Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 202 Martes, 6 de outubro de 2020 Páx. 38518

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

ORDE do 24 de setembro de 2020 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 5 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-economía social) e se convocan para o ano 2020.

Mediante a Orde do 5 de decembro de 2019, da Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG núm. 6, do 10 de xaneiro de 2020), establecéronse as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, coa finalidade de fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais, e procedeuse á súa convocatoria para o ano 2020.

A citada orde establece no seu artigo 4, no cal se recolle o financiamento, que estes importes poderán verse modificados ou incrementados con fondos da Comunidade Autónoma de Galicia ou da Administración do Estado como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais, todo iso de acordo co artigo 30 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia, como existen dotacións que poden ser utilizadas para os mesmos fins, procedentes de fondos incorporados no mesmo programa e servizo e coa finalidade de facer chegar as axudas ao maior número de persoas ou entidades beneficiarias posible, conforme o establecido no artigo 30 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, cómpre ampliar o importe total dos créditos destinados ás axudas que se van conceder ao abeiro do Programa I de fomento do emprendemento en economía social regulado na Orde do 5 de decembro de 2019.

Así pois, de acordo co exposto e co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, así como nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de subvencións, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1. Incremento de financiamento

Increméntase en 300.000 euros o importe total destinado á concesión das axudas ao abeiro do Programa I da Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 5 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-economía social) e se convocan para o ano 2020 (DOG núm. 6, do 10 de xaneiro). Deste xeito o crédito da convocatoria queda establecido en 3.366.330 €, coa seguinte distribución:

– Programa I (ampliado): 1.766.330 € (09.40.324C.470.0).

– Programa II: 1.600.000 € (09.40.324C.470.1).

Este incremento da dotación aténdese con fondos finalistas, con créditos procedentes de fondos incorporados no mesmo programa e servizo reasignados ao código de proxecto 2016 00306.

Artigo 2. Prazo de solicitudes

Esta modificación non afecta os prazos establecidos para a presentación de solicitudes na Orde do 5 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-economía social) e se convocan para o ano 2020.

Disposición derradeira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2020

María Jesús Lorenzana Somoza
Conselleira de Emprego e Igualdade