Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 227 Martes, 10 de novembro de 2020 Páx. 44597

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2020 pola que se publica o plan de estudos do máster universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica.

O máster universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica obtivo a verificación do plan de estudos por parte do Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, e a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia para a súa implantación. O carácter oficial do título e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT) estableceuse mediante o Acordo do Consello de Ministros do 3 de agosto de 2018, publicado mediante Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 29 de agosto de 2018 no Boletín Oficial del Estado (BOE) do 7 de setembro.

Polo exposto, de conformidade co disposto no artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, do 21 de abril,

RESOLVO:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de máster universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica pola Universidade da Coruña, que se estrutura segundo consta no anexo.

A Coruña, 29 de outubro de 2020

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Plan de estudos conducente á obtención do título de máster universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica pola Universidade da Coruña

Código RUCT: 4316534.

Plan de estudos que se inicia no curso 2018/19.

O título de máster universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica habilita para o exercicio da profesión regulada de enxeñeiro naval e oceánico, de acordo co disposto na Orde CIN/354/2009, do 9 de febreiro, pola que se establecen os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio desta profesión (BOE do 20 de febreiro).

Estrutura das ensinanzas (Real decreto 1393/2007, anexo I, punto 5.1).

1. Rama de coñecemento a que se adscribe o título: enxeñaría e arquitectura.

2. Distribución do plan de estudos en créditos ECTS, por tipo de materia:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias (OB)……..….……………...………

Optativas (OP)…..……….………………………

Prácticas externas (PE)………………………...

Traballo fin de máster (TFM)……………..…....

Total……………………………………………….

81

24

3

12

120

Os 24 créditos optativos distribúense como se indica a seguir:

– 18 créditos optativos dun dos tres módulos de Fundamentos, que dependerá do ámbito de tecnoloxía específica a que pertenza o grao de acceso ao máster:

Módulo de Fundamentos EM: graos con tecnoloxía específica en Estruturas Mariñas.

Módulo de Fundamentos PSB: graos con tecnoloxía específica en Propulsión e Servizos do Buque.

Módulo de Fundamentos EM e PSB: graos con tecnoloxía específica en Estruturas Mariñas e Propulsión e Servizos do Buque.

– 6 créditos optativos do módulo de optativas.

3. Contido do plan de estudos.

3.1. Contido do plan de estudos por módulo.

Módulo

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Curso

Tecnoloxía naval

Proceso integral do proxecto do buque

OB

6

Hidrodinámica computacional

OB

6

Análise numérica de estruturas

OB

6

Comportamento e manobrabilidade

OB

4,5

Deseño e optimización de plantas de enerxía e propulsión

OB

6

Estabilidade en avarías

OB

3

Tecnoloxía oceánica

Aproveitamento de recursos mariños

OB

6

Oceanografía

OB

6

Dinámica de artefactos oceánicos

OB

6

Xestión e explotación de industrias marítimas

Análise e optimización do ciclo de vida

OB

4,5

Xestión e organización da produción

OB

6

Loxística, distribución e transporte marítimo

OB

6

Mantemento e apoio loxístico integrado

OB

6

Obrigatorias

Mecánica de medios continuos computacional

OB

4,5

Métodos numéricos

OB

4,5

Fundamentos EM

Sistemas de propulsión

OP

6

Máquinas e motores térmicos mariños

OP

6

Equipos e servizos

OP

6

Fundamentos PSB

Proxectos de buques e artefactos

OP

6

Ampliación de hidrostática e hidrodinámica

OP

6

Estruturas navais

OP

6

Fundamentos EM e PSB

Novas tecnoloxías de enxeñaría naval

OP

4,5

Contabilidade, planificación e control de custos

OP

4,5

Climatización e refrixeración

OP

4,5

Sistemas de control

OP

4,5

Optativas

Iniciación á investigación

OP

6

Prácticas externas optativas

OP

6

Prácticas externas

Prácticas externas

PE

3

Traballo fin de máster

Traballo fin de máster

TFM

12

3.2 Contido do plan de estudos por curso.

Primeiro curso.

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Proceso integral do proxecto do buque

OB

6

Deseño e optimización de plantas de enerxía e propulsión

OB

6

Estabilidade en avarías

OB

3

Aproveitamento de recursos mariños

OB

6

Oceanografía

OB

6

Mantemento e apoio loxístico integrado

OB

6

Mecánica de medios continuos computacional

OB

4,5

Métodos numéricos

OB

4,5

Sistemas de propulsión

Módulo Fundamentos EM

OP

6

Máquinas e motores térmicos mariños

OP

6

Equipos e servizos

OP

6

Proxectos de buques e artefactos

Módulo Fundamentos PSB

OP

6

Ampliación de hidrostática e hidrodinámica

OP

6

Estruturas navais

OP

6

Novas tecnoloxías de enxeñaría naval

Módulo Fundamentos EM e PSB

OP

4,5

Contabilidade, planificación e control de custos

OP

4,5

Climatización e refrixeración

OP

4,5

Sistemas de control

OP

4,5

Segundo curso.

Materia

Carácter

Créditos ECTS

Hidrodinámica computacional

OB

6

Análise numérica de estruturas

OB

6

Comportamento e manobrabilidade

OB

4,5

Dinámica de artefactos oceánicos

OB

6

Análise e optimización do ciclo de vida

OB

4,5

Xestión e organización da produción

OB

6

Loxística, distribución e transporte marítimo

OB

6

Iniciación á investigación

Módulo optativas

OP

6

Prácticas externas optativas

OP

6

Prácticas externas

PE

3

Traballo fin de máster

TFM

12

A unidade temporal de todas as materias é cuadrimestral e en cada curso existe un equilibrio de créditos entre o 1º e o 2º cuadrimestre.

4. Condicións de terminación.

O alumnado deberá superar 120 créditos ECTS, distribuídos como se indica no punto 2, para obter o título de máster universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica pola Universidade da Coruña.