Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 208 Xoves, 15 de outubro de 2020 Páx. 40013

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 2 de outubro de 2020 pola que se nomea profesora titular de universidade da área de coñecemento de Filoloxía Inglesa.

De conformidade coa proposta da Comisión designada para xulgar o concurso de acceso que convocou esta universidade pola Resolución do 8 de xuño de 2020 (BOE do 12 de xuño), para a provisión da praza número 20/036 de profesora titular de universidade da área de coñecemento de Filoloxía Inglesa, departamento de Letras desta universidade, a favor de Carolina Núñez Puente, con DNI núm. ***0040**, e unha vez que a persoa interesada acreditou os requisitos establecidos na convocatoria.

Esta reitoría, no uso das atribucións que lle confire o artigo 20 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a Carolina Núñez Puente, profesora titular de universidade da área de coñecemento de Filoloxía Inglesa, departamento de Letras desta universidade.

No prazo máximo de vinte días, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación deste nomeamento no Boletín Oficial del Estado, a persoa candidata deberá tomar posesión do seu destino.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñer un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Previamente, e con carácter potestativo, poderá interpoñer un recurso de reposición ante esta reitoría, no prazo dun mes, de acordo co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE de 2 de outubro).

A Coruña, 2 de outubro de 2020

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña