Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 191 Luns, 21 de setembro de 2020 Páx. 36816

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso na categoría 006 do grupo I, titulado/a superior psicólogo/a, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

Mediante a Resolución do 25 de maio de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 118, do 17 de xuño), aprobáronse as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso na categoría 006 do grupo I, titulado/a superior psicólogo/a, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 227, do 28 de novembro).

Unha vez transcorrido o prazo para a presentación de reclamacións sobre as ditas listaxes, de conformidade co artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, e coa base I.4.2 das que rexen o proceso selectivo, esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso na categoría 006 do grupo I, titulado/a superior psicólogo/a, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

A listaxe definitiva de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

A listaxe definitiva de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

A Administración devolverá de oficio o importe ingresado en concepto de dereitos de exame a aquelas persoas aspirantes excluídas de xeito definitivo que, de acordo coa base I.3, realizaron o pagamento con certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, DNI electrónico ou Chave365.

Para a devolución do importe ingresado por aquelas outras persoas aspirantes que non fixeron constar eses datos e figuren nesta resolución como excluídas, será necesaria a presentación dun escrito en que faga constar o número de conta (24 díxitos), a entidade bancaria e a súa localidade, ou dun certificado expedido pola entidade en que figuren eses datos. Esta documentación deberá ser presentada no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e deberá ser dirixida ao Servizo de Selección da Dirección Xeral da Función Pública.

De conformidade co disposto na base I.3, non procederá a devolución do importe aboado en concepto de dereitos de exame nos supostos de renuncia a participar no proceso das persoas aspirantes admitidas provisional ou definitivamente.

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou poderase interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, de conformidade co disposto no artigo 8.2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, en relación co artigo 10.1 do mesmo texto legal.

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2020

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Acceso xeral.

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Álvarez de Lis, Teresa de Jesús

***4666**

20

Ares Ansareo, Nuria

***9350**

20

Balo Salgado, Alfonso

***2893**

43

Diz Señoráns, Sandra

***6333**

20

Domínguez Álvarez, Beatriz

***9235**

20

Estévez Diéguez, Ermitas

***1936**

20

Fernández Fernández, Ramona Francisca

***9615**

43

Fernández Vázquez, Aida

***5588**

43

Figueira Calo, María Nieves

***6554**

20

Gerpe Calvo, Ana Cristina

***1536**

20

González Comesaña, María

***8746**

20

Herrán Hermida, Verónica

***5649**

20

Linares Vázquez, María Mar

***3152**

20

Martínez Solano, María Carmen

***0062**

20, 84

Méndez González, Seila

***7382**

20

Montes Vicente, Laura

***6138**

43

Pérez García, Montserrat

***8571**

20

Ponte Izquierdo, María Micaela

***8515**

43

Rey Paris, Wendy

***7709**

20

Roldán Carral, Sara

***1467**

43

Santomé Parcero, Marta

***1329**

86

Tasende Vigo, Susana

***1440**

20

Toimil Bujones, Laura

***8700**

20

Cód.

Causa da exclusión

20

Pendente de presentar/pendente de realizar o pagamento

43

Desistencia da solicitude

84

Non cumpre a condición de familia numerosa especial

86

Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes convocatoria