Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 199 Xoves, 1 de outubro de 2020 Páx. 38078

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas das prazas concedidas para o grupo de rendemento ao abeiro da Resolución do 6 de xullo de 2020 (Diario Oficial de Galicia do 14 de xullo), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2020/2021, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

No Diario Oficial de Galicia nº 139, do pasado 14 de xullo, publícase a Resolución do 6 de xullo de 2020 (DOG do 14 de xullo) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2020/2021, establecéndose no seu artigo 5 un prazo límite de presentación das solicitudes ata o día 15 de agosto de 2020.

Rematado o prazo de solicitudes, publícase na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte deporte.xunta.gal e comunícase ás federacións solicitantes, a listaxe provisional de avalición de solicitudes admitidas, excluídas e pendentes de emenda, presentadas ao abeiro da mencionada resolución de convocatoria o día 25 de agosto de 2020, establecendo un prazo de dez días para a formulación de alegacións, emendar erros ou achegar documentación.

Rematado o prazo de alegacións e modicadas, de ser o caso, as puntuacións dos solicitantes, a comisión de selección formula a proposta de resolución definitiva.

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión de Selección á que se refire o artigo 10 da Resolución do 6 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2020/2021 (DOG nº 139, do 14 de xullo), e as propostas formuladas por esta, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas comprobando a concorrencia dos requisitos requiridos, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 16 de setembro de 2020, e vista a proposta formulada pola citada Comisión de selección e, unha vez examinadas as alegacións presentadas, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Estimar as solicitudes de prazas para o uso das instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, sita en Pontevedra, que se recollen no anexo I desta resolución, unha vez aplicados os criterios establecidos nos artigos 20, 21, 22 e 23 das bases reguladoras do procedemento.

Segundo. Denegar as solicitudes que se recollen no anexo II desta resolución, por non obter a condición de beneficiario con base no establecido nos artigos 20, 21, 22 e 23 das bases reguladoras do procedemento.

Terceiro. Estas listaxes publicaranse no Diario Oficial de Galicia e expoñeranse tamén na páxina web http://deporte.xunta.gal/.

Cuarto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse un recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigo 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, un recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigo 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2020

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Listaxe de prazas admitidas para as instalacións do CGTD (Pontevedra)

a) Bolsas de residente 2.

Deportista

Federación

Praza concedida

Nova/renova

1

Barreiro Hermelo, David

Piragüismo

Residente 2

Renova

2

Da Costa Piñeiro, Raquel

Piragüismo

Residente 2

Renova

3

Domínguez Martín, Noel

Piragüismo

Residente 2

Renova

4

Fontán Señoráns, Manuel

Piragüismo

Residente 2

Renova

5

García Busto, Nerea

Triatlon

Residente 2

Renova

6

Martínez Pachón, Gabriel

Piragüismo

Residente 2

Renova

7

Ortiz Benito, Arlet

Taekwondo

Residente 2

Renova

8

Patiño Pombal, Pablo

Taekwondo

Residente 2

Renova

9

Rodríguez Huertas, Iria

Triatlon

Residente 2

Renova

10

Silva Fidalgo, Aroa

Natación

Residente 2

Renova

11

Vázquez Fernández, Laura

Judo

Residente 2

Renova

b) Bolsas de externo 2.

Deportista

Federación

Praza concedida

Nova/renova

1

Araújo Rodríguez, Yago

Atletismo

Externo 2

Nova

2

Basanta Fouz, Esteban

Triatlon

Externo 2

Nova

3

Bastero Comesaña, Alejandro

Judo

Externo 2

Nova

4

Carbón Castro, Ana

Bádminton

Externo 2

Renova

5

Castaño García, Inés

Triatlon

Externo 2

Renova

6

Cendán Llorens, Andrés

Triatlon

Externo 2

Renova

7

Cons Gestido, Águeda

Natación

Externo 2

Nova

8

Crespo Penas, Pablo

Piragüismo

Externo 2

Renova

9

Dapena García, Aintzane

Ximnasia

Externo 2

Nova

10

De La Peña Barreiro, María

Piragüismo

Externo 2

Nova

11

Domuro Arias, Lucas

Ximnasia

Externo 2

Nova

12

Fernández Ferreiro, Gabriel

Bádminton

Externo 2

Renova

13

Fernández Moscoso, Anxo

Judo

Externo 2

Nova

14

Frieiro Carril, Carla

Piragüismo

Externo 2

Renova

15

García Martínez, Iván

Taekwondo

Externo 2

Nova

16

García Vidal, Miryam

Taekwondo

Externo 2

Renova

17

Gómez Cortes, Carmen

Triatlon

Externo 2

Renova

18

González Novoa, María

Taekwondo

Externo 2

Renova

19

Herrero Valcarce, Lucía

Karate

Externo 2

Renova

20

Iglesias Pérez, Antonio

Bádminton

Externo 2

Renova

21

Jácome Couto, Martín

Piragüismo

Externo 2

Renova

22

Lata Cagiao, Irene

Piragüismo

Externo 2

Renova

23

Moliner Fernández, Pablo

Ximnasia

Externo 2

Nova

24

Morison Rey, Camila Aldana

Piragüismo

Externo 2

Nova

25

Pampín Blanco, Nerea

Loita

Externo 2

Renova

26

Pérez Alcalde, Elena

Taekwondo

Externo 2

Renova

27

Pérez Touriño, Lydia

Loita

Externo 2

Renova

28

Puente-Dodd Álvarez, Noa

Ximnasia

Externo 2

Nova

29

Rodríguez Muñón, Melania

Ximnasia

Externo 2

Renova

30

Rodríguez Vicente, Luis

Piragüismo

Externo 2

Renova

31

Salas Cid, María

Ximnasia

Externo 2

Nova

32

Sánchez Varela, Santiago

Loita

Externo 2

Renova

33

Santos Veiga, Xavier

Karate

Externo 2

Nova

34

Varela Muñoz, Iago

Piragüismo-S

Externo 2

Renova

35

Villar Varela, Carmen

Piragüismo

Externo 2

Renova

c) Bolsas de élite.

Deportista

Federación

Praza concedida

Nova/renova

1

Bajo Borlán, Laura

Judo

Élite

Renova

2

Bernabeu Avomo, María

Judo

Élite

Renova

3

Dapena González, Pablo

Triatlon

Élite

Renova

4

García García, Pablo

Loita

Élite

Renova

5

García Naverio, Natalia

Piragüismo

Élite

Renova

6

Gómez Noya, Francisco Javier

Triatlon

Élite

Nova

7

Lalín Canda, Noelia

Loita

Élite

Renova

8

Naveiro Parada, Elena

Piragüismo

Élite

Renova

9

Okutu Kouletio, Jean Marie

Atletismo

Élite

Renova

10

Portela Rivas, Teresa

Piragüismo

Élite

Renova

11

Rodríguez Gacio, Susana

Triatlon

Élite

Renova

12

Romero Fraga, Diego

Piragüismo

Élite

Renova

13

Serrat Seoane, Antonio

Triatlon

Élite

Renova

Os beneficiarios disporán dun prazo de dez (10) días para a súa aceptación (facer a matrícula no CGTD); transcorrido este sen que se produza manifestación expresa, entenderase desistido da solicitude formulada.

ANEXO II

Listaxe de solicitudes desestimadas

Deportista

Federación

Praza solicita

Observacións

1.

Álvarez Ares, Marta

Judo

Externo 2

d

2.

Álvarez Yates, Tania

Piragüismo

Élite

d

3.

Arias Viéitez, Jaime

Atletismo

Externo 2

d

4.

Brea González, Santiago

Ximnasia

Externo 2

d

5.

Cadilla Acevedo, Tecla

Judo

Externo 2

d

6.

Campos García, Manuel Antonio

Piragüismo

Élite

d

7.

Cañibano De Celis, Elena

Judo

Externo 2

d

8.

Castro Nogueira, Saleta

Triatlon

Élite

d

9.

Castro Santos, Natalia

Triatlon

Externo 2

d

10.

Dacosta Santomé, Diego

Piragüismo

Élite

d

11.

Durán Lustres, Lía

Judo

Externo 2

d

12.

García Martínez, Catia

Taekwondo

Externo 2

d

13.

García Vidal, Yeray

Piragüismo

Externo 2

d

14.

González Mariño, Jorge

Triatlon

Externo 2

d

15.

Graña Alonso, Pablo

Piragüismo

Residente 2

d

16.

Graña Blanco, Óscar

Piragüismo

Élite

d

17.

Iglesias Álvarez, Brais

Taekwondo

Externo 2

d

18.

Insua Iglesias, Andrea

Judo

Externo 2

d

19.

Martínez Novoa, Miguel

Natación

Externo 2

d

20.

Medranda Piedra, Carlos Sebastián

Taekwondo

Externo 2

d

21.

Rodríguez Rodríguez, Raquel

Piragüismo

Élite

d

22.

Romero González, Adrián

Judo

Externo 2

d

23.

Romero Rey, Iria

Piragüismo

Externo 2

d

24.

Santiso Prado, Ana María

Triatlon

Externo 2

d

25.

Troitiño Amoedo, Rubén

Taekwondo

Externo 2

d

Motivo da non concesión da bolsa:

a

Non presentou alegación á proposta de resolución.

b

Non cumpre os requisitos académicos.

c

Non obtén «apto» na análise médica.

d

Non cumpre as bases da convocatoria.

e

Corrección de resultados deportivos/praza solicitada.

f

Renuncia á bolsa concedida.

g

Informe técnico negativo da federación (artigo 22.d).