Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 209 Venres, 16 de outubro de 2020 Páx. 40220

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Xurado de Expropiación de Galicia

CÉDULA do 29 de setembro de 2020 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios (expediente 2019001316 e catro máis).

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e dado que non foi posible practicar a notificación,

DISPOÑO:

1. Notificarlles mediante esta cédula, ás persoas que se relacionan no anexo, os actos do Xurado de Expropiación de Galicia que se citan, das datas que nel se recollen.

2. Contra estas resolucións, que esgotan a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación desta cédula no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE), de acordo co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015. As persoas interesadas poderán tamén interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación desta cédula no TEU do BOE, de conformidade cos artigos 10.1.i), 14.1 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. A interposición do recurso potestativo de reposición impide a interposición simultánea do recurso contencioso-administrativo, que non se poderá interpoñer ata que sexa resolto o recurso de reposición ou se entenda presuntamente desestimado. O texto íntegro do acordo referido nesta cédula está á disposición dos interesados nas dependencias do Xurado de Expropiación de Galicia, con enderezo na rúa Avelino Pousa Antelo, 1, de Santiago de Compostela, 15781.

3. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no TEU do BOE.

4. En consecuencia, para que conste e lles sirva de notificación ás persoas expropiadas, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2020

Patricia Ulloa Alonso
Presidenta do Xurado de Expropiación de Galicia

ANEXO

Proxecto: 01872. Adaptación ao plan de baixa IMD mellorada da PO-234 p.q. 0,420 (Ponte Caldelas)-2,580 (Laxoso), clave: PO/16/139.10

Concello: Ponte Caldelas.

Provincia: Pontevedra.

Expropiante: Cim. Servizo Provincial da AXI de Pontevedra.

Beneficiario: Cim. Servizo Provincial da AXI de Pontevedra.

Acto notificado: resolución de fixación de prezo xusto.

Persoas que se notifican

Data do acto que se notifica

Nº expediente

Predio

Prezo xusto (€)

Raúl Alonso Andre

M. Saladina Gómez Blanco

M. Saladina Gómez Blanco

M. Saladina Gómez Blanco

Laureano Cousiño Perdiz

25.6.2020

25.6.2020

25.6.2020

25.6.2020

25.6.2020

2019001316

2019001313

2019001312

2019001311

2019001309

62

46

37

35

26

15,25

659,55

170,55

389,52

88,62