Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 224 Xoves, 5 de novembro de 2020 Páx. 44203

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Caldas de Reis

ANUNCIO de orde de execución relativo á xestión da biomasa (expediente 2470/2019).

En cumprimento do previsto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

«3. Cando non se poida determinar a identidade da persoa responsable da xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas prohibidas ou resulte infrutuosa a notificación da comunicación a que se refire o número anterior, esta efectuarase mediante un anuncio no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, no cal se incluirán os datos catastrais da parcela. Nestes supostos o prazo para o cumprimento computarase desde a publicación do anuncio no Boletín Oficial del Estado».

Por non poderse practicar a notificación ó ser descoñecido o propietario, faise público resolución de execución de orde de execución para xestion da biomasa vexetal, que esta Alcaldía acordou no exercicio das súas atribucións. O interesado dispón dun prazo de 1 mes, contado a partires do día seguinte ó da publicación do anuncio no BOE para executar a orde de xestión da biomasa vexetal. Faise advertencia, de que en caso de incumplimiento de la presente orden de execución, e de acordo co establecido no párrafo 4 do artigo 136 da Lei 2/2016, a administración municipal procederá á execución subsidiaria, de acuerdo co establecido no artículo 22.4 da Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

Nº de expediente

Asunto

Propietario

Ref. catastral-Ubicación da parcela

2470/2019

Orde de execucion para limpeza de parcela

Descoñecido

36005A090003530000TA

Recursos: contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pode interpoñer, alternativamente, o recurso de reposición potestativo ante o Alcalde deste Concello, no prazo dun (1) mes a contar dende o día seguiente á recepción desta notificación, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de octubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, no prazo de dous (2) meses a contar desde o día seguiente á recepción da presente notificación, de conformidad co artigo 46 da Lei da xurisdicción contencioso-administrativa. Si se optara por interpoñer o recurso de reposición potestativo, non podrá interponer recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se teña producido a sua desestimación por silencio.

De interpoñerse o recurso potestativo de reposición, este deberá ser resolto e notificado no prazo de un (1) mes, segundo establede o artigo 124.2 da referida Lei 39/2015, entendéndose desestimado o recurso de reposición polo transcurso do mencionado prazo sen resolución expresa notificada, de conformidade co establecido no artigo 126.3 do mesmo texto legal, pudendo entón os interesados interpoñer o recurso contencioso-administrativo dentro do prazo de seis (6) meses, contados dendo o día seguinte de aquel no que deba entenderse presuntamente desestimado o recurso de reposición interposto, conforme o establecido na Lei de xurisdicción contencioso-administrativa.

Caldas de Reis, 21 de outubro de 2020

Juan Manuel Rey Rey
Alcalde presidente