Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 235 Venres, 20 de novembro de 2020 Páx. 46006

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Cerdido

ANUNCIO da oferta de emprego público correspondente ao ano 2020.

Mediante o Decreto 188/2020, do 22 de outubro, a Alcaldía acordou:

Primeiro. Aprobar a oferta de emprego público deste concello para o ano 2020, que contén os seguintes postos de traballo:

– Persoal funcionario:

Funcionarios de carreira:

Escala de Administración xeral.

Grupo

Subgrupo

Escala/subescala

Núm. vacante

Denominación

Observacións

C

C1

Administración xeral/administrativa

1

Administrativo

Promoción interna

Escala de Administración especial.

Grupo

Subgrupo

Escala/subescala

Núm. vacante

Denominación

Observacións

A

A2

Técnica

1

Arquitecto técnico xornada parcial 20 %

Acceso libre

– Persoal laboral:

Categoría laboral

Asimilado

Observacións

Oficial servizos varios

Grupo IV

Promoción interna

Segundo. Publicar a oferta de emprego público non taboleiro de anuncios da Corporación, así como na sede electrónica deste concello e no boletín oficial da comunidade autónoma correspondente.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor potestativamente recurso de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun (1) mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ferrol, durante o prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte ao da referida publicación, sen prexuízo de que se poida interpor calquera outro recurso que se considere pertinente.

Cerdido, 22 de outubro de 2020

Benigno Galego Castro
Alcalde