ferreira

Eliana

*****8878

Brasil

Tradución Multimedia

Uvigo

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

145

Viloria Villaverde

María

***9308**

Venezuela

Xerontoloxía

USC

90

5.000 €

6.475 €

11.475 €

146

Viña Sánchez

Alejandra

*****5010

Arxentina

Desenvolvemento Económico e Innovación

USC

60

5.000 €

2.650 €

7.650 €

147

Zurano Villasuso

Ignacio

*****7217

Alemaña

Enxeñaría Química e Bioprocesos

USC

90

5.000 €

5.500 €

10.500 €

735.000 €

511.975 €

1.246.975 €

ANEXO II

Apelidos

Nome

DNI/ pasaporte

Causa de denegación

1

Álvarez Rodilla

María

***6509**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

2

Álvarez Abelleira

Francisco

***4322**

Desiste da súa solicitude

3

Álvarez Rivero

Nicolás Damián

***9851**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

4

Alzugaray Pereiro

María Julia

*****3982

Desiste da súa solicitude

5

Araneta García

Melina

*****0669

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

6

Araújo Curione

Rafaella

*****0776

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

7

Aveledo Tarrío

Jonathan Enrique

*****2842

Desiste da súa solicitude

8

Aveledo Tarrío

Ricardo

*****2844

Desiste da súa solicitude

9

Babío Barreiro

Rubén

***6165**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

10

Baliani Fernández

Gastón Fernando

*****8693

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

11

Bamio Díaz Vélez

Roberto Nicolás

***0070**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

12

Barreiro Hernández

Andrés

***2043**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

13

Beaz Peaguda

Andrés

*****6186

Desiste da súa solicitude

14

Belmonte Méndez

Paula

*****4232

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

15

Berjolis Ferreiro

María Victoria

*****4794

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

16

Blanco Méndez

Borja

***4441**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

17

Blanco Noya

María Cecilia

*****0413

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

18

Blanco Ramos

Lucía

***2333**

Desiste da súa solicitude

19

Bracho Fernández

Ana Isabel

*****9600

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

20

Cachafeiro Farias

María Isabel

*****7937

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

21

Cachafeiro Marques

Erika Mirella

*****6489

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

22

Campomar Dacal

Adriana Valeria

*****2039

Non ser menor de 40 anos

23

Carballa Fernández

David

***0741**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

24

Carballeira Zuccón

María José

*****2690

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

25

Cascardo García

Julieta

*****1256

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

26

Castro García

María Fernanda

*****5302

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

27

Cejas Faccini

Agustina

*****0211

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

28

Cendon Valdes

Montserrat

*****0054

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

29

Cerisola Garrido

Román

***1352**

Non acredita residir no estranxeiro na data de presentación da solicitude da bolsa

30

Cid Álvarez

Claudia

***9236**

Desiste da súa solicitude

31

Collazo Inglesini

Soledad Maribel

*****0869

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

32

Colombo Montero

Valeria

***5531**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

33

Coronato Seijas

Andrés Leandro

*****5028

Desiste da súa solicitude

34

Corral Ferro

María Belén

***4629**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

35

Costa Giudice

María Laura

*****0792

Desiste da súa solicitude

36

Costas Álvarez

Claudia

***0988**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

37

Couto Vilariño

Gonzalo Agustín

*****7418

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

38

Da Silva Álvarez

Cristopher

*****9485

Desiste da súa solicitude

39

Delmonte Lago

Ailén Celeste

***2955**

Desiste da súa solicitude

40

Delmonte Lago

Lautaro

***7338**

Desiste da súa solicitude

41

Demarco Pereira

Pablo Andrés

***8805**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

42

Depino Besada

Nahuel Ignacio

*****3213

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

43

Di Fede Colinet

Fiorella

***9515**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

44

Díaz Vidaurre

Andrea

***4787**

Non acredita ter unha titulación universitaria finalizada que dea acceso a un máster universitario na data de presentación da solicitude de bolsa

45

Diego Izaguirre

Ignacio

***8899**

Non ser menor de 40 anos

46

Donda Portas

Bruno Rodrigo

*****5540

Desiste da súa solicitude

47

Escobedo Rodríguez

Florencia

*****9600

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

48

Esteves Bujaldón

Pedro Joaquín

*****1782

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

49

Estévez Miranda Kenny

Juan Pablo

*****0391

Desiste da súa solicitude

50

Estévez Pastoriza

Ángel

***1128**

Desiste da súa solicitude

51

Estrada Penabad

Abigail

*****7860

Ser descendente dunha persoa emigrante nacida en Galicia, pero a persoa solicitante non naceu no estranxeiro

52

Fernández Álvarez

Ramiro

*****1115

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

53

Fernández Fernández

Jesús Antonio

*****0375

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

54

Fernández Gómez

Vanessa

*****6497

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

55

Fernández Portas

Rocío

***2813**

Desiste da súa solicitude

56

Freschinaldi Rodiño

Florencia Inés

*****5516

Desiste da súa solicitude

57

Frigo Cambón

Florencia

*****8221

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

58

García Insua

Fernando Gabriel

***4686**

Desiste da súa solicitude

59

García López

Arlet

***2328**

Non acredita residir no estranxeiro na data de presentación da solicitude da bolsa

60

García Mera

Cecilia Carolina

*****5323

Desiste da súa solicitude

61

Gigirey Vega

Carolina

*****2673

Ser descendente dunha persoa emigrante nacida en Galicia, pero a persoa solicitante non naceu no estranxeiro

62

Gijón Vera

Araceli Belén

***6069**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

63

Giménez Meijón

Coral

***5962**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

64

Giménez Meijón

Gilberto

*****2495

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

65

Glasman Álvarez

Juan

*****7993

Desiste da súa solicitude

66

González Gayarin

Verónica Noemí

*****8665

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

67

González Álvarez

Yamila Susana

*****6989

Desiste da súa solicitude

68

González Dourado

Igor

*****7968

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

69

González Refojo

Igor

***8972**

Desiste da súa solicitude

70

Gutiérrez Vázquez

Jimena de los Ángeles

*****7571

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

71

Hermida Zavala

Rocío

*****3547

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

72

Iglesias Expósito

Noelia

*****4638

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

73

Kostic Arandjelovic Porto

Alexander

*****6487

Desiste da súa solicitude

74

Lapko Álvarez

Sofía

*****4183

Desiste da súa solicitude

75

Leiro Milosevic

Tatiana

*****8212

Desiste da súa solicitude

76

Letizia Varela

Gonzalo

*****8050

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

77

Lopo Rodrigues

Paula

***6001**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

78

Luque Meijide

Luciano

*****7137

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

79

Malvárez Graziano

Gastón

*****6925

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

80

Manoni Olguin

Paula Rocío

*****9168

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

81

Mariño Otero

Diego

*****7156

Desiste da súa solicitude

82

Martínez Báez

Silvia

***5384**

Non acredita residir no estranxeiro na data de presentación da solicitude da bolsa

83

Martínez Gómez

María José

***8319**

Desiste da súa solicitude

84

Martínez Silvera

Natalia

*****3856

Desiste da súa solicitude

85

Mattos Monteagudo

Daniele

*****2314

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

86

Mejuto Iglesias

Laura

***7588**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

87

Monesiglio Abelenda

María Fernanda

*****1149

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

88

Moreira García

Andrei

*****0820

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

89

Moreno López

Dimary

*****6694

Desiste da súa solicitude

90

Moreno Villa

Joaquín

*****8415

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

91

Morgade Cardoso

Karina

*****1205

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

92

Mouro Pérez

Rocío María

*****2720

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

93

Mouzo Laborde

María

*****9674

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

94

Mulet Abuín

Lucía Soledad

***8982**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

95

Napolitano Villarruel

María Victoria

*****6621

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

96

Nóbrega González

María Victoria

*****4116

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

97

Novio Álvarez

Andrés Emanuel

*****5528

Desiste da súa solicitude

98

Padín Calacou

Daniela Rocío

*****0603

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

99

Pais Pérez

Bárbara Carolina

***6498**

Non ser menor de 40 anos

100

Palacio Gallego

Estefanía Cristina

*****8896

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

101

Palazzo Mosquera

Diana

***4709**

Desiste da súa solicitude

102

Paz Brandán

Giselle

*****8543

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

103

Pena Núñez

Claudia Sofía

*****0671

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

104

Pereira Chaffardet

Diego de la Guadalupe

*****9014

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

105

Pereira Li

Meylin

***4173**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

106

Pérez Borges

Javier Alejandro

*****0991

Desiste da súa solicitude

107

Pérez Lencinas

María Cecilia

*****6909

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

108

Pérez Martínez

Daniel

***2160**

Desiste da súa solicitude

109

Pérez Teixeira

Dalila

***0914**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

110

Peso da Silva

Fernanda

*****4973

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

111

Pichel Morgade

Tania

***4924**

Desiste da súa solicitude

112

Pidre Silva

Nicolás Sergio

*****9537

Desiste da súa solicitude

113

Piñeiro de Juan

Maximiliano Nicolás

*****0869

Desiste da súa solicitude

114

Púa Fernández

Manuel

*****9759

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

115

Quintero Seijo

Sebastián

*****5347

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

116

Ramírez Aira

Marien

*****5861

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

117

Rey Álvarez

Macarena Rocío

*****9532

Desiste da súa solicitude

118

Rey Rey

María Belén

***6885**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

119

Rey Visgarra

Nicolás

*****0502

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

120

Rivera Trobo

Jacinta

***7946**

Desiste da súa solicitude

121

Rodríguez Lamazares

Adriana

*****1943

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

122

Rodríguez Miras

Ricardo

*****2930

Desiste da súa solicitude

123

Rodríguez Núñez

Ángel Vicente

***3519**

Desiste da súa solicitude

124

Rodríguez Rico

Lila Denise

*****5697

Desiste da súa solicitude

125

Rodríguez Sánchez

Andrés Carlos

*****7270

Desiste da súa solicitude

126

Romero Barrio

Macarena Soledad

*****1126

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

127

Romero Breijo

Brais

***0934**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

128

Saá Reyes

Bellatrix

*****6585

Titulación que non dá acceso a un máster universitario

129

Salgueiro Carballo

Bárbara Elizabeth

*****4748

Titulación que non dá acceso a un máster universitario

130

Sánchez Amil

Ricardo

*****4224

Desiste da súa solicitude

131

Sánchez Ríos

Mauro Damián

*****3380

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

132

Santamaría Ferreira

Sheila

***2091**

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

133

Santos Ruiz

César Donaldo

*****9786

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

134

Senlle Rigolí

Juan Agustín

*****1135

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

135

Sesto Bengolea

Jimena Noralí

*****2383

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

136

Siffredi Seoane

Antonella Belén

***7608**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

137

Simaes Casal

Suyay María

*****6120

Desiste da súa solicitude

138

Sosa Fernández

Irene Beatriz

*****6826

Desiste da súa solicitude

139

Suárez Sica

Karen

*****3741

Desiste da súa solicitude

140

Taboada Cid

Yamila

***6341**

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

141

Tarifa González

Héctor

***2941**

Ser descendente dunha persoa emigrante nacida en Galicia, pero a persoa solicitante non naceu no estranxeiro.

142

Temprano Rojas

Ana Karina

*****3735

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

143

Torre Álvarez

Fernando

*****9462

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

144

Torres Giráldez

Carlos

*****5591

Non estar matriculado/a nun máster universitario dos ofertados na convocatoria

145

Varela Reyes

José

*****6524

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

146

Vázquez López

Diego

***8162**

Desiste da súa solicitude

147

Vázquez Veiga

Adela

***0988**

Non ser menor de 40 anos

148

Vázquez Chan

Yanina

*****7962

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

149

Veira Villela

Marina

***3381**

Non ser menor de 40 anos

150

Verde García Gullón

Francisco Javier

***1008**

1) Non acredita residir no estranxeiro na data de presentación da solicitude da bolsa.

2) Ser descendente dunha persoa emigrante nacida en Galicia, pero a persoa solicitante non naceu no estranxeiro.

151

Vidal Ramos

Federico

*****6611

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

152

Villar Reyes

Solana Candela

*****9937

Non presentar a totalidade da documentación preceptiva no prazo establecido

153

Villasegura Rivas

Macarena Rocío

*****9383

Desiste da súa solicitude

154

Zurlo Pérez

Florencia

*****7339

Desiste da súa solicitude